Dizabilitate Incadrarea in munca

Incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitatiOrice persoana cu dizabilitati care doreste sa se integreze sau sa se reintegreze in munca are acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de varsta, tipul si gradul de handicap.

Integrarea socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati reprezinta o preocupare constanta a Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, care sprijina dezvoltarea capacitatii de ocupare, cresterea sanselor de gasire a unui loc de munca, prevenirea tuturor formelor de discriminare precum si reducerea somajului in randul persoanelor cu dizabilitati.

Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale, se pot subventiona cheltuieli cu forta de munca efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea fortei de munca din categoria acestor persoane.

Astfel, angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi din randul persoanelor cu dizabilitati primesc:

 • pe o perioada de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o suma lunara reprezentand contravaloarea unui indicator social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
 • 1,2 indicatori sociali de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant post-liceal;
 • 1,5 indicatori sociali de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

Angajatorii au obligatia de a mentine raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii acestora. In perioada celor 3 ani, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, in conditiile legii. Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesionala vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii. In cazul in care, li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile sus mentionate, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.

Drepturile prevazute se acorda in conditiile in care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii. Pentru acordarea acestei prime, persoanele indreptatite trebuie sa se prezinte la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca in termen de 60 zile de la data angajarii dupa absolvirea studiilor. In caz contrar aceasta prima nu mai poate fi acordata.

Angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu dizabilitati, in conditiile in care conform legii angajeaza pe perioada nedeterminata persoane din aceasta categorie si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare astfel de persoana, o suma egala cu un indicator social de referinta in vigoare.

Nu beneficiaza de aceste facilitati, angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele pe care le angajeaza.

Poate beneficia de orientare profesionala, dupa caz, persoana cu deficiente care este scolarizata si are varsta corespunzatoare in vederea integrarii profesionale, persoana care nu are un loc de munca, cea care nu are experienta profesionala sau cea care, desi incadrata in munca, doreste reconversie profesionala.

Persoanele cu nevoi speciale au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional.

Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

1. Beneficiari

Angajatorii care au sub 75 de angajati si incadreaza in munca pe o perioada nedeterminata, persoane cu handicap, primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana incadrata, o subventie.

2. Subventia

Este o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata, acordata pentru fiecare persoana incadrata iar aceasta suma se acorda pe o perioada de 12 luni. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei si va fi dedusa din contributia de 2,5 % pe care angajatorul este obligat sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj. In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta va fi achitata de catre AJOFM prin virament in contul angajatorului. Conventia cu AJOFM se incheie dupa ce au fost incadrate in munca persoanele. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate. Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda. Subventia nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap incadrate in munca.

3. Acte necesare pentru acordarea subventiei

 • copie dupa contractul de munca vizat la ITM (daca este cazul);
 • carnetul de munca in original si copie integrala;
 • buletinul de identitate original si copie; copia buletinului de identitate va fi vizata "pentru conformitate cu originalul";
 • declaratie tip a angajatorului referitor la numarul de angajati (sub 75) - declaratie data intr-un exemplar;
 • formularul tip de conventie - Anexa 9 - complectat in 3 ex.;
 • formularul tip - tabel anexa la conventie - complectat in 3 ex.;
 • declararie a angajatorului, pe proprie raspundere din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu au mai fost raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele incadrate;
 • certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.

4. Obligatiile beneficiarilor de subventii

Angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata persoane cu handicap, au oblligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 2 ani de la data incadrarii in munca .

Angajatorii vor depune lunar pana in data de 25 a fiecarei luni, la AJOFM, odata cu declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor de somaj, un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa 9 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 insotit de o copie dupa statele de plata si foaia de prezenta lunara.

5. Sanctiuni

Angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor astfel incadrate, anterior termenului de 2 ani prevazut in art. 85 alin.2 din Legea76/2002, sunt obligati sa restituie, in totalitate catre AJOFM sumele incasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a B.N.R. in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau serviciu

Atentie ! Nu beneficiaza de aceasta subventie, angajatorul care in ultimii 2 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate sau care incadreaza aceste persoane pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca.

Subventionarea locurilor de munca pentru cetatenii UE si non-UE in Romania

Angajatorii pot beneficia de plata unei parti din salariu pentru minim 12 luni, daca incadreaza cetateni UE si non - UE in Romania. Suma respectiva, acordata de stat, revine angajatorilor, dar facilitatea priveste, implicit, si viitorii salariati carora li se usureaza astfel drumul spre angajare.

Avem in vedere subventionarea locurilor de munca, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

In acest sens, precizam ca, potrivit aceleiasi legi, termenul de "strain" desemneaza ambele categorii de cetateni iar acestia sunt beneficiari ai facilitatii mentionate (ca si angajatorii lor).

Sunt necesare unele conditii:

In primul rand, cetatenii UE si non - UE trebuie sa se afle in evidenta agentiei. Pentru aceasta, ei trebuie sa se inregistreze in vederea obtinerii unui loc de munca. O astfel de inregistrare este posibila numai daca anterior au mai fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii.

Aceasta conditie de inregistrare diferentiaza cetatenii UE si non-UE de cei romani, fara a putea fi considerata discriminatorie.

Ca si ultimii, insa, cetatenii UE si non - UE, trebuie sa aiba minimum 16 ani, sa nu indeplineasca conditiile de pensionare, sa fie apti de munca, sa nu aiba loc de munca, sa nu realizeze venituri sau sa realizeze, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca - 500 lei, sa fie disponibili sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare inregistrarii

Deci, subventionare locurilor de munca este o forma de stimulare a angajatorilor pentru incadrarea somerilor - deopotriva romani, cetateni U.E. sau non-U.E. - atat indemnizati (beneficiari ai indemnizatiei de somaj si a masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca), cat si neindemnizati (beneficiari numai ale acestora din urma). Calitatile la care ne-am referit nu sunt consacrate ca atare de Legea nr. 76/2002, insa am considerat ca se justifica din considerente de ordin practic.

Categoriile de someri pentru care se poate realiza subventionarea locurilor de munca sunt, potrivit Legii nr. 76/2002, binecunoscutele persoane considerate defavorizate in sansa lor de a ocupa un loc de munca: absolventii unor institutii de invatamant cu sau fara handicap, persoanele in varsta de peste 45 de ani etc.. Este vorba, deci, de o alta conditie ceruta pentru subventionarea locurilor de munca cetatenilor U.E. si non - U.E. in Romania.

In ceea ce priveste absolventii mentionati, precizam ca ei trebuie sa provina din cadrul sistemului national (roman) de invatamant.

Subventionarea locurilor de munca consta intr-o suma egala cu:

 • valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca - 500 lei - pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii, somerii in varsta de peste 45 de ani sau somerii parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, precum si pentru someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau pensie pentru limita de varsta;
 • 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca - 600 lei - pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal, precum si pentru absolventii de invatamant superior fara diploma sau diploma de licenta;
 • 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca - 750 lei - pentru absolventii de invatamant superior cu diploma sau diploma de licenta.

Durata acordarii subventiilor:

 • este de 12 luni pentru incadrarea absolventilor unor institutii de invatamant care nu fac parte din randul persoanelor cu handicap, persoanelor in varsta de peste 45 de ani, persoanelor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, persoanelor cu handicap si persoanelor invalide de gradul III;
 • este de 18 luni pentru incadrarea absolventilor unor institutii de invatamant care fac parte din randul persoanelor cu handicap;
 • este egala cu durata raporturilor de munca in cazul incadrarii persoanelor care in termen de 3 ani de la aceasta data indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau pensie pentru limita de varsta.

Credem ca utilitatea incadrarii cetatenilor UE si non - UE in Romania cu subventionarea locurilor de munca este evidenta in prelungita criza economica, chiar daca procedura este oarecum complicata.

Care sunt drepturile persoanelor cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca?

Persoanele cu dizabilitati aflate in cautarea unui loc de munca sau incadrate in munca beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • cursuri de formare profesionala;
 • adaptare rezonabila la locul de munca;
 • consiliere in perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii;
 • perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;
 • un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
 • posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in conditiile legii, in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens;
 • scutirea de plata impozitului pe salariu.

In ce conditii pot munci persoanele cu dizabilitati?

Persoanele cu dizabilitati au dreptul de a munci si de a realiza venituri in conformitate cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu dispozitiile speciale din legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Persoanele cu dizabilitti pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

In ce forme se poate angaja o persoana cu dizabilitati?

Angajarea persoanei cu dizabilitati in munca se realizeaza in urmatoarele forme:

 • pe piata libera a muncii;
 • la domiciliu;
 • in forme protejate.

Formele protejate de angajare in munca sunt:

 • loc de munca protejat;
 • unitate protejata autorizata.

Care sunt unitatile protejate?

Unitatile protejate sunt acelea infiintate de orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza persoane cu dizabilitati.

Unitatile protejate pot fi:

 • cu personalitate juridica;
 • fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale, precum si cele organizate de persoana cu deficiente autorizata, in conditiile legii, sa desfasoare activitati economice independente.

Care sunt unitatile obligate sa angajeze persoane cu dizabilitati?

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu dizabilitati intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu dizabilitati in conditiile prevazute mai sus, pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

 • sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu dizabilitati;
 • sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat.

De ce facilitati beneficiaza cei care angajeaza persoane cu dizabilitati?

Unitatile protejate autorizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • scutire de plata taxelor de autorizare la infiintare si de reautorizare;
 • scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • alte drepturi acordate de autoritatile administratiei publice locale finantate din fondurile proprii.

Angajatorii persoanelor cu dizabilitati, altii decat unitatile protejate, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;
 • deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;
 • econtarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap;
 • o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

Baza legala

Legea 76/2002 actualizata

Norme de aplicare a Legii 76/2011

Legea 448/2006 actualizataLEAVE A REPLY

Dupa postare, va rugam sa asteptati pana cand comentariul dvs. va fi aprobat de catre administrator

Cod securitate
Refresh

Campania doi la suta (2%)

Redirectioneaza 2 % pentru ProStemCell

Recomandarile Noastre

Obiective Voluntari Apel Umanitar Celula Stem Centre Medicale Povesti Pacienti Recuperare Articole Utile Psihoterapie Resurse Web Concursuri Oameni cu abilitati

Sustinem proiectul

sustine-prostemcell.org

Promotie eMAG

Bun, daca tot iti place ce se scrie pe aici si revii pe ProStemCell, cum ar fi sa ma ajuti si tu? Nu te costa nimic, trebuie doar sa iti faci cumparaturile de la eMag prin intermediul unui link de pe ProStemCell.

Asadar, daca vrei sa comanzi ceva de pe eMag, pentru uz personal sau pentru firma, trebuie doar sa intri prin acest link (sau cu click pe bannerul eMag). Indiferent ce cumperi, nu platesti nimic in plus, iar eu primesc un comision de la eMag, din vanzarea pe care o faci tu.

Ce o sa fac cu banii castigati astfel?

Un lucru bun, zic eu. N-o sa iau banii efectiv, ci produse de la eMag. Pe care vreau sa le ofer ca premii la diferite concursuri pe care le voi organiza pe site.

Comentarii articole

Conecteaza-te cu noi!

ComunitateFacebookTwitterYoutubeGoogle

Nou pe Forum

More Topics »

Newsletter PSC

Certificare HON

Noi suntem in conformitate cu standardul HONcode privind informatia de sanatate de incredere. Verificati aici. Noi suntem in conformitate cu standardul HONcode privind informatia de sanatate de incredere:
Verificati aici.

Cine este online?

Avem 214 vizitatori online