Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea nr. 12 din 27.01.2010

Legea nr. 12 din 27.01.2010 #15352

Legea nr. 12/2010 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2010

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 61, din 27 ianuarie 2010.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. — Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2010 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2010.

SECȚIUNEA 1
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2010

Art. 2. — (1) Sinteza bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/03.
(2) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 41.005,9 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 41.005,9 milioane lei.
(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 310 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 54,3 milioane lei, cu un excedent de 255,7 milioane lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/03.
(5) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/03, 4/03 si 5/03.
Art. 3. — (1) Numarul total al locurilor la tratament balnear si odihna ce poate fi finantat din bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si cel care poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme legale in vigoare se stabilesc prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, cu incadrarea in fondurile aprobate prin buget, pana cel mai tarziu la 15 martie 2010, cu aprobarea prealabila a Consiliului de administratie al acestei institutii.
(2) Fondurile alocate decontarii biletelor de odihna nu pot depasi 10% din totalul fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu biletele de tratament balnear si odihna la capitolul „Asigurari si asistenta sociala”, titlul „Asistenta sociala”, alineatul „Ajutoare sociale in natura”.
(3) Numarul locurilor la tratament balnear ce se acorda gratuit nu poate depasi 15% din numarul total al locurilor contractate.
(4) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2010 se asigura si plata biletelor de tratament balnear si odihna utilizate si ramase nedecontate in anul 2009.(5) Tarifele practicate de unitatile de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
(6) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va contracta biletele de tratament balnear numai pentru perioada 1 ianuarie — 30 iunie 2010, respectiv 1 septembrie — 31 decembrie 2010.

SECȚIUNEA a 2-a
Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2010

Art. 4. — (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe si titluri, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1/04.
(2) Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 1.566,8 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 2.943,4 milioane lei, cu un deficit de 1.376,6 milioane lei.
(3) Deficitul sistemului de asigurari pentru somaj ce se va inregistra la sfarsitul anului 2010 se acopera din disponibilitatile inregistrate de bugetul asigurarilor pentru somaj in anii precedenti.
(4) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de 253 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 21,3 milioane lei, cu un excedent de 231,7 milioane lei.
(5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2/04.
(6) Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare si detalierea pe proiecte, numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 3/04, 4/04 si 5/04.
(7) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, este prevazuta in anexa nr. 6/04.

CAPITOLUL II
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi


Art. 5. — (1) Pentru anul 2010, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit, altor facilitati si instrumente postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora, si au avizul de principiu al autoritatii de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilitatii asupra eligibilitatii activitatilor din cadrul proiectelor propuse la finantare.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilitatii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;
b) proiectele/propunerile de proiecte ai caror beneficiari nu sunt finantati integral de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
(4) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite ai bugetelor de asigurari sociale prevazute la alin. (1) sa efectueze, pe parcursul exercitiului bugetar, redistribuiri de fonduri intre proiecte din fonduri externe nerambursabile, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, inclusiv sa introduca proiecte noi in conditiile prevazute la alin. (2), cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”. Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
Art. 6. — (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art. 5 alin. (1), eligibila a fi rambursata din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilitatii rambursarea acesteia, in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi la proiectele prevazute la art. 5 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete, conform prevederilor legale comunitare si nationale care reglementeaza fiecare domeniu ce intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de catre autoritatile de management/gestiune al/a fondurilor/instrumentelor/facilitatilor sau de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati ori instrumente postaderare, dupa caz.
(3) Beneficiarii finantati integral de la bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, de la bugetul asigurarilor pentru somaj, care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor ce nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania, vireaza cu celeritate in conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective.
Art. 7. — (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze virari de credite de la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevazute la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificarilor bugetare pe parcursul anului 2010.
(3) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”.
(4) Din sumele prevazute la titlul „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
Art. 8. — (1) In bugetul asigurarilor pentru somaj sunt prevazute si sume reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala — „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila”.
(2) Ordonatorul principal de credite are obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, precum si fondurile necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
(3) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul „Alte transferuri”, alineatul „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila” la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(4) Din sumele prevazute la titlul „Alte transferuri”, alineatul „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
Art. 9. — In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, a derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri comunitare pre- si postaderare, precum si a programelor cu finantare rambursabila.
Art. 10. — Sunt interzise virarile de credite bugetare intre capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
Art. 11. — Sunt interzise virarile de credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurarilor pentru somaj si Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.
Art. 12. — (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurari sociale si asigurari pentru somaj care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederile bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (1) si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
Art. 13. — Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul „Transferuri intre unitati ale administratiei publice” al capitolului 69.03 „Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale” si al capitolului 68.04 „Asigurari si asistenta sociala” la celelalte titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele acestui titlu de cheltuieli.
Art. 14. — Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului asigurarilor pentru somaj sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia „Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse in programele de investitii publice, anexe la aceste bugete.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale


Art. 15. — (1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2010, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate si se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective.
(2) Cheltuielile efectuate pentru informarea si consultarea populatiei, respectiv tiparirea si transmiterea unor informatii legate de drepturile care se acorda in temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Art. 16. — (1) Valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010.
(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 este de 1.836 lei.
Art. 17. — Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.836 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 918 lei.
Art. 18. — (1) In baza prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2010 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 20,8% datorata de angajatori;
b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 25,8% datorata de angajatori;
c) 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 30,8% datorata de angajatori.
(2) In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) este inclusa si cota de 2,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cotele prevazute la alin. (1) si (2) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.
Art. 19. — (1) In baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, pentru anul 2010 se stabilesc urmatoarele cote ale contributiilor:
a) contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
b) contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
c) contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%;
d) contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, este de 0,25%.
(2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.
(3) Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din aceasta suma este de 1,5 milioane lei.
Art. 20. — (1) Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
(2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010.
Art. 21. — Anexele nr. 1/03 — 5/03*) si nr. 1/04 — 6/04*) fac parte integranta din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
TEODOR VIOREL MELESCANU
Bucuresti, 26 ianuarie 2010.
Nr. 12.

Fisier atasat:

Nume fișier: Legea_nr_12_2010.doc
Dimensiune fișier: 59904
Atașamente:
  • daniel
  • Avatarul lui daniel
  • Deconectat
  • Administrator
  • Cuget, deci exist!
  • Posts: 16157
  • Thank you received: 5262
  • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel. Motiv: edit
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.