Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei

Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #21759

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
LEGE PRIVIND
REVIZUIREA CONSTITUTIEI ROMÂNIEI
Parlamentul României adopta prezenta lege:

Art. I
Constitutia României, republicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
767 din 31 octombrie 2003, se modifica si se completeaza astfel:

1. Articolul 6 se completeaza cu un nou alineat, (3), astfel:
Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), cu urmatorul cuprins:

,,(3) Autoritatile publice vor consulta organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale în legatura cu deciziile privind pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii lor etnice,culturale si religioase.’’

2. Alineatul (3) al articolului 23 se modifica astfel:
Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

,,(3) Retinerea nu poate depasi 48 de ore.”

3. Alineatul (2) al articolului 37 se modifica astfel:
Alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

,,(2) Candidatii trebuie sa fi împlinit, pâna în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani pentru a fi alesi în Parlamentul României sau în organele administratiei publice locale si vârsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi în functia de Presedinte al României.’’

4. Alineatul (3) al articolului 40 se modifica astfel:
Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

,,(3) Nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii Constitutionale, Avocatul Poporului si adjunctii acestuia, magistratii, cadrele militare în activitate, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica.’’

5. Alineatul (8) al articolului 44 se modifica astfel:
Alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:

,,(8) Averea dobândita licit nu poate fi confiscata.”

6. Alineatul (3) al articolului 52 se modifica astfel:
Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

,,(3) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita în conditiile legii si nu înlatura raspunderea magistratilor pentru erorile judiciare savârsite.

7. Alineatul (1) al articolului 58 se modifica astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Avocatul Poporului este numit de catre Parlament, pe o durata de 5 ani, pentru apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice. Adjunctii Avocatului Poporului sunt specializati pe domenii de activitate, conform legii de organizare si functionare a institutiei.”

8. Articolul 60 se modificasi va avea urmatorul cuprins:

,,Articolul 60
Avocatul Poporului prezinta Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestuia. Rapoartele pot contine recomandari privind legislatia sau masuri de alta natura, pentru ocrotirea drepturilor si a libertatilor cetatenilor.’’

9. Alineatul (2) al articolului 61 se modifica astfel:
Alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

,,(2) Parlamentul este alcatuit dintr-o singura Camera.’’

10. Articolul 62 se modificasi va avea urmatorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: ,,Alegerea parlamentarilor’’
Cuprinsul articolului va fi:

,,Articolul 62
(1) Parlamentul este alcatuit din parlamentari alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, potrivit legii electorale.
(2) Organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale, care nu întrunesc în alegeri numarul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de parlamentar, în conditiile legii electorale. Cetatenii unei minoritati nationale pot fi reprezentati numai de o singura organizatie.
(3) Numarul parlamentarilor se stabileste prin legea electorala, în raport cu populatia tarii, si nu poate depasi 300 de persoane.”

11. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 63 se modifica astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeste de drept în stare de mobilizare, de razboi, de asediu sau de urgenta, pâna la încetarea acestora.”

Alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Alegerile pentru Parlament se desfasoara în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea sa.”

Alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

„(4) Mandatul Parlamentului se prelungeste pâna la întrunirea legala a noului Parlament. În aceasta perioada nu poate fi revizuita Constitutia si nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice.’’

12. Articolul 64 se modificasi va avea urmatorul cuprins:

,,Articolul 64
(1) Organizarea si functionarea Parlamentului se stabilesc prin regulament propriu, adoptat cu votul majoritatii membrilor sai. Resursele financiare ale Parlamentului sunt prevazute în bugetul propriu, aprobat de acesta si face parte integranta din bugetul de stat.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #21760

Art 64
(2) Parlamentul îsi alege un birou permanent. Presedintele Parlamentului se alege pe durata mandatului Parlamentului. Ceilalti membri ai biroului permanent sunt alesi la începutul fiecarei sesiuni. Presedintele Parlamentului si ceilalti membri ai biroului permanent pot fi revocati înainte de expirarea mandatului, în conditiile prevazute de regulamentul de organizare si functionare al Parlamentului.
(3) Parlamentarii se pot organiza în grupuri parlamentare, potrivit regulamentului de organizare si functionare al Parlamentului.
(4) Parlamentul îsi constituie comisii permanente si poate institui comisii de ancheta sau alte comisii speciale.
(5) Biroul permanent si comisiile parlamentare se alcatuiesc potrivit configuratiei politice a Parlamentului.’’

13. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: ,,Sedintele Parlamentului’’
Cuprinsul articolului va fi:

,,Articolul 65
(1) Parlamentul lucreaza în sedinte. Sedintele Parlamentului sunt publice.
(2) Parlamentul poate hotarî ca anumite sedinte sa fie secrete.”

14. Articolul 66 se modificasi va avea urmatorul cuprins:
,,Articolul 66

(1) Parlamentul se întruneste în doua sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie si nu poate depasi sfârsitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie si nu poate depasi sfârsitul lunii decembrie.
(2) Parlamentul se întruneste si în sesiuni extraordinare, la cererea Presedintelui României, a biroului permanent al Parlamentului ori a cel putin o treime din numarul parlamentarilor.
(3) Convocarea Parlamentului se face de presedintele acestuia.’’

15. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Articolul 67
Parlamentul adopta legi, hotarâri si motiuni, în prezenta majoritatii membrilor.’’

16. Articolul 68 se abroga.

17. La Titlul III, Capitolul I, titlul Sectiunii a 2-a se modificasi va avea urmatorul cuprins :

SECTIUNEA a 2-a
Statutul parlamentarilor

18. Alineatul (1) al articolului 69 se modifica astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

,,(1) În exercitarea mandatului, parlamentarii sunt în serviciul poporului.’’

19. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: ,,Mandatul parlamentarilor’’
Cuprinsul articolului va fi:

,,Articolul 70
(1) Parlamentarii intra în exercitiul mandatului la data întrunirii legale a Parlamentului, sub conditia
validarii alegerii si a depunerii juramântului. Juramântul se stabileste prin lege organica.
(2) Calitatea de parlamentar înceteaza la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales sau în caz
de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.’’

20. Alineatele (1) si (2) ale articolului 71 se modifica astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Nimeni nu poate fi, în acelasi timp, membru al Parlamentului si membru al Parlamentului European.”

Alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Calitatea de parlamentar este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului.’’

21. Articolul 72 se modificasi va avea urmatorul cuprins:
,,Articolul 72

(1) Parlamentarii nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
(2) Urmarirea, perchezitia, retinerea, arestarea sau trimiterea în judecata penala a parlamentarilor pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea
mandatului, se pot face numai de catre Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie.
Competenta de judecata apartine Înaltei Curti de Casatie si Justitie.”

22. Alineatul (3) al articolului 73 se modifica si se completeaza astfel:
Litera c) va avea urmatorul cuprins:

„c) statutul parlamentarilor, stabilirea indemnizatiei si a celorlalte drepturi ale acestora;’’

Dupa litera s) se introduce o noua litera, s ), cu urmatorul cuprins:

„s ) raspunderea judecatorilor si procurorilor;”

23. Alineatele (1), (3), (4) si (5) ale articolului 74 se modifica astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Initiativa legislativa apartine, dupa caz, Guvernului, parlamentarilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care îsi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar în fiecare din aceste judete, respectiv în municipiul Bucuresti, trebuie sa fie înregistrate cel putin 5.000 de semnaturi în sprijinul acestei initiative.”

Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

„(3) Guvernul îsi exercita initiativa legislativa prin transmiterea proiectului de lege catre Parlament.”

Alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

„(4) Parlamentarii si cetatenii care exercita dreptul la initiativa legislativa pot prezenta propuneri legislative numai în forma ceruta pentru proiectele de legi.”

Alineatul (5) se abroga.

24. Articolul 75 se abroga.

25. Articolul 76 se modificasi se completeaza astfel:
Alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„(1) Legile organice si hotarârea privind regulamentul de organizare si functionare al Parlamentului se adopta cu votul majoritatii membrilor sai.”

Alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Legile ordinare si hotarârile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti la sedinta Parlamentului.”

Alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„(3) La cererea Guvernului sau din proprie initiativa, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative în procedura de urgenta, stabilita potrivit regulamentului de organizare si functionare al Parlamentului.”

Dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Propunerile legislative si proiectele de legi vor fi dezbatute si votate în plen în doua lecturi succesive, la cel putin 30 de zile distanta. În cadrul primei lecturi, dezbaterile si votul se vor face pe articole. În cadrul celei de-a doua lecturi, dezbaterile si votul se vor face pe articole, urmate de votul final pe întreaga lege. În mod exceptional, Parlamentul poate aproba, cu majoritatea voturilor
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #21761

Citeste AICI proiectul legii de revizuire a Constitutiei


Vezi AICI tabelul comparativ intre actualul text al Constitutiei si cel propus


(va urma) ;)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #21763

Din cate bag eu de seama ai pus aici elucubratia la care am fost supusi recent de catre Base sub forma unor importante manifestari prezintentiale de meteorism.

Dar conform Constitutiei actuale, presedintele NU are initiativa legislativa. Dovada sta in ARTICOLUL 74 din Constituţia României care spune:
(1) Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot.

Inseamna ca marele efort intelectual al comisiei prezidentiale si scremerea de inteligenta al lui Base valoreaza exact cat un vant. Adica iar si-a dat Base aere si boborul sta si se minuneaza.

Despre ce discutam noi, despre o compunere?
La clasa II-a primara loaza Zgabeata Iftode, zis si Base a prezentat compunerea "Proiect legislativ bla-bla". Toata clasa a ras si i-a spus lui Base ca mai bine se ocupa de fizica-chimie si scrie un eseu despre "Evaporarea, sublimarea si subtilizarea flotei"
 • Petru
 • Avatarul lui Petru
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Toată lumea să trăiască numai noi să nu murim !!
 • Posts: 1036
 • Thank you received: 457
 • Karma: 10
Ce este, este.
Ce nu este, nu este.
Asta este!
Ultima editare: by Petru.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #21781

Haida-deee... sunt multe de facut pentru a avea o Constituie corecta, pe placul tuturor... in timp ce poporul vrea sa duca o viata decenta, guvernantii marseaza pe criterii politice si in functie de propriile interese migreaza in timpul mandatului, catre ciolan, indiferent cine-i la putere ca partid sau alianta.

Toate decizile Parlamentului ce nu convin celor din opozitie - mari ocrotitori ai democratiei si ai masurilor cu caracter social - le trimit catre Curtea Constitutionala spre validare sau nu, acum de ce nu acelasi lucru sa fie vaabil si in cazul demisiei presedintelui prin referendum? Celor din USL acum nu le convine deloc oferta lui Basescu "demisie prezidentiala contra adoptarii masurilor anticoruptie in Parlament". De ce daca sunt atat de incoruptibili si anti-Basescu? Dar pe ei nu-i intereseaza decat puterea, in timp ce "turnatorul" Basescu e dispus sa se sacrifice! Pfff :(

Petru, daca deschizi cele 2 pdf-uri vei vedea clar diferentele intre forma actuala si cea propusa spre adoptare. Ma sacrific, adaugand mai jos spre analiza cele "2 constitutii":

1. Articolul 44, Dreptul de proprietate privata. In forma actuala, paragraful (8) stipuleaza ca "Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit se prezuma". In forma propusa de presedintie, paragraful (8) spune ca "Averea dobandita licit nu poate fi confiscata"

2. Articolul 23, Libertatea individuala. Se modifica paragraful (3) care vorbeste de retinerea persoanei in cazurile si cu procedura prevazute de lege. In forma propusa, retinerea nu poate depasi 48 de ore, fata de 24 de ore cat este stipulat in prezent.

3. In Titlul III, Capitolul I Parlamentul, se modifica articolul 61 si se precizeaza in paragraful (2) ca Parlamentul este alcatuit dintr-o singura Camera.

4. In Articolul 62, Alegerea parlamentarilor, se precizeaza in paragraful (3) ca numarul parlamentarilor nu poate depasi 300 de persoane.

5. In ceea ce priveste Imunitatea Parlamentara, articolul 72 se modifica si se precizeaza ca "Urmarirea, perchezitia, retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala a parlamentarilor, pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau cu opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului, se poate face numai de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie".

6. In forma actuala in vigoare, articolul 72 din Constitutie stipuleaza ca parlamentarii "nu pot fi perchezitionati, retinuti, sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor".

7. Articolul 86, Numirea Guvernului. Se adauga paragraful (2') care stipuleaza ca "Propunerea primului-ministru de revocare si de numire a unor membri ai Guvernului se poate face numai dupa consultarea prealabila a Presedintelui".

8. Potrivit proiectului de revizuire, la Articolul 89, Dizolvarea Parlamentului, Presedintele Romaniei poate dizolva Parlamentul daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 45 de zile (n.r. - fata de 60 de zile cat este in prezent) de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari.

9. La articolul 95, Suspendarea din functie, se precizeaza ca Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de catre Parlament, "dupa obtinerea avizului Curtii Constitutionale cu privire la gravitatea faptelor si incalcaea Constitutiei". Se precizeaza clar ca doar un aviz favorabil al CC duce la continuarea procedurii de suspendare, iar in cazul unui aviz negativ din partea CC, procedura de suspendare va inceta.

10. In ceea ce priveste Investitura Guvernului, Articolul 103 se modifica prin stipularea faptului ca "Parlamentul se va pronunta prin vot asupra formarii noului Guvern in termen de 10 zile de la data solicitarii votului de incredere. In caz contrar, dupa trecerea celor 10 zile, candidatul propus, impreuna cu programul si lista Guvernului va fi considerat respins de catre Parlament", iar Presedintele Romaniei va desemna un alt candidat.

11. Articolul 109, Raspunderea membrilor Guvernului. Daca in prezent, paragraful (2) stipuleaza ca "Numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiul functiei lor", forma propusa de presedintie abroga acest paragraf si completeaza la paragraful (3) ca "Raspunderea penala a membrilor Guvernului, pentru fapte savarsite in exercitiul functiei lor, se stabileste prin lege organica".

12. Articolul 114, Angajarea raspunderii Guvernului, la paragraful (1), in forma propusa, se stipuleaza ca "Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Parlamentului, o singura data pe sesiune", dar ca limitarea angajarii raspunderii nu se aplica in cazul proiectului bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale.

13. Cateva modificari substantiale au loc si in capitolele referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM):

Potrivit proiectului de revizuire, componenta CSM se va schimba. In prezent, CSM este alcatuit din 19 membri: 14 membri alesi in adunarile generale ale magistratilor si validati de parlament (9 judecatori, 5 procurori), 2 reprezentanti ai societatii civile, ministrul Justitiei, presedintele ICCJ si Procurorul General. In forma propusa de presedintie, componenta CSM va fi urmatoarea: 10 membri alesi in adunarile generale ale magistratilor si validati de parlament (5 judecatori, 5 procurori), 6 reprezentanti ai societatii civile (3 numiti de catre Parlament, 3 numiti de catre Presedintele Romaniei.

14. In Titlul II, capitolul IV Avocatul Poporului, Articolul 58, Numirea si rolul. Paragraful (1) se modifca astfel: "Avocatul Poporului este numit de catre Parlament, pe o durata de 5 ani, pentru apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice. Adjunctii Avocatului poporului sunt specializati pe domenii de activitate, conform legii de organizare si functionare a institutiei".

15. La Articolul 71, Incompatibilitati, se modifica articolul (1) si se stipuleaza ca "Nimeni nu poate fi, in acelasi timp, membru al Parlamentului si membru al Parlamentului European".
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #21800

Daniel, nu stiu ce te-a facut sa intelegi ca eu critic sau ca analizez prevederile din propunerea legislativa.

Eu am criticat actiunea lui Base de a se implica in initiative legislative. Presedintele nu are dreptul constitutional sa faca propupeni legislative. Dar nerusinarea lui nu stie de constitutie ci trebuie el sa vina cu tot felul de legi are ne vor face "sa traim bine". Faptul ca-si pune consiierii sa face lucruri ilegale nu conteaza ca oricum sunt platiti de la buget.

Ce ne faceam daca nu-l aveam pe Base? Se pare ca muream prosti ! Noroc cu pronia divina care ne-a capatuit cu cel mai mare carmaci din istorie, cel care ne-a aratat ca degeaba avem parlamentari si ca degeaba l-am rasturnat pe Ceasca. Romanii nu vor cunoaste binele decat daca sunt condusi de un om providential, lucru care arata cat de inutila este democratia.
 • Petru
 • Avatarul lui Petru
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Toată lumea să trăiască numai noi să nu murim !!
 • Posts: 1036
 • Thank you received: 457
 • Karma: 10
Ce este, este.
Ce nu este, nu este.
Asta este!
Ultima editare: by Petru.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #21801

Petru a scris:
Daniel, nu stiu ce te-a facut sa intelegi ca eu critic sau ca analizez prevederile din propunerea legislativa.

Presedintele nu are dreptul constitutional sa faca propupeni legislative

Eu nu am gasit acesta fraza/opinie in DREPTUL CONSTITUTIONAL :(

Din contra, vezi AICI :)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #21908

TITLUL VII
Revizuirea Constitutiei

ARTICOLUL 150 - Initiativa revizuirii
(1) Revizuirea Constitutiei poate fi initiata de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului, de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot.


Deci presedintele poate initia o revizuire numai daca este propusa de guvern.
"Gestul Preşedintelui României de a transmite proiectul legii de revizuire a Constituţiei cu modificări aduse propunerii venite din partea Guvernului este perfect constituţional" - aloooooooooo de cand are presedintele dreptul sa i-a initiativa legislativa si sa faca modificari la legi?

Oricum, CCR s-a pronuntat, pentru a cata oara oare, ca tandemul Base-Boc a emis o groaza de acte neconstitutionale. Asta ne arata cat de mult incurca democratia, legea si Constituitia in relizarea planurilor acestui om providential pentru dezvoltarea tarii. El vrea ca noi sa traim bine si este impiedicat de lege.


Propun sa il declaram pe Base parintele natiunii, sa-l declaram presedinte pe viata si sa desfiintam parlamentul, curte Constitutionala, Curtea Suprema patidele si toate institutiile democratice deoarece il opresc , impiedica sau intarzie in ducerea Ro pe cele mai inalte culmi ale progresului .
 • Petru
 • Avatarul lui Petru
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Toată lumea să trăiască numai noi să nu murim !!
 • Posts: 1036
 • Thank you received: 457
 • Karma: 10
Ce este, este.
Ce nu este, nu este.
Asta este!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #21931

Asociaţia Magistraţilor din România exprimă următorul punct de vedere
-CCR nu a procedat legal prin lurea in discutie a propunerii presedintelui deoarece acesta nu are atributii decat in "inaintarea propunerii guvernului sau in mediere intre puterie statului".
- Diferenţele dintre proiectul de revizuire propus de Guvernul României şi cel înaintat de Preşedinţie la Consiliul Legislativ,sunt atat de mari incat exclud calitatea Guvernului României de titular al proiectului.

Rezulta ca propunedea de modificre Costitutiei de presedinte este nula si demonstreaza lipsa de interes in respestarea legii a celui care e ducea la tarfe in porturi straine si acum se da mare reformator.

https://www.asociatiamagistratilor.ro/
 • Petru
 • Avatarul lui Petru
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Toată lumea să trăiască numai noi să nu murim !!
 • Posts: 1036
 • Thank you received: 457
 • Karma: 10
Ce este, este.
Ce nu este, nu este.
Asta este!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #21955

din ce am citit eu aici aceasta modificare/modificare ne duc ff repede spre comunism si monarhie Fortza Basescu
 • Club Sportiv Iasi 21
 • Avatarul lui Club Sportiv Iasi 21
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • SPORTUL FARA BARIERA DIZABILITATI
 • Posts: 583
 • Thank you received: 47
 • Karma: 2
Club Sportiv "Iasi 21"
Tel: 0332.465097
Tel: +4 0740 28 44 62
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #22085

Am un alt punct de vedere. In primul rand Contitutia nu este servetel, hartie igienica sau ceva de unica folosinta. Bine ar fii sa se respecte asa cum este acum.
Este absurd sa pot vota cu Da sau Nu un text care are 20 si ceva de principii ,sau ce or fi ele.
Practic, sa presupunem ca imi plac,sunt de acord cu 19 principii ,insa raman 1 sau 2 cu care nu sunt de acord . Cum adica... lasa ma, votez Da. Asta la mine inseamna furt sau pumn in fata. Mi se ia cu forta.
De, aceia argumentez. Basescu loveste si fuge ca un las.
Singura lui grija e ca nu-l mai iubeste poporul si se scarie pe ochi.
Un Referendum ar trebuii sa aiba maxim 2 intrebari la care se raspunde cu DA sau NU , iar aceste 2 intrebari nu trebuie sa fie antagonice.
Sa va dau un exemplu ; Credeti in Dumnezeu, sunteti crestin ? 90 % raspund DA.
Si vine si a doua intrebare ? Sunteti de acord ca Pedofilii sau Criminalii ar trebuii condamnati la moarte ? Aproape 50% ar raspunde cu DA.
De aceia spun... NU MODIFICI CONSTITUTIA TARII , de cate ori viseaza urat un potentat al zilei.
Basescu este foarte frustrat, inciudat ,se comporta ca un copil rasgaiat.
Ce viseaza noaptea... ,bate campii ziua.
De ce nu-si da demisia ?! Se iubeste mai mult pe el ,dacat sa-i pese de tara asta.
 • ciresaru
 • Avatarul lui ciresaru
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Vreau sa comunic..
 • Posts: 803
 • Thank you received: 123
 • Karma: 7
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, ioanahope&ciresaru ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: ihdsimmeu

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #22588

Am zis :P"Nemuritorul Caragiale a vazut totul acum mai bine de 100 de ani."
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: ihdsimmeu

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #22593

Club Sportiv Iasi 21 a scris:
din ce am citit eu aici aceasta modificare/modificare ne duc ff repede spre comunism si monarhie Fortza Basescu
Asta da, ar fi chiar romaneasca, romaneasca! Multa sanatate si... Doamne-ajuta!
 • ihdsimmeu
 • Avatarul lui ihdsimmeu
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Ţarcurile au premers lagarelor! Iubesc libertatea!
 • Posts: 3639
 • Thank you received: 558
 • Karma: 17
Tot ce vreti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel...Matei 7:12
Doamne...ajuta-ma ca azi, sa fiu mai aproape de Tine decat ieri si maine (daca mai e o zi pentru mine) mai aproape decat azi! AMIN!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Proiectul Legii de modificare a Constitutiei Romaniei #22663

Club Sportiv Iasi 21 a scris:
din ce am citit eu aici aceasta modificare/modificare ne duc ff repede spre comunism si monarhie Fortza Basescu

Din cate scrii iti prezinti parerea ca monarhia si comunismul sunt niste lucruri rele . Eu am trait in comunism si pot aduce marturie ca e rau. In monarhie nu am trait in schimb tatal si bunicul meu au trait. Ei mi-au spus ca in monarhie a fost sigur mai bine ca in comunism.

Imi aduc aminte de un banc care transa dilema intre superioritatea monarhiei sau presedentiei.

"Stii de fac albinele miere? Findca au REGINA ! Daca ar avea un PRESEDINTE ar face numai <<rahat>>"

Ai uitat sa amintesti DICTATURA care a facut enorm de rau. Aceasta a fost prezenta, istoric vorbind in comunist ( URSS, Romania, Coreea, etc), in monarhie ( Spania lui Franco, Italia lui Mussolini", Romania lui Antonescu) si chiar in democratie (Germania l-a adus pe Hitler la putere prin alegeri democratice)

Asa ca daca cineva vrea sa te sperie, nu comunismul sau monarhia sunt sperietorile adevarate.
DICTATURA este cea mai de speriat. Iar Base se poarta ca un dictator chiar de pe acum.
Iar dictatorii modifica constitutia tarii lui ca sa-si poata justifica actiunile.
 • Petru
 • Avatarul lui Petru
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Toată lumea să trăiască numai noi să nu murim !!
 • Posts: 1036
 • Thank you received: 457
 • Karma: 10
Ce este, este.
Ce nu este, nu este.
Asta este!
Ultima editare: by Petru.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: ihdsimmeu