Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordinul MMFPS nr. 1.169 - 2011

Ordinul MMFPS nr. 1.169 - 2011 #21596

Ordinul MMFPS nr. 1.169/2011 - Metodologia de acordare a subventiilor de la bugetul de stat organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 - protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1.169/2011 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 295, din 28 aprilie 2011.

Avand in vedere:
— Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
— Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
— Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa;
— Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Metodologia de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.
- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin directiile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 284/2009 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizatiile prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, se abroga.

Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis
Bucuresti, 24 martie 2011.
Nr. 1.169.

Anexa
Metodologie de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie stabileste modalitatea de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, denumit in continuare MMFPS, urmatoarelor organizatii neguvernamentale, denumite in continuare organizatii: Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca si Consiliul National al Dizabilitatii din Romania, organizatie de tip federatie.
(2) Subventiile se acorda exclusiv in completarea veniturilor proprii ale organizatiilor definite la alin. (1), pe intreaga durata a anului bugetar, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

Art. 2. - Sumele provenite din subventii de la bugetul de stat se utilizeaza pentru urmatoarele cheltuieli:
a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal si de intretinere, cu exceptia chiriilor;
b) cheltuieli pentru activitati specifice de interes general ale organizatiilor.

Art. 3. - (1) In vederea obtinerii subventiilor, organizatiile depun la registratura MMFPS, in fiecare an, dupa aprobarea bugetului acestuia, un dosar care cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:
a) statutul organizatiei, insotit de actele aditionale;
b) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generala a membrilor organizatiei;
c) statul de functii;
d) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
e) bilantul contabil, avizat de administratia financiara;
f) adresa de inaintare a documentatiei pentru obtinerea subventiei, depusa la registratura MMFPS;
g) proiectul programelor organizatiei, denumit in continuare proiectul, care cuprinde o descriere detaliata a activitatilor specifice de interes general ale acesteia, propuse a fi subventionate;
h) centralizatorul cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative si cheltuieli cu activitatile specifice de interes general.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) documentele mentionate la lit. b) si e), care trebuie depuse la registratura MMFPS pana la data de 15 mai a anului pentru care s-a solicitat subventia.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a)—f) se depun in copii certificate, iar cele mentionate la lit. g) si h) se depun in original.
(4) In vederea planificarii bugetare, organizatiile depun proiectul si estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul urmator, pana la data de 31 iulie a fiecarui an, la sediul MMFPS.
(5) Descrierea activitatilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu urmatoarele puncte, pentru fiecare activitate:
a) denumirea activitatii;
— Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:
b) obiectivele urmarite;
c) o scurta motivatie a organizarii/derularii activitatii
respective;
d) rezultatele asteptate;
e) costurile implicate de activitatea respectiva, atat cele suportate de organizatie, cat si cele solicitate din subventie, defalcate pe tipuri de cheltuieli;
f) perioada de desfasurare a activitatii;
g) statul de functii pentru fiecare dintre activitatile specifice de interes general, dupa caz.
CAPITOLUL II
Activitatii si cheltuieli pentru care se acorda subventii
SECTIUNEA 1
Cheltuieli de administrare

Art. 4.
- Acordarea subventiilor pentru cheltuieli de administrare se face pentru urmatoarele cheltuieli eligibile:
1. cheltuieli de personal - cheltuieli cu salariile pentru 5 persoane la nivel central si doua persoane la nivel de filiala; nu este permisa cumularea functiilor subventionate de catre MMFPS;
2. cheltuieli de intretinere - cheltuieli cu utilitati: energie electrica, apa, canal, salubrizare, energie termica, cablu TV si internet, doua abonamente de telefonie, unul telefax si unul mobil de grup la nivel central, si cate unul telefax pentru fiecare filiala.
SECTIUNEA a 2-a
Cheltuieli pentru activitati specifice de interes general

Art. 5. — (1) Cheltuielile pentru activitati specifice de interes general sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la solicitarea motivata a organizatiei.
(2) Ordinul este aprobat in baza evaluarii proiectului de catre directiile de specialitate din cadrul MMFPS (Directia general protectia persoanelor cu handicap si Directia economica).

Art. 6. - (1) Evaluarea cuprinde doua etape distincte:
evaluarea din punct de vedere metodologic a continutului si relevantei activitatilor specifice de interes general propuse de organizatii si evaluarea din punct de vedere economico-financiar a tipurilor de cheltuieli si sumelor solicitate pentru subventionare.
(2) In urma evaluarii se poate decide subventionarea tuturor activitatilor propuse de organizatii, a unora dintre ele sau se poate decide sa nu fie subventionata niciuna.
(3) Fiecare dintre cele doua etape ale evaluarii este eliminatorie in vederea decontarii cheltuielilor prevazute la art. 5 alin. (1).

Art. 7. — (1) Evaluarea din punct de vedere metodologic foloseste ca reper definitia activitatii specifice de interes general.
(2) In sensul prezentei metodologii, termenul activitati specifice de interes general are urmatoarea semnificatie:
activitatea de importanta sociala sau utila unei colectivitati/unui grup, desfasurata in conformitate cu misiunea, scopul si obiectivele stabilite prin statutul organizatiei sau in interesul membrilor pe care aceasta ii reprezinta.
(3) Activitatile specifice ale organizatiilor sunt de doua feluri:
1. activitati cu caracter permanent, servicii indispensabile vietii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecarei categorii de handicap in parte, dupa cum urmeaza:
a) handicapul vizual — tiparituri Braille, inregistrari de carte audio, masterizare de carte audio, publicatii in format Braille, in format audio, in format vizual cu caractere marite si in format vizual obisnuit, tehnici de audio descriptie a documentarelor filmate si a filmelor artistice romanesti, servicii si programe sportive, servicii de cercetare si identificare a handicapului visual in randul populatiei;
b) handicapul auditiv — servicii de comunicare in limbaj mimico-gestual, publicatii in scriere obisnuita;
c) servicii de identificare si cercetare a tuturor situatiilor de handicap si a conditiilor de sanatate handicapante, specific Consiliului National al Dizabilitatii din Romania, organizatie de tip federatie;
2. activitati specifice de tip eveniment, cu desfasurare limitata in timp, valabile pentru toate categoriile de handicap: seminare, expozitii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinte, spectacole.
Activitatile cu caracter permanent (servicii) cu desfasurare lunara sunt subventionate lunar pentru luna precedenta, pe baza documentelor justificative de cheltuieli.
Activitatile de tip eveniment, cu desfasurare limitata in timp, sunt subventionate dupa incheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli.
(4) Caracteristicile activitatii specifice de interes general sunt urmatoarele:
— este definitorie pentru organizatia care solicita subventia, conform statutului sau;
— concura la indeplinirea obiectivelor proprii;
— se adreseaza unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-tinta specificat in statutul organizatiei care solicit subventia;
— satisface nevoile si interesele acestor beneficiari, este utila celor carora ii este destinata;
— diminueaza riscul de excludere sociala a acestora si creste gradul de incluziune sociala;
— implica beneficiarii directi si membrii comunitatii in organizare si derulare, facilitand coeziunea si solidaritatea sociala;
— nu urmareste obtinerea unui profit.

Art. 8. — (1) Evaluarea din punct de vedere economico-financiar urmareste corelarea tipurilor de cheltuieli propuse pentru derularea activitatilor specifice cu cheltuielile mentionate in prevederile legale in vigoare.
(2) In urma evaluarii pot fi finantate urmatoarele cheltuieli pentru activitatile specifice de interes general, in functie de tipul activitatii, astfel:
1. pentru activitati educative, culturale, sportive, concursuri si seminare:
a) transport si cazare numai pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar;
b) taxe de participare, pentru persoanele cu handicap;
c) taxe de intrare la muzee si sali de spectacol, pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in strainatate;
d) plata arbitrului, instructorului, contravaloarea inchirierii salii, amenajarii si sonorizarii;
e) mediatizarea activitatii — afise, pliante si anunturi;
f) materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii;
g) combustibilul pentru transportul persoanelor si/sau al materialelor necesare desfasurarii activitatii, cu autoturismul aflat in dotarea organizatiei sau autoturisme proprietate personala pentru transportul de persoane, conduse de insotitori, cu conditia ca insotitorii sa fie angajati permanenti ai organizatiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
2. pentru activitati de informare si crestere a gradului de accesibilizare la mediul informational si comunicational — publicatii, interpreti de limbaj mimico-gestual si surdocecitate:
a) materiale consumabile necesare realizarii obiectivelor activitatii — hartie, carton, cleiuri, hartie speciala Braille, sisteme de legatorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri;
b) servicii si materiale de intretinere pentru aparatura de tipografie si multiplicare;
c) taxe postale in vederea transmiterii publicatiilor catre membrii organizatiei;
d) servicii prestate de catre persoane fizice sau juridice autorizate, in scopul realizarii obiectivelor acestor activitati;
e) salarii pentru persoanele care participa la realizarea obiectivelor acestor activitati, precum si pentru interpretii de limbaj mimico-gestual, cu conditia ca acestia sa fie autorizati sau calificati.
(3) Achizitia bunurilor si serviciilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a) sa fie indispensabila desfasurarii activitatilor respective;
b) sa aiba o valoare in conformitate cu pretul de pe piata al bunului/serviciului respectiv;
c) sa respecte prevederile legale in vigoare pentru sistemul bugetar, respectiv legislatiei privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contactelor de concesiune de servicii.
CAPITOLUL III
Acordarea subventiilor

Art. 9. - (1) Acordarea subventiilor pentru cheltuieli de administrare se face lunar, iar pentru cheltuieli privind activitatile specifice de interes general ale organizatiei se face pe masura realizarii lor, conform anexei la ordinul prevazut la art. 5 alin. (1).
(2) Acordarea subventiilor se face pe baza de documente justificative, in luna urmatoare depunerii documentatiei de solicitare, in functie de deschiderile de credite aprobate de ordonatorul principal de credite.
(3) Documentatia pentru solicitarea de subventii se va depune pana la data de 14 a lunii in curs pentru luna precedenta.
(4) Pentru cheltuielile de personal, subventiile se acorda pe baza copiilor statelor de plata si a centralizatorului acestora. Atat statele de plata, cat si centralizatorul trebuie sa fie semnate si stampilate "conform cu originalul".
(5) Pentru cheltuielile de intretinere, subventia se acorda pe baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat si stampilat de conducerea organizatiei, la care se anexeaza copii ale documentelor justificative, semnate si stampilate „conform cu originalul".
(6) Pentru cheltuielile privind activitatile specifice de interes general, subventia se acorda pe baza unui centralizator pentru fiecare dintre activitatile desfasurate, semnat si stampilat de conducerea organizatiei, la care se anexeaza copii ale documentelor justificative, semnate si parafate "conform cu originalul", precum si o copie de pe tabelul participantilor.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 10.
- MMFPS isi rezerva dreptul de a executa misiuni de audit si control referitoare la modul in care sunt cheltuite sumele obtinute din subventii.
  • daniel
  • Avatarul lui daniel
  • Deconectat
  • Administrator
  • Cuget, deci exist!
  • Posts: 16139
  • Thank you received: 5256
  • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.