Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordonanta de urgenta nr. 84 din 20/09/2010

Ordonanta de urgenta nr. 84 din 20/09/2010 #18874

Ordonanţă de urgenţă nr. 84 din 20/09/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 22/09/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Având în vedere Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005, luând în considerare faptul că, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, a fost abrogată Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ce reglementa atât componenţa comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cât şi componenţa comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, având în vedere faptul că reglementările menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară deoarece, în lipsa acestora, există riscul afectării majore a procesului de evaluare şi de stabilire a drepturilor persoanelor cu handicap, sunt necesare modificarea şi completarea în regim de urgenţă a actualului cadru legislative reglementat de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale."

2. La articolul 37, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal.
(3) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (1) sau găzduirea într-un centru de tip respiro."

3. La articolul 42, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă indemnizaţia prevăzută la alin. (4), indiferent de opţiunea exprimată potrivit prevederilor alin. (1) şi (4)."

4.
La articolul 44, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 44. - Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 43 alin. (2) au obligaţia:
a) de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile prezentei legi;".

5. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 59. - Persoanele cu handicap au următoarele obligaţii:
a) să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu;
b) să se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru încadrarea în grad şi tip de handicap, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
c) să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, indiferent de termenul de valabilitate al certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap;
d) să depună diligenţele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;
e) să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap,
respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;
f) să depună diligenţe pentru încadrarea în muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, posibilităţile fizice şi psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competenţă în domeniu;
g) să colaboreze cu asistenţii sociali şi echipele de specialişti, în scopul recuperării, reabilitării, orientării profesionale şi integrării sociale;
h) să aducă la cunoştinţa direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege."

6. Articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 85. - (1) Persoanele cu handicap beneficiază de drepturile prevăzute la art. 6 pe baza încadrării în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap.
(2) Încadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecţia copilului.
(3) Încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisie de evaluare.
(4) Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judeţean, după caz, al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de handicap şi are următoarea componenţă:
a) preşedinte - un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;
b) un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;
d) un psiholog;
e) un asistent social.
(5) Componenţa nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre de consiliul judeţean, după caz, local al sectorului municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(6) Preşedintele comisiei de evaluare, fără a fi funcţionar public, face parte din structura de personal a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti.
(7) Membrii comisiilor de evaluare, cu excepţia preşedintelui, au dreptul la o indemnizaţie lunară echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti. Plata indemnizaţiei se suportă din bugetele consiliilor judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(8) Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare complexă.
(9) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurată de 3 persoane care fac parte din structura de personal a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(10) Criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii."

7. La articolul 87, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 87. - (1) Comisia de evaluare are următoarele atribuţii principale:
a) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap;
b) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
c) reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti încadrarea în grad şi tip de handicap,
orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap;
d) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
e) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
f) informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de
protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin;
g) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprinde."

8.
La articolul 87, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
"(4) Încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap se atestă prin certificat emis de către comisiile de evaluare. Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru.
(5) Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară.
(6) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată metodologic de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale."

9. Articolul 90 se abrogă.

10. După articolul 90 se introduc cinci noi articole, articolele 901-905, cu următorul cuprins:
"Art. 901. - (1) În structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale funcţionează Comisia superioară, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, emise de comisiile de evaluare judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(2) Comisia superioară are următoarea componenţă:
a) preşedinte, medic de medicină generală sau medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical;
b) un membru, medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă sau un medic de medicină generală;
c) un membru cu pregătire în asistenţă socială;
d) un membru cu pregătire în psihologie;
e) un membru cu pregătire în domeniul juridic.
(3) Componenţa nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(4) La şedinţele Comisiei superioare participă, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.
(5) În funcţie de numărul contestaţiilor, numărul membrilor Comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(6) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de 3 persoane din structura de personal a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Art. 902. - (1) Principalele atribuţii ale Comisiei superioare sunt:
a) soluţionează contestaţiile, formulate în condiţiile prevăzute la art. 87 alin. (5), la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare;
b) stabileşte prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale;
c) desemnează specialişti din domeniul medicinei, din domeniul psihologiei şi din domeniul asistenţei sociale, în vederea reevaluării, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.
(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Comisia superioară emite decizii după cum urmează:
a) de încadrare în grad de handicap în sensul menţinerii sau modificării gradului şi tipului de handicap atestat prin certificatul emis de către comisiile de evaluare;
b) de anulare a încadrării în grad şi tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluării.
(3) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei superioare.
(4) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrative nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.
(5) Pe baza deciziei de reevaluare reglementate la alin. (1) lit. b), emisă în 5 zile de la raportare, conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului competente din punct de vedere teritorial suspendă, prin act administrativ, dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, până la încheierea procesului de reevaluare.
Art. 903. - (1) Comisia superioară are obligaţia de a îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 902 alin. (1) şi (2) în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei sau de la data emiterii deciziei privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap.
(2) Procedura reevaluării persoanelor cu handicap, ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau în situaţia în care se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale, se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(3) Procedura prevăzută la alin. (2) se efectuează de o comisie de experţi din domeniul medicinei, din domeniul psihologiei şi din domeniul asistenţei sociale în interiorul termenului prevăzut la alin. (1), la solicitarea Comisiei superioare, desemnaţi prin tragere la sorţi din Lista naţională de specialişti.
(4) Lista naţională de specialişti prevăzută la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii pe baza propunerii Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Psihologilor şi a Colegiului Asistenţilor Sociali.
(5) Specialiştilor prevăzuţi la alin. (4) li se asigură, din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cheltuieli de transport, diurnă şi cazare conform legii şi indemnizaţie zilnică în cuantum de 150 lei, pentru întreaga perioadă în care se realizează reevaluarea.
(6) Modalitatea de plată a cheltuielilor în procesul de reevaluare se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
Art. 904. - (1) Comisia superioară desemnează, prin tragere la sorţi, din Lista naţională de specialişti din domeniul medicinei, din domeniul psihologiei, din domeniul asistenţei sociale câte un specialist sau un grup de specialişti, în funcţie de numărul cazurilor, care va reevalua persoana/persoanele şi va întocmi un raport de reevaluare.
(2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au acces la toate documentele medicale şi sociale aferente cazului.
(3) Reevaluarea se va desfăşura la sediul spitalului municipal/judeţean din unitatea administrativ-teritorială în care are domiciliul persoana cu handicap, pe baza unui protocol încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu consiliul judeţean/local al sectoarelor municipiului Bucureşti.
(4) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) întocmesc, în termen de 5 zile, un raport de reevaluare a persoanei, pe care îl înaintează Comisiei superioare.
(5) Fiecare parte interesată are dreptul să primească o copie a raportului de reevaluare şi a documentelor care au stat la baza acestuia.
Art. 905. - (1) Dacă în urma reevaluării se menţine încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară dispune, prin decizie, încetarea suspendării dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale. În această situaţie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei
suspendării.
(2) Dacă în urma reevaluării nu se menţine încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară dispune, prin decizie, anularea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap.
(3) Dacă în urma reevaluării se schimbă încadrarea în grad de handicap, Comisia superioară dispune, prin decizie, încadrarea în gradul de handicap corespunzător.
(4) Punerea în executare a deciziilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face de către direcţia generală asistenţă socială şi protecţia copilului care a stabilit iniţial gradul şi tipul de handicap şi dreptul la prestaţiile sociale."

11.
Articolul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 100. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 18-20, art. 21 alin. (3) şi (4), art. 22, art. 23 alin. (1) şi (2), art. 24, 30 şi 31, art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 61-64, art. 65 alin. (1), (2) şi (5), art. 66-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 71 şi art. 82, cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;
c) nerespectarea dispoziţiilor art. 78, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;
d) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei şi/sau suspendarea ori retragerea avizului de funcţionare;
e) nerespectarea condiţiilor de autorizare în timpul funcţionării ca unitate protejată autorizată, cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei şi retragerea autorizaţiei de funcţionare;
f) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;
g) eliberarea de certificate de încadrare în grad de handicap cu încălcarea criteriilor prevăzute la art. 85 alin. (10), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a), b, d), e) şi g) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. c) se fac de către personalul Inspecţiei Muncii.
(4) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. f) se fac de către agenţii de circulaţie sau de către personalul de control cu atribuţii în acest sens.
(5) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
(6) Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. II. - Comisia superioară va soluţiona contestaţiile rămase nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III.
- Comisia superioară are dreptul de a reevalua dosarele rezultate în urma misiunilor de control efectuate în temeiul ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. IV. - (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va aproba procedura de suspendare a dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii prevăzut la art. 902 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 20 septembrie 2010.
Nr. 84.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Ordonanta de urgenta nr. 84 din 20/09/2010 #25815

Aceste Acte Normative sunt concepute in graba si se strecoara unele greseli care dau drumul abuzurilor gratuite sau interpretari arbritrare .
De plida , Articolul 5 ,Aliniatul H. obliga persoana cu dizabilitati sa anunte in termem de 48 de ore ,modificarea gradului de handicap.
Pai, oare este posibil sa ne insanatosim peste noapte ?!! Astfel incat sa nu mai avem drept la indemnizatie . ASTA DA MINUNE ! NE-O DORIM CU TOTII !
Sau sa castig la LOTERIE , LOZUL CEL MARE si deci sa nu abuzam de bunatatea si generozitatea Statului Roman .
Daca schimb domiciliul , resedinta sa anuntam in maxim 48 de ore ?! . Lucram in Securitatea Statului sau ce ?
Una este insanatosirea instantaneie !?:woohoo: "vise taica" , sau sa-ti pice norocul plesca ,desi si in acest caz exista un risc foarte mare , sa te trezesti MILIONAR ,asa tam-nesam, ai toate sansele sa innebunesti... si atunci , gradul se agraveaza si nu invers.:woohoo:
Domiciliul il schimbi si actele noi le faci in cateva saptamani in cel mai bun caz .
Unde este prezuntia de nevinovatie, sau ...buna credinta a cetateanului X ?
Chestia cu 48 de ore nu se justifica de niciun fel .
Asadar , Guvernul lucreaza de se rupe .:ohmy:
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6726
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: ihdsimmeu

Rasp: Ordonanta de urgenta nr. 84 din 20/09/2010 #25836

Dragii mei, nu se strecoara greseli ci intentionat sunt intentionat strecurate, pentru un stres in plus! Isi dau seama ca la persoanele cu dizabilitati vulnerabilitatile sunt ceva mai acute asa ca nu strica un stres in plus... cine stie, poate-i crapa inima cand afla ca a depasit termenul in care trebuia sa declare, nu stiu ce, si uite-asa se streseaza in plus, crapandu-i poate inima! Nu-i putin lucru sa stii ca in felul acesta se fac econonomii importante la vistieria tarii... mai intereseaza pe cineva ca de fapt, raman bani mai multi de furat pentru Udrea&comp.? Multa sanatate si... Doamne-ajuta!
 • ihdsimmeu
 • Avatarul lui ihdsimmeu
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Ţarcurile au premers lagarelor! Iubesc libertatea!
 • Posts: 3639
 • Thank you received: 558
 • Karma: 17
Tot ce vreti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel...Matei 7:12
Doamne...ajuta-ma ca azi, sa fiu mai aproape de Tine decat ieri si maine (daca mai e o zi pentru mine) mai aproape decat azi! AMIN!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan