Dizabilitate Care sunt tipurile de handicap?

Care sunt tipurile de handicap?

Care sunt tipurile de handicap

Tipurile de handicap sunt:

 • fizic - cod 1,
 • somatic - cod 2,
 • auditiv - cod 3,
 • surdocecitate
 • vizual - cod 4,
 • mental - cod 5,
 • neuropsihic - cod 6,
 • asociat - cod 7,
 • HIV/SIDA - cod 8,
 • boli rare - cod 9,
 • altele - cod 10

Care sunt gradele de handicap?

Gradele de handicap sunt:

 • Grad III - mediu (deficienta medie),
 • Grad II - accentuat (deficienta accentuata),
 • Grad I - grav (deficienta grava).

Circa 3% din populatia Romaniei este alcatuita din persoane cu dizabilitati, potrivit datelor de anul trecut ale Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap (ANPH). Din acest procent, jumatate sunt incadrate la categoria de handicap accentuat (gradul doi).

Cine face incadrarea in grad de handicap?

 • Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) - structura din cadrul DGASPC, infiintata in baza art. 88 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, responsabila pentru evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap;
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672, din 26 septembrie 2012;
 • Incadrarea in grad si tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protectia copilului.
 • Ordinul nr. 692 2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Ordinul 762/2260 din 17 august 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.

Procedura pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap

 • Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672, din 26 septembrie 2012,
 • PROCEDURA-CADRU de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap.

Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) este format din persoane care au cel putin urmatoarele specializari: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educatie, pedagog de recuperare.

SECPAH are urmatoarele atributii principale:

 • efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • intocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;
 • recomanda sau nu recomanda incadrarea, respectiv mentinerea incadrarii in grad si tip de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia;
 • avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit de managerul de caz;
 • evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, intocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii.

Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplica pentru:

 • persoanele care solicita incadrarea in grad si tip de handicap;
 • persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicita reevaluarea in vederea obtinerii unui nou certificat de incadrare in grad si tip de handicap;
 • persoanele adulte cu handicap pentru care se solicita reevaluarea de catre DGASPC sau de catre Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Documentele necesare in vederea evaluarii complexe, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt urmatoarele:

 • a) cerere-tip de evaluare complexa;
 • b) copie de pe documentele de identitate;
 • c) documente medicale:
  • 1. referat privind situatia medicala prezenta, intocmit de medicul specialist;
  • 2. scrisoare medicala-tip de la medicul de familie, numai in situatia primei prezentari la SECPAH;
  • 3. copii de pe biletele de externare, daca este cazul;
  • 4. investigatii paraclinice solicitate de SECPAH;
 • d) ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
 • e) adeverinta din care sa rezulte calitatea de salariat, in cazul salariatilor, copie a deciziei de pensionare si, respectiv, talon de pensie, in cazul pensionarilor, adeverinta conform careiapersoana nu are niciun venit, in cazul persoanelor fara venituri.

Documentele de mai sus se constituie intr-un dosar care va sta la baza evaluarii persoanei in vederea incadrarii in grad si tip de handicap. SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigatiilor paraclinice necesare intocmirii raportului de evaluare complexa, atat in faza de analiza a dosarului, cat si in cea de evaluare propriu-zisa.

Dosarul se depune de catre persoana solicitanta sau reprezentantul legal al acesteia la registratura primariei din localitatea de domiciliu/ resedinta sau la registratura DGASPC.

In cazul persoanelor adulte cu handicap care, din diferite motive, solicita reevaluarea in vederea obtinerii unui nou certificat de incadrare in grad si tip de handicap, dosarul se depune cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap.

In cazul persoanelor adulte cu handicap pentru care solicita reevaluarea de catre DGASPC sau de catre Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, convocarea se va face cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucratoare inainte de data stabilita pentru reevaluare, urmand ca persoana cu handicap sa se prezinte la data si locul mentionate in convocare, cu documentele solicitate. In cazul in care persoanele supuse reevaluarii, nu se prezinta la a doua convocare a SECPAH, directorul DGASPC dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, al carui model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura-cadru.

Daca persoana cu handicap se prezinta la reevaluare in intervalul de 3 luni de la suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, prin dispozitie a directorului executiv al DGASPC va primi drepturile aferente perioadei suspendarii. Daca, in intervalul de 3 luni, persoana cu handicap nu se prezinta la reevaluare, SECPAH va propune comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap neincadrarea in grad si tip de handicap.

Dosarul se transmite la DGASPC de catre primaria din localitatea de domiciliu/ resedinta la care a fost efectuata depunerea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare. Dosarele depuse la registratura DGASPC se transmit SECPAH in termen de 24 de ore de la inregistrare.

SECPAH verifica si analizeaza dosarul persoanei solicitante, care trebuie sa contina documentele prevazute mai sus si, in termen de 5 zile lucratoare, comunica persoanei in cauza data planificata la care aceasta urmeaza a se prezenta in vederea evaluarii; in cazul unui dosar incomplet, solicita completarea dosarului cu documentele necesare.

Evaluarea complexa a persoanelor adulte se realizeaza in maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii si a documentelor la SECPAH, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, in vigoare.

In cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexa se va efectua la domiciliul/resedinta persoanei in cauza, in baza scrisorii medicale si a anchetei sociale. Cheltuielile de deplasare, in vederea asigurarii evaluarii complexe la domiciliu/resedinta, se suporta din bugetul DGASPC.

Activitatea de evaluare/reevaluare presupune urmatoarele etape:

 • repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de catre seful SECPAH, in vederea efectuarii evaluarii complexe;
 • analiza dosarului, care implica verificarea documentelor care trebuie sa contina informatii relevante pentru constatarea deficientei functionale, severitatii, tipului si duratei estimate a acesteia, a dependentei, a limitarii de activitate si a restrictiilor de participare. In aceasta etapa se identifica eventuale documente suplimentare necesare in procesul de evaluare complexa;
 • programarea persoanei pentru evaluare si comunicarea datei, locului si, dupa caz, a documentelor suplimentare solicitate;
 • efectuarea de catre echipa multidisciplinara a evaluarii/reevaluarii propriu-zise a persoanei solicitante si, dupa caz, in prezenta reprezentantului legal al acesteia. In aceasta etapa se vor corela informatiile din dosar cu cele rezultate in urma evaluarii persoanei;
 • intocmirea raportului de evaluare complexa, cu formularea propunerilor privind incadrarea/ neincadrarea in grad de handicap. Modelul raportului este prevazut in anexa nr. 7 la Metodologia privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 430/2008, si cuprinde datele relevante rezultate in urma parcurgerii domeniilor de evaluare si concluziile cu privire la propunerea de incadrare/ neincadrare in grad si tip de handicap, la propunerea privind orientarea profesionala si, dupa caz, cu privire la propunerea privind luarea unei masuri de protectie. Propunerea privind incadrarea/ neincadrarea in grad si tip de handicap va respecta criteriile medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, in vigoare.

SECPAH elaboreaza propunerea privind Programul individual de reabilitare si integrare sociala, in urma discutiilor cu persoana evaluata sau, dupa caz, si cu reprezentantul legal al acesteia.

Dosarul persoanei care a solicitat incadrarea in grad si tip de handicap si raportul de evaluare complexa se inainteaza secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care le inregistreaza in registrul propriu de evidenta si care asigura transmiterea acestora comisiei de evaluare, in vederea stabilirii incadrarii/ neincadrarii in grad si tip de handicap.

In situatia in care, din analiza dosarului persoanei cu handicap si a raportului de evaluare complexa, comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap constata ca informatiile continute de documentele transmise sunt insuficiente pentru luarea unei decizii, aceasta le va retransmite catre SECPAH pentru reanalizare si eventuala completare.

Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap are urmatoarele atributii principale:

 • stabileste incadrarea in grad de handicap si, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap, capacitatea de munca;
 • stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;
 • reevalueaza periodic sau la sesizarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, incadrarea in grad de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;
 • revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
 • informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite;
 • promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprinde.

Odata cu emiterea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap, comisia de evaluare are obligatia de a elabora programul individual de reabilitare si integrare sociala a adultului cu handicap. Pentru elaborarea programului individual de reabilitare si integrare sociala, comisia de evaluare va colabora cu persoana cu handicap sau cu reprezentantul legal al acesteia.

Comisia Superioara de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara, functioneaza, in conformitate cu prevederile art. 90 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, in structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in cadrul Directiei protectia persoanelor cu handicap, denumita in continuare DPPH.

 • stabileste reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, prin decizie de reevaluare. Pe baza deciziei de reevaluare, emisa in 5 zile de la raportare, directorul DGASPC suspenda dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, pana la incheierea procesului de reevaluare;
 • desemneaza specialisti din domeniul medicina, psihologie si asistenta sociala in vederea reevaluarii, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii;
 • emite decizia privind incadrarea corespunzatoare in grad si tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluarii sau in situatia in care se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale, daca in urma reevaluarii se schimba incadrarea in grad de handicap;
 • emite decizia privind anularea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap in situatia in care diagnosticul si reevaluarea nu sustin incadrarea in unul dintre gradele de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluarii, daca in urma reevaluarii nu se mentine incadrarea in grad de handicap, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul regulament;
 • dispune, prin decizie, incetarea suspendarii dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, daca in urma reevaluarii se mentine incadrarea in grad de handicap. In aceasta situatie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendarii.

Punerea in executare a deciziilor se face de catre DGASPC care a stabilit initial gradul si tipul de handicap si dreptul la prestatiile sociale.

Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru. In situatia in care, in urma atacarii in instanta a deciziei Comisiei superioare, s-a obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, investita cu formula executorie, Comisia superioara emite decizie de incadrare in grad si tip de handicap, al carei model este prevazut in anexa nr. 6.

Modelele deciziilor emise sunt prevazute in anexele nr. 1-6.

Procedura de solutionare a contestatiilor

Contestatiile impotriva certificatelor de incadrare in grad si tip de handicap se depun la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul sau la registratura DPPH. In situatia in care contestatia se depune la registratura DPPH, aceasta se transmite Comisiei superioare si se inregistreaza in Registrul de corespondenta al Comisiei superioare.

Dosarul persoanei cuprinde obligatoriu, in copie, urmatoarele documente: certificatul de incadrare in grad si tip de handicap contestat, documentele care au stat la baza evaluarii sociale, medicale si psihologice, raportul de evaluare complexa si orice alte documente care pot contribui la stabilirea corecta a incadrarii in grad si tip de handicap. Secretariatul Comisiei superioare verifica respectarea termenului legal de depunere de 30 de zile de la comunicarea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap.

Comisia superioara solutioneaza contestatiile in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului in Registrul de corespondenta al Comisiei superioare. In situatia in care contestatia a fost depusa in afara termenului legal de depunere prevazut de 30 zile, se va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusa, comunicandu-se in scris atat contestatarului, cat si comisiei de evaluare solutia adoptata si motivarea acesteia, in termen de 15 zile de la data inregistrarii.

Comisia superioara va analiza documentele care au stat la baza incadrarii in grad si tip de handicap, pronuntandu-se cu privire la contestatia formulata prin decizie de:

 • a) admitere a contestatiei;
 • b) respingere a contestatiei.

Decizia Comisiei superioare va cuprinde o justificare de specialitate si va fi transmisa comisiei de evaluare prin posta. Comisia de evaluare are obligatia de a aduce decizia la cunostinta contestatarului in termen de 5 zile de la primirea documentelor.

In cazul admiterii, Comisia superioara emite decizia de admitere a contestatiei, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, stabilind incadrarea in grad si tip de handicap. Decizia de admitere a contestatiei are valabilitate de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap de comisia de evaluare si care este contestat la Comisia superioara.

In cazul respingerii, Comisia superioara emite decizia de respingere a contestatiei, al carei model este prevazut in anexa nr. 1. Decizia de respingere a contestatiei are valabilitate de la data emiterii acesteia.

Procedura de reevaluare

 • Reevaluarea este procedura dispusa de catre Comisia superioara ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care Comisia superioara se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unui certificat de incadrare in grad si tip de handicap asupra caruia exista suspiciuni in ceea ce priveste nerespectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Decizia de reevaluare, al carei model este prevazut in anexa nr. 5, este actul administrativ emis de Comisia superioara in baza caruia se incepe procedura de reevaluare;
 • Raport de reevaluare - document elaborat de serviciul de evaluare complexa in urma procesului de reevaluare, al carui model este prevazut in anexa nr. 7;
 • Decizie privind incadrarea/neincadrarea in grad si tip de handicap - actul administrativ emis de Comisia superioara in urma reevaluarii, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 / anexa nr. 3.

Se pot prezenta la reevaluare numai acele persoane cu handicap care au fost instiintate de serviciul de evaluare complexa in acest sens si care vor prezenta:

 • a) actul de identitate;
 • b) comunicarea serviciului de evaluare complexa cu privire la reevaluare;
 • c) documente relevante in vederea stabilirii gradului si tipului de handicap, altele decat cele existente la dosar.

Reevaluarea persoanei se va realiza de catre serviciul de evaluare complexa din cadrul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, in termen de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii deciziei de reevaluare la registratura acesteia.

In cazul in care persoana supusa reevaluarii nu se prezinta la a doua convocare a serviciului de evaluare complexa, directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale.

Specialistii din serviciul de evaluare complexa analizeaza documentele din dosar, examineaza persoana, iar concluziile, impreuna cu motivarea acestora, le vor cuprinde in raportul de reevaluare. Raportul de reevaluare cuprinde recomandari cu privire la incadrarea sau neincadrarea in grad de handicap.

Procesul de reevaluare se desfasoara in prezenta unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va intocmi un referat cu privire la respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap si a procesului de reevaluare.

In urma reevaluarii, raportul de reevaluare, referatul si dosarul completat vor fi inaintate Comisiei superioare in termen de 5 zile de la data efectuarii reevaluarii. Comisia superioara va emite decizia de incadrare sau decizia de neincadrare in grad si tip de handicap, corespunzatoare fiecarui caz, in termen de 10 zile de la inregistrarea in registrul de corespondenta al acesteia.

In cazul in care persoana nu se prezinta la reevaluare in termenul prevazut de 60 de zile lucratoare, in baza raportului de reevaluare insotit de referat, Comisia superioara emite decizie de neincadrare in grad si tip de handicap.

Deciziile emise de Comisia superioara vor fi transmise directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, spre a fi aduse la cunostinta serviciului de evaluare complexa, care, in urma discutiilor cu persoana evaluata sau, dupa caz, si cu reprezentantul legal al acesteia, propune comisiei de evaluare modificarea si completarea programului individual de reabilitare si integrare sociala.

Fiecare parte interesata are dreptul sa primeasca la cerere o copie a raportului de reevaluare, a referatului, a documentelor care au stat la baza incadrarii/neincadrarii in grad si tip de handicap si a procesului-verbal de control.

Comisia superioara solutioneaza contestatiile la certificatele de incadrare in grad de handicap, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii in registrul comisiei superioare.

Comisia superioara coordoneaza metodologic activitatea comisiilor de evaluare cu privire la:

 • respectarea procedurii de evaluare;
 • respectarea prevederilor privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare;
 • respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, caz in care Comisia superioara va urmari corectitudinea evaluarii medico-psihosociale, stabilirii deficientei functionale, incadrarii in grad si tip de handicap, datei dobandirii handicapului, precum si a modului in care s-a stabilit valabilitatea certificatelor de incadrare in grad si tip de handicap;
 • respectarea de catre entitatile cu atributii in evaluare si incadrare a instructiunilor emise de catre aceasta;
 • punerea in aplicare a deciziilor emise de Comisia superioara.

Criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii

 • Ordinul 762/2260 din 17 august 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.

Incadrarea in grade de handicap se face in raport cu intensitatea deficitului functional individual si prin corelare cu functionarea psihosociala corespunzatoare varstei.

Pentru a se realiza asimilarea pe grade de handicap in cazul diverselor entitati nozologice se va tine seama ca nu boala in sine determina severitatea handicapului, ci gradul tulburarilor functionale determinate de acestea, in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personali, etc. Deci, pentru aceeasi boala - ca premisa a identificarii si incadrarii - incadrarea in grade de handicap poate merge de la gradul usor la gradul grav.

Masurile de protectie speciala si serviciile de interventie si sprijin sunt, in cadrul legal existent, foarte variate; pentru viitor, in functie de nevoile individuale si disponibilitatile comunitatii, ele vor fi dezvoltate in mod corespunzator.

Gradul grav de handicap se poate acorda copiilor care au, in raport cu varsta, capacitatea de autoservire inca neformata sau pierduta, respectiv au un grad de dependenta ridicat fizic si psihic. In aceasta situatie autonomia persoanei este foarte scazuta din cauza limitarii severe in activitate, ceea ce conduce la restrictii multiple in participarea sociala a copilului. Drept urmare, copilul necesita ingrijire speciala si supraveghere permanenta din partea altei persoane.

Gradul accentuat de handicap se poate acorda copiilor la care incapacitatea de a desfasura activitatea potrivit rolului social corespunzator dezvoltarii si varstei se datoreaza unor limitari functionale importante motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice rezultate din afectiuni severe, in stadii inaintate, cu complicatii ale unor aparate si sisteme. In aceasta situatie participarea sociala a copilului este substantial restrictionata.

Gradul mediu de handicap se poate acorda copiilor care au capacitate de prestatie fizica (motorie, metabolica) sau intelectuala redusa, corespunzând unei deficiente functionale scazute, ceea ce duce la limitari in activitate, in raport cu asteptarile corespunzatoare varstei. In aceasta situatie ele se reflecta in restrictii relativ semnificative ale participarii sociale a copilului.

Lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil si pentru care se poate emite certificate de persoana cu handicap cu caracter permanent

Lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil si pentru care se poate emite certificate de persoana cu handicap cu caracter permanent in contextual criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul comun nr. 762 al MMFES si nr. 1992 al MSF publicat in Monitorul Oficial al Romaniei cu nr. 885 bis din 27.12.2007

A. - LA PRIMA EXAMINARE:

 • 1. Nevazatori (vederea sub 1/25 la ambii ochi cu pmm, pl, fpl - cecitate practica sau absoluta);
 • Amputatii:
  • membrul superior: mana, antebrat, brat - bilateral;
  • membru inferior: gamba, coapsa - bilateral;
 • 2. Lipsa membrului superior prin dezarticulatie scapulo-humerala;
 • 3. Lipsa membrului inferior prin dezarticulatie coxo-femurala;
 • 4. Lipsa prin dezarticulatie a unui membru pelvin asociat cu o amputatie sau dezarticulatie de membru toracic;
 • 5. Cretinismul;
 • 6. Oligofria, forme cu imbecilitate sau idiotenie: IQ sub 33;
 • 7. Tulburarea autista (sindrom Langdon Down);
 • 8. Boala Alzheimer, dementa senila, dementa Pick - forme avansate;
 • 9. Boala Parkinson - forme accentuate sau grave;
 • 10. Sechele AVC cu deficit motor de tip plegic, paretic, ataxie;
 • 11. Sindromul imunodeficitar cronic, stadiul clinico imunologic A3, B3, C1, C2, C3;
 • 12. Surdomutitatea congenitala sau surditate bilaterala dobandita inaintea achizitionarii limbajului cu demutizare slaba/nula, cu pierdere peste 90% db (cofoza);
 • 13. Surdocecitatea;
 • 14. Pensionarii de limita de varsta ca persoana cu handicap in conditiile Legii 57/1992, art.11, OUG 102/1999, art. 44 sau Legii 19/2000 art. 47 alin. 1, lit. a), b), c).

B. - LA A DOUA EXAMINARE:

 • 1. Scleroza laterala amiotrofica forma avansata;
 • 2. Coree cronica;
 • 3. Sindrom extrapiramidal de cauza diversa - sever;
 • 4. Boala Westphall Strumpell;
 • 5. Distrofia musculara progresiva, forma avansata;
 • 6. Amiotrofia degenerativa de tip Aran-Duchenne si Charcot Marie - forme avansate;
 • 7. Parapareza, paraplegia, tetrapareza, tetraplegia, tripareza;
 • 8. Epilepsia cu crize frecvente cu tulburari psihice interaccesuale;
 • 9. Schizofrenia - in formele cu evolutie provredienta severa a personalitatii si comportamentului cu potential antisocial, in formele care au instituita interdictia;
 • 10. Tulburarea de personalitate antisociala si alte afectiuni psihice care determina punerea sub interdictie;
 • 11. Mania cronicizata, tulburarile afective bipolare, ciclotimia rapida, depresia severa cronicizata;
 • 12. Monoculari, incadrati in handicap usor sau mediu;
 • 13. Tulburarile de auz congenitale sau dobandite precoce (copilarie - adolescenta), care se protezeaza greu, cu pierdere de auz de peste 70 db asociate cu tulburari psihice si de limbaj;
 • 14. Laringectomia totala cu tarhep stoma permanenta determinata de procesele maligne sau zdrobirea laringelui;
 • 15. Cancerul de colon cu anus iliac (sigma-anus definitiv);
 • 16. Cancerul de vezica urinara sau alte tipuri de cancere cu implantare de ureter (indiferent unde este implantul);
 • 17. Gastrectomia larga pentru ADK cu gastostoma;
 • 18. Spondilita anchilozanta stadiul IV;
 • 19. Poliartrita evolutiva stadiul IV;
 • 20. Luxatia de sold congenitala bilaterala cu coxactroza sau anchiloza secundara;
 • 21. Leuconevraxita - forme cu evolutie progresiva sau cu pusee acute frecvente;
 • 22. Cifoscolioze sau scolioze deformante cu insuficienta respiratorie accentuata sau grava sau cu tulburari neurologice;
 • 23. Talasemia majora (forma majora);
 • 24. Anemiile aplastice, in formele severe cu complicatii accentuate sau grave;
 • 25. Purpura trombocitopenica idiopatica cu sangerari in SNC cu deficit motor de tip paretic sau plegic;
 • 26. Trombofilia ereditara (primara), in formele cu accidente trombotice - sechele durabile;
 • 27. Boala Waldenstrom - formele avansate cu complicatii;
 • 28. Mielomul multiplu in formele cu sindrom de compresiune medulara;
 • 29. Hemofilia cu anchiloze in pozitii vicioase, amiotrofii si deformari articulare, cu implicatii in statica si mers;
 • 30. Amputatie membru toracic: brat, antebrat sau mana - unilateral;
 • 31. Amputatie unilaterala de gamba, coapsa, picior;
 • 32. Degenerescenta hepato-lenticulara (boala Wilson), forme avansate;
 • 33. Boala Little - forma avansata si severa;
 • 34. Ataxia coreo-atetozica, forme accentuate si grave;
 • 35. Distrofia miotonica Steinert, forme accentuate si grave;
 • 36. Miotonia congenitala Thompson cu hipotrofie musculara difuza;
 • 37. Eredo-ataxia spino-cerebeloasa Friedrich, forma accentuata si grava;
 • 38. Eredo-ataxia spino-cerebeloasa Pierre - Marie cu tulburari piramido-cerebeloase accentuate sau grave;
 • 39. Sechele dupa poliomielita insotita de deficienta accentuata sau grava;
 • 40. Cardiomiopatiile primare, primitive sau ideopatics, cu ICC NYHA ¾ si 4;
 • 41. Angiocardiopatiile congenitale, cianogene sau necianogene, operate sau neoperate, cu insuficienta cardiaca clinic manifesta;
 • 42. Tulburarile de ritm si de conducere persistente si severe contractate precoce (purtatori de peace-maker);
 • 43. Tumorile hipofizare cu sindrom oftalmologic accentuat sau grav (cecitate practica sau absoluta);
 • 44. Nanism hipofizar;
 • 45. Condrodisplazia;
 • 46. Mixedemul primar cu visceralizare;
 • 47. Insuficienta renala cronica in stadiul de uremie depasita in program de hemodializa sau de dializa peritoniala ambulatorie continua permanenta.

 

Legislatie privind protectia speciala a persoanelor cu handicap

 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, republicata 2014,
 • O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice;
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap
 • Ordinul nr. 692 2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672, din 26 septembrie 2012;
 • Ordinul nr. 762/2260 din 17 august 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 • Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora
 • Ordinul nr. 725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 • Ordinul 2299 din 23 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • ORDIN nr.409 din 9 martie 2012 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.736/2010
 • Ordin nr. 162/2011 privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.736/2010 - a fost publicat in Monitorul Oficial 99/2011,
 • Ordinul 1736/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,
 • Ordonanta de urgenta nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa,
 • Ordinul nr. 124/205 din 21 februarie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si al Ministrului Sanatatii Publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap,
 • HOTARARE Nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,
 • Instructiune metodologica cu privire la lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil si pentru care se poate emite certificate de persoana cu handicap cu caracter permanent in contextual criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul comun nr. 762 al MMFES si nr. 1992 al MSF, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei cu nr. 885 bis din 27.12.2007,
 • Ordinul nr. 794 din 07 octombrie 2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav,
 • Legea 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap,


Comentarii 

Postat la
Ian 14, 2011
de
voicu ion
+14 incadrare in grad de handicap
Sotul meu are 58 de ani si la varsta de 55 a suferit 2 a.v.c.-uri urmate de pareza stanga(mana+pic ior)cu spasticitate fapt ce-i afecteaza 90 la suta deplasarea.A fost pensionat gr.1 nerevizuibil si incadrat in grad de handicap mediu!Doresc un raspuns:este corecta incadrarea in gradul de handicap?
Postat la
Oct 08, 2011
de
Cristof
+3 raspuns
Daca sotul dumneavoastra a facut un accident vascular sa fi facut numai cum povestiti pe partea stanga,nu ii pareza ii semi pareza daca ii numai pe o parte si cu amandoua ii pareza,eu stiu ca accidentul vascular sau semi pareza daca ii numai pe o parte mana si picior partea stanga eu stiu ca nu se incadreaza in nici un fel de grad handicap asta stiu sa va zic,apai cum ati obtinut primadata gradul de habdicap grav numai dumneavoastra stiti,stiti la ce vreau sa ma refer,sau pe aia dreapta numai cu bani daca ati obtinuto,dupa care sa incadrat in mediu cum subtineti dumneavoastra,v a indrum sa va interesati prin net criterile diagnosticurilo r care sa incadreaza in fiecare grad handicap usor,mediu,acce ntuat si grav si dupa aceia va puteti da seama,se incadreaza intradevar tetrapateza sau pareza cum o subtineti dumneavoastra daca sotul ii afectat de ambele membre inferioare si la membrele superioare adica maini ii parapareza se incadreaza in gradul handicap dar depinde de cum ii afectat de grav sau ameliorat asta stabilesc numai medici neurologi care stabilesc diagnosticul,Va urez multa sanatate sotului si dumneavoastra
Postat la
Mai 23, 2012
de
Mariana Nicule
+9 operata scolioza
Buna ziua,

Am cam 3 sferturi din coloana operata de scolioza (cu tija metalica), vreau sa stiu daca datorita acestei operatii ma incadrez intr-una din grupele de handicap.


Va multumesc.
Postat la
Mai 23, 2012
de
Petru
+3 Raspuns
Buna ziua

Conform legii, se stabileste un grad de handicap prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de acestea, in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personali etc.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati sa fiti programat pentru evaluare pe baza acte medicale pe care le aveti.

Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) iar in functie de afectarea dvs vi se va stabili incadrarea in grad de handicap .
Postat la
Nov 15, 2012
de
mihaela
-1 operatie scolioza
La ce medic/spital ati fost operata de scolioza? si eu va trebui sa fac aceasta interventie si doream cateva legaturi utile...
multumesc,
Postat la
Iul 03, 2012
de
mirela
+4 incadrare grad handicap
Baietelul meu de 4 ani este operat de 2 ori pe cord.S-a nascut cu malformatie cardiaca,Tetral ogie Fallot,canal arterial persistent mic,insuficient a cardiaca hyha 2,defect septal ventricular rezidual.A fost operat la varsta de 6 luni pt corectie primara si reinterventie pt dsv rezidual,iar la varsta de 3 ani pt implant de valva pulmonara.Pana acum un an a fost incadrat in gradul de handicap grav cu insotitor,dar am fost avertizata ca daca copilul nu va avea clasa nyha 3-4 nu va mai primii gradul grav anul acesta.Care sunt criteriile dupa care se face incadrarea in grad?Mentionez ca baietelul va mai fi supus catorva interventii,in decursul timpului.Multumesc.
Postat la
Iul 04, 2012
de
GHITEA
0 INCADRARE GRAD HANDICAP
buna ziua, sotul meu este dignosticat cu carcinom renal, PT3A, PN1, G3,si a avut gradul 2 de handicap, acum am mers la comisie azi 04.07.2012, pentru prelungire, si mi-s-a spus CA NU SE MAI INCADREAZA IN GRAD DE HANDICAP PT CA MOMENTAN NU LUAM TRATAMENT, AM O INTRBARE FT MARE???CANCERUL ESTE VINDECAT DUPA 1 AN??? SI UNDE SI LA CE INSTITUTIE TREBUIE SA MERG PENTRU DETALII??? AS VREA SA TINE-TI CONT CA AM FACU TOT TRATAMENTUL IN STRAINATATE, N-AM BENEFICIAT DE NIMIC DE LA STATUL ROMAN, ESTE NORMAL SA NI SE IA SI ACEST DREPT? SOTUL MEU VA AVEA 44 DE ANI IN AUGUST, AM COTIZAT LA CAS, 25 ANI, NOI(SOTU MEU) AM DORI SA PUTEM MUNCII NU AVEM NEVOIE DE MILA NIMANUI DAR BOALA NU TE INTREABA?????
Postat la
Iul 05, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Motivatia de neincadrare in grad de handicap este inscrisa de catre Comisia de evaluare pe certificatul care v-a fost eliberat.

Acest certificat aveti dreptul sa-l contestati in termen de 30 de zile la Comisia Superioare. Formular de contestatie gasiti la DGASPC unde veti inregistra si contestatie. DGASPC este obligat sa va transmita contestatia impreuna cu dosarul dvs si toate actele depuse la Comisia Superioara.

Raspunsul il veti primi acasa prin posta. Daca nici acesta nu va va multumi, aveti posibilitatea sa va adresati justitiei.
Postat la
Iul 05, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

In Ordinul nr. 725/12709 din 01 octombrie 2002 puteti gasi criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii.

Documentul respectiv il gasiti la inceputul acestei pagini.
Postat la
Mai 14, 2013
de
magdalena
+6 LNH
Bună ziua! Îmi puteţi spune, limfomul non hodgkin(cancer ganglionar),în ce categorie de handicap se încadrează? La comisie s-a trecut grad mediu(C83),iar la Comisia med. a capacităţii de muncă grad accentuat(C82). Avînd în vedere,că este vorba de cancer,gradul de handicap este bine evaluat? Mulţumesc anticipat.
Postat la
Feb 23, 2014
de
simona
+1 somera
BUNA ZIUA.MA INTERESEAZA DACA CEI CARE AU SUFERIT OPERATIE DE HISTERECTOMIE TOTALA SE POT INCADRA LA PENSIE DE HANDICAP.
Postat la
Feb 23, 2014
de
Petru
-1 Raspuns
Buna ziua

Expresia "PENSIE DE HANDICAP" nu se regaseste in legile pentru persoane cu handicap.
Postat la
Iul 03, 2014
de
Grosu Viorel
0 Operat de cancer laringian
Operatia a presupus scoaterea unei corzi vocale, ceva din peretele laringelui si citiva ganglioni. Va intreb daca ma incadrez la persoana cu handicap si ce grad? Va multumesc anticipat. Buna ziua!
Postat la
Iul 04, 2014
de
Petru
0 Raspuns
RASPUNS

Conform legii, se stabileste un grad de handicap prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de acestea, in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personal.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati sa fiti programat pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) iar in functie de afectarea dvs vi se va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Ian 14, 2011
de
C Luminita
+2 grad de handicap
buna tuturor,as dori sa stiu ce grad de handicap i se da unui copil diagnosticat cu o boala rara(nanism hipofizar),si ce beneficii banesti are acesta si familia avand in vedere ca tatal lucreaza in afara tarii fara acte iar mama e singura insotitoare a copilului fara nici un venit!specific ca copilului i se face o injectie cu hormoni pe zi,si are nevoie de o alimentatie bogata in proteine,frecve nta unui sport!va multumesc astept un raspuns
Postat la
Oct 08, 2011
de
Cristof Ioan
+1 raspuns
La bolii Rare se da numai gradul(grav) se incadreaza are dreptul la o indemnizatie de insotitor dar aceasta indemnizatie se da numai de la Primaria unde locuieste copilul cu boli rare si o pensie de handicap in valoare de 293 Lei (roni)dar se face revizuibil in fiecare an pana cand copilul inplineste varsta de majorat de 18 ani atumci copilul merge pentru ultima data la comisia de expertiza la varsta majoratului ii se da permanent nerevizuibil,in acesti ani pana la varsta majoratului trebuie copilul sa respecte programul pe care ii se stabileste de comisia de la protectia copilului,dupa majorat depinde de comisia de handicap adulti acestia stabilesc programul de recuperare incontinuare si dupa majorat,daca nu se respecta programul care i se da ce la comisie risca copilul sa piarda drepturile pe care i se cuvin un urma boli rare pe care are.Tatal copilului nu are nimic de a face cu ce drepturi i se da copilului poate sa lucreze linistit unde ii tatal mama copilului de ocupa de actele care i se cuvin copilului si drepturile pe care i se cuvin copilului.Indemnizatia se stabileste numai de directia sociala pe care copilul locuieste de la primaria unde are domiciliu stiu ca indemnizatia de insotitor ii de 500 lei (roni) Atentie nu se mai platesc insotitorii cu handicap bolnavul ia indemnizatia si drepturile pe care ii se cuvin in urma handicapului si bolnavul isi alege dupa buna cuvinta insotitorul.ii se mai cuvine anual 12 bilete de calatorie la alegere cu trenul sau transport si 12 insotitorului si un abonament gratuit pe autobuzele locale cat si in localitatea unde se afla copilul in drepturi cat si insotitorul lui.Dar biletele de transport feroviar sau transport cu cursa sau abonamentul gratuit cat si in tara si in localitatea unde se afla copilul NU sunt valabil numai in prezenta bolnavului.De exemplu daca merge numai mama lui sau insotitorul stabilit de catre bolnav cu biletele nu sunt valabile in nici un fel numai in prezenta bolnavului.Multa sanatate
Postat la
Ian 14, 2011
de
daniel
0 raspuns
* Incadrarea in grad si tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protectia copilului.

* Incadrarea in grad si tip de handicap a adultilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
Postat la
Ian 14, 2011
de
C Luminita
0 multumesc
multumesc,mi-as fi dorit sa fiti mai explicit...dar multumesc oricum
Postat la
Ian 14, 2011
de
bradea teodora
+1 buna
am sindrom goltz de care nu cred ca a auzit mai nimeni nu am un deget la mana dreapta doua lipsa la picior nu am unghii la celalalte trei piciorul drept imi e plin de cicatrice am si pe mana am 24 de ani doctorii au spus ca de la cernobal si ca sunt doar 6-7 cazuri in lume ii ceva rar nu exista operatie vara pt mine ii un calvar multa lume ma marginalizeaza nu stiu ce ii ala strand sau sandale mereu imbracata pana in gat.As vrea sa stiu ce grad de handicap am sau as putea primi vreo pensie???
Postat la
Oct 08, 2011
de
Cristof Ioan
+1 raspuns
Daca ii boala rara se incadreaza in gradul (Grav)care are drepul ma o indemnizatie de insotitor,de la directia sociala unde apartine bolanavul si o pensie de 293 lei(roni)si a cate 12 bilete dupa alegere feroviar sau transport cursa numai pe teritoriu Romaniei cat si insotitorul tot de 12 bilete de transport la alegere si un abonament gratuit pe transportul local cat si in tara,sunt valabile numai in prezenta bolnavului alfel nu sunt valabile mai multe detali puteti afla de pe net la legia 448/2004 multa sanatate
Postat la
Oct 27, 2011
de
Andrea Precup
+2 boli rare
Buna ziua ,am tot citit in raspunsurile Dumneavoastra ca bolile rare se incadreaza in grad de handicap grav.Fiul meu are doua astfel de boli si si gradul de handicap accentut nu vor sa il acorde desi este dependent in totalitate de mine.Este diagnosticat cu osteogeneza imperfecta si un diabet forte rar sunt doar 6 copii cu acest tip de diabet in toata Romania diabet monogenic(mody 4),plus mai are epilepsie si spina bifida,are 8 ani din cauza asta nu se incadreaza in grad de handicap grav,asa mi s-a spus.Sunt nevoita sa stau cu el chiar si fara niciun venit pt ca nu stiu cand ma suna de la scoala ca se simte rau,deobicei de doua trei ori pe saptamana se intampla ,si nici singur acasa nu pot sa-l las si nimeni nu-si asuma raspunderea sa stea cu el,mai are si tulburari anxioase.Daca puteti sa-mi trimiteti legea sau sa ma ajutati cu un sfat ce sa fac sa-l incadreze in grad de handicap grav daca intr-adevar bolile rare se incadreaza in aceasta categorie. Multumesc anticipat
Postat la
Oct 28, 2011
de
Petru
-1 Raspuns
Buna ziua

Diangnosticul sau varsta nu au nici o legatura cu incadrarea in grad de handicap.

Incadrarea in gradul de handicap o face Comisia de evaluare in temeiul Ordinul nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

Daca nu sunteti multumita de incadrarea in grad de handicap faceti contestatie la Comisia Superioara.

Daca au trecut deja cele 30 de zile in care puteti face contestatie, va puteti depune din nou dosarul la Comisie pentru evaluare. Ei nu au dreptul sa va refuze reexaminarea.

Va sfatuiesc sa nu mai acceptati acel "mi s-a spus" sau "nu se poate" de la functionari care poate nu sunt in tema.
Orice refuz pe care-l primiti trebuie insotit de o hartie din partea institutiei care sa argumenteze si sa motiveze refuzul.
Postat la
Ian 14, 2011
de
daniel
+4 raspuns
Vezi informatii aici:

prostemcell.ro/.../...
Postat la
Ian 28, 2011
de
simion mirela
+1 grad de handicap
Am o fetita de numai 4 luni cu diagnosticul agnezie anala(lipsa orificiului anal)si i sa dat gr de handicap accentuat fara insotitor.
Este corect?
Postat la
Feb 24, 2011
de
daniel
0 Buna
Tipul gradului de handicap (grav,accentuat ,etc.) este definit in certficatul pe care comisia de evaluare vi-l prezinta pentru a benficia de avantajele Legii nr 448/06.12.2006 publicata in MO 1006/18.12.2006 unde la art.84 din Capitolul IV se specifica modul de clasificare a handicapului de catre comisiile anume constituite, deci nu dvs stabiliti gradul handicapului ci comisiile specializate, dvs verificand doar tipul in baza certificatului de handicap.
Postat la
Oct 08, 2011
de
Cristof Ioan
0 raspuns
Diagnosticul se stabileste numai de catre comisia de la protectia copilului in functie de diagnosticul stabilit de medici care ia stabilit diagnosticul nu se poate da alt grad daca nu ii incadrat diagnosticul stabilit de catre comisia care ia stabilit diagnosticul.In gradul specificat de dumneavoastra accentuat la acest grad nu se poate da insotitor numai la gradul (Grav)Si nu se mai angajeaza insotitori de catre directia sociala unde se afla bolnavul doar se stabileste suma indemnizatiei de insotitor,deoar ece se plange toate directile sociale ca nu mai sunt bani pentru a angaja un insotitor,totii insotitorii sunt dati in somaj si se mai stabileste suma de indemnizatia de insotitor ii se cuvine bolnavului,daca nu sunteti multumita se poate face contestatie in termen de 30 zile de la data de cand sa eliberat certificatul de handicap,inpteu na cu iesirile din spital sau ce are de la doctorii care ia stabilit diagnosticul,si referatul medical complectat de medicul care o are in evidenta pe copila pentru mai multe detali puteti gasi numai la legia 448/2006.Va urez multa sanatate si bine inteles bolnavului.
Postat la
Feb 14, 2011
de
george
+1 intrebare
de la varsta de 8 ani am timpanul urechii drepte spart ,la aceeasi varsta am suferit o otita severa care mi-a afectat si urechea stanga ,aud foarte greu ,nu mai pun ca de cativa ani am si diabet(am 43 de ani) vreau sa stiu daca problema care o am cu urechea se incadreaza in vre-un grad de handicap si care ar fi acela ,dar diabetul ?

Multumesc !
Postat la
Oct 08, 2011
de
Cristof Ioan
+1 raspuns
Ca urmare a gradului pe care doriti sa il aflati cu problema dumneavoastra se stabileste numai de comisia de expertiza handicap adulti si in legatura cu diabetul se incadreaza in grad handicap diabetul dar depinde de cat de avansat ii diabetul de care suferiti,dar aceasta tot comisia de expertiza de handicap o stabileste.Pentru a beneficea de un grad de handicap va trebuie de la doctorul specialist care va stabilit diagnosticul si dosarul cu toate documentele si iesirile din spital unde ati fost internat pentru recuperare si tratament,de cum ati povestit vi se va da gradul Accentuat,dar asta stabileste comisia,pentru mai multe detali puteti gasi in legia 448/2006.Multa sanatate.
Postat la
Iul 07, 2013
de
Ivancu Aurel
0 Nedumerire
Buna,

Doresc sa aflu ce ati rezolvat. Sunt si eu intr-o situatie similara.
Va rog contactati-ma:
e-mail:
Postat la
Feb 24, 2011
de
Finna Magdolna
+3 Buna ziua
Am hepatita c , am urmat un tratament cu interferon si ribavirina.Dupa 6 luni mi s-a intrerupt tratamentul fiindca incarcatura virala ,nu a ajuns la nivel de nedetectabil.
In copilarie de la sase ani am mai fost tratata de hepatita cronica, pe care pot sa documentez cu acte doveditoare. Am intrebarea , daca ma incadrez in vre-un grad de handicap si care ar fi acela ? Multumesc anticipat.
Postat la
Oct 09, 2011
de
Cristof Ioan
0 raspuns
De cum povestiti de diagnosticul dumneavoastra ii Grav gradul dar depinde de cat de avansat ii diagnosticul de care suferiti,dar mai precis se stabileste numai de comisia de expertiza handicap adulti unde are domiciliu bolnavul,pentru a va face pensia de handicap va trebuie urmatoarele documente ancheta sociala de la directia sociala unde se afla bolnavul,refera t medical de la doctorul de specialitate unde locuieste bolnavul,copii si original se prezinta documentatia si iesirile din spital unde ati fost internat si de cand boala a aparut.Pentru mai multe detali puteti afla de la Autoritatea Nationala pentru persoane cu handicap si in legia 448/2006. Va urez multa sanatate.
Postat la
Apr 18, 2011
de
prica mihai
0 card
cine elibereaza card de parcare gratuita pentru un autoturism ce transporta copil cu handicap accentuat ?
Postat la
Apr 18, 2011
de
daniel
+3 Re: mihai
Pentru detalii vezi aici, inclusiv legislatie prostemcell.ro/.../...
Postat la
Oct 09, 2011
de
Cristof Ioan
0 raspuns
Se elibereaza de catre directia sociala unde se afla persoana bolnava.Va urez multa sanatate.
Postat la
Aug 05, 2011
de
popescu
+1 ciroza incadrare handicap
as dori sa stiu la ce grad de handicap se incadreaza ciroza hepatica HVB+HVC?
multumesc.
Postat la
Oct 28, 2011
de
Petru
+2 Raspuns
Conform legii, ciroza hepatica este o afectiune care duce la handicap. Gradul de severitate al handicapului poate fi stabilita numai de Comisia de Evaluare din DJASPC pe baza actelor medicale.
Postat la
Oct 23, 2011
de
paterfin
0 handicap
Tatal meu a suferit in 2009 ianuarie un a cident vascular,la scurt timp(10 zile)s-a declansat tumora de prostata,in iunie 2009 s-a operat urologic dara ramas cu incontinenta totala la urinat(nu simte deloc cand urineaza)atunci ne-a recomandat urologul sa il duce la psihiatru si am descoperit la MMSE ca are ALHTEIMER observam si inainte ca nu facea treaba cu simt de raspundere sau nu intelegea mesajul dar am presupus ca mimeaza.tot atunci ni s-a adus la cunostinta ca nu este primul accident vascular este al doilea si ca al treilea este fatidic.In 2009 am avut grad mediu iar 2010 grav oricum din an in an este mai rau, maine merg sa iau raspunsul la comisia care am avut-o pe 17.10 .Are 64 de ani si abia luna viitoare se depune dosar pentru pensia de limita de varsta.MMSE-ul in 2009 a fost 11,2010 9,iar 2011 8,si are tetrapareza spastica (merge ca pinguinul cu dezechilibru in timpul mersului),infor mativ ce grad poate avea?
Postat la
Nov 16, 2011
de
daniel
+5 Raspuns
La incadrarea persoanelor in grad de handicap, comisia de expertiza medicala pentru adulti va respecta intocmai criteriile medicale de expertiza stabilite prin Ordinul nr. 762/2007 al Ministrului Sanatatii si Familiei.

Descarca-l din articol si vezi acolo detalii.
Postat la
Nov 03, 2011
de
Madalina
0 Buna ziua!
Am o fetita in varsta de 2 ani si 4 luni cu 4 episoade de convulsii febrile recurente in ultimul an. Mi s-a spus la spital sa gasesc o solutie sa stau cu ea acasa, sa nu o mai duc in colectivitate. Problema e ca, stand cu ea acasa, inseamna sa nu lucrez si implicit sa nu am nici un venit. As dori sa stiu daca acest diagnostic este acceptat de comisie deoarece d-na doctor mi-a spus ca "nu crede" ca va fi si cat este indemnizatia.
Va multumesc,
O zi placuta!
Postat la
Nov 16, 2011
de
daniel
+1 raspuns
Descarcati din articol ORDIN Nr. 725/12709 din 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora
Postat la
Nov 03, 2011
de
monica
-1 buna ziua
sunt mama unei fetite cu certificat de handicap gradul mediu .fetita a implinit 3 ani si vreau sa stiu daca mai primesc indemnizatie pentru ingrijire copil bolnav de la 3 la 4 ani si cat.va multumesc.
Postat la
Nov 16, 2011
de
daniel
+1 Raspuns
Descarcati de mai sus Ordinul nr. 794 din 07 octombrie 2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav
Postat la
Nov 11, 2011
de
csiszer judit
+3 alzheimer
Buna ziua bunica mea are alzheimer,acum 2ani i-a fost eliberata un certificat de handicap cu grad accentuat dar boala ei de atunci s-a agravat mult ar avea nevoie de indemnizatia de insotitor care nu se da doar la grad grav as dori sa stui daca se poate cere o reevaluare?multumesc
Postat la
Nov 16, 2011
de
daniel
0 Raspuns
Se pot prezenta la comisie si au dreptul sa fie examinate in vederea incadrarii in grad de handicap persoanele care prezinta deficiente fizice, senzoriale, psihice, mentale, care le impiedica sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata sociala, potrivit virstei, sexului, factorilor materiali, sociali, si culturali proprii, necesitind masuri de protectie speciala in sprijinul integrarii lor sociale si profesionale.

Cererea de a fi examinat de comisie in vederea eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap va fi insotita de urmatoarele acte:
- documentatie medicala si examinarile complementare (bilete de iesire din spital; alte examinari);
- referat de la medicul specialist (pentru cazurile cu tulburari psihice si buletin de exaninare psihologica);
- adeverinta medicala (medicul de familie);
- copie buletin, carte de identitate;
- ancheta sociala (primaria de domiciliu);
- pentru cazurile de reexaminare, certificatul de persoana cu handicap anterior in original;
- decizie pensie, cupon de pensie, adeverinta de salariu (dupa caz).
Postat la
Nov 14, 2011
de
Daniela
0 Copil cu DSV
Buna ziua. Baietelul meu de 3 saptamani a fost diagnosticat de la nastere cu DSV de 6 mm, foarte probabil care va necesita interventie chirurgicala in primii ani de viata. Pentru a beneficia de concediul de ingrijire a copilului cu handicap este necesara evaluarea de catre protectia copilului si obtinerea unui document de handicap sau care este demersul obisnuit in astfel de cazuri? Va multumesc.
Postat la
Nov 16, 2011
de
daniel
+3 Informare
Descarcati din site

Legislatia in vigoare privind protectia speciala a persoanelor cu handicap :

 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, republicata 2011,

 • Legea 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap,


 • Ordin MSF nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora


 • Instructiune metodologica cu privire la lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil si pentru care se poate emite certificate de persoana cu handicap cu caracter permanent in contextual criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul comun nr. 762 al MMFES si nr. 1992 al MSF, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei cu nr. 885 bis din 27.12.2007,

 • Ordinul nr. 124/205 din 21 februarie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului anatatii publice nr. 761/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico- psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap,


 • Ordonanta de urgenta nr. 68 din 30 iunie 2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa)
Postat la
Nov 17, 2011
de
caraiman daniela
0 handicap
Buna iua, Sotul meu a fost operat de cancer laringian malign , deocamdata nu are tub , a avut dupa 4 saptamani o interventie la corzile vocale, este pensionar de invaliditate gradul II fara drept de munca , in urma unui accident, intrebarea mea este daca are dreptul la pensie de handicap.
Cu multumiri ,
Daniela Caraiman
Postat la
Nov 17, 2011
de
Petru
0 Raspuns
Buna Daniela.

Ai sanse mari de succes dar e de infruntat niste birocratie.

Trebuie sa te adresezi Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din zona ta.

Aici i se va stabili sotului tau gradul de handicap si va primi indemnizatia corespunzatoare .

Succes
Postat la
Nov 28, 2011
de
AR
0 dreptul la indemizaţie
Sufăr de neoplasm polmunar (stg) şi cisturi hidatice la creier (unul stg şi unul dr). Sunt im CM de 8 luni. Am dreptul la îndemnizaţii şi alte facilitaţi?
MULŢUMESC.
Postat la
Dec 11, 2011
de
Melissa
+2 Rugaminte
Buna seara,

Mama mea are 62 de ani. Cam pe la varsta de 50 de ani a suferit un avc ischemic cu semipareza. In prezent,a fost diagnosticata cu dementa vasculara. Poate beneficia de certificat de handicap?Am realizat si testarea psihologica si scorul MMSE este de 2 pct.
Mentionez ca in perioada cu AVc ischemic a beneficiat o perioada.

Multumesc din suflet.
Postat la
Dec 12, 2011
de
Olteanu Elvira
0 Va rog sa ma ajutati!
Buna ziua, as avea si eu o intrebare la care va rog sa aveti amabilitatea sa-mi raspundeti. In luna iunie am suferit in infart de miocard iar in noiembrie la cel de-al doilea infarct de miocard m-i sau montat 2 stent-uri urmand ca peste 3 luni sa-mi mai monteze iar deoarece problema e rezolvata partial. Am aflat de la medicul de familie ca as putea beneficia si eu de ajutor de handicap. Daca este asa...care sunt pasii de urmat pentru obtinerea acestui certificat? Unde ma pot duce pentru a intra la aceasta comisie de evaluare? Eu sunt pensionara de 59 de ani si locuiesc in sectorul 4. Va multumesc anticipat!
Postat la
Dec 18, 2011
de
Petru
0 Raspuns
Buna Olteanu Elvira

Cele mai bune informatii le puteti obtine de la :

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP SECTOR 4 :Aleea Ciceu nr. 12
Telefon: 0372-715115

sau de la :

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4
Str. Soldat Enache Ion, Nr. 1 A.
Tel: 0372.715.100; 0372.715.101.
Program de lucru cu publicul: Luni - Joi: 8:00 - 16:00 Vineri: 8:00 - 14:00.

Cererea de a fi examinat de comisie in vederea eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap va fi insotita de urmatoarele acte:
- documentatie medicala si examinarile complementare (bilete de iesire din spital; alte examinari);
- referat de la medicul specialist;
- adeverinta medicala (medicul de familie);
- copie buletin, carte de identitate;
- ancheta sociala (primaria de domiciliu);
- decizie pensie, cupon de pensie, adeverinta de salariu (dupa caz).
Postat la
Dec 21, 2011
de
Ionut
0 lobstein
Buna ziua. am varsta de 23 de ani si sufar de boala lobstein( boala oaselor de sticla) este o boala genetica pe care o are si mama mea. momentan am gradul de handicap grav 1 cu insotitor ( permanent) si am fost chemat la reevaluare si as vrea sa stiu daca exista posibilitatea sa ma treaca intrun alt grad sau sa mi-l taie. Nu ma pot deplasa pe picioare folosesc scaun rulant. am cifoza si scolioza am avut peste 25 de fracturi si operatii
Va multumesc
Postat la
Dec 22, 2011
de
daniel
0 rasp
Buna Ionut,
Cazul tau, diagnosticul, se incadreaza la gradul I cu insotitor.
Vezi lista completa cu bolile si incadrarea lor in grad in articol.
Descarca Ordin MSF nr. 726 din 01/10/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora
Postat la
Dec 23, 2011
de
Dan Florea
0 handicap vizual
buna ziua,
mama mea a fost incadrata in gr
II de invaliditate permanent, vizual: miopie avansata (minus 20 si minus 19), cataracta avanasata si inceput de cataracta (in 2001).
Anul acesta am reusit sa o operez, miopia a fost redusa la -3, catracta operata.
Se mai incadreaza in gradul de invaliditate, mentionat mai sus? Daca nu, ce trebuie sa fac pentru renunta la drepturile aferente.
La final, mentionez ca mama a suferit si 2 atacuri cerebrale (vorbeste stricat)+neopla sm de san drept (2005-2007)
Multumesc anticipat
Postat la
Ian 10, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Trebuie sa va duceti la Comisia de evaluare cu actele medicale , atat cele de la ochi cat si cele corespunzatoare celorlalte afectiuni.
Postat la
Dec 27, 2011
de
doina iordachi
+1 ce pot face
buna , ce pot face , cind cei de la ancheta sociala imi pune bete in roate in dosarul fiului meu in incadrarea in grad. am doua rferate medicale de la doi medici care isi pun parafa pentru acordarea gradului de handicap grav
Postat la
Ian 10, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Cei de la ancheta sociala au niste sefi la care poti reclama nemultumirea dumitale.
Postat la
Ian 10, 2012
de
gigi
-1 intr.
Buna ziua,, doresc si eu un raspuns,am varsta de 53 ani si am probleme cu vederea,dupa ultimele investigatii situatia este:VOD-FPL VOS-1/2 ,ma pot incadra in grad de invaliditate si de care?
Postat la
Ian 12, 2012
de
Petru
+3 Raspuns
Buna ziua.

Consulti va rog Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 - Criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.

Acest ordin puteti sa-l descarcati de pe aceasta pagina.
Postat la
Ian 10, 2012
de
Bucur Nicoleta
+1 incadrare grad de handicap
Buna ziua ,doresc sa stiu daca tatal meu poate beneficia de pensie de handicap avand diagnosticul epilepsie vasculara si dementa mixta.Va multunesc anticipat
Postat la
Ian 12, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Trebuie sa va duceti la Comisia de evaluare cu actele medicale , atat cele de la ochi cat si cele corespunzatoare celorlalte afectiuni.
Postat la
Ian 10, 2012
de
Oana
0 Buna seara!
Tatal meu sufera de ciroza hepatica ultimul grad avand nevoie de cineva sa il sustine ca sa poata merge prin casa, sa se duca la baie, deoarece a slabit foarte foarte mult. In acest caz se incadreaza cumva in vreo grupa de handicap . Daca da care sunt pasii care trebuie sa ii urmez pt a obtine un ajutor .
Postat la
Ian 12, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP din cadrul
DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI de care apartineti poate hotara incadrarea in grad de handicap si eventual dreptul la insotitor.

Cererea de a fi examinat de comisie in vederea eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap va fi insotita de urmatoarele acte:
- documentatie medicala si examinarile complementare (bilete de iesire din spital; alte examinari);
- referat de la medicul specialist;
- adeverinta medicala (medicul de familie);
- copie buletin, carte de identitate;
- ancheta sociala (primaria de domiciliu);
- decizie pensie, cupon de pensie, adeverinta de salariu (dupa caz).
Postat la
Ian 23, 2012
de
Mircea Munteanu
0 Care sunt conditiilr?
Schzofrenia se imcadreaza in grad de handicap?care sunt conditiile???
Se pare ca aceasta boala nu este prevazuta in ordinul 726/2002!
Multumesc antivipat!
Postat la
Ian 30, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Despre schizofrenie

ORDIN Nr. 762/1992 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap
CAP. 1 FUNCŢIILE MENTALE
Titul IV. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP LA PERSOANELE CU TULBURĂRI ALE DISPOZIŢIEI ŞI PREVALENT DE GÂNDIRE

3. La evaluarea gradului de handicap în schizofrenie se vor avea în vedere:
a. forma clinică;
b. tipul de evoluţie;
c. cooperarea la monitorizarea medicală şi eficienţa acţiunilor psihoterapeutic e;
d. climatul familial şi socioprofesiona l.
Postat la
Feb 11, 2013
de
balea loredana
0 dosar
Am depus un dosar la C-lung cu cererea de incadrare in grad handicap in iulie 2012, pe numele Balea Victor, Com Leresti. Mentionez ca are amputatie de picior si ni s-a spus ca in baza anchetei sociale si scrisoarei med. vine comisia la domiciliu. Dupa 3 luni am revenit si ni s-a spus sa asteptam... au trecut 7 luni. Mentionez are varsta de 70 ani.
Postat la
Feb 13, 2013
de
daniel
0 Rasp
Contactati telefonic COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP cu sediul in Pitesti, la telefon 0248-272786 sau scrieti-le un email pe adresa dgpdcarges@yaho o.com
Postat la
Feb 04, 2012
de
Voicu
0 handicap revizuibil si nerevizuibil
As vrea sa stiu,conform carei legi sau hotariri,un anume tip de handicap este revizuibil sau nerevizuibil, cum se stabileste aceasta.
Postat la
Mar 18, 2012
de
Petru
+11 Raspuns
Descarca si vezi aici - Instructiune metodologica cu privire la lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil si pentru care se poate emite certificate de persoana cu handicap cu caracter permanent in contextual criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul comun nr. 762 al MMFES si nr. 1992 al MSF, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei cu nr. 885 bis din 27.12.2007: prostemcell.ro/.../...
Postat la
Nov 18, 2014
de
DANA CAPRITA
0 grad de handicap
am 57 ani si sufar de :
-ciroza hepatica de etiologie virala hepatita C cu programare transplant hepatic
-Diabet zaharat insulino-dependent
As vrea sa stiu in ce grad de handicap ma incadrez.
Multumesc anticipat
Postat la
Feb 08, 2012
de
Mirela
0 Incadrare grad handicap
Buna ziua, doresc sa aflu daca la 1,34cm, (am 31 de ani) fiind diagnosticata la 3 ani cu nanism hipofizar, ma pot incadra in ultimul grad de handicap si ce presupune acst grad 3! Va multumesc!
Postat la
Feb 09, 2012
de
Mircea Munteanu
-1 CINE MA POATE AJUTA??
Buna ziua!
poate cineva sa-mi spuna daca eu pot face contestatie impotriva certificatului de handicap pentru fiul meu In contestatie pot scrie ca i-am scris-o eu???astfel poate in,avand in vedere ca are 27 de ani,are diag.de schizofrenie,re fuza sa vorbeasca,sa scrie, agitat continu etc. nu are curatela iar gradul de handicap acordata timp de 7 ani este ACCENTUAT,insa sanatatea sa psihica s-a degradat de la an la an....
Pot scrie in contestatie ca aceasta a fost facuta de ine pentru fiul meu...cum sa procedez practic???
Postat la
Feb 10, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Depuneti contestatia in numele titularului.

Metionarea ca dvs ati scris cererea nu are nici o influenta. Analiza contestatiei se va face pe actele medicale unde sunt hotaratoare referatele specialistilor.
Postat la
Feb 21, 2012
de
tunde
0 intrebare
Buna ziua!
Am 35 de ani si am proteza bilaterala,am avut grad de handicap 2 dar am fost trecut la grad 3.Starea mea recent e buna dar printre altele am probleme mari cu coloana din cauza luxatiei congenitala ce am avut in copilarie,plus trebuie sa fac operatie la picior pentru varice este risc de tromboza.Daca gradul de handicap am primit permanent ce as putea sa fac pentru ca starea mea incet dar se agraveaza.va rog sa-mi raspundeti cat puteti de rapid Multumesc
Postat la
Feb 22, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Daca starea sanatatii si dizabilitata de care suferiti s-au inrautatit, puteti cere o reevalure a gradului de handicap, chiar daca aveti certificat permanent.

Prezentati-va la Comisie cu acte medicle doveditoare si solicitati o programare pentru reexaminare.
Postat la
Feb 27, 2012
de
Valentin
0 INTREBARE
BUNA SEARA Am 41 de ani si sufar de hipoacuzie bilaterala accentuata si posed permis de conducere cat.B din 1997,si am pensie de handicap din 2005si nu am primit pensia pe luna ianuarie 2012 pe motiv ca mi se opreste pensia ca am permis de conducere ca eu port aparat auditiv din 1990. Pe ce motiv ca a aparut legea noua asa mi sa spus
Postat la
Feb 28, 2012
de
Petru
0 RASPUNS
Buna ziua

Domnule Valentin

Anularea sau suspendarea unui drept ,se face numai prin motivarea si comunicarea oficiala.

Depuneti o cerere prin care solicitati drepturile restante.
Postat la
Mar 05, 2012
de
Florin
0 cine ma poate informa?
Am 36 ani, am gradul 2 , handicap accentuat,sunt operat de inima in anul 1981,sunt persoana cu handicap de 15 ani,intrebarea mea ar fii,pot beneficia de incadrare in grad permananent?
Postat la
Mar 06, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Domnule Florin, pentru a obtine informatii suplimentare solicitati in scris la DGASPC sa va raspunda concret care este motivul legal pentru care nu vi se elibereaza un certificat permanent.
Postat la
Mar 06, 2012
de
Daniel
+4 Pentru Florin
Descarca si vezi aici - Instructiune metodologica 800/02.04.2008 cu privire la lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil si pentru care se poate emite certificate de persoana cu handicap cu caracter permanent in contextual criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul comun nr. 762 al MMFES si nr. 1992 al MSF, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei cu nr. 885 bis din 27.12.2007: prostemcell.ro/.../...

Mersi Petru :)
Postat la
Mar 11, 2012
de
Mihaela
0 grad de handicap
soacra mea a suferit un accident de munca din care a ramas fara degete la ambele maini,avand intregi doar degetele mari.as dorii sa stiu dak se incadreaza la vrun grad de handicap.multumesc
Postat la
Mar 12, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Stabilirea handicapului se face prin aplicarea Ordinului 762/2007 - pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap.
In capitolul III . EVALUARE GRAD DE HANDICAP ÎN AFECTAREAFUNCTI ILOR MOTORII gasiti informatii despre Amputatii

Gasiti Ordinul in partea de sus a paginii sau la
prostemcell.ro/.../...
Postat la
Mar 12, 2012
de
Palade
0 grad de handicap
Tatal meu a suferit un accident la mana stannga, in urma caruia tampitul de doctor i-a micsorat un deget taindu-i tendonul.In consecinta, tata nu-si poate misca degetele de la mana stanga. Poate fi incadrat laa un grad de handicap? Multumesc anticipat
Postat la
Mar 18, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.
Numai COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP din cadrul
DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI de care apartineti poate evalua incadrarea in grad de handicap
Postat la
Mar 15, 2012
de
Dori
0 cine ma poate informa
Va rog sa-mi spunti daca pentru vasculita nodulara pot obtine un certificat de handicap ?
Postat la
Mar 18, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.
Numai COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP din cadrul
DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI de care apartineti poate evalua incadrarea in grad de handicap
Postat la
Mar 29, 2012
de
monica borz
0 cine ma poate informa
buna ziua, am si eu o intrebare: baietelul meu a fost diagnosticat acum 1 an ca are epilepsie; imi face si 7-8 crize pe zi, acum de 1 luna i-a afectat manuta si piciorul drept. umbla foarte greu, ce trebuie sa fac sa ii obtin un certificat de handicap, ca eu nu pot sa mai lucrez, trebuie sa il supravaghez tot timpul. oare se incadreaza sa ia o pensie?
Postat la
Mar 29, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A COPILULUI CU HANDICAP din cadrul DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI de care apartineti cu actele medicale ale copilului.

In functie de gravitate, puteti obtine certificatul de handicap pentru copil si incadrarea ca insotitor pentru dvs.
Postat la
Mar 30, 2012
de
sipica marilena
0 dsa
am o fetita de 6 ani operata de dsa. are dreptul la pensie de hanicap?
Postat la
Apr 05, 2012
de
ivascu daniela
+2 grad de handicap
Buna ziua.Am neoplasm mamar stadiul trei(patru fiind ultimul grsd)si mi-au dat gradul de invaliditate trei,v-as ruga sa-mi spuneti e corect? Va multumesc.
Postat la
Apr 09, 2012
de
solonariu
0 GRAD DE HANDICAP
Buna ziua.un unchi de al meu sufera de GANGRENA HALUCE DREPT, ULCERATIE ATONA PLATA DREAPTA,INFARCT ENTERO MEZENTERIC OPERAT,{ENTEREC TOMIE SEGMENTARA} ,RINICHI UNIC CHIRURGICAL {REZRECTOMIE DREAPTA} ARE DREPT LA PENSIE DE HANDICAP?
Postat la
Apr 10, 2012
de
daniel
0 Rasp
Numai Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul DGASPC de care apartineti poate evalua incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Apr 11, 2012
de
paraschiv d
0 autist
Buna ziua. Baietulul meu in virsta de 10 ani a fost diagnosticat cu "tip autist". In urma dosarului care il vom face pe baza diagnosticului dat de clinica de specialitate, copilul va putea lua indemnizatia de handicap? Multumesc anticipat.
Postat la
Apr 12, 2012
de
paraschiv d
0 Multumesc
Multumesc mult, Domnului Daniel, credeam ca "tip autist" sau "autist" este alt diagnostic...
Postat la
Apr 12, 2012
de
daniel
0 Completare...
Pentru a se realiza asimilarea pe grade de handicap in cazul diverselor entitati nozologice se va tine seama ca nu boala in sine determina severitatea handicapului, ci gradul tulburarilor functionale determinate de acestea, in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personali etc. Deci, pentru aceeasi boala - ca premisa a identificarii si incadrarii - incadrarea in grade de handicap poate merge de la gradul usor la gradul grav.

Gradul grav de handicap se poate acorda copiilor care au, in raport cu varsta, capacitatea de autoservire inca neformata sau pierduta, respectiv au un grad de dependenta ridicat fizic si psihic. In aceasta situatie autonomia persoanei este foarte scazuta din cauza limitarii severe in activitate, ceea ce conduce la restrictii multiple in participarea sociala a copilului. Drept urmare, copilul necesita ingrijire speciala si supraveghere permanenta din partea altei persoane.

Gradul accentuat de handicap se poate acorda copiilor la care incapacitatea de a desfasura activitatea potrivit rolului social corespunzator dezvoltarii si varstei se datoreaza unor limitari functionale importante motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice rezultate din afectiuni severe, in stadii inaintate, cu complicatii ale unor aparate si sisteme. In aceasta situatie participarea sociala a copilului este substantial restrictionata.

Gradul mediu de handicap se poate acorda copiilor care au capacitate de prestatie fizica (motorie, metabolica) sau intelectuala redusa, corespunzand unei deficiente functionale scazute, ceea ce duce la limitari in activitate, in raport cu asteptarile corespunzatoare vârstei. In aceasta situatie ele se reflecta in restrictii relativ semnificative ale participarii sociale a copilului.

Gradul usor de handicap se poate acorda pentru cazurile in care impactul afectarii asupra organismului este minim, cu limitare nesemnificativa a activitatii, si nu necesita masuri de protectie speciala, participarea sociala fiind in limite rezonabile. Aceste cazuri vor fi raportate si inregistrate statistic.

Pe langa indemnizatia de insotitor de 534 ron, bugetul complementar de 91 ron si alocatia dubla, care era 88 ron, parintele insotitor mai poate beneficia si de transport gratuit RATB, Metrorex si 12 bilete dus-intors CFR, pentru accelerat.

Mai multe despre drepturi, vezi aici: prostemcell.ro/.../...
Postat la
Apr 19, 2012
de
MONICA
0 grad de handicap?
buna ziua, as vrea sa stiu daca pot beneficia de o pensie de handicap avand in vedere ca am fost infectata cu virusul hepatitic C ajungand in urma acestei infectii in ciroza grad de fibroza F4.Am participat la o conferinta in luna aprilie a acestui an, legat de aceeasta boala unde s-a discutat acest lucru, doar ca nu am retinut foarte bine ce acte trebuie, si unde trebuie sa apelez.Mentionez ca existenta virusului si boala in stadiu de ciroza am depistat-o in 2006.In urma investigatiilor , s-a constatat ca boala este mult mai veche, nestiindu-se prea multe inainte de anii 90.Din 2007 de la varsta de 38 de ani sunt pensionata cu acest diagnostic avand o pensie de 437 lei. As vrea sa stiu daca pot beneficia de un ajutor,acesta fiind binevenit pentru familia mea Astept raspunsul dumneavoastra, cu deosebit respect, si interes in acelasi timp Va multumesc!
Postat la
Apr 19, 2012
de
JIANU ANA-MARIA
0 despre epilepsie
Buna ziua!Am o fetita de 3 ani si opt luni,diagnostic ata cu EPILEPSIE IDIOPATICA PARTIALA.As dori sa stiu daca se incadreaza intr-un grad de handicap.
Multumesc!
Postat la
Apr 19, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Conform legii, se stabileste un grad de handicap prin evaluarea afectarii functiilor hepatice.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A COPILULUI CU HANDICAP din cadrul DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI de care apartineti si solicitati sa fiti programata pentru evaluare.

Sa aveti la dvs copii ale actelor medicale care stabilesc diagnosticul.

Comisia va solicita si alte acte iar in functie de afectarea dvs vi se va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Apr 19, 2012
de
Schuller Olga
+1 Unde ma adresez?
Mi s-a emis in 2010 o decizie de handicap de catre Comisia superioara din Bucuresti, grad accentuat, cod boala 7, adica asociat, permament. Doresc o reincadrare in grad de handicap, deoarece una dintre boli s-a agravat. Unde trebuie sa ma adresez cu cererea de agravare a bolii si actele medicale recente, la comisia superioara din Bucuresti sau la comisia de evaluare a localitatii de unde apartin? Va multumesc anticipat.
Postat la
Apr 19, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A COPILULUI CU HANDICAP din cadrul DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI de care apartineti si solicitati sa fiti programat pentru reevaluare pe baza noilor acte medicale .

Numai daca nu veti fi multumit de decizia Comisiei Locale urmati calea contestatiei la Comisia Superioara.
Postat la
Apr 19, 2012
de
Schuller Olga
-1 Unde ma adresez?
Este vorba de persoana adulta, nu de copil.Da, am facut programare pentru reevaluare pe baza noilor acte medicale si din 14 februarie ma tot amana, odata am fost chemata, mi s-a zis ca am dreptul prin lege si se rezolva, sa astept acasa raspuns,ca sa fiu chemata din nou si sa mi se zica ca in loc de scrisoare medicala ei solicita referat medical.De ce?De la inceput au vazut scrisoarea medicala.Se trage de timp,nu mi se da dreptul.Deci daca ultima data Comisia Superioara din Bucuresti mi-a emis decizia nu tot ei ar trebui sa o si modifice?Multumesc
Postat la
Apr 20, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Comisia Superioara din Bucuresti se ocupa doar de contestatii ale deciziilor emise de Comisiile locale.

In prezent dvs doriti o noua decizie pe baza agravarii problemelor. Trebuie sa urmati procedura de obtinere a noului certificat de incadrare pe care il emite Comisia locala.
Postat la
Apr 20, 2012
de
Schuller Olga
0 Unde ma adresez?
Multumesc pentru raspuns.Problema e mai complicata: am zis ca am avut pe asociat:psihic, vizualsi hipertensiune arteriala.Am depus pentru agravarea bolii oftalmice iar comisia locala mi-a emis pentru boala psihica mai mult din batjocura,in locul presedintei din comisie a semnat una dintre membrii,data ivirii handicapului mi-au trecut 1899 in loc de 1996 iar culmea culmeelor valabilitate mi-au dat permanent scris in felul urmator:din 01.03.2012 pana in 29.02.2112. Cu aceasta batjocura m-am dus la presedinta comisiei , care m-a asigurat ca mi se rezolva problema si sa astept raspunsul acasa, ca ma incadrez in lege cu boala oftalmica.Am tot asteptat pana acum cand am iesit si din timpul de contestatie, ca acum sa fiu chemata iarasi,ieri, si sa mi se zica ca nu mai accepta scrisoarea medicala din Clinica de Oftalmologie din CLuj Napoca si sa ma duc din nou in Cluj pentru un referat medical.Mentionez ca din Cluj mi s-a scris negru pe alb ca boala oftalmica este congenitala, cu un ochi nu vad deloc ,nu se poate nici opera,iar celalalt ochi este foarte slabit.Din acest motiv nu mai stiu cum sa obtin un nou certificat de handicap, deoarece comisia locala nu vrea sa-mi elibereze pe vizual.Deci asta este problema si nu mai stiu ce sa mai fac.
Postat la
Apr 20, 2012
de
Petru
0 Raspuns
HG 430 / 16 aprilie 2008 stabileste Metodologia privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap .
In aceast act normativ se stabilesc toate documentele de care aveti nevoie pentru ca sa puteti fi evaluata.

La art .6 scrie :
(1) .... Informaţiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi obţinute de la secretariatul comisiei de evaluare de orice persoană fizică interesată.

Conform acestei prevederi, dvs trebuie sa fiti informata de catre Comisie si sa depuneti actele pe care Comisia le solicita in conformitate cu acest HG430/2008.

Daca termenul de contestatie a trecut, dvs aveti dreptul sa reluati procedura la Comisia locala si sa cereti o noua evaluare.
Dupa aceea puteti face contestatie daca nu sunteti multumita de decizie.
Postat la
Apr 20, 2012
de
Schuller Olga
0 Raspuns
Multumesc frumos.
Postat la
Apr 20, 2012
de
Irma
0 Carcinom nediferentiat
Sotul meu a fost diagnosticat acum 5 ani cu cancer (carcinom nediferentiat amigdala dreapta) si a urmat un tratament de chimio si radioterapie. In momentul de fata este salariat. Intrebarea mea este daca are dreptul la indemnizatie de handicap pentru bolnavii de cancer?
Postat la
Apr 20, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Conform Legii 448/2006 persoanele cu handicap sunt persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie.

Ca sa aveti dreptul la indemnizatie de handicap, Comisia de evaluare va stabili daca afectiunea dvs a produs dizabilitati, precum si gradul tulburarilor functionale determinate de acestea, in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personali etc.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati sa fiti programat pentru evaluare pe baza acte medicale pe care le aveti.

Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) iar in functie de afectarea dvs vi se va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Apr 23, 2012
de
Irma
0 Raspuns
Multumesc frumos!
Postat la
Apr 23, 2012
de
grigorie
+1 buna ziua
Am si eu nevoie de un raspuns:
Am 25 de ani si sunt din judetul alba si m-am nascut cu cataracta congenitala la ochiul drept. Am facut 3 operatii cu implanta de cristalin la Targu-Mures la 3-4-5 ani si la 11 ani mi-a cazut cristalinul. Nefacand un control la un specialist timp de 8 ani am evoluat la o boala numita "galucom absolut" care pana in timpul acela ma durea constant in fiecare zi.
La 19 ani am facut operatia de extirpare a ochiului si inlocuirea cu un ochi de silicon. Eu cred ca am fost mintit din partea comisiei deoarece am primit un grad 3 usor si fara nici o indemnizatie.
Am refacut anul trecut actele pt reincadrarea in grad de handicap si "surpriza" nici macar nu am putut intra la comisie cu actele pe care le aveam pt ca la fel nu ma incadrasem la nici un grad.

intrebarea mea e:
Cum e posibil ca dupa atatia ani sa nu pot lua nici macar o indemnizatie? cand am vb pana si cu cei de la Protectia Drepturilor Omului la Bucuresti si ei m-au indemnat ca NEAPARAT trebuie sa i-au ceva.
cer indrumare la problema mea si nu as vrea sa ma opresc aici.
daca mi-au incalcat drepturile vreau sa ii dau in judecata pe toti hotii astia.
Postat la
Apr 23, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Evaluarea handicapului in afectarea vederii se face in functie de ochiul cel mai bun.

Daca detineti o adresa emisa de Comisia de evaluare prin care se declara ca afectiunea dvs nu este incadrabila la grad de handicap si sunteti nedreptatit, puteti sa sa contestati acest lucru la Comisia Superioara.
Postat la
Apr 25, 2012
de
Adriana
0 osteoporoza si tasari de vertebre
Buna ziua,tatal meu a fost diagnosticat cu osteoporoza de-3,5 si tasari de vertebre as dori sa stiu daca se incadreaza pentru o pensie de handicap avanad 74 ani si nu a lucrat cu carte de munca
Postat la
Apr 26, 2012
de
Petru
+1 Raspuns
Handicapul nu are legatura cu varsta.

Conform legii, se stabileste un grad de handicap prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de acestea, in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personal.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati sa fiti programat pentru evaluare pe baza acte medicale pe care le aveti.

Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) iar in functie de afectarea dvs vi se va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Apr 25, 2012
de
marius
+2 infarct miocardic
buna ziua.
am si eu o nelamurire de ce ifarctul miocardic acut nu este un handicap dar atunci de ce am fost declarat inapt pentru a conduce masini de mare tonaj daca nu am un handicap!!!!!!
Postat la
Apr 26, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Handicapul nu are legatura cu sofatul.

Ordinul 1162/2010 stabileste Normele minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.

Aici se gaseste lista afectiunilor care afecteaza capacitatea de a conduce.

Eliberarea sau reinnoirea permiselor de conducere auto pentru candidatii ori conducatorii auto care sufera afectiuni cardiovascula este conditionata de rezultatele altor examinari medicale, de eventuale complicatii aferente si de pericolul potential al acestora pentru siguranta rutiera.

Orice afectiune cardiovasculara care poate expune candidatul pentru obtinerea primului permis de conducere sau conducatorul auto care solicita reinnoirea acestuia la deteriorarea brusca a functionarii sistemului cardiovascular de natura a provoca alterarea rapida a functiilor cerebrale constituie un pericol pentru siguranta rutiera si este incompatibila cu calitatea de conducator de autovehicule
Postat la
Mai 02, 2012
de
Maria
0 TROMBOFILIE EREDITARA
Buna ziua,fiica mea a fost diagnosticata cu trombofilie urmeaza tratament dar boala se agraveaza pe zi ce trece,va rog sa imi raspundeti, fiind salariata poate sa obtina certificat de handicap, deoarece angajatorul nu aproba program partial de lucru(6 ore),ce acte sant necesare pt.depunerea dosarului la CEPH din cadrul DGASPC. Va multumesc.
Postat la
Mai 05, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Un salariat poate obtine certificatul de handicap si are dreptul sa munceasca in continuare.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actlor medicale pe care le aveti.
Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) iar in functie de afectarea dvs vi se va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Mai 03, 2012
de
ancuta violeta
0 rinichi unic chirurgical
Buna ziua.Sunt operata de 8 ani cu diagnosticul de rinichi unic chirurgical drept.Cineva mi a spus ca as putea beneficia de pensie de handicap.Mentionez ca functia renala este preluata de celelalt rinichi ,iar pana in prezent analizele sun bune.Multumesc.
Postat la
Mai 04, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.
Afectiunile cronice renale, congenitale sau dobândite, de etiologie multipla, cu afectare primara sau secundara renala, localizate la ambii rinichi sau într-unul singur, în caz de rinichi unic congenital sau dobândit si care au ca expresie functionala insuficienta renala cronica, determina existenta unui handicap.
( conform criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul comun nr. 762/2007)

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza acte medicale pe care le aveti.
Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) iar in functie de afectarea dvs vi se va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Mai 04, 2012
de
Butnariu
0 epilepsie
Buna ziua,
am fost diagnosticata cu epilepsie la 16 ani,acum am varsta de 34 ani ,am facut tratament dar cu timpul boala mi-a afectat memoria .Pana anul trecut am lucrat si nimeni de la serviciu nu a stiut de boala mea ,dar in ultimul timp am facut crize multe m-au vazut sefu si mi-au spus ca ar fi indicat sa imi caut alt loc de munca fiindca se fac restucturari .Medicul mi-a schimbat de multe ori medicamentatia dar tot fac crize.As vrea sa stiu ce acte si unde trebuie sa merg pentru un certificat de handicap.Problema mea este ca uit si mi-e teama ca in ritmul asta nu mai pot lucra niciodata.
Multumesc
Roxana B
Postat la
Mai 05, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) iar in functie de afectarea dvs vi se va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Mai 05, 2012
de
petre
0 ADK prostata
diagnostic ADK prostata in 2007 eliminare testicole,prost atectomie tot in 2007..tratament hormonal,radiot erapie,iar in prezent chimioterapie+h ormonoterapie.,intrucit arecidivat aparind adenopatii retroperitoneal e .. intrebarea este :se poate incadra la handicat ?
Postat la
Mai 05, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Conform legii, se stabileste un grad de handicap prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de acestea, in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personali etc.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati sa fiti programat pentru evaluare pe baza acte medicale pe care le aveti.

Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) iar in functie de afectarea dvs vi se va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Mai 05, 2012
de
petre
0 ADK prostata
buna ziua ,
va multumesc frumos pentru raspuns!! va doresc multa sanatate si numai bine !!
Postat la
Mai 05, 2012
de
MARIUS
0 buna ziua
De la varsta de 3 ani vad doar cu un ochi; la ce grad ma incadrez si vreau sa stiu daca pot primi o pensie ... unde trebuie sa merg sa cer informatii... multumesc
Postat la
Mai 06, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Evaluarea handicapului in afectarea vederii se face in functie de ochiul cel mai bun.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) stabilind incadrarea in grad de handicap eventual dreptul de a primi o indemnizatie.
Postat la
Mai 06, 2012
de
anghel
0 unde ma adresez
VREAU SA STIU DE CE PERSOANA CU HANDICAP GRAV ,SI SUB INTERDICTIE NU I SA DAT ASISTENT PERSONAL ,EA ARE NEVOIE DE INGRIJIRE 24 DIN 24 VA ROG SA-MI RASPUNDETI LA INTREBARE DACA STITI ,VA MULTUMESC
Postat la
Mai 07, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Va rog sa cititi ce scrie pe Certificatul de handicap al persoanei.

In conformitate cu Hotărâre nr. 430/2008 - Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Comisia stabileste daca deficienţa funcţională gravă se incadreaza in criteriul
- cu asistent personal sau
- fără asistent personal;
- cu indemnizaţie de însoţitor;
- fără indemnizaţie de însoţitor.

Certificatul poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare.
Postat la
Mai 07, 2012
de
DANIELA
0 acondroplazie
buna ziua!
fetita mea a fost diagnosticata cu acondroplazie (nanism)la varsta de 1 an. are ca si comoplicatii o atrofie cortica cerebrala si o hidrocefalie despre care mi s-a spus ca nu sunt asa grave si bineinteles retard motoriu specific. inainte de primirea diagnosticului exact a fost incadrata la grad usor desi la 8 luni nu statea bine in fund. credeti ca daca paseste cat de cat la 1 an jumate si spune cateva cuvinte va fi incadrata tot in grad usor,desi este boala rara,cu numeroase complcatii si necesitati?
Postat la
Mai 17, 2012
de
daniel
0 Rasp
Descarcati
Ordinul nr. 725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.

Incadrarea in grad si tip de handicap a copiilor se face de comisia pentru protectia copilului.
Postat la
Mai 07, 2012
de
tanca ilie
+1 taxa auto
buna as dori sa inscru o masina pe mine dar nu am permis se poate sa inscriu masina pe mine dar sa nu platesc taxa auto. deci masina este a mea. eu am handicapul grav. isuficenta renala cronica trata prin hemodializa. am probleme si cu ochi. am dioptria de -13 la ambi ochi. deci nu pot face permisul. dar as vrea sa inscriu maisna pe mine si sa angajez sofer pe tatal meu. cel care de fapt este si infotitorul meu. va multumesc
Postat la
Mai 08, 2012
de
Cristof
0 da
Petru ilie,da se poate inscrie pe numele tau,si sa nu platesti taxe sau inpozite,doar daca ii rebilitata masina ta datorita handicapuli pe care il ai,daca nu din pacate nu poti sa faci nimic,din pacate,nu ai cum sa o inscri pe numele tau,daca nu ii adaptata handicapului pe care il ai,daca doresti mai multe informati te poti interesa la legia handicapului 448/2006.Si masini fara carnet cum spui tu sa sti ca ieste scaune electrice pentru persoane cu dizabilitati locomotor,dar ceia pentru tine nu ii cazul daca ai probleme cu vederea.Multa bafta.
Postat la
Mai 09, 2012
de
Filip Costel
0 Buna Ziua
Ma numesc Filip Costel,am 44 de ani si sufer de cardiopatie ischemica,mioca rdiopatie dilatata,disfun ctie sistolica severa(insufici enta cardiacacronica gradul 3-4 NYHA.E.fizica 106/63 88 lpm SatO2 98%,si as vrea sa stiu daca ma pot incadra la o pensie pe caz de boala,dar nu am vechimea in campul munci mai mult de 11 ani.ce indicatii imi puteti da. va multumesc
Postat la
Mai 11, 2012
de
daniel
0 Citeste
Criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora - Ordinul nr. 762 din 31/08/2007: prostemcell.ro/.../...
Postat la
Mai 11, 2012
de
Mihai
0 CE AM DE FACUT...?
Buna!
Am facut in termen, contestatie la Comisia Superioara ptr.schimbarea gradului de handicap,insa au trecut 90 de zile si nu am primit nici un raspuns,desi contestatia trebuia rezolvata in 45 de zile!
Ce am de facut in continuare,ma mai pot adresa instantei ce contencios administrativ...ce pot cere in mod concret,ce motive pot fi invocate...?
Multumesc anticipat!
Postat la
Mai 16, 2012
de
daniel
+1 Rasp
Termenul de contestare a hotararii comisiei, este trecut in certificatul de handicap pe care l-ati primit si trebuie sa-l contestati. Contestatia se depune in termen de 30 de zile de la comunicarea cerificatului prin care s-a respins incadrarea in handicap, la Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap adulte. (art.13 alin.(2), (3) si (4) din Metodologia privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobata prin H.G. nr.430/2008). A se vedea si dispozitiile art.59 lit.a) si b) din Legea nr.448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Decizia emisa de medicul expert al asigurarilor sociale de solutionare a contestatiei cu privire la gradul de invaliditate poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

Cine v-a emis decizia de incadrare handicap pe care dvs o contestati, are si expertiza la dosar... dvs va puteti adresa cu o cerere la aceasta institutie, prin care cereti sa va elibereze copii de pe respectivele inscrisuri ce au stat la baza emiterii acelei decizii, inclusiv de pe expertiza... la aceasta cerere este bine sa atasati si un certificat de grefa in care sa fie aratate partile din proces, obiectul dosarului si termenul fixat de instanta.

Mai multe detalii in articolul de sus, ori in raspunsurile de mai jos.
Postat la
Mai 11, 2012
de
dirle ildi
-1 cum se poate asa ceva?
Buna ziua!Mama mea are 70 ani,sufera de diabet,neuropat ie diabetica,amput atie degete picior,dementa mixta,INFARCT CEREBRAL.Anul trecut i s-a acordat certificat de handicap cu insotitir iar acum la reevaluare i s-a dat doar accentua!!!Cum se poate asa ceva,cand ea are nevoie de ingrijire permanenta...nu umbla,nu vorbeste,parali zata partea dreapta!!E imobilizata la pat,nici nu te poti intelege cu ea doar prin semne,trebuie sa ghicesti ce vrea sa spuna si sa-i taie insotitorul?Anul trecut i s-a dat insotitor cu exact aceleasi coduri de boala!Situatia ei nu s-a imbunatatit deloc:(Cum se poate asa ceva?
Postat la
Mai 16, 2012
de
daniel
0 Rasp
Depinde cand ati primit incadrarea in gradul accentuat, termenul de contestatie este de 30 zile.. Trebuie sa depuneti recursul cel tarziu la data de ... la registratura tribunalului, unde sa va inregistra si pe urma Dvs va trebui sa primiti citatie pt. proces.

Anexati neaparat hotararile anterioare ale comisiei, precum si adeverinte medicale, si daca mai sunt alte acte doveditoare.

Cerere de recurs

INSTANTA1) ......................


Domnule Presedinte,

Subsemnatul. .........................., cu domiciliul in ................................., str. ................
nr. ..........., bloc ..........., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................
............., in termen legal2) declaram

RECURS

impotriva3) ....................... nr. .........., pronuntata la data de ................, de catre ....
......................, in dosarul nr. ............/.......... avand ca obiect ..................................
......................, in contradictoriu cu intimata .........................................., domiciliata in .............................., str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., si va solicitam sa admiteti recursul declarat de subscrisa, sa casati in intregime hotararea atacata si pe cale de consecinta, rejudecand cauza in fond sa admiteti actiunea subscrisei reclamante apelante recurente prin care am solicitat4) ..........................................................................., in contradictoriu cu parata intimata ..................................... .

ANEXAM:

1. ............................................. .
2
3

SEMNATURA
Postat la
Mai 12, 2012
de
iova irina
-1 accident vascular
Buna! Tatal meu a suferit un accident vascular in urma caruia a ramas cu semipareza.are 50 de ani si nici un fel de ajutor iar mama trebuie sa-l ingrijeasca si nici ea nu poate lucra.au cerut pensionare si la comisie i-au dat gradul 1 de invaliditate dar la casa de pesnie i-au respins doasarul spunand ca acv au fost scoase de la pensia de invaliditate.a trecut un an si jumatate si el nu s-a recuperat.Vreau sa stiu daca exista vreo posibilitate sa beneficieze de un venit(ajutor social,pensie).Multumesc
Postat la
Mai 16, 2012
de
daniel
0 Rasp
Pentru a beneficia de pensie de invaliditate, orice persoana trebuie sa aiba un anumit stagiu de cotizare in raport cu varsta.
Incadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale. Propunerea pentru incadrarea in grad de invaliditate se face de catre medicul specialist care asigura asistenta medicala. Trimiterea catre comisia de expertiza medicala v-o da medicul de familie.

Puteti citi, accesand lik-ul de mai jos, ORDIN nr. 1.418 din 11 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a incadrarii in grad de invaliditate...

sau RECITITI articolul de mai sus
Postat la
Mai 15, 2012
de
cazan gheorghe
-1 incadrare in grad
>> Am parkinson dislipidemie de 5 ani .La mina stinga am tremor incontinu imi cade tot ce tin nu pot sa o folosesc la mimic Am tremor maxiofacial la obrazul sting-ochi,gura.picior sting a[censored]t de la genunchi la degete mers greoi-deficienta in vorbire, ameteli si orientare incerta.Am HTA gr 3 cu risc vascular merg greu ,incet si obosesc dupa 50 m .Am probleme cu vederea-miopie medie.Nu suport ochelari - ma deranjaza enorm.Am depus dosar pentru eliberarea certificat de incadrare in grad de handicap si am fost rasplatit cu handicap MEDIU.Toate probele din dosar in ORDINUL 726/1 oct 2002 cele enumerate corespund gradului de handicap grav. Va rog insistent sa imi raspundeti ce pasi sa urmez Sa fac contestatie+Va multumesc anticipat
Postat la
Mai 16, 2012
de
daniel
-1 Rasp
ART. 13 H.G. nr.430/2008)

(2) Certificatele de incadrare in grad de handicap si certificatele de orientare profesionala pot fi contestate, potrivit art. 13 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, in maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara.

(3) Contestatiile se depun si se îinregistreaza la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestatia si dosarul persoanei in cauza, in termen de 5 zile lucratoare, Comisiei superioare.

(4) Contestatiile se solutioneaza prin decizii emise de Comisia superioara, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
(5) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile adresate instantei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Asadar, daca nu sunteti multumit de incadrarea primita, dupa cum puteti citi mai sus, puteti depune o contestatie asupra certificatului de incadrare in gr. de handicap, in 30 de zile de la data comunicarii, catre Comisia superioara de evaluare a pers. adulte cu handicap.
Aceasta contestatie o depuneti la comisia care v-a facut evaluarea si v-a emis certificatul.

Anexati neaparat hotararile anterioare ale comisiei, precum si adeverinte medicale, si daca mai sunt alte acte doveditoare.
Postat la
Mai 17, 2012
de
claudia
0 indemnizatie copil cu s.dawn
buna,
as dori sa aflu unde se incadreaza un bebelus diagnosticat cu sindromul dawn, si daca are dreptul la o indemnizatie si persoana care il ingrijeste are dreptul sau nu la o indemnizatie.
multumesc!
Postat la
Mai 17, 2012
de
daniel
0 Rasp
Sindromul Down reprezinta o aberatie cromozomica ce se traduce printr-un handicap mintal si un aspect fizic caracteristic.
Incadrarea in grade de handicap se face in raport cu intensitatea deficitului functional individual si prin corelare cu functionarea psihosociala corespunzatoare varstei.

Ordinul nr. 725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora

Bineinteles ca puteti beneficia de indemnizatie de insotitor si alte facilitati acordate conform legii.

Ordinul nr. 794 din 07 octombrie 2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav
Postat la
Mai 21, 2012
de
RADU
0 GRAD HANDICAP
Buna, as dori sa aflu in ce grad de handicap poate sa fie incadrat copilul meu?
MEDICUL LA DIAGNOSTICAT CU DIMELIE ULNARA, O BOALA EXTREM DE RAR INTALNITA. IN LUME SUNT IN JUR DE 70 DE CAZURI PUBLICATE DE-A LUNGUL ISTORIEI. MULTUMESC!
Postat la
Mai 22, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Ordinul nr. 725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii include afectari ale structurii si functiilor aparatului locomotor.

Prezenţa unei conditii de sanatate (boli, afectiuni etc.) este o premisa, dar aceasta nu conduce obligatoriu la handicap (dizabilitate).

Diagnosticul medical in sine nu este ca atare suficient pentru a fundamenta incadrarea într-o categorie de handicap, el trebuie corelat cu evaluarea psihosociala.

In functie de afectare Comisia de Evaluare din cadrul DGASPC de care apartineti va stabili incadrarea in grad de handicap
Postat la
Mai 22, 2012
de
ursanu
0 copiii gemeni cu handicap
buna ziua....va rog sa-mi spuneti cum sa procedez....am doi copii gemeni cu handicap...unul grav si unul accentuat...ce drepturi am?
Postat la
Mai 23, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Aici puteti gasi drepturile persoanelor cu handicap
prostemcell.ro/.../...
Postat la
Mai 22, 2012
de
Stoica Florica
0 Persoana cu schizofrenie
Buna ziua! Cum este posibil ca o persoana cu schizofrenie, o persoana care este dependenta permanent de cineva, sa fie incadrata la gradul 2 de invaliditate? Cui ma pot adresa pentru a contesta decizia comisiei ( unui forum mai inalt decat cel judetean..) deoarece, dupa pronuntatrea deciziei am facut contestatie si nu s-a modificat nimic.
Multumesc anticipat.
Postat la
Mai 23, 2012
de
Petru
+2 Raspuns
Buna ziua.

HG 430/2008
prostemcell.ro/.../...

Art. 13. -
(5) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile adresate instanţei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
Postat la
Iun 25, 2012
de
dans
+1 legea nu este mereu cea dreapta...
eu nu inteleg un aspect- gradul 2 INVALIDITATE sau HANDICAP? este vorba de 2 legi diferite si incadrari diferite!
Postat la
Iun 25, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Da este vorba de doua legi diferite.

Handicapul se refera la tulburarile functionale determinate de afectiuni in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personali, adica cu viata in general.
Handicapul este usor, mediu, accentuat si grav.

Invaliditatea se masoara numai in legatura cu posibilitatea depunerii unei munci in mediu organizat.
Persoana poate fi pensionata pentru invaliditate gradul III, II si I.

Legile care se refera la handicap difera de legea pensiei in care se vorbeste de invaliditate.
Postat la
Mai 25, 2012
de
folea mihaela
0 persoana cu handicap
Vreau sa stiu daca mama mea se incadreaza la vreun grad de handicap? Are semi pareza pe partea stinga diabet zaharat si hiper tensiune arteriala. Va multumesc.
Postat la
Mai 25, 2012
de
Petru
+1 Raspuns
Buna ziua

Diagnosticul nu este o conditie suficienta pentru stabilirea incadrarii intr-un grad de handicap.

Conform legii, se stabileste un grad de handicap prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de acestea.

Raspunsul cel mai sigur il veti primi de la Directia de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din judetul dvs.


Acolo functioneaza o Comisie de evaluare la care trebuie sa va prezentati cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si sa solicitati programare pentru evaluare.
Postat la
Mai 25, 2012
de
stanciu elena
0 neoplasm mamar
buna. in martie 2011 am fost operata la san cancer mamar gr 1 am facut cito si radio mai am si histerectomie totala din 2004 si operatie de hernie de disc cervicala din 2010 de 4 luni. am aflat ca am si o leziune osteolitica cu margini sclerotice la vertebra t9 am facut rado si la coloana. pot primi grad de handicap?

pe langa toate ce v-am scris mai am si o boala de piele intr-o forma mai rara pitiriazis lichenoid varioliform acut {P.L.E.V.A}.au incercat tot felu de tratamente. de un an ma chinui.astept raspuns.Va multumesc mult
Postat la
Mai 25, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Diagnosticul nu este o conditie suficienta pentru stabilirea incadrarii intr-un grad de handicap.

Conform legii, se stabileste un grad de handicap prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de acestea.

Raspunsul cel mai sigur il veti primi de la Directia de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din judetul dvs.


Acolo functioneaza o Comisie de evaluare la care trebuie sa va prezentati cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si sa solicitati programare pentru evaluare.
Postat la
Mai 27, 2012
de
UNGUREANU
0 rugaminte
buna ziua. mama mea are 83 ani este gasita cu diagnosticul de dementa senila, are un certificat de incadrare in handicap grav cod boala F03 cu asistent personal, iar pentru a beneficia de drepturile banesti printre altele ii cere declaratie de venituri realizate data in fata unui notar...pe cand ea nu-si recunoaste nici macar copiii. ce se poate face?
Postat la
Mai 27, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Drepturile banesti se acorda pe baza certificatului de handicap.

Daca aveti o comunicare scrisa prin care vi se conditioneaza drepturile, folositi aceasta hartie pentru a reclama la Consiliul Judetean.

Daca nu aveti nimic scris ci numai vorbele unui functionar, reclamati in scris la conducerea DGASPC si cereti sa vi se justifice baza legala prin care vi se conditioneaza acordarea drepturilor.
Postat la
Mai 28, 2012
de
sanda stere
0 poliglobulie primara
spuneti mi va rog daca acest diagnostic se incadreaza la vreun grad de handicap fiul meu de 13 ani are si datorita acestei boli a suferit 2 acidente ischemice tranzitori .va multumesc
Postat la
Mai 29, 2012
de
Chiciudean Ana
0 hipotiroidita hasimoto
Buna ziua, as dori sa-mi spuneti daca hipotiroidita Hasimoto se incadreaza in vreun grad de handicap, de asemenea am hernie de disc, la ochiul drept cataracta. Va multimesc anticipat.
Postat la
Mai 30, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Evaluarea gradului de handicap în hipofunctia hipofizara ca si in afectiunile vizuale sau locomotorii se face in functie de gradul tulburarilor functionale determinate de acestea, in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personali etc.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza acte medicale pe care le aveti.

Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) iar in functie de afectarea dvs vi se va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Mai 29, 2012
de
Monica
0 grad de handicap 3 - Mediu
Buna ziua,
de la nastere am la mana stanga lipsa degete2,3,4,5, practic palama este mica.
Am fost incadrata in gradul 3 mediu.
As dori sa stiu ce drepturi am la acest grad si daca am fost incadrata corect.
multumesc
Postat la
Mai 30, 2012
de
Petru
+1 Raspuns
Drepturile persoanei cu handicap le cititi aici
prostemcell.ro/.../...

Singura autoritate in masura sa va raspunda la intrebarea daca ati fost incadrata corect este Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte
Postat la
Mai 29, 2012
de
Mirela
0 Pensie handicap/indemnizatie pentru persoane cu handicap
Buna ziua!
O persoana care a suferit un accidentul vascular ischemic poate primi pensie de handicap/indemnizatie pentru persoane cu handicap? Tin sa precizez ca a fost respinsa de doua ori de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (in conditiile in care a depus contestatie), desi medicul de familie si personalul de la departamentul social din cadrul primariei au spus ca are dreptul la aceasta indemnizatie.Chiar daca merge si poate manca singura, persoana in cauza nu poate fi lasata sa se descurce singura, pentru ca prezinta deficit de comunicare, mana si piciorul stang ii sunt afectate, le foloseste rar (chiar daca a facut recuperari), prezinta incontinenta urinara. Pe langa sechelele de la AVC sufera si de probleme cardiace, aparute inaintea AVC-ului.Necesita insotitor.

Multumesc!
Postat la
Mai 30, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Din pacate, atacul vasular ( AVC) a fost eliminat in 2008 din lista afectiunilor care produc handicap.
Postat la
Mai 30, 2012
de
oancea grigore
0 incadrare grad handicap
buna ziua am si eu o intrebare cu tetralogie fallot operata se poate incadra in grad de handicap va multumesc
Postat la
Iun 25, 2012
de
dans
+1 legea nu este mereu cea dreapta...
da, dar trebuiesc indeplinite conditiile cerute de Serviul de Evaluare de care apartineti~
Postat la
Iun 25, 2012
de
dans
0 legea nu este mereu cea dreapta...
din pacate lipsa de respect profesional si deontologic din partea medicilor/asistentilor sociali produc astfel de nelamuriri. adresati-va organului abilitat in astfel de probleme si veti evita nervi sau cheltuieli inutile, primind astfel si un raspuns oficial la intrebarile d-voastra.
Postat la
Mai 30, 2012
de
cristina
0 tip de handicap vizual?
Buna ziua!Am o fetita de 4 ani cu tetrapareza spastica incadrata in gradul de handicap grav.Pe langa dizabilitatile pe care le presupune paralizia cerebrala, ea nici nu urmareste cu privirea, se comporta ca un nevazator.As dori sa stiu daca in aceste conditii , copila se poate incadra si la un tip de handicap vizual pe langa cel pe care il are deja.Va multumesc anticipat pt raspuns.
Postat la
Mai 30, 2012
de
daniel
0 Rasp
NU se pot cumula 2 tipuri de handicap la o persoana. Faptul ca fetita dvs are privirea fixa este din cauza diagnosticului, tetrapareza - paralizie cerebrala.

Consultati de mai sus Ordinul nr. 725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora
Postat la
Iun 04, 2012
de
vali
-1 handicap vizual
Buna ziua.
La varsta de 11 ani, in urma unui accident mi-am pierdut vederea la unul din ochi. Am studii universitare, si o gramada de recalificari etc... solicitarea pe singurul ochi a fost una uriasa. Am citit cu stupoare intr-unul din raspunsurile d-voastra ca in cazul nostru se analizeaza acuitatea ochiului sanatos. La cei fara un picior sau fara o mana cum se procedeaza? Este halucinant.Deci sa asteptam cecitatea partiala sau cealalta... ce-i de facut? Exista vreun caz CEDO castigat pe acest subiect?
Va multumesc.
Postat la
Iun 05, 2012
de
Petru
+2 Raspuns
Va rog sa cititi prevederile legale in evaluarea gradului de handicap in afectarea functiilor vederii din Criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora - Ordinul nr. 762 din 31/08/2007

Gasiti Ordinul in partea de sus a paginii.
Postat la
Iun 08, 2012
de
ecaterina
0 neo
buna, cei bolnavi de neo col uterin, grad 3B, au dreptul la indemnizatie?
Postat la
Iun 09, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Aveti dreptul la indemnizatie daca afectiunea specificata de dvs a dus la afectari ale functiilor urogenitale care demonstraza instalarea unui handicap.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.
Postat la
Iun 12, 2012
de
Prodan Crina Paula
0 Lacunarism cerebral
Buna,
Va rog sa imi spuneti daca o persoana cu lacunarism cerebral poate sa fie pensionata de boala.
Va multumesc.
Postat la
Iun 13, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Diagnosticul nu este o conditie suficienta pentru stabilirea incadrarii la pensionarea pentru invaliditate.

Gradul in care afectiunea a produs tulburari functionale o stabileste medicul specialist care va va trimite la Comisia de evaluare a capacitatii de munca.
Postat la
Iun 13, 2012
de
Bianca
0 Acromegalia este boala rara?
Eu sunt diagnosticata cu Adenom Hipofizar secretant de GH (ACROMEGALIE). Este o boala rara ? Si la ce grad de handicap ma incadrez?
Va multumesc.
Postat la
Iun 13, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Handicapul in afectiunea dvs este proportional cu intensitatea tulburarilor endocrine, oftalmologice si neurologice de care suferiti.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Iun 15, 2012
de
MANEA CRISTIAN GHEOR
0 EPILEPSIE DE LA VARSTA DE 10 ANI
VA ROG SA MA AJUTATI SA INTELEG IN CE GRAD DE HANDICAP INTRA BOALA DE EPILEPSIE? Si avand in vedere multiplele probleme de sanatate cu care se confrunte cumnatul meu :vederea scazuta luxatii regulare la bratul si piciorul drept plus discopatie cervicala si lombara deoarece din gradul 1 l-au trecut in grad 2 accentuat. Aceasta persoana mai este capabil de munca? VA MULTUMESC ASTEPT RASPUNS
Postat la
Iun 25, 2012
de
dans
0 legea nu este mereu cea dreapta...
handicapul nu limiteaza incadrarea in campul muncii. din cate scrie in criteriile handicapului adulti, pare foarte dificil sa incadreze un epileptic la gradul 1...
Postat la
Iun 21, 2012
de
Ioan
0 Dl
Buna ziua m-am nascut cu nanism hipofizar , prin anii 90 am fost incadrat in gradul II de handicap , dar ulterior mi-a fost retras gradul. Am 25 de ani vechime si a-s dori sa stiu daca la ora actuala boala mea este incadrata inrtr-un grad de handicap si daca pot sa ies la pensie .

Va multumesc din suflet
Postat la
Iun 25, 2012
de
dans
0 legea nu este mereu cea dreapta...
indreptati-va catre comisia de handicap de care apartineti cu cererea aceasta - exista o procedura pt cei in situatia d-voastra mentionata in legea 263/2010
Postat la
Iun 24, 2012
de
POPA CRISTINEL
0 hemiplegie(para lizie membru inferior si superior
Buna ziua
Solicit un raspuns din partea cuiva care cunoaste urmatorul aspect
Am in familie doua persoane care in urma unor AVC au suferit cate o paralizie a membrului inferior si superior pe partea dreapta respectiv stanga
Aceste persoane pot fi incadrate la persoane cu handicap?
In lege spune clar cine poate fi incadrat la handicap,insa comisiile de evaluare nu acorda grad de handicap pentru aceste afectiuni in ciuda faptului ca aceste persoane nu se pot deplasa sau intretine singure.
Va rog un raspuns
Multumesc anticipat
Postat la
Iun 25, 2012
de
Petru
+1 Raspuns
Buna ziua

Din pacate, atacul vasular cerebral( AVC) a fost eliminat in 2008 din lista afectiunilor care produc handicap.
Postat la
Iun 25, 2012
de
Carmen Radu
+1 LIPSA RINICHI
Buna ziua,

imi puteti spune daca-mi lipseste un rinichi,se considera handicap? nu am avut accident sau operatie, se banuieste ca asa m-am nascut. Am descoperit acest lucru la 30 de ani cand nu m-am simtit prea bine.Ce formalitati exista pentru obtinerea certificatului de handicap si ce beneficii? Multumesc. O zi buna.
Postat la
Iul 04, 2012
de
stan cristina
+1 pentru comisia nationala de handicap
sufar de diabet, tronboflebita, pancreatita si alte conplicatii ce deriva de la diabet spunetim va rog daca ma incadrez la o categorie de handicap
Postat la
Iul 04, 2012
de
Mirela
0 Pensie anticipata
Buna ziua,
mamei mele i s-a depistat hepatita C si a luat tratament corespunzator. Se poate pensiona anticipat si care ar fi conditiile? Multumesc.
Postat la
Iul 10, 2012
de
mihalcea steliana
0 poate beneficia de certificat de handicap?
buna ziua, sotul meu a suferit un accident de munca acum16 ani in urma caruia i s-a amputat bratul stang . dupa accident si perioada de refacere(c.m) a revenit la munca unde este incadrat in continuare (doar ca vechea firma a fost preluata de o alta). pana acum noi nu am vrut certificat de handicap insa acum vrem sa facem ptr a beneficia de scutirea pe impozit.intrebarea mea este: dupa atatia ani mai putem scoate certificatul?va multumesc
Postat la
Iul 11, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap si veti beneficia de facilitatile si scutirile corespunzatoare .
Postat la
Iul 10, 2012
de
Cristina Ticu
0 Grad handicap Sindrom Down
Buna ziua,am o sora care sufera de Sindrom Down si care in anul 2002 a fost incadrata la gradul 1 de handicap,in decizia respectiva fiind mentionat diagnosticul clinic-SD.In 2004, cand ar fi trebuit sa primeasca un certificat de incadrare permanent deoarece implinea 18 ani,i s-a scimbat incadrarea la gradul 2 desi starea ei nu s-a schimbat in vreun fel.
As dori sa intreb daca se mai poate face ceva,(o cerere de reevaluare a dosarului) avand in vedere ca au trecut 8 ani de atunci,si ce anume ar trebiu sa facem.
Mentionez ca este total dependenta de mama mea si nu stie sa vobeasca sau sa scrie.Se poate sa cerem o evaluare la domiciliu?
Va multumesc!
Postat la
Iul 11, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Chiar daca aveti certificat "permanent", puteti sa solicitati oricand o reevaluare.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si initiati procedura de obtinere a certificatului.
In cazul in care persoana evaluata nu este deplasabila, comisia poate sa faca evaluarea la domiciliul acesteia.

Comisia va stabili daca veti primi incadrare in gradul "grav" cu insotitor sau sau se va mentine incadrarea actuala.
Postat la
Iul 13, 2012
de
CRISTESCU
0 GRAD DE HANDICAP
BUNA ZIUA ,SOTUL MEU NU ARE 4 DEGETE LA O MANA SI DOUA LA CEALALTA,DIN NASTERE,NU A VRUT NICIODATA SA BENEFICIEZE DE CERTIFICAT DE HANDICAP ,M-AR INTERESA VA ROG DACA POTATE LUA ACEST CERTIFICAT SI IN CE GRAD S-AR INACADRA .CE PASI TR SA URMAM PT A INTRA IN POSESIE MULTUMESC DIN SUFLET
Postat la
Iul 15, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluare.

Veti primi acolo o lista cu toate actele de care aveti nevoie si formulare pentru referate. Dosarul complect il veti depune la DGASPC si veti beneficia de programare la Comisie.

Pe baza actelor, Comisia de evaluare va stabili daca este cazul incadrarii in grad de handicap .
Postat la
Iul 14, 2012
de
tabacu mimi
0 acromegalie
Sunt operata de adenom hipofizar secretant de GH in 2006, iradiat in 2009, iar acum ma aflu in tratament cu Somavert.
Sunt in insuficienta hipofizara, iau prednison etc si am fost incadrata la handicap mediu adica 30 lei pe luna.
Este corect?
Postat la
Iul 15, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Referatele medicale si ancheta sociala sunt actele pe baza careia Comisia stabileste gradul tulburarilor functionale in raport cu stadiul de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala, de factori personali etc.

Aveti deptul sa contestati decizia Comisiei in 30 de zile de la eliberarea certificatului.

Fomular tip pentru contestatie gasiti la DGASPC-ul unde v-a eliberat certificatul .
Contestatia va fi depusa la secretariatul DGASPC.
Postat la
Iul 16, 2012
de
florin
0 psoriazis
psoriazisul este un handicap
Postat la
Iul 18, 2012
de
Peugen
0 Intrebare
Tatal meu in varsta de 72 de ani a fost diagnosticat cu cancer pulmonar stadiul IV.
Poate primi un ajutor? Are pensia sub 2000 lei.
Postat la
Iul 19, 2012
de
ILIE LUIZA
0 handicap
Buna ziua ,intrebarea mea este daca o persoana care la varsta de 40 de ani si-a pierdut toata dantura in urma paradontozei poate beneficia de un grad de handicap.Daca lipsa unui picior ,a unei maini ,reprezinta handicap ,de ce si lipsa danturii nu ar reprezenta mai ales ca traumele psihice sunt destul de mari daca ne gandi ca protezarea fixa este foarte costisitoare iar protezele mobile destul de neplacute.Multumesc anticipat pentru raspuns.
Postat la
Iul 19, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluare.

Comisia de evaluare va stabili daca este cazul incadrarii in grad de handicap.

Obtinerea Certificatului de handicap va poate indreptrati sa primiti indemnizatie si alte facilitati.
Postat la
Iul 19, 2012
de
bomby
0 buna ziua
in 2 ani de zile sunt operat de 2 ori in zona lombara de hernie de disc,odata la nivelul L4-L5 si dupa un an si trei luni am fost operat la L5-S1,si rau imi pare ca m-am operat,pentru ca ambii doctori mi-au dat sperante ca totul o sa fie bine,si sa constat in acest timp ca totul a fost facut praf,si cu toate tratamentele pe care mi le-au recomandat si nu s-a simtit nimic,am mai facut tot in acesti 2 ani si de trei ori fizioterapie si tot nimic nu s-a simtit. Asa ca va rog frumos sa imi spuneti si mie daca e o forma de handicap avind in vedere ca in 2 ani de zile tot nu mi-am revenit,si sincer cum am de gind sa ma duc iar la un control sa vad ce ar putea sa mai fie,si sa ma instinteze alt doctor ca trebuie sa fac o a treia operatie,sincer sa va spun nici in ruptul capului nu i-as mai crede ca asta ar trebui sa fac, ca si asa am suferit destul.Asa ca va rog frumos sa imi puneti si mie ce credeti dumneavoastra. Va multumesc.
Postat la
Iul 20, 2012
de
Petru
+1 Raspuns
Buna ziua.

Este recomandabil sa va adresati la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluare.

Comisia de evaluare va stabili daca este cazul incadrarii in grad de handicap.
Postat la
Iul 23, 2012
de
Trandafir Alina
0 Buna ziua
Am o fetita in varsta de 4 ani si 2 luni diagnosticata cu hipoacuzie neurosenzoriala bilaterala profunda, mai mare de 90Db- prematuritate. Acum un an a facut implantul cohlear la urechea stanga si, in continuare, facem logopedie intensiv. Doresc sa stiu ce grad de handicap i se poate acorda si daca este cu insotitor sau fara.
Va multumesc.
Postat la
Iul 23, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Consultati de mai sus Ordinul nr. 725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.

Mergeti la Comisia de evaluare pentru copii cu handicap cu actele medicale si ceti fi indrumata pentru intocmirea dosrului.

Comisia de evaluare va stabili incadrarea in grad de handicap si drepturile de care va beneficia copilul.
Postat la
Iul 23, 2012
de
Vasile
0 Buna Ziua
Am facut testul de evaluare pentru pensie de handicap deoarece am lipsa 4 degete la mana stanga..Vreau sa stiu in ce grad de pensie ma incadrez??...Astept raspunsul...Si va multumesc!
Postat la
Iul 24, 2012
de
Ionela
0 Buna ziua
Am o fetita de aproape 3 anisori diagnosticata de la varsta de 11 luni cu P.T.I-Purpura trombocitopenic a idiopatica..in prezent mai am de stat in co crestere copil pana pe 7 august.as dori sa stiu daca pot fi platita de stat ca si ingrijitorul ei...mi sa spus ca o sa ni se dea decat 450 ron pe luna..f putin..avand in vedere ca pastilele ei costa 200 ron..astept raspuns..multumesc
Postat la
Iul 27, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Daca fetita a primit incadrarea de handicap grav cu insotitor atunci Compartimentul de Asistenta Sociala a Primariei va angaja insotitor sau va plati direct salariul acestuia.
Valoarea platita este echivalentul cu salariul minim net .
Postat la
Iul 25, 2012
de
laura
0 sindrom dawn= bebe
am citit ce este postat mai sus legat de tipurile de handicap, dar e de umblat mult pt acte. am vazut ca sindromul dawn e trecut. dar nu am inteles la ce grad e si daca copilul(bebe) care are acest sindrom beneficiaza si de insotitor permanent. i-am facut fetitei testul genetic si are acest sindrom. dar in afara de aceea analiza, alta hartie de la medic nu am si d-na dr genetician a spus ca ii pot depune dosarul fetitei si v-a primi o pensie de handicap, dar mica. in general, aceasta boala se considera handicap? pt ca nu are remediu. ce ar trebui sa fac?
multumesc anticipat !
Postat la
Iul 27, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Consultati de mai sus Ordinul nr. 725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.

Mergeti la Comisia de evaluare pentru copii cu handicap cu actele medicale si ceti fi indrumata pentru intocmirea dosrului.

Comisia de evaluare va stabili incadrarea in grad de handicap si drepturile de care va beneficia copilul.

Aveti dreptate, birocratia e multa , banii primiti sunt putini dar mai mult decat nimic.
Postat la
Iul 31, 2012
de
teodor dorina
0 intrebare
sunt mamica unui baietel de 7 ani diagnosticat cu sindrom Down, leucemie in remisie si operatie pe cord efectuata la varst de 4 luni.Copilul este incadrat intr-u grad de handicap grav ,primeste indemnizatie.Eu va intreb oare este normal ca primaria de care apartinem sa considere ca un astfekl de copil nu are nevoie de insotitor
Postat la
Iul 31, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Inregistrati certificatul de handicap grav primit de copil la Primarie. Conform legii, aveti dreptul la insotitor sau la suma echivalenta salariului acestuia.

In cele mai multe cazuri, primariile prefera sa plateasca direct banii corespunzatori insotitorului decat sa angajeze pe cieva.
Postat la
Aug 01, 2012
de
Raus Mona
0 shizofrenie
Buna ziua, unchiul meu este schizofrenic de peste 30 ani si acum a ramas fara familie (mai are doar o sora operata de 2 ori pe cord, deci incapabila sa mai aiba grija de el). Intrebarea mea este, daca dne fereste, unica lui sora ramasa in viata pateste ceva, el ce face? Are o pensie infima, nu poate avea grija de el, nu este logic in actiuni... Cum ajuta statul roman un asemenea om? Ce grad de handicap i se atribuie? Unde sa ne adresam pentru a-l putea ajuta? multumesc
Postat la
Aug 02, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Discutati problema dumneavoastra la Serviciul Social al Primariei precum si la DGASPC-ul de care apartineti.

De asemenea, sfaturi concrete ar trebui sa primiti si de la medicul de familie si preotul parohiei dvs.
Postat la
Aug 03, 2012
de
Ovid Romeo-eugen
0 Legea sanatatii
Este adevarat ca persoanele dializate de trei ori pe saptamana vor fi obligate sa plateasca o zi de spitalizare cu 80ron/zi? Va multumesc.
Postat la
Aug 05, 2012
de
daniel
0 Dezbatere
Proiectul Legii sanatatii este in dezbatere publica; din el reiese ca suma minima de plata pentru o consultatie va fi de 4 lei, iar suma maxima poate ajunge la 90 de lei.

Nu toti cetatenii vor plati insa aceste contributii, existand si categorii de persoane scutite de la coplata:

- pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 740 lei/luna
- copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani fara venituri, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pina la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii daca nu realizeaza venituri din munca;
- bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse;
- femeile insarcinate si lauzele pentru serviciile medicale legate de evolutia sarcinii.

De asemenea, coplata nu se va aplica serviciilor medicale de urgenta.

prostemcell.ro/.../...
Postat la
Aug 04, 2012
de
lidia bobolot
0 retete medicale
sint pensionata gr.3 si handicap tot gr 3 As vrea sa stiu ce reducere pot primii la reteta medicala pentru ca am nevoie zilnic de 2 ori pe zii de Verapamil
Postat la
Aug 04, 2012
de
Mitrofan Serban
0 pot beneficia de grad de handicap
sunt operat la mana in dreptul cotului de aproape 45 ani .nu mai am acte din spital de la operatie .am ramas cu mari urme ,iar acum am dureri mari .nu mai sunt pe lista medicului de familie deoarece nu mai am nici un venit .nu am nici ajutor social .pot beneficia de grad de handicap daca nu mai am acte de la operatie.unde pot merge si ce acte imi trebuie ..va multumesc ..
Postat la
Aug 06, 2012
de
tabara nicoleta
0 handicap
buna ziua ma numesc nicoleta ,am 37 ani. as dori sa va intreb daca cu urmatorul diagnostic ma pot incadra intr-un grad de handicap: parapareza de membre inferioare,spin a bifida,spondili ta s1,spondiloza cervicala c5-c6. mentionez ca am fost operata de hernie de disc L3-L4 in 2004 si L5-s1 in 2010 in urma carora am ramas cu dureri foarte mari si tulburari de statica. Va multumesc
Postat la
Aug 07, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiunile dvs.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Aug 10, 2012
de
Agnes
0 Insotitor de pensionar cu handicap grad II
Buna ziua!
Bunica mea e pensionara si are handicap de grad II. Abia poate sa se misca.
Intrebarea mea e ca eu ca nepoata ei pot sa am dreptul de insotitor langa ea? Si daca da am si ceva beneficiu?
Postat la
Aug 11, 2012
de
Petru
-1 Raspuns
Buna ziua

Dreptul la insotitor il au persoanele incadrate in gradul de handicap grav.

Insotitorul poate sa fie o persoana angajata de catre primarie cu salariul minim pe economie sau, contravaloarea salariului net al insotitorului se va remite ca indemnizatie persoanei cu handicap.

Adresati-va DJGASPC si Directiei de Asistenta Sociala a Prinariei.
Postat la
Aug 11, 2012
de
Nicu
-1 vreau un mijloc de transport
Bună ziua. Sunt persoană cu handicap neuro-locomotor. Ce anume trebuie să fac pentru a obţine un mijloc de transport. Diagnosticul meu este Encefalopatie infantilă Sindrom hiperton diskinetic. Întreb dacă se poate cu diagnosticul meu să conduc o maşină. Am un triciclu şi conduc pe drumurile publice din oraş. Vă mulţumesc.
Postat la
Aug 13, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Consultati Ordinul 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.
Postat la
Aug 14, 2012
de
marin panait
0 nevazatori
am o ruda care de copil are ochii deplasati; cu unul nu vede de loc, iar celalalt a inceput sa o oboseasca; nu are acte si va rog sa-mi spuneti ce poate sa faca ca sa obtin un certifica de handicap
Postat la
Aug 14, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Pe baza actelor medicale pe care le aveti
prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare.

Veti fi informat complect cu pasii pe care trebuie sa-i faceti.
Pe baza dosarului intocmit Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap .
Postat la
Aug 22, 2012
de
Andrea
-1 intrebare
Buna ziua,sunt o doamna de 33 de ani cu doi copii,unul cu probleme de sanatate,in curand am fost la medik deoarece in ultimele 8 luni nu am prea dormit din cauza durerilor de spate,ma trimis la film,tin sa precizez am facut tenis de camp profesionist si din cauza coloanei am fost nevoita sa ma las.Am primit rezultatul col.dorsala:pensare a la stg a spatiilor i-v D4-D9 cu cifoscolioza la acest nivel,col. lombara:scolioz a dextro-concava cu pensarea la dr. a spatiilor i-v.L2-L4 si discopatii. Sacralizarea L5 cu pensarea post a spatiului intervertebral L4-L5. Am fost la doi medici,ambi miau spus ca era mai bine o hernie de disc pt ca aceea se poate opera,ce am eu nu.Problema este ca am pierdut mult din mobilitate si am dureri forte mari,m-au trimis la fizioterapie care ajuta pe moment dar atat.Nu pot urca scari imi tremura picioarele,este zi cand nu pot ridica un pahar cu apa sa mi-o duc la gura.Deci imi limiteaza viata enorm de mult,plus ca am si baietelul bolnav.As dori sa stiu daca problemele mele se incadreaza in vreun grad de handicap,sau undeva,ma tem pt ca medicii mi-au spus ca 4-5 ani si intr-adevar nu mai pot sa ridic niciun pahar.Multumesc pt raspuns
Postat la
Aug 24, 2012
de
Petru
+1 Raspuns
Buna ziua

Nu aveti ce pierde daca demarati procedurile pentru obtinerea certificatului. Nu mai astepati.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti este cea care va stabili incadrearea in grad de handicap.

Veti fi informata complect cu pasii pe care trebuie sa-i faceti.
Pe baza dosarului intocmit Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap .
Postat la
Aug 24, 2012
de
vasile
+1 poliartrita reumatoida
Buna ziua as dori si eu un raspuns.Acum 2 ani mi sa zis de la comisie sa ma duc acasa ca mi se da si mie grad accentuat dar nu mi sa dat.Anul trecut cand m-au vazut au zis ca nu au bani de acceea nu mi-au dat.Eu sufar de urmatoarele boli:poliartrit a reumatoida sero-pozitiva st.3 activa,anemie cronica ,dismorfoza veziculara hipercolesterol emie,spoldilart roza cervicala spina bifida incompleta, scolioza dextroconvexa si osteoporoza secundara.va rog sa-mi spuneti si mie in ce grad trebuie sa intru.Am uitat sa va spun ca in urma cu trei ani m-au intrebat numai cum ma cheama si m-au dat afara .Multumesc anticipat.
Postat la
Sep 05, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Dumneavoastra aveti dreptul legal sa va prezentati la Comisia de Evaluare.

Depuneti o cerere si cereti programarea.

Cererea depuneti-o la Registratura. In acest fel vor fi obligati sa o ia in considerare si sa-i dea curs.

Nu acceptati sa vi se dea raspunsul decat scris, nu pe vorbe.

Daca nu reusiti , depuneti o plangere la Consiliul Judetean.
Postat la
Sep 03, 2012
de
andreea
+1 Informatii
Buna seara, sunt persoana nevazatoare gradul accentuat si este nerevizuibil.As dori sa-mi spuneti daca in cazul in care ma casatoresc trebuie intocmit un alt dosar? Va multumesc frumos.
Postat la
Sep 05, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

"Conform Legii 448/2006:
Art. 59. - Persoanele cu handicap au următoarele obligaţii:
f) să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. "


Ar fi bine sa anuntati la DGASPC, mai ales daca va schimbati numele prin casatorie. Niste modificari in dosarul dvs vor trebui operate pentru a putea beneficia de drepturi.
Postat la
Sep 04, 2012
de
iulian
0 POT BENEFICIA DE GRAD DE HANDICAP
Buna ziua, sunt de suferind de urmatoarele diagnostice:
- aritmie extrasistolica ventriculara clasa II-a LOWN
- insuficienta cardiaca clasa II NYHA
- infarct miocardic postero-inferior vechi(2006)
- anginoplastiecu implantare de stent pe ACD segmntul II 2007
- cardiopatie ischemica cronica dureroasa-angor de efort clasa II canadiana
- insuficenta mitrala grad I-II
- hipertensiune arteriala esentiala- stadiul II grup de risc foarte inalt
- stenoza hepatica
- angina instabila
- displidemie severa mixta sub tratament
- tulburari afectiva anxios-depresiva
- herinie inghinala dreapta operata recidivata

Beneficiez de pensie de invaliditate gradul II. Multumesc anticipat!
Postat la
Sep 05, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiunile dvs.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemninatie.
Postat la
Sep 05, 2012
de
cristina
0 intrebare
buna ziua,fetita mea in varsta de 8 ani este diagnosticata cu diabet zaharat tip 1 insulino dependent si hipertiroidita acuta.care este gradul in care se incadreaza?multumesc
Postat la
Sep 05, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiunile dvs.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap
Postat la
Sep 05, 2012
de
POPA
0 diabet
mama mea are diabet zaharat tip II , cu complicatii cardiopatie diabetica.Poate beneficia de indemnizatie de handicap usor?
Postat la
Sep 05, 2012
de
Petru
+1 Raspuns
Buna ziua

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiunile dvs.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap
Postat la
Sep 05, 2012
de
vasile
0 poliartrita reumatoida
Va multumesc pentru raspuns.Mi sa dat gradul mediu.
Postat la
Sep 08, 2012
de
Elena
0 Grad de handicap
Am 46 de ani, am un handicap- lipsa antebrat stang- pentru care nu am solicitat evaluarea unei comisii pentru stabilirea gradului de handicap. Lucrez in contabilitatea si as dori sa stiu daca cu acest handicap as putea obtine gradul necesar scutirii de impozitul pe salariu.
Va multiumesc!
Postat la
Sep 09, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Sunt scutite de impozit pe salariu persoanele cu handicap accentuat si grav.

Comisia de evaluare va stabili daca va incadrati. Dvs aveti datoria fata de dvs sa incercati. Veti pierde ceva timp cu procedurile birocratice dar merita sa incercati.
Succes!
Postat la
Sep 11, 2012
de
Fata Daniela
0 certificat handicap permanent pt copil cu sindrom down
buna seara!am o fetita de 2 anisori cu sindrom down,are certif handicap gradul 1 !intrebarea mea este daca pot cere certif de handicap permanent si daca pot,unde anume trebuie sa ma adresez!!!
va multumesc!
Postat la
Sep 11, 2012
de
daniel
0 Rasp
Nu se poate da certificat de handicap caracter permanent copiilor pana la varsta de 3 sau 18 ani, in functie de diagnostic. Legea spune ca pentru copiii cu handicap, mama/tatal poate sta in concediu de ingrijire copil si, implicit, poate beneficia de indemnizatia de maternitate aferenta dar si de alocatia copilului in cuantum de 200 RON (stiti ca dupa 2 ani alocatia copilului scade de la 200 la vreo 40 de RON) pana cand copilul cu handicap implineste 3 ani.

Descarcati din articol - legislatie Ordinul nr. 725/12709 din 01 octombrie 2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.
Postat la
Sep 12, 2012
de
Irina
0 grad de handicap
Buna ziua . Doresc sa va intreb in ce grad de handica se incadreaza copilul meu .Doresc sa stiu ce drepturi are acest copil ptr ca in comisie cand ma prezint mi se vorbeste foarte urat de fiecare data si sunt tratata cu dispret si indiferenta de Doamna Doctor Buta Rodica din orasul Deva .Primul baiat implineste 9 ani in luna noiembrie si a urmat 5 ani de gradinita el fiind diagnosticat cu ,,tulburare de dezvoltare a limbazului,tulb urare de dezvoltare a articulatiilor, retard mintal usor ,elemente autiste in observatie si hipoacuzie eozinofilie,,si face stereotipii.El incepand ca sa vorbesca doar in urma logopedie ca a facuto, si noi parinti am lucrat ceea ce ne dadea Doamna logoped avem dosarele acasa si Doamna logoped a lucrat cu el .Logopedia facando in alt oras ca la noi nu este logoped. Am facut control lunar la medic neurolog si tratament medicamestos a luat continu si unori e foarte scump tratament.Copilul nu se joaca cu alti copii afara sau la gradinita.Lucreaza forte greu cand trebuie sa faca o tema ptr gradinita, vorbeste foarte greoi da din maini si din cap si scoate niste sunete ciudate in momentul cand face stereotipii, trebuie observat continu ca de multe ori nu realizeaza pericolul ,rade din senin sau plange din senin fiind de cele mai multe ori in lumea lui fiind abesnt cu mintea .De desenat deseneaza frumos sau ii place puzzle sa faca dar numai cand vrea el Am fost internat si in spital neurolog cu copilul ptr investigatii am acasa toate iesirile din spital am fise de observatie de la Doamna educatoare de la gradinita .Acuma lam inscris la scoala in clasa 0 dar toti medici miau spus ca nu va face fata in scoala copilul el avand nevoie de profesor de sprijin.Doresc sa imi spuneti in grad de handicap se incadreaza copilul.Va multumesc si astept rasuns
Postat la
Sep 13, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiunile copilului dvs.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap

Drepturile de care beneficiaza persoanele cu handicap le puteti citi aici
prostemcell.ro/.../...
Postat la
Sep 12, 2012
de
oanairina
0 neo laringian operat
Buna seara ,imi puteti spune daca o pacienta de 77 ani , pensionara , operata de neo laringian - laringectomie totala cu traheostoma definitiva - beneficiaza de pensie de handicap?
Postat la
Sep 13, 2012
de
Petru
0 RASPUNS
Buna ziua

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Daca Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap si veti beneficia Indemnizatia corespunzatoare .
Postat la
Sep 13, 2012
de
roxana
0 grad de handicap penteu un bebelus
buna seara,am un copil de 4 luni cu o malformatie a creierului se numeste hidranencefalie (adica ii lipsesc parti din creier are si lichid si nu se poate opera) o sa il incadreze intr-un grad de handicap,alocat ia o sa fie dubla si eu primesc ceva pentru insotitor?eu nu lucrez doar sotul meu lucreaza.
Postat la
Sep 14, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Nu aveti ce pierde daca demarati procedura de obtinere a certificatului.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Daca Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap si veti beneficia Indemnizatia si facifilatile corespunzatoare .
Postat la
Sep 14, 2012
de
maria
0 neoplasm lingual inoperabil-metastaze multiple
Buna ziua, sotul meu este pensionat medical din 2005 cu neoplasm de limba (carcinom adenoid chistic st 4 cu metastaze multiple) cu prindere de glanda salivara. Fac precizarea ca datorita evolutiei tumorii si-a pierdut toata dantura iar alimentarea si vorbirea sunt perturbate grav. as dori sa stiu daca se incadreaza in vreun grad de handicap. Multumesc.
Postat la
Sep 15, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Nu aveti ce pierde daca demarati procedura de obtinere a certificatului.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati programare pentru evaluare pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Daca Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap si veti beneficia Indemnizatia si facifilatile corespunzatoare .
Postat la
Sep 20, 2012
de
Angelica Grigoriciuc
+1 Talasemie minora
va deranjez cu o intrebarea, la rugamintea unei prietene, pensionata la limita de varsta si care sufera de talasemie minora; Poate beneficia de certificat de handicap si de facilitatile acordate de lege?
Va multumesc
Postat la
Sep 21, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiuni.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap
Postat la
Sep 25, 2012
de
angelica
0 retinopatie pigmentara
Am 45 de ani, de curand mi s-a pus acest diagnostic care este insotit si de cataracta plus miopie de-1,75 si astigmatism.
Campul vizual este restrans la 20 de grade.
Am devenit foarte nesigura pe mine cand ies din casa, mi s-au incetinit reactiile, iar noaptea nu vad de loc. Nu as vrea sa-mi pierd actualul loc de munca din cauza ca nu pot ajunge la program pe timp de iarna.Problema este ca nici nu mai rezist 8 ore la calculator, la sfarsitul programului am dureri de cap si ochi.
Am dreptul la certificat? Medicul m-a indrumat spre comisie.
Multumesc.
Postat la
Sep 26, 2012
de
daniel
0 Rasp
Daca medicul v-a indrumat catre comisie, prezentati-va la dansii si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti. Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.

Detalii cu privire la deficienta de vedere, cititi aici:
prostemcell.ro/.../...
Postat la
Sep 26, 2012
de
mihai99
0 intrebare
Buna ziua.Sunt incadrat la gradul 2 handicap.Am auto fara adaptare,am dreptul la card-legitimatie pt.parcare?Daca da,de unde o pot procura in jud.Arges?Multumesc.
Postat la
Sep 26, 2012
de
daniel
0 Rasp
Persoanele cu dizabilitati trebuie sa depuna la Directia Generala de Asistenta Sociala sau la primarii, o cerere insotita de certificatul de incadrare in gradul de handicap si copie a actului de identitate. De asemenea, mai trebuie depus si certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului, din care reiese ca acesta e adaptat handicapului. Primariile vor centraliza cererile inregistrate si le vor trimite DGASPC de unde toate cererile pleaca spre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, care va elibera rovinietele solicitantilor.

Eliberarea cardului legitimatie pentru locuri gratuite de parcare se face de catre autoritatile administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu dizabilitate.

Primaria este factorul decizional in acest caz. Daca ti se refuza solicitarea, poti actiona in judecata respectiva institutie pe tema discriminarii, asta este...

Vezi si prostemcell.ro/.../...
Postat la
Sep 28, 2012
de
PRICHICIU GABRIEL
0 Intrebari fara raspuns?
Soacra mea este pensionara cu o pensie foarte mica , in jur la 3mil. si de un an este paralizata pe partea dreapta si evident imobilizata la pat poate pentru tot restul vietii. va rog cine poate sa-mi raspunda? Ea in situatia respectiva are dreptul la o pensie de handicap sau un ajutor financiar pentru asi plati pe cineva sa o ajute? Va intreb caci medicul neurolog de la spitalul din Focsani al carui pacient a fost mi-a spus caci nu intruneste conditiile pentru a avea aceste drepturi. Ma intreb : A fi paralizat nu este un handicap in Romania?
Postat la
Sep 29, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Nu cred ca medicul neurolog este cel mai potrivit sa va lamureasca in privinta drepturilor dvs.

Informatii competente asupra cazului dvs veti obtine de la Directia de asistenta sociala si protectia copilului si de la Primarie - Departamentul Protectie sociala. In functie de afectiune si de dizabilitate veti fi informat despre drepturile pe care le aveti.

De asemenea, luati legatura si cu Casa de Sanatate , deoarece, in virtutea dreptului de asigurat, orice persoana are dreptul la ingrijiri la domiciliu.
Postat la
Oct 07, 2012
de
badea cristian
0 intrebare
Buna ziua,ingrijesc de o persoana in varsta de 69 ani care din cauza greutatii [160 - 170 kg ]nu se mai poate deplasa.Am reusit cu ajutoorul pompierilor sa o duc la spital si am urmatoarele diagnostice:TEP .Insuficienta cardiaca acuta dreapta.Insuficienta respiratorie acuta FIA cu AV rapid.BRD major tranzitor.Obezitate morbida.Hipertiroidie in observatie.Trombocitopenie indusa de heparina.Nu a fost consultata ortopedic.POT CERE IN ACEST CAZ SI CU ACESTE DIAGNOSTICE O COMISIE DE EVALUARE LA DOMICILUI? Va multumesc.
Postat la
Oct 08, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

In cazul persoanelor netransportabil e, legea prevede deplasarea comisiei la domiciliul solicitantului. Costurile deplasarii se suporta de catre DGASPSC.

Cereti informatii de la DGASPC asupra actelor medicale care atesta statutul de "netransportabil " si modul de programare pentru evaluare.
Postat la
Oct 08, 2012
de
roxana
0 intrbare
am depus actele pentru incadrarea intr-un grad de handicap... la sfarsitul lunii primim raspunsul. daca nu imi convine incadrarea, contestatie o fac tot la DGASPSC?
Postat la
Oct 08, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Da, la DGASPC veti primi formular de contestatie si tot ei vor inregistra contestatia pe care o vor trimite la Comisia superioara impreuna cu dosarul dvs.
Constetia se depune in termen de maxim 30 de zile.
Raspunsul il veti primi acasa.
Postat la
Oct 08, 2012
de
daniel
0 Sugestie
Roxana, pentru o mai buna informare vezi "Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, din 23 august 2012" ce poate fi citit in articol cat si in format pdf. aici: prostemcell.ro/.../...
Postat la
Oct 09, 2012
de
SZALMA TUNDE
0 GRAD HANDICAP COPII
VA ROG SA-MI SPUNETI,DACA CU URMATOARELE DIAGNOSTICE,BEN EFICIAZA SAU NU,COPILUL MEU(AL TREILEA,EU FIIND DIVORTATA,SINGU RA), DE INCADRARE IN GRADUL DE HANDICAP GRAV ?!
MULTUMESC.

Q67; F70; K40
Postat la
Oct 09, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Numai COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti poate sa va ofere un raspuns competent.

Incadrarea in grad de handicap este proportionala cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiunile de care ne spuneti.
Postat la
Oct 14, 2012
de
RADU
0 DIMELIE ULNARA
BUNA ZIUA
BAIATUL MEU ARE DIMELIE ULNARA, MANA STANGA. IN CE GRAD DE HANDICAP POATE FI INCADRAT?
MULTUMESC
Postat la
Oct 16, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Oct 15, 2012
de
anne
0 incadrare grad handicap
Buna ziua,
Bunica mea este disgnosticata ca avand dementa mixta.
De anul trecut este la pat si trebuie asistata fiindca nu poate sa vorbeasca, sa isi faca nevoile (este cu pampers), sa manance singura, intr-un cuvant "leguma".
Din acesta cauza mama mea, care are grija de bunica, s-a deplasat cu toate actele necesare la Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 6, Bucureşti, situata în str. Floare Roşie nr.7A, la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap,in vederea obtinerii certificatului de incadrare in grad de handicap.
Dupa 2 saptamani, a venit o comisie formata din 3 persoane, comisie care nu a facut altceva decat sa constate ca bunica exista (fara sa ii faca vreo evaluare sau ceva de acest gen), doar mamei i s-au pus anumite intrebari sociale (probabil a fost facut un fel de ancheta sociala nimic mau mult)
Dupa aproximativ 2 luni, am primit o adresa insotita de acel formular al Certificatului de incadrare in grad de handicap in care ni s-a comunicat ca bunica nu se incadreaza in grad de handicap, conform ordinul nr.762/31.08.2007 al M.M.F.E.S.si Ordinul nr.1992/19.11.2007 al M.S.P si ni se comunica ca, daca dorim sa contestam aceasta decizie avem la dispozitie 30 de zile.
Mai mult cand am solicitat, verbal, anumite lamuriri ni s-a spus, boala bunicii a survenit in urma unui accident vascular si de aceea nu poate fi considerata handicapata.
Nu mi se pare corecta decizia si as vrea sa o contest, in acest sent am nevoie de ajutorul si indrumarea dvs.
Mentionez ca mama nu este tutorele legal al bunicii, iar o procura notariala, in conditiile in care este bunica mea este foarte greu de obtinut.
Va multumesc
Postat la
Oct 16, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Contestatia se depune la secretariatul DGASPC sect 6, adica la autoritatea care a emis decizia respectiva. Contestatia si dosarul dvs va fi expediat la Comisia Superioara si veti primi respunsul prin posta.

Pentru informatii suplimentare consultati si Ordinul 2299 din 23 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
pe care il gasiti aici :
prostemcell.ro/.../...
Postat la
Oct 16, 2012
de
anne
0 contestatie
buna ziua,
multumesc pentru raspunsul dvs.
in conditiile in care bunica este "leguma" deci nu poate semna , cine poate face contestatia?
Postat la
Oct 17, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Discutati la Departamentul de Asistenta Sociala al Primariei si la un notariat despre instituirea curatelei care va da dreptul sa reprezentati interesele persoanei care are incapacitate pshihica.

Mergeti si la DGASPC cu buletinul bunicii si depuneti contestatia in numele dansei. Nu garantez ca veti reusi fara curatela dar incercati.
Postat la
Oct 23, 2012
de
berinde mihaela
0 incadrare grad handicap
Buna ziua mama mea are probleme cu ambii ochi nu mai vede aproape deloc; in ce grad credeti ca s-ar incadra?
Postat la
Oct 26, 2012
de
daniel
0 Rasp
In Ordinul 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap am gasit ca la evaluarea functiilor vizuale se tine seama de acuitatea vizuala si campul vizual la ochiul cel mai bun.

Raspunsul cel mai sigur il veti primi de la Comisiea de evaluare a DGASPC la care trebuie sa va prezentati cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si sa solicitati programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Oct 23, 2012
de
iulian
0 epilepsie
Buna..numele meu este Dascalu Iulian si sunt din Piatra Neamt sunt incadrat in grad de handicap accentuat de o luna am certificat de handicap permanent intrebarea mea este daca as beneficia pe linga acceasta pensie de 234 de roni si de o alta pensie de nevazator pentru ca sufar de miopie la ambii ochi de minus 4 ce pot sa fac sau unde sa ma adresez si inca o intrebare daca as putea beneficia si de asistent personal pentru ca singur nu pot sa ma deplasez ca este posibil sa fac o criza si sa cad in fata la o masina si adevaru e ca 2 crize la zi fac sigur cu tot cu tratamentul pe care il iau..va rog din tot sufletul daca puteti sa imi raspundeti la aceste intrebari va multumesc si dumnezeu fie cu voi.
Postat la
Oct 26, 2012
de
daniel
0 Rasp
Mergeti la Registratura DGASPC si formulati o cerere de reexaminare complexa de catre Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH).
La persoanele cu mai multe afectiuni handicapante (handicap mixt) asimilarea in grad de handicap se va face in functie de severitatea celei predominante.

Doar gradul I -grav beneficiaza de asistent personal.
prostemcell.ro/.../...
Postat la
Oct 25, 2012
de
lucian
0 handicap vizual
buna ziua,
detin un certificat de incadrare in grad de handicap vizual accentuat permanent ,eliberat in 2009.In umrma schimbarii domiciliului de pe jud Botosani pe Iasi sunt nevoit sa intocmesc un nou dosar spre a ma prezenta la o noua comisie in Iasi.E normal,atata timp cat dosarul initial e cu caracter permanent.Mentionez ca ,ca si hamdicap,am ochiul drept ENUCLEAT(in urma unei arsuri puternice cu acid sulfuric),iar OS are nevoie de corectie cu ochelari.
va multumesc si rog un raspuns.
Postat la
Oct 26, 2012
de
daniel
0 Rasp
Da, este normal deoarece persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia au obligatia, conform legii, sa anunte Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, in termen de 48 de ore, cu privire la orice modificare survenita in situatia socio-economico-medicala (ex: schimbare acte identitate, schimbare certificate de incadrare in grad de handicap, obtinerea altor venituri, etc.), de natura sa modifice acordarea acestor drepturi.
Postat la
Oct 26, 2012
de
nicoleta
0 Incadrare handicap
Buna ziua,
Copilul meu sufera de artrita juvenila forma sistemica de 7 ani cu multiple recaderi.Anul acesta de la gradul 1 ne-au dat gradul 2 chiar daca a facut 2 recaderi la interval de 2 luni,acum tratamentul fiind doar cu prednison urmand sa inceapa cu tocilizumab un produs biologic care se face perfuzabil o data la 2 saptamani cu internare in spital.Doresc sa aflu daca este corecta incadrarea gradului 2 de handicap.Ce pot face? Din cauza aceasta eu nu ma pot angaja pentru ca trebuie sa merg cu copilul la spital. Va multumesc
Postat la
Oct 26, 2012
de
daniel
0 Rasp
Mergeti la DGASPC si solicitati un formular de contestatie. Tot ei vor inregistra contestatia pe care o vor trimite la Comisia superioara impreuna cu dosarul dvs.
Contestia se depune in termen de maxim 30 de zile.
Raspunsul il veti primi acasa.
Postat la
Oct 27, 2012
de
ana
0 epilepsia
Fiind bolnav de epilepsie de la virsta de 2 ani acum 3 ani am depus documentele pentru a benificia si eu de pensie nu pentru bani ci pentru medicamente ca sa nu le mai platesc...mi sa dat gradul grav iar acum dupa ce ma evaluat din nou mi sa dat accentuat permanent intrebarea mea mea este daca as face din nou o cerere pentru o reevaluare pentru as primi din nou gradul grav si pentru as beneficia de insotitor as putea pierde si acest grad accentuat permanent???? imi este frica sa fac reevaluarea pentru ca nu vreau sa pierd si acest grad pe care il am acum pentru ca as pierde tratamentul banii nu ma intereseaza ci tratamentul va multumesc.
Postat la
Oct 30, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Gradul "accentuat" va da dreptul la tratament chiar daca are valabilitatea 12 luni sau permanent.
Aveti dreptul sa cereti eveluarea.
In cel mai rau caz puteti pierde valabilitatea "permenent" dar este greu de crezut ca veti pierde gradul "accentuat".
Postat la
Oct 31, 2012
de
florin89
0 Angajare
Buna ziua
As dori sa va intreb ce drepturi pierde o persoana cu gradul 1 de handicap daca se angajeaza si aici ma refer la cele financiare(pens ie, asistent etc.)
Postat la
Nov 02, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

La angajare o persoana cu handicap nu pierde nici un drept care i se cuvine in urma certificatului de handicap (indemnizatie, asistent, etc).
Dimpotriva , se obtin niste avantaje cum ar fi sctutirea de impozit pe salariu si condediu de odihna suplimentar.

Daca persoana beneficiaza si de pensie de invaliditate gredul 1 sau 2 atunci pensia se anuleaza deoarece pensia de invaliditate atensta incapacitatea de munca.
Postat la
Nov 03, 2012
de
gheorghe lacramioara
0 Buna ziua
Ma numesc Gheorghe Lacramioara si am si eu o intrebare.Sotul meu in varsta de 33 de ani are fibroza pulmonara bilaterala,insu ficienta respiratorie cronica hipercapnica,bi c si are grad de handicap2.Am facut contestatie el fiind pe lista de asteptare la transplant de ambii plamani in viena,si conectat la oxigen 18 ore din 24 ,si dupa contestatie n-a dat grad2 accentuat.Mentionez ca oboseste si facand 3 pasi.Va rog sa-mi spune-ti unde sa apelez pentru ca el sa poata beneficia de gradul 1?Va multumesc
Postat la
Nov 04, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Daca ati contestat la Comisia Superioara si nu sunteti multumita de rezultat, decizia poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Postat la
Nov 04, 2012
de
ana
0 ajutor
daca sotul meu are epilepsie de gradul 2 accentuat permanent si avem un copil de 3 luni ce drepturi ar mai putea avea el sau copilu?? ar mai avea ceva in plus pe langa pensie sau alocatia baiatului?? eu nu lucrez deloc si traim doar din pensia si alocatia baiatului si nu ne ajunge 434 de roni pentru copil.. nu mai zic de noi..si daca am avea alte drepturi unde mas putea adresa sau ce documente am avea nevoie ca la primarie a zis ca nu mai avem dreturi ca nu sunt fonduri..va multumesc.
Postat la
Nov 12, 2012
de
GABRIELA
0 incadrare grad handicap
va rog f mult sa-mi spuneti in ce grad de handicap se incadreaza neoplasmul gastric care urmeaza chimioterapie?
si ce drepturi are - ajutoare.
Postat la
Nov 12, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.

Despre drepturile unei persoane cu handicap puteti citi aici: prostemcell.ro/.../...
Postat la
Nov 13, 2012
de
meryem
0 Hipoacuzie bilaterala moderata
Buna ziua,spuneti-mi va rog daca o persoana hipoacuzica de 2 ani jumate in varsta de 26 de ani poate primi ajutor de handicap si in ce grad se incadreaza avand hipoacuzie bilaterala moderata?
Multumesc
Postat la
Nov 13, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Nov 14, 2012
de
radu andrea
0 acordare sau nu
Buna ziua,
intrebarea mea este daca cu doua tipuri de cancer cu metastaze se acorda grad de handicap. Cancer tiroida si cancer colon operate amandoua dar cu metastaze.
Va multumesc si astept un raspuns
Postat la
Nov 14, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Cancerul este o afectine handicapanta. Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Nov 14, 2012
de
MARIA ANA
0 schimbare de diagnostic
buna ziua, am o fetita de 2 ani care a fost diagnosticata cu pareza frusta membru superior drept si ca urmare am certificat de handicap grad 3 dar pe 6 luni.
dupa aceasta perioada pot depune un dosar dar cu alt diagnostic? de ex strabism?
Postat la
Nov 14, 2012
de
Petru
0 Rasouns
Buna ziua

Aveti dreptul sa depuneti documentatie pentru dosarul de handicap de fiecare data cand starea de sanatate a persoanei cu handicap se modifica.

Comisia va stabili incadrarea intr-un nou grad de handicap daca a crescut intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiune .
Postat la
Nov 20, 2012
de
draghiceanu angelica
0 ce drepturi am
Am fost incadrata in gradul 3 (mediu) de Handicap vizual, nu stiu la ce ma ajuta acest certificat ,d-na de la ghiseu mi-a spus ca am dreptul la o indemnizatie de 33 de lei si altceva nu a stiut sa-mi spuna.
Am dreptul la gratuitate pe transportul in comun?
Am dreptul la scutire de impozit pe salariu si locuinta?
Am dreptul la program redus de 6 ore tinand cont ca lucrez la proiectant si numai la calculator, de-mi ies ochii din cap la sfarsit de program?
Din Legea 448 curge numai lapte si miere, dar in realitate la ce-ti foloseste faptul ca ai acest titlu de handicapat? Si asa cu un camp vizual redus la20% nu cred ca incadrarea este corecta tinand cont ca ma descurc din ce in ce mai greu....
Cu multa stima va multumesc
Postat la
Nov 23, 2012
de
Gabriela
0 grad de handicap
Buna ziua, ma numesc Gabriela. Am fost operata de 3 ori la picioare diagnosticul fiind retractie de quadriceps operata la ambele picioare reducerea flexiei genunchiului drept la 30 de grade, ortostatism si mers dificil dureros. As vrea sa imi spuneti daca ma incadrez in grad de handicap. Va multumesc !
Postat la
Nov 24, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Incepeti demersurile pentru obtinerea gradului de handicap.

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Nov 28, 2012
de
Cornelia
0 Cornelia
Buna seara! Sotul meu a avut o tumoare pe rinichi. Rinichiul bolnav a fost scos.. insa tumoarea s-a dezvoltat si la umar si a trebuit sa ii scoata muschiul.Acum nu mai are trapezul...iar mana este prinsa de clavicula. Se poate considera acest caz, un handicap ? Ce grad ?
Postat la
Nov 30, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Da , daca problemele de sanatate produc tulburari medico-sociale .

Incepeti demersurile pentru obtinerea gradului de handicap.
Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Dec 05, 2012
de
luca
+1 Incadrare grad handicap
Buna ziua.
Am un copil de varsta 1 an si 9 luni.A fost diagnosticat cu tumoare beligna submandibulara stanga,o boala rara.As dori sa stiu daca se incadreaza intr-un grad de handicap pt prelungire crestere copil de la 2 ani la 3 ani.multumesc frumosc.
Postat la
Dec 11, 2012
de
adrian
+1 incadrare in grad de handicap
sotia mea a fost operata de necroza de cap femural in urma careia i s-a pus proteza. se incadreaza in grad de handicap? sursele legislative nu fac referire explicita la acest diagnostic
Postat la
Dec 12, 2012
de
Petru
0 Buna ziua
Chiar daca protezarea a imbunatatit situatia anterioara, dumneavoastra demarati procedurile pentru evaluare.

Pe baza actelor medicale si ale anchetei sociale se poate stabili gradul in care afectiunea influenteaza desfasurarea normala a vietii.

Daca va avea elemente ,Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Dec 28, 2012
de
Cristian
0 INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP
BUNA ZIUA
VA ROG FRUMOS SA MA AJUTATI SI SA IMI SPUNE-TI DACA POT FI INCADRAT INTR-O CATEGORIE DE HANDICAP. IN ANUL 1990 AM SUFERIT UN ACCIDENT DE MUNCA IN URMA CARUIA MI S-A AMPUTAT GAMBA DREAPTA O TREIME MEDIE SUPERIOARA. IN PREZENT AM SERVICI SI SUNT PROTEZAT. AS DORI SA MAI MENTIONEZ CA LA DATA ACCIDENTULUI AVEAM VARSTA DE 19 ANI. VA MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU AJUTOR
Postat la
Dec 29, 2012
de
Petru
0 Raspuns
Da ,dumneavoastra demarati procedurile pentru evaluare.

Pe baza actelor medicale si ale anchetei sociale se poate stabili gradul in care va desfasurati normal viata.

Daca va avea elemente ,Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Ian 03, 2013
de
Tibi
+1 Informatie
Buna ziua.
Firi amabili si spuneti-mi daca TBC pulmonar R1 se incadreaza in handicap.Cu stima Tiberiu
Postat la
Ian 07, 2013
de
Ilona
0 Informatie
Buna ziua, Va rog frumos sa ma ajutati, am un copil in varsta de 11 ani, spuneti-mi in ce grad se incadreaza cu: 1.Instabilitate pshihomotorie cu deficit atentional, 2.Retard pshic usor (Q1=64), 3.Necroza aseptica de cap femural, 4.TCC in anteccedente. Va rog frumos sa imi spuneti in ce grad se incadreaza. Astept un raspuns. Va MULTUMESC.
Postat la
Ian 08, 2013
de
Petru
+1 Raspuns
Buna ziua

Pe baza actelor medicale si ale anchetei sociale se poate stabili gradul in care afectiunea influenteaza desfasurarea normala a vietii copilului dvs.

Comisia de evaluare va stabili incadrarea in grad de handicap, nu noi pe acest site.
Decizia comisiei se poate contesta in termenii legii.
Postat la
Ian 08, 2013
de
alexandra ardeleanu
0 As dori un raspuns urgent
Buna sunt Alexandra o tanara in varsta de 17 ani si am gradul 1 grav , mai beneficiez si de o pensie de urnas dupa tatal meu . Intrebarea mea ar fi: As putea beneficia si de pensia de urmas dubla ???
Postat la
Ian 11, 2013
de
ileana nazarie
0 Buna ziua,
Mama mea ion varsta de 78 de ani , a fost diagnosticata in august , cu cancer mamar st. III B , neoperabil , cu limfedem accentuat ,brat drept.Mentionez ca face tratament cu xeloda , detralex , granisetron si diurex.
M-ar interesa, daca sepoate incadra intr-un grad de handicap, avand in vedere diagnosticul. Mentionez ca este in evidenta Clinicii de oncologie Tg.Mures. Multumesc.
Postat la
Ian 12, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Da , daca problemele de sanatate produc tulburari medico-sociale .

Incepeti demersurile pentru obtinerea gradului de handicap.
Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Ian 12, 2013
de
ILIE ENESCU
0 DL
BUNA Anul trecut in ianuarie, tata a facut atac cerebral=are paralizie ischemica pe partea dreapta iar in august a fost intocmit dosarul de handicap de gradul 1, ce nu intelegem noi cei 5 copii de ce trebuie sa mearga la comisie din nou in august la 50 de km la Rm Valcea pentru alte cheltuieli costisitoare si chinuiala pentru tata pe la toate cabinetele mai ales pentru o pensie de handicap de sub 3 milioane ??? Si o adoua intrebare din punct de vedere juridic: tata poate darui ca mostenire la unul dintre copii toata propietatea cu conditia de se ingriji de aceea propietate si obligatia de a se ingriji de propietar (tata) prin semnare de acte daca este paralizat ? Multumim anticipat.
Postat la
Ian 15, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Trebuie sa mergeti la control de cate ori va cheama comisia.
Daca medicul de familie si medicul specialist certifica faptul ca bolnavul este netranspotabil, Comisia de Handicap poate sa vina la bolnav pe cheltuiala ei.
Daca nu vi se pare ca suma primita nu merita efortul aveti dreptul sa renuntati la certificatul de handicap.

Pentu problema mostenirii, se poate face un act notarial de donatie cu clauza de ingrijire.
Postat la
Ian 14, 2013
de
Liliana
-1 intrebare
Sufar de Hipotiroidism si Tiroidita autoimuna si am facut o operatie de Histeroctomie in 2012.As dorii sa aflu daca ma pot incadra intr-un grad de handicap.Multumesc
Postat la
Ian 15, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Da , daca problemele de sanatate produc tulburari medico-sociale .

Incepeti demersurile pentru obtinerea gradului de handicap.
Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Ian 15, 2013
de
vali
0 intrebare?
buna ziua! am si eu un cumnat care are diagnostic din spital hemiplagie,infa rct si mai multe. el nu a lucrat cu carte de munca si la tinut in spital doar 3 zile. Dupa 3 zile la dat acasa cu diagnosticul de mai sus. Dupa o saptamana nu sa mai ridicat din pat, nu mai vorbeste , face pe el.Cand am depus dosarul de handicap (eu l-am depus pentru ca nevasta lui este oligofrena) doamna de acolo a zis,, este hemiplagie draga,, in cazul asta nu are dreptul la pensie de handicap? Familia lor nu are nici un venit decatalocatia la copilasul lor de 3 ani.In 2 luni de cand este la pat a inceput sa faca bube pe spate. va multumesc
Postat la
Ian 15, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Contactati Departamentul de Asistenta Sociala a Primariei. Acolo ar trebui sa primiti consiliere in ceea ce priveste problemele complexe de care ne spuneti.
Postat la
Ian 16, 2013
de
Cristina
0 intrebare
Buna seara. V-as ruga sa ma lamuriti cu doua lucruri.
1. sunt pensionata medical, garadul 2, am 43 de ani si o sumedenie de boli cum ar fi: K74.6 Alta ciroza a ficatului si nespecificata Diagnostice secundare: K72.1 Insuficienta hepatica cronica, K76.6 hipertensiunea portala,K29.5 Gastrita cronica, nespecificata, B96.81 Helicobacter pylori cauza unor boli clasificate la alte capitole, K29.8 Duodenita, D13.4 Tumora benigna ficat, Z90.4 Absenta dobandita a altor parti ale aparatului digestiv, E03.8 Alte hipotiroidii specificate (hipotiroidie si tiroidita cronica autoimuna Hashimoto), E78.2 Hiperlipidemie mixta, K91.5 Sindromul de postcolecistect omie, F33.3 Tulburare depresiva recurenta, episod actual sever cu simptome psihotice, F33.1 Tulburare depresiva recurenta, episod actual moderat, M60.28 Granulom aparut datorita prezentei unui corp strain in tesutul conjunctiv. Medicii care ma trateaza inclusiv ce de la comisie m-au sfatuit sa imi depun actele si pentru handicap. Asa am facut si mi-a fost refuzat dreptul. Beneficiez de handicap sau nu?
2. Domnul meu are si el ceva probleme. In urma cu 4 ani a avut un TBC si anul trecut o cadere o tulburare depresiva. Acum o saptamana a fost internat la Urgenta pentru embolie, tromboflebita la gamba stanga si am inteles ca a facut un ifarct pulmonar. Inca este in spital si face anticoagulante. Iar ni s-a recomandat depunerea dosarului pentru handicap. Are rost sau patim acelasi lucru? Nu stiu ce sa mai cred. Unii medici spun ca ar trebui sa beneficiem de acel grad de handicap iar cei de la institutii mi-au explicat, in cazul meu, ca invaliditatea nu este handicap! Va rog, daca se poate, ma lamuriti?
Cu multumiri
Postat la
Ian 17, 2013
de
daniel
0 Rasp
Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti. Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
In articol gasiti legislatia in vigoare. Daca nu sunteti multumita de decizie, mergeti la DGASPC si solicitati un formular de contestatie. Tot ei vor inregistra contestatia pe care o vor trimite la Comisia superioara impreuna cu dosarul dvs. Decizia poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
Contestia se depune in termen de maxim 30 de zile.
Raspunsul il veti primi acasa.
Postat la
Ian 16, 2013
de
gore
0 intrebare
am fost diagnosticat cu Hepatita cronica de tip B vreu sa stiu daca pot fi incadrat in grad de handicap
Postat la
Ian 17, 2013
de
daniel
0 Rasp
Consultati Ordinul MSF nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.
Postat la
Ian 17, 2013
de
Florin
0 Intrebare
Buna ziua. As vrea sa stiu unde ma pot adresa in Pitesti pentru evaluare si daca este cazul pentru obtinerea unui certificat de handicap;proble ma mea o reprezinta un tremur esential al membrelor inferioare(drep tul) si superioare(ambe le maini) specific ca este o mostenire din familie(tatal meu din prea multa mandrie nu a vrut sa apeleze la o asociatie,deci nu are nici un act doveditor ca ar avea vreun handicap desi e vizibil la el). Va multumesc!
Postat la
Ian 17, 2013
de
daniel
0 Rasp
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
Adresa: Calea Dragasani nr.8, Cartier Trivale - drumul catre Mosoaia, Vedea

Tel: 0248-272786
Email: dgpdcarges@yaho o.com
Postat la
Ian 17, 2013
de
valy
0 cancer la tiroida
Am 44 ani, dupa operatia de tiroidectomie totala, am fost diagnosticata cu cancer la glanda tiroida. Am urmat radioterapia cu iod redioactiv I131...Ma pot incadra in grad de handicap???? si daca da in care??? ma poate ajuta cineva cu legislatia??? din cate am inteles unii spun ca da, altii ca nu.
Postat la
Ian 17, 2013
de
daniel
-1 Rasp
Aveti toata legislatia in articol iar gradul il stabileste COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP.
Recititi si comentariile anterioare... ptr o mai buna informare.
Postat la
Ian 21, 2013
de
gabitza
0 intrebare
buna ziua,in urma unui accident de munca am suferit o amputatie de 4 degete la mana dreapta,stiu ca gradul de handicap e stabilit de comisia de evaluare,dar inainte de a incepe procedurile respective,vroi am sa cer o parere daca ma incadrez in vreun grad si daca da cam care ar fi acela,doar o parere asa orientativ,mult umesc frumos
Postat la
Ian 22, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Incadrarea in grad de handicap se face in functie de tulburarile medico-sociale cauzate de afectiune.

Puteti sa va faceti o imagine asupra cazului dvs. examinand criteriile de incadrare continute in Ordinul comun nr. 762 al MMFES si nr. 1992 al MSF
III. EVALUARE GRAD DE HANDICAP ÎN AFECTAREA FUNCTIILOR MOTORII
(A STATICII SI MOBILITATII - LOCOMOTIEI SAU/SI GESTUALITATII)
1. Amputatii
Postat la
Ian 22, 2013
de
Ovidiu
0 Intrabare
Buna ziua
Sunt diagnosticat cu urmatoarele:
-spodilita anchilozanta cu sacroiliita stadiul IV forma mixta
-coxartroza bilaterala secundara(post coxita)decompen sata algic,functiona l si static
-amiloidoza renala recundara
-hiperuricemie
-inegalitatea membrelor inferioare
-arterioaptie obliteranta membrele inferioare
Sunt incadrat in gradul de handicap:ACCENT UAT cod handicap 1
Sunt capabil sa ma deplasez aproximativ 20% pentru nevoile mele fiind sustinut de baston ortopedic.
Este corecta incadrarea in acest grad de handicap?
Postat la
Ian 22, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiuni.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati reevaluare in caz ca starea dvs actuala nu mai reflecta incadrarea anterioara.

In cazul in care noua decizie a Comisie nu va multumeste aveti dreptul sa faceti contestatie in termen de maxim 30 de zile.
Postat la
Ian 23, 2013
de
Ovidiu
0 Intrebare
Ce acte imi sunt necesare la depunerea contestatiei?
Poate merge altcineva in locul meu pentru a depune contestatia?
Postat la
Ian 24, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Contestatiile impotriva certificatelor de incadrare in grad si tip de
handicap se depun la secretariatul comisiei de evaluare.
Nu aveti nevoie de nici un act suplimentar. Comisia superioara va analiza contestatia pe baza actelor din dosarul care a stat la baza eliberarii certificatului contestat.
Postat la
Ian 29, 2013
de
cornelia
0 buna.
Imi puteti spuneti va rog daca palatoschizis se considera handicap, si daca persoana in cauza are dreptul la indemnnizatie sau ajutor de handicap? multumesc
Postat la
Ian 30, 2013
de
Petru
0 Raspuna
Buna ziua

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Prezentati-va la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati evaluarea pe baza actelor medicale pe care le aveti.

Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Ian 30, 2013
de
Jianu Nicolae
+1 Handicap?
Lipsa unui glob ocular poate constitui un grad de handicap medical? Mentionez ca in urma unei operatii de cataracta mi-am pierdut un ochi datorita unei infectii agresive dobandita in sala de operatie. As vrea sa stiu daca pot beneficia de o pensie de handicap.
Nicolae Jianu, Constanta
Postat la
Ian 30, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Evaluarea handicapului in afectarea vederii se face in functie de ochiul cel mai bun.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea medico-sociala , Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap eventual dreptul de a primi o indemnizatie.
Postat la
Ian 30, 2013
de
Cati Dumitru
0 Hernie disc
AȘ DORI UN RĂSPUNS CÂT MAI CONCRET.AM DUBLĂ HERNIE DE DISC.L4-L5 ȘI L5-S1, OPERATĂ. OPERATĂ DE CHIST OVARIAN DREPT, FRACTURĂ 1/3 GAMBĂ DREAPTĂ OPERATĂ ȘI STRABISM. ÎN CE GRAD DE HANDICAP MĂ ÎNCADREZ? VĂ MULȚUMESC.
Postat la
Ian 31, 2013
de
Petru
+1 Raspuns
Buna ziua

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiunile de care suferiti.

De la noi nu puteti obtine un raspuns concret deoarece numai Comisia de evaluare poate decide gradul in care afectiunile dvs au produs handicap si cat de grav este acesta.

Puteti sa va orientati si din Ordinul nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap,
Postat la
Feb 01, 2013
de
Simon
0 raspuns
tatal meu are urmatoarele boli:fibroza pulmonara,disfu nctie ventilatorie mixta severa, atrofie de glob ocular drept, ambliopie ochi drept si nistagmus orizontal ochi stang.Poate beneficia de pensie de handicap fiind somer?si in ce grad se va putea incadra?
va multumesc!
Postat la
Feb 02, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Handicapul este proportional cu intensitatea tulburarilor medico-sociale produse de afectiunile de care suferiti.
Numai Comisia de evaluare poate stabili gradul de handicap.

Puteti beneficia de somaj si de indemnizatie de handicap in acelasi timp.
Postat la
Feb 01, 2013
de
margarit neli
0 AVC ischemic
buna, mama mea in varstra de 77 ani a suferit de AVC ischemic sylvian drept.Lacunarism cerebral HTA.Fibriliatie arteriala cronica.Infract miocardic antero-septal vechi . intrebarea mea ar fi daca se incadreaza la grad de handicap ?
Postat la
Feb 02, 2013
de
Petru
0 Rasouns
Buna ziua

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea unui handicap ci si evaluarea tulburarilor medico-sociale produse de afectiuni.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunile dvs au produs handicap si cat de grav este acesta.
Postat la
Feb 02, 2013
de
nae
0 intrbare
buna ziua,doresc sa stiu daca,ma pot incadra la handicap,am 63 ani sint pensionar de virsta am fost pensionat de boala gr 3 din 2004,atunci am descoperit ca am ciroza hepatica decompensata hepatita cronica cu vhc,varice esofagiene de gr 3trombocitopenie severa am facut doua bandari in urma unei hemoragii severe,as dorii sa stiu daca boala mea se incadreaza la ajutor de handicap itrucit medicamentatia este f .scumpa si din pensia pe care oam nu imi permit sa cumpar tot ce imi recomanda medicul curant,de asemenea va intreb daca cas deconteaza inelele de bandare ,intrucit sint ca o proteza pe varicele esofagiene ,va multumesc
Postat la
Feb 03, 2013
de
Petru
+1 Rapuns
Prezentati-va la DGASPC si programati-va la Comisie.
Postat la
Feb 03, 2013
de
cojoc vasilca
0 intrebare
Sotul meu este operat pe cord 5 baypass,carotid a stinga,femurala stinga,femurala dreapta,in ITALIA.Vreau sa stiu daca se poate incadra ptr.pensie de handicap,el fiind si pensionat la termen cu pensie de stat.In italia ni s-a spus ca se incadreaza noi avind si rezidenta in Italia stam la fiica noastra care are rezidenta in Italia si suntem luati in spatiu si pe intretinerea ei.Doresc raspuns. Multumesc anticipat ptr.intelegere.
Postat la
Feb 05, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Prezentati-va la DGASPC si programati-va la Comisi
Postat la
Feb 07, 2013
de
micauta aliona
0 se incadreaza in handicap?
Buna ziua,sotul meu are diagnost.avc hemoragic pontin in rezolutie,posib il post-ruptura cavernom,HAS,DI ABETIC tip2,intrebarea este se incadreaza in vre-un grad de handicap?
Postat la
Feb 07, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea unui grad de handicap. Este nevoie de evaluarea tulburarilor medico-sociale produse de afectiuni.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunile dvs au produs handicap si cat de grav este acesta.

Mergeti la comisie, nu aveti ce pierde.
Postat la
Feb 15, 2013
de
Andreea
0 epilepsia la copil de 2 ani cu tratament constant si crize frecvente
Buna ziua am un copil nascut cu o hemoragie intercerebrala de grd 1/2 si alte diagnostice ca omfalita cu stafilococ care au dus la semipareza ptr care am facut kinetoterapie si masaj iar in momentul de fata facem in continuare tratament cu depakine datorita unor crize nu grave(convulsii ) care persista chiar daca se mareste doza de medicamet plus rezultate anormale ale eeg-urilor pe diagnostic cu status post e-hip (si in urma unor controale de urgenta din anglia diagnostic din clinica cu epilepsie). Intrebarea mea este daca sunt sanse ca fiul meu sa mearga in comisie si sa-i fie aprobata indemnizatia de handicap (se finalizeaza indemnizatia crestere copil). Va fi oare aprobat dosarul avand 3 internari de urgenta la timisoara si tratament continuu si controale pe toata aceasta perioada? Multumesc pentru raspuns
Postat la
Feb 16, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Incepeti actiunile pentru obtinerea certificatului. Nu aveti nimic de pierdut.

Prezentati-va la DGASPC si programati-va la Comisie .
Postat la
Feb 16, 2013
de
mirela
0 HEPATITA C
buna ziua
sotul meu sa capatat anul trecut cu o Hepatita C. intrebarea mea este urmatoarea: poate beneficia de indemnizatie de handicap? intra aceasta boala in nomenclatorul bolilor pentru acordarea unui grad de handicap?

va multumesc
Postat la
Feb 16, 2013
de
simulescu ecaterina
0 tiroidectomie subtotala
am suferit o extirpare totala de tiroida. Este aceasta incadrata in Handicap?
Postat la
Feb 18, 2013
de
Petru
0 Rasouns
Buna ziua

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea unui handicap ci si evaluarea tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunea dvs a produs handicap si cat de grav este acesta.
Postat la
Feb 18, 2013
de
pavelescu maria
0 cazuri ireale
vad atatia oameni cu probleme grave care nu-si pot obtine niste drepturi minime. Dar in jurul meu cunosc persoane care beneficiaza de aceste drepturi fara a avea nici o afectiune. Ce raspuns aveti pentru aceste situatii ?
Postat la
Feb 19, 2013
de
ernutac floarea
0 buna ziua
Ma numesc ERNUTAC FLOAREA din COM SATU MARE SAT TIBENI JUD SUCEAVA sant bolnavă din nastere cu nanism hipofizar mixedem congenital oligofrenie2par cursul anilor am facut spondiloza verticala depresie severa anxioasa am fost internată la psihiatrie si la multe spitale mi au gasit mai multe afecţiuni EU merg la comisie din 1992 am beneficiat pana an 2009 de230 lei. Si de atunci mi-au taiato. Lasandu-mi doar 33 lei. De ce mi-au tăiat pensia si mi-au schimbat si codul de boala daca eu am boala din nastere? Eu la 44 de ani ma mai vindec? Imi vine glanda teroida inapoi? Comisia de la suceava ma poarta pe drumuri. Eu in fiecare an depun cate un dosar cu bolile mele. Gânditi-va si dv cine poate trai cu 33 lei? Ca mie nu imi ajung de medicamente. Cu ce sa ma intretin? Va rog sa ma ajutati. Va multumesc. Lasatimi raspuns pe adresa mea de e-mail
Postat la
Feb 19, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua.

Dupa fiecare prezentare la comisie aveti dreptul la contestatie daca incadrarea nu vi se pare conforma cu realitatea.

Un mod in care puteti sa va mai mariti veniturile este pensia de invaliditate pentru care va recomandam sa va interesati la Casa de Pensii .
Postat la
Feb 20, 2013
de
Merut Anca
0 contestatie
buna ziua as avea si eu o intrebare,fetit a mea a fost diagnosticata cu spasmul hohotului de plans,bronsita astmatiforma ceva pshiico nu stiu cum,precizez faptul ca pe 23 ian am fost cu ea la comisie si mia venit acasa cum ca nam intrat intrun grad de handicap,as vrea sa va intreb daca pot face contestatie pt ca nu-mi convine ce rasp am primit,si as vrea sa stiu daca fac contestatie ce sanse as avea.si cum trebuie procedat.mai trebuie sa imi evalueze iarasi fetita?si contestatia asta cum e ?la tribunal sau cum am uitat sa zic ca fata a implinit 2 ani pe 3 dec,va multumesc mult si astept rasp urgent sa nu expire alea 30 de zile
Postat la
Feb 21, 2013
de
Petru
0 Buna ziua
Nu se poate spune daca aveti vreo sansa dar, daca nu depuneti urgent contestatie va garantez ca nu veti avea nici o sansa.

Contestatia o depuneti tot la DGASPC unde ati fost la comisie, au ei cereri tip . Sa luati nr de inregistrare.

Dosarul dvs va fi trimis la Comisia Superioara. Nu se va mai face o alta examinare .
Succes.
Postat la
Feb 21, 2013
de
Merut Anca
0 contestatie
buna multumesc mult pt rasp.eu sant din blaj jud alba,si la comisie am fost aici la noi la blaj caci vine comisia din alba aici,as vrea sa va intreb daca pot depune contestatia aici fara sa mai fac un drum la alba deoarece fata no pot lasa cu nimeni.si daca depun aici la blaj contestatia dupa cate zile primesc rasp va multumesc si astept rasp .
Postat la
Feb 22, 2013
de
Petru
0 Raspuns
ART. 13 H.G. nr.430/2008)
prostemcell.ro/.../...

(2) Certificatele de incadrare in grad de handicap si certificatele de orientare profesionala pot fi contestate, potrivit art. 13 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, in maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara.

(3) Contestatiile se depun si se îinregistreaza la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestatia si dosarul persoanei in cauza, in termen de 5 zile lucratoare, Comisiei superioare.

(4) Contestatiile se solutioneaza prin decizii emise de Comisia superioara, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
(5) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile adresate instantei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Asadar, aceasta contestatie o depuneti la comisia care v-a facut evaluarea si v-a emis certificatul.
Ca sa fiti sigura, informati-va telefonic ca se poate depune la Blaj si nu la Alba. Dumneavoastra trebuie sa aveti dovada ca ati depus contestatia la ei.
Postat la
Feb 22, 2013
de
nicolaie cornelia
0 intrebare
am 56 ani si sunt in gradul 2 de boala.acum 3 saptamani mi-am rupt mana dreapta,antebra t,ceva cu radius.medicul de la ortopedie mi-a spus ca am osteoporoza,bin enteles acum 7 ani ma gasit cu cocsartroza bilaterala.am probleme si cu venele din palma se sparg usor si raman niste nodulete care dor.va rog frumos sa imi raspundeti daca ma incadrez in grad de handicap dupa ce ies in pensia de drept.binenteles ca am mai multe boli dar vreau sa stiu daca cu osteoporoza si cu poliartrita reumadoida pot beneficia de grad de handicap dupa ce ies in pensia de drept.Va multumesc anticipat
Postat la
Feb 22, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunea dvs a produs handicap si cat de grav este acesta.
Postat la
Feb 22, 2013
de
Merut Anca
0 contestatie
buna ziua,am fost azi la blaj de m-am interesat si mia zis sa ma duc miercuri ca li so terminat cererile acelea,si miercuri vin si cei de la alba de la comisie si atunci completez cererea si o duc cei de la comisie direct la alba.eu vreau sa fac contestatie deoarece daca fata no incadrato intrun grad dc mio dat 12 luni de tratament pt vindecare,daca fata nu avea nimik nui dadea nici un tratament sau macar ii dadea 3 luni. ms mult si va tin la curent
Postat la
Feb 27, 2013
de
Merut Anca
0 contestatie
Buna ziua,azi am fost la blaj de am depus contestatia si mi-au spus ca probabil no intrat fata intr-un grad de handicap deoarece,diagno sticurile care lea avut nu sa incadrat.si mia spus sa astept rasp acasa in 2 sapt.intrebarea mea este.contestatia ce am facuto eu tot ei o analizeaza sau o trimite la comisie mai mare ca ei?va multumesc si astept rasp
Postat la
Feb 28, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Contestatia si dosarul sunt trimise spre analiza la Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap in structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Veti primi raspus scris cu decizia de acceptare sau respingere a contestatiei si motivarea de specialitate a acestei decizii.

Conform legii, ar trebui sa primiti reaspunsul in max 60 de zile de la depunerea contestatiei.

Succes.
Postat la
Feb 22, 2013
de
nicolaie cornelia
0 va rog sa imi raspundeti
ma numesc nicolaie cornelia din Hunedoara ,sunt in pensie de boala si in septembrie ies in pensia de drept ,anul acesta.Avand in vedere ca sunt bolnava ,am poliartrita reumatismala si cocsatroza,in data de 07.02.2013 mi-am rupt mana si ma gasit cu osteoporoza pe langa aceste boli mai am o problema mi se sparg vasele de sange din palme si raman niste nodulete dureroase ,as dorii sa stiu daca ma incadrez sa iau pentru handicap dupa ce ies la pensia de drept.multumesc anticipat.
Postat la
Feb 24, 2013
de
nicolaie cornelia
0 va rog sa imi raspundeti
Ma numesc Nicolaie Cornelia din Hunedoara, sunt in pensie de boala si in septembrie ies in pensia de drept, anul acesta. Avand in vedere ca sunt bolnava, am poliartrita reumatismala si cocsatroza,in data de 07.02.2013 mi-am rupt mana si ma gasit cu osteoporoza pe langa aceste boli mai am o problema mi se sparg vasele de sange din palme si raman niste nodulete dureroase, as dorii sa stiu daca ma incadrez sa iau pentru handicap dupa ce ies la pensia de drept. Multumesc anticipat.
Postat la
Feb 24, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunea dvs a produs handicap si cat de grav este acesta.
Postat la
Feb 24, 2013
de
Chivu Maria
0 Lamurire
Am 54 ani si in urma unui infarct miocardic acut mi s-a prescris efectuarea unei coronarografii si mi s-au montat 3 (trei) stenturi coronariene la Spitalul C.C. ILESCU. Rugamintea mea este daca dupa aceasta operatie ma incadrez in vreun grad de handicap si ce pasi trebuie sa urmez.
Sunt din provincie.
Postat la
Feb 25, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunea dvs a produs handicap si cat de grav este acesta.

La DGASPC-ul din zona dvs. veti primi informatii despre actele necesare si data cand ve-ti fi programata la Comisie.
Postat la
Feb 28, 2013
de
HERESAN GHEORGHE
0 spondilita anchilozanta
buna seara,
am 51 de anisi sufar de spondilita anchilozanta si hipertensiune arteriala.
Din cauza spondilitei nu pot sa mai lucrez, deoarece am dureri mari si ziua si noaptea (mai adorm noaptea stand aproape in sezut,pret de cateva zeci de minute, ca apoi sa imi schimb din nou pozitia), nu pot sa stau pe scaun sa lucrez un program normal de lucru, nu pot sa ma aplec, nu pot ridica greutati,etc.
Va rog sa imi spune-ti daca ma pot pensiona pe caz de boala(am lucrati 32 ani)
Multumesc.
Postat la
Feb 28, 2013
de
Carmen Botan
0 Parkinson
Va rog sa-mi spuneti daca o persoana bolnava de maladia Parkinson,care este diagnosticata de 15 ani,dar care tine boala sub control datorita medicatiei, poate beneficia de unn certificat de incadrare handicap.
Multumesc
Postat la
Mar 01, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunea dvs a produs handicap si cat de grav este acesta.

La DGASPC-ul din zona dvs. veti primi informatii despre actele necesare si data cand ve-ti fi programata la Comisie.
Postat la
Mar 01, 2013
de
utiu gheorghe
0 DACA AM DREPTUL LA PENSIE DE HANDICAP
Sunt pensionar avand pensie militara de stat, am 53 ani si urmatoarele boli: hepatita virala cronica B sub tratament cu entecavirum, diabet zaharat tip II cu tratament de insulina, BPOC moderat stadiul II GOLD; coxatroza stinga cu reducerea mobilitatii active si pasive, necroza aseptica cap femural sting, rinichi unic congenital. Am dreptul la pensie de handicap?
Postat la
Mar 02, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Nu se cheama pensie de handicap ci indemnizatie.

Este recomandabil sa va programati la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC care poate decide gradul in care afectiunile dvs a produs handicap si cat de grav este acesta.

Nu mai asteptati, nu aveti ce pierde.
Postat la
Mar 02, 2013
de
Iulian
0 incadrare in munca
Buna sufar de epilepsie de la varsta de 2 ani din cauza ununi accident iar acum detin un certificat de handicap accentuat permanent iar intrebarea mea este unde as putea sa pot lucra cu aceasta dezabilitate sau daca stiti vreo fundatie care ajuta persoane cu dezabilitati in cautarea unui loc de munca pentru ca am cautat in mai multe locuri sa ma angajez dar cand aud de aceasta boala toti ma resping ca pe un caine de strada va rog din toata inima pentru ca cu indemnizatia pe care o am nu reusesc sa imi intretin copilu de 6 luni sunt din judetul neamt iar cine ma poate ajuta ma poate contacta si la nr de mobil 0754592956 va multumesc si dumnezeu sa va ajute in tot ceia ce faceti.
Postat la
Mar 04, 2013
de
mihai aurel
0 Este posibil ?
Am fost internat la SCMUT-BFT si la iesire pe data de 28 febr.2013 am primit certificat medical nr.167 in scopul prezentari la Comisia de stat ptr persoane cu handicap adulti Gorj,prin care sa stabilit : boala poliartrozica forma medie avansata decompresata algic si functional,neur opatie diabetica cu turburari circulatorii periferice mixte venoase si arterteriale - poliradiculo nevrita mixta bilaterala predominant p. stang cu pareza sec de sciatica etc , boala varicoasa CEAP -II- .angiopatie aserosclerotica etc...!Prezentandu-ma cu dosarul si sctele insotitoare la serv. de expetrizare - programare . Am fost ,dupa o scurta vizualizare a actelor din dosar , invitat afara motivand ca nu pot fi incadrat cu un diagnostic de handicap pe baza celor trecute in certificat . fata de cele relatate VA ROG sa-mi comunicati opinia dtra . medicul este prof dr. univ si sef de sectie - chiar nu se pricepe ?- multumesc frumos anticipat.
Postat la
Mar 05, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Presupun ca nu ati primit refuz scris ci numai verbal.

Conform legii aveti dreptul sa solicitati evaluarea. Depuneti cerere scrisa la secretariatul DGASPC insotita de copii ale actelor si solicitati sa va dea numar de inregistrare.
In acest fel obligati la repectarea legii.

Comisia va emite un certificat cu incararea sau nu in grad de handicap.

Repet,actionati doar in scris si nu mai acceptati decat raspunsuri scrise.
Postat la
Mar 05, 2013
de
Merut Anca
0 contestatie
buna ziua,sapt trecuta am depus contestatie pt incadrare in grad de handicap copil,daca sun in alba la comisie oare imi va zice prin telefon daca mi sa admis contestatia?astept rasp ms
Postat la
Mar 07, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Ati primit deja raspunsul in data de 28 feb.
Postat la
Mar 06, 2013
de
Carmen Botan
+1 parkinson
Revin la cele scrise in data de 28 februarie,am depus dosarul la comisie, care l-a rasfoit si a zis ca este complet,dar as mai dori sa stiu daca as beneficia de insotitor daca am recomandarea celui de la primarie care a facut ancheta sociala si medicul mi-a evaluat gradul 3.In caz ca am dreptul la insotitor,care este criteriul dupa care acesta poate fi ales?De ex.mama mea care are 83 de ani ar putea fi insotitor?
Multumesc
Postat la
Mar 07, 2013
de
daniel
+1 Rasp
Doar gradul I de handicap beneficiaza de insotitor. Scrie clar in articol... recititi va rog!
Postat la
Mar 06, 2013
de
Colceriu Maria
0 Ochi pierdut in accident
Buna ziua. Tatal meu acum in varsta de 63 ani si-a pierdut un ochi la varsta de 17 ani intr-un accident la serviciu. Nu a fost declarat ca si accident de munca. Vreau sa va intreb daca se considera ca si persoana cu handicap si poate obtine certificat.
Postat la
Mar 07, 2013
de
daniel
0 Rasp
Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunea dvs a produs handicap si cat de grav este acesta.
Postat la
Mar 07, 2013
de
mirela
0 HEPATITA C
buna ziua
sotul meu sa capatat anul trecut cu o Hepatita C. intrebarea mea este urmatoarea: poate beneficia de indemnizatie de handicap? intra aceasta boala in nomenclatorul bolilor pentru acordarea unui grad de handicap?

va multumesc
[aceiasi intrebare am postat-o si in data de 16 feb 2013 dar nu am primit nici un raspuns]
Postat la
Mar 10, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Raspunsul pe care putem sa vi-l dam este identic cu alte zeci de raspunsuri pe care le-ati citit deja pe aceasta pagina.

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunea a produs handicap si cat de grav este acesta.

Puteti sa va orientati si din Ordinul nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Mar 17, 2013
de
Merut Anca
0 raspuns
buna seara, am primit rasp pt contestatie. mi-o venit tot respins. intrebarea mea este contestatiile nu trebuie sa ajunga la bucuresti? sau tot la alba trebuie sa ajunga? ca in urma rasp primit tot cei de la alba mi-au reevaluat dosarul fetitei. multumesc
Postat la
Mar 20, 2013
de
MunteanuGheorghe
0 constatare
Constat cu indignare, modalitatea tergiversarii in acordarea certificatelor de handicap si anume'daca dintr-un act medical reiese ca unui pacient i sa intervenit chirurgical la san si glanda tiroida, de ce mai este retrimes pt a aduce noi referate, mai ales ca acel pacient, tot restul vietii ia trament de inlocuire a glandei tiroide. De ce se da curs unor interpretari,,, ,,,,,cand este destul de simplu de inteles ca acel pacient care de altfel mai are si o deschinezie eschemica si multe alte diagnostice si il vedem ca abia se taraste pana la comisie poate fi certificat ca handicap, nu cumva ne facem de ras ca si comisie, sau vrem sa demonstram ca suntem cineva in aceasta tara si ne putem bate joc si noi pe langa altii de acest por?
Postat la
Mar 20, 2013
de
MunteanuGheorghe
0 intrebare
De ce nu se publica acele diagnostice ce beneficiaza,se incadreaza ca handicap si scutim in felul acesta amaratii care se taras c de 2-3 ori pe la astfel de comisii.
Postat la
Mar 21, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Raspunsul pe care putem sa vi-l dam este identic cu alte zeci de raspunsuri pe care le-ati citit deja pe aceasta pagina.

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunea a produs handicap si cat de grav este acesta.

Lista bolilor care produc handicap o gasiti in Ordinul nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap.
prostemcell.ro/.../...
Postat la
Mar 26, 2013
de
vasiliu ioan
-1 Ce trebuie sa fac pentru a mi se da asistent personal
Sunt bolnav de parkinson std 4, am sindom tetraparetic. sunt operat de 5 ori de hernie de disc, am nevralgie intercostala, sindrom depresiv anxios, ulcer dudenal, proteza oculara drept astgnatism miopic sting steato hepatita cronica, hta 2 risc moderat 2 cardiopatie ischemica gastrita cronica etc.. in prezent sunt imobilizat la pat.
Cum sa procedez pentru a avea asistent personal?
Si unul care nu stie un pic de medicina si-ar da seama ca-mi trebuie om sa ma ingrijeasca. Astept raspuns. Cu respect. nr de telefon al meu 0232.325.277.
Postat la
Mar 27, 2013
de
Petru
+1 Raspuns
Buna ziua.

De Asistent personal sau insotitor pot beneficia persoanele cu grad de handicap grav si pensionarii de invaliditate grad I.

Solicitati Compartimentulu i de asistenta sociala a Primariei o ancheta sociala in zacul dvs.
Postat la
Mar 30, 2013
de
Ana Marius
0 boala de inima
Mi-a fost taiata pensia pe caz de boala cu un stend pus si o alta artera infundata 20% si ulcer perforat cu toate actele de la dosar. Boala de inima se incadreaza in drepturile de pensionare gradul 3. Cind mi-au taiat pensia lucram 4 ore la o firma de paza.
Postat la
Apr 01, 2013
de
Alina
0 bOALA DE OCHI
HIPERMETROPIA FORTE +7.5 +8.5 SE INCADREAZA INTR-UN GRAD DE HANDICAP?
IN CE GRAD?
Postat la
Apr 01, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Evaluarea handicapului in afectarea vederii se face in functie de ochiul cel mai bun.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) stabilind incadrarea in grad de handicap eventual dreptul de a primi o indemnizatie.
Postat la
Apr 01, 2013
de
mihailescu
+1 intrebare
buna ziua,
va rog mult sa imi spuneti daca anii in care am avut pensie de invaliditate se adauga la vechime la calcularea pensie de varsta. multumesc!
Postat la
Apr 04, 2013
de
dorina
0 intrebare
buna ziua, tatal meu are 80 de ani si a suferit un AVC cu pareza pe partea dreapta, nu vorbeste nu misca mina si piciorul drept, are si stenoza esofagiana iar mama are glaucom cu grad de handicap gr.2. Se incadreaza tatal meu la grad de handicap cu insotitor?
Postat la
Apr 06, 2013
de
daniel
0 Rasp
AVC este scos din lista diagnosticelor invalidante din anul 2008. Consultati Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.

Totusi, sunt cazuri in care Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap acorda un grad de dizabilitate, in urma unei anchete la domiciliu si actelor medicale, din care sa rezulte ca respectiva persoana nu are progrese in recuperarea post-accident.

Insistati, cei din Comisie decid ce si cum. Asta este...
Postat la
Apr 27, 2013
de
SERBAN
0 INTREBARE
AM 54 ANI, ieri mi-am fracturat 2 coaste partea stanga, ultimele in partea de jos spre abdomen. in spital am fost diagnosticat si cu cardiopatie ischemica, in urma cu 25 ani am fost operat la piciorul stang de varice dar nu mai am acte de la spital. as vrea sa stiu daca pot beneficia de certificat de handicap. in prezent nu am servici, nu am asigurare medicala. ce acte am nevoie si unde trebuie sa ma duc, locuiesc in jud braila. va multumesc serban
Postat la
Apr 28, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) stabilind incadrarea in grad de handicap eventual dreptul de a primi o indemnizatie.
Postat la
Apr 30, 2013
de
Elena
0 Buna ziua
As dori sa stiu in ce grad de invaliditate se incadreaza sotul meu.
Are 49 de ani, si are stenoza de canal cervical C5-C6 cu mielopatie cervicala secundara operata in 2006, operatie de hernie HDL5-S1 si spondilartroza anchilozanta stadiul III forma axiala.
Pana acum a fost incadrat in gradul 2 de invaliditate dar spondilartoza era in stadiul II.
Multumesc anticipat
Postat la
Mai 01, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Nu avem competenta si nici toate datele ca sa putem comenta decizia unei Comisii de incadrare .

In cazul in care afectiunea sotului a evoluat negativ de la ultima examinare, aveti dreptul sa cereti o noua evaluare pentru modificarea incadrarii.

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Doar COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide handicapul si cat de grav este acesta.

Daca decizia va nemultumeste aveti dreptul sa contestati la Comisia Superioara.
Postat la
Mai 10, 2013
de
sanda
0 am dreptul la indemnizatie de handicap
fratele meu a fost diagnosticat cu traumatism toracic inchis coasta 9 stg, pneumotorax stg, hemotorax stg. vreau sa stiu daca poate beneficia de indemnizatie de handicap. nu are servici, nici asigurare medicala, nici ajutor social. nici un venit.
Postat la
Mai 12, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Raspunsul pe care putem sa vi-l dam este identic cu alte zeci de raspunsuri pe care le-ati citit deja pe aceasta pagina.

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunea a produs handicap si cat de grav este acesta.
Postat la
Mai 15, 2013
de
alexandru
0 pensie de handicap
pentru diabet zaharat de tip 2 nedependent de insulina cu un atac cerebral cu limitarea campului vizual la ochiul stang se poate acorda pensie de handicap
Postat la
Mai 16, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Nu se numeste pensie ci INDEMNIZATIE.

Raspunsul pe care putem sa vi-l dam este identic cu alte zeci de raspunsuri pe care le-ati citit deja pe aceasta pagina.

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide gradul in care afectiunea a produs handicap si cat de grav este acesta.
Postat la
Mai 15, 2013
de
slusarciuc mihai
0 handicap locomotor
buna ziua as dori sa stiu daca am dreptul de insotitor fiind fara ambele picioare unul coapsa, unul gamba.Va multumesc anticipat.rog raspuns
Postat la
Mai 16, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Pe baza Anchetei Sociale de la Primarie
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide asupra insotitorului.
Postat la
Mai 16, 2013
de
valentina
+1 nedreptate
fratele meu in urma cu 16 ani si a pierdut piciorul drept in urma unui accident. a fost incadrat la gradul 3 k fiind apt de munca. credeti k l-au incadrat corect in grd 3 apt de munca atata timp cat el nu are un picior??
Postat la
Mai 16, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Nu avem competenta ca sa putem comenta decizia unei Comisii de incadrare .

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Doar COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide handicapul si cat de grav este acesta.

Daca decizia va nemultumeste aveti dreptul sa contestati la Comisia Superioara.
Postat la
Iun 09, 2013
de
katona andrei
0 nanism
eu am nanism hipofizar si am 51 de ani.. n-am solicitat ajutor handicap pana acum 2 ani, deoarece m-am pensionat de boala. nu am vrut mila.. am 27 ani munciti la stat. am inaltimea de 1.42 cm.. si referat medical precum sant cu nanism si osteoporoza etc.. de ce mai trebuie sa ma duc anual la comisie? dansii cred ca cresc intre timp? am grad accentuat... dar nu sant lamurit de ce trebuiesc reevalut anual. multumesc
Postat la
Iun 12, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Aveti dreptul ca in termen de 30 de zile de la emiterea certificatului de handicap sa cereti printr-o contestatie ca valabilitatea certificatului sa fie "permanent".
Postat la
Iun 10, 2013
de
Ficiu Mihaela
0 Buna ziua
Buna ziua, am o fetita care are 1 luna si 3 saptamani si este diagnosticata cu Defect septal ventricular perimembranos de 4,5mm cu sunt stanga-dreapta semnificativ hemodinamic, Defect septal atrial, insuficienta cardiaca gradul III, hipertrofie ventricul drept, endocardita fungica persistenta de canal arterial si o anomalie cromozomiala cu o translocatie partiala de cromozom 12. As dori sa stiu daca se incadreaza intr-un grad de handicap si de ce acte am nevoie. Va multumesc.
Postat la
Iun 12, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) stabilind incadrarea in grad de handicap eventual dreptul de a primi o indemnizatie.
Postat la
Iun 10, 2013
de
iorgulescu elena
0 infarct
buna ziuua, am gradul 2 fara drept de munca, si in urma cu 3 luni am facut un infarct, nu ma pot intretine singura, nu pot pleca singura pe strada, depind de cadru. as dorii sa stiu daca pot apela la o pensie de handicap si daca am voie la insotitor? va multumesc!
Postat la
Iun 12, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) stabilind incadrarea in grad de handicap eventual dreptul de a primi o indemnizatie si insotitor.
Postat la
Iul 17, 2013
de
B.Ioan
0 pensionare cu stagiu complet de cotizatie
In livretul militar sunt trecut ca fiind bolnav de nanism. Am 35 de ani lucrati, doresc sa stiu daca pot beneficia de reducerea varstei de pensionare si cu cat.
Postat la
Iul 19, 2013
de
B.Ioan
0 PENSIONARE cu stagiu complet
In livretul militar este comsemnat 'scos din evidenta, bolnav de nanism gr.1'. Doresc sa stiu daca am dreptul la reducerea varstei de pensionare? Am stagiul complet de cotizatie (35 de ani)
Postat la
Iul 19, 2013
de
daniel
0 Rasp
Varsta standard de pensionare se stabileste in raport de data nasterii.

Pensia anticipata partiala

Persoanele asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevazute de lege, precum si cele care au depasit stagiul complet de cotizare cu ana la 8 ani pot solicita pensie anticipata partiala, cu reducerea varstelor-standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

Cadrele militare, politistii si functionarii publici au statut special

Acestea trebuie sa realizeze, in plus fata de prevederile de mai sus, si stagiul minim de cotizare in specialitate, prevazut in anexa nr. 6 a Legii pensiilor.
Indeplinirea stagiului minim de cotizare in specialitate se aplica pentru persoanele care se afla in una dintre urmatoarele situatii:

- sunt trecute in rezerva/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a implinirii limitei de varsta in grad prevazute de statutul cadrelor militare/politistilor/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare sau ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

- sunt trecute in rezerva sau direct in retragere/au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.
Postat la
Iul 20, 2013
de
Andreea
0 pensie de boala
Buna ziua,

Am si eu o intrebare...tromboflebita profunda se incadreaza printre bolile pentru obtinerea unei pensii de boala?
Postat la
Iul 22, 2013
de
DORINA
0 VASCULUTA NODULARĂ
Bună ziua.
Vă rog ,să-mi spuneţi, dacă ,,vasculita nodulară" se încadrează în grad de handicap grav permanent, dacă persoana diagnosticată cu această boală este încadrată în muncă ?

Vă mulţumesc !
Postat la
Iul 22, 2013
de
daniel
0 Rasp
@Andreea
@DORINA

Conform Ordinului 762/2007 -
Incadrarea intr-un grad de handicap o poate face numai "Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap".
Aceasta este organul de specialitate, fara personalitate juridica, organizata la nivelul fiecarui judet in subordinea Consiliului Judetean.
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dupa examinare, va incadreaza in gradul de handicap corespunzator si va elibereaza un certificat de persoana cu handicap.
Postat la
Iul 29, 2013
de
dinga doinita
+1 incadrare handicap
mama mea in varsta de 70, sufera dementa alzheimer, tulburare organica paranoida artrofie corticala cu capacitate de ingrijire aproape pierduta. am fost cu ea la comosia de handicap galati unde i sa dat gradul accentuat. mentionez ca nu poate sa se ingrijeasca singura, avand nevoie de supraveghere. ce trebuie sa fac? mentionez ca am un frate cu handicap grav care locuieste cu noi. multumesc
Postat la
Iul 31, 2013
de
eugenb
0 ACV Hemoragic
1) Cei care au suferit un ACV Hemoragic au dreptul la incadrare in grad de invaliditate?
2) Sustineti ca in anul 2008 a fost scos ACV dintre Criterii, dar nu specificati actul Legal care a aprobat aceasta scoatere si nici nu specificati ca ACV Hemoragic este acceptat (ACV Ischemic este refuzat) de Ord.762/2007. Nu cunoasteti acest Act?!
3) Sa fie acceptat ACV Hemoragic din nou, pentru ca la conducerea Min.Sanatatii a revenit acelasi Ministru care a semnat in 2007 Ordinul care trecea ACV Hemoragic printre Criterii?
Postat la
Aug 09, 2013
de
mysu
0 de ce?
La un inf HIV st C3 cu un cd4-189 + 11 boli colaterale (cu acte med) inf din 2004 boala avansiind in RAU trebuie sa beneficieze de dreptul la ASISTENT PERSONAL???? dupa lege sau dupa poftele si cheful celor de la comisi.
Postat la
Aug 11, 2013
de
Razvan
0 Ajutor Pensie
Buna ziua am fost pensior din jud alba iulia si mam mutat in Baia mare medicul de familie am in baia mare , si pensia nu am incheiat-o in jud alba alba iulia nam mai fost se mai poate face ceva in baia mare sa-mi inchei pensia aveam 230 lei pe luna va rog frumos sa-mi spuneti cum , si ce trebuie sa fac astept un raspuns urgent la emailul
Postat la
Sep 06, 2013
de
ola marinela
0 cancerul de col uterin
Buna ziua.As dori si eu sa stiu daca cancerul de col uterin se incadreaza pentru indemnizatie de handicap pentru ca am primit timp de 6 luni aceasta indemnizatie si am fost in grad 2 accentuat, iar acum m-i s-a taiat.Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap mi-a spus ca nu se incadreaza in grad de handicap prin ordinul 762/2007 si ordinul din 1992/ 2007.As dori sa stiu de ce cancerul de col inoperabil stadiul 3 b nu se incadreaza in grad de handicap?Stim ca cancerul de col inoperabil este de nevindecat, desi momentan ma simt bine...
Postat la
Oct 29, 2013
de
elena
+1 grad de andicap
femeile care au nascut 3-4 copii si au fost operate de fibrom uterin se incadreaza in tr-o forma de handicap.
Postat la
Nov 02, 2013
de
Monica
0 o indrumare
Buna ziua.
Mama mea a suferit zilele trecute o amputatie de coapsa la piciorul stang, datorita faptului ca sangele nu mai circula in acel picior, a facut cangrena s-a infectat si am ajuns aici. Va rog, daca poate cineva sa ma indrume ce ar trebui sa fac sau in care parte sa o apuc, pentru ca nu am nici o idee despre ce trebuie facut, daca trebuiesc anumite hartii pana nu este externata din spital sau se pot face si ulterior.
Postat la
Nov 04, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Prezentati-va cu actele medicale pe care le obtineti la iesire la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte ( referate de specialitate , ancheta socialaetc) stabilind incadrarea in grad de handicap eventual dreptul de a primi o indemnizatie si insotitor.
Postat la
Nov 05, 2013
de
Monica
0 multumesc
Va multumesc pentru raspuns .
Postat la
Nov 06, 2013
de
Bucataru ionut
0 buna seara
ma numesc bucataru ionut am 21 ani si sufar de distonie generalizata...am fost operat de 2 ori pe creier si nu sa dovedit nici un rezultat. momentan am gradul 1 accentuat...in momentul de fata boala inainteaza dar medici intodeauna pun pe biletul de externare alcelasi diacnostic si ca e stotionar...si mai sufar si de un inceput de parchinson la aceasta varsta...:( credeti ca nu am dreptul la un grad " grav "...?
Postat la
Nov 07, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Nu avem competenta sa prevedem decizia unei Comisii de incadrare .

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Doar COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC poate decide cat de grav este handicapul.
Postat la
Nov 18, 2013
de
bucataru ionut
0 buna ziua
am inteles poi tocmai mi-am renoit dosaru de handicap si mi sa dat tot acelasi grad....am adus de la bucuresti referat....toate actele necesare...astia de la comisie de la galati nu stie ce boala este aceasta distonie....cand am fost la comisie sa ma vada mi-a zis sa stau jos pe scaun, m-a intrebat cati ani am si ce liceu am facut atat, si ma trimis acasa asteptand plicu cu decizia lor. adika certificatu de handicap. nici nu stiu ce sa fac credeti-ma :(. iti multumesc pentru raspuns.
Postat la
Nov 14, 2013
de
Cristina
0 Are dreptul?
Sora mea are 46 de ani si a fost dianosticata cu diabet cu polineuropatie si psoriazis artropatic.Va rog sa-mi spune-ti daca se incadreaza in gradul de handicap. Astept cu nerabdare raspunsul dvs.
Postat la
Nov 17, 2013
de
Petru
0 Raspuns
RASPUNS
Buna ziua

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte ( referate de specialitate , ancheta sociala, etc)si va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Nov 16, 2013
de
gabriela soare
0 grad de handicap
buna,sotul meu are un picior amputat de sub genunchi,iar genunchiul este plin de suruburi si abia il poate misca,in ce grad de hándicap se inscrie? multumesc.
Postat la
Nov 17, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte ( referate de specialitate , ancheta sociala, etc)si va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Nov 22, 2013
de
Anca Constant
0 Incadrare handicap
La ce grad de handicap poate fi incadrata o persoana careia i-a fost scos un rinichi?
Postat la
Dec 09, 2013
de
Mihai
0 incadrare handicap
mama mea are 52 ani cu 29 de ani de munca si are urmatoarele: osteoscleroza sprancenelor acetabulare bilateral, atitudine scoliotica, hiperlordoza coloana cervicala, accentuarea lordozei lombo-sacrate, niste formatiuni noduloase la rinichi, jumate de tiroida scoasa si cealata bucata de tiroida ramasa cu nodului, la rinichi noduli si cateva perforatii de la raceli. de 3 ani este in ajutorul persoanelor cu handicap si as dori sa stiu daca se mai poate si anul asta sa fie incadrata si daca da, in ce categorie?
Postat la
Dec 17, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte ( referate de specialitate , ancheta sociala, etc)si va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Dec 12, 2013
de
claudia pop
0 incadrare handicap
Buna ziua,
Va rog sa-mi spuneti daca diagnosticul : carcinom scuamos al vaginului iradiat extern brahiterapie endocavitara - se incadreaza la grad de handicap. Ordinul 762/2007 precizeaza sumar. Va multumesc pt ajutor:)
Postat la
Dec 17, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte ( referate de specialitate , ancheta sociala, etc)si va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Dec 15, 2013
de
buletis alexandru
0 P.A.F.
buna ziua, as dori sa stiu daca se poate la ce grad se incadreaza polipoza adenomatoasa familiara (in cazul meu mii de polipi) cu extirpare totala de colon si din rect s'a mai salvat 1cm. Si cum o nenorocire nu vine singura mai niciodata as mai adauga la aceasta boala nenorocita si anemie feripriva grava si tiroida autoimuna cu eutiroidie. Multumesc anticipat si sanatate tuturor !
Postat la
Dec 17, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte ( referate de specialitate , ancheta sociala, etc)si va stabili incadrarea in grad de handicap.

Incepeti demersurile, nu mai intarziati.
Postat la
Dec 16, 2013
de
apostol dana
0 epilepsie
buna ziua am un baiat de 28 ani cu crize focale motorii cu generalizare tulburare distimica ankxioasa pe fond organie cerebral in prezent este catalogat ca epilepsie atipica rebele uneori la tratament medicamentos are cam 2 3internari de urgenta pe an la neuro se poate incadra intr un grad de handicap? multumesc
Postat la
Dec 25, 2013
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Numai COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP poate stabili daca tulburarile medico-sociale produse de afectiune pot duce la incadrarea in grad de handicap.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

Incepeti demersurile, nu mai intarziati.
Postat la
Ian 06, 2014
de
Marta
-1 Trombofilie
Buna ziua. Am fost diagnosticata cu trombofilie si urmez un tratament cu Innohep zilnic deoarece sunt insarcinata si am risc de pierdere de sarcina. Am mai pierdut o sarcina tot din aceasta cauza. Sunt salariata. Ma incadrez la boala cu handicap de gradul 2? Daca da, ce trebuie sa fac sa obtin anumite drepturi? Va multumesc.
Postat la
Ian 14, 2014
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Numai COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP stabileste daca tulburarile medico-sociale produse de afectiunea dvs pot duce la incadrarea in grad de handicap accentuat (gradul 2 cum spuneti dvs).

Ca sa beneficiati de anumite drepturi trebuie sa detineti un Certificat de incadrare in grad accentuat .

Drepturile corespunzatoare le puteti citi la
prostemcell.ro/.../...
Postat la
Ian 14, 2014
de
Novinger
0 Angajare
Angajez cu toate actele in regula, o persoana cu handicap din Bucuresti sau imprejurimile acestuia.

Pentru detalii 0730108843.
Postat la
Ian 14, 2014
de
Dana
0 raspuns pt. trombofilie
raspuns pt. trombofilie... in sarcina mai nou se poate depista trombofilia... se face anticoagulant pe timpul sarcini iar cu 2 saptamani inainte de operatia cezariana se intrerupe tratamentul, nu va ganditi la incadrare in grad de handicap, totul va reveni la normal dupa ce apare BB... daca sunteti incadrata in munca medicul specialist va va incadra la sarcina cu risc iar dv. intrati in concediu prenatal... sarcina usoara
Postat la
Ian 17, 2014
de
valeria
0 TULBURARI
Buna, va rog raspundeti-mi daca tulburarile pshiotice depresive se incadreaza in grad de handicap. Va multumesc
Postat la
Ian 20, 2014
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Diagnosticul nu este suficient pentru stabilirea gradului de handicap. Este necesara o evaluare a tulburarilor medico-sociale produse de afectiune.

Numai COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP stabileste daca tulburarile medico-sociale produse de afectiunea dvs pot duce la incadrarea in grad de handicap.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.
Postat la
Ian 21, 2014
de
olariu oana
0 va rog sa-mi raspunde-ti!
ma numesc oana, am 23 de ani si sunt din jud Bt. mama mea este nascuta cu o malformatie, mai exact, lipsa piciorului drept. v-as ruga din suflet, pe cei care cunosc sa imi spuna in ce grad de handicap se incadreaza? Multumesc anticipat!
Postat la
Ian 21, 2014
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Numai COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP poate stabili gradul de handicap.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

Incepeti demersurile, nu mai intarziati.
Postat la
Ian 24, 2014
de
Ologeanu Ina
0 PT. angajare
Buna ziua,
Va rog sa-mi raspundeti daca se poate o problema intampinata de catre angajator(prima ria) imi refuza dreptul de a beneficica de plata pt pensie, mentionez faptul ca sunt insotitorul unei persoane cu grad de handicap grav-cu insotito(dement a).
Daca este legal acest refuz.
Va multumesc !
Ina.O
Postat la
Ian 25, 2014
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Daca aveti contract de munca ca salariat al primariei , angajatorul va retine automat contributia pentru pensie. Acesti bani sunt evidentiati pe fluturasul de salariu pe care angajatorul este obligat sa-l dea angajatului.

Daca nu aveti contract de munca ci primiti banii de insotitor direct acasa, primaria nu are dreptul sa va colecteze contributia de pensie.
Postat la
Ian 29, 2014
de
ioan
0 grad de handicap
as dori sa stiu, dak gradul doi de handicap este si cu capacitate de munca sau nu?
Postat la
Feb 03, 2014
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Intrebarea dvs nu este explicita deoarece nu exista gradul doi de handicap.

Daca aveti bunavointa sa cititi inceputul acestei pagini gasiti acolo descrise gradele de handicap in conformitate cu legislatia actuala.

De asemenea cuvantul "dak" nu exista in limba romana asa ca nu avem capacitatea intelectuala de a raspunde.
Postat la
Feb 03, 2014
de
gabi
0 Grad de Handicap
buna seara, am si eu o intrebare. am o fetita de aproape 12 anisori care sufera de o boala de oase de la varsta de 7 ani si doctoral specialist ne-a recomanda o orteza pe tot piciorusul. chestia e ca cei de la comisie mi-au dat gradul accentuat. as vrea sa stiu exact cum sa contest hotararea si daca a-ti mai putea sa ma ajutati in privinta legei in care se incadreaza handicapul. "VA MULTUMESC"
Postat la
Feb 06, 2014
de
Petru
0 Raspuns
Buna ziua

Actul normativ care stabileste incadrarea in grad de handicap il gasiti aici prostemcell.ro/.../...

Pentru contestatii va rog sa studiati inceputul acestei pagini unde capitolul
"Procedura de solutionare a contestatiilor"
va ofera informatiile pe care le solicitati.

Cand veti scrie cererea de contestatie , permiteti un sfat si utilizati corect majusculele atunci cand incepeti o proprozitie, asa cum e cumsecade.
Postat la
Feb 07, 2014
de
Cosmin
+1 Pentru grad de handicap
Buna seara,va rog mult daca se poate sa-mi raspundeti si mie.Am 36 de ani si port proteza de la varsta de 6 ani la ochiul stang.Pentru ochiul drept am inceput sa port ochelari de anul trecut cu dioptria +0,75.Intreb daca exista un grad de handicap pentru am proteja sanatatea vizuala dealungul vieti. Va multumesc anticipat
Postat la
Feb 08, 2014
de
Petru
+1 Raspunjs
Buna ziua

Evaluarea handicapului in afectarea vederii se face in functie de ochiul cel mai bun.

Prezentati-va cu actele medicale pe care le aveti la COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul DGASPC de care apartineti si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectarea dvs, Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) stabilind incadrarea in grad de handicap.
Postat la
Feb 12, 2014
de
costel
0 GRAD HANDICAP HEMIPLEGIE
Buna seara>
Cum explicati ca tata, in varsta de 67 ani, care a avut in anul 2008, AVC, a ramas cu hemiplegie dreapta si afazie, a beneficiat de drepturile de handicap grav timp de 4 ani, iar din 2012 nu mai are dreptul la nimic(situatia lui medicala ramanad aceeasi ca in 2008).In temeiul carei legi i s-au anulat drepturile din anul 2012? Nu a fost aceeasi lege si in 2009 cat si in 2012?
De ce monoplegia se incadreaza la handicap iar hemiplegia, nu?Va multumesc anticipat!
Postat la
Feb 14, 2014
de
bucsa cornel
0 amputatie de rect si gonartroza picior sting
Intrucit am cerut scutirea de impozit pe autoturism deoarece conform handicapului meu nu pot folosi piciorul sting.
Avind in vedere ca am cumparat special pentru aceasta auto.cu cutie automata,care corespunde handicapului meu.
Mi se refuza deoarece spune ca numai autoturismele hicomate au acest drept,care au modificari de rigoare.Eu cred ca e acelas lucru cel cu cutie automata fara pedala de ambreaj,cu unul modificat,respe ctiv hicomat cum se mai spune.Va rog respectuos un raspuns oficial.
Va multumesc mult.Cu stima Bucsa Cornel
Postat la
Feb 14, 2014
de
bucsa cornel
0 amputatie de rect si gonartroza picior sting
va rog respectuos sa-mi comunicati daca un autoturism cu modificari de tip hicomat unde nu se poate folosi piciorul sting ,are vre vreo diferenta cu un autoturism cu cutie automata care face acelas lucru.,respectiv nu are nevoie de piciorul sting.desigur fiind vorba de handicap gr.2 cu gonartroza operata la genunche si amputatie de rect cu eventratie marita permanenta.?multumesc
Postat la
Feb 17, 2014
de
Bontas Ovidiu
0 PENTRU GRAD DE HANDICAP
Am pierdut vederea totala la ochiul sting,ma pot i