Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordin 1372/2010 - Procedura de autorizare a unitatilor protejate

Ordin 1372/2010 - Procedura de autorizare a unitatilor protejate #26999

Ordin 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate

Monitorul Oficial nr. 0676 din 05 Octombrie 2010
Actul nr. 1372 din 29 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Avand in vedere:
- art. 81 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 43-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa;
- art. 3 alin. (1) pct. 24^17 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura de autorizare a unitatilor protejate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
ART. 3
La data publicarii prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 3 mai 2007, se abroga.
ART. 4
Autorizatiile eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin raman valabile, cu conditia respectarii art. 11 alin. (1) din anexa.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul muncii,
familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis
Bucuresti, 29 septembrie 2010.
Nr. 1.372.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Ordin 1372/2010 - Procedura de autorizare a unitatilor protejate #27000

ANEXA

PROCEDURA
de autorizare a unitatilor protejate


ART. 1
Prezenta procedura stabileste modalitatea si conditiile de autorizare a unitatilor protejate, pe baza autorizatiei eliberate in conditiile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2
(1) Autorizatia reprezinta actul administrativ care da dreptul de functionare a entitatii respective ca unitate protejata.
(2) Autorizatia este eliberata de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, denumit in continuare MMFPS, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la propunerea Directiei generale protectia persoanelor cu handicap, denumita in continuare DGPPH.

ART. 3
In vederea autorizarii ca unitate protejata, entitatea trebuie sa se incadreze in una dintre situatiile prevazute de art. 44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
a) operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
b) sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate si salarizate;
c) persoana fizica cu handicap autorizata potrivit legii sa desfasoare activitati economice independente, inclusiv asociatia familiala care are in componenta o persoana cu handicap. Sunt incluse aici si persoanele fizice cu handicap autorizate in baza unor legi speciale, care isi desfasoara activitatea atat individual, cat si in una dintre formele de organizare ale profesiei.

ART. 4
Conditiile de autorizare ale entitatilor solicitante sunt urmatoarele:
a) sa aiba gestiune proprie;
b) cel putin 30% din numarul total de angajati sa fie persoane cu handicap;
c) produsele sau serviciile sa fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate, cu exceptia celor oferite de unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap;
d) documentele depuse sa fie in termen de valabilitate.

ART. 5
(1) Dosarul cu documentele necesare obtinerii autorizatiei se depune, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, la sediul MMFPS din municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.
(2) Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere pentru eliberarea autorizatiei, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura;
b) copii legalizate de pe actele privind infiintarea si organizarea entitatii care solicita autorizarea: act constitutiv, statut, certificat de inregistrare la registrul comertului, incheierea eliberata de judecatorie, copie de pe certificatul constatator, copie de pe certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, copii de pe alte acte doveditoare privind infiintarea, organizarea si exercitarea unor profesii in baza unor legi speciale;
c) un tabel cu structura si numarul total al personalului angajat cu contract individual de munca, din care sa rezulte procentul de persoane cu handicap incadrate;
d) un document justificativ din partea operatorului economic, institutiei publice sau a organizatiei neguvernamentale prin care se atesta infiintarea unei sectii, a unui atelier sau a unei alte structuri ca unitate protejata, cu respectarea conditiilor de autorizare prevazute la art. 4;
e) o descriere a activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap, in scopul obtinerii produselor comercializabile sau in scopul prestarii serviciilor;
f) copii de pe contractele individuale de munca ale persoanelor cu handicap angajate, certificate conform cu originalul;
g) copie a fisei/fiselor de post a/ale persoanei/persoanelor cu handicap angajate;
h) copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap/invaliditate gradul III, a persoanelor cu handicap/ invalide gradul III angajate, respectiv autorizate, in termen de valabilitate;
i) declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea art. 292 din Codul penal, ca vor fi respectate conditiile de autorizare si va fi comunicat MMFPS orice modificare intervenita cu privire la sediul social/profesional/sau al punctului de lucru, numarul de persoane cu handicap angajate, documentul de incadrare in grad de handicap/invaliditate gradul III si suspendarea activitatii, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.
(3) Documentele cuprinse la alin. (2) lit. a), c), d), e), g), i) trebuie sa fie datate, semnate de catre reprezentantul legal, stampilate si in termen de valabilitate.
(4) Orice modificare intervenita cu privire la sediul social/profesional/sau al punctului de lucru necesita eliberarea unei alte autorizatii. In acest sens, solicitantul depune o cerere insotita de copii de pe documentele care atesta modificarea.

ART. 6
(1) Dosarul va fi analizat de catre DGPPH care, in termen de 20 de zile de la data inregistrarii, va intocmi o nota prin care propune ministrului muncii, familiei si protectiei sociale eliberarea autorizatiei de functionare ca unitate protejata, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.
(2) Eliberarea autorizatiei are loc in baza notei aprobate de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale prevazute la alin. (1) si este semnata de acesta.
(3) In cazul in care din analiza dosarului se constata ca nu sunt respectate conditiile de autorizare ca unitate protejata prevazute la art. 4, DGPPH va notifica solicitantul in acest sens in termen de 10 zile lucratoare si va emite o notificare de respingere a cererii.
(4) Autorizatiile eliberate sunt evidentiate nominal, intr-un registru numerotat si stampilat pe fiecare pagina, la nivelul DGPPH.
(5) Autorizatiile eliberate pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.

ART. 7
Autorizatia isi pastreaza valabilitatea pe perioada in care sunt indeplinite dispozitiile legale referitoare la conditiile de autorizare ale unitatilor protejate, prevazute la art. 4.

ART. 8
(1) Unitatea protejata autorizata are obligatia ca pana la data de 31 ianuarie a anului in curs, pentru anul anterior, sa prezinte MMFPS raportul de activitate, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) numarul persoanelor cu handicap angajate, raportat la numarul total de angajati, pentru fiecare luna calendaristica;
b) domeniile in care lucreaza persoanele cu handicap angajate;
c) modalitatea de respectare a dispozitiilor legale referitoare la functionarea unitatilor protejate;
d) numarul de contracte incheiate in sensul art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) pentru luna decembrie se vor transmite in copie, cu stampila si semnatura in original a angajatorului, contractele individuale de munca ale persoanelor cu handicap incadrate si salarizate, documentele care atesta incadrarea in grad de handicap/invaliditate gradul III, in termen de valabilitate, si fisele de post ale acestora.
(2) Analiza rapoartelor de activitate se face de catre DGPPH, raportul final fiind inaintat ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

ART. 9
(1) Suspendarea autorizatiei se poate face in urmatoarele situatii:
a) in caz de neprezentare sau completare neconforma a raportului de activitate;
b) la propunerea organelor competente sa verifice respectarea conditiilor de autorizare.
(2) Suspendarea autorizatiei se face prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in baza unei note intocmite de catre DGPPH, sau la propunerea organelor competente potrivit alin. (1) lit. b).
(3) Pe perioada suspendarii autorizatiei, unitatea protejata autorizata nu mai beneficiaza de facilitatile prevazute de lege.
(4) Unitatea protejata careia i s-a suspendat autorizatia va putea solicita, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, anularea masurii luate, prezentand in acest sens raportul de activitate sau un raport cu privire la remedierea deficientelor constatate de catre organele competente sa verifice respectarea conditiilor de autorizare.

ART. 10
(1) Retragerea autorizatiei se poate face in urmatoarele situatii:
a) unitatea protejata nu prezinta, in termen de 30 de zile de la data suspendarii, raportul de activitate conform prevederilor art. 8 sau raportul cu privire la remedierea deficientelor;
b) la cerere.
(2) Retragerea autorizatiei se face prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in baza unei note intocmite de catre DGPPH.

ART. 11
(1) Unitatile protejate autorizate in baza Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate vor completa dosarul cu documentele mentionate la art. 5 alin. (2) lit. e), g) si i), pe care il vor transmite MMFPS in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
(2) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (1) reprezinta situatie de retragere a autorizatiei de functionare ca unitate protejata
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan