Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012

Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 #29463

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
ORDINUL MMFPS nr. 2.298/2012
privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte
in vederea incadrarii in grad si tip de handicap

Avand in vedere prevederile:
- art. II din Legea nr. 136/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- art. 88 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 46-52 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Procedura-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene sau locale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mariana Campeanu

Bucuresti, 23 august 2012.
Nr. 2.298.

Mai multe detalii in articolul Care sunt tipurile de handicap? ;)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Petru

Rasp: Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 #29464

ANEXA
PROCEDURA-CADRU
de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap

Art. 1. - (1) Scopul prezentei proceduri-cadru este de a asigura cadrul unitar al evaluarii persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap
(2) Pornind de la prevederile prezentei proceduri-cadru si tinand seama de cadrul legislativ care reglementeaza domeniul protectiei persoanelor cu handicap, Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului (DGASPC) va elabora proceduri proprii, detaliate, pentru activitatea de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap.

Art. 2. - In intelesul prezentei proceduri-cadru, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) persoanele cu handicap - persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanseegale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale;
b) Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) - structura din cadrul DGASPC, infiintata in baza art. 88 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, responsabila pentru evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap;
c) evaluarea complexa a persoanelor adulte cu handicap-proces complex si continuu prin care sunt estimate si recunoscute particularitatile de dezvoltare, integrare si incluziune sociala a acestora; procesul presupune colectarea de informatii cat mai complete si interpretarea acestora in scopul orientarii asupra deciziei si interventiei;
d) raport de evaluare complexa - document care cuprinde date relevante privind evaluarea sociala, medicala, psihologica, vocationala, a nivelului de educatie si evaluarea abilitatilor si a nivelului de integrare sociala a unei persoane, precum si concluziile si recomandarile membrilor din echipa multidisciplinara, respectiv propunerea privind incadrarea sau neincadrarea in grad si tip de handicap;
e) plan individual de servicii - documentul care fixeaza obiective pe termen scurt, mediu si lung, precizand modalitatile de interventie si sprijin pentru adultii cu handicap, prin care serealizeaza activitatile si serviciile precizate in programul individual de reabilitare si integrare sociala.

Art. 3. - Procedura-cadru de evaluare prezinta urmatoarele caracteristici:
a) este axata pe potentialul de dezvoltare, integrare si incluziune sociala al adultului, evidentiaza ce stie si ce poate face adultul cu handicap, ce abilitati si deprinderi are sau poate dezvolta;
b) este bazata pe modelul social al abordarii dizabilitatii, presupunand o abordare integratoare a elementelor relevante: sanatate, grad de adaptare psihosociala, nivel de educatie, grad de dezvoltare a abilitatilor profesionale;
c) este unitara, in sensul ca opereaza cu aceleasi obiective, criterii, metodologii;
d) este efectuata in echipa, toti membrii echipei sunt implicati activ, fiecare lucrand complementar cu celalalt;
e) respecta drepturile si demnitatea persoanei cu handicap, precum si principiul „Nimic pentru noi, fara noi!”, care constituie baza oricarei decizii luate in ceea ce priveste persoana cu handicap.

Art. 4. - Procedura-cadru de evaluare parcurge in mod obligatoriu urmatoarele domenii de specialitate:
a) evaluarea sociala, asigurata de asistenti sociali;
b) evaluarea medicala, asigurata de medici de specialitate;
c) evaluarea psihologica, asigurata de psihologi;
d) evaluarea vocationala sau a abilitatilor profesionale, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie ori pedagogi de recuperare;
e) evaluarea nivelului de educatie, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie sau pedagogi de recuperare;
f) evaluarea abilitatilor si a nivelului de integrare sociala, asigurata de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenti sociali.

Art. 5. - (1) SECPAH este format din persoane care au cel putin urmatoarele specializari: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educatie, pedagog de recuperare
(2) SECPAH are urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
b) intocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;
c) recomanda sau nu recomanda incadrarea, respectiv mentinerea incadrarii in grad si tip de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia;
d) avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit de managerul de caz;
e) evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, intocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
f) recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii.

Art. 6. - Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplica pentru:
a) persoanele care solicita incadrarea in grad si tip de handicap;
b) persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicita reevaluarea in vederea obtinerii unui nou certificat de incadrare in grad si tip de handicap;
c) persoanele adulte cu handicap pentru care se solicita reevaluarea de catre DGASPC sau de catre Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Art. 7. - (1) Documentele necesare in vederea evaluarii complexe, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt urmatoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexa;
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale:
1. referat privind situatia medicala prezenta, intocmit de medicul specialist;
2. scrisoare medicala-tip de la medicul de familie, numai in situatia primei prezentari la SECPAH;
3. copii de pe biletele de externare, daca este cazul;
4. investigatii paraclinice solicitate de SECPAH;
d) ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
e) adeverinta din care sa rezulte calitatea de salariat, in cazul salariatilor, copie a deciziei de pensionare si, respectiv, talon de pensie, in cazul pensionarilor, adeverinta conform careiapersoana nu are niciun venit, in cazul persoanelor fara venituri
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se constituie intr-un dosar care va sta la baza evaluarii persoanei in vederea incadrarii in grad si tip de handicap
(3) SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigatiilor paraclinice necesare intocmirii raportului de evaluare complexa, atat in faza de analiza a dosarului, cat si in cea de evaluare propriu-zisa.

Art. 8. - (1) Dosarul se depune de catre persoana solicitanta sau reprezentantul legal al acesteia la registratura primariei din localitatea de domiciliu/resedinta sau la registratura DGASPC
(2) In cazul persoanelor mentionate la art. 6 lit. b), dosarul se depune cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de handicap
(3) In cazul persoanelor mentionate la art. 6 lit. c), convocarea se va face cu confirmare de primire, cu 20 de zile lucratoare inainte de data stabilita pentru reevaluare, urmand ca persoana cu handicap sa se prezinte la data si locul mentionate in convocare, cu documentele solicitate
(4) In cazul in care persoanele mentionate la art. 6 lit. c), supuse reevaluarii, nu se prezinta la a doua convocare a SECPAH, directorul DGASPC dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, al carui model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura-cadru
(5) Daca persoana cu handicap se prezinta la reevaluare in intervalul de 3 luni de la suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, prin dispozitie a directorului executiv al DGASPC va primi drepturile aferente perioadei suspendarii
(6) Daca, in intervalul prevazut la alin. (5), persoana cu handicap nu se prezinta la reevaluare, SECPAH va propune comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap neincadrarea in grad si tip de handicap.

Art. 9. - (1) Dosarul se transmite la DGASPC de catre primaria din localitatea de domiciliu/resedinta la care a fost efectuata depunerea acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrare
(2) Dosarele depuse la registratura DGASPC se transmit SECPAH in termen de 24 de ore de la inregistrare.

Art. 10. - SECPAH verifica si analizeaza dosarul persoanei solicitante, care trebuie sa contina documentele prevazute la art. 7 si, in termen de 5 zile lucratoare, comunica persoanei in cauza data planificata la care aceasta urmeaza a se prezenta in vederea evaluarii; in cazul unui dosar incomplet, solicita completarea dosarului cu documentele necesare.

Art. 11. - Evaluarea complexa a persoanelor adulte se realizeaza in maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii si a documentelor la SECPAH, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, in vigoare.

Art. 12. - (1) In cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexa se va efectua la domiciliul/resedinta persoanei in cauza, in baza scrisorii medicale si a anchetei sociale
(2) Cheltuielile de deplasare, in vederea asigurarii evaluarii complexe la domiciliu/resedinta, potrivit alin. (1), se suporta din bugetul DGASPC.

Art. 13. - Activitatea de evaluare/reevaluare presupune urmatoarele etape:
a) repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de catre seful SECPAH, in vederea efectuarii evaluarii complexe;
b) analiza dosarului, care implica verificarea documentelor care trebuie sa contina informatii relevante pentru constatarea deficientei functionale, severitatii, tipului si duratei estimate a acesteia, a dependentei, a limitarii de activitate si a restrictiilor de participare. In aceasta etapa se identifica eventuale documente suplimentare necesare in procesul de evaluare complexa;
c) programarea persoanei pentru evaluare si comunicarea datei, locului si, dupa caz, a documentelor suplimentare solicitate;
d) efectuarea de catre echipa multidisciplinara a evaluarii/reevaluarii propriu-zise a persoanei solicitante si, dupa caz, in prezenta reprezentantului legal al acesteia. In aceasta etapa se vor corela informatiile din dosar cu cele rezultate in urma evaluarii persoanei;
e) intocmirea raportului de evaluare complexa, cu formularea propunerilor privind incadrarea/neincadrarea in grad de handicap. Modelul raportului este prevazut in anexa nr. 7 la Metodologia privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 430/2008, si cuprinde datele relevante rezultate in urma parcurgerii domeniilor de evaluare si concluziile cu privire la propunerea de incadrare/neincadrare in grad si tip de handicap, la propunerea privind orientarea profesionala si, dupa caz, cu privire la propunerea privind luarea unei masuri de protectie. Propunerea privind incadrarea/neincadrarea in grad si tip de handicap va respecta criteriile medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, in vigoare.

Art. 14. - SECPAH elaboreaza propunerea privind Programul individual de reabilitare si integrare sociala, in urma discutiilor cu persoana evaluata sau, dupa caz, si cu reprezentantul legal al acesteia.

Art. 15. - (1) Dosarul persoanei care a solicitat incadrarea in grad si tip de handicap si raportul de evaluare complexa se inainteaza secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care le inregistreaza in registrul propriu de evidenta si care asigura transmiterea acestora comisiei de evaluare, in vederea stabilirii incadrarii/neincadrarii in grad si tip de handicap
(2) In situatia in care, din analiza dosarului persoanei cu handicap si a raportului de evaluare complexa, comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap constata ca informatiilecontinute de documentele transmise sunt insuficiente pentru luarea unei decizii, aceasta le va retransmite catre SECPAH pentru reanalizare si eventuala completare.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 #29465

ANEXA
la procedura-cadru
- Model –

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Judetul/Sectorul ........................................

Dispozitie privind suspendarea dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale a persoanelor adulte cu handicap


Nr. ............/..................
Incepand cu data prezentei dispozitii se suspenda dreptul la prestatii sociale domnului/doamnei............................................., CNP ....................................., domiciliat/domiciliata in ..................................., str. .................................. nr. ......., bl. ......., sc. ...., et. ...., ap. ......, sectorul/judetul ................................., pe baza Deciziei de reevaluare nr. ......../.............., emisa de Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap/Dispozitia nr. ......../................... a directorului DGASPC.
Prezenta dispozitie are valabilitate pe perioada reevaluarii.
Prezenta dispozitie obliga toate persoanele si autoritatile la respectarea ei, in concordanta cu legea.
Director,
............................................................
(numele si prenumele, semnatura si stampila)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.