Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Locul de munca in unitate protejata

Locul de munca in unitate protejata acum 2 săptămâni 4 zile #45641

Daniel a posta la Cadrul Juridic Ordinul 1372/2010 Procedura de autorizare a unitatilor protejate. Il gasiti !

Mai nou Daniela Tontchs, in Observatorul a publicat doar un Proiect de Hotarare de Guvern;

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Ordin nr…….
pentru aprobarea
Metodologiei de organizare și funcţionare a atelierelor
protejate
Ministrul muncii și justiției sociale numit în funcție în baza Decretului Președintelui României
nr.608 din 29 iunie 2017 pentru numirea Guvernului României
și
Ministrul educației naționale numit în funcție în baza Decretului Președintelui României
nr.608 din 29 iunie 2017 pentru numirea Guvernului României
Având în vedere:
- art. 5 pct.9 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- art. 55 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi
completările ulterioare.
- art. VII.4. Ocuparea forței de muncă din HG nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei
naționale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016–2020 și a
Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale ”O societate fără
bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020.
- Referatul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. ........precum și
Referatul Ministerului Educației Naționale nr………..
În temeiul,
-art.17 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.12/2017 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Muncii și Justiției Sociale,
-art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.26/2017 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației Naționale,
emit următorul ordin:
ART. 1 Se aprobă Metodologia de organizare și funcţionare a atelierelor protejate cuprinsă în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii și justiției sociale Ministrul educației naționale
Lia-Olguța VASILESCU Liviu Marian POP
Bucureşti, ………………
Nr. ………………………….

ANEXĂ
METODOLOGIA de organizare și funcţionare a atelierelor protejate
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. — (1) Prezenta metodologie reglementează modul de organizare și funcţionare a
atelierului protejat.
Art. 2. – (1) În sensul prezentei metodologii, atelierul protejat este o structură cu sau fără
personalitate juridică, în care sunt organizate activităţi de formare profesională, educaţie
nonformală şi terapie ocupaţională pentru tinerii cu cerințe educaționale speciale cu vârste
de peste 16 ani și pentru persoanele cu handicap, denumite în continuare beneficiari.
(2) Scopul atelierului protejat este să asigure satisfacerea nevoilor de educație, necesare în
abilitarea/ pregătirea pentru muncă și angajarea în muncă, în vederea obţinerii unei calificări
şi a integrării în viaţa activă, într-un cadru adaptat, personalizat și flexibil.
Art. 3. — Principiile pe baza cărora funcţionează atelierul protejat sunt:
a) principiul accesibilităţii – presupune luarea în considerare, încă din faza de
fundamentare a înființării, a aspectelor referitoare la cost, disponibilitate, adaptare,
proximitate;
b) principiul sustenabilităţii - îndeplinirea condiţiilor necesare pentru asigurarea
funcţionării în comunitate atâta vreme cât există nevoia specifică;
c) principiul centrării pe rezultate - atelierul se axa pe potențialul identificat al
beneficiarilor în corelare cu ceea ce vor fi capabili pună în practică, mai mult decât
pe calificările formale;
d) principiul abordării strategice - atelierul se va încadra în strategia locală de
dezvoltare, va respecta, legislaţia în domeniu tendinţele în evoluţia educaţiei și
terapiei ocupaționale precum şi a pieţei muncii;
e) principiul abordării integrate- nevoia de formare este abordată integrat, ţinând cont
de toţi factorii şi resursele implicate, pentru a atinge obiectivele personale ale
beneficiarilor;
f) principiul asigurării continuităţii în măsurile de protecţie.
Art. 4. – (1) Atelierul protejat poate fi înființat în comunitate ca activitate/serviciu de
sprijin,educațional sau de formare profesională, în cadrul:
- unităților de învățământ;
- acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau autorizate ca furnizori de formare
profesională, după caz;
- organizațiilor neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau autorizate
ca furnizori de formare profesională, după caz.
(2) În cazul unităților de învățământ, atelierul protejat se înființează ca structură fără
personalitate juridică, la propunerea consiliului de administraţiei al unităţii de învăţământ cu
avizul autorității administrației publice locale sau cu avizul consiliului judeţean,
respectivconsiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
(3) Atelierele protejate din cadrul autorităților administrației publice locale se înființează ca
structuri cu sau fără personalitate juridică prin hotărâre a consiliului județean respectiv a
consiliului local.
(4) Atelierele protejate din cadrul organizației neguvernamentale acreditate se înființează
prin decizie a organului de conducere a acesteia.
5) Serviciile oferite în cadrul atelierelor protejate organizate în cadrul unităților de
învățământ precum și în cadrul autorităților administrației publice locale sunt gratuite pentru
beneficiari.
Art. 5. — Atelierul protejat:
a) oferă cadrul adaptat, în comunitățile în care aceștia trăiesc cu scopul
eliminării/limitării riscului de excluziune socială, oferind oportunități de formare
profesională și desfășurare de activități de terapie ocupațională, educație nonformală,
pregătire pentru muncă și ocupare în acord cu nevoile pieței muncii din comunitatea
respectivă;
b) contribuie la creşterea autonomiei personale, şanselor de integrare socioprofesională
şi de dezvoltare personală, prin adaptarea activităților la specificul tipului de
dizabilitate al fiecărui beneficiar și cu, respectarea particularităților fiecăruia (vârstă
biologică și mentală, personalitate, abilități, dorințe);
c) contribuie la dezvoltarea şi diversificarea competenţelor educaționale, sociale și
profesionale şi a abilităţilor de viaţă ale tinerilor cu cerințe educaționale speciale și a
persoanelor cu dizabilități, valorificând totodată resursele locale;
d) colaborează cu serviciul public de asistență socială și unitățile de învățământ, în
vederea identificării nevoilor de pregătire pentru muncă a persoanelor cu dizabilități
de la nivelul comunităţii locale;
e) colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul Direcței Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului de la nivel de județ/sector al municipiului București și
Inspectoratele județene/ale municipiului București, în vederea evaluării potențialului
de pregătire pentru muncă a tinerilor cu cerințe educaționale speciale și a persoanelor
cu handicap aflate în risc de excluziune socială pentru elaborarea documentelor de
planificare strategică a educaţiei şi formării profesionale de la nivel judeţean/ al
municipiului București, cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă,
respectiv a municipiului Bucureşti, pentru actualizarea permanentă a informaţiilor
privind piaţa muncii și servicii furnizate persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă;
f) colaborează cu centrele comunitare de învățare permanentă, acreditate în condițiile
HG nr. 598/2017 pentru aprobarea Metodologiilor de acreditare, evaluare periodică,
organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă;
g) colaborează cu alte structuri guvernamentale și/sau neguvernamentale implicate în
pregătirea educațională, formarea profesională, recrutarea, plasarea, angajarea,
menţinerea sau găsirea unui loc de muncă;
h) contribuie la creşterea implicării active a comunității prin promovarea economiei
sociale, voluntariatului şi îmbătrânirii active.
CAPITOLUL II
Organizare şi funcţionare
Art. 6. — (1) Atelierul protejat funcţionează pe baza prezentei metodologii și a
regulamentului intern de funcționare aprobat de entitatea care l-a înființat.

(2) Condiţiile minime care trebuie îndeplinite cumulativ în vederea înfiinţării și funcționării
unui atelier protejat sunt:
a) existenţa unui spaţiu adecvat, deţinut cu orice titlu legal, pentru o perioadă de minimum 2
ani, în condițiile legii;
b) asigurarea dotărilor necesare funcţionării, pentru unul sau mai multe activități specifice,
inclusiv tehnologie de comunicare şi conexiune la internet, în condiţiile respectării
principiului accesibilităţii;
c) existenţa unei analize a nevoii de pregătire pentru muncă a tinerilor cu cerințe
educaționale speciale sau a persoanelor cu handicap privind necesitatea asigurării serviciilor
de formare profesională educație non-formală, terapie ocupațională şi servicii sprijin;
d) existența resursei umane necesară desfășurării în condiții optime a serviciilor de formare
profesională şi de sprijin, în condiţiile legii.
(3) Analiza prin care se fundamentează necesitatea înființării unui atelier protejat cuprinde
cel puțin următoarele: profilul posibililor beneficiari și numărul acestora precum și descrierea
comunităţii, din perspectiva infrastructurii, a ofertei educaționale și de locuri muncă, a
serviciilor existente și resurselor disponibile.
Art. 7. — (1) Atelierul protejat funcționează în spații adaptate, în cadrul unor locaţii situate
în comunitate, în cadrul sau în apropierea centrelor de zi, centrelor rezidenţiale, unităţilor
de învăţământ, precum și în cele ale organizațiilor neguvernamentale, în condițiile stabilite
prin prezenta metodologie.
(2) Adaptarea spațiilor dedicate atelierului protejat respectă normativele în vigoare prin care
se asigură atât accesul beneficiarilor, desfășurarea adecvată a activităților angajate cu
aceștia cât și siguranța tuturor participanţilor la activitățile din cadrul atelierului protejat.
Art. 8. — (1) Numărul precum și tipul de calificare și nivelul de studii personalului din cadrul
atelierului protejat sunt stabilite prin actul de înfiinţare, ariile de competență fiind corelate
cu: educația formală, educația non-formală, terapia ocupațională activități de dezvoltare a
abilităților sociale în vederea angajării, activități de dezvoltare a abilităților manuale și
practice, utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare.
(2) Atelierul protejat colaborează cu specialişti din diverse domenii de activitate, remuneraţi
sau voluntari, cadre didactice, consilieri școlari, psihologi, psihoterapeuți, kinetoterapeuți,
personal medical, agricultori, întreprinzători locali, ingineri, meşteşugari și alții.
(3) Atribuţiile personalului atelierului protejat se stabilesc de către entitatea inițiatoare.
Art. 9. (1) Activităţile de educaţie nonformală, terapie ocupaţională și formare profesională
se desfăşoară în scopul formării şi dezvoltării abilităţilor de comunicare, practice şi sociale
pentru integrarea în viața activă a beneficiarilor în comunitate.
(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se organizează cu grupe constituite din 4-6 beneficiari. )
În situaţii excepţionale, bine justificate, atelierul protejat poate funcţiona şi cu grupe
constituite din mai puţini sau mai mulţi beneficiari, cu aprobarea inspectoratului şcolar
judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv a conducătorului
instituției în structura/subordinea căreia se înființează.
(3) Programul de desfăşurare a activităţilor atelierului protejat este stabilit de entitatea care
l-a înființat, în urma consultării cu beneficiarii și ținând cont de nevoile specifice ale
acestora, în baza unui orar, stabilit prin regulamentul intern de funcţionare, pe parcursul a
minimum 4 ore/zi şi a maximum 8 ore/zi.

(4) Tipul activităţilor de educaţie nonformală şi terapie ocupaţională este stabilit în funcţie
de nevoile de dezvoltare personală a beneficiarilor şi cerinţele pieţei muncii, cuprinzând
activități de:
a) identificare a nevoilor de formare și a nivelului de înțelegere
b) consolidare a cunoștințelor de scris, citit, socotit etc;
c) identificare a abilităților beneficiarilor precum și a nevoilor de formare ale acestora;
d) formare şi dezvoltare a abilităţilor practice în diferite domenii de activitate: artă
meşteşugărească, croitorie, intreţinerea spaţiilor verzi, agricultură, menaj şi alimentaţie
publică, etc.
e) informare privind măsurile de stimulare a ocupării;
f) dezvoltare a abilităţilor sociale, de comunicare şi relaţionare interumană
g) coaching
h) consiliere privind alegerea traseului profesional
i) dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informatice
j) educaţie nonformală
k) identificarea de locuri de muncă
l) terapie ocupațională
Art. 10 (1) Personalul atelierului protejat care desfăşoară activităţi de educaţie nonformală şi
terapie ocupaţională este format cel puțin din:
a) un instructor de educaţie/ un instructor de educație extrașcolară pentru fiecare grupă
b) un psihopedagog/un terapeut ocupațional pentru fiecare grupă, care poate fi şi
responsabilul de caz
c) o infirmieră/îngrijitoare pentru fiecare grupă
(2) Înstructorul de educație extrașcolară din cadrul atelierului protejat organizat în unitățile
de învățământ se normează pentru activități de educație nonformală și terapie ocupațională,
desfășurate inclusiv sâmbăta, duminica și în sărbatorile legale, cu încadrarea în cele 40 ore
săptămânal.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) colaborează cu personalul care asigură formarea
profesională, în condițiile legii.
(4) Formarea profesională în cadrul atelierului protejat se poate asigura fie de către personal
din cadrul structurii care l-a înființat, dacă aceasta este autorizată ca furnizor de formare
profesională, în condițiile legii, fie de către un furnizor de formare profesională autorizat în
condițiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Încadrarea personalului didactic care asigură activitățile de formare profesională se face
pe baza planului-cadru de învățământ în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
schema de încadrare, planul de școlarizare și statul de personal fiind aprobate de
inspectoratele școlare județene, respectiv a muncipiului București.
Art. 11. — (1) În cadrul atelierului protejat se pot desfasura programe de formare
profesională pentru nivelul I de calificare profesională prevăzute de HG 918/2013 privind
Cadrul Național al Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Programele de formare profesională organizate în cadrul atelierelor protejate organizate
în unitățile de învățământ se realizează pe baza unui plan-cadru de învăţământ şi a
programelor şcolare, aprobate prin ordin de ministru al educației nationale.
(3) În planul-cadru vor fi prevăzute atât ore de formare si dezvoltare a abilităților sociale, de
comunicare și interrelaționare, cât si ore de specialitate şi instruire practică.

(4) Programul de formare profesională se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă – zi,
indiferent de vârsta beneficiarului.
(5) Numărul de ore/zi din cadrul programului de formare profesională este de maximum 4
ore.
(6) Orele de instruire practică se pot desfăşura la agenţi economici, cu respectarea condiţiilor
de accesibilitate şi asigurarea siguranței beneficiarilor, caz în care se pot încheia contracte
de ucenicie cu beneficiarii, în condiţiile legii.
Art. 12. – (1) Atelierul protejat se finanțează din bugetul entității care l-a înființat, din
granturi sau alte tipuri de finanțări interne și/sau externe, donații și sponsorizări, în
conformitate cu prevederile legale, inclusiv prin autofinanțare, ca urmare a valorificării
produselor realizate în cadrul acestuia.
(2) Sursele de finanțare menționate la alin. (1) se vor utiliza exclusiv pentru dezvoltarea
atelierului protejat.
Art. 13. — (1) Acreditarea unui atelier protejat în care se desfăşoară programe de formare
profesională, din cadrul unei unități de învățământse realizează de către Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - ARACIP, în conformitate cu prevederile
legale.
(2) ARACIP în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
elaborează standarde specifice pentru atelierele protejate.
(3) Acreditarea atelierului protejat organizat în cadrul autorităților administrației publice
locale sau în cadrul organizațiilor neguvernamentale, se realizează de către Autoritatea
Națională pentru Persoanele cu Dizabilități în baza unei proceduri aprobată prin ordin al
ministrului muncii și justiției sociale.
CAPITOLUL III
Admiterea în cadrul atelierului protejat
Art. 14. — (1) Recomandarea participării la activitățile din cadrul atelierului protejat este
menționată în certificatele de orientare școlară eliberate de centrele județene de resurse și
asistență educațională precum și, după caz în planurile de abilitare/reabilitare (PAR) sau
programele individuale de reabilitare și integrare socială (PIRIS), eliberate de comisiile pentru
protecția copilului, respectiv comisiile județene de evaluare în vederea încadrării în grad de
handicap.
(2) Perioada de timp pe care un beneficiar poate participa la activitățile unui atelier
protejat este de 4 ani, care cuprinde o perioadă de tranziție de maximum 1 an în care
beneficiarul parcurge programe de informare și consiliere privind cariera și piața muncii.
(3) În cazul în care se constată, pe perioada monitorizării, nevoia revenirii unui beneficiar în
atelierul protejat, durata frecventării în acest caz nu poate depăși 12 luni.
(4) În situația în care după perioada petrecută în cadrul atelierului protejat beneficiarul nu a
reuşit să se încadreze pe piaţa muncii în domeniul pentru care s-a pregătit, acesta poate să
solicite parcurgerea unui alt program de formare profesională autorizat, într-un alt domeniu
de activitate, pentru asigurarea reconversiei profesionale.
Art. 15. — (1) Înscrierea la activităţile din cadrul atelierului protejat se face în baza unei
cereri scrise, adresată conducerii instituției în structura sau în subordinea căreia funcționează
acesta.

(2) Dosarul de înscriere conţine cererea, formulată de beneficiar sau de reprezentantul legal
al acestuia și fotocopii certificate ale următoarelor documente:
a) actul de identitate a beneficiarului;
b) actele de identitate a părinţilor/reprezentanţilor legali ai beneficiarului, în cazul
minorului;
c) diploma/adeverinţă de absolvire a învăţământului gimnazial în cazul atelierului protejat
din structura/subordinea unităților de învățământ sau diploma/adeverinţă de absolvire a
ultimei forme de învățământ, în cazul celui organizat structura/subordinea autorităților
administrației publice locale sau organizației neguvernamentale;
d) certificat de orientare şcolară şi profesională eliberat de către comisiile de orientare
școlară şi profesională de la nivel județean/al Municipiului Bucureşti, în cazul atelierului
protejat din structura/subordinea unităților de învățământ, respectiv certificat de încadrare
în grad de handicap însoțit de PAR/PIRIS, în cazul atelierului protejat organizat în
structura/subordinea autorităților administrației publice locale sau organizației
neguvernamentale;
e) adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă și aptă din punct
de vedere medical pentru exercitarea ocupației în care dorește să se califice;
(3) În vederea înscrierii, în situaţia existenţei unui număr de cereri mai mare decât locurile
disponibile, se pot aplica criterii specifice de admitere, stabilite prin regulamentul intern de
funcţionare al atelierului protejat.
Art. 16. — (1) După aprobarea înscrierii se încheie un contract de furnizare de servicii
sociale/educaţionale cu beneficiarul şi/sau reprezentanţii legali ai acestora.
(2) În termen de 5 zile, se desemnează un responsabil de caz care va elabora, planul de
servicii individualizat, în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare, în cazul atelierului
protejat din structura/subordinea unităților de învățământ, respectiv Planul Individual de
Servicii, în colaborare cu serviciul de evaluare complexă, în cazul atelierului protejat
organizat în structura/subordinea autorităților administrației publice locale sau organizației
neguvernamentale.
Art. 17. — (1) La finalul programului de formare profesională, beneficiarii susţin un examen
de certificare a competenţelor dobândite, adaptat în funcție de nevoile individuale ale
acestora, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Promovarea examenului este urmată de eliberarea unui certificat de calificare însoţit de
suplimentul descriptiv al certificatului.
Art. 18. — Încetarea calităţii de beneficiar al unui atelier protejat se face:
a) la cererea beneficiarului sau a reprezentanţilor legali ai acestora;
b) după finalizarea programului de formare profesională;
c) la incadrarea pe piaţa muncii;
d) la expirarea contractului în baza căruia beneficiază de activitățile din cadrul atelierului
protejat.
  • Mona si Dan
  • Avatarul lui Mona si Dan
  • Deconectat
  • Platinum Member
  • Posts: 5011
  • Thank you received: 714
  • Karma: 13
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.