Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Bilete pentru tratament balnear

Bilete pentru tratament balnear #15221Prin decizia nr. 136/23.12.2009 Presedintele CNPAS a aprobat

Criteriile in baza carora se acorda, in sistemul public de pensii, bilete pentru tratament balnear.

CRITERII
in baza carora se acorda, in sistemul public de pensii,
bilete pentru tratament balnear


In temeiul art. 117 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale emite urmatoarele criterii:

I. CADRUL LEGAL

- art. 109 si art. 117 din Legea nr. 19/2000 prind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 22, art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata;
- art. 20 din Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr. 450/825/2006, modificat si completat prin Ordinul nr. 213/363/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- art. 9 si art. 11 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 8 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive;
- art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata, cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000;
- art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordarii biletelor de tratament balnear, in mod gratuit, salariatilor care lucreaza in mediu radioactiv - zonele I si II de expunere la radiatii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum si la conservarea si inchiderea perimetrelor miniere.


II. Atributiile Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale


1. Stabileste numarul locurilor de tratament balnear ce poate fi pus la dispozitia beneficiarilor, in limita fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

2. Asigura locuri la tratament in statiuni unde sunt tratate in principal afectiuni ale sistemului nervos, reumatismale, digestive, cardiovasculare, ginecologice si ale cailor respiratorii.

3. Asigura cu precadere locuri la tratament balnear in unitatile de tratament din proprietatea CNPAS (sucursale ale Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “TBRCM” SA) si, in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu alte unitati de profil.
Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de catre unitatile de tratament aflate in proprietatea CNPAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

4. Plateste serviciile prestate, din fondurile prevazute in legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pe baza de documente justificative primite de la prestatorii de servicii de tratament balnear.
Pentru serviciile prestate persoanelor care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicata, plata se face dupa cum urmeaza:
- integral din contributiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru cazurile prevazute la art 22. alin. (1);
- integral de la bugetul de stat prin bugetul MMFPS pentru cazurile prevazute la art. 22 alin (2).

5. Finanteaza din fondurile asigurarilor sociale de stat contravaloarea tiparirii formularelor de bilet de tratament/odihna.

6. Efectueaza repartitia locurilor pe statiuni, serii, unitati de cazare si date de prezentare in statiune.

7. Repartizeaza numarul de locuri de tratament balnear in anul curent, caselor teritoriale de pensii, proportional cu numarul total al urmatoarelor categorii de persoane:
- asigurati ai sistemului public de pensii domiciliati in judetul respectiv, aflati in evidenta CNPAS la data repartitiei;
- pensionari al sistemului public de pensii, aflati in evidenta CNPAS la data repartitiei;
- potentiali beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflati in evidenta CNPAS la data repartitiei;
- beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflati in evidenta Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, la data repartitiei;
- beneficiari de bilete de tratament acordate in vederea reabilitarii medicale si recuperarii capacitatii de munca ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala.

8. Repartizeaza pe statiuni locurile de tratament balnear in anul curent, caselor teritoriale de pensii, dupa cum urmeaza:
- statiuni de interes local - cu precadere in judetul de resedinta si in judetele limitrofe, proportional cu numarul de potentiali beneficiari;
- statiuni de interes national - proportional cu numarul de potentiali beneficiari.
Lista statiunilor de interes national si local, aprobata prin H.G. nr. 852/2008, este cuprinsa in Anexa nr. 1 la prezentele Criterii.

9.
Transmite caselor teritoriale de pensii repartitia locurilor, in vederea eliberarii biletelor catre beneficiari.

10. Transmite caselor teritoriale de pensii repartitii suplimentare, la cererea acestora, in limita locurilor disponibile si/sau pe baza procedurilor interne de redistribuire a locurilor nevalorificate in perioadele anterioare.

11. Aproba redistribuirea locurilor nevalorificate, in seriile anterioare, pe baza procedurilor interne de redistribuire a locurilor nevalorificate, la solicitarea societatilor comerciale cu care CNPAS are incheiate contracte comerciale.

12. Inregistreaza la nivelul CNPAS, cereri privind atribuirea de bilete de tratament, din partea unor persoane fizice sau juridice, precum si din partea unor asociatii sau organizatii reprezentand interesele beneficiarilor. Aprobarea acestor cereri se face de catre conducerea CNPAS, in limita a maxim 5% din numarul total de bilete.

13. Conducerea CNPAS aproba modificari ale repartitiei initiale, inclusiv prin diminuarea/majorarea numarului de locuri, in functie de suplimentarea bugetului de asigurari sociale de stat la pozitia respectiva si/sau de solicitari, in limita sumelor prevazute in bugetul asigurarilor sociale de stat.


III. Atributiile caselor teritoriale de pensii


1. Inregistreaza cererile de acordare a biletelor de tratament direct in aplicatia informatica SPA.
Solicitantii indreptatiti sa beneficieze de bilete de tratament, depun cereri de bilete de tratament balnear, la casa teritoriala de pensii competenta, dupa cum urmeaza:
a. pensionarii si beneficiarii altor drepturi stabilite prin legi speciale, la casa teritoriala de pensii in a carei evidenta se afla;
b. asiguratii si celelalte categorii de beneficiari, la casa teritoriala de pensii in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta.
Cererile se completeaza numai pe formularul aprobat (Anexa nr. 2) si se pot transmite prin posta, fax, e-mail sau se pot depune la casa teritoriala de pensii competenta.
Cererile se depun cu cel putin 40 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni.

2. Analizeaza si vizeaza prin compartimentul de specialitate din cadrul casei teritoriale de pensii, solicitarile persoanelor care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, carora li s-a stabilit de catre medicul asiguratorului program individual de recuperare.

3.
Preia din cerere, in aplicatia informatica SPA, toate elementele prevazute in aceasta. Verifica si analizeaza preluarea corecta si completa a elementelor inscrise in cererea de acordare a biletului de tratament balnear.

4. Asigura repartizarea biletelor de tratament balner catre beneficiari, pe baza prezentelor criterii, utilizand aplicatia informatica SPA.

5. Afiseaza la sediul casei teritoriale de pensii si pe pagina de internet a acesteia, lista cererilor aprobate. Listele vor fi inregistrate la casa teritoriala de pensii, urmand a fi arhivate electronic si pe suport de hartie la nivelul casei teritoriale de pensii si electronic la nivelul CNPAS.

6. Comunica CNPAS lista cererilor aprobate, in vederea publicarii pe pagina de internet a CNPAS, precum si a arhivarii electronice la nivelul CNPAS.

7.
Comunica beneficiarilor ale caror cereri au fost aprobate, in maxim 3 zile lucratoare de la data efectuarii repartitiei, date privind biletul repartizat, precum si data la care au fost programati pentru ridicarea biletului.

8.
Elibereaza biletele de tratament balnear in conformitate cu prezentele criterii, strict in limita repartitiei prevazuta la pct. 4. Eliberarea de bilete de tratament fara respectarea prezentelor criterii, atrage dupa sine raspunderea disciplinara a persoanei care le-a eliberat sau, dupa caz, a persoanelor care au aprobat eliberarea acestora.

9. Comunica CNPAS, cu cel putin 15 zile inainte de plecarea in statiune, numarul de bilete de tratament balnear nevalorificate, pe serii si statiuni, precum si solicitarile de suplimentari.

10. Elibereaza adeverinta din care sa rezulte calitatea de asigurat pe baza de contract de asigurare sociala sau pe baza de declaratie de asigurare, din care sa rezulte venitul asigurat inregistrat in aceste documente, achitarea la zi a contributiei de asigurari sociale, precum si stagiul de cotizare realizat in ultimele 12 luni.

11. Elibereaza adeverinta din care sa rezulte daca solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear in cursul anului curent, odata cu transferul dosarului de pensie la o alta casa teritoriala de pensii.

DOWNLOAD:


1. Criterii acordare bilete de tratament versiunea finala

2. Cerere pentru acordarea biletului de tratament balnear

CRITERIILE
in baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear,
in mod gratuit sau cu suportarea unei contributii


A. Criterii generale

A.1. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:
a) pensionar al sistemului public de pensii;
b) asigurat al sistemului public de pensii care a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni anterioare repartizarii biletului;
c) asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
d) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.

A.2. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenta unei afectiuni medicale care sa necesite tratament balnear, in conformitate cu prevederile legale.

A.3. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau resedinta in Romania;

A.4. Biletele de tratament balnear se pot acorda numai in limita numarului locurilor la tratament balnear finantat din bugetul asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea anuala;

A.5. Biletele de tratament balnear, inclusiv suplimentarile primite de la CNPAS prin redistribuire, se acorda in conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear, in functie de criteriile specifice, in limita locurilor repartizate, pe serii, statiuni si unitati de cazare.

A.6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare luna, 3% raman la dispozitia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru solutionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesita tratament balnear in regim de urgenta.

A.7. Numarul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se imparte pe serii si statiuni, proportional cu numarul total al biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare serie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

A.8. Dupa repartizarea biletelor gratuite si a celor aflate la dispozitia conducerii, biletele ramase se repartizeaza pe serii, statiuni si unitati de tratament, dupa cum urmeaza:
- cel putin 80% pentru pensionari;
- pana la 20% pentru asigurati.

A.9.
In vederea aplicarii criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani, in functie de DATA PREZENTARII IN STATIUNE inscrisa in biletul de tratament balnear, anul calendaristic se imparte dupa cum urmeaza:
a. sezon – in perioada 15 mai – 31 august a fiecarui an;
b. extrasezon – in celelalte perioade ale anului.

A.10. Biletele de tratament balnear se acorda individual. In cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear in cursul anului calendaristic respectiv.

B. Criterii specifice

B.1. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear
pentru PENSIONARI, cu suportarea unei contributii individuale


Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale sunt urmatoarele:
1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
2. Categoria de pensie a beneficiarului;
3. Cuantumul pensiei.

B.1.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

Nr. Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordat

1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – in sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon 0


B.1.2. Categoria de pensie a beneficiarului

Nr. Categoria de pensie a beneficiarului Punctaj acordat

1. Pensie de invaliditate 8
2. Pensie de limita de varsta – cu stagiu complet 6
3. Pensie de urmas 3
4. Pensie anticipata 2
5. Pensie anticipata partiala 1
6. Pensie de limita de varsta cu stagiu incomplet 0

B.1.3. Cuantumul pensiei

Nr. Cuantumul pensiei Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass si aprobat prin legea bass 1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass si aprobat prin legea bass 0

B.2. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear
pentru ASIGURATI, cu suportarea unei contributii individuale


Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asigurati, cu suportarea unei contributii individuale, sunt urmatoarele:
1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
2. Nivelul venitului brut lunar, care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.

B.2.1.
Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

Nr. Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – in sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon 0

B.2.2. Nivelul venitului brut lunar, care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.

Nr. Nivelul venitului brut lunar Punctaj acordat
1. 600 lei 6
2. 601 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass si aprobat prin legea bass 1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass si aprobat prin legea bass 0

B.3. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI IN BAZA UNOR LEGI SPECIALE,

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, sunt urmatoarele:
1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
2. Cuantumul total al drepturilor de pensie + indemnizatie + prestatie de care beneficiaza.

B.3.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

Nr. Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – in sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon 0

B.3.2. Cuantumul total al drepturilor de pensie+indemnizatie+prestatie

Nr. Cuantumul total
al drepturilor de pensie + indemnizatie + prestatie Punctaj acordat

1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass si aprobat prin legea bass 1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass si aprobat prin legea bass 0

B.4. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP IN BAZA LEGII NR. 448/2006

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap in baza Legii nr. 448/2006 sunt urmatoarele:
1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani;
2. Gradul de handicap al solicitantului;
3. Cuantumul veniturilor realizate (pensie + indemnizatie + alte prestatii prevazute de legi speciale + venitul realizat/asigurat) de care beneficiaza conform evidentelor casei teritoriale de pensii.

B.4.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani

Nr. crt. Situatia beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – in extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – in sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 in extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 in sezon + 1 in extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon 0

B.4.2.
Gradul de handicap al solicitantului

Nr. Gradul de handicap al solicitantului Punctaj acordat
1. Grav 8
2. Accentuat 4
3. Mediu 0

B.4.3. Cuantumul veniturilor realizate (pensie + indemnizatie + alte prestatii prevazute de legi speciale + venitul realizat/asigurat) de care beneficiaza conform evidentelor casei teritoriale de pensii

Nr. Cuantumul veniturilor realizate Punctaj acordat
1. Sub 400 lei 6
2. 401 lei – 800 lei 4
3. 801 lei – 1100 lei 3
4. 1101 lei – 1400 lei 2
5. 1401 lei – salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass si aprobat prin legea bass 1
6. Peste salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bass si aprobat prin legea bass 0

C. Modalitatea de intocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear, in functie de criteriile specifice, in limita repartitiei, pe serii, statiuni sau unitati de cazare.

C.1. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear este data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri.

C.2. Punctajul aferent fiecarei cereri este obtinut prin insumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu in parte raportat la numarul de criterii prevazut pentru categoria respectiva.

C.3. In cazul cererilor cu punctaj egal, are prioritate beneficiarul care realizeza un numar mai mare de puncte la criteriul 1. Daca se mentine egalitatea, se aplica criteriul 2. Daca se mentine egalitatea si dupa aplicarea criteriului 2, departajarea se face in favoarea persoanei cu pensia/salariul/ venitul brut mai mici.

C.4. In cazul cererilor depuse de sot si sotie care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

C.5. In cazul cererilor depuse de parinti si copii care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale ale parintilor, care se atribuie si copiilor.

C.6. In cazul cererilor depuse de un parinte si copii care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii este punctajul parintelui, care se atribuie si copiilor.

C.7. In cazul cererilor depuse de doua persoane care doresc sa mearga impreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale.

C.8. Repartitia biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, se intocmeste de catre fiecare casa teritoriala de pensii, cu cel putin 30 de zile anterior primei zile de incepere a fiecarei serii.

C.9.
Repartitia biletelor de tratament balnear in ordinea de ierarhizare a cererilor, se intocmeste pe baza optiunilor facute de solicitant si in ordinea mentionata pe cerere.

D. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum si documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare.

D.1. Persoane care beneficiaza de tratament balnear in mod gratuit

D.1.1.
Pensionarii de invaliditate, in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare, intocmit de catre medicul expert al asigurarilor sociale.
Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• programul individual de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, precum si persoanele care au calitatea de luptator in rezistenta anticomunista, stabilita in temeiul dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.214/1999
Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.3.
Persoane beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr.189/2000.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.4. Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.5. Asiguratii care isi desfasoara activitatea in locurile de munca prevazute la art. 20, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv locurile de munca in conditii speciale din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii.
Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca acesta are ca obiect de activitate “cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii“ si ca solicitantul biletului isi desfasoara activitatea intr-unul din aceste locuri de munca (in original);
In adeverinta se va specifica daca salariatul a beneficiat de bilet de tratament balnear gratuit, suportat din Fondul social, potrivit contractului colectiv de munca. In cazul in care a beneficiat de acest bilet nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat.
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.6.
Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.
Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• certificatul de persoana cu handicap, valabil la data eliberarii biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.1.7. Asiguratii care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale cu modificarile si completarile ulterioare, carora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurarilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul caselor teritoriale de pensii, in functie de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original);
• dovada care sa ateste faptul ca solicitantul a fost victima unui accident de munca sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementarilor legale in vigoare)

D.2. Persoanele care beneficiaza de tratament balnear cu suportarea unei contributii individuale:

D.2.1.
Pensionarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.2. Asiguratii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale prevazuti la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru a putea beneficia de bilet de tratament balnear, persoanele prevazute la art. 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa aiba un stagiu de cotizare de minim 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitata.
Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• adeverinta eliberata de angajator pentru luna in care a fost depusa in conditiile legii, ultima declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, anterioara celei in care se efectueaza repartitia, cu venitul brut, realizat lunar, avut in vedere la stabilirea contributiei individuale de asigurari sociale, si/sau, dupa caz cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000; (in original);
• cuponul-mandat postal sau talonul cont curent pentru indemnizatia de somaj, din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III din Legea nr. 19/2000, care beneficiaza de indemnizatia de somaj (in original);
• adeverinta privind calitatea de asigurat pe baza de declaratie de asigurare, sau contract de asigurare sociala, din care sa rezulte venitul lunar asigurat din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia si achitarea la zi a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea nr. 19/2000 (in original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).
Nota:
Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutiv beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform art. 21, alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

D.2.3. Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguratilor sistemului public de pensii.

Copiii minori ai pensionarilor sau ai asiguratilor sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai daca:
a) ii insotesc pe parintii titulari de bilet de tratament;
b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, organizata conform legii;
c) au varsta de pana la 18 ani, la data inceperii sejurului.
Documentele se depun odata cu cele ale parintelui pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.
Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament (se completeaza de parinte in numele copilului);
• actul de identitate al parintelui (copie);
• actul de identitate al copilului in varsta de peste 14 ani (copie);
sau certificatul de nastere al copilului, in varsta de pana la 14 ani (copie);
• adeverinta din care sa rezulte frecventarea invatamantului preuniversitar de zi (in original);
• declaratie pe proprie raspundere a titularului, din care sa rezulte ca acesta va fi insotit de minor la tratament balnear (in original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.4.
Copiii minori, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii.

Copiii minori carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai daca:
a) ii insotesc pe titularii de bilet de tratament;
b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, organizata conform legii;
c) au varsta de pana la 18 ani, la data inceperii sejurului.

Documentele copilului minor, se depun odata cu cele ale persoanei care l-a adoptat, a fost numit tutore, a fost incredintat sau dat in plasament –pensionar sau asigurat al sistemului public de pensii.
Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament (se completeaza de persoana care l-a adoptat, a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament, in numele copilului);
• actul de identitate al copilului in varsta de peste 14 ani (copie)
sau certificat de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani (copie);
• adeverinta din care sa rezulte frecventarea invatamantului preuniversitar de zi (in original);
• actul doveditor de adoptie, incredintare sau dare in plasament a copilului minor, dupa caz (copie);
• declaratia pe proprie raspundere a titularului, din care sa rezulte ca acesta va fi insotit de minor la tratament balnear (in original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.5. Copiii minori – beneficiari de pensie de urmas.

Copiii minori beneficiari de pensie de urmas pot beneficia de bilet de tratament balnear, numai daca:
a) sunt insotiti de parinte sau, dupa caz, de persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas;
b) fac dovada ca urmeaza cursurile de zi ale unei institutii de invatamant preuniversitar, organizata conform legii;
c) au varsta de pana la 18 ani, la data inceperii sejurului.

Documentele copilului minor se depun odata cu cele ale parintelui sau, dupa caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost incredintat sau dat in plasament.
Solicitantii biletelor de tratament balnear, copii minori - beneficiari de pensie de urmas, dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament (se completeaza de insotitor in numele copilului);
• actul de identitate al copilului in varsta de peste 14 ani (copie)
sau certificatul de nastere al copilului in varsta de pana la 14 ani (copie);
• actul de identitate al insotitorului si documentul care atesta aceasta calitate (copie);
• adeverinta din care sa rezulte frecventarea invatamantului preuniversitar de zi (in original);
• decizia de pensionare care atesta calitatea de pensionar de urmas a copilului minor (copie);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.6.
Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmas, sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas.

Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmas sau, dupa caz, persoana care a fost numita tutore, careia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul beneficiar de pensie de urmas poate beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insoteste copilul beneficiar de pensie de urmas la tratament balnear.
Documentele se depun odata cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmas.
Solicitantii biletelor de tratament balnear, insotitori ai copilului beneficiar de pensie de urmas, dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• declaratia pe proprie raspundere a persoanei care insoteste copilul beneficiar de pensie de urmas, din care sa rezulte ca acesta il va insoti pe minor la tratament balnear (in original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.7.
Sotii sau sotiile asiguratilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu.

Sotii sau sotiile asiguratilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu pot beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insotesc titularii de drept la tratament balnear si daca nu se incadreaza in categoria pensionarilor sau a asiguratilor prevazuti la art. 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele se depun odata cu cele ale sotului/sotiei - pensionari sau asigurati ai sistemului public de pensii.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• certificatul de casatorie (copie) ;
• declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu este pensionar, nu este asigurat si nu obtine venituri pentru care asigurarea in sistemul public de pensii este obligatorie (in original) ;
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.8. Persoana care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I si insotitorul persoanei cu handicap grav

Persoana care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I si insotitorul persoanei cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai daca insotesc persoanele indreptatite la tratament balnear si au varsta peste 18 ani.
Documentele se depun odata cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau ale persoanei incadrate in categoria de handicap grav.
Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• certificatul de persoana cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie);
• declaratia pe proprie raspundere a insotitorului din care sa rezulte ca il va insoti la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, dupa caz, pe persoana cu handicap grav;
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.9. Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul se incadreaza in una din functiile didactice sau didactice auxiliare prevazute de Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare (in original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

D.2.10.
Personalul aflat in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, casele teritoriale de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente:
• cererea de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, casa teritoriala de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (in original);
• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original).

E. Modul de stabilire a contributiei individuale pentru persoanele care beneficiaza de tratament balnear cu suportarea unei contributii

Cuantumul contributiei persoanelor, ale caror cereri au fost aprobate in baza prezentelor criterii, se stabileste dupa cum urmeaza:

E.1. in cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contributia individuala este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia. (pct. D.2.1.)

E.2. in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000 al caror venit brut realizat lunar, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei individuale este de 50% din pretul biletului de tratament balnear.
Venitul brut realizat lunar, este cel din luna in care a fost depusa ultima declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Aceasta este considerata valabila, in intelesul prezentelor criterii, daca a fost depusa si inregistrata cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartitiei. (pct.D.2.2.)

E.3. in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000 al caror venit brut realizat lunar, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mare decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear.
Venitul brut, realizat lunar, este cel din luna in care a fost depusa ultima declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Aceasta este considerata valabila, in intelesul prezentelor criterii, daca a fost depusa si inregistrata cu cel mult 60 de zile anterioare datei repartitiei. (pct.D.2.2.)

E.4. in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III din Legea nr. 19/2000, beneficiari ai indemnizatiei de somaj, cuantumul contributiei este de 50 % din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita conform legii. (pct.D.2.2.)

E.5. in cazul persoanelor asigurate pe baza de declaratie de asigurare in conditiile art. 5, alin. (1), pct. IV si V, din Legea nr. 19/2000 si al persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare sociala conform art. 5, alin. (2) din Legea nr. 19/2000, pentru asiguratii care au la data la care se efectueaza repartitia, venitul brut lunar asigurat mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei este de 50% din pretul biletului de tratament balnear.
Pentru asiguratii care au venitul brut lunar asigurat mai mare decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2.)

E.6. in cazul copiilor minori ai asiguratilor sau ai pensionarilor sistemului public de pensii si al copiilor minori care au fost adoptati, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament unor persoane care au calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, cuantumul contributiei este de 50% din contributia individuala a titularului.
In cazul in care titularul beneficiaza de bilet gratuit, contributia este de 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin Hotarare a Guvernului. (pct.D.2.4.)

E.7.
in cazul copiilor beneficiari de pensie de urmas, contributia individuala este de 50% din pensia neta cuvenita urmasului in cauza, din luna anterioara repartitiei. (pct.D.2.5.)

E.8. in cazul persoanei care insoteste copilul minor beneficiar de pensie de urmas, contributia individuala este de 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin Hotarare a Guvernului. (pct.D.2.6.)

E.9. in cazul sotilor sau sotiilor asiguratilor sau pensionarilor sistemului public, care nu au dreptul la bilet de tratament in nume propriu, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear. (pct. D.2.7.)

E.10. in cazul persoanei care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, cuantumul contributiei individuale este de 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin Hotarare a Guvernului. (pct. D.1.6)

E.11. in cazul personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, asigurati ai sistemului public de pensii, contributia individuala este de 50% din pretul biletului de tratament balnear (art. 105, alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic). (pct.D.2.10.)

E.12. in cazul persoanelor aflate in raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, casa teritoriala de pensii, sau Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, cuantumul contributiei individuale este de 50% din salariul de baza brut aferent lunii anterioare celei in care care se efectueaza repartitia, dar nu mai mult de 50% din pretul biletului de tratament balnear.
Copilul minor al titularului datoreaza 50% din contributia individuala a titularului. (pct.D.2.11.)

E.13.
In cazul sotilor sau sotiilor persoanelor prevazute la pct. 12 cuantumul contributiei individuale este de 50% din salariul de baza brut aferent lunii anterioare celei in care care se efectueaza repartitia, dar nu mai mult de 50% din pretul biletului de tratament balnear.

F. Alte reglementari

F.1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrala a contributiei in urmatoarele situatii:
a) atunci cand titularul nu se poate prezenta in statiunea inscrisa pe bilet la data inceperii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamitati sau urgente medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);
b) atunci cand din motive personale, se renunta la bilet, cu anuntarea prealabila a casei teritoriale de pensii cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament;
c) in situatia in care, titularul, desi s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet, nu a fost cazat, prezentand motivatia scrisa a unitatii prestatoare de servicii balneare sau in caz de refuz a acesteia, un act eliberat de o autoritate locala prin care dovedeste situatia respectiva. Aceste cazuri se raporteaza, in scris, de catre casele teritoriale de pensii, la CNPAS.
Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament.

F.2.
Contributia se restituie partial beneficiarului, de catre casa teritoriala de pensii, in cazul in care acesta s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet si din motive obiective, atestate cu documente (contraindicatie medicala, o problema personala ivita in perioada tratamentului sau altele asemenea), nu a beneficiat de servicii pentru intreaga durata a sejurului.
Restituirea contributiei in acest caz se face proportional cu numarul zilelor de sejur neefectuat, dar nu mai mult de 50% din contributia achitata si numai pe baza adeverintei eliberate de prestatorul de servicii sau, in cazul cand acesta refuza nejustificat eliberarea unui astfel de document, pe baza adeverintei eliberate de autoritatile locale (primarii, politie etc.).
Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termen de maxim 90 zile calendaristice de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament.

F.3. In cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiasi beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contributii sau gratuit.

F.4.
In situatia in care numarul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contributii individuale si persoanelor prevazute la punctele de la pct. D.1.1 la D.1.7, daca se incadreaza in categoria celor prevazute la punctele D.2.1 sau D.2.11 si numai cu acceptul scris al acestora.

F.5. Casa teritoriala de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflati in evidenta acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul in judetul respectiv ai caror angajatori isi au sediul central in alta localitate.

F.6.
Biletele de tratament balnear vor fi repartizate cu precadere la complexele administrate de S.C. Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “T.B.R.C.M.” SA, la care CNPAS este actionar unic. In completare, dupa epuizarea acestora, se vor repartiza bilete la celelalte unitati de tratament balnear, cu care CNPAS are incheiate contracte.

F.7.
In cazul pierderii, deteriorarii, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa teritoriala de pensii va elibera un duplicat, pe care se va mentiona ca inlocuieste biletul initial, in baza unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere a titularului, din care sa rezulte pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea acestuia, dupa caz.
Concomitent cu eliberarea duplicatului, se va proceda la anularea exemplarului 3 al biletului pierdut, furat, deteriorat, sau distrus.
Casa teritoriala de pensii va comunica societatii prestatoare de servicii de tratament balnear, precum si Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale seria si numarul biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

F.8. Rubrica “avand calitatea de....” din biletul de tratament va fi completata inscriindu-se punctul si subpunctul din prezentele norme in care se incadreaza beneficiarul (pct. D.1.1 - D.1.7, respectiv D.2.1 - D.2.11).

F.9.
In situatia in care beneficiarii drepturilor de pensie si/sau a indemnizatiilor prevazute de legi speciale, isi schimba domiciliul sau resedinta, in adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se va specifica daca titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament in cursul anului.

F.10. In situatia in care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, asigurat, etc) si careia i-a fost aprobata cererea, nu s-a prezentat la casa teritoriala de pensii pentru ridicarea biletului de tratament si nu a anuntat, in prealabil, despre acest fapt, compartimentul gestiune bilete tratament, biletul repartizat poate fi eliberat urmatorului solicitant, fiind considerat disponibil, cu 10 zile inainte de inceperea seriei.

F.11. In cazul pensionarilor pentru limita de varsta care sunt angajati cu contract individual de munca, isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti ori beneficiaza de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, se va lua in considerare numai calitatea de pensionar al sistemului public, in vederea stabilirii contributiei. Aceleasi prevederi se aplica si pensionarilor beneficiari de pensie de invaliditate gradul III.

F.12.
In intelesul prezentelor criterii, in cuantumul total net al drepturilor de pensie in functie de care se stabileste contributia individuala nu sunt incluse: indemnizatia acordata in baza unor legi speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizatia de insotitor in cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, contributia de asigurari sociale de sanatate si impozitul pe pensie.

F.13.
In cazul in care contributia individuala calculata depaseste pretul integral al biletului de tratament balnear, persoana indreptatita plateste pretul integral al acestuia.

F.14. Biletul de tratament se elibereaza dupa cum urmeaza:
1. personal titularului;
2. persoanei indreptatite sa insoteasca copilul minor;
3. insotitorului pensionarului de invaliditate gradul I;
4. asistentului personal al persoanei cu handicap;
5. persoanei care insoteste persoana cu handicap, daca aceasta din urma nu are asistent personal, in situatia in care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului.

Biletul de tratament se poate elibera, in cazuri exceptionale, unei alte persoane, desemnate de catre titular pe baza de procura autentificata, din care sa rezulte ca mandatarul este imputernicit sa ridice biletul de tratament balnear.
Biletul de tratament se poate elibera si sotului persoanei beneficiare, in baza actelor de identitate ale sotilor si a certificatului de casatorie.

DOWNLOAD:

1. Criterii acordare bilete de tratament versiunea finala

2. Cerere pentru acordarea biletului de tratament balnear

B)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re:Bilete pentru tratament balnear #15226

Conform acestor criterii ordinea de repartizare a unui bilet de tratament nu o mai reprezinta numarul de ordine al cererii inregistrate la registratura Casei Judetene de Pensii, ci punctajul obtinut de fiecare beneficiar.

Cererile de acordare a biletelor de tratament se depun cu cel putin 40 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita biletul de tratament.

Anexa nr.1

Lista statiunilor de interes national si local


Statiuni de interes national:

1. Amara
2. Azuga
3. Busteni
4. Buzias
5. Baile Govora
6. Baile Felix
7. Baile Herculane
8. Baile Olanesti
9. Baile Tusnad
10. Campulung Moldovenesc
11. Cap Aurora
12. Calimanesti-Caciulata
13. Costinesti
14. Covasna
15. Eforie Nord
16. Eforie Sud
17. Geoagiu-Bai
18. Gura Humorului
19. Jupiter
20. Mamaia
21. Mangalia
22. Moneasa
23. Neptun-Olimp
24. Poiana Brasov
25. Predeal
26. Pucioasa
27. Slanic
28. Saturn
29. Sinaia
30. Sangeorz-Bai
31. Slanic-Moldova
32. Sovata
33. Targu Ocna
33. Targu-Neamt
34. Techirghiol
35. Vatra Dornei
36. Venus
37. Voineasa


Statiuni turistice de interes local:


1. 1 Mai
2. Albac
3. Albestii de Muscel
4. Arieseni
5. Balvanyos
6. Bazna
7. Baltatesti
8. Baile Homorod
9. Baile Turda
10. Baile Baita
11. Borsec
12. Borsa
13. Bran
14. Breaza
15. Calacea
16. Cheia
17. Crivaia
18. Durau
19. Harghita-Bai
20. Horezu
21. Izvoru Muresului
22. Lacu Rosu
23. Lacu Sarat
24. Lipova
25. Moieciu
26. Ocna Sibiului
27. Ocna Sugatag
28. Paltinis
29. Paraul Rece
30. Praid
31. Sacelu
32. Sarata Monteoru
33. Secu
34. Semenic
35. Snagov
36. Stana de Vale
37. Straja
38. Soveja
39. Tasnad
40. Timisu de Sus
41. Tinca
42. Trei Ape
43. Valenii de Munte
44. Vata de Jos
45. Zona Fantanele
46. Zona Muntele Baisorii
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re:Bilete pentru tratament balnear #21094

Proiect de HG
Peste 53.000 de bilete de tratament balnear, acordate de Casa de Pensii in 2011

Casa Nationala de Pensii Publice ar putea acorda peste 53.000 de bilete de tratament balnear in acest an, in unitatile pe care le are in proprietate, potrivit unui proiect de HG, publicat marti de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS).

Biletele ar putea fi repartizate pe 17 serii cu durata de 18 zile, din care durata tratamentului balnear a fost stabilita la 14 zile. De asemenea, in timpul unui an calendaristic unui beneficiar i se poate elibera numai un singur bilet de odihna sau de tratament balnear.

Proiectul de Hotarare pentru aprobarea procedurii de stabilire a numarului biletelor de odihna si tratament balnear pentru anul 2011 prevede ca in unitatile de tratament balnear proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice sunt asigurate 53.499 de locuri, dintre care o parte vor fi gratuite.

“Numarul biletelor de tratament balnear ce se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum si categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, este stabilit in procent de maxim 15% din totalul numarului de bilete”, se arata in proiectul MMFPS.

De asemenea, valoarea biletelor de odihna este de 10% din suma totala alocata prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2011, iar durata sejurului unui bilet de odihna este de sase zile.

Potrivit proiectului de act normativ, pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii care a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni anterioare repartizarii biletului sau asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Si beneficiarii prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii pot accesa bilete de tratament balnear.

Distribuirea biletelor de odihna si a biletelor de tratament balnear se face de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, iar biletele sunt decontate de catre institutie, din fondurile aprobate prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.

Conform Normelor si criteriilor pe baza carora se acorda biletele de odihna prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice, prevazute in Anexa 1 la proiectul de HG, beneficiarul biletelor acopera 50% din pretul biletului de odihna, in situatia in care castigul salarial brut al asiguratului este mai mic sau egal cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat sau pretul integral, in cazul in care castigul salarial brut al asiguratului este mai mare decat castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Totodata, se poate achita pretul integral al biletului de odihna in cazul sotului sau sotiei, iar in cazul copiilor, 50% din contributia parintelui.

Distribuirea catre beneficiari a biletelor de odihna se realizeaza in baza unei cereri si a unei adeverinte prin care angajatorul atesta calitatea de asigurat a solicitantului, precum si cuantumul castigului salarial brut, pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, dar si ca la nivelul angajatorului, potrivit legii, nu se poate constitui fond social.

Primirea cererilor se face in ordine cronologica de catre casele teritoriale de pensii, iar cererile sunt solutionate de conducerea caselor teritoriale de pensii, in limita repartitiei primite, urmand ca pentru cererile nesolutionate casele teritoriale de pensii sa poata solicita Casei Nationale de Pensii Publice suplimentarea repartitiei.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Bilete pentru tratament balnear #26942

In unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2012 un numar de 53.499 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 17 serii de trimitere, conform HG 150/2012 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear pentru anul 2012, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 167/2012.

Numarul biletelor de tratament balnear care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileste prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numarului de bilete, rezultat in conformitate cu prevederile art. 2 si 3.

Textul integral al Hotararii de Guvern: HG 150/2012 pentru biletele de tratament balnear pentru pensionari, pe 2012

https://www.prostemcell.ro/articole-utilitate-publica/bilete-de-tratament-balnear-pentru-pensionari.html
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.