Sanatate Dovada calitatii de asigurat

Dovada calitatii de asiguratSunt asigurati, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond.

Din 2013, adeverinta de asigurat nu mai exista. Asiguratii in sistemul national de sanatate beneficiaza, in baza contributiei, de anumite servicii medicale gratuite: de la controale la medicul de familie pana la asistenta medical de urgenta, servicii de medicina dentara sau medicamente compensate. Pentru a putea beneficia de aceste servicii, o persoana trebuie sa si demonstreze ca este asigurata in sistemul national de sanatate. Daca pana acum erau necesare adeverinte de asigurat, de la 1 ianuarie 2013, acestea vor fi inlocuite cu un alt document, Cardul National de Sanatate.

UPDATE

Potrivit Hotararii de Guvern nr. 900/2012, cardul national de sanatate este obligatoriu inca din 1 ianuarie 2013, documentul inlocuind adeverinta de asigurat. Cu toate acestea, nu toti asiguratii au intrat in posesia cardului pana la data mentionata, motiv pentru care cardul NU este folosit momentan.

Concret, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a mentionat, ca distribuirea cardurilor electronice de asigurari de sanatate se va face pe masura producerii si personalizarii lor, pe judete si pe fiecare medic de familie, in prima parte a anului 2013. Aceasta in conditiile in care in actul normativ mentionat mai sus se arata ca distribuirea documentului se face inca din 10 septembrie 2012.

Institutia precizeaza, totodata, ca documentul va deveni obligatoriu odata cu primirea acestuia de catre asigurat. Mai mult chiar, conform sursei citate, obligativitatea se va aplica "doar in conditiile in care furnizorii de servicii medicale carora se adreseaza pacientii au in dotare cititoare de carduri functionale in sistemul electronic al asigurarilor sociale de sanatate".

Atentie! CNAS atentioneaza ca, pana la primirea cardului electronic, dovada calitatii de asigurat se face, ca si pana acum, cu adeverinta eliberata de angajator, pentru persoanele angajate, adeverinta de asigurat eliberata prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

CNAS a mentionat ca fiecare medic de familie va prelua de la casa judeteana de asigurari de sanatate intregul lot de carduri aferent listei sale de asigurati si il va distribui pe parcursul a 3 luni. "Pentru a intra in posesia cardului, titularul se va adresa, cu documentul de identitate, medicului de familie pe lista caruia este inscris", mai precizeaza institutia.

In cazul in care asiguratul se afla in imposibilitatea de a intra in posesia cardului pe parcursul celor 3 luni, medicul de familie va preda cardul casei de asigurari de sanatate de la care a fost primit.

In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie.

Verificarea calitatii de asigurat

Calitatea de asigurat poate fi dovedita si cu ajutorul sistemului electronic al CNAS

Este de mentionat faptul ca dupa ce o persoana nu mai este asigurata, timp de trei luni beneficieaza de servicii medicale, iar verificarile facute in sistemul electronic vor da tot verdictul ASIGURAT.

Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza o data cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverinta de asigurat - eliberata prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul sau adeverinta de salariat eliberata de angajator conform Ordinului 617/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa implementarea dispozitiilor Titlului IX din Legea nr. 95/2006, aceste documente justificative vor fi inlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond.

Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei

 • a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;
 • b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
 • c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;
 • d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse cu exceptia, celor obtinute in Legea nr. 448/2006 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
 • f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, in conditiile Legii nr. 95/2006:

 • a) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca acordat in urma unui accident de munca sau boli profesionale;
 • b) se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
 • c) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv;
 • d) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;
 • e) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii;
 • f) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • g) pensionarii, pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit;
 • h) persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Cod penal; persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri.

Persoanele care au calitatea de asigurat fara plata contributiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverinta de asigurat fara plata contributiei eliberat de casa de asigurari de sanatate, care atesta aceasta calitate in urma prezentarii la casa de asigurari a documentelor care dovedesc ca se incadreaza in una dintre aceste categorii. Acest document va fi vizat periodic, dupa caz, in urma prezentarii, de catre persoana interesata, la casa de asigurari, a documentelor care dovedesc mentinerea conditiilor de incadrare in categoria asiguratilor fara plata contributiei, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.

Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale.

Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se incadreaza in situatiile prezentate anterior:

 • a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania;
 • b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere;
 • c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara.

Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca sau in baza unui statut special prevazut de lege, precum si persoanelor fizice, dupa caz.

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor.

Aceste prevederi se aplica si persoanelor care exercita profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activitati independente.

In cazul neachitarii la termen a contributiilor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), CNAS, prin casele de asigurari sau persoane fizice sau juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de intarziere in conditiile Codului de procedura fiscala.

Ce documente sunt necesare pentru dobandirea calitatii de asigurat?

Va prezentam cazul unei persoane fizice care in luna aprilie a incetat indemnizatia de somaj si care, in prezent, nu realizeaza venituri. Vom vedea in ce masura poate deveni aceasta persoana coasigurat, ca sotie a salariatului.

Art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii stabileste ca beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Pentru a beneficia de asigurare fara plata contributiei in calitate de coasigurat, sotia salariatului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa nu aiba venituri proprii;
 • sa se afle in intretinerea salariatului.

Documentele necesare sunt stabilite la art. 20 alin. (1) lit. d) din Norma metodologica privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) aprobata prin OCNAS 617/2007, dupa cum urmeaza:

 • documente care sa ateste casatoria cu persoana asigurata;
 • declaratie pe propria raspundere a sotiei din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii;
 • declaratie pe propria raspundere a salariatului prin care acesta declara ca are in intretinere persoana respectiva;

In baza acestor documente, coasiguratii salariatilor se declara de angajator in declaratia 112. Documentele necesare pentru a beneficia de asigurare fara plata contributiei in calitate de coasigurat al salariatului nu se depun la casa de asigurari de sanatate.

Diferenta intre persoana in intretinere si coasigurat

Care este diferenta conform legii intre persoana in intretinere si coasigurat?

Sotia unui angajat (care nu poate fi declarata persoana in intretinere dat fiind faptul ca detine teren agricol) poate beneficia de statutul de coasigurat?

Va invitam sa urmariti filmarea pentru solutia oferita de specialisti:

Cum demonstrez calitatea de asigurat?

Salariati:

 • fac dovada calitatii de asigurat cu adeverinta eliberata de angajator ( conform anexei 1^1 din Ordinul 903/2007, publicat in M.O. nr.827/04.12.2007 ); utilizarea modelului publicat in M.O. este obligatorie.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Pensionari:

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa Decizie de pensionare (pentru pensionarii pe caz de boala);
 • copie dupa ultimul Talon de pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
 • Declaratie pe propria raspundere
 • Documente suplimentare, daca este cazul:
  • copii dupa Revizuiri medicale anuale 2006 - 2011 pentru pierderea capacitatii de munca / invaliditate;
  • document care atesta incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale (189/2000, 309/2002, 44/1994, 341/2004, 118/1990);
  • Adeverinta cu veniturile impozabile din perioada 2006 - 2011 de la Administratia Financiara a Sectorului de domiciliu (original) - pentru persoanele care obtin si alte venituri in afara celor provenite din pensii.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Persoana Fizica Autorizata

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Persoane care obtin venituri din dividente

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi;
 • In cazul in care ultima plata nu a fost efectuata cu chitanta la casieria CAS, se solicita si:
  • certificat constatator ONRC;
  • documente contabile (bilanturi, balante, PV repartizare profit) pentru perioada de prescriptie.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Asociat unic cu declaratie inregistrata la CNPAS

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Persoane cu contract de mandat

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa contractul de mandat;
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Persoana fara venit

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Elevi si studenti intre 18-26 ani

 • Copie dupa Cartea de identitate;
 • Document din care sa rezulte calitatea de elev / student;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca;
 • Dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri.

Adeverinta are valabilitate pe durata anului scolar / universitar.

Tineri cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului

 • Copie dupa Cartea de identitate;
 • Adeverinta de la DGASPC care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului;
 • Adeverinta de la Primarie care atesta ca nu beneficiaza de ajutor social;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie ultimul talon de somaj sau dupa adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj.

Adeverinta are valabilitate 6 luni.

Femei insarcinate / lauze

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • Adeverinta medicala sau copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri sau documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Coasigurat (sot/sotie sau parinte care nu realizeaza venituri proprii) aflat in intretinerea unui asigurat ne-salariat

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • document care sa ateste gradul de rudenie (certificat de casatorie, certificat de nastere);
 • pentru asiguratii pensionari:
  • copie dupa Decizia de pensionare;
  • copie dupa ultimul Talon de pensie;

Adeverinta este valabila 3 luni.

Bolnavi cu afectiuni incluse in programele natioale de sanatate

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de cel care coordoneaza programul de sanatate;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Persoane care se afla in concediu pentru cresterea copilului de pana la 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
 • Decizia emisa de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse.

Adeverinta are valabilitate 2 ani.

Persoane care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii Nr. 416/2001 actualizata

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • adeverinta eliberata de primaria locala din care sa rezulte data incadrarii in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Beneficiarii de legi speciale

 1. veterani de razboi;
 2. vaduve de razboi;
 3. persoane persecutate pe criterii politice, etnice sau rasiale;
 4. revolutionari.
 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie a a unui document care sa ateste incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele prevazute de legile speciale sau de pensii.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Persoane cu dizabilitati

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • copie dupa certificatul de incadrare in grad de handicap, pentru perioada de prescriptie;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara de cele prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate.

Adeverinta are valabilitate 1 an.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii indentitatii

 • adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie.

Adeverinta are valabilitate 3 luni

Persoane care obtin venituri din agricultura si silvicultura, chirii, dobanzi, transferuri titluri de valoare, drept de proprietate intelectuala

 • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia);
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.

Adeverinta are valabilitate 3 luni.


Pentru informatii suplimentare apeleaza serviciul telefonic gratuit de relatii cu publicul:

TELVERDE 0800.800.951

NOTA

 • In cazul in care persoanele solicitante realizeaza venituri pentru care nu au inceput plata contributiei, nu se elibereaza adeverinta de asigurat pana ce acestea nu incep sa plateasca contributia curenta;
 • In cazul in care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezinta beneficiarul direct, persoana imputernicita de catre acesta va prezenta urmatoarele documente:
  • imputernicire (delegatie) autentificata sau cu semnatura olografa a persoanei imputernicite;
  • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia) a/al persoanei imputernicite;
   sau
  • copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 si mutatia) a/al beneficiarului direct;
  • Declaratie pe propria raspundere a persoanei imputernicite din care sa rezulte ca a fost imputernicita de catre beneficiarul direct pentru depunerea sau ridicarea unor documente.
 • La solicitarea adeverintei de asigurat, trebuie sa se prezinte documente care atesta plata contributiei de sanatate pe ultimii 5 ani (2005 - 2010);
 • In cazul in care categoria de asigurat in care o persoana se incadreaza in prezent, este mai recenta de 5 ani, este necesar a se depune documente justificative corespunzatoare categoriei / categoriilor de asigurat in care s-a incadrat anterior;
 • In situatii speciale, pentru stabilirea corecta a categoriei de asigurat, respectiv platii contributiei, personalul institutiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante;
 • Documentele pentru fiecare categorie de asigurat se depun insotite de o cerere ( formular).


LEAVE A REPLY

Dupa postare, va rugam sa asteptati pana cand comentariul dvs. va fi aprobat de catre administrator

Cod securitate
Refresh

Campania doi la suta (2%)

Redirectioneaza 2 % pentru ProStemCell

Recomandarile Noastre

Obiective Voluntari Apel Umanitar Celula Stem Centre Medicale Povesti Pacienti Recuperare Articole Utile Psihoterapie Resurse Web Concursuri Oameni cu abilitati

Sustinem proiectul

sustine-prostemcell.org

Promotie eMAG

Bun, daca tot iti place ce se scrie pe aici si revii pe ProStemCell, cum ar fi sa ma ajuti si tu? Nu te costa nimic, trebuie doar sa iti faci cumparaturile de la eMag prin intermediul unui link de pe ProStemCell.

Asadar, daca vrei sa comanzi ceva de pe eMag, pentru uz personal sau pentru firma, trebuie doar sa intri prin acest link (sau cu click pe bannerul eMag). Indiferent ce cumperi, nu platesti nimic in plus, iar eu primesc un comision de la eMag, din vanzarea pe care o faci tu.

Ce o sa fac cu banii castigati astfel?

Un lucru bun, zic eu. N-o sa iau banii efectiv, ci produse de la eMag. Pe care vreau sa le ofer ca premii la diferite concursuri pe care le voi organiza pe site.

Comentarii articole

Conecteaza-te cu noi!

ComunitateFacebookTwitterYoutubeGoogle

Nou pe Forum

More Topics »

Newsletter PSC

Certificare HON

Noi suntem in conformitate cu standardul HONcode privind informatia de sanatate de incredere. Verificati aici. Noi suntem in conformitate cu standardul HONcode privind informatia de sanatate de incredere:
Verificati aici.

Cine este online?

Avem 418 vizitatori ┼či 1 membru online
 • ioanahope