Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea Asistentei Sociale

Legea Asistentei Sociale #21273


LEGEA
ASISTENTEI SOCIALE


CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE


Art. 1 – (1) Prezenta lege reglementeaza cadrul general de organizare, functionare si finantare a sistemului national de asistenta sociala in Romania.
(2) Scopul prezentei legi este de a crea cadrul legal si institutional unitar si coordonat care sa asigure conditiile adecvate pentru elaborarea si implementarea politicilor publice din domeniul asistentei sociale.

Art. 2 – (1) Sistemul national de asistenta sociala reprezinta ansamblul de institutii, masuri si actiuni prin care statul reprezentat de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor sau comunitatilor.
(2) Sistemul national de asistenta sociala intervine subsidiar sau, dup caz, complementar sistemelor de securitate sociala si se compune din sistemul de beneficii sociale si sistemul de servicii sociale.
(3) Asistenta sociala, prin masurile si actiunile specifice, are in vedere dezvoltarea capacitatilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala.
(4) Masurile si actiunile de asistenta sociala sunt dispuse astfel incat:
a) beneficiile si serviciile sociale sa constituie un pachet de masuri corelate si complementare;
b) serviciile sociale sa primeze fata de beneficiile sociale in cazul in care efectul asupra beneficiarilor este similar;
c) sa fie evaluate din punct de vedere al eficacitatii si eficientei lor pentru a fi permanent adaptate si ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;
d) sa contribuie la insertia pe piata muncii a beneficiarilor;
e) sa previna si sa limiteze orice forma de dependenta fata de ajutorul acordat de stat sau de comunitate.
(5) Beneficiile sociale si serviciile sociale sunt reglementate prin legi speciale.

Art. 3 - (1) Responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacitati de integrare sociala si implicarea activa in solutionarea situatiilor de dificultate revine fiecarei persoane, precum si familiei acesteia, autoritatile statului intervenind prin crearea de oportunitati egale si, in subsidiar, prin acordarea de beneficii si servicii sociale adecvate.
(2) Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale, isi asuma responsabilitatea de realizare a masurilor si actiunilor prevazute in actele normative privind transferurile monetare si serviciile sociale.
(3) Statul, prin politicile publice din domeniul serviciior sociale, contribuie la promovarea, respectarea si garantarea drepturilor beneficiarilor la o viata independenta, implinita si demna, precum si la facilitarea participarii acestora la viata sociala, economica, politica si culturala.
(4) Autoritatile administratiei publice centrale asigura conditiile institutionale si financiare pentru sustinerea categoriilor defavorizate, punerea in aplicare a politicilor de sustinere a familiei, precum si transferul catre autoritatile administratiei publice locale si societatea civila, inclusiv catre institutiile de cult recunoscute de lege a atributiilor si mijloacelor financiare necesare actiunilor de asistenta sociala.

Art. 4 - (1) Toti cetatenii romani care locuiesc in Romania, precum si strainii care au domiciliul sau resedinta in Romania au dreptul la asistenta sociala, in conditiile legislatiei romane, precum si ale reglementarilor Uniunii Europene si ale acordurilor si tratatelor la care Romania este parte.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) au dreptul de a fi informate asupra continutului si modalitatilor de acordare a masurilor si actiunilor de asistenta sociala.
(3) Dreptul la asistenta sociala se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, in conformitate cu prevederile legii.
(4) Masurile si actiunile de asistenta sociala se acorda in conditiile prevazute de legile speciale care le reglementeaza.

Art. 5 - Sistemul national de asistenta sociala se intemeiaza pe urmatoarele valori si principii generale:
a) solidaritatea sociala, conform caruia intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesita suport si masuri de protectie sociala pentru depasirea sau limitarea unor situatii de dificultate, in scopul asigurarii incluziunii sociale a acestei categorii de populatie;
b) subsidiaritatea, potrivit caruia, in situatia in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locala si structurile ei asociative si, complementar, statul;
c) universalitatea, potrivit caruia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala in conditiile prevazute de lege;
d) respectarea demnitatii umane, potrivit caruia fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii, ii este respectat statutul individual si social si dreptul la intimitate si protectie impotriva oricarui abuz fizic, psihic, intelectual sau economic;
e) abordarea individuala, potrivit caruia masurile de asistenta sociala trebuie adaptate situatiei particulare de viata ale fiecarui individ; acest principiu ia in considerae caracterul si cauza unor situatii de urgenta a abilitatilor individuale, conditiei fizice si mentale, precum si nivelul de integrare sociala a persoanei; suportul adresat situatiei de dificultate individuala priveste inclusiv masuri de sustinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
f) parteneriatul, conform caruia autoritatile publice centrale si locale, institutiile publice si private, organizatiile neguvernamentale, precum si institutiile de cult recunoscute de lege, membrii comunitatii stabilesc obiective comune, conlucreaza si mobilizeaza toate resursele necesare pentru asigurarea unor conditii de viata decente si demne pentru persoanele vulnerabile;
g) participarea beneficiarilor, conform caruia beneficiarii participa la formularea si implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social si se implica activ in viata comunitatii, prin intermediul organizatiilor specifice miscarii asociative sau direct, prin activitati voluntare desfasurate in folosul persoaneor vulnerabile;
h) transparenta, potrivit caruia se asigura cresterea gradului de responsabilitate a administratiei publice centrale si locale fata de cetatean, precum si stimularea participarii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
i) nediscriminarea, potrivit caruia persoanele vulnerabile beneficiaza de masuri si actiuni de protectie sociala fara restrictie sau preferinta fata de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex ori orientare sexuala, varsta, apartenenta politica, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata, ori care au ca scop sau ca efect restrangerea folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
j) eficienta, potrivit caruia utilizarea resurselor publice are la baza respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu
k) respectarea dreptului la autodeterminare
, potrivit caruia fiecare persoana are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale sau de alegerile de viata, asigurandu-se ca aceasta nu ameninta drepturile sau interesele legitime ale celorlalti;
l) activizarea, potrivit caruia masurile de asistenta sociala au ca obiectiv final incurajarea ocuparii, in scopul integrarii /reintegrarii sociale si cresterii calitatii vietii persoanei;
m) nesuprapunerea dreptului la beneficiile sociale, potrivit caruia pentru aceeasi nevoie sau situatie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelasi tip;
n) proximitatea, conform caruia serviciile sunt organizate cat mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului si mentinerea persoanei cat mai mult posibil in propriul mediu de viata;
o) complementaritatea si abordarea integrata, conform caruia, pentru asigurarea intregului potential de functionare sociala a persoanei ca membru deplin al familiei, comunitatii si societatii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului si acordate integrat cu o gama larga de masuri si servicii din domeniul economic, educational, de sanatate, cultural, etc;
p) concurenta si competitivitatea, conform caruia, furnizorii de servicii sociale, publici si privati, trebuie sa se preocupe permanent de cresterea calitatii serviciilor acordate si sa beneficieze de tratament egal pe piata serviciilor sociale;
q) egalitatea de sanse, conform caruia beneficiarii, fara nici un fel de discriminare, au acces in mod egal la oportunitatile de implinire si dezvoltare personala, dar si la masurile si actiunile de protectie sociala;
r) confidentialitatea, conform caruia, pentru respectarea vietii private, beneficiarii au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale si informatiilor referitoare la viata privata si situatia de dificulatate in care se afla;
s) echitatea
, potrivit caruia toate persoanele care dipun de resurse socio-economice similare, pentru aceleasi tipuri de nevoi beneficiaza de drepturi sociale egale;
t) focalizarea, potrivit caruia masurile de asistenta sociala se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane si se acorda in baza testarii veniturilor.

Art. 6 - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) acreditarea reprezinta un proces de certificare a respectarii criteriilor, indicatorilor si standardelor de calitate reglementate;
b) ancheta sociala este o metoda de investigatie intemeiata pe diferite tehnici de culegere si de prelucrare a informatiei, in scopul analizei situatiei sociale si economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor;
c) beneficiile sociale sunt masuri de redistributie financiara destinate persoanelor sau familiilor care intrunesc conditiile de eligibilitate prevazute de lege;
d) beneficiarul reprezinta persoana care primeste beneficii sociale si/sau, dupa caz, este utilizator de servicii sociale;
e) capacitatea deplina de exercitiu este capacitatea de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatii, a persoanei care a implinit varsta de 18 ani sau a persoanei care se casatoreste inainte de aceasta varsta;
f) comunitatea locala reprezinta membrii organizati ai colectivitatii locale, formele de asociere a acestora, institutiile administratiei publice locale, precum si alte institutii publice ori private din domeniul educatiei, sanatatii sau altele asemenea;
g) comunitatea terapeutica este o modalitate de tratament pentru abuzul de droguri si reprezinta un mediu social compus din operatori, profesionisti, directori care, fiind un model de schimbare personala de succes sau simple modele de viata, servesc de ghid in procesul de recuperare. Toate activitatile sunt elaborate in scopul producerii schimbarii terapeutice si educationale la beneficiari si toti beneficiarii sunt mediatori ai acestor schimbari.
h) contractarea serviciilor sociale reprezinta procedura de finantare utilizata de autoritatile administratiei publice locale in vederea achizitionarii sau concesionarii, in baza unui contract, a serviciilor sociale; contractarea sta la baza externalizarii responsabilitatii administrarii si acordarii serviciilor sociale catre furnizorii privati de servicii sociale;
i) curatela este o institutie organizata de autoritatea tutelara, care se instituie pentru ocrotirea unei persoane capabile dar care, din cauza batranetii, a bolii sau a unei infirmitati fizice, nu poate personal sa-si administreze singura bunurile sau sa-si apere interesele in bune conditi; ea se instituie la cerere sau din oficiu;
j) dezvoltarea comunitara reprezinta procesul prin care o comunitate isi identifica anumite probleme prioritare, se implica si coopereaza in rezolvarea lor, folosind preponderent resurse interne;6
k) domiciliu reprezinta locuinta statornica sau cea principala a persoanei fizice, trecuta si in cartea de identitate a persoanei, asa cum este luata in evidenta organelor administrative ale statului;
l) eligibilitate reprezinta setul de conditii obligatorii care trebuie sa fie indeplinite de catre potentialul beneficiar pentru a putea fi selectat in vederea acordarii prestatiilor sociale;
m) excluziune sociala reprezinta excluderea unei persoane din viata obisnuita (comuna) a societatii din care face parte si imposibilitatea integrarii acesteia datorita unor conditii sociale adverse;
n) gazduire reprezinta asigurarea, de catre servicile sociale, a conditiilor de locuit si odihna, pe o perioada mai mare de 24 de ore;
o) gospodaria reprezinta unitatea formata din mai multe familii si/sau persoane care locuiesc impreuna, contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul lor;
p) grup vulnerabil desemneaza persoane sau familii care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situatii de boala, saracie, dependenta de droguri, sau de alcool, etc;
q) locuire reprezinta faptul de a trai pe raza unei unitati administrativ teritoriale fara a detine o lucuinta principala sau secundara;
r) management al serviciilor sociale reprezinta gestionare de catre conducerea desemnata legal a activitatilor si resurselor materiale, umane si financiare ale unitatii de asistenta sociala;
s) managementul de caz reprezinta o metoda de coordonare a tuturor activitatilor stabilite prin programele de protectie speciala si planurile individualizate de ingrijire si asistenta pentru acordarea serviciior sociale;
t) mediul social de viata reprezinta mediul de viata si realatiile sociale personale, respectiv familia si /sau gospodaria, precum si mediul in care persoana lucreaza, este educata si isi desfasoara activitatile sociale obisnuite;
u) nevoia sociala reprezinta ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei persoane pentru asigurarea conditiilor de viata, in vederea asigurarii participarii sociale sau, dupa caz, a integrarii sociale;
v) nevoie speciala reprezinta ansamblul de cerinte indispensabile pentru asigurarea integrarii sociale a persoanelor care datorita, afectiunilor de sanatate, genetice sau dobandite pe parcursul vietii, dezvolta o incapacitate/invaliditate/handicap, precum si ale persoanelor care, din diverse motive de natura sociala, sunt dezavantajate in dezvoltarea personala;
w) plan individualizat de asistenta si ingrijire este documentul elaborat de o echipa multidisciplinara cu participarea beneficiarului/reprezentantului sau legal, in care sunt precizate serviciile furnizate beneficiarului;
x) persoane fara adapost sunt reprezinta o categorie sociala formata din persoane singure sau familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, finaciar-economic, juridic sau datorita unor situatii de forta majora, traiesc in strada, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuti, se afla in incapacitate de a sustine o locuinta in regim de inchiriere sau sunt in risc de evacuare, se afla in institutii sau penitenciare de unde urmeaza ca , in termen de doua luni, sa fie externate, respectiv eliberate si nu au un loc de resedinta;
y) persoane cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale;
z) persoane varstnice sunt persoanele care au implinit varsta standard de pensionare prevazuta de lege;
aa) procesul de incluziune sociala/integrare sociala reprezinta setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii-comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii sociale si participarea persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale si politice ale societatii;
bb) protectia sociala se defineste in contextul principiilor, valorilor si traditiilor ce guverneaza relatiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunitati si institutii in statele Uniunii Europene si reprezinta un set de masuri orientat spre asigurarea unui anumit nivel de bunastare si securitate sociala pentru intreaga populatie si in mod special pentru anumite grupuri sociale. Protectia sociala cuprinde doua componente de baza asigurarile sociale in sistem contributiv si asistenta sociala non-contributiva
cc) protectia speciala a copilului se defineste ca fiind ansamblul de masuri, prestatii si servicii sociale destinate ingrijirii si dezvoltarii copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai, sau a celui care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija acestora;
dd) resedinta reprezinta locul in care locuieste temporar cineva, sau dupa caz, locuinta secundara;
ee) saracie reprezinta starea unei persoane/famlie/grup/comunitate manifestata prin lipsa resurselor necesare cumpararii bunurilor si serviciilor considerate a asigura nivelul de viata convenit la un moment dat. Pragul de saracie reprezinta cuantificarea resurselor, iar standardele utilizate pentru trasarea acestuia sunt influentate de nivelul general al costului vietii, dar si de specificul politicii sociale adoptate ;
ff) situatie de dificultate este situatia in care se poate afla o persoana care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viata, din cauze socio-economice, de sanatate si/sau care rezulta din mediului social de viata dezavantajat, si-a pierdut sau limitat propriile capacitati de integrare sociala; in situatie de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane si comunitati, urmare afectarii majoritatii membrilor lor;
gg) societatea civila este formata din persoane asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele; formele asociative pot fi, in principal, asociatii si fundatii, organizatii sindicale si patronale, organizatii culturale si de cult, precum si grupuri comunitare informale.
hh) standard de cost este acel cost minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizarii serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar/pe tipuri de servicii sociale, potrivit standardelor minime de calitate si/sau criteriilor prevazute de lege;
ii) standard minim de calitate este un set de criterii aprobate prin acte normative obligatorii la nivel national a caror aplicare garanteaza asigurarea unor nivele minime, acceptabile de performanta ale procesului de furnizare a serviciilor sociale;
jj) structuri comunitare consultative reprezinta asocierea formala sau informala a unor oameni de afaceri locali, preoti, cadre didactice, medici, consilieri locali, politisti, etc. in vederea sprijiniri autoritatilor administratiei publice locale si furnizorilor de servicii sociale in solutionarea nevoilor de servii sociale ale comunitatii.
kk) testarea mijloacelor
reprezinta procedura de evaluare a veniturilor realizate si a bunurilor mobile si imobile detinute de persoana sau familie necesare acoperirii nevoilor de consum ale acestora;
ll) tutela este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura. Tutorele exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce-i revin in scopul ocrotirii intereselor acestor persoane;
mm) venitul reprezinta totalitatea sumelor pe care persoana sau membrii familiei le realizeaza/primesc ca urmare a unei activitati salarizate, independente sau agricole asa cum 9
sunt acestea definite de Codul Fiscal, din valorificarea, folosirea, cedarea unor bunuri aflate in proprietate, precum si cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, asistenta sociala, obligatii legale de intretinere, alte indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent ori creante legale.
nn) violenta in familie se refera la orice actiune fizica sau verbal savarsita cu intentie de catre un membru de familie impotriva altui membru al aceleiasi familii, care provoaca o suferinta fizica, psihica, sexuala sau un prejudiciu material.
CAPITOLUL II
SISTEMUL DE BENEFICII SOCIALE
Sectiunea 1
Clasificarea beneficiilor sociale

Art. 7 – Beneficiile sociale reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale obtinute din munca, in vederea asigurarii unui minim social acceptabil de trai, precum si o forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute expres de lege.

Art. 8
– (1) Beneficiile sociale, in functie de conditiile de eligibilitate, se clasifica astfel:
a) beneficii sociale selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau familiei;
b) beneficii sociale universaliste, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fara conditia de testare a mijloacelor de trai ale acestora.
(2) Testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure/familiei, prevazuta la alin.(1) lit.a) are in vedere:
a) evaluarea veniturilor monetare reprezentate de toate veniturile realizate, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale;
b) evaluarea bunurilor si a veniturilor potentiale obtinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietate ori folosinta.
(3) In functie de scopul si natura lor, beneficiile sociale se acorda fie doar in baza evaluarii veniturilor monetare fie in baza evaluarii cumulate a veniturilor monetare, a bunurilor si a veniturilor potentiale.

Art. 9 - (1) Beneficiile sociale, in functie de scopul lor, se clasifica astfel:
a) beneficii sociale pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala;
b) beneficii sociale pentru sustinerea copilului si familiei;
c) beneficii sociale pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale;
d) beneficii sociale pentru situatii deosebite.
(2) Beneficiile sociale se acorda in bani sau in natura si cuprind alocatii, indemnizatii, ajutoare sociale si facilitati.
(3) Facilitatile prevazute la alin.(2) se acorda pentru anumite categorii de beneficiari si pot fi:
a) facilitati reprezentate de asigurarea platii unor contributii de asigurari sociale si/sau asimilarea unor perioade de contributie;
b) facilitati de acces la mediul fizic, informational si comunicational.
(4) Facilitatile prevazute la alin.(3) pot fi acompaniate de facilitati fiscale, acordate in conditiile legii.
(5) Ajutoarele in natura prevazute la alin.(2) pot fi ajutoare materiale in bunuri de folosinta individuala sau indelungata si alimentare, acordate individual sau in cadrul unor programe destinate facilitarii accesului la educatie, sanatate, ocupare etc.
(6) In situatia in care persoanele carora li se acorda beneficiile sociale prevazute la alin.(1) se incadreaza in munca, se intorc la activitatea profesionala sau incep o activitate pe cont propriu, acestea pot beneficia, dupa caz, in conditiile prevazute de legile speciale de :
a) majorari ale beneficiului social acordat, daca se incadreaza in conditiile de acordare;
b) prelungirea perioadei de acordare a beneficiului social cu maximum 3 luni din luna incadrarii in munca;
c) stimulente pentru suplinirea unor servicii sociale etc.
(7) Refuzul unui loc de munca, a participarii la cursuri de formare/calificare/recalificare sau alte masuri active prevazute de lege poate conduce la diminuarea cuantumului beneficiului social sau la incetarea acestuia si interdictia de acordare a unui nou beneficiu social pe o perioada stabilita de lege.
(8) Angajatorii care incadreaza in munca persoane carora li se acorda beneficii sociale, pot beneficia, in conditiile legii, de facilitati fiscale sau de alta natura.

Art. 10 – In functie de beneficiarul acestora, beneficiile sociale pot fi :
a) cu caracter individual acordate persoanei singure sau unuia sau mai multor membri din familie a caror nevoie identificata constituie o situatie particulara si necesita interventie individualizata;
b) cu caracter familial acordate pentru cresterea calitatii vietii in familie si mentinerea unui mediu familial propice realizarii functiilor de baza ale acesteia.

Sectiunea a 2-a
Categorii de beneficii sociale


Art. 11 – Beneficiile sociale pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala se acorda ocazional sau pe perioade determinate de timp si pot cuprinde urmatoarele categorii principale:
a) ajutoare sociale sustinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru categoriile de populatie aflate in risc de saracie;
b) ajutoare sociale comunitare, sustinute din bugetele locale acordate focalizat, ca masuri individuale de suport pentru depasirea unor situatii de dificultate punctuale;
c) ajutoare de urgenta acordate pentru situatii datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor etc.;
d) burse sociale si ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educatie;
e) ajutoare in natura;
f) facilitati privind utilizarea mijloacelor de transport in comun, accesul la comunicare si informare, precum si alte facilitati prevazute de lege.

Art. 12 – Beneficiile pentru sustinerea copilului si a familiei au in vedere nasterea, educatia si intretinerea copiilor si cuprind urmatoarele categorii principale:
a) alocatii pentru copii;
b) alocatii pentru copiii lipsiti, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor;
c) indemnizatii pentru cresterea copiilor;
d) facilitati.

Art. 13 – (1) Beneficiile sociale pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale se acorda atat pentru asigurarea nevoilor de baza ale vietii, cat si in scopul promovarii si garantarii exercitarii de catre acestea a drepturilor si libertatilor fundamentale si participarii depline la viata societatii.
(2) Principalele categorii de beneficii sociale pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale sunt urmatoarele:
a) indemnizatii pentru persoanele cu handicap;
b) indemnizatii de ingrijire;
c) facilitati.

Art. 14 – (1) Nivelurile respectiv cuantumurile beneficiilor sociale se stabilesc in raport de indicatorul social de referinta prin aplicarea unui coeficient de echivalenta.
(2) Indicatorul social de referinta (ISR), reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza beneficiilor sociale, suportate din bugetul de stat, acordate atat in vederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului de asistenta sociala, cat si in vederea stimularii persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenta sociala pentru a se incadra in munca.
(3) Valoarea indicatorului social de referinta este cea prevazuta de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare si se modifica odata cu acesta.
(4) Indicele social de insertie este coeficientul de echivalenta aplicabil indicatorului social de referinta si se stabileste in raport cu tipul de familie si natura beneficiului social.
(5) Nivelul beneficiilor sociale cumulate de o persoana singura sau, dupa caz, de o familie nu poate depasi un coeficient raportat la valoarea indicatorului social de referinta. Coeficientul se stabileste in functie de tipul familiei si al beneficiilor sociale la care aceasta sau membrii acesteia, respectiv persoana singura au dreptul, prin legea bugetara anuala.

Sectiunea a 3-a
Administrarea beneficiilor sociale


Art. 15 – (1) Statul acorda beneficiile sociale prin autoritatile administratiei publice centrale sau locale, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
(2) Beneficiile sociale acordate de autoritatile administratiei publice centrale, direct sau prin instituiile aflate in subordinea acestora, se stabilesc in bani si au in vedere asigurarea unui standard minim de viata, masurile financiare de politica familiala, promovarea si garantarea exercitarii de catre persoanele cu nevoi speciale a drepturilor si libertatilor fundamentale.
(3) Beneficiile sociale acordate de autoritatile administratiei publice locale se stabilesc in bani sau in natura si sunt masuri complementare celor prevazute la alin.(2), sustinute din bugetele locale.

Art. 16 – (1) Dreptul la beneficii sociale se acorda la cererea scrisa a persoanei indreptatite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite.
(2) Cererea este formularul tipizat care contine date privind componenta familiei, veniturile realizate membri acesteia, bunurile detinute, date referitoare la situatia educationala si profesionala a acestora, precum si informatii referitoare la nevoile speciale si situatiile particulare in care acestia se afla.
(3) Cererea este obligatoriu insotita de documentele doveditoare privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singura, precum si orice alte documente privind situatia membrilor familiei, prevazute de lege.
(4) Pentru solicitarea beneficiilor sociale finantate din bugetul de stat, se utilizeaza un formular unic de cerere. Formularul unic de cerere se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(5) Autoritatile administratiei publice locale, pentru beneficiile acordate din bugetele locale, utilizeaza formulare de cerere aprobate prin hotarari ale consiliilor locale.

Art. 17 – (1) Pentru solicitarea dreptului, cererea se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala domiciliaza, isi are resedinta sau dupa caz, locuieste/traieste familia ori persoana singura care solicita unul sau mai multe beneficii sociale.
(2) Pentru beneficiile sociale platite din bugetul de stat cererea si documentele doveditoare se transmit pana pe data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, la structura sau, dupa caz, la serviciul deconcentrat din subordinea platitorului dreptului, pe baza de borderou al carui model se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(3) Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale care platesc dreptul, pe baza documentelor doveditoare ce insotesc cererea, a informatiilor existente in alte baze de date, precum si a altor proceduri stabilite de lege.
(3) In termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sistemul informatic integrat va asigura verificarea datelor inscrise in cerere, precum si a altor informatii referitoare la solicitant si situatia socio-economica a acestuia.
(4) Incepand cu data la care se implineste termenul de 6 luni de la inceperea functionarii sistemului informatic integrat, cererea se va depune fara a fi necesare documente doveditoare. Acestea se vor prezenta doar la solicitarea expresa a autoritatilor prevazute la alin.(1) pentru stabilirea anumitor beneficii sociale prevazute de lege.

Art. 18
– (1) Solutionarea cererii se face in termen de maximum 30 zile de la inregistrarea acesteia, prin actul adminsitrativ de aprobare sau respingere a dreptului emis de autoritatea administratiei publice centrale sau locale care plateste dreptul.
(2) In cazul achitarii drepturilor in cont bancar, comisionul prevazut la alin.(1) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit prin negociere, intre autoritatile administratiei publice centrale sau, dupa caz, locale si unitatile bancare.
(3) In cazul achitarii drepturilor prin mandat postal, comisionul prevazut la alin.(1) se stabileste astfel:
a) pentru drepturile cu caracter permanent asigurate din bugetul de stat, prin legea bugetara anuala;
b) pentru drepturile asigurate din bugetele locale, la valoarea stabilita prin conventia incheiata de autoritatile administratiei publice locale cu furnizorul de servicii postale, dar nu mai mult de procentul stabilit in conditiile lit.a);
c) pentru drepturile ocazionale, indiferent de sursa de finantare, la valoarea stabilita prin conventie.
(4) Conditiile de plata si fluxul financiar al platilor se stabileste prin Conventia incheiata intre parti.
(2) Verificarea indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a dreptului se realizeaza pe baza actelor doveditoare, a informatiilor furnizate de celelalte baze de date detinute de autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si a altor proceduri stabilite de lege.
(3) In situatia in care sunt indeplinite conditiile legale, dreptul la beneficiile sociale se deschide incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.
(4) Incetarea dreptului se face incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de eligibilitate.
(5) Procedura de inregistrare si solutionare a cererii de acordare a serviciilor sociale si a beneficiilor sociale se reglementeaza prin legi speciale.

Art. 19 – Plata beneficiilor sociale se efectueaza, in functie de optiunea titularului, prin mandat postal, cont bancar, sau alta forma de plata, conform legii.

Art. 20 - (1) Plata beneficiilor sociale se efectueaza in luna curenta pentru luna anterioara, iar prima plata a acestora se efectueaza in termen de maximum 30 zile de la stabilirea dreptului.
(2) In cazul achitarii drepturilor de beneficii sociale prin mandat postal sau in cont bancar, ordonatorii principali de credite sau cu delegare, ordonatorii secundari/tertiari de credite incheie la nivel national, respectiv local conventii cu furnizorul de servicii postale, cu respectarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Art. 21 – (1) Pentru achitarea drepturilor se stabileste un comision de transmitere.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16133
 • Thank you received: 5254
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #21274

Sectiunea a 4-a
Definitii specifice

Art. 22 – (1) Prin familie se intelege sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si care gospodaresc impreuna.
(2) Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii.
(3) Se asimileaza termenului familie, barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna, daca aceasta se consemneaza in ancheta sociala.
(4) Familia extinsa desemneaza copilul, parintii și rudele acestuia pana la gradul IV inclusiv.
(5) Termenul familie monoparentala desemneaza familia formata din persoana singura si copilul/copiii aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta;
(6) Prin persoana singura, se intelege persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
b) este necasatorita;
c) este vaduva;
d) este divortata;
e) al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
f) al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
g) nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. a) – e).
h) a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la lit.a)-c).
(7) Prin termenul copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, in conditiile legii. In sensul prezentei legi, prin copil se intelege:
a) copilul provenit din casatoria sotilor;
b) copilul unuia dintre soti;
c) copilul adoptat;
d) copilul dat in plasament familiei sau persoanei;
e) copilul pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii;
f) copilul pentru care s-a instituit curatela, potrivit legii;

Art. 23
– (1) Reprezentantul familiei este membrul familiei cu capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, care solicita, in numele familiei, acordarea drepturilor la prestatii sociale. Reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara.
(2) In cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singura.
(3) In cazul persoanei singure care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura daca are capacitate deplina de exercitiu sau, dupa caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.
(4) Reprezentantul legal este persoana desemnata, in conditiile legii, sa reprezinte interesul persoanei lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile sau a persoanei lipsite de discernamant.
(5) Reprezentantul legal al copilului este parintele sau persoana desemnata potrivit legii sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligtiile parintesti fata de copil.

Art. 24 – (1) Prin locuinta de domiciliu sau resedinta se intelege constructia aflata in proprietate personala ori inchiriata, sau asupra careia exercita un drept de folosinta in conditiile legii, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, format din una sau mai multe camere, care acopera conditiile minimale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedinta si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor aceleiasi legi.
(3) Prin locuinta cu conditii improprii se intelege locuinta improvizata sau constructia cu destinatie de locuinta care nu indeplineste cerintele minimale prevazute la lit. A din anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prin persoana fara locuinta se intelege persoana care nu are stabilit un domiciliu sau resedinta, nu detine o locuinta principala sau, dupa caz, o locuinta secundara, in conditiile legii.
Art. 25 – (1) Prin livret de familie se intelege documentul care cuprinde componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali, asa cum este acesta stabilit prin Hotararea Guvernului nr.495/1997 si reprezinta documentul doveditor privind componenta familiei in vederea acordarii prestatiilor sociale.
(2) Livretul de familie se elibereaza cu ocazia casatoriei sau la cerere.
(3) Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie si se efectueaza de catre serviciul de stare civila, pentru orice situatie de stare civila aparuta ulterior emiterii acestuia.

Art. 26
– (1) Titularul beneficiilor sociale este reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana indreptatita.
(2) Pentru beneficiile sociale cu caracter familial beneficiarul este familia.
(3) Pentru beneficiile sociale cu caracter individual, beneficiarul este persoana indreptatita.
CAPITOLUL III
SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE

Sectiunea 1
Definirea și clasificarea serviciilor sociale

Art. 27 – (1) Serviciile sociale reprezinta activitatea sau ansamblul de activitati realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii.
(2) Serviciile sociale se organizeaza ca servicii sociale de interes public, in forme/structuri diverse, in functie de specificul activitatii/activitatilor derulate si de nevoile particulare ale fiecarei categorii de beneficiari.

Art. 28
– (1) Serviciile sociale au caracter proactiv si presupun o abordare comprehensiva a nevoilor persoanei, in relatie cu situatia socio-economica, starea de sanatate, nivelul de educatie, mediul social de viata al acesteia.
(2) Pornind de la nevoile fiecarei persoane, serviciile sociale pot avea o adresabilitate mai larga, la nivel de grup sau comunitate.
(3) Pentru realizarea unor actiuni sociale coerente, unitare si eficiente in beneficiul persoanei, serviciile sociale se pot organiza si acorda in sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sanatate, de educatie, precum si cu alte servicii sociale de interes general, dupa caz.

Art. 29 – Statul, prin politicile publice din domeniul serviciior sociale, contribuie la promovarea, respectarea si garantarea drepturilor beneficiarilor la o viata independenta, implinita si demna, precum si la facilitarea participarii acestora la viata sociala, economica, politica si culturala.

Art. 30 – Clasificarea serviciilor sociale are la baza urmatoarele criterii :
a) scopul serviciului;
b) categoriile de beneficiari carora li se adreseaza;
c) regimul de asistare, respectiv regim rezidential sau nerezidential;
d) locul de acordare;
e) regimul juridic.

Art. 31
- (1) Dupa scopul lor, serviciile sociale se clasifica in servicii de asistenta si suport pentru asigurarea nevoilor de baza ale vietii, servicii de ingrijire personala, de recuperare/reabilitare,de insertie/reinsertie sociala, etc.
(2) Dupa categoriile de beneficiari, serviciile sociale se clasifica in servicii sociale destinate copilului si /sau familiei, persoanelor cu handicap, persoanelor varstnice, victimelor violentei in familie, persoanelor fara adapost, persoanelor dependente de consumul de droguri si alte substante toxice, victimelor traficului de persoane, delincventilor, precum si altor categorii de persoane aflate in situatii de dificultate.
(3) Dupa regimul de asistare, serviciile sociale se clasifica in :
a) servicii cu cazare, pe perioada determinata sau nedeterminata : centre rezidentiale, locuinte protejate, adaposturi de noapte, etc;
b) servicii fara cazare : centre de zi, centre si/sau unitati de ingrijire la domiciliu, cantine sociale , servicii mobile de acordare a hranei, ambulanta sociala, etc.
(4) Dupa locul de acordare, serviciile sociale se asigura :
a) la domiciliul beneficiarului;
b) in centre de zi;
c) in centre rezidentiale;
(5) Dupa regimul juridic al furnizorului, serviciile sociale pot fi publice sau private.

Art. 32
- (1) Serviciile de ingrijire personala se adreseaza persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei functionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesita ajutor semnificativ pentru a realiza activitatile uzuale ale vietii de zi cu zi.
(2) Situatia de dependenta este o consecinta a bolii, traumei si dizabilitatii si poate fi exacerbata de absenta relatiilor sociale si a resurselor economice adecvate.

Art. 33 - (1) Ajutorul acordat pentru indeplinirea activitatilor uzuale ale vietii zilnice priveste doua categorii de activitati:
a) activitati de baza ale vietii zilnice, in principal: asigurarea igienei corporale, imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, asigurarea igienei eliminarilor, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare;
b) activitati instrumentale ale vietii zilnice, in principal: prepararea hranei, efectuarea de cumparaturi, activitati de menaj si spalatorie, facilitarea deplasarii in exterior si insotire, activitati de administrare si gestionare a bunurilor, acompaniere si socializare.
(2) Ingrijirea persoanei care necesita, pe o perioada mai lunga de 60 de zile, ajutor pentru indeplinirea activitatilor de baza si instrumentale ale vietii zilnice este definita ca ingrijire de lunga durata.
(3) Ingrijirea de lunga durata se asigura la domiciliul persoanei dependente si in centre rezidentiale.

Art. 34 – Categoriile si tipurile de servicii sociale, activitatiile si functiile aferente fiecarui tip de serviciu, precum si regulamentele cadru de organizare si functionare, se stabilesc prin Nomenclatorul Serviciilor Sociale, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Sectiunea a 2-a
Beneficiarii și furnizorii de servicii sociale

Art. 35 – (1) Beneficiaza de servicii sociale persoanele si familiile aflate in situatii de dificultate, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 4.
(2) Grupurile si comunitatile benficiaza de servicii sociale, in cadrul programelor de actiune comunitara destinate prevenirii si combaterii riscului de marginalizare si excluziune sociala.

Art. 36 - (1) Orice persoana dependenta are dreptul la servicii de ingrijire personala, acordate in functie de nevoile individuale de ajutor, situatia familiala, socio-economica si mediul personal de viata.
(2) Beneficiarii serviciilor de ingrijire personala sunt persoanele varstnice, persoanele cu handicap, persoanele invalide si bolnavii cronici.

Art. 37
- (1) Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.
(2) Furnizori publici de servicii sociale pot fi :
a) autoritatile administratiei publice locale, de la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor ;
b) autoritatile administratiei publice centrale sau alte institutii aflate in subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atributii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari ;
c) institutii publice care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.
(3) Furnizori privati de servicii sociale pot fi:
a) organizatiile neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii;
b) cultele recunoscute de lege;
c) persoane fizice autorizate in conditiile legii;
d) filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare;
e) organizatiile societatii civile care au atributii privind infiintarea si acordarea de servicii sociale prevazute in propriul statut;
f) orice alta persoana fizica sau juridica care realizeaza activitati economice fara scop lucrativ.
(4) Agentii economici, in conditii speciale, prevazute de lege.

Art. 38
– (1) Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul Romaniei, furnizorii de servicii sociale trebuie acreditati in conditiile legii.
(2) Acreditarea furnizorilor, precum si a servicilor sociale acordate de acestia se reglementeaza prin lege speciala.
Sectiunea a 3-a
Organizarea și administrarea serviciilor sociale

Art. 39 – Responsabilitatea dezvoltarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale este partajata astfel:
a) elaborarea politicilor publice, programelor si strategiilor nationale in domeniu, reglementarea, coordonarea si controlul aplicarii lor, precum si evaluarea si monitorizarea calitatii serviciilor sociale se afla in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice centrale;
b) organizarea, administrarea si acordarea serviciilor sociale se afla in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, atributii ce pot fi externalizate catre sectorul neguvernamental, institutiile de cult, alte persoane fizice si juridice de drept public sau privat, in conditiile legii;
c) finantarea serviciilor sociale se asigura din bugetul de stat, bugetul local, contributia beneficiarului si/sau, dupa caz, a familiei acestuia, precum si din alte venituri extrabugetare.

Art. 40 – (1) Serviciile sociale se organizeaza si se acorda la nivel comunitar.
(2) Serviciile sociale au la baza identificarea si evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup si elaborarea planurilor de interventie pentru prevenirea , combaterea si solutionarea situatiilor de dificultate.
(3) Furnizorii de servicii sociale asigura activitatile prevazute la alin.(2) prin asistentii sociali angajati in structurile proprii sau, in lipsa acestora pot achizitiona serviciile acordate de asistentii sociali inregistrati cu cabinete individuale sau societati civile profesionale de asistenta sociala.
(4) In situatia in care, din cauze obiective, nu se pot angaja asistenti sociali sau achizitiona serviciile acestora, furnizorii de servicii sociale pot angaja lucratori sociali pentru realizarea activitatilor de identificare si, dupa caz, de evaluare a nevoilor persoanelor care solicita acordarea de beneficii si servicii sociale.

Art. 41
– (1) Serviciile sociale se pot acorda integrat cu alte servicii sociale de interes general.
(2) Serviciile de de ingrijire personala se pot organiza si acorda integrat cu alte servicii, cum ar fi:
a) servicii de ingrijire medicala;
b) servicii de reabilitare si adaptare a ambientului: mici amenajari, reparatii si altele asemenea.
c) alte servicii de recuperare/reabbilitare: kinetoterapie, fizioterapie, gimnastica medicala, terapie ocupationala, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie si altele asemenea.

Art. 42 – (1) Serviciile sociale acordate si administrate de catre autoritatile administratiei publice locale se infiinteaza prin hotarare a consiliului local/ judetean si pot fi organizate ca servicii cu sau fara personalitate juridica.
(2) Serviciile publice cu personalitate juridica sunt conduse de un director, sprijinit de un consiliu consultativ compus din reprezentanti ai beneficiarilor si ai partenerilor sociali din unitatea administrativ teritoriala respectiva.
(3) In cazul serviciilor sociale fara personalitate juridica, acestea se infiinteaza in cadrul aparatului propriu al primarului, precum si in cadrul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului judetean /consiliului local al sectorului Municipiului Bucuresti.
(4) In scopul realizarii unui management eficient, in cazul serviciilor sociale fara personalitate juridica, responsabilitatea privind coordonarea si administrarea resurselor umane si materiale aferente serviciului respectiv este delegata sefului de centru.

Art. 43 - (1) Serviciile sociale publice se infiinteaza si se organizeaza la nivel teritorial astfel:
a) servicii sociale de interes local, adresate beneficiarilor care traiesc si locuiesc pe raza teritoriala a comunei, orasului, municipiului si sectoarelor Municipiului Bucuresti;
b) servicii sociale de interes judetean, adresate beneficiarilor care traiesc si locuiesc pe raza teritoriala a judetului;
(2) Serviciile sociale pot fi organizate pentru a deservi beneficiari din mai multe judete invecinate, caz in care infiintarea, organizarea si finantarea serviciului respectiv are la baza un contract de parteneriat care se aproba prin hotarari ale consiliilor judetene partenere.
(3) Prevederile alin.(2) se aplica corespunzator si in cazul serviciilor sociale de interes local care se adreseaza beneficiarilor din mai multe comune, orase si municipii din cadrul aceluiași judet. Si sectoare ale Mun.Bucuresti.
(4) In scopul facilitarii accesului egal la servicii sociale pentru toti beneficiarii, autoritatile administratiei publice locale pot incheia, in conditiile legii, contracte de parteneriat public-privat sau public – public cu furnizorii privati de servicii sociale, respectiv cu alti furnizori publici.

Sectiunea a 4-a
Procesul de acordare a serviciilor sociale

Art. 44 – (1) Serviciile sociale se acorda la solicitarea persoanei, a reprezentantului sau legal dupa caz, precum si din oficiu.
(2) Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adreseaza serviciului public de asistenta sociala organizat in subordinea autoritatilor administratiei publice locale.
(3) Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresata si direct unui furnizor privat de servicii sociale, situatie in care, daca se incheie un contract de prestari servicii cu persoana solicitanta, furnizorul are obligatia de a informa, in scris, autoritatea administrativ- teritoriala pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta beneficiarul serviciului respectiv.

Art. 45 - (1) Acordarea serviciilor sociale se realizeaza in baza unui contract, incheiat intre furnizorul de servicii sociale si beneficiar, in care se stipuleaza serviciile acordate, drepturile si obligatiile partilor, precum si conditiile de finantare.
(2) Modelul contractului prevazut la alin.(1) se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin.(1) serviciile sociale acordate copiilor fata de care s-a decis masura plasamentului.

Art. 46 - Procesul de acordare a serviciilor sociale are urmatoarele etape principale:
a) evaluarea initiala;
b) elaborarea planului de interventie;
c) evaluarea complexa;
d) elaborarea planului individualizat de asistenta si ingrijire;
e) implementarea masurilor prevazute in planul de interventie si in planul individualizat;
f) monitorizarea si evaluarea acordarii serviciilor.

Art. 47
- (1) Evaluarea initiala si planul de interventie sunt realizate de asistentul social sau, in lipsa acestuia, de personal cu competente in domeniul asistentei sociale din cadrul serviciului public de asistenta sociala din subordinea autoritatilor administratiei publice locale.
(2) Evaluarea initiala are drept scop identificarea nevoilor individuale si familiale, in baza carora este elaborat planul de interventie.
(3) Planul de interventie, realizat in conditiile alin.(2) se adreseaza persoanei si, dupa caz, familiei acesteia si cuprinde masurile de asistenta sociala, respectiv serviciile recomandate pentru solutionarea situatiilor de nevoie sau risc social identificate, precum si beneficiile sociale la care persoana are dreptul.
(4) In cadrul procesului de evaluare initiala, persoana primeste gratuit, informatiile referitoare la riscurile sociale si drepturile de protectie sociala de care poate beneficia, precum si, dupa caz, consilierea necesara in vederea depasirii situatiilor de dificultate.
(5) Evaluarea initiala poate avea in vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul grupului si comunitatii si elaborarea planului de servicii comunitare.

Art.48 – (1) In conditiile in care evaluarea initiala evidentiaza existenta unor nevoi speciale pentru a caror rezolvare se impune participarea unei echipe interdisciplinare si/sau implicarea altor institutii, se recomanda efectuarea evaluarii complexe.
(2) Personalul de specialitate din cadrul echipelor interdisciplinare prevazute la alin.(1), in activitatea de evaluare desfasurata, utilizeaza, de regula, instrumente si tehnici standardizate, specifice domeniului propriu de activitate.
(3) Evaluarea complexa se efectueaza in cadrul structurilor de specialitate organizate conform prevederilor legilor speciale.

Art. 49 – (1) Evaluarea complexa a persoanelor cu handicap, a persoanelor care dezvolta o incapacitate de munca si a persoanelor varstnice are drept scop identificarea detaliata a nevoilor persoanei si elaborarea unui program de suport strict individualizat care contine ansamblul de masuri si servicii sociale, de educatie, medicale, de recuperare si adaptare/readaptare necesar a fi acordate persoanei pentru facilitarea integrarii/reintegrarii sociale a acesteia.
(2) Procesul de evaluare complexa urmareste, in principal, urmatoarele aspecte:
a) evaluarea capacitatilor fizice, mentale, psiho-intelectuale si senzoriale pentru incadrarea in grade de handicap, invaliditate sau dependenta, precum si stabilirea niveului de afectare a autonomiei functionale cu privire la abilitatile de realizare a activitatilor uzuale ale vietii zilnice, a abilitatilor de invatare si de adaptare la o viata independenta , precum si a capacitatii de indeplinire a cerintelor unei profesii/ocupatii;
b) evaluarea familiei privind capacitatea acesteia de a asigura conditiile necesare cresterii, ingrijirii si educarii copilului, precum si de a realiza obligatiile de intretinere ce ii revin, conform legii;
c) evaluarea mediului fizic si social in care traieste persoana si/sau familia;
d) evaluarea gradului de insertie sau integrare sociala ;
e) evaluarea potentialului persoanei de a se implica in actiunile, programele si serviciile de sprijinire pentru depasirea situatiilor de dificultate;
f) evaluarea perceptiei persoanei asupra propriilor nevoi, a vulnerabilitatii si consecintelor asupra sigurantei si securitatii personale;

Art. 50
– (1) Pe baza rezultatelor evaluarii complexe se stabilesc masurile de protectie speciala si drepturile de asistenta sociala.
(2) Urmare evaluarii complexe se elaboreaza un plan individualizat de ingrijire si asistenta care, pentru a fi eficient si implementabil, trebuie sa tina cont de aspecte privind :
a) motivatia persoanei de a solicita autoritatilor statului asistenta si ingrijire ;
b) motivatia persoanei de a participa activ la programele, masurile de interventie, serviciile sociale recomandate;
c) consecintele negative asupra persoanei in cazul neacordarii serviciilor sociale necesare;
d) perceptia proprie privind capacitatea functionala, performantele si resursele;
e) capacitatea retelei informale de a acorda servicii sociale;
f) nevoile de suport ale personalului de asistenta si ingrijire formala si informala;
g) existenta serviciile sociale in comunitate, modul in care acestea pot raspunde nevoilor persoanei, precum si posibilitatea de acces a beneficiarului la serviciul respectiv.

Art. 51 - (1) Furnizarea serviciilor sociale se realizeaza in baza planului individualizat de asistenta si ingrijire, elaborat de furnizorul de servicii sociale cu acordul si participarea beneficiarului si cu consimtamantul formal al acestuia.
(2) In vederea monitorizarii eficientei serviciilor sociale furnizate, precum si pentru stabilirea continuarii interventiei sau scoaterii din evidenta a cazului, situatia beneficiarului se reevalueaza periodic.

Art. 52 – (1) Acordarea serviciilor de ingrijire personala la domiciliu se planifica si se programeaza in vizite zilnice sau vizite saptamanale sau lunare, repartizate la intervale regulate.
(2) Ingrijirea personala la domiciliu poate fi formala si informala:
a) ingrijirea informala se asigura de membrii de familie, prieteni, vecini sau o alta persoana necalificata care isi asuma responsabilitatea ingrijirii persoanei.
b) ingrijirea formala se asigura de persoana calificata, certificata profesional, in conditiile legii.
(3) Persoana dependenta care necesita asistenta si/sau supraveghere permanenta poate beneficia de ingrijire zilnica acordata la domiciliu de ingrijitorul formal pentru maximum 8 ore /zi, consecutive sau repartizate la intervale regulate pe parcursul zilei.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin.(3), ingrijirea personala acordata la domiciliu poate fi asigurata, pe o perioada mai mare de 8 ore/zi, de ingrijitori informali calificati sau de ingrijitori formali numai in conditiile prevazute expres de lege.
(5) Persoanele aflate in situatia prevazuta la alin.(3), au prima indicatie de asistare in centre rezidentiale, in cazul in care nu au familie sau familia acestora nu poate asigura ingrijirea necesara.
(6) Serviciile de ingrijire care presupun ajutor pentru indeplinirea activitatilor instrumentale ale vietii zilnice sunt acordate de ingrijitori informali si voluntari si, numai in lipsa acestora, de ingrijitori formali.
CAPITOLUL IV
MASURI INTEGRATE DE ASISTENȚA SOCIALA

Sectiunea 1
Prevenirea și combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala

Art. 53 - Persoanele si grupurile aflate in situatie de saracie si deprivare materiala sunt expuse, in cel mai inalt grad, riscului de excluziune sociala.

Art. 54
– (1) Masurile de prevenire si combatere a saraciei si riscului de excluziune sociala se inscriu in cadrul general de actiuni multidimensionale ale procesului de incluziune sociala prin care se asigura oportunitatile si resursele necesare pentru participarea persoanelor vulnerabile in mod deplin la viata economica, sociala si culturala a societatii, precum si la procesul de luare a deciziilor care privesc viata si accesul lor la drepturile fundamentale.
(2) Pentru prevenirea si combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala, prin politicile publice initiate, statul faciliteaza accesul persoanelor vulnerabile, la unele drepturi fundamentale, cum ar fi : dreptul la o locuinta, la asistenta sociala si medicala, la educatie, la un loc de munca si instituie masuri de sprijin conform nevoilor particulare ale persoanelor, familiilor si grupurilor defavorizate.
(3) Armonizarea politicilor destinate cunoasterii si prevenirii si combaterii situatiilor care determina saracia și riscul de excluziune sociala se realizeaza in cadrul mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale, constituit conform legii, cu participarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale si reprezentantilor organizatiilor societatii civile.

Art. 55 – (1) Persoanele singure și familiile care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de viata minimal, au dreptul la beneficii sociale și servicii sociale, acordate in functie de nevoile identificate ale fiecarei persoane sau familii.
(2) Nivelul de viata minimal reprezinta limita exprimata in lei care asigura nevoile de baza cum ar fi hrana, imbracaminte, igiena personala și salubrizarea locuintei, mentinerea unei locuinte sau adapost si se calculeaza in raport cu pragul saraciei conform metodologiei utilizata la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, stabilit in Strategia 2020.

Art. 56 – (1) Beneficiile sociale pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala sunt destinate destinate asigurarii mijloacelor financiare minime necesare traiului zinic, precum si suplimentarii veniturilor sau mijloacelor persoanei ori familiei aflata in situatia prevazuta la art. 55 alin.(1) și se acorda ca diferenta intre nivelurile prevazute de lege si venitul net al familiei sau al persoanei singure realizat sau obtinut intr-o anumita perioada de timp.
(2) Beneficiile sociale acordate pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala sunt urmatoarele:
a) venitul minim de insertie, acordat din bugetul de stat in scopul garantarii unui venit minim fiecarei persoane din Romania;
b) ajutoarele sociale comunitare, acordate din bugetele locale persoanelor vulnerabile in scopul depașirii unor situatii de dificultate temporare;
c) ajutoarele de urgenta acordate din bugetul de stat sau/și din bugetele locale in caz de situatii deosebite prevazute de lege;
d) burse sociale, burse de ajutor social;
e) ajutoare in natura alimentare și materiale, precum și programele de sprijin educational pentru copiii și tinerii proveniti din familii defavorizate, sustinute din bugetul de stat și/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru suplimente alimentare, rechizite și uniforme școlare etc.
f) ajutorul pentru refugiati, acordat din bugetul de stat persoanelor care au obtinut o forma de protectie in Romania, in conditiile prevazute de lege.

Art. 57
- (1) Principalele categorii de servicii sociale avand drept scop exclusiv prevenirea și combaterea saraciei și riscului de excluziune sociala sunt adresate persoanelor și familiilor fara venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fara adapost, precum și victimelor traficului de persoane, persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate
(2) Familiile si persoanele singure fara venituri sau cu venituri reduse pot beneficia de o gama diversificata de servicii sociale adaptate nevoilor individuale, cum ar fi servicii de consiliere si informare, servicii de insertie/reinsertie sociala, servicii de reabilitare si altele asemenea.

Art. 58
- (1) Serviciile sociale adresate persoanelor fara adapost au drept scop asigurarea de gazduire pe perioada determinata, asociata cu acordarea unor servicii de consiliere si de reinsertie sau reintegrare sociala, in concordanta cu nevoile individuale identificate.
(2) Serviciile sociale acordate persoanelor fara adapost reprezinta o componenta a politicilor publice de locuire si nu privesc asigurarea unei locuinte sociale sau facilitarea inchirierii sau dobandirii unei locuinte proprii.

Art. 59 – (1) Autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea infiintarii, organizarii si administrarii serviciilor sociale pentru persoanele fara adapost.
(2) Pentru copiii strazii, pentru persoanele varstnice singure sau fara copii si persoanele cu handicap grav sau accentuat care traiesc in strada, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de infiinta pe aria lor teritoriala servicii sociale adecvate si adaptate nevoilor acestora.
(3) Pentru persoanele care traiesc in strada, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a organiza adaposturi de urgenta pe timp de iarna.

Art. 60
– (1) Serviciile sociale adresate persoanelor care traiesc in strada pot fi organizate ca :
a) echipe mobile de interventie in strada sau servicii de tip ambulanta sociala;
b) adaposturi de noapte;
c) centre rezidentiale cu gazduire pe perioada determinata.
(2) In scopul prevenirii si combaterii riscului ca tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului sa devina persoane fara adapost, precum si pentru promovarea integrarii sociale a acestora, autoritatile locale pot infiinta centre multifunctionale care asigura conditii de locuit si de gospodarire pe perioada determinata.

Art. 61
– (1) Serviciile sociale pentru persoanele care traiesc in strada se acorda gratuit sau, dupa caz, contra unei contributii modice din partea beneficiarului.
(2) Calcul si nivelul contributiei beneficiarului, prevazuta la alin.(1) se stabileste de catre furnizorul public sau privat care administreaza serviciile.

Art. 62
- (1) Persoanele fara venituri sau cu venituri reduse beneficiaza de masa acordata de cantine sociale.
(2) Cantinele sociale sunt unitati publice de asistenta sociala, cu sau fara personalitate juridica, infiintate, organizate si administrate de autoritatile administratiei publice locale, precum și de furnizori de servicii sociale privati.
(3) Cantinele sociale acorda masa calda si rece, gratuit sau contra cost, in conditiile prevazute de lege.

Art. 63 - (1) Victimele traficului de persoane beneficiaza de servicii sociale acordate pentru facilitarea reintegrararii /reinsertiei sociale a acestora.
(2) Serviciile sociale acordate victimelor traficului de persoane sunt acordate in sistem integrat cu alte masuri de protectie prevazute de legislatia speciala si sunt gratuite.

Art. 64 – Serviciile sociale destinate victimelor traficului de persoane pot fi :
a) centrele rezidentiale cu gazduire pe perioada determinata care asigura asistenta , ingrijire si protectie;
b) centre de zi care asigura, in principal informare, consiliere, sprijin emotional si social in scopul reabilitarii si reintegrarii sociale ;
c) servicii acordate in comunitate care constau in servicii de asistenta asistenta sociala, suport emotional, consiliere psihologica, consiliere juridica, orientare profesionala, reinsertie sociala etc.

Art. 65 – (1) Persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, in vederea asigurarii reintegrarii lor sociale, beneficiaza gratuit de servicii sociale de consiliere sociala, psihologica, juridica acordate la nivelul penitenciarelor, in sistem integrat cu activitati educative, culturale, terapeutice, de instruire scolara si formare profesionala.
(2) Furnizarea serviciilor de educatie, consiliere psihologica si asistenta sociala in cadrul penitenciarelor se realizeaza cu participarea consilierilor de probatiune.
(3) Pe perioada detentiei, persoana condamnata poate beneficia si de consiliere privind accesarea serviciilor sociale existente in comunitatea in care aceasta isi va avea domiciliul sau resedinta dupa eliberare.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16133
 • Thank you received: 5254
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #21275

Sectiunea a 2-a
Asistenta sociala a copilului si familiei

Art. 66 – (1) Copiii au dreptul la protectie si asistenta in realizarea si exercitarea deplina a drepturilor lor, in conditiile legii.
(2) Asigurarea cresterii si dezvoltarii copilului se afla in responsabilitatea parintilor.
(3) Parintii copilului au dreptul sa primeasca informatiile si asistenta de specialitate necesare in vederea ingrijirii, cresterii si educarii acestuia.

Art. 67 - (1) Statul asigura protectia copilului si garanteaza respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifica realizata de autoritatile/ institutiile publice cu atributii in domeniu.
(2) Copilul are dreptul de a beneficia de masuri de asistenta sociala, in functie de situatia sa personala si de situatia socio-economica a familiei sau a persoanelor in intretinerea carora se afla.
(3) Pentru realizarea obligatiilor ce le revin fata de copil, autoritatile administratiei publice centrale si locale sustin familia prin acordarea de beneficii sociale, precum si prin asigurarea de servicii sociale.
(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala in toate demersurile si deciziile care privesc copiii, intreprinse de stat, precum si de orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata.

Art. 68 – Masurile de asistenta sociala pentru familie nu sunt acordate pentru compensarea sarcinilor specifice acesteia, ci ca forme de sprijin destinate, in principal, depasirii unei situatii de dificultate, reconcilierii vietii de familie cu viata profesionala, incurajarii ocuparii pe piata muncii.

Art. 69
– (1) Beneficiile sociale in bani destinate copilului si familiei pot fi acordate sub forma de alocatii, indemnizatii, stimulente financiare, facilitati fiscale si alte facilitati de natura financiara.
(2) Alocatiile pot fi universale si selective si cuprind alocatii pentru copii destinate copilului din familie si copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor, cum ar fi alocatia de stat, alocatia de plasament si alte alocatii acordate in conditiile legii.
(3) Alocatii, indemnizatii si stimulente pentru familie acordate in raport cu veniturile familiei si numarul de copii aflati in intretinere, cum ar fi indemnizatia pentru cresterea copilului, stimulentul de insertie, alte alocatii familiale si indemnizatii.

Art. 70
- Copilul si familia beneficiaza de servicii sociale diversificate, adaptate nevoilor si situatiilor de dificultate identificate.

Art. 71
- (1) Orice copil lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai are dreptul la protectie alternativa care consta in instituirea tutelei, masuri de protectie speciala si adoptia.
(2) Protectia speciala consta in instituirea masurii plasamentului si acordarea de servicii sociale destinate ingrijirii si dezvoltarii copilului pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu a acestuia, acompaniate de benficiile sociale prevazute de lege.
(3) Deciziile de separare a copilului de parintii sai sau de limitare a exercitiului drepturilor parintesti sunt precedate obligatoriu de servicii sociale de informare si consiliere, de terapie si mediere adresate parintilor.
(4) Tinerii care au beneficiat de masuri de protectie speciala si nu au posibilitatea revenirii in familie, aflati in situatii de risc de excluziune sociala pot beneficia, la cerere, de continuarea acordarii unor masuri de protectie speciala pe o perioada determinata, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
(5) Masurile de protectie speciala a copilului se stabilesc prin planul individualizat de protectie, intocmit, aplicat si monitorizat de catre autoritatile/institutiile abilitate de lege.

Art. 72
- (1) Copilul cu handicap are dreptul la masuri de suport si de ingrijire, adaptate nevoilor sale.
(2) Copilul cu handicap si parintii acestuia, precum si persoanele carora le-a fost incredintat, beneficiaza de servicii sociale destinate facilitarii accesului efectiv si fara discriminare al copilului cu handicap la educatie, formare profesionala, asistenta medicala, recuperare, pregatire in vederea ocuparii unui loc de munca, la activitati recreative, precum si la orice alte activitati apte sa le permita deplina integrare sociala si dezvoltare personala.
(3) Copilul cu handicap are dreptul la servicii de ingrijire personala, stabilite in baza evaluarii capacitatii functionale restante si a nevoilor individuale de ajutor pentru realizarea activitatilor uzuale ale vietii zilnice.
(4) Copilul cu handicap aflat in plasament la o familie sau persoana, la implinirea varstei de 18 ani, poate ramane in grija acestora pe o perioada de inca 3 ani.
(5) Masura prevazuta la alin.(4) se aplica la solicitarea tanarului cu handicap si cu acordul familiei sau persoanei la care a fost dat in plasament.

Art. 73
- (1) Copilul care savarseste fapte penale si nu raspunde penal beneficiaza de masuri de protectie speciala, respectiv supraveghere specializata si servicii sociale destinate sprijinirii acestuia in procesul de reintegrare sociala.
(2) Pe toata durata aplicarii masurilor destinate copilului care savarseste fapte penale si nu raspunde penal, familia acestuia beneficiaza de servicii sociale de consiliere si suport pentru facilitarea indeplinirii obligatiilor prevazute de lege pe perioada de supraveghere specializata.

Art. 74 - (1) Serviciile sociale din domeniul protectiei copilului si familiei au ca principal obiectiv suportul acordat pentru asigurarea ingrijirii, cresterii, formarii, dezvoltarii si educarii copilului in cadrul familiei.
(2) Principalele categorii de servicii sociale sunt:
a) servicii de preventie a riscului de abandon si de sprijin al copilului si familiei aflate in dificultate;
b) servicii de tip familial, cu sau fara cazare;
c) servicii de ingrijire si educare a copiilor pe tipul zilei.

Art. 75 - (1) Furnizarea serviciilor sociale pentru copiii aflati in sistemul de protectie speciala este gratuita.
(2) In cazul serviciilor sociale de tip familial, precum si al altor servicii sociale destinate copilului din familie, parintii suporta o parte din cheltuielile aferente acestora, achitand o contributie stabilita in functie de nivelul costului serviciului /beneficiar si de nivelul veniturilor pe membru de familie. Cuantumul contributiei, serviciile oferite, obligatiile si drepturile partilor sunt inscrise in contractul de furnizare de servicii, incheiat intre furnizor si parinte/reprezentantul legal al copilului.

Art. 76
– (1) Prevenirea si combaterea violentei in familie constituie o componenta a politicilor de protectie si asistenta a familiei.
(2) Serviciile sociale destinate victimelor violentei in familiei sunt acordate in sistem integrat cu celelalte masuri de protectie legala, de asigurare a sanatatii, de prevenire, identificare si sanctionare a faptelor de violenta in familie, prevazute de legislatia speciala in domeniu.

Art. 77 - (1) Autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea infiintarii, organizarii, administrarii si furnizarii serviciilor sociale destinate prevenirii si combaterii violentei in familie.
(2) Pentru asigurarea unor servicii sociale eficiente, autoritatile administratiei publice locale colaboreaza cu alte institutii si autoritati cu competente in acest domeniu, precum politia, comandamentele de jandarmi judetene, autoritatile de sanatate publica, institutiile de invatamant, serviciile de medicina legala s.a., in conditiile legii.
(3) Serviciile sociale dezvoltate in domeniul prevenirii violentei in familie se adreseaza cu prioritate victimelor, dar si agresorilor acestora.

Art. 78 - (1) Serviciile sociale destinate prevenirii si combaterii violentei in familie pot fi organizate ca centre de zi si rezidentiale, cu sau fara personalitate juridica, de interes local sau judetean.
(2) Principalele categorii de servicii sociale organizate ca centre rezidentiale cu gazduire pe perioada determinata sunt :
a) centre de primire in regim de urgenta a victimelor violentei in familie;
b) centre de recuperare pentru victimele violentei in familie;
c) locuinte protejate.
(3) Principalele categorii de servicii sociale organizate ca centre de zi sunt :
a) centre de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
b) centre pentru servicii de informare si sensibilizare a populatiei.

Art. 79 - Serviciile sociale destinate agresorilor familiali sunt organizate ca centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea si reinsertia sociala a acestora, prin asigurarea unor masuri de educatie, consiliere si mediere familiala.

Sectiunea a 3-a
Asistenta sociala a persoanelor cu handicap


Art. 80 – (1) Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap reprezinta o obligatie pentru autoritatile statului, pentru toate persoanele juridice de drept public si privat, precum si pentru toti cetatenii din Romania.
(2) Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale are obligatia de a asigura masurile specifice de protectie speciala si de asistenta sociala, in conformitate cu nevoile particulare ale persoanelor cu handicap, precum si in functie de situatia familiala si socio-economica a acestora.
(3) In baza principiului asigurarii de oportunitati egale, autoritatile publice competente au obligatia sa asigure toate masurile necesare destinate persoanelor cu handicap in scopul:
a) accesului nemijlocit si neingradit la educatie, sanatate, ocupare, precum si la toate tipurile de servicii publice de interes general si servicii sociale;
b) facilitarii participarii active la viata comunitatii din care face parte persoana si a societatii in general.
(4) Una din componentele prioritare ale protectiei speciale a persoanelor cu handicap priveste asigurarea si facilitarea accesului la dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale care constituie o conditie esentiala pentru depasirea handicapului.

Art. 81 - (1) Pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa includa nevoile persoanelor cu handicap in toate politicile publice, strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum si in programele guvernamentale.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si orice persoana juridica de drept public sau privat au obligatia de a asigura servicii de informare si documentare accesibile persoanelor cu handicap.

Art.82 – (1) Persoanele cu handicap, in functie de gradul de handicap, situatia familiala si socio-economica beneficiaza de indemnizatii si facilitati, precum si alte forme de sprijin financiar si in natura.
(2) In scopul sustinerii necesitatilor zilnice de viata, persoanele cu handicap beneficiaza de o indemnizatie lunara care se acorda in cuantumuri diferentiate in raport cu veniturile proprii ale persoanei cu handicap si gradul de handicap al acesteia.
(3) Pentru asigurarea ingrijirii personale, persoana cu handicap grav, adult sau copil, aflata la domiciliul sau ori al familiei sale are dreptul la o indemnizatie de ingrijire.
(4) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia, in conditiile legii, de facilitati fiscale si alte facilitati, precum si de credite a caror dobanda se suporta din bugetul de stat pentru achizitionarea de autovehicule si pentru adaptarea locuintei conform nevoilor individuale. Beneficiaza de aceste masuri si familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat.

Art. 83
– Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, copii si adulti au dreptul la o indemnizatie lunara de hrana destinata asigurarii unei alimentatii corespunzatoare in completarea tratamentului de specialitate cu medicamente antiretroviale.

Art. 84
- (1) Persoana cu handicap are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la servicii sociale organizate si acordate in conditiile legii.
(2) Serviciile sociale adresate persoanelor cu handicap se acorda la domiciliu, in centre rezidentiale sau in centre de zi, proiectate si adaptate nevoilor individuale ale persoanei asistate.

Art. 85
– (1) Autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea infiintarii, organizarii si finantarii sau cofinantarii serviciior sociale adecvate nevoilor speciale de ingrijire, asistare, educare si formare, recuperare/reabilitare, insertie/reinsertie sociala ale persoanelor cu handicap, in conformitate cu strategiile nationale, strategiile judetene si planurile anuale proprii de actiune.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a monitoriza situatia tuturor persoanelor cu handicap grav si accentuat care au domiciliul sau resedinta pe aria lor teritoriala si de a intreprinde toate demersurile in vederea facilitarii reintegrarii sociale a acestora in comunitate si a insertiei pe piata muncii.
(3) In vederea asigurarii continuitatii masurilor de protectie, de asistare si ingrijire, autoritatile administratiei publice locale instituie masuri specifice de realizare a tranzitiei tanaruui cu handicap din sistemul de protectie a copilului cu handicap in sistemul de protectie a persoanelor adulte cu handicap.

Art. 86
– (1) Evaluarea socio-psiho-medicala a persoanei cu handicap in vederea stabilirii gradului de handicap si nevoilor de ingrijire personala se realizeaza de personal de specialitate din cadrul organsimelor de evaluare constituite conform legii.
(2) Serviciile de ingrijire personala la domiciliu sau recomandarea de internare intr-un centru rezidential se inscriu in programul individual de reabilitare si integrare sociala, elaborat in urma evaluarii.

Art. 87
– (1) Persoana cu handicap beneficiaza de servicii de ingrijire personala la domiciliu, acordate de catre ingrijitori formali sau informali.
(2) Ingrijitorii informali si formali beneficiaza de facilitati si servicii de suport, reglementate prin legislatia speciala.

Art. 88 - (1) Persoana cu handicap grav, in functie de natura handicapului si specificul nevoilor de ingrijire, poate fi asistata si ingrijita la domiciliu de un membru de familie angajat in calitate de ingrijitor formal, in conditiile prevazute de lege.
(2) Persoana cu handicap opteaza intre indemnizatia de ingrijire si serviciile acordate de ingrijitori formali.

Art. 89 – Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a infiinta si organiza, cu prioritate, centre de zi destinate persoanelor cu handicap si adaptate nevoilor acestora, cum ar fi : centre de recuperare/readaptare, centre de insertie/reinsertie sociala, centre de socializare, centre de terapie ocupationala si alte terapii speciale, centre de asistare si ingrijire pe timpul zilei, sa.

Art. 90 - (1) Admiterea persoanelor cu handicap in centre rezidentiale se realizeaza numai in cazul in care asistarea, ingrijirea, recuperarea sau protectia acestora nu se pot realiza la domiciliu sau in cadrul altor centre de zi organizate in comunitate.
(2) Principalele categorii de centre rezidentiale pentru persoane cu handicap care asigura gazduire pe perioada nedeterminata sau determinata sunt :
a) centre de ingrijire si asistenta;
b) centre de recuperare si reabilitare;
c) centre de integrare prin terapie ocupationala;
d) centre respiro/centre de criza;
e) locuinte protejate.

Art. 91 – (1) Persoanele adulte cu handicap asistate in centre rezidentiale sau sustinatorii legali ai acestora, in functie de veniturile personale, au obligatia de a plati o contributie lunara de intretinere, stabilita in conditile legii.
(2) Persoanele cu handicap care nu au venituri si nici sustinatori legali care sa datoreze intretinerea acestuia sau ale caror venituri nu permit asigurarea contributiei lunare, sunt asistate gratuit, costurile aferente fiind sustinute din bugetele locale sau judetene.

Art. 92
- (1) Autoritatile publice au obligatia sa dezvolte servicii sociale integrate cu servicii si masuri specifice de stimulare a ocuparii, in vederea asigurarii evaluarii, orientarii, formarii si reconversiei profesionale a persoanelor cu handicap.
(2) Autoritatile administratiei publice, precum si persoanele fizice si juridice de drept public sau privat, in calitate de angajatori au obligatia de a creea toate conditiile necesare dobandirii si mentinerii unui loc de munca, precum si pentru promovarea profesionala a persoanei cu handicap.
(3) Angajarea persoanei cu handicap in munca se realizeaza pe piata libera a muncii, la domiciliu si in forme protejate, respectiv loc de munca protejat si unitati protejate
(4) Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiaza de facilitati fiscale, precum si de alte drepturi acordate in conditiile legii.
Sectiunea a 4-a
Asistenta sociala a persoanelor varstnice

Art. 93 - (1) Persoanele varstnice reprezinta o categorie de populatie vulnerabila cu nevoi particulare, datorita limitarilor fiziologice si fragilitatii caracteristice fenomenului de imbatranire.
(2) Persoanele varstnice, in functie de situatiile personale de natura socio-economica, medicala si fiziologica, beneficiaza de masuri de asistenta sociala, in completarea prestatiilor de asigurari sociale pentru acoperirea riscurilor de batranete si de sanatate.

Art. 94 - (1) Familia persoanei varstnice are obligatia de a asigura ingrijirea si intretinerea acesteia.
(2) Obligatiile prevazute la alin.(1) se stabilesc astfel incat sa nu afecteze veniturile considerate a fi minim necesare vietii curente a persoanei/persoanelor obligate la intretinere, precum si a copiilor acesteia/acestora.
(3) In situatia persoanei varstnice singure sau a carei familie nu poate sa asigure, partial sau integral, ingrijirea si intretinerea acesteia, statul intervine prin acordarea de beneficii si servicii sociale adecvate nevoilor strict individuale ale persoanei varstnice.

Art. 95
- (1) Beneficile sociale se acorda persoanelor varstnice care se gasesc in situatii de vulnerabilitate, respectiv:
a) nu realizeaza venituri proprii sau veniturile lor ori ale sustinatorilor legali nu sunt suficiente pentru asigurarea unui trai decent si mediu sigur de viata;
b) se afla in imposibilitatea de a-si asigura singure activitatile de baza ale vietii zilnice, nu se pot gospodari singure si necesita asistenta si ingrijire;
c) nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;
d) se afla in alte situatii de urgenta sau de necesitate, prevazute de lege;
(2) Beneficiile sociale pentru persoanele varstnice sunt, in principal:
a) benficiile sociale pentru prevenirea si combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala;
b) indemnizatii de ingrijire, acordate in conditiile legii;
c) alocatii sau contributii pentru asigurarea calitatii serviciilor sociale, destinate acoperirii costurilor hranei in cantine sociale, in centrele rezidentiale de ingrijire, precum si pentru sustinerea unor suplimente nutritionale;
d) facilitati privind transportul urban si interurban, telefon, radio –tv, achizitia de produse alimentare, bilete de tratament balnear sau pentru recreere, precum si a altor servicii;
e) ajutoare pentru situatii care pun in pericol viata si siguranta persoanei varstnice, precum si pentru evitarea institutionalizarii;
f) ajutoare in natura precum: alimente, incaltaminte, imbracaminte, medicamente si dispozitive medicale, materiale de constructii si altele asemenea.

Art. 96 - (1) In vederea prevenirii, limitarii sau inlaturarii efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot afecta viata persoanei varstnice sau pot genera riscul de excluziune sociala, persoanele varstnice au dreptul la servicii sociale.
(2) La procesul decizional privind dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia de a consulta organismele reprezentative ale persoanelor varstnice, constituite conform legii.
(3) Autoritatile administratiei publice locale asigura gratuit servicii de informare si consiliere a persoanelor varstnice cu privire la drepturile sociale ale acestora, precum si servicii de protectie juridica, dupa caz.
(4) In procesul de acordare a serviciilor sociale, furnizorii publici si privati au obligatia de a implica persoana varstnica precum si familia sau reprezentantul legal al acesteia si de a promova interventia membrilor comunitatii si a voluntarilor.

Art. 97
- (1) Pentru a identifica si raspunde cat mai adecvat nevoilor sociale ale persoanelor varstnice si conditiilor particulare in care acestia se afla, serviciile sociale se organizeaza cu prioritate la nivelul comunitatilor locale.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au responsabilitatea identificarii si evaluarii nevoilor persoanelor varstnice, a organizarii, planificarii si asigurarii finantarii sau cofinantarii 40
serviciilor sociale, iar furnizorii de servicii sociale publici si privati au responsabilitatea acordarii acestora cu respectarea standardelor de calitate.

Art. 98
– (1) Persoanele varstnice dependente beneficiaza de servicii de ingrijire personala acordate in concordanta cu gradul de dependenta in care se afla si nevoile individuale de ajutor, precum si in functie de situatia familiala si veniturile de care dispun.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura serviciile de ingrijire personala acordate la domiciliu si in centre rezidentiale, pentru persoanele varstnice dependente singure sau a caror familie nu poate sa le asigure ingrijirea.

Art. 99 - (1) Evaluarea autonomiei functionale a persoanelor dependente si stabilirea gradelor de dependenta se realizeaza in baza unor criterii standard, aprobate prin hotarare a Guvernului.
(2) Evaluarea autonomiei autonomiei functionale se realizeaza, de regula, la domiciliul persoanei, de o echipa mobila de evaluatori.
(3) Raspunderea privind corectitudinea datelor si a recomandarilor privind incadrarea in grade de dependenta a persoanelor evaluate revine in mod solidar membrilor echipei de evaluatori.
(4) Evaluarea autonomiei functionale, in cazul persoanelor asistate in unitati sanitare cu paturi, se poate realiza si la patul bolnavului, la solicitarea medicului curant sau a asistentului social angajat al spitalului.
(5) Furnizarea serviciilor de ingrijire se realizeaza conform planului individualizat de asistenta si ingrijire, elaborat de personal de specialitate, in baza recomandarilor formulate de echipa de evaluare.

Art. 100 - (1) Acordarea serviciilor de ingrijire personala la domiciliu a persoanelor varstnice se realizeaza de catre personal de ingrijire formal sau informal.
(2) Ingrijitorii informali si formali beneficiaza de facilitati si servicii de suport, iar membrii de familie care asigura ingrijirea persoanei varstnice pot beneficia de indemnizatii, servicii de consiliere si servicii de tip respiro, conform legii.

Art. 101
– Pentru mentinerea in mediul propriu de viata si prevenirea situatiilor de dificultate si dependenta, persoanele varstnice beneficiaza de servicii de consiliere, de acompaniere, precum si de servicii destinate amenajarii sau adaptarii locuintei, in functie de natura si gradul de afectare a autonomiei functionale.

Art. 102 - (1) Ingrijirea in centre rezidentiale a persoanelor varstnice dependente poate fi dispusa numai in cazul in care ingrijirea la domiciliu a acestora nu este posibila.
(2) Centrele rezidentiale destinate persoanelor varstnice pot fi organizate ca :
a) centre de ingrijire temporara;
b) centre de ingrijire pe perioada nedeterminata, respectiv camine pentru persoane varstnice;
c) locuinte protejate, complex de servicii si alte tipuri de centre.

Art. 103 - (1) Persoanele varstnice care dispun de venituri proprii au obligatia de a plati o contributie lunara pentru asigurarea serviciior de ingrijire personala a domiciliu si pentru asistarea si ingrijirea in centre rezidentiale.
(2) In situatia in care, persoana varstnica nu are venituri sau nu poate achita integral contributia lunara, suma aferenta acesteia sau diferenta pana la concurenta valorii integrale a contributiei se asigura de catre sustinatorii legali ai persoanei varstnice, in conformitate cu nivelul veniturilor acestora, calculat pe membru de familie, in cuantumul prevazut de lege.
(3) Persoanele varstnice care nu au venituri si nici sustinatori legali nu datoreaza contributia lunara, aceasta fiind asigurata din bugetele locale in limitele hotarate de autoritatile administratiei publice locale.

Art. 104 - (1) Persoana varstnica are dreptul la servicii de protectie juridica reprezentate de servicii de consiliere, asistare si reprezentare.
(2) Persoana varstnica care incheie acte juridice translative de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit, in scopul intretinerii si ingrijirii personale, are dreptul la masuri de protectie acordate in conditiile legii.
CAPITOLUL V
CONSTRUCTIA INSTITUTIONALA

Sectiunea 1
Nivelul central

Art. 105
- (1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale este autoritatea publica centrala care elaboreaza politica de asistenta sociala si promoveaza drepturile familiei, copilului, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si ale oricaror alte persoane aflate in nevoie.
(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale stabileste strategia nationala si sectoriala de dezvoltare in domeniul social, coordoneaza si monitorizeaza implementarea acestora, sustine financiar si tehnic programele sociale si exercita controlul asupra acordarii beneficiilor sociale si serviciilor sociale.
(3) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale are responsabilitatea aplicarii unitare, la nivel teritorial, a legislatiei si a strategiilor nationale din domeniul asistentei sociale.
(4) In elaborarea strategiei nationale si sectoriale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale se consulta cu autoritatile publice centrale si locale care au responsabilitati in finantarea si acordarea serviciilor sociale, precum si cu reprezentanti ai societatii civile cu activitati in domeniu.
(5) In exercitarea atributiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte institutii publice si cu organisme de drept privat.
(6) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale poate constitui structuri executive sau consultative in scopul implementarii si monitorizarii politicilor sociale, precum si a programelor de dezvoltare in domeniu.

Art. 106
- In vederea realizarii rolului sau in domeniul asistentei sociale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale indeplineste urmatoarele functii:
a) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniu;
b) de strategie, prin care se stabilesc obiectivele si directiile prioritare de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala, in concordanta cu politicile sociale stabilite de Guvern;
c) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul asistentei sociale;
d) de coordonare, prin care se asigura functionarea unitara si eficienta a sistemului de asistenta sociala;
e) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern;
f) de administrare, prin care se asigura gestionarea resurselor umane, materiale si financiare.

Art. 107 - In domeniul asistentei sociale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza politicile publice, strategiile, precum si programele de dezvoltare unitara a sistemului;
b) stabileste obiectivele prioritare si directiile de actiune ale politicilor specifice;
c) elaboreaza proiecte de acte normative, norme metodologice si alte reglementari privitoare la organizarea, functionarea si dezvoltarea sistemului de asistenta sociala;
d) initiaza si sustine proiecte-pilot pentru implementarea programelor specifice;
e) monitorizeaza, evalueaza si controleaza aplicarea reglementarilor legale;
f) finanteaza beneficiile sociale acordate din bugetul propriu;
g) elaboreaza, propune si monitorizeaza indicatorii sociali din domeniu;
h) initiaza si asigura participarea la programe de formare profesionala a personalului cu atributii in domeniu.
i) identifica prioritatile de dezvoltare a serviciilor sociale pe categorii de beneficiari si tipuri de nevoi in baza carora elaboreaza politicile publice, strategiile si programele sociale adresate persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violentei in familie, persoanelor fara adapost, persoanelor si familiilor afectate de saracie, precum si altor categorii de persoane aflate in nevoie;
j) colecteaza si prelucreaza datele si informatiile referitoare la beneficiari, furnizori si serviciile sociale acordate, la nivel national;
k) monitorizeaza implementarea strategiilor autoritatilor administratiei publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale;
l) elaboreaza standardele de cost pentru serviciile sociale si monitorizeaza respectarea lor de catre furnizorii publici;
m) elaboreaza criteriile, indicatorii de performanta si standardele de calitate privind serviciile sociale, monitorizeaza si controleaza respectarea lor de catre furnizorii publici si privati;
n) elaboreaza, finanteaza si implementeaza programe de interes national destinate dezvoltarii si sustenabilitatii serviciilor sociale;
o) elaboreaza si implementeaza programe si proiecte finantate din fonduri structurale si alte fonduri internationale;
p) acorda subventii pentru dezvoltarea serviciilor sociale, in conditiile legii;
q) finanteaza cheltuielile cu lucrari de constructii, reparatii, modernizari si amenajari efectuate la centrele de servicii sociale, in conditiile legii;
r) coordoneaza metodologic activitatea serviciilor publice de asistenta sociala de la nivel teritorial si colaboreaza permanent cu autoritatile administratiei publice locale;
s) colaboreaza si desfasoara actiuni si programe comune cu furnizorii privati de servicii sociale;
t) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Art. 108 – (1) Activitatile de stabilire si plata a drepturilor de asistenta sociala asigurate din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si a prestatiilor banesti suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate in vederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, denumita in continuare Agentie.
(2) Agentia este organ de specialitate cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si are drept scop crearea unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a beneficiilor sociale si a prestatiilor destinate acoperirii riscului de somaj.
(3) In vederea indeplinirii atributiilor care ii revin, Agentia isi desfasoara activitatea prin agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale.
(4) Agentiile teritoriale pot infiinta filiale locale, cu sau fara personalitate juridica, in functie de numarul si de categoriile de persoane beneficiare, precum si de complexitatea activitatii la nivel teritorial.
(5) Organizarea, functionarea si finantarea Agentiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 109 – (1) Evaluarea, monitorizarea si controlul activitatilor din domeniul asistentei sociale, la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, persoanelor juridice de drept public si privat, precum si persoanelor fizice, se realizeaza de Inspectia sociala.
(2) Personalul Inspectiei sociale este format din inspectori sociali, functionari publici si personal angajat in baza unui contract de munca.
(3) Inspectorii sociali reprezinta personalul de specialitate care detine puteri de inspectie pentru tot teritoriul tarii si beneficiaza de statutul specific personalului cu atributii de inspectie si control.
(4) In realizarea atributiilor prevazute la alin.(1), inspectorii sociali efectueaza evaluarea, monitorizarea si controlul respectarii legislatiei in vigoare din domeniul asistentei sociale, monitorizarea si controlul respectarii criteriilor, standardelor si indicatorilor in baza carora se acrediteaza furnizorii si serviciile sociale, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
(5) Inspectia sociala stabileste anual, prin planurile de inspectie, temele de evaluare, monitorizare si control, precum si misiuni specifice de control in scopul reducerii erorii, fraudei si coruptiei.
(6) Modul de functionare la nivel national, precum si atributiile specifice Inspectiei sociale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 110
- (1) Pentru eficientizarea procesului de elaborare si implementare a politicilor sociale la nivel national Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale organizeaza Observatorul Social.
(2) Observatorul Social are rolul de a analiza la nivel national datele privind saracia si excluziunea sociala, de a identifica factorii care contribuie la incluziunea sociala, de a elabora rapoartele nationale in domeniu, precum si de a formula recomandari si propuneri in vederea eficientizarii procesului de luare a deciziilor in domeniul incluziunii sociale.
(3) Observatorul Social face parte din mecanismul national de implementare a procesului de incluziune sociala si coopereaza cu autoritatile publice centrale si locale, cu toate formele de organizare ale societatii civile participante la acest mecanism si cu institutele de cercetare si universitati.
(4) Organizarea, functionarea si finantarea Observatorului Social se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 111 – (1) In scopul facilitarii accesului persoanelor care sufera de afectiuni invalidante la drepturile de asistenta si protectie sociala prevazute de lege, se infiinteaza Institutul National de Evaluare al Dizabilitatii, denumit in continuare Institut, ca structura unica de evaluare a limitarii autonomiei functionale si de incadrare in grade de handicap si de invaliditate in functie de factorii sociali si de mediu, proprii fiecarei persoane, precum si de stabilire a gradelor de dependenta in scopul acordarii serviciilor de ingrijire personala.
(2) Institutul este organizat ca institutie de drept public, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(3) Institutul functioneaza cu o structura centrala si structuri deconcentrate infiintate la nivel judetean si al sectoarelor Municipiului Bucuresti.
(4) Institutul dispune de personal de specialitate format din profesionisti cu mai multe calificari si competente: medici, psihologi, asistenti sociali, kinetoterapeuti, fizioterapeuti, ergoterapeuti, etc.
(5) Evaluarea autonomiei functionale a persoanelor cu afectiuni invalidante se realizeaza in baza unor criterii elaborate in concordanta cu clasificarile si modelul functionarii si dizabilitatii, prevazute in Clasificarea Internationala a Functionarii, Sanatatii si Dizabilitatii.
(6) Institutul are, in principal, urmatoarele atributii :
a) primeste si analizeaza cererile si documentele solicitate pentru realizarea evaluarii persoanei;
b) realizeaza evaluarea starii de sanatate a persoanei si a nivelului de afectare a integritatii functionale si structurale a organismului;
c) evalueaza factorii de mediu si factorii personali, precum si abilitatile de realizare a activitatilor de baza si instrumentale ale vietii;
d) stabileste gradul de limitare functionala, in baza carora persoana poate fi incadrata in grade de handicap, grade de invaliditate si grade de dependenta, precum si programele de recuperare/reabilitare, precum si cele de terapii speciale;
e) elaboreaza programele de recuperare/reabilitare, de terapii specifice, de ingrijire si asistenta.
(7) Organizarea si functionarea Institutului National de Evaluare al Dizabilitatii se reglementeaza prin lege speciala.

Art. 112 – Ministerele si celelate organe ale administratiei publice centrale de specialitate asigura aplicarea masurilor de asistenta sociala specifice domeniului propriu de activitate, prevazute de lege.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16133
 • Thank you received: 5254
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #21276

Sectiunea a 2-a
Nivelul local

Art. 113
- (1) Pentru asigurarea aplicarii politicilor sociale in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si altor persoane, grupuri sau comunitati aflate in nevoie sociala, autoritatile administratiei publice locale infiinteaza si organizeaza servicii publice de asistenta sociala.
(2) Regulamentele-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si structura orientativa de personal de la nivelul administratiei publice locale se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 114 – (1) Consiliile judetene infiinteaza si organizeaza, in subordinea lor, serviciul public de asistenta sociala, la nivel de directie generala, cu urmatoarele atributii principale:
A. In domeniul administrarii si acordarii beneficiilor sociale
a) administreaza fondurile pe care le are la dispozitie pentru acordarea de beneficii sociale si facilitati asigurate la nivel judetean
b) efectueaza platile aferente beneficiilor sociale si facilitatilor, stabilite de lege .
B. In domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale
a) elaboreaza, in baza strategiilor locale, in concordanta cu strategiile nationale si nevoile locale identificate, strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu si lung si raspunde de aplicarea acesteia;
b) elaboreaza planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si/sau finantate, care cuprind date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat si sursele de finantare;
c) initiaza, coordoneaza si aplica masurile de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunitati;
d) coordoneaza infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale, in concordanta cu nevoile si situatiile de dificultate identificate, asigurand o acoperire echitabila a dezvoltarii acestora pe intreg teritoriul judetului;
e) acorda sprijin financiar si tehnic pentru sustinerea serviciilor sociale de pe raza teritoriala a judetului;
f) asigura informarea si consilierea beneficiarilor, precum si informarea populatiei de la nivelul judetului, privind drepturile sociale si serviciile sociale disponibile;
g) infiinteaza, administreaza si finanteaza serviciile sociale din domeniul protectiei copilului, persoanelor cu handicap, precum si alte alte servicii de interes judetean;
h) acorda sprijin autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor de pe raza teritoriala a judetului, in scopul planificarii, dezvoltarii si organizarii serviciilor sociale de interes local;
i) colecteaza, prelucreaza si administreaza datele si informatiile privind beneficiarii, furnizorii publici si privati si serviciile administrate de acestia, existente la nivel judetean;
j) incheie, in conditiile legii, contracte de parteneriat, contracte de prestari servicii si alte contracte si conventii de colaborare, pentru infiintarea, administrarea, finantarea si co-finantarea de servicii sociale;
k) planifica si realizeaza activitatile de informare, formare si indrumare metodologica, in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale la nivel judetean;
l) colaboreaza permanent cu organizatiile societatii civile care reprezinta interesele diferitelor categorii de beneficiari, precum si cu furnizorii privati de servicii sociale;
m) organizeaza si realizeaza activitatile specifice contractarii serviciilor sociale acordate de furnizorii privati prin aplicarea procedurilor de achizitie, concesionare, subventionare sau sistemul liberei alegeri;
n) infiinteaza si administreaza baza de date referitoare la toti furnizorii privati de servicii sociale de la nivel judetean, in scopul contractarii serviciilor sociale;
o) monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale aflate in administrare;
p) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si externa in domeniul serviciilor sociale;
q) acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative, ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala;
r) elaboreaza proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale in conformitate cu planul anual de actiune;
s) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), punctul B., atributiile prevazute la literele d), e),j) i), l), m), n) si dupa caz, cele de la litera o) sunt realizate de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean.

Art. 115
- (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor infiinteaza, in cadrul aparatului propriu al primarului, serviciul public de asistenta sociala, la nivel de directie sau, dupa caz, serviciu, cu urmatoarele atributii principale:
A. In domeniul administrarii si acordarii beneficiilor sociale
a) asigura si organizeaza activitatea de primire a solicitarilor privind beneficiile sociale;
b) pentru beneficiile sociale acordate bugetul de stat realizeaza colectarea lunara a cererilor si transmiterea acestora catre agentiile teritoriale;
c) verifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a beneficiilor sociale, conform procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz, stabilite prin hotarare a consiliului local si pregateste documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala;
d) intocmeste dispozitii de acordare/ respingere sau, dupa caz, de modificare/ suspendare/ incetare a beneficiilor sociale acordate din bugetul local si le prezinta primarului pentru aprobare;
e) comunica beneficiarilor dispozitiile cu privire la drepturile si facilitatile la care au dreptul, potrivit legii;
f) urmareste si raspunde de indeplinirea conditiilor legale de catre titularii si beneficiarii beneficiilor sociale;
g) efectueaza sondaje pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune sociala sau a altor situatii de necesitate a membrilor comunitatii si, in functie de situatiile constatate, propune masuri adecvate in vederea sprijinirii acestor persoane;
h) realizeaza activitatea financiar-contabila privind beneficiile sociale administrate;
i) elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget pentru finantarea beneficiilor sociale;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.
B. In domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale
a) identifica si evalueaza nevoile sociale ale comunitatii, precum si nevoile si situatiile de dificultate individuale si stabilesc prioritatile de interventie in comunitate;
b) elaboreaza propriile planuri de actiune privind serviciile sociale, in baza nevoilor identificate la nivel local, in conformitate cu strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale, precum si in functie de resursele umane, materiale si financiare disponibile;
c) infiinteaza, administreaza si acorda servicii sociale de interes local;
d) initiaza si incheie contracte si conventii de parteneriat cu alte autoritati locale pentru acordarea de servicii sociale;
e) incheie contracte si/sau conventii de parteneriat cu consiliul judetean pentru cofinantarea unor servicii sociale, pentru derularea actiunilor de formare de personal, pentru solicitarea de asistenta tehnica, pentru realizarea unor proiecte cu finantare de la bugetul de stat sau din fonduri structurale si/sau alte fonduri externe;
f) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare din fonduri interne, fonduri structurale si/sau alte fonduri externe;
g) organizeaza si realizeaza activitatile specifice contractarii serviciilor sociale acordate de furnizorii privati prin aplicarea procedurilor de achizitie, concesionare sau sistemul liberei alegeri;
h) asigura solutionarea urgentelor sociale din comunitate;
i) intocmeste propria baza de date privind beneficiarii de servicii sociale, furnizorii publici si privati si serviciile acordate de acestia care activeaza la nivelul unitatii administrativ- teritoriale respective;
j) elaboreaza proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale, in conformitate cu planul de actiune propriu.
k) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), punctul B., atributiile prevazute la litera g) si, dupa caz, cele de la literele e) si f), sunt realizate de alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(3) Consiliile locale si primariile de la nivelul comunelor care nu dispun de capacitatea si resursele necesare infiintarii unui serviciu public de asistenta sociala, pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin.(1), angajeaza personal cu competente in domeniul asistentei sociale, cu contract individual de munca.

Art. 116 – Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti infiinteaza si organizeaza in subordinea lor serviciul public de asistenta sociala, la nivel de directie generala, cu urmatoarele atributii principale:
a) in domeniul administrarii si acordarii beneficiilor sociale au atributii similare cu cele organizate la nivelul consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale;
b) in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale au atributii similare cu cele ale directiilor generale din subordinea consiliilor judetene, cu exceptia celor care privesc relatiile acestora cu serviciile publice de asistenta sociala de la nivel local;
c) incheierea, in conditiile legii, de contracte de parteneriat, contracte de prestari servicii si alte contracte si conventii de colaborare pentru infiintarea, administrarea, finantarea si co-
finantarea de servicii sociale se realizeaza de compartimente cu aceasta destinatie organizate in aparatul de specialitate al primarului.

Art. 117
- (1) Consiliul General al Municipiului Bucuresti infiinteaza si organizeaza in subordinea sa serviciul public de asistenta sociala, cu urmatoarele atributii principale in domeniul organizarii, administrarii si acordarii serviciilor sociale:
a) elaboreaza strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru Mun. Bucuresti, pe termen mediu si lung, in baza strategiilor de sector, precum si a nevoilor si situatiilor de vulnerabilitate identificate pe raza teritoriala a municipiului, in scopul dezvoltarii unitare si echitabile a serviciilor sociale la nivelul intregii capitale;
b) colaboreaza cu serviciile publice de asistenta sociala de la nivelul sectoarelor, precum si cu furnizorii de servicii sociale publici sau privati si alte organizatii ale societatii civile care reprezinta interesele beneficiarilor, in vederea facilitarii accesului echitabil al tuturor cetatenilor capitalei la serviciile sociale existente pe raza teritoriala a intregului municipiu;
c) avizeaza strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel de sector;
d) elaboreaza planul anual propriu de actiune in domeniul serviciilor sociale, in baza nevoilor identificate, strategiei municipale si resurselor umane, materiale si financiare disponibile;
e) initiaza si aplica programe de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala, asigura solutionarea urgentelor sociale si dezvolta proiecte de servicii sociale destinate, in principal, categoriilor de persoane ale caror nevoi nu sunt acoperite de serviciile create la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti;
f) creeaza sistemul informational managerial necesar administrarii si monitorizarii retelei de servicii sociale proprii si a celor existente la nivel de sector, precum si comunicarii si relationarii cu publicul;
g) incheie, in conditiile legii, contracte de parteneriat, contracte de prestari servicii si alte contracte si conventii de colaborare, pentru infiintarea, administrarea, finantarea si co-finantarea de servicii sociale;
h) planifica si realizeaza activitatile de informare, formare si indrumare metodologica, in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale la nivelul municipiului Bucuresti;
i) infiinteaza, organizeaza si acorda servicii sociale de interes local pentru persoanele care traiesc pe raza teritoriala a municipiului Bucuresti, fara a avea domicilul/resedinta intr-un sector;
j) organizeaza si realizeaza activitatile specifice contractarii serviciilor sociale acordate de furnizorii privati prin aplicarea procedurilor de achizitie, concesionare sau sistemul liberei alegeri;
k) infiinteaza si administreaza baza de date referitoare la toti furnizorii privati de servicii sociale de la nivel judetean, in scopul contractarii serviciilor sociale;
l) monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale infiintate si administrate;
m) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare din bugetul de stat si fonduri externe in domeniul serviciilor sociale;
n) elaboreaza si propune Consiliului General al Mun. Bucuresti proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri de asistenta sociala, in conformitate cu planul de actiune propriu;
o) indeplineste orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), atributiile prevazute la literele g), j), k) si dupa caz, cele de la litera l) sunt realizate de alte compartimente de specialitate cu aceasta destinatie organizate in aparatul de specialitate al primarului.

Art. 118 – (1) Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale judetene si a Municipiului Bucuresti se elaboreaza pe termen mediu, respectiv pe o perioada de 5 ani, precum si pe termen lung, respectiv pe o perioada de 10 ani si cuprind masurile si actiunile din domeniu, planificarea acestora si buget estimativ.
(2) Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale prevazute la alin.(1) se dezbat si se avizeaza de catre Comisiile judetene de incluziune sociala si a Mun. Bucuresti, anterior aprobarii lor prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului general al Mun. Bucuresti.
(3) Comisiile judetene de incluziune sociala si cea a Mun. Bucuresti, sunt constituite la nivelul institutiei prefectului si functioneaza in cadrul mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania aprobat prin hotarare a Guvernului.
(4) Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor Mun. Bucuresti elaboreaza propriile strategii de dezvoltare a serviciilor sociale care sunt cuprinse in strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a Mun. Bucuresti. Consiliul general al Mun. Bucuresti colaboreaza cu consiliile locale de sector in vederea asigurarii de oportunitati egale pentru toti locuitorii capitalei in accesarea serviciilor sociale.
(5) Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale prevazute la alin.(1) si alin.(4) se elaboreaza in termen de maxim 1 an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 119 - (1) Planurile anuale de actiune privind serviciile sociale se elaboreaza de catre autoritatile administratiei publice locale, in conformitate cu masurile si actiunile prevazute in strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a judetului de care apartin, respectiv in cea a Mun. Bucuresti, pentru sectoarele de la nivelul capitalei.
(2) Planurile anuale de actiune privind serviciile sociale, prevazute la alin.( 1) cuprind date detaliate privind numarul si categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infiintate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privati, programul de subventionare, bugetul estimat si sursele de finantare;
(3) Planurile anuale de actiune elaborate de autoritatile administratiei publice locale, anterior aprobarii acestora prin hotarare a consiliului local, se transmit pentru consultare consiliului Judetean, respectiv consiliului general al Mun. Bucuresti.
(4) Planurile anuale de actiune privind serviciile sociale administrate si/sau finantate de consiliile judetene, de consiliile locale ale sectoarelor Mun. Bucuresti, precum si de consiliul general al Mun. Bucuresti, anterior supunerii acestora spre aprobare prin hotarare a consiliului judetean/consiliului local al sectorului/consiliului general al capitalei, se transmit pentru consultare comisiilor teritoriale de incluziune sociala.

Art. 120 – (1) Autoritatile administratiei publice locale si toti furnizorii publici de servicii sociale, au obligatia de a organiza si acorda serviciile sociale, precum si de a planifica dezvoltarea acestora, numai in functie de nevoile identificate ale persoanelor din comunitate, de prioritatile asumate, de resursele disponibile si cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
(2) Pentru asigurarea unor servicii sociale adecvate si de calitate, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura resursele umane, financiare si materiale, in conformitate cu reglementarile in vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale si planurile anuale de actiune in domeniu.
(3) Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Mun. Bucuresti infiinteaza servicii sociale rezidentiale de interes local numai daca numarul solicitarilor justifica existenta unui astfel de serviciu pe raza lor teritoriala.
(4) In conditiile in care numarul solicitarilor este limitat sau in cazul in care nu dispun de resurse suficiente, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Mun. Bucuresti incheie parteneriate pentru infiintarea de servicii rezidentiale de interes intercomunitar pentru persoanele care au domiciliul /resedinta in unitatile administrativ teritoriale partenere.
(5) Consiliul judetean, in baza nevoilor identificate si cererilor de asteptare inregistrate la nivelul judetului, infiinteaza servicii sociale rezidentiale de interes judetean.
(6) Autoritatile administratiei publice locale pot decide, prin hotarare de consiliu, schimbarea destinatiei serviciilor sociale existente, numai in alte categorii de servicii sociale sau, in cazuri bine justificate , in servicii de educatie, de sanatate sau cultura.

Art. 121 - In vederea functionarii eficiente a sistemului national de servicii sociale, serviciile publice de asistenta sociala de a nivel local si judetean au urmatoarele obligatii, in relatie cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale:
a) de a respecta si aplica prevederile reglementarilor legale in vigoare, ale strategiilor si programelor nationale din domeniul serviciilor sociale;
b) de a transmite ministerului, in termen de 30 zile de la aprobare, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel judetean/al sectoarelor Mun. Bucuresti/ al Mun. Bucuresti;
c) de a transmite ministerului, in termenele solicitate, situatiile statistice, datele, informatiile, indicatorii care privesc serviciile sociale organizate si acordate la nivelul judetului, municipiului Bucuresti si sectoarelor capitalei, precum si la nivel local, dupa caz;
d) de a respecta si aplica, in cadrul planurilor anuale de actiune, prioritatile nationale de dezvoltare a serviciilor sociale;
e) de a raspunde, in termenele prevazute de lege, la solicitarile ministerului referitoare la serviciile sociale aflate in coordonare si administrare.
CAPITOLUL VI
PERSONALUL DIN SISTEMUL DE ASISTENTA SOCIALA

Art. 122
- (1) In domeniul asistentei sociale activeaza asistenti sociali, alt personal de specialitate in asistenta sociala, precum si personal cu profesii, calificari si competente diverse.
(2) Formarea personalului de specialitate in asistenta sociala se realizeaza in institutii de invatamant de stat si private, care functioneaza in conditiile legii, precum si in procesul de formare continua.
(3) Personalul din domeniul asistentei sociale isi desfasoara activitatea in conformitate cu statutul profesiei, al dispozitiilor Codului muncii, precum si al altor dispozitii legale, dupa caz.

Art. 123 - (1) In procesul de acordare a serviciilor sociale pot fi implicati voluntari care, pentru activitatea desfasurata, beneficiaza de drepturi si facilitati.
(2) Furnizorii de servicii sociale care utilizeaza voluntari pot beneficia de facilitati si avantaje pentru accesarea de fonduri din bugetul de stat, bugetul local sau fonduri internationale.
(3) Drepturile si facilitatile prevazute la alin.(1) si (2) sunt prevazute in legile speciale.

Art. 124
- Personalul care activeaza in domeniul asistentei sociale are obligatia:
a) sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare;
b) sa asigure confidentialitatea informatiilor obtinute in exercitarea profesiei;
c) sa respecte intimitatea beneficiarilor;
d) sa respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale si furnizorii de servicii sociale;
e) sa respecte etica profesionala;
f) sa implice activ beneficiarii de servicii sociale si, dupa caz, familiile acestora in procesul decizional si de acordare a serviciilor sociale;
g) sa respecte demnitatea si unicitatea persoanei.

Art. 125 – (1) In scopul asigurarii unor servicii sociale eficiente si flexibile, capabile sa raspunda nevoilor beneficiarilor, aflate in permanenta evolutie si schimbare, personalul angajat in cadrul serviciilor sociale, precum si cel din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala este personal contractual.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), persoanele cu functie de conducere din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala, precum si personalul cu atributii in realizarea si elaborarea strategiilor si planurilor anuale de actiune, in colectarea si administrarea bazelor de date, in contractarea serviciilor sociale, administrarea resurselor umane si a activitatilor economico-financiare, pot fi incadrati ca functionari publici.

Art. 126
- Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si furnizorii de servicii sociale, publici si privati, au obligatia de a promova, facilita si asigura personalului programe de formare profesionala, precum si programe de instruire specifica.

Art. 127 - (1) Unele categorii ale personalului din sistemul public de asistenta sociala pot beneficia de sporuri la salariul de baza, in functie de conditiile specifice de activitate.
(2) Categoriile de personal, conditiile de acordare si nivelul sporurilor prevazute la alin. (1) sunt reglementate prin lege speciala.

CAPITOLUL VII
FINANTAREA ASISTENTEI SOCIALE

Art. 128 - Asistenta sociala se finanteaza din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din donatii, sponsorizari sau din alte contributii din partea unor persoane fizice ori juridice, din tara si din strainatate, precum si din alte surse, cu respectarea legislatiei in domeniu si in limita resurselor financiare disponibile.
Sectiunea 1
Finantarea beneficiilor sociale

Art. 129
– (1) Beneficiile sociale se finanteaza din fonduri alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, conform dispozitiilor prezentei legi.
(2) La fundamentarea anuala a sumelor necesare asigurarii platii beneficiilor sociale se tine cont de urmatoarele elemente :
a) numarul de beneficiari inregistrati in anul anterior ;
b) estimarea numarului de beneficiari pentru anul bugetar in functie de evolutiile economice, demografice si sociale (indicatorii macroeconomici);
c) cuantumul nominal sau, dupa caz, cuantumul mediu al prestatiei.
(3) Se iau in considerare la fundamentarea bugetara si prestatiile care urmeaza sa fie acordate, aprobate in conditiile legii, pe baza elementelor prevazute la alin.(2) lit.b) si c).

Art. 130 – (1) Fondurile necesare chletuielilor cu tiparirea formularelor de cerere se asigura din bugetul autoritatii administratiei publice locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(2) Pentru solicitarea drepturilor, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, agentia, agentiile teritoriale, precum si autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a posta pe site-urile proprii formatul printabil al formularelor de cerere.
(3) Fondurile necesare cheltuielilor de transmitere a drepturilor se asigura din bugetele din care se plateste beneficiul social.

Art. 131
– (1) Autoritatile administratiei publice locale de la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor precum si de la nivel judetean constituie in bugetul propriu un fond de asistenta sociala, denumit in continuare Fond, pentru plata beneficiilor sociale acordate din bugetul local si asigurarea cheltuielilor pentru acordarea altor masuri de asistenta sociala stabilite prin hotarari ale consiliilor locale sau judetene.
(2) Sumele necesare pentru fondul prevazut la alin.(1) se asigura din bugetele locale, precum si din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(3) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se stabilesc anual prin legea bugetului de stat si reprezinta maximum 30% din valoarea totala a Fondului constituit, in functie de fundamentarile trimise de autoritatile administratiei publice locale si de disponibilitatile bugetului de stat.

Art. 132 - Guvernul si fiecare ordonator de credite, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, in elaborarea strategiilor si politicilor sociale la nivel national sau local trebuie sa se asigure ca acestea sunt in concordanta cu principiile responsabilitatii fiscale, regulile fiscale, precum si cu obiectivele si limitele din strategia fiscal-bugetara reglementata de Legea nr.69/2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare.
Sectiunea a 2-a
Finantarea serviciilor sociale

Art. 133
- Serviciile sociale se finanteaza din urmatoarele surse:
b) bugetul de stat;
c) bugetul local al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
d) bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
e) donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice ori juridice din tara si din strainatate;
f) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;
g) contributia persoanelor beneficiare;
h) alte surse de finantare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 134 - De la bugetul de stat se aloca fonduri pentru:
a) finantarea programelor de interes national, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si de alte autoritati ale administratiei publice centrale cu atributii in domeniul serviciilor sociale si aprobate prin hotarare a Guvernului ;
b) finantarea programelor de subventionare a furnizorilor privati de servicii sociale, derulat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
c) finantarea infiintarii unor institutii de asistenta sociala-pilot;
d) finantarea serviciilor sociale acordate prin structurile publice aflate in subordinea-coordonarea autoritatilor administratiei publice centrale;
e) finantarea serviciilor sociale acordate de autoritatile administratiei publice locale si a altor furnizori publici si privati de servicii sociale, in conditiile legii;
f) finantarea programelor de educatie permanenta a personalului de specialitate si a programelor de cercetare din domeniul serviciilor sociale;
g) cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale, in conditiile legii;
h) co-finantarea serviciilor sociale, in baza, memorandumurilor, protocoalelor, conventiilor de parteneriat, incheiate conform legii;
i) alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale.

Art. 135
– (1) Alocarea fondurilor de la bugetul de stat destinate sustinerii functionarii serviciilor sociale organizate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale se realizeaza in baza fundamentarilor transmise de autoritatile administratiei publice locale.
(2) Fundamentarea sumelor solicitate de la bugetul de stat de catre autoritatile administratiei publice locale se realizeaza in baza standardelor de cost in vigoare pentru serviciile sociale administrate, contractate sau subventionate in conditiile legii, precum si in baza estimarii costurilor necesare functionarii serviciilor nou infiintate in anul bugetar respectiv; estimarea si fundamentarea bugetului destinat serviciilor sociale este prevazuta in planurile anuale de actiune.
(3) Standardele de cost pentru serviciile sociale se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Costul standard anual/beneficiar/tip de serviciu se indexeaza cu rata inflatiei si se revizuieste ori de cate ori este nevoie.
(4) Alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea serviciilor sociale, in conditiile alin.(2) se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) intre 80% -100% pentru serviciile sociale adresate copilului care necesita protectie speciala, precum si pentru serviciile adresate unor categorii de beneficiari, prevazute expres de lege;
b) pana la 80% pentru serviciile sociale adresate persoanelor cu handicap, persoanelor fara adapost, victimelor violentei in familie, in functie de tipul serviciilor;
c) pana la 60% pentru serviciile destinate copilului si familiei, in functie de tipul serviciilor;
d) pana la 50% pentru serviciile sociale adresate persoanelor varstnice, in functie de tipul serviciilor;
e) pana la 30% pentru alte servicii sociale, in functie de tipul serviciilor.
(5) Nivelul sumelor acordate in conformitate cu prevederile alin.(4) se stabileste prin legile speciale.

Art. 136
- (1) Din bugetele locale ale judetelor se aloca fonduri pentru:
a) finantarea serviciilor sociale aflate in administrare proprie, contractate sau subventionate in conditiile legii, ori co-finantate in baza contractelor de parteneriat;
b) finantarea sau co-finantarea infiintarii, organizarii si functionarii unor noi servicii sociale;
c) co-finantarea serviciilor sociale care functioneaza in mediul rural si in localitati defavorizate, in baza unor contracte de parteneriat incheiate bianual.
d) finantarea cheltuielilor de functionare a comisiilor de evaluare si a serviciilor de evaluare complexa , prevazute de lege;
e) finantarea sau, dupa caz, co-finantarea in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale, a cheltuielilor necesare formarii continue a personalului cu atributii in domeniul serviciilor sociale si care activeaza la nivelul judetului respectiv;
f) finantarea si co-finantarea, in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale, a actiunilor de sensibilizare a comunitatii privind nevoile si riscurile sociale de la nivelul judetului.
g) co-finantarea proiectelor sustinute din fonduri structurale si alte fonduri internationale pentru proiecte din domeniul serviciilor sociale;
h) finantarea subventiilor destinate serviciilor sociale acordate de furnizorii privati;
i) alte finantari sau co-finantari prevazute de lege.
(2) Consiliul judetean are obligatia sa asigure din bugetul propriu sumele in completarea celor alocate din bugetul de stat.

Art. 137
- Din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se aloca fonduri pentru:
a) finantarea serviciilor sociale aflate in administrare proprie, contractate sau subventionate in conditiile legii, ori co-finantate in baza contractelor de parteneriat;
b) finantarea sau co-finantarea infiintarii, organizarii si functionarii unor noi servicii sociale.
c) finantarea sau, dupa caz, co-finantarea in parteneriat cu consiliul judetean, a cheltuielilor necesare formarii continue a personalului cu atributii in domeniul serviciilor sociale si care activeaza la nivelul comunitatii respective ;
d) finantarea si co-finantarea, in parteneriat cu consiliul judetean a actiunilor de sensibilizare a a populatiei privind nevoile si riscurile sociale de la nivelul comunitatii;
e) co-finantarea proiectelor sustinute din fonduri structurale si alte fonduri internationale pentru proiecte din domeniul serviciilor sociale;
f) alte finantari sau co-finantari prevazute de lege.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa asigure din bugetele proprii si alte venituri extrabugetare sumele in completarea celor alocate din bugetul de stat.

Art. 138
– (1) Serviciile medicale asigurate beneficiarilor de servicii sociale in centrele rezidentiale si de zi se finanteaza de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate sau pe baza de contract de prestari servicii cu cabinetele medicilor de familie sau cabinetele de specialitate.
(2) Furnizorii publici si privati care acorda servicii de ingrijire in centre rezidentiale si, dupa caz, in centre de zi asigura din fonduri proprii medicamente uzuale acordate fara prescriptie medicala, materiale sanitare si echipamentele necesare ingrijirii persoanei asistate, care nu sunt finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate sau prin programele Ministerului Sanatatii.

Art. 139
- (1) Pentru finantarea serviciilor sociale se pot utiliza veniturile obtinute din sponsorizarile si donatiile in bani sau in natura, acordate de persoane fizice si juridice, romane si straine furnizorilor de servicii.
(2) Serviciile sociale pot fi finantate din fonduri internationale, stabilite prin memorandumurile sau protocoalele de finantare incheiate de statul roman cu donatorii, precum si din fondurile structurale pentru proiectele selectate in cadrul programelor operationale regionale.
(3) In functie de venituri, persoanele beneficiare contribuie la finantarea acordarii serviciilor sociale, conform legii.
(4) Furnizorii de servicii sociale pot dezvolta activitati lucrative numai pentru autofinantarea serviciilor sociale acordate, cu exceptia societatilor comerciale mentionate la art.9 alin.(4)
(5) Veniturile obtinute din activitatile prevazute la alin. (4) se utilizeaza si pentru lucrari de modernizare, reamenajare si renovare a centrelor aflate in administrare.

Sectiunea a 3-a
Achizitia, concesionarea si subventionarea serviciilor sociale

Art. 140 - Sustinerea financiara, din fonduri publice, a furnizorilor privati de servicii sociale are in vedere realizarea urmatoarelor obiective aprobate prin strategiile nationale si locale in domeniu:
a) promovarea parteneriatului public-privat;
b) dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale de interes local;
c) constructia unei retele nationale de servicii sociale;
d) asigurarea stabilitatii si continuitatii functionarii serviciilor sociale;
e) asigurarea calitatii serviciilor sociale;
f) implicarea comunitatii in identificarea, prevenirea si solutionarea problemelor sociale;
g) asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor privati de servicii sociale la fonduri publice;
h) respectarea dreptului persoanei beneficiare la libera alegere a furnizorului de servicii sociale.

Art. 141 - (1) Autoritatile administratiei publice locale, denumite in continuare autoritati contractante, contracteaza cu furnizorii privati serviciile sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale.
(2) Fondurile publice destinate finantarii serviciilor sociale acordate de furnizori sunt asigurate din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ale judetelor.
(3) Autoritatile contractante au obligatia sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare pentru finantarea serviciilor sociale.
(4) Alocarea fondurilor publice pentru finantarea serviciilor sociale are la baza standardele de cost.
(5) Finantarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de furnizori privati de servicii sociale, se realizeaza pe principiile concurentei, eficientei si transparentei.

Art. 142 - Tipurile de contracte in baza carora autoritatea contractanta poate finanta serviciile sociale, sunt urmatoarele:
a) Contractul de concesiune - contractul incheiat intre autoritatea contractanta, pe de o parte si furnizorul privat, pe de alta parte, avand ca obiect darea in administrarea acestuia a serviciului/serviciilor sociale publice, precum si alocarea de fonduri publice aferente cheltuielilor de functionare a serviciilor respective;
b) Contractul de prestari servicii sociale - contractul de achizitie incheiat intre autoritatea contractanta, pe de o parte si furnizorul privat, pe de alta parte, avand ca obiect prestarea de catre acesta de servicii sociale sau de activitati specifice in cadrul serviciilor sociale ale autoritatii contractante in schimbul unei sume de bani.

Art. 143
- (1) Autoritatea contractanta are responsabilitatea calificarii naturii contractului in functie de obiectivul de interes local urmarit si de estimarea valorii contractului.
(2) Obiectivele de interes local sunt cele stabilite de autoritatea contractanta in baza strategiilor proprii de dezvoltare a serviciilor sociale, elaborate conform strategiei nationale in domeniu, precum si a masurilor prioritare si a planurilor anuale de actiune in domeniu, a numarului potentialilor beneficiari identificati si a numarului de furnizori de servicii sociale publici si privati existenti in unitatea administrativ-teritoriala.

Art. 144
– (1) Pentru realizarea contractarii serviciilor sociale cu furnizorii privati, autoritatea contractanta elaboreaza un program multianual propriu privind achizitia si concesionarea serviciilor sociale, pe baza caruia isi fundamenteaza bugetul aferent in domeniu si il include in planul propriu anual de actiune in domeniul serviciilor sociale.
(2) Programul multianual prevazut la alin.(1), se aproba prin hotararea consiliului local sau judetean si se aduce obligatoriu la cunostinta publicului.

Art. 145
- (1) Realizarea activitatilor de contractare se afla in responsabilitatea unui compartiment specializat organizat in cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean, respectiv al primarului.
(2) Incheierea contractelor de concesiune si de prestari servicii se face pe baza selectiei publice de oferte.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(2) autoritatea contractanta poate incheia contracte de prestari servicii sociale prin atribuire directa sau negociere, numai in urmatoarele cazuri:
a) in situatia in care, in urma organizarii selectiei publice de oferte, nu s-a depus nici o oferta, sau au fost depuse numai oferte inacceptabile;
b) in situatii bine fundamentate care impun solutionarea de urgenta a nevoilor beneficiarilor.

Art. 146
- (1) Asociatiile si fundatiile romane, precum si cultele, in calitate de furnizori privati de servicii sociale, pot primi subventii alocate de la bugetul de stat si de la bugetele judetene/bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care vor fi utilizate pentru serviciile sociale acordate persoanelor care, potrivit legii, au dreptul sa beneficieze de acestea.
(2) Subventia se acorda in baza contractului de subventionare incheiat intre autoritatea contractanta si furnizorul privat, avand ca obiect alocarea, din fonduri publice, a unor sume cu titlu de subventie, ca forma de sprijin in vederea infiintarii, dezvoltarii, diversificarii si asigurarii continuitatii serviciilor sociale acordate de acestia.

Art. 147
- Activitatile derulate in cadrul contractelor de prestari servicii, de concesiune, de subventionare sunt supuse monitorizarii si controlului autoritatii contractante, al inspectorilor sociali si al Curtii de Conturi a Romaniei.

Art. 148 – Conditiile de eligibilitate, criteriile de selectie, alte conditii contractuale specifice, procedura de contractare si subventionare se reglemeteaza prin legi speciale.
CAPITOLUL VIII
DIPSOZITII FINALE SI TRANZITORII

Sectiunea 1
Jurisdictia sistemului national de asistenta sociala

Art. 149
- (1) Actele administrative emise de autoritatile publice locale privind acordarea beneficiilor sociale si furnizarea serviciilor sociale pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ, in baza conditiilor prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca beneficiarul serviciului social se considera nedreptatit de modul de furnizare a serviciilor sociale, se poate adresa instantei judecatoresti competente pentru solutionarea litigiilor in legatura cu acordarea serviciilor sociale conform clauzelor din contractul de furnizare de servicii.
(3) Cererile adresate contenciosului administrativ sau oricarei alte instante judecatoresti pentru solutionarea litigiilor in legatura cu dreptul sau cu acordarea masurilor de asistenta sociala se solutioneaza cu celeritate.

Art. 150
- Actiunile, caile de atac si actele procedurale in legatura cu solutionarea litigiilor avand ca obiect drepturi sau obligatii prevazute de prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 151
– (1) Personalul implicat in acordarea serviciilor sociale raspunde, in conditiile legii, disciplinar, patrimonial, contraventional sau penal, dupa caz.
(2) Incalcarea eticii profesionale se constata si se sanctioneaza de catre comisiile de disciplina infiintate in cadrul serviciilor sociale cu personalitate juridica, in cadrul serviciilor publice de asistenta sociala din subordinea autoritatilor locale, precum si de comisiile de disciplina ale asociatiilor profesionale.
(3) Deciziile comisiilor de disciplina pot fi atacate in justitie, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
Sectiunea a 2-a
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 154 - (1) In termen de 3 ani de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea I, Institutului National de Evaluare a Dizabilitatii incepe sa functioneze cu structurile centrale si teritoriale.
(2) In aplicarea prevederilor alin.(1), in termen de 1 an de la intrarea in vigoare a prezentei legi se unifica sistemele de evaluare a persoanelor varstnice si persoanelor cu handicap.

Art. 155 – La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.239 din 16 martie 2006, cu modificarile ulterioare.
(2) In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale elaboreaza modificarile si completarile corespunzatoare la actele normative in vigoare din domeniul asistentei sociale.
(3) Pana la elaborarea modificarilor si completarilor prevazute la alin. (1), actele normative in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor aplica in continuare.
(4) In sarcina Ministerului muncii, Familiei si Protectiei Sociale revine modificarea urmatoarelor acte normative:
a) Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.300 din 7 mai 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.889 din 30 decembrie 2010, cu modificarile ulterioare;
d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1008 din 14 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.830 din 10 decembrie 2010;
f) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.119 din 25 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.193 din 21 martie 2002, cu exceptia art.5-12;
h) Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.557 din 23 iunie 2004, cu modificarile ulterioare;
i) Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) Ordonanta Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei-partea I nr. 619/30 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 29 din 27 ianuarie 1998;
l) Legea nr. 208/1997 privind cantinele de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei-partea I nr.363 din 17 decembrie 1997;
m) Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
n) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.312 din 30 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) Legea nr.76/2002 privind privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002. cu modificarile si completarile ulterioare.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16133
 • Thank you received: 5254
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #21466

Cu cat o lege are multe, multe articole cu ata devine mai interpretabila si greu de aplicat.
Totul devine o simpla si sinistra gargara. Mai de graba ,cei care fac legi se plictisesc de moarte si fabuleaza pe seama noastra.
 • ciresaru
 • Avatarul lui ciresaru
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Vreau sa comunic..
 • Posts: 803
 • Thank you received: 123
 • Karma: 7
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, ioanahope&ciresaru ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #21488

Inteleg ca legea asta nu este decat enuntarea unor principii . Abia adevaratele modificari care se vor efectua la L 448/2006 vor avea efctele concrete. Pana atunci legea asta nu este decat gargara populista prin care se justifica afirmatia Guvernului ca vrea sa efectueze o reducere a cheltuielilor. Pana nu se vor opera modificari in legile speciale toate cheltuielile vor ramane , bine mersi, dar Guvernul se va lauda ca a inceput procesul reducerilor cu cheltuiala eleborarii unei legi care nu are nici o valoare practica ci este numai un document de propagana.

Cred ca era mai de efect ca sa publice documentul de mai sus in Urzica sau Catavencu , este mai ieftin decat publicarea in Monitorul oficial.
 • Petru
 • Avatarul lui Petru
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Toată lumea să trăiască numai noi să nu murim !!
 • Posts: 1036
 • Thank you received: 457
 • Karma: 10
Ce este, este.
Ce nu este, nu este.
Asta este!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #21976

ONG-urile participa la procesul consultativ privind Legea Asistentei Sociale

Senatul Romaniei analizeaza in aceasta perioada proiectul Legii Asistentei Sociale, iar joi, 23 iunie, va avea loc o dezbatere privind acest act normativ, care va implica si organizatii neguvernamentale.

Presedintele Senatului Romaniei a invitat o serie de organizatii neguvernamentale sa participe joi, 23 iunie, la dezbaterea proiectului Legii Asistentei Sociale, propusa spre dezbatere si adoptare in Parlamentul Romaniei, de catre Executiv.

Conform reprezentantilor Senatului, este necesara o lege care sa asigure protejarea persoanelor vulnerabile dar, in acelasi timp, sa creeze mijloacele prin care beneficiarii sa depaseasca starea de dependenta.

Aceasta lege trebuie sa fie rezultatul unui proces consultativ la nivelul tuturor actorilor interesati: institutii ale statului, organizatii non-guvernamentale, sindicate, actori ai mediului academic. In acest sens, Presedintele Senatului Romaniei, Mircea Geoana, a invitat o serie de organizatii neguvernamentale active in domeniul social sa participe la aceasta dezbatere.

https://www.senat.ro/Start.aspx
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16133
 • Thank you received: 5254
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #22627

Cand ma gandesc mai profund la aceasta lege, am frisoane fara febra. Cei care ne conduc acum au facut mereu afirmatii in media fara sa ne cunoasca nevoile reale. Ba ca ne taie salariile de insotitor, ba ca nu putem avea insotitor din familie, ba ca ne trebuie conventie civila, ba ca muta toata partea sociala pe plan local... adica vor sa ne usureze de salariul de insotitor, stim cu totii ce bugete grase sunt pe la primarii. Chiar azi la TVR, la stirile de la ora 14, s-a vorbit despre 400 de insotitori din Maramures care vor ramane in curand fara salarii. Trebuie sa fim atenti la ce ni se pregateste, ca sa nu ne lase cu "ochii in soare". Inca smecherii sanatosi trec de comisiile de expertiza, si noi stam cu frica-n spate...
 • ucero
 • Avatarul lui ucero
 • Deconectat
 • Senior Member
 • Posts: 54
 • Thank you received: 11
 • Karma: 1
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #22630

ucero a scris:
.... Inca smecherii sanatosi trec de comisiile de expertiza, si noi stam cu frica-n spate...

Este profund eronat sa te gandesti ca daca "smecherii sanatosi" nu vor mai trece de comisiile de expertiza, averile uriase economisite astfel iti vor asigura tie sau altcuiva plata drepturilor. Fals, profitori vor fi oricand si legea va fi eludata intotdauna.

Daca noi vom sta ca niste mamaligi atunci guvernantii vor putea sa taie ce vor, sa reduca cum vor, sa incalce legile si sa ne "faca" cum vor. Pentru ca avem exact ce meritam.
 • Petru
 • Avatarul lui Petru
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Toată lumea să trăiască numai noi să nu murim !!
 • Posts: 1036
 • Thank you received: 457
 • Karma: 10
Ce este, este.
Ce nu este, nu este.
Asta este!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #22638

Sa faca economii de la hotie, nu de la oamenii cu adevarat bolnavi. Eronate sunt deciziile luate din nepasare, care afecteaza familii cu probleme reale. Probabil ca orice legi s-ar aplica, hotia nu va fi complet starpita pt ca traim in Romania. Dar cel putin sa rada o parte din ea, si sa tina cont de nevoile celor bolnavi, sa nu taie si din putinul care se da acum.
 • ucero
 • Avatarul lui ucero
 • Deconectat
 • Senior Member
 • Posts: 54
 • Thank you received: 11
 • Karma: 1
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #22645

ciresaru a scris:
Cu cat o lege are multe, multe articole cu ata devine mai interpretabila si greu de aplicat...
Te inseli prietene... devine mai usor de aplicat in detrimentul celui pentru care e chipurile facuta legea, fiind pe de alta parte, la cheremul autoritatilor, de la cele din varful piramidei pana la ultima functionara care are putere in acest sens...Multa sanatate si... Doamne-ajuta!
 • ihdsimmeu
 • Avatarul lui ihdsimmeu
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Ţarcurile au premers lagarelor! Iubesc libertatea!
 • Posts: 3639
 • Thank you received: 558
 • Karma: 17
Tot ce vreti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel...Matei 7:12
Doamne...ajuta-ma ca azi, sa fiu mai aproape de Tine decat ieri si maine (daca mai e o zi pentru mine) mai aproape decat azi! AMIN!
Ultima editare: by ihdsimmeu.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #23364

Acest mesaj este postarea 500 .
Am recitit aceste postari,dar mai ales acest Proiect de lege .
Si Marius si Petre, acum va dau dreptate . Legea pare a fii buna .
Din punctul meu de vedere, constat ca nu e trecut in acest Proiect nici o precizare in sensul ca pentru Gradul Grav se acorda indemnizatia in valoare de x lei, la Gradul Accentuat x lei...
Nici facilitatile avute nu stim daca se pastreaza sau le anuleaza . Care anume !...
Fac o precizare , din ce va cunosc eu , pe unii dintre voi, nu vi se poate nega faptul ca sunteti si sunt persoana cu acest Grad de Handicap.
Este insa posibil sa ne ia la intrebari suplinentare . Daca am lucrat x ani si avem o pensie pentru incapacitate de munca sa primim o indemnizatie mai mica decat cel care nu a reusit sa lucreze niciodata ,pe motiv de imposibilitate, incapacitate si sincer cred ca este just asa .
Imi aduc foarte bine aminte ca prin 2003 ... am primit scrisoare de la Inspectoratul pentru Persoane cu Handicap si m-au anuntat ca am dreptul sa primesc indemnizatie.
Nu exclud sa primesc o alta scrisoare prin care sa mi se aduca la cunostinta ca nu mai am aceasta facilitate intrucat am indraznit sa-mi cumpar un Aparat de Fotografiat Digital sau ca frati mei au mostenit 3,3 hectare . In anii 2004-2005 am adus adeverinta ca nu am Pamant pe numele meu din mostenire ...
Suntem la mana Autoritatilor.
Cat despre Legea 448 va fii abrogata.
Ce sa mai spun ?! Abia dupa ce v-a fii dezbatuta in Parlament si vom citii faimoasele Norme de Aplicare vom vedea concret despre ce este vorba.
De pilda ,indemnizatia de 234 de lei al Gradului Accentuat poate devenii 400-500 de lei sau ,dupa cum v-am scris pentru ca am pensie si pentru cativa ani de munca, sau o camera de locuit in plus sa imi mai ramana o indemnizatie de 9 dei, 2 lei... Poate careva dintre noi a avut aroganta de a-si plomba o masea cu Aur. Altul are Laptoc. Altul isi permite sa manance tort de ziua soacrasii.
Pe criza asta mondiala intra la Tradare . Daca n-avem spirit de sacrificiu ,vine acest mare patriot , Boc, si se uita in farfuria fiecaruia .Ce s-ar face oare Romania daca nu ar fii avut imensul noroc de-al avea pe Basescu- Boc-Anastase ?!
Vorba lui Basescu ... Omul are Dreptul la Pensie si nimeni nu-l contesta insa cuantumul ei nu il garanteaza absolut nimeni .
Parerea mea !
 • ciresaru
 • Avatarul lui ciresaru
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Vreau sa comunic..
 • Posts: 803
 • Thank you received: 123
 • Karma: 7
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, ioanahope&ciresaru ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by ciresaru. Motiv: complectare
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #23367

Asta e prietene, om trai (cat o vrea Domnul) si om vedea! :huh: Multa sanatate si... Doamne-ajuta!
 • ihdsimmeu
 • Avatarul lui ihdsimmeu
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Ţarcurile au premers lagarelor! Iubesc libertatea!
 • Posts: 3639
 • Thank you received: 558
 • Karma: 17
Tot ce vreti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel...Matei 7:12
Doamne...ajuta-ma ca azi, sa fiu mai aproape de Tine decat ieri si maine (daca mai e o zi pentru mine) mai aproape decat azi! AMIN!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea Asistentei Sociale #23420

CNDR: Proiectul legii Asistentei Sociale in Romania incalca drepturile persoanelor cu dizabilitati

Proiectul cadru al legii Asistentei Sociale in Romania, adoptat de catre Guvern si trimis catre Parlament, incalca drepturile persoanelor cu dizabilitati, sustine Consiliul National al Dizabilitatii din Romania (CNDR) intr-un comunicat de presa remis vineri AGERPRES.

Potrivit presedintelui CNDR, Radu Sergiu Ruba, in sectiunea 3 din capitolul IV al proiectului, persoana cu dizabilitati (handicap) este tratata "ca o fiinta umana nelibera, dependenta de familie si de intentiile protectoare confuze ale autoritatilor, fara mijloace de asigurare a propriei autonomii sau independente".

In opinia semnatarilor comunicatului de presa, indemnizatia/alocatia lunara pentru dizabilitate are o functie social - integrativa, ea acordand cetateanului in cauza sansa de a fi autonom, chiar independent in relatie cu mediul social. 'Absenta indemnizatiei compensatorii lunare proiecteaza automat persoana in izolare, incurajeaza nemunca avand efecte toxice, total contrarii obiectivului umanist general de insertie socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati', se arata in comunicat.

"...In Romania, sistemul cooperatiei mestesugaresti in care erau incadrate numeroase persoane cu handicap a fost lasat prada falimentelor si jafurilor de tot felul, iar sub aspectul innoirii formarii profesionale si, pe cale de consecinta a incadrarii in munca a acestor oameni, statul nu a facut practic nimic. Parlamentul Romaniei nu a adoptat nici pana astazi, ca document distinct, de sine statator, Directiva UE nr. 78/2000 de nondiscriminare la locul de munca, un act care in intreaga UE incurajeaza ocuparea persoanelor cu dizabilitati si adaptarea locului de munca al acestora", sustine sursa citata.

CNDR mai afirma ca prezentul proiect de lege "arunca" aproape toata responsabilitatea politicii si serviciilor fata de persoana cu dizabilitati pe umerii autoritatilor locale, dintre care "unele nu au resurse nici pentru plata utilitatilor proprii".

"... Numarul semnificativ al cetatenilor Romaniei care detin certificat de persoana cu handicap fara a fi eligibile pentru asta, a fost si este cauzat de functionarea defectuoasa sau frauduloasa a institutiilor si structurilor publice responsabile. Sectiunea dedicata asistentei sociale a persoanei cu dizabilitati din acest proiect de lege elimina orice urma de egalitate de sanse intre aceste persoane si cetatenii Romaniei aflati in deplina validitate psiho-fizico-senzoriala, reprezentand un act de discriminare revoltator si o tentativa de aservire a persoanelor cu dizabilitati fata de serviciile vagi sau inexistente ale autoritatilor si fata de bunul plac al familiei", afirma conducerea CNDR.

Consiliul considera ca proiectul "incalca flagrant" conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati.

Reprezentantii CNDR solicita Guvernului Romaniei retragerea sectiunii 3 din capitolul IV al Proiectului legii cadru a Asistentei Sociale si avertizeaza ca in cazul in care solicitarea nu va primi un raspuns favorabil din partea Executivului vor cere Parlamentul Romaniei respingerea sectiunii 3 din capitolul IV al Proiectului legii cadru a Asistentei Sociale.

AGERPRES
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16133
 • Thank you received: 5254
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: ciresaru

Rasp: Legea Asistentei Sociale #23429

Buna tuturor!

Abia la sfarsitul anului, am inteles ca se supune votului.
Este asa stufoasa, incat nu-mi inspira incredere.
In Romania totul este imprevizibi.......

Multumim Daniel, ca ai postat-o!

Cu drag,
Sandy
 • Sandiana
 • Avatarul lui Sandiana
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Si maine e o zi!
 • Posts: 753
 • Thank you received: 90
 • Karma: 6
Viata fara iubire este supravietuire.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.