Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Locul de munca in unitate protejata

Locul de munca in unitate protejata #45641

Daniel a posta la Cadrul Juridic Ordinul 1372/2010 Procedura de autorizare a unitatilor protejate. Il gasiti !

Mai nou Daniela Tontchs, in Observatorul a publicat doar un Proiect de Hotarare de Guvern;

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Ordin nr…….
pentru aprobarea
Metodologiei de organizare și funcţionare a atelierelor
protejate
Ministrul muncii și justiției sociale numit în funcție în baza Decretului Președintelui României
nr.608 din 29 iunie 2017 pentru numirea Guvernului României
și
Ministrul educației naționale numit în funcție în baza Decretului Președintelui României
nr.608 din 29 iunie 2017 pentru numirea Guvernului României
Având în vedere:
- art. 5 pct.9 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- art. 55 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi
completările ulterioare.
- art. VII.4. Ocuparea forței de muncă din HG nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei
naționale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016–2020 și a
Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale ”O societate fără
bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020.
- Referatul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. ........precum și
Referatul Ministerului Educației Naționale nr………..
În temeiul,
-art.17 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.12/2017 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Muncii și Justiției Sociale,
-art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.26/2017 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației Naționale,
emit următorul ordin:
ART. 1 Se aprobă Metodologia de organizare și funcţionare a atelierelor protejate cuprinsă în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii și justiției sociale Ministrul educației naționale
Lia-Olguța VASILESCU Liviu Marian POP
Bucureşti, ………………
Nr. ………………………….

ANEXĂ
METODOLOGIA de organizare și funcţionare a atelierelor protejate
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. — (1) Prezenta metodologie reglementează modul de organizare și funcţionare a
atelierului protejat.
Art. 2. – (1) În sensul prezentei metodologii, atelierul protejat este o structură cu sau fără
personalitate juridică, în care sunt organizate activităţi de formare profesională, educaţie
nonformală şi terapie ocupaţională pentru tinerii cu cerințe educaționale speciale cu vârste
de peste 16 ani și pentru persoanele cu handicap, denumite în continuare beneficiari.
(2) Scopul atelierului protejat este să asigure satisfacerea nevoilor de educație, necesare în
abilitarea/ pregătirea pentru muncă și angajarea în muncă, în vederea obţinerii unei calificări
şi a integrării în viaţa activă, într-un cadru adaptat, personalizat și flexibil.
Art. 3. — Principiile pe baza cărora funcţionează atelierul protejat sunt:
a) principiul accesibilităţii – presupune luarea în considerare, încă din faza de
fundamentare a înființării, a aspectelor referitoare la cost, disponibilitate, adaptare,
proximitate;
b) principiul sustenabilităţii - îndeplinirea condiţiilor necesare pentru asigurarea
funcţionării în comunitate atâta vreme cât există nevoia specifică;
c) principiul centrării pe rezultate - atelierul se axa pe potențialul identificat al
beneficiarilor în corelare cu ceea ce vor fi capabili pună în practică, mai mult decât
pe calificările formale;
d) principiul abordării strategice - atelierul se va încadra în strategia locală de
dezvoltare, va respecta, legislaţia în domeniu tendinţele în evoluţia educaţiei și
terapiei ocupaționale precum şi a pieţei muncii;
e) principiul abordării integrate- nevoia de formare este abordată integrat, ţinând cont
de toţi factorii şi resursele implicate, pentru a atinge obiectivele personale ale
beneficiarilor;
f) principiul asigurării continuităţii în măsurile de protecţie.
Art. 4. – (1) Atelierul protejat poate fi înființat în comunitate ca activitate/serviciu de
sprijin,educațional sau de formare profesională, în cadrul:
- unităților de învățământ;
- acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau autorizate ca furnizori de formare
profesională, după caz;
- organizațiilor neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale și/sau autorizate
ca furnizori de formare profesională, după caz.
(2) În cazul unităților de învățământ, atelierul protejat se înființează ca structură fără
personalitate juridică, la propunerea consiliului de administraţiei al unităţii de învăţământ cu
avizul autorității administrației publice locale sau cu avizul consiliului judeţean,
respectivconsiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
(3) Atelierele protejate din cadrul autorităților administrației publice locale se înființează ca
structuri cu sau fără personalitate juridică prin hotărâre a consiliului județean respectiv a
consiliului local.
(4) Atelierele protejate din cadrul organizației neguvernamentale acreditate se înființează
prin decizie a organului de conducere a acesteia.
5) Serviciile oferite în cadrul atelierelor protejate organizate în cadrul unităților de
învățământ precum și în cadrul autorităților administrației publice locale sunt gratuite pentru
beneficiari.
Art. 5. — Atelierul protejat:
a) oferă cadrul adaptat, în comunitățile în care aceștia trăiesc cu scopul
eliminării/limitării riscului de excluziune socială, oferind oportunități de formare
profesională și desfășurare de activități de terapie ocupațională, educație nonformală,
pregătire pentru muncă și ocupare în acord cu nevoile pieței muncii din comunitatea
respectivă;
b) contribuie la creşterea autonomiei personale, şanselor de integrare socioprofesională
şi de dezvoltare personală, prin adaptarea activităților la specificul tipului de
dizabilitate al fiecărui beneficiar și cu, respectarea particularităților fiecăruia (vârstă
biologică și mentală, personalitate, abilități, dorințe);
c) contribuie la dezvoltarea şi diversificarea competenţelor educaționale, sociale și
profesionale şi a abilităţilor de viaţă ale tinerilor cu cerințe educaționale speciale și a
persoanelor cu dizabilități, valorificând totodată resursele locale;
d) colaborează cu serviciul public de asistență socială și unitățile de învățământ, în
vederea identificării nevoilor de pregătire pentru muncă a persoanelor cu dizabilități
de la nivelul comunităţii locale;
e) colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul Direcței Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului de la nivel de județ/sector al municipiului București și
Inspectoratele județene/ale municipiului București, în vederea evaluării potențialului
de pregătire pentru muncă a tinerilor cu cerințe educaționale speciale și a persoanelor
cu handicap aflate în risc de excluziune socială pentru elaborarea documentelor de
planificare strategică a educaţiei şi formării profesionale de la nivel judeţean/ al
municipiului București, cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă,
respectiv a municipiului Bucureşti, pentru actualizarea permanentă a informaţiilor
privind piaţa muncii și servicii furnizate persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă;
f) colaborează cu centrele comunitare de învățare permanentă, acreditate în condițiile
HG nr. 598/2017 pentru aprobarea Metodologiilor de acreditare, evaluare periodică,
organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă;
g) colaborează cu alte structuri guvernamentale și/sau neguvernamentale implicate în
pregătirea educațională, formarea profesională, recrutarea, plasarea, angajarea,
menţinerea sau găsirea unui loc de muncă;
h) contribuie la creşterea implicării active a comunității prin promovarea economiei
sociale, voluntariatului şi îmbătrânirii active.
CAPITOLUL II
Organizare şi funcţionare
Art. 6. — (1) Atelierul protejat funcţionează pe baza prezentei metodologii și a
regulamentului intern de funcționare aprobat de entitatea care l-a înființat.

(2) Condiţiile minime care trebuie îndeplinite cumulativ în vederea înfiinţării și funcționării
unui atelier protejat sunt:
a) existenţa unui spaţiu adecvat, deţinut cu orice titlu legal, pentru o perioadă de minimum 2
ani, în condițiile legii;
b) asigurarea dotărilor necesare funcţionării, pentru unul sau mai multe activități specifice,
inclusiv tehnologie de comunicare şi conexiune la internet, în condiţiile respectării
principiului accesibilităţii;
c) existenţa unei analize a nevoii de pregătire pentru muncă a tinerilor cu cerințe
educaționale speciale sau a persoanelor cu handicap privind necesitatea asigurării serviciilor
de formare profesională educație non-formală, terapie ocupațională şi servicii sprijin;
d) existența resursei umane necesară desfășurării în condiții optime a serviciilor de formare
profesională şi de sprijin, în condiţiile legii.
(3) Analiza prin care se fundamentează necesitatea înființării unui atelier protejat cuprinde
cel puțin următoarele: profilul posibililor beneficiari și numărul acestora precum și descrierea
comunităţii, din perspectiva infrastructurii, a ofertei educaționale și de locuri muncă, a
serviciilor existente și resurselor disponibile.
Art. 7. — (1) Atelierul protejat funcționează în spații adaptate, în cadrul unor locaţii situate
în comunitate, în cadrul sau în apropierea centrelor de zi, centrelor rezidenţiale, unităţilor
de învăţământ, precum și în cele ale organizațiilor neguvernamentale, în condițiile stabilite
prin prezenta metodologie.
(2) Adaptarea spațiilor dedicate atelierului protejat respectă normativele în vigoare prin care
se asigură atât accesul beneficiarilor, desfășurarea adecvată a activităților angajate cu
aceștia cât și siguranța tuturor participanţilor la activitățile din cadrul atelierului protejat.
Art. 8. — (1) Numărul precum și tipul de calificare și nivelul de studii personalului din cadrul
atelierului protejat sunt stabilite prin actul de înfiinţare, ariile de competență fiind corelate
cu: educația formală, educația non-formală, terapia ocupațională activități de dezvoltare a
abilităților sociale în vederea angajării, activități de dezvoltare a abilităților manuale și
practice, utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare.
(2) Atelierul protejat colaborează cu specialişti din diverse domenii de activitate, remuneraţi
sau voluntari, cadre didactice, consilieri școlari, psihologi, psihoterapeuți, kinetoterapeuți,
personal medical, agricultori, întreprinzători locali, ingineri, meşteşugari și alții.
(3) Atribuţiile personalului atelierului protejat se stabilesc de către entitatea inițiatoare.
Art. 9. (1) Activităţile de educaţie nonformală, terapie ocupaţională și formare profesională
se desfăşoară în scopul formării şi dezvoltării abilităţilor de comunicare, practice şi sociale
pentru integrarea în viața activă a beneficiarilor în comunitate.
(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se organizează cu grupe constituite din 4-6 beneficiari. )
În situaţii excepţionale, bine justificate, atelierul protejat poate funcţiona şi cu grupe
constituite din mai puţini sau mai mulţi beneficiari, cu aprobarea inspectoratului şcolar
judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv a conducătorului
instituției în structura/subordinea căreia se înființează.
(3) Programul de desfăşurare a activităţilor atelierului protejat este stabilit de entitatea care
l-a înființat, în urma consultării cu beneficiarii și ținând cont de nevoile specifice ale
acestora, în baza unui orar, stabilit prin regulamentul intern de funcţionare, pe parcursul a
minimum 4 ore/zi şi a maximum 8 ore/zi.

(4) Tipul activităţilor de educaţie nonformală şi terapie ocupaţională este stabilit în funcţie
de nevoile de dezvoltare personală a beneficiarilor şi cerinţele pieţei muncii, cuprinzând
activități de:
a) identificare a nevoilor de formare și a nivelului de înțelegere
b) consolidare a cunoștințelor de scris, citit, socotit etc;
c) identificare a abilităților beneficiarilor precum și a nevoilor de formare ale acestora;
d) formare şi dezvoltare a abilităţilor practice în diferite domenii de activitate: artă
meşteşugărească, croitorie, intreţinerea spaţiilor verzi, agricultură, menaj şi alimentaţie
publică, etc.
e) informare privind măsurile de stimulare a ocupării;
f) dezvoltare a abilităţilor sociale, de comunicare şi relaţionare interumană
g) coaching
h) consiliere privind alegerea traseului profesional
i) dezvoltare a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informatice
j) educaţie nonformală
k) identificarea de locuri de muncă
l) terapie ocupațională
Art. 10 (1) Personalul atelierului protejat care desfăşoară activităţi de educaţie nonformală şi
terapie ocupaţională este format cel puțin din:
a) un instructor de educaţie/ un instructor de educație extrașcolară pentru fiecare grupă
b) un psihopedagog/un terapeut ocupațional pentru fiecare grupă, care poate fi şi
responsabilul de caz
c) o infirmieră/îngrijitoare pentru fiecare grupă
(2) Înstructorul de educație extrașcolară din cadrul atelierului protejat organizat în unitățile
de învățământ se normează pentru activități de educație nonformală și terapie ocupațională,
desfășurate inclusiv sâmbăta, duminica și în sărbatorile legale, cu încadrarea în cele 40 ore
săptămânal.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) colaborează cu personalul care asigură formarea
profesională, în condițiile legii.
(4) Formarea profesională în cadrul atelierului protejat se poate asigura fie de către personal
din cadrul structurii care l-a înființat, dacă aceasta este autorizată ca furnizor de formare
profesională, în condițiile legii, fie de către un furnizor de formare profesională autorizat în
condițiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Încadrarea personalului didactic care asigură activitățile de formare profesională se face
pe baza planului-cadru de învățământ în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
schema de încadrare, planul de școlarizare și statul de personal fiind aprobate de
inspectoratele școlare județene, respectiv a muncipiului București.
Art. 11. — (1) În cadrul atelierului protejat se pot desfasura programe de formare
profesională pentru nivelul I de calificare profesională prevăzute de HG 918/2013 privind
Cadrul Național al Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Programele de formare profesională organizate în cadrul atelierelor protejate organizate
în unitățile de învățământ se realizează pe baza unui plan-cadru de învăţământ şi a
programelor şcolare, aprobate prin ordin de ministru al educației nationale.
(3) În planul-cadru vor fi prevăzute atât ore de formare si dezvoltare a abilităților sociale, de
comunicare și interrelaționare, cât si ore de specialitate şi instruire practică.

(4) Programul de formare profesională se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă – zi,
indiferent de vârsta beneficiarului.
(5) Numărul de ore/zi din cadrul programului de formare profesională este de maximum 4
ore.
(6) Orele de instruire practică se pot desfăşura la agenţi economici, cu respectarea condiţiilor
de accesibilitate şi asigurarea siguranței beneficiarilor, caz în care se pot încheia contracte
de ucenicie cu beneficiarii, în condiţiile legii.
Art. 12. – (1) Atelierul protejat se finanțează din bugetul entității care l-a înființat, din
granturi sau alte tipuri de finanțări interne și/sau externe, donații și sponsorizări, în
conformitate cu prevederile legale, inclusiv prin autofinanțare, ca urmare a valorificării
produselor realizate în cadrul acestuia.
(2) Sursele de finanțare menționate la alin. (1) se vor utiliza exclusiv pentru dezvoltarea
atelierului protejat.
Art. 13. — (1) Acreditarea unui atelier protejat în care se desfăşoară programe de formare
profesională, din cadrul unei unități de învățământse realizează de către Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - ARACIP, în conformitate cu prevederile
legale.
(2) ARACIP în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
elaborează standarde specifice pentru atelierele protejate.
(3) Acreditarea atelierului protejat organizat în cadrul autorităților administrației publice
locale sau în cadrul organizațiilor neguvernamentale, se realizează de către Autoritatea
Națională pentru Persoanele cu Dizabilități în baza unei proceduri aprobată prin ordin al
ministrului muncii și justiției sociale.
CAPITOLUL III
Admiterea în cadrul atelierului protejat
Art. 14. — (1) Recomandarea participării la activitățile din cadrul atelierului protejat este
menționată în certificatele de orientare școlară eliberate de centrele județene de resurse și
asistență educațională precum și, după caz în planurile de abilitare/reabilitare (PAR) sau
programele individuale de reabilitare și integrare socială (PIRIS), eliberate de comisiile pentru
protecția copilului, respectiv comisiile județene de evaluare în vederea încadrării în grad de
handicap.
(2) Perioada de timp pe care un beneficiar poate participa la activitățile unui atelier
protejat este de 4 ani, care cuprinde o perioadă de tranziție de maximum 1 an în care
beneficiarul parcurge programe de informare și consiliere privind cariera și piața muncii.
(3) În cazul în care se constată, pe perioada monitorizării, nevoia revenirii unui beneficiar în
atelierul protejat, durata frecventării în acest caz nu poate depăși 12 luni.
(4) În situația în care după perioada petrecută în cadrul atelierului protejat beneficiarul nu a
reuşit să se încadreze pe piaţa muncii în domeniul pentru care s-a pregătit, acesta poate să
solicite parcurgerea unui alt program de formare profesională autorizat, într-un alt domeniu
de activitate, pentru asigurarea reconversiei profesionale.
Art. 15. — (1) Înscrierea la activităţile din cadrul atelierului protejat se face în baza unei
cereri scrise, adresată conducerii instituției în structura sau în subordinea căreia funcționează
acesta.

(2) Dosarul de înscriere conţine cererea, formulată de beneficiar sau de reprezentantul legal
al acestuia și fotocopii certificate ale următoarelor documente:
a) actul de identitate a beneficiarului;
b) actele de identitate a părinţilor/reprezentanţilor legali ai beneficiarului, în cazul
minorului;
c) diploma/adeverinţă de absolvire a învăţământului gimnazial în cazul atelierului protejat
din structura/subordinea unităților de învățământ sau diploma/adeverinţă de absolvire a
ultimei forme de învățământ, în cazul celui organizat structura/subordinea autorităților
administrației publice locale sau organizației neguvernamentale;
d) certificat de orientare şcolară şi profesională eliberat de către comisiile de orientare
școlară şi profesională de la nivel județean/al Municipiului Bucureşti, în cazul atelierului
protejat din structura/subordinea unităților de învățământ, respectiv certificat de încadrare
în grad de handicap însoțit de PAR/PIRIS, în cazul atelierului protejat organizat în
structura/subordinea autorităților administrației publice locale sau organizației
neguvernamentale;
e) adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă și aptă din punct
de vedere medical pentru exercitarea ocupației în care dorește să se califice;
(3) În vederea înscrierii, în situaţia existenţei unui număr de cereri mai mare decât locurile
disponibile, se pot aplica criterii specifice de admitere, stabilite prin regulamentul intern de
funcţionare al atelierului protejat.
Art. 16. — (1) După aprobarea înscrierii se încheie un contract de furnizare de servicii
sociale/educaţionale cu beneficiarul şi/sau reprezentanţii legali ai acestora.
(2) În termen de 5 zile, se desemnează un responsabil de caz care va elabora, planul de
servicii individualizat, în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare, în cazul atelierului
protejat din structura/subordinea unităților de învățământ, respectiv Planul Individual de
Servicii, în colaborare cu serviciul de evaluare complexă, în cazul atelierului protejat
organizat în structura/subordinea autorităților administrației publice locale sau organizației
neguvernamentale.
Art. 17. — (1) La finalul programului de formare profesională, beneficiarii susţin un examen
de certificare a competenţelor dobândite, adaptat în funcție de nevoile individuale ale
acestora, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Promovarea examenului este urmată de eliberarea unui certificat de calificare însoţit de
suplimentul descriptiv al certificatului.
Art. 18. — Încetarea calităţii de beneficiar al unui atelier protejat se face:
a) la cererea beneficiarului sau a reprezentanţilor legali ai acestora;
b) după finalizarea programului de formare profesională;
c) la incadrarea pe piaţa muncii;
d) la expirarea contractului în baza căruia beneficiază de activitățile din cadrul atelierului
protejat.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6746
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Locul de munca in unitate protejata #47539

Procedura de autorizare a unităților protejate, din 18.09.2020

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Procedura de autorizare a unităților protejate, din 18.09.2020
În vigoare de la 09 noiembrie 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 09 noiembrie 2020. Formă aplicabilă la 10 noiembrie 2020. Art. 1. - Prezenta procedură stabilește modalitatea de autorizare a unităților protejate pe baza autorizației eliberate în condițiile Legii nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
denumită în continuare Lege.
Art. 2. - Autorizația de funcționare ca unitate protejată este eliberată de către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopții, denumită în continuare Autoritate, prin ordin al președintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate.
Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 3. - (1) În vederea autorizării ca unitate protejată, o entitate trebuie să respecte prevederile art. 5 pct. 29, art. 78 alin. (3) lit. b) și art. 81
alin. (1), (11) și (2) din Lege, și anume:
a) să fie operator economic cu personalitate juridică și gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul
III, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III să
reprezinte cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
b) să fie secție, atelier sau altă structură, fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, din cadrul unei instituții publice sau din cadrul unei
organizații fără scop patrimonial, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentând cel puțin 30% din
numărul total al angajaților secției, atelierului sau structurii, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III să
reprezinte cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților din secție, atelier sau structură;
c) să fie persoană fizică deținătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III în situația în care:
(i) este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una din formele de organizare
ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
(ii) este persoană fizică autorizată;
(iii) este membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii.
(2) În situația în care, ulterior eliberării autorizației, intervin modificări în urma cărora condițiile de autorizare prevăzute la alin. (1) nu mai
sunt îndeplinite, reprezentantul legal al unității protejate are obligația de a notifica Autoritatea, în maximum 5 zile lucrătoare de la data ivirii
acestor modificări.
Art. 4. - (1) În vederea autorizării ca unitate protejată, dosarul se depune personal, prin poștă cu confirmare de primire, la sediul Autorității
din municipiul București, bd. Ghe. Magheru nr. 7, sau prin mijloace electronice, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., și cuprinde
documentele prevăzute la alin. (2) - (5).
(2) Modelul de cerere pentru eliberarea autorizației este prevăzut în anexa nr. 2.
(3) Actele privind înființarea și organizarea entității, în termen de valabilitate, pot fi, după caz:
a) act constitutiv/statut, act normativ/regulament de organizare și funcționare;
b) certificat de înregistrare în registrul comerțului, certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registrul special
eliberat de judecătorie;
c) certificat constatator din care să rezulte activitățile desfășurate și codurile Clasificării activităților din economia națională - CAEN
aferente, precum și adresele punctelor de lucru, după caz;
d) actul din care reiese codul de înregistrare fiscală;
e) copie de pe cartea de identitate, autorizație/atestat/aviz de liberă practică, orice document care să ateste înscrierea într-o formă de
organizare, pentru exercitarea profesiei în baza unei legi speciale.
(4) Tabelul cu domeniul/domeniile de activitate și personalul angajat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 și care cuprinde
următoarele informații:
a) numele și prenumele persoanelor angajate;
b) timpul de lucru al fiecărui angajat (norma);
c) activitatea proprie a persoanei cu handicap/invalide gradul III, scurtă descriere, corelată cu activitățile din certificatul constatator prevăzut
la alin. (3) lit. c);
d) domeniul/domeniile de activitate care face/fac obiectul autorizării;
e) locul desfășurării activității pentru care se solicită autorizația;
f) observații;
g) procentul de persoane cu handicap/invalide gradul III angajate;
h) procentul normei de lucru cumulate a persoanelor cu handicap/invalide gradul III angajate.
(5) Alte documente:
a) raport per salariat extras, după caz, din Registrul general de evidență a salariaților, pentru fiecare persoană cu handicap/invalidă gradul
III, la data depunerii cererii de autorizare;
b) copii de pe contractele de muncă și fișele de post ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III;
c) copii de pe documentele de încadrare în grad de handicap/invaliditate gradul III;
d) angajamentul reprezentantului legal al unității protejate de a informa Autoritatea cu privire la modificările în urma cărora condițiile de
autorizare nu mai sunt îndeplinite sau cu privire la modificări ale documentelor prevăzute la alin. (2) - (4) și în prezentul alineat, în maximum
5 zile lucrătoare de la data producerii acestor modificări.
(6) Documentele prevăzute la alin. (2) - (5) sunt în termen de valabilitate și poartă pe fiecare pagină semnătura reprezentantului legal, cu
mențiunea "conform cu originalul", dacă sunt transmise în format fizic. Dacă entitatea care solicită autorizarea ca unitate protejată optează
pentru transmiterea documentelor pe e-mail, acestea sunt semnate cu semnătura digitală autorizată a reprezentantului legal și nu au
mențiunea "conform cu originalul".
(7) În situația în care ulterior eliberării autorizației intervin modificări cu privire la documentele prevăzute la alin. (2) - (5), reprezentantul
legal al unității protejate are obligația de a notifica Autoritatea în maximum 5 zile lucrătoare de la data ivirii acestor modificări și de a
comunica noile documente cu respectarea prevederilor alin. (6). În funcție de acestea, Autoritatea eliberează o nouă autorizație sau, după
caz, retrage autorizația dacă se constată că potrivit noilor documente nu mai este dovedită îndeplinirea condițiilor de autorizare.
Art. 5. - (1) Propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unității protejate autorizate reprezintă ansamblul activităților
realizate integral sau parțial de persoana cu handicap/invalidă gradul III, în scopul obținerii produsului comercializabil sau în scopul prestării
serviciului.
(2) Produsul comercializabil reprezintă bunul material obținut prin prelucrarea materiilor prime în procesul de producție realizat prin propria
activitate a persoanei cu handicap/invalidă gradul III, iar serviciul prestat reprezintă operațiunea realizată prin propria activitate a persoanei
cu handicap/invalidă gradul III, care nu constituie intermediere sau livrare de bunuri, altele decât cele rezultate din activitatea de producție a
entității, al cărui cost este reprezentat de minimum 70% din cheltuielile salariale. În situația activităților economice desfășurate de către
persoana fizică deținătoare a unui document de încadrare în grad de handicap/invaliditate gradul III, în condițiile art. 81 din lege, pentru
care nu sunt înregistrate cheltuieli cu salariile, condiția referitoare la costul serviciului nu se aplică.
(3) Activitatea persoanei cu handicap/invalide gradul III angajate se poate atesta prin contractul individual de muncă al acesteia, fișa de
post sau prin orice alt document emis de conducătorul unității protejate autorizate.
Art. 6. - (1) Prevederile art. 3 și 4 constituie condiții de autorizare a unităților protejate, iar neîndeplinirea acestora conduce la respingerea
cererii de autorizare.
(2) Respingerea cererii de autorizare se aduce la cunoștința solicitantului, prin notificare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii. Notificarea poate fi atacată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 7. - (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării, dosarul este analizat de către structura de specialitate din cadrul
Autorității, care propune președintelui acesteia eliberarea autorizației, în baza unei note.
(2) Autorizația se eliberează în baza notei prevăzute la alin. (1), aprobate de președintele Autorității.
(3) Fiecare autorizație este înregistrată în Registrul unităților protejate, gestionat de structura de specialitate și postat pe site-ul Autorității.
(4) Modelul Registrului unităților protejate este prevăzut în anexa nr. 4.
(5) Registrul unităților protejate este permanent actualizat de către structura de specialitate din cadrul Autorității.
(6) Entitățile interesate să achiziționeze produse sau servicii de la unități protejate autorizate pot accesa informații cu privire la acestea, din
Registrul unităților protejate publicat pe site-ul Autorității.
Art. 8. - (1) Autorizațiile eliberate au valabilitate de 3 ani.
(2) Autorizația își păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite dispozițiile legale referitoare la autorizarea unităților protejate.
(3) Eliberarea unei noi autorizații ori de câte ori situația o impune atrage încetarea valabilității autorizației deținute.
(4) La expirarea termenului de valabilitate a autorizației, entitatea interesată reia procesul de autorizare. Demersul poate fi realizat cu
minimum 60 de zile înainte de expirarea propriu-zisă a autorizației.
Art. 9. - (1) Unitatea protejată autorizată are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an,
să prezinte Autorității raportul de activitate pentru anul precedent, al cărui model es este prevăzut în anexa nr. 5.
(2) Raportul de activitate prevăzut la alin. (1) se transmite la sediul Autorității din municipiul București, bd. Ghe. Magheru nr. 7, sau prin
mijloace electronice, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., caz în care acesta trebuie să fie semnat cu semnătura digitală autorizată a
reprezentantului legal al unității protejate autorizate.
(3) Anual, structura de specialitate analizează rapoartele de activitate, rezultatul analizei fiind consemnat în Raportul de activitate a
Autorității.
Art. 10. - (1) Suspendarea autorizației se face în caz de neprezentare a raportului de activitate prevăzut la art. 9 alin. (1).
(2) Suspendarea autorizației se face prin ordin al președintelui Autorității, în baza unei note întocmite de către structura de specialitate a
Autorității și aprobate de președintele acesteia.
(3) Ordinul președintelui Autorității, prevăzut la alin. (2), se consemnează în Registrul unităților protejate și este comunicat atât pe adresa
electronică a unității protejate, cât și prin poștă, cu confirmare de primire.
(4) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizația poate solicita revocarea măsurii luate, în termen de 30 de zile de la data
comunicării ordinului prevăzut la alin. (2), pe adresa electronică a acesteia, prezentând în acest sens raportul de activitate.
(5) Pe perioada suspendării autorizației, unitatea protejată autorizată nu mai beneficiază de facilitățile prevăzute de lege.
Art. 11. - (1) Retragerea autorizației se poate face în următoarele situații:
a) nerespectarea prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea ca unitate protejată, constatate de structura de specialitate, în
urma analizării raportului de activitate;
b) neprezentarea de către unitatea protejată, în termen de 30 de zile de la data suspendării, a raportului de activitate conform prevederilor
art. 10 alin. (4);
c) nerespectarea prevederilor art. 3, pe perioada de valabilitate a autorizației;
d) nerespectarea prevederilor art. 4, constatată în urma analizei documentelor, de către structura de specialitate;
e) la propunerea organelor competente, ca urmare a constatării nerespectării condițiilor de autorizare pe durata valabilității autorizației;
f) ca urmare a nerespectării angajamentului reprezentantului legal al unității protejate de a informa Autoritatea cu privire la modificările în
urma cărora condițiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite sau cu privire la modificări ale documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) - (5), în
maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii acestor modificări;
g) la cerere.
(2) Retragerea autorizației se face prin ordin al președintelui Autorității, în baza unei note întocmite de structura de specialitate a Autorității
și aprobată de președintele acesteia.
(3) Ordinul președintelui Autorității, prevăzut la alin. (2), se consemnează în Registrul unităților protejate și este comunicat atât pe adresa
electronică a unității protejate, cât și prin poștă, cu confirmare de primire.
(4) Retragerea autorizației presupune radierea unității protejate din Registrul unităților protejate.
Art. 12. - (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitățile protejate autorizate în baza Ordinului ministrului
muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, cu modificările și
completările ulterioare, vor transmite documentele în conformitate cu prevederile art. 4, în vederea emiterii unei noi autorizații.
(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) reprezintă situație de retragere a autorizației.
Art. 13. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1 la procedură
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, COPII ȘI ADOPȚII
AUTORIZAȚIE
de funcționare ca unitate protejată nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . (Se completează cu denumirea entității care se autorizează.), cu sediul în localitatea: . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . .
. . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., cod de înregistrare fiscală . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,
Secția/Atelierul/Structura . . . . . . . . . . care funcționează în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul .
. . . . . . . . ., din cadrul . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . .,
cod de înregistrare fiscală . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . .,
. . . . . . . . . . (Se completează cu numele și prenumele persoanei care exercită o profesie în baza unei legi speciale.), CNP . . . . . . . . . .,
domiciliată/domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . .,
posesoare/posesor a/al CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emisă la data de . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . .,
este autorizat(ă) să funcționeze ca unitate protejată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile de activitate publicate în Registrul unităților protejate1: . . .
1 Informații cu privire la Registrul unităților protejate sunt publicate pe site-ul www.andpdca.gov.ro.
Prezenta autorizație are valabilitate 3 ani de la data eliberării.
Președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopții,
[(L.S.)] . . . . . . . . . . NOTĂ:
La completarea autorizației se vor elimina rubricile necorespunzătoare.
ANEXA Nr. 2 la procedură
CERERE
pentru eliberarea autorizației
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . .
., reprezentant legal pentru . . . . . . . . . . (Se completează cu denumirea entității care se autorizează.),
cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., cod de
înregistrare fiscală . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . ., cu punct de lucru în . . . . . . . . . . localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . .
. . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . .,
secția/atelierul/structura . . . . . . . . . . care funcționează în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . .
. . . . . . . . din cadrul . . . . . . . . . . cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . .,
cod de înregistrare fiscală . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . .,
. . . . . . . . . . (Se completează cu numele și prenumele persoanei care exercită o profesie în baza unei legi speciale), CNP . . . . . . . . . .,
domiciliată/domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .,
județul . . . . . . . . . ., posesoare/posesor a/al CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., emisă la data de . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . .,
solicit eliberarea autorizației de funcționare ca unitate protejată pentru următoarele domenii de activitate: . . . . . . . . . .
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută la art. 326 din Codul penal, privind falsul în declarații, următoarele:
- sunt respectate condițiile de autorizare a unităților protejate;
- documentele depuse sunt conforme cu originalul;
- persoanele cu handicap/invalide gradul III desfășoară propria activitate în cadrul domeniilor de activitate pentru care se solicită autorizația;
- orice modificare intervenită, care determină nerespectarea prevederilor art. 3 din procedura de autorizare, se notifică Autorității Naționale
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (Autoritatea), de către reprezentantul legal al unității protejate.
Prin prezenta cerere mă angajez:
- să comercializez doar produsele și serviciile publicate în Registrul unităților protejate, publicat pe site-ul Autorității;
- să public Raportul anual de activitate al unității protejate pe site-ul . . . . . . . . . . .
Prin prezenta cerere îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și postarea pe site-ul Autorității a informațiilor
cuprinse în Registrul unităților protejate.
Data . . . . . . . . . . Semnătura solicitantului . . . . . . . . . . ANEXA Nr. 3 la procedură
ANTET
TABEL
cu domeniile de activitate și personalul angajat1
1 Se completează, obligatoriu, de către toți solicitanții de autorizație prevăzuți la art. 3 din procedură.
. . . . . . . . . . (Se completează cu denumirea entității care se autorizează.)
Secția/Atelierul/Structura . . . . . . . . . . din cadrul instituției publice/organizației fără scop patrimonial . . . . . . . . . . (Se completează cu
numele și prenumele persoanei care exercită o profesie în baza unei legi speciale.)
Procent persoane cu handicap/invalide gradul III: . . . . . . . . . . %
Nr.
crt.
Numele și
prenumele
persoanelor
angajate
Timpul de
lucru al
fiecărui
angajat
(norma)
Propria activitate a
persoanelor cu
handicap/invalide gradul
III (scurtă descriere)
Domeniul/Domeniile
de activitate care
fac obiectul
autorizării
Locul desfășurării
activității pentru care
se solicită
autorizarea (adresa
sediului, adresa
punctului de lucru)
Observații (în cazul
persoanelor cu handicap
se va preciza: PH cu nr.
și data certificat de
încadrare în grad de
handicap, iar pentru
persoanele invalide
gradul III: PI, nr. și data
deciziei medicale asupra
capacității de muncă)
1
Procent norma de lucru persoane cu handicap/invalide gradul III . . . . . . . . . .%
Data . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
ANEXA Nr. 4 la procedură
REGISTRUL UNITĂȚILOR PROTEJATE
Actualizat la data . . . . . . . . . .
Nr.
crt.
Județul Denumirea
unității
protejate
autorizate
Nr. /Dată
autorizație/
ordin
Adresa
sediului
Adresa
punctului
de lucru
Status
autorizație
(activă/
suspendată).
Nr. /Dată
ordin
Domeniul/
Domenii
de
activitate
Nr. total
angajați
Nr.
angajați
persoane
cu
handicap/
Invalide
grad III
Cifra de
afaceri, fără
TVA, pentru
anul
precedent1
Valoarea
totală (fără
TVA) a
contractelor
încheiate de
unitatea
protejată
pentru anul
precedent
Date de
contact
(telefon,
mail,
website,
după caz)
1 Cifra de afaceri, fără TVA, este aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza
Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
și este preluată din rapoartele de activitate ale unităților protejate autorizate.
ANEXA Nr. 5 la procedură
ANTET
RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul . . . . . . . . . .
Unitatea protejată autorizată
. . . . . . . . . .
În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem raportul de activitate al unității protejate autorizate, . . . . . . . . . .
1. . . . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . .
. ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., a fost autorizată să funcționeze ca unitate protejată, având Autorizația nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . . 2. Domeniile autorizate în care au lucrat, pe parcursul anului, persoanele cu handicap/invalide gradul III și activitatea prestată:
Nr.
crt.
Domeniile autorizate în care au lucrat pe parcursul anului persoanele
cu handicap/invalide gradul III
Descrierea activității prestate de către
persoanele cu handicap/invalide gradul
III
3. În anul . . . . . . . . . . personalul angajat în cadrul unității protejate autorizate, pe fiecare lună în parte, a fost următorul:
Luna 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Total angajați
Număr persoane cu handicap/invalide gradul III
Procent cumulat număr persoane cu handicap/invalide gradul III (%)
Timpul de lucru al tuturor angajaților (nr. total de ore)
Timpul de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III (nr. total de ore)
Procent cumulat timp de lucru al persoanelor cu handicap/invalide gradul III
din timpul de lucru cumulat al tuturor angajaților
4. Pentru situația din luna decembrie . . . . . . . . . . anexăm, în copie, următoarele:
a) documentele care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III, în termen de valabilitate;
b) raportul per salariat al persoanei cu handicap/invalide gradul III, pentru anul raportat (ianuarie-decembrie), după caz.
5. Numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, . .
. . . . . . . . și valoarea totală a acestora, fără TVA . . . . . . . . . .
6. Numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, . . . . . . . . . .și valoarea totală a acestora, fără
TVA . . . . . . . . . .
7. Cifra de afaceri, fără TVA, aferentă doar în situația existenței acordurilor de parteneriat și a contractelor comerciale încheiate în baza
Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, . . . . . . . . . .
Raportul anual de activitate al unității protejate autorizate . . . . . . . . . . este publicat pe site-ul propriu, la adresa . . . .
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6746
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.