Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Vouchere - tehnologie asistiva

Vouchere - tehnologie asistiva #47058

Subventii in sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii assistive


Monitorul Oficial nr. 258 din 3 aprilie 2019

Procedura din 1 aprilie 2019
De acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii assistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul de asigurari sociale de sanatate

Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, din 01.04.2019
Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 03 aprilie 2019

Art. 1. -
Prezenta Procedură de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare procedură, are rolul de a stabili etapele, responsabilitățile și documentele aferente în procesul de acordare a subvențiilor cu această destinație în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional, în cadrul proiectelor cofinanțate din Programul operațional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, activitățile cuprinzând și acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces persoanelor cu dizabilități beneficiare de servicii de informare și consiliere profesională, mediere și formare profesională.

Art. 2. –

În înțelesul prezentei proceduri, prin tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces se înțelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente și software, utilizat de către sau pentru persoanele cu dizabilități pentru:

a) participare;

b) protecție, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcțiilor sau structurilor corpului și a unor activități;

c) prevenirea deficiențelor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare.

Art. 3. -
Subvenția menționată la art. 1 se acordă sub forma unui voucher, care poate fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, menționate în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsă în anexa nr. 1 la prezenta procedură, denumită în continuare lista.

Art. 4. -
Persoanele care pot beneficia de voucher sunt persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, denumite în continuare persoane îndreptățite.

Art. 5. -
(1) Voucherul se eliberează la cererea persoanei îndreptățite, care depune, în scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a direcției generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale a sectorului municipiului București în evidența căreia se află, denumită în continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente:

a) domiciliul sau reședința, seria, numărul BI/CI;

b) numărul și perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din județele, respectiv sectoarele municipiului București sau a deciziei eliberate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

c) număr de telefon fix sau mobil, e-mail;

d) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

e) document din care reiese că beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională;

f) semnătura solicitantului.

(2) Modelul cererii menționate la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură și va fi postat pe site-ul fiecărei DGASPC. Cererea poate fi depusă și de reprezentantul legal, precum și de către organizația neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap.

(3) Modelul recomandării menționate la alin. (1) lit. d) este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

Art. 6. -
DGASPC transmite lunar către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități cererile centralizate privind eliberarea voucherelor.

Art. 7. -
(1) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități asigură tipărirea voucherelor, precum și transmiterea acestora către DGASPC. Distribuirea voucherelor persoanelor îndreptățite revine DGASPC competente.

(2) Modelul voucherelor, precum și modalitatea de acordare și distribuire a acestora se stabilesc în metodologia aprobată prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -
Voucherul conține următoarele informații:

a) datele de identificare ale persoanei îndreptățite: numele și prenumele, data nașterii, CNP, serie/nr. BI/CI, domiciliul;

b) valoarea maximă;

c) perioada de valabilitate;

d) numărul - format din indicativul județului aferent fiecărei DGASPC în evidența căreia se află persoana cu dizabilități (de exemplu: AB pentru județul Alba, AG pentru județul Argeș, B1 pentru sectorul 1 al municipiului București etc.), urmat de cinci cifre în ordine crescătoare, pornind de la 00001 pentru fiecare județ, respectiv sector al municipiului București;

e) tipul recomandat de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 9. -
(1) Voucherul este nominal și netransmisibil, având o perioadă de valabilitate în care poate fi utilizat de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeași valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu depășește luna decembrie 2023.

(2) Voucherul este folosit exclusiv la achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în lista cuprinsă în anexa nr. 1.

(3) Dacă valoarea produsului achiziționat este mai mare decât cea a voucherului, diferența este suportată de persoana îndreptățită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.

(4) Voucherul este utilizat exclusiv de către persoana îndreptățită sau reprezentantul legal al acesteia, în baza actului de identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului.

(5) Voucherul este utilizat doar la operatorii economici - furnizori/producători de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, www.anpd.gov.ro.

(6) Produsele achiziționate în baza voucherelor fac obiectul decontării doar cu operatorii economici menționați la alin. (5), la valoarea prevăzută în documentul care atestă transferul dreptului de proprietate al produsului, în condițiile legii, fără a depăși valoarea maximă prevăzută la art. 8 lit. b).

Art. 10. -
(1) Pentru a fi inclus în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, operatorul economic prevăzut la art. 9 alin. (5) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să își declare disponibilitatea de a fi inclus în listă, printr-o cerere adresată Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, precizând produsele pe care intenționează să le comercializeze și prețul acestora;

b) să desfășoare activități de comercializare a produselor de tip tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

c) să aibă punct de lucru (magazine)/reprezentant zonal; în sensul prezentei proceduri, prin reprezentant zonal se înțelege persoana desemnată de operatorul economic să prezinte și să comercializeze produsele asistive;

d) să aibă aviz de funcționare pentru activități în domeniul dispozitivelor medicale, valabil pentru sediul/punctul de lucru, eliberat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, potrivit dispozițiilor art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) produsele de tip tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces să fie înregistrate/notificate la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, după caz, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

f) să aibă o evidență cantitativ-valorică pentru produsele de tip tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces comercializate;

g) să aibă sediul/punctul de lucru într-un spațiu accesibilizat, destinat recepției beneficiarilor;

h) să dețină site accesibil persoanelor cu dizabilități, care să cuprindă informații referitoare la produsele comercializate și prețurile acestora;

i) activitatea să se desfășoare cu personal calificat;

j) să aibă o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unității, și program de lucru afișat la loc vizibil;

k) să aibă afișată în sala de așteptare lista completă, actualizată, cu toate produsele, care să includă prețul de vânzare a acestora;

l) pentru fiecare produs comercializat să existe o fișă cu specificațiile tehnice ale produsului și care să fie accesibilă;

m) să ofere instrucțiuni/manual de utilizare pentru tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces comercializate, în limba română. Primirea instrucțiunilor este confirmată prin semnătura beneficiarului;

n) să dețină declarații de conformitate CE emise de producător și/sau reprezentantul autorizat al producătorului în Uniunea Europeană și, după caz, certificate de conformitate CE emise de un organism notificat, valabile, pentru tehnologiile și dispozitivele asistive și tehnologiile de acces comercializate, și să elibereze certificate de garanție pentru tehnologiile și dispozitivele asistive și tehnologiile de acces comercializate;

o) să dețină un registru de garanție cu rubrică pentru service, în care beneficiarii să confirme primirea fișei de garanție și reparațiile;

p) să dea o declarație privind menținerea prețului pe o perioadă de minimum 6 luni.

(2) Evaluarea furnizorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor menționate la alin. (1) se realizează de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități.

(3) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități lansează periodic, la intervale de 3 luni, invitația de înscriere/completare în lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.

Art. 11. -
Modelul cererii menționate la art. 10 alin. (1) lit. a), precum și modalitatea de decontare a voucherelor se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

ANEXA Nr. 1
la procedură
LISTA
tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare
Nr. crt. Clasa Subclasa Cod produs
ISO 9999:2016 Diviziune
(denumire produs) Scopul propus al dispozitivului
1 04 PRODUSE ASISTIVE PENTRU MĂSURAREA, SPRIJINIREA, ANTRENAREA SAU ÎNLOCUIREA FUNCȚIILOR ORGANISMULUI
Produse care monitorizează și atestă condiția medicală a unei persoane și produse care sprijină sau asigură un înlocuitor pentru o funcție specifică a organismului
Produse asistive atașate organismului pentru sprijinirea neuromusculoscheletală sau a funcțiilor legate de mișcare
04 27 Stimulatoare
Produse asistive pentru creșterea, descreșterea sau stabilizarea funcțiilor corpului, prin stimulatoare nonortotice
04 27 09
Stimulatoare musculare neutilizate ca orteze Echipament pentru stimularea unui mușchi sau a unei arii musculare particulare care îi produce contractarea sau relaxarea
Sunt incluse, de exemplu, stimulatoarele care tratează incontinența.
04 33 Produse asistive pentru menținerea integrității țesutului
Sunt incluse, de exemplu, produse care previn rănile produse de presiune și ulcerele de decubit.

04 33 03 Perne pentru șezut și salteluțe pentru integritatea țesutului Dispozitive pentru integritatea țesutului prin redistribuirea greutății pe șezut
04 33 06 Produse asistive pentru integritatea țesutului în poziția culcat Produse proiectate pentru redistribuirea greutății pe părțile vulnerabile ale corpului în poziția culcat și pentru prevenirea echimozelor și a ulcerelor de decubit
04 33 09 Echipament special pentru integritatea țesutului Echipament pentru evaluarea sau prevenirea excesului de presiune asupra unor părți ale corpului Sunt incluse, de exemplu, alarmele pentru integritatea pielii.
2 05 PRODUSE ASISTIVE PENTRU EDUCAȚIE ȘI ANTRENAREA ABILITĂȚILOR
Produse proiectate în scopul de a furniza instruire pentru îmbunătățirea capacității și performanței fizice, mentale și a activităților sociale ale unei persoane în scopul de a crește participarea persoanei în toate domeniile relevante (cum ar fi comunicarea, îngrijirea personală, mobilitatea, gospodărirea, munca, educația și recreerea)
Dispozitivele care au o altă funcție decât cea de antrenare, dar care pot fi folosite și pentru antrenare, trebuie să fie incluse în clasa care acoperă funcția lor principală.

05 09 Produse asistive pentru antrenarea continenței
Dispozitive pentru antrenarea persoanei să își controleze vezica și intestinele

05 09 13 Alarme de incontinență
Dispozitive care produc un semnal când are loc urinarea sau defecația involuntară
3. 06 PRODUSE ASISTIVE ATAȘATE DE CORP CARE SUSȚIN FUNCȚIILE NEUROMUSCULOSCHELETALE SAU LEGATE DE MIȘCARE (ORTEZE) SAU ÎNLOCUIESC STRUCTURI ANATOMICE (PROTEZE)
Ortezele sunt dispozitive aplicate extern utilizate pentru a modifica caracteristicile structurale și funcționale ale sistemului neuromusculoscheletic; protezele sunt dispozitive aplicate extern utilizate pentru a înlocui, în întregime sau parțial, un segment al corpului absent sau cu deficiență.
Sunt incluse, de exemplu, orteze externe acționate de energia corpului uman sau acționate de o energie exterioară acestuia, proteze, încălțăminte ortopedică. Sunt excluse endoprotezele, care nu sunt incluse în acest standard internațional.

06 03 Orteze pentru coloana vertebrala și craniene
Orteze proiectate să modifice caracteristicile structurale și funcționale ale sistemului neuromusculoscheletic, ale coloanei vertebrale și ale craniului

06 03 21 Orteze craniene Orteze care înconjoară craniul
06 03 39 Dispozitive de posturare avansată a mandibulei (maxilarului inferior) Orteze purtate în gură utilizate pentru a permite modificarea poziției manidibulei (maxilarului inferior) față de maxilarul superior. Sunt incluse, de exemplu, atele pentru avans mandibular.
06 15 Orteze hibrid și orteze funcționale cu stimulare neuromusculară
Dispozitive proiectate să compenseze pierderea funcției motorii prin stimulare electrică (FES) Sunt incluse, de exemplu, stimulatoare electrice funcționale, sisteme ortotice hibride utilizate în combinație cu orteze mecanice.
06 18 Proteze pentru membrul superior
06 18 Proteză de braț cu articulații mobile și cu cupă cu manșon
Dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului superior
Proteză de antebraț cu articulații mobile și cu cupă cu manșon
Dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului superior
Cupă protetică membru superior cu manșon intern
Dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului superior

06 18 24 Mâini și degete protetice

Componente funcționale ale protezelor de membru superior care substituie o parte din atributele senzoriale și dinamice ale membrului normal; mâinile protetice sunt proiectate să substituie câteva din funcțiile mâinii normale și pot fi statice, pasive, active sau combinate pasive/active; mâinile protetice pot fi acționate de energia corpului uman sau acționate de o energie exterioară acestuia.
06 18 25 Dispozitiv terminal cârlig și alte dispozitive terminale care angajează o mișcare de prindere tip pensă Componente funcționale ale protezelor de membru superior care substituie o parte din atributele senzoriale și dinamice ale membrului normal, cum ar fi cârligul care angajează o mișcare de prindere tip pensă
06 24 Proteze pentru membrul inferior
06 24 Proteză de gambă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Pro-Flex XC, țeavă,
adaptor țeavă, cosmetic
Dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului inferior, format din:
• Picior Pro-Flex XC cu unitate
• Silicon Iceross Dermo Seal-In
• Cupă
• Burete cosmetic
• Ciorap cosmetic
• Sistem de vacuum Ossur:
• Țeavă
• Adaptor țeavă
Proteză de gambă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Pro-Flex Foot Balance, țeavă, adaptor țeavă, cosmetică
Dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului inferior, format din:
• Picior Pro-Flex Foot Balance
• Silicon Iceross Dermo Seal-In
• Cupă
• Burete cosmetic
• Ciorap cosmetic
• Sistem de vacuum Ossur:
• Țeavă
• Adaptor țeavă
Proteză de gambă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Pro-Flex Foot Assure, țeavă, adaptor țeavă, cosmetică
Dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului inferior, format din:
• Picior Pro-Flex Foot Assure
• Silicon Iceross Dermo Seal-In
• Cupă
• Burete cosmetic
• Ciorap cosmetic
• Sistem de vacuum Ossur:
• Țeavă
• Adaptor țeavă
Proteză de coapsă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Flex Foot Assure, silicon Iceross Seal-In, genunchi Ossur OP4, țeavă, adaptor țeavă, cosmetică Dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului inferior, format din:
• Picior Flex Foot Assure
• Articulație de genunchi OP4
• Silicon Iceross Seal-In TF
• Cupă
• Burete cosmetic
• Ciorap cosmetic
• Sistem de vacuum Ossur:
• Țeavă
• Adaptor țeavă
Proteză de coapsă modulară cu sistem de vacuum Ossur, picior Flex Foot Assure, silicon Iceross Seal-In, genunchi Ossur OFM2, țeavă, adaptor țeavă, cosmetică Dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului inferior, format din:
• Picior Flex Foot Assure
• Articulație de genunchi OFM2
• Silicon Iceross Seal-In TF
• Cupă
• Burete cosmetic
• Ciorap cosmetic
• Sistem de vacuum Ossur:
• Țeavă
• Adaptor țeavă
Proteză de coapsă modulară cu sistem de vacuum Ossur, talpă și gleznă mobilă, silicon Iceross Seal-In, genunchi Ossur OFM2, țeavă, adaptor țeavă, cosmetică Dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului inferior:
• Talpă și gleznă mobilă
Articulație de genunchi OFM2
• Silicon Iceross Seal-In TF
• Cupă
• Burete cosmetic
• Ciorap cosmetic
• Sistem de vacuum Ossur:
• Țeavă
• Adaptor țeavă
Articulație de genunchi Componentă a unui dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului inferior
Cupă vacuum și silicon - proteză de gambă Componentă a unui dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului inferior, formată din: cupă gambă, sistem de vacuum Ossur, silicon Iceross Dermo Seal-In
Cupă cu vacuum
și silicon - proteză de coapsă Componentă a unui dispozitiv inteligent care înlocuiește o parte a membrului inferior, formată din: cupă coapsă, sistem de vacuum Ossur, silicon Iceross Dermo Seal-In TF
06 30 Alte proteze decât protezele de membre
Dispozitive utilizate pentru a înlocui în întregime sau parțial funcția și estetica unui segment corporal absent, altul decât membre
06 30 21 Proteze oculare Dispozitive care reproduc estetica ochiului
06 30 24 Proteze aurale Dispozitive care reproduc estetica urechilor
06 30 27 Proteze nazale Dispozitive care reproduc estetica nasului
06 30 30 Proteze faciale compuse Dispozitive care reproduc estetica feței în întregime sau parțial
Sunt incluse, de exemplu, protezele de ochi, protezele de ureche, proteze de nas și protezele care combină câteva sau toate acestea.
06 30 33 Proteze palatine
Dispozitive care reproduc funcția boltei palatine
4 12 PRODUSE ASISTIVE PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PARTICIPARE REFERITOARE LA MOBILITATE PERSONALĂ ȘI TRANSPORT
Produse destinate să susțină sau să înlocuiască capacitatea unei persoane de a se deplasa în interior sau în exterior, de a se transfera dintr-un loc în altul sau de a utiliza mijloace de transport personale sau publice
Produse asistive pentru controlul, transportul, mutarea și manipularea obiectelor și dispozitivelor 12 07 Accesorii pentru produse asistive de mers
Dispozitive proiectate pentru a fi utilizate cu dispozitivele de mers cu un scop specific
12 07 30 Accesorii care permit unei persoane să manipuleze produse asistive de mers Produse adăugate la produsele asistive de mers pentru a permite utilizatorului să se deplaseze în direcția dorită și să controleze viteza
Sunt incluse, de exemplu, bare de împingere, roți antirăsucire, dispozitive pentru a depăși praguri și curbe, frâne continue.
Handbike (atașabil fotoliului rulant, ajută persoana utilizatoare să devină independentă în spațiul înconjurător)
12 12 15 Dispozitive de ridicare pentru a transfera o persoană fără scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor Elevator electric pentru transferul unei persoane tetraplegice din scaunul rulant în mașină și invers
12 12 18 Produse asistive pentru transferul persoanei așezate în scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor
12 12 21 Produse asistive pentru încărcarea scaunului cu rotile (neocupat) pe sau în vehicule
12 17 Diverse vehicule motorizate
12 17 03 Sisteme electrice de transport pentru urcatul scărilor
Liftkar - dispozitive de urcat scări pentru toate tipurile de scaun rulant
12 18 Tricicluri 12 18 12
Scutere fără motor propulsate prin împingerea cu un picior
12 22 Scaune cu roți manuale
Dispozitive care asigură mobilitatea prin intermediul roților cu un sistem de sprijin al șezutului pentru o persoană cu limitare a mobilității și care permite unui ocupant sau unui asistent să furnizeze energie de operare
Sunt incluse, de exemplu, verticalizator care permite unei persoane să se ridice și să mențină ortostatismul, scaune cu roți, manuale, pentru posturare în clinostatism, scaun cu roți pentru zăpadă, scaun cu roți pentru plajă, scaun cu roți pentru uzul în piscină, scaun cu roți cu sașiu
12 22 03 Scaune cu roți bimanuale și mânere de acționare
Scaune cu roți proiectate pentru a fi propulsate și direcționate de ocupant prin împingerea cu ambele mâini a roților sau a mânerelor de acționare a roților
Sunt incluse, de exemplu, roți cu acționare pe față și roți cu acționare pe spate.
Scaun rulant activ, recomandat persoanelor cu mobilitate a trenului superior de la moderat la foarte bună. Este confecționat din materiale ultraușoare (de exemplu, carbon)
12 22 09 Scaune cu roți cu antrenare manuală de o singură parte Scaune cu roți proiectate pentru a fi propulsate și direcționate de ocupant folosind o singură mână
Sunt incluse, de exemplu, scaune cu roți cu acționare manuală, unilaterală, cu o singură mână, prin sistem bielă-manivelă, scaun cu roți acționat unilateral, cu mâner de acționare.
12 22 12 Scaune cu roți antrenate manual și electric Ocupantul operează scaunul cu roți printr-o combinație între energia corpului uman și energia electrică, unde activarea prin energie electrică este aplicată printr-un moment de forță, distanță sau forță, aplicat la mâner/mânere.
Fotoliu rulant de poziționare, dispozitiv ce ajută persoana să își poziționeze membrele individual, pe diferite unghiuri pe verticală și orizontală
12 22 15 Scaune cu roți acționate cu piciorul Scaune cu roți proiectate pentru a fi propulsate și direcționate prin contactul dintre piciorul/picioarele ocupantului și podea
12 23 Scaune cu roți acționate electric
Dispozitive care asigură mobilitatea prin intermediul roților cu un sistem de sprijin al șezutului pentru o persoană cu limitare a mobilității; puterea motorului este derivată doar dintr-o sursă de energie electrică sau doar dintr-o sursă de energie de combustie.
Sunt incluse, de exemplu, verticalizator care permite unei persoane să se ridice și să mențină ortostatismul, scaune cu roți, manuale, pentru posturare în clinostatism, scaun cu roți cu sistem de ridicare sau înclinare spațială a scaunului, scaune cu roți pentru zăpadă, scaune cu roți pentru plajă, scaune cu roți cu sașiu.
12 23 03 Scaune cu roți acționate electric cu direcționare manuală
Scaune cu roți acționate electric cu controlul mecanic al direcției prin schimbarea orientării roții de antrenare, fără sursă de energie electrică Sunt incluse, de exemplu, scutere electrice și trotinete electrice.
Handbike electric (dispozitiv atașabil fotoliului rulant, ajută persoana utilizatoare să devină independentă în spațiul înconjurător, în afara locuinței)
12 23 06 Scaune cu roți acționate electric cu direcționare electronică
Scaune cu roți acționate electric cu controlul electronic al direcției acționat de ocupant
Sunt incluse, de exemplu, scaune cu roți autobalansoare.
Scaune cu roți acționate electric cu controlul electric acționat de asistent
Scaun rulant electric cu control la bărbie
12 23 12 Scaune cu roți acționate electric cu controlul electric acționat de asistent
Scaune cu roți acționate electric manevrate de asistent printr-un control electronic
12 23 15 Scaune cu roți acționate electric pentru urcarea scărilor
Scaune cu roți acționate electric care furnizează urcarea și coborârea scărilor în siguranță, cu ocupant, și este operat de ocupant
12 27 Diverse vehicule acționate de energie umană
12 27 04 Scaune de transport Dispozitive pentru transportul pe distanță scurtă al unei persoane în poziția așezat, acționate și controlate de un asistent
Sunt incluse, de exemplu, scaune de evacuare de urgență, scaune de transport adaptate pentru urcarea sau coborârea scărilor.
12 27 07 Automobile tip buggie pentru adulți (mobility scooter) Dispozitive cu roți pentru transportul unei persoane sau mai multor persoane într-o poziție culcat sau așezat, proiectate pentru a fi împinse și dirijate de un asistent
Sunt incluse, de exemplu, automobilele tip buggie pentru adulți.
Automobile/vehicul electric special conceput pentru persoanele cu dizabilități
12 27 24 Dispozitive mobile cu propulsie manuală
Dispozitive care sunt propulsate de ocupant folosind brațele și sunt utilizate numai în poziție verticală
12 36 Produse asistive pentru ridicarea persoanelor
Lift electric transfer - ajută utilizatorul la transferul din pat în scaunul rulant
12 39 Produse asistive pentru orientare
Dispozitive de navigație, ghidare, identificare sau recunoaștere a mediului înconjurător
Materiale tactile pentru pardoseli și scări
12 39 03 Bastoane tactile sau bastoane albe
Dispozitive de navigație sau de identificare a împrejurimilor folosite de o persoană cu deficiențe de vedere
12 39 06 Produse asistive pentru orientare electronică
Dispozitive electronice de ghidare care furnizează informații pentru a determina poziția relativă într-o anumită arie
12 39 09 Produse asistive pentru navigare acustică
Dispozitive de ghidare care produc un sunet sau un mesaj pentru a orienta o persoană cu o deficiență vizuală
Sunt incluse, de exemplu, balize de sunet, inclusiv baston cu ultrasunete - în funcție de orientare în spațiu prin intermediul ultrasunetelor.
12 39 12 Busole Dispozitive de ghidare pentru a furniza informații despre direcțiile nord, est, sud și vest
12 39 15 Hărți tactile Dispozitive de ghidare care asigură orientarea pe o hartă prin atingere
12 39 18 Materiale de orientare tactile Materiale fabricate să furnizeze informații despre orientare prin atingere
Sunt incluse, de exemplu, suprafețe structurate.
5 18 MOBILIER, SISTEME DE FIXARE ȘI ALTE PRODUSE ASISTIVE PENTRU A SUSȚINE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN MEDII INTERIOARE ȘI EXTERIOARE AMENAJATE DE OM
Mobilier și alte produse care pot fi plasate, încorporate sau adăugate pentru realizarea unui mediu care să faciliteze mișcarea și poziționarea, inclusiv intrarea și ieșirea, în zone construite pentru uz public și privat
Sunt incluse, de exemplu, produse pentru stat așezat, în picioare sau culcat.
18 12 Paturi și echipamente pentru pat
Sunt incluse, de exemplu, paturi cu poziția corpului reglabilă și nereglabilă, platforme detașabile pentru pat/platforme pentru susținerea saltelelor.
18 12 07 Paturi și platforme detașabile pentru paturi/platforme pentru susținerea saltelelor cu reglare manuală
Paturi cu una sau mai multe secțiuni ale platformei pentru susținerea saltelei, care poate fi reglată în înălțime sau unghi; reglajele sunt efectuate manual de către ocupant sau de un asistent.
18 12 10 Paturi și platforme detașabile pentru paturi/platforme pentru susținerea saltelelor cu reglare electrică
Paturi cu una sau mai multe secțiuni ale platformei pentru susținerea saltelei, care poate fi reglată în înălțime sau unghi; reglajele sunt efectuate de un mecanism acționat electric comandat de către ocupant sau de un asistent.
18 12 12 Elevatoare pentru paturi
Elemente mobile pentru ajustarea înălțimii pe care se poate monta un pat standard și care poate fi astfel utilizat ca un pat reglabil pe înălțime
18 30 Produse asistive pentru accesibilitate verticală
Dispozitive de ridicare pentru a transfera o persoană fără scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor
Produse asistive pentru transferul persoanei așezate în scaun cu rotile în interiorul sau în afara vehiculelor
Produse asistive pentru încărcarea scaunului cu rotile (neocupat) pe sau în vehicule
Sisteme electrice de transport pentru urcatul scărilor
Produse asistive pentru ridicarea persoanelor
18 30 10 Elevator de scară cu scaun
Dispozitive de ridicare care au un scaun atașat la una sau mai multe șine care urmăresc forma/unghiul scării
18 30 11 Elevator de scară cu platformă
Dispozitive de ridicare care au o platformă atașată la una sau mai multe șine care urmăresc forma/unghiul scării
Sunt incluse, de exemplu, elevatoarele de scară pentru scaune cu rotile.
6 22 PRODUSE ASISTIVE PENTRU MANAGEMENTUL COMUNICAȚIILOR ȘI INFORMAȚIILOR
Produse destinate să vină în sprijinul și să înlocuiască capacitatea unei persoane de a primi, transmite, produce și procesa informații în diferite forme, care includ comunicarea prin limbaj, semnele și simbolurile, primirea și producerea de mesaje, susținerea conversațiilor și utilizarea dispozitivelor și tehnicilor de comunicare
Acestea includ, de exemplu, dispozitive pentru vedere, auzire, citire, scriere, telefonie, semnalizare și alarmă, tehnologia informației. 22 03 Produse asistive pentru vedere
Acestea includ, de exemplu, dispozitive de mărire.
Produse destinate să vină în sprijinul și să înlocuiască capacitatea unei persoane de a primi, transmite, produce și procesa informații în diferite forme, care includ comunicarea prin limbaj, semnele și simbolurile, primirea și producerea de mesaje, susținerea conversațiilor și utilizarea dispozitivelor și tehnicilor de comunicare
Acestea includ, de exemplu, dispozitive pentru vedere, auzire, citire, scriere, telefonie, semnalizare și alarmă, tehnologia informației.
22 03 09 Ochelari de mărire, lentile și sisteme de lentile pentru mărirea imaginii
Dispozitive care măresc imaginea unui obiect Software special ieșire
22 06 Produse asistive auditive
Dispozitive care concentrează, amplifică și modulează sunetul pentru persoane cu deficiențe de auz
Acestea includ, de exemplu, aparate auditive cu mascare încorporată a tinitusului, dispozitive cu buclă de inducție.
Aparat auditiv wireless (FM)
Aparat audititiv recomandat în hipoacuzie ușoară- severă, cu minimum 3 programe (apropiere, depărtare, vorbit la telefon) și conectivitate wireless
22 06 18 Aparate auditive tactile
Dispozitive care recepționează, amplifică și transformă sunetele în semnale tactile
22 06 21 Aparate auditive utilizate împreună cu implanturi
Dispozitive de asistare a auzului prin stimularea receptorilor implantați, de exemplu, în urechea internă
22 06 27 Accesorii pentru produse asistive auditive
Acestea includ, de exemplu, conexiuni audio, adaptoare de ochelari, telecomenzi pentru aparate auditive, software, baterii, baterii reîncărcabile, încărcătoare de baterii.
22 12 Produse asistive pentru desenare și scriere
Dispozitive care ajută o persoană să transmită informații prin producerea de cifre, simboluri sau limbaj 22 12 15 Mașini de scris
Acestea includ, de exemplu, mașini de scris manuale, electrice, mașini de scris cu voce și Braille, mașini de scris cu memorie.
22 12 21 Dispozitive portabile Braille pentru luare de notițe Acestea includ, de exemplu, dispozitive portabile fără funcție de afișare, cu operare manuală și electronică.
22 12 24 Editoare de text Software pentru editare, organizare și stocare de text, inclusiv notițe matematice și științifice, cum ar fi editor documente, editor de text creat pentru control alternativ sau accesorii pentru procesatoare de text
Acestea includ, de exemplu, software pentru utilizarea scrierii Braille, bănci de cuvinte, liste de cuvinte, program de verificare ortografică.
Echipamente purtătoare care utilizează inteligență artificială: funcție de recunoaștere a scrisului de tipar, a culorilor, recunoaștere facială și transformare a conținutului informațional în informații auditive
Software cu funcție de citit a conținutului informațional afișat pe ecranul calculatorului; funcție de utilizare a calculatorului și transformare a conținutului informațional în output auditiv; funcție de mărire a conținutului informațional afișat pe ecranul calculatorului
22 30 Produse asistive pentru citire
Produse asistive pentru mărirea și reglarea razei și unghiului câmpului vizual
22 30 21 Mașini care citesc caractere Dispozitive pentru citirea și transformarea textului scris în forme alternative de comunicare vizuală, auditivă și tactilă
Echipamente scaner și cititor - descriere: funcție de scanare a documentelor și transformare a conținutului informațional afișat în output auditiv
22 36 Dispozitive intrare pentru calculatoare
Calculatoare și terminale
Dispozitive ieșire pentru calculatoare.
22 36 03 Tastaturi Acestea includ, de exemplu, tastaturi Braille.
Mouse Mouse acționat cu buzele, de tip joystick cu sistem sip'n'puff, care oferă posibilitatea utilizatorului de a folosi/lucra cu precizie pe un PC/laptop
Urmăritor de ochi Dispozitiv cu infraroșii care permite utilizatorului să folosească computerul doar prin mișcările ochilor
24 PRODUSE ASISTIVE PENTRU CONTROLUL, TRANSPORTUL, MUTAREA ȘI MANEVRAREA OBIECTELOR ȘI A DISPOZITIVELOR
Produse destinate pentru facilitarea activităților sau a sarcinilor unei persoane care necesită mutarea sau manipularea unui obiect
24 18 Produse asistive pentru asistarea sau înlocuirea funcției brațului, a mâinii, a degetelor sau a unei combinații ale acestor funcții
24 18 30 Manipulatoare robotizate Produse alimentate cu tensiune, controlate de către utilizator cu, de exemplu, un joystick (mâner de comandă), care înlocuiește funcțiile brațului, ale mâinii și ale degetelor, pentru a atinge, a apuca și a mișca obiecte în spațiu
ANEXA Nr. 2
la procedură
CERERE
pentru acordarea voucherului
Către

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului . . . . . . . . . .

Domnule director general,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . ., legitimat(ă) prin CI/CN seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea/sectorul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., termen de valabilitate . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . .

După caz:

Reprezentat de către:

Numele și prenumele . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., legitimat(ă) prin CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea/sectorul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . .

Solicit emiterea voucherului pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, conform recomandării medicale pentru acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.

La prezenta cerere anexez:

- copie BI/CI;

- copie certificat de încadrare în grad de handicap;

- recomandarea medicului specialist.

Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate sunt reale. În caz contrar mă supun potrivit legii pentru inexactitatea informațiilor prezentate.

Îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Data, . . . . . . . . . .
Semnătură solicitant1/


1 După caz, persoana care reprezintă persoana cu handicap.

ANEXA Nr. 3
la procedură
RECOMANDARE
privind acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces - model -
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .*)
Unitatea medicală . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . |_| CMI
|_| Ambulatoriu
|_| Spital
*) Se va completa cu numărul din registrul de consultații/foaia de observație.

Nume, prenume medic . . . . . . . . . .

Cod parafă medic . . . . . . . . . .

Specialitatea medicului . . . . . . . . . .

Date contact medic:

- telefon/fax . . . . . . . . . .

- e-mail medic . . . . . . . . . .

1. Numele și prenumele persoanei cu dizabilități . . . . . . . . . .

2. Data nașterii . . . . . . . . . .

3. Domiciliul . . . . . . . . . .

4. Codul numeric personal al persoanei cu dizabilități . . . . . . . . . .

5. Cod diagnostic (inclusiv al bolilor asociate) . . . . . . . . . .

6. Denumirea și tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces (din anexa nr. 1 la procedură): . . . . . . . . . .

Data emiterii recomandării . . . . . . . . . .
Semnătura (olografă sau electronică, după caz) și parafa medicului . . . . . . . . . .
NOTĂ:

Recomandarea are o valabilitate de 12 luni.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6749
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Vouchere - tehnologie asistiva #48020

Proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” – cod MySMIS 130164

Persoanele cu dizabilități care pot beneficia de voucher pentru achiziționarea de dispozitive şi tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. · Au cetățenie română și locuiesc în România;
 2. · Au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
 3. · Sunt șomeri, persoane inactive și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
 4. · Sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani și până la împlinirea condițiilor de pensionare.

Tinerii peste 18 ani care nu au împlinit vârsta de 30 de ani pot beneficia de voucher doar dăcă urmează o activitate de formare profesională sau se află in sistemul de educație (tineri nonNEETs).

INFOLINE Tehnologie Asistivă : 0751.015.063, zilnic între orele 12.00-14.00
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Vouchere - tehnologie asistiva #48021

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Vouchere - tehnologie asistiva #48022

MAI MULTE INFORMATII: TEHNOLOGIA ASISTIVA
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.