Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordinul MMFPS nr. 1418/2010

Ordinul MMFPS nr. 1418/2010 #27476

ORDIN nr. 1.418 din 11 octombrie 2010
privind aprobarea Procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a incadrarii in grad de invaliditate


EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 19 octombrie 2010


Avand in vedere:
- prevederile art. 6 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
- Hotararea Guvernului nr. 400/2001 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate;
- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Procedura de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate, prevazuta in anexa nr. 1.

ART. 2
Se aproba Procedura de verificare a incadrarii in grad de invaliditate, prevazuta in anexa nr. 2.

ART. 3
Directorul general al Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, precum si directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 4

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis

Bucuresti, 11 octombrie 2010.
Nr. 1.418.


ANEXA 1

PROCEDURA
de incadrare in grade de invaliditate in
vederea inscrierii la pensia de invaliditate


ART. 1
Persoanele care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca au dreptul la pensie de invaliditate.

ART. 2
Evaluarea capacitatii de munca si incadrarea in gradul I, II sau III de invaliditate se fac pe baza normelor si criteriilor medicale de diagnostic clinic si diagnostic functional aprobate prin hotarare a Guvernului.

ART. 3

(1) Expertiza medicala a capacitatii de munca in vederea pensionarii de invaliditate se face la cerere. Persoana care solicita evaluarea capacitatii de munca in vederea incadrarii intr-un grad de invaliditate va depune o cerere de expertizare a capacitatii de munca la serviciul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii, conform anexei nr. 1 la prezenta procedura. Cererea de expertizare a capacitatii de munca in vederea incadrarii in grad de invaliditate va fi insotita de documente medicale care atesta faptul ca persoana care solicita expertizarea prezinta afectiuni cronice pentru care a urmat tratament recuperator.

(2) In situatia persoanelor nedeplasabile, cererea de expertizare a capacitatii de munca in vederea incadrarii in grad de invaliditate impreuna cu documentele medicale se depun de catre apartinatorul solicitantului.

(3) Incadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie medicala asupra capacitatii de munca emisa de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale.

ART. 4
(1) Avizarea incadrarii in grade de invaliditate se face de catre medicul sef al serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca, denumit in continuare medic-sef, dupa analizarea documentatiei medicale si examinarea clinica a bolnavului si numai daca se constata ca acesta are capacitatea de munca redusa cel putin la jumatate.
(2) Pentru cazurile neconcludente, medicul-sef poate solicita completarea documentatiei medicale cu investigatii paraclinice, analize medicale suplimentare, examinari de specialitate sau internare la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare INEMRCM.
(3) Pentru bolnavii psihici sau pentru alte cazuri cu o problematica medicala deosebita, asistentul social din cadrul serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca efectueaza anchete sociale (la domiciliu, la locul de munca, la unitatea sanitara), conform obiectivelor stabilite de medicii experti ai asigurarilor sociale.
(4) In situatia persoanelor nedeplasabile, cu afectiuni grave, avizarea se face pe baza documentatiei medicale prezentate, a examenului clinic si dupa completarea documentatiei cu ancheta sociala, daca este cazul.
(5) Evaluarea capacitatii de munca se face spre finalul expirarii duratei de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, prevazuta de legislatia in vigoare, si dupa efectuarea programelor de recuperare.
(6) Avizarea incadrarii in grade de invaliditate se poate face si inainte de expirarea duratei maxime de concediu medical, pentru cazurile grave, irecuperabile sau cu potential de recuperabilitate redus.
(7) Persoanele care solicita expertizarea capacitatii de munca, dar nu sunt asigurate in sistemul public de pensii, trebuie sa faca dovada, cu documente medicale, ca au efectuat un program recuperator.
(8) Avizarea, favorabila sau nefavorabila, consta in completarea formularului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, semnat si parafat de catre medicul-sef.
(9) Cererea, insotita de documentele medicale si de avizul medicului-sef, se repartizeaza cabinetului teritorial de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei expertizate.

ART. 5
(1) In urma analizarii documentatiei medicale, a avizului medicului-sef si a examinarii clinice, medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul cabinetului teritorial de expertiza medicala a capacitatii de munca intocmeste raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca, prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura, si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca, prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta procedura, pe care le semneaza si le parafeaza.
(2) Decizia medicala asupra capacitatii de munca se emite in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de expertizare. Termenul se poate prelungi corespunzator daca se solicita completarea cu investigatii paraclinice, analize medicale suplimentare, examinari de specialitate sau daca bolnavul este trimis la INEMRCM pentru investigatii ori internare.

ART. 6
La nivelul cabinetului teritorial de expertiza medicala a capacitatii de munca se constituie dosarul medical al pensionarului de invaliditate, care va cuprinde:
a) cererea de expertizare in vederea incadrarii in grad de invaliditate;
b) documentele medicale care sustin diagnosticul clinic si diagnosticul functional (forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);
c) avizul emis de medicul-sef;
d) documentele prevazute de lege pentru stabilirea cauzei invaliditatii (boala profesionala, accident de munca, tuberculoza, neoplazii, SIDA);
e) documentul prin care se dovedeste data aparitiei invaliditatii;
f) raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca;
g) decizia medicala asupra capacitatii de munca.

ART. 7
(1) Medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca, dupa examinarea bolnavului si analizarea dosarului medical, redacteaza concluziile expertizei, pe care le inscrie in raportul de expertiza medicala.
(2) Dupa stabilirea concluziilor expertizei, medicul expert al asigurarilor sociale se pronunta asupra invaliditatii printr-o decizie medicala asupra capacitatii de munca, care se intocmeste in 3 sau, dupa caz, 4 ori 5 exemplare.
(3) Un exemplar al deciziei medicale asupra capacitatii de munca ramane la dosarul medical, care se pastreaza in evidenta cabinetului de expertiza medicala a capacitatii de munca. Celelalte exemplare se inmaneaza persoanei expertizate, sub semnatura, cu obligatia ca aceasta sa le depuna, dupa caz, la casa teritoriala de pensii, la angajator (daca este asigurat), la inspectoratul teritorial de munca (in cazul accidentului de munca) sau la directia de sanatate publica (in cazul bolii profesionale). Un exemplar ramane in posesia persoanei expertizate.
(4) Impreuna cu decizia medicala asupra capacitatii de munca persoanei expertizate i se inmaneaza si planul de recuperare.
(5) Planul de recuperare este obligatoriu pentru persoana in cauza si pentru persoanele competente sa il aplice, iar bolnavul poate refuza aplicarea unor masuri recuperatorii numai daca acestea i-ar putea periclita viata, facandu-se si dovada in acest sens.
(6) Medicul expert al asigurarilor sociale stabileste formele si conditiile de munca indicate pentru cazurile respinse, precum si pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate.

ART. 8
(1) Deciziile medicale asupra capacitatii de munca pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii.
(2) Pot face obiectul contestatiei, dupa caz: gradul de invaliditate acordat, cauza invaliditatii, data aparitiei invaliditatii sau termenul de revizuire, stabilite prin decizia medicala asupra capacitatii de munca.
(3) Contestatia, impreuna cu dosarul medical, se inainteaza, in termen de 10 zile, serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca judetean sau de sector al municipiului Bucuresti, dupa caz.
(4) Medicii-sefi de la serviciile de expertiza medicala a capacitatii de munca judetene/ale sectoarelor municipiului Bucuresti rezolva contestatia in termen de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.
(5) Pentru solutionarea contestatiei poate fi consultat INEMRCM.
(6) In solutionarea contestatiei, dupa reexaminarea bolnavului si a documentatiei din dosarul medical, medicul-sef emite o noua decizie medicala care inlocuieste decizia contestata.

ART. 9
Casele teritoriale de pensii vor comunica, periodic, la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, si la INEMRCM situatia statistica a cazurilor nou-inscrise la pensie de invaliditate si a dosarelor medicale verificate. Modul de raportare se stabileste prin ordin al presedintelui CNPAS.

ART. 10
INEMRCM coordoneaza si controleaza modul de realizare a activitatii de incadrare in grade de invaliditate.


ANEXA 2

PROCEDURA
de verificare a incadrarii in grad de invaliditate


ART. 1
La nivelul serviciilor de expertiza medicala a capacitatii de munca se infiinteaza comisii de verificare a pensionarilor de invaliditate, denumite in continuare comisii, constituite din medici experti ai asigurarilor sociale din cadrul serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca.

ART. 2
(1) Comisia verifica corectitudinea incadrarii in grad de invaliditate a pensionarilor de invaliditate aflati in evidenta caselor teritoriale de pensii.
(2) Din comisie nu poate face parte medicul expert care a efectuat ultima expertizare a pensionarului de invaliditate.
(3) In situatia in care, in mod exceptional, nu se poate constitui o comisie, actiunea de verificare se efectueaza de catre un alt medic expert al asigurarilor sociale decat cel care a efectuat ultima expertizare.

ART. 3
(1) Actiunea prevazuta la art. 2 consta in:
a) verificarea respectarii criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate, aprobate prin hotarare a Guvernului;
b) verificarea corectitudinii incadrarii in gradul de invaliditate respectiv, pe baza documentelor medicale existente in dosarul medical al pensionarului;
c) reexpertizarea de catre comisie a cazurilor neconcludente, insuficient documentate.
(2) In situatia in care comisia nu se poate pronunta asupra cazului analizat, aceasta va trimite dosarul medical la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare INEMRCM, insotit de referatul de prezentare, conform anexei la prezenta procedura.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), dupa primirea dosarului medical, insotit de concluziile INEMRCM, comisia va emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.
(4) Deciziile emise de comisie cu respectarea concluziilor INEMRCM raman definitive.
(5) Neprezentarea pensionarului la INEMRCM pentru internare conduce la suspendarea platii pensiei de invaliditate.
(6) Lunar, pana la data de 5, INEMRCM va comunica, in scris, caselor teritoriale de pensii lista pensionarilor convocati si neprezentati la internare in cursul lunii precedente.

ART. 4
In situatia in care se constata ca incadrarea in grad de invaliditate s-a efectuat cu respectarea criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca, pe ultima decizie medicala emisa comisia confirma acest fapt. Toti membrii comisiei vor semna si vor parafa.

ART. 5
(1) In vederea reexpertizarii, comisia va convoca, in scris, pensionarul de invaliditate, cu indicarea obligatorie a datei de prezentare.
(2) Neprezentarea pensionarului la reexpertizare conduce la suspendarea platii pensiei de invaliditate, conform reglementarilor in vigoare.
(3) Lunar, pana la data de 5, comisia va comunica, in scris, casei teritoriale de pensii lista pensionarilor convocati si neprezentati la reexpertizare in cursul lunii precedente.

ART. 6
(1) In urma reexpertizarii pensionarilor de invaliditate, comisia emite decizia asupra capacitatii de munca, care va fi semnata si parafata de catre toti membrii comisiei.
(2) Decizia emisa conform alin. (1) poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, la medicul sef al serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii, care va inainta dosarul medical la INEMRCM.
(3) Dupa primirea concluziilor INEMRCM, medicul sef al serviciului de expertiza medicala a capacitatii de munca va emite o noua decizie, in conformitate cu acestea.
(4) Deciziile medicale necontestate in termen raman definitive.
(5) In situatia identificarii unor erori, sesizate de catre partea interesata, sau in urma actiunilor de control ale INEMRCM, deciziile ramase definitive pot fi revizuite de catre emitent.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: ciresaru, Mona si Dan

Rasp: Ordinul MMFPS nr. 1418/2010 #27477

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: ciresaru, Mona si Dan