Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea 197/2012 - calitatea serviciilor sociale

Legea 197/2012 - calitatea serviciilor sociale #30008

Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale

In Monitorul Oficial Partea I nr. 754/2012 a fost publicata Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale.

Legea se aplica tuturor serviciilor sociale, precum si furnizorilor de servicii sociale, publici si privati, care functioneaza pe teritoriul Romaniei, denumiti in continuare furnizori.

Serviciile sociale constitutie o componenta a sistemului national de asisenta sociala si au drept scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depasirea situatiilor de dificultate, prevenirea si combaterea riscului de excluziune sociala, cresterea calitatii vietii si promovarea incluziunii sociale a acestora.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale este responsabil de organizarea, coordonarea, implementarea procesului privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, precum si de realizarea controlului in domeniu.

Calitatea in domeniul serviciilor sociale reprezinta ansamblul de cerinte si conditii ce sunt indeplinite de furnizori si de serviciile sociale acordate de acestia pentru a raspunde nevoilor si asteptarilor beneficiarilor.

Textul integral al Legii mai jos:
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea 197/2012 - calitatea serviciilor sociale #30009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 9 noiembrie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza procesul de evaluare, certificare, monitorizare si control pentru asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale

(2) Prevederile prezentei legi se aplica tuturor serviciilor sociale, precum si furnizorilor de servicii sociale, publici si privati, care functioneaza pe teritoriul Romaniei, denumiti in continuare furnizori.
(3) Serviciile sociale constitutie o componenta a sistemului national de asisenta sociala si au drept scop sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depasirea situatiilor de dificultate, prevenirea si combaterea riscului de excluziune sociala, cresterea calitatii vietii si promovarea incluziunii sociale a acestora.
(4) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale este responsabil de organizarea, coordonarea, implementarea procesului privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, precum si de realizarea controlului in domeniu.

Art. 2
(1) Calitatea in domeniul serviciilor sociale reprezinta ansamblul de cerinte si conditii ce sunt indeplinite de furnizori si de serviciile sociale acordate de acestia pentru a raspunde nevoilor si asteptarilor beneficiarilor.
(2) Calitatea in domeniul serviciilor sociale reprezinta o preocupare permanenta pentru furnizori, pentru personalul serviciilor sociale, precum si pentru autoritatile publice.

Art. 3
(1) Evaluarea si monitorizarea calitatii in domeniul serviciilor sociale se realizeaza in baza unor standarde, criterii si indicatori.
(2) La elaborarea standardelor, criteriilor si indicatorilor prevazuti la alin. (1) se au in vedere principiile calitatii in domeniul serviciilor sociale, axate, cu precadere, pe aspecte referitoare la:
a) acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fara niciun fel de discriminare, a unor servicii sociale eficace, accesibile, comprehensive, sustenabile, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarului;
b) relatia dintre furnizori si beneeficiarii acestora: utilizarea de mijloace de informare si comunicare corecte, transparente si accesibile, asigurarea confidentialitatii si securitatii datelor si informatiilor personale, utilizarea mecanismelor de preventie si combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;
c) participarea beneficiarilor: implicara activa a beneficiarilor si a familiilor acestora in planificarea, acordarea si evaluarea serviciilor sociale;
d) relatia dintre furnizori si autoritatile administratiei publice, partenerii sociali si alti reprezentanti ai societatii civile de la nivelul comunitatii: coordonarea eficienta dintre sectorul public si privat, incurajarea parteneriatelor pentru asigurarea sustenabilitatii si continuitatii serviciilor sociale, promovarea dezvoltarii serviciilor sociale de proximitate/comunitare si a integrarii acestora cu serviciile de sanatate, educatie si alte servicii de interes general;
e) dezvoltarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale si imbunatatirea conditiilor de munca: recrutarea de personal calificat si asigurarea formarii continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea conditiilor de lucru adecvate si a echipamentelor specifice activitatilor derulate, asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca.
(3) Standardele, criteriile si indicatorii, elaborati cu respectarea prevederilor alin. (2), contin elemente cu caracter general, precum si elemente specifice, in functie de tipul serviciilor sociale si de categoriile de beneficiari.

Art. 4
(1) Asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale este centrata pe beneficiar, solutionarea nevoilor si respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare.
(2) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) asigurarea calitatii cuprinde totalitatea activitatilor de dezvoltare, planificare, implementare si imbunatatire permanenta a activitatilor aferente serviciilor sociale si presupune un proces continuu de analiza, evaluare, certificare, monitorizare si control din partea autoritatilor statului si a furnizorilor de servicii sociale;
b) evaluarea calitatii consta in analiza modului in care furnizorii si serviciile sociale indeplinesc conditiile prevazute de lege, precum si cerintele specifice de calitate, evidentiate printr-un set de standarde, criterii si indicatori;
c) monitorizarea calitatii cuprinde activitatile de colectare si inregistrare a datelor privind rezultatele evaluarii, urmarirea acestora in scopul verificarii mentinerii nivelului de calitate constant si a gradului de satisfactie a beneficiarilor, precum si pentru intreprinderea actiunilor de imbunatatire continua a serviciilor sociale;
d) controlul asigurarii calitatii in domeniul serviciilor sociale cuprinde activitati si tehnici operationale, planificate si derulate sistematic, in scopul verificarii respectarii standardelor, criteriilor si indicatorilor care au stat la baza acreditari furnizorilor si serviciilor sociale, precum si a recunoasterii nivelelor de calitate;
e) acreditarea, ca parte a asigurarii calitatii, reprezinta totalitatea activitatilor de evaluare si certificare a respectarii criteriilor si standardelor reglementate;
f) furnizori de servicii sociale acreditat este furnizorul, definit la art. 37 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, caruia i se recunoaste dreptul de a acorda servicii sociale;
g) serviciul social acreditat este serviciul, definit la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, caruia i se confera dreptul d ea functiona;
h) standarde de calitate in domeniul serviciilor sociale reprezinta un ansamblu de norme ce contin criterii masurabile de structura, de proces si de rezultate, in baza carora se stabilese nivelul de calitate a serviciului social.

Art. 5
(1) In domeniul serviciilor sociale se acrediteaza atat furnizorii, cat si serviciile sociale, in conditiile prezentei legi.
(2) Acreditarea furnizorilor se realizeaza in baza criteriilor specifice, denumite in continuare criterii, ce reprezingta cerintele de baza prin care se evidentiaza capacitatea acestora de a infiinta, a administra si a acorda servicii sociale. Respectarea criteriilor este atestata prin certificat de acreditare.
(3) Acreditarea serviciilor sociale se realizeaza in baza standardelor minime de calitate, ce reprezinta cerintele minimale privind eficacitatea si eficienta activitatilor desfasurate in raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele asteptate. Standardele minime de calitate, denumite in continuare standarde minime, constituie nivelul de referinta a calitatii serviciilor sociale, iar indeplinirea acestora este obligatorie si se atesta prin licenta de functionare.

Art. 6
(1) Nivelul de calitate a serviciilor sociale se evalueaza in baza unor indicatori de performanta, pornind de la nivelul de referinta, reprezentat de standardele minime definite la art. 5 alin. (3), corespunzator clasei a III-a, pana la clasa I, care reprezinta cel mai inalt nivel de calitate si se evidentiaza prin incadrarea in clase de calitate.
(2) Nivelele de calitate se atesta printr-o sigla distinctiva corespunzatoare fiecareia din cele 3 clase prevazute la alin. (1).
(3) Incadrarea in clasele de calitate II-I atesta gradul de excelenta a serviciului social si este optionala.

Art. 7
Scopul prezentei legi este de a contribui la:
a) respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
b) asigurarea, mentinerea si imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor sociale;
c) promovarea celor mai bune practici, a performantei, precum si a concurentei dintre furnizori;
d) facilitarea accesului beneficiarilor la servicii sociale de calitate;
e) asigurarea tratamentului egal si nediscriminatoriu al beneficiarilor;
f) asigurarea gestionarii eficiente a fondurilor publice, precum si a resurselor umane si materiale;
g) respectarea principiului transparentei privind calitatea serviciilor sociale.


Capitolul II - Acreditarea furnizorilor de servicii socialeArt. 8
(1) Furnizorii pot acorda servicii sociale numai daca detin certificat de acreditare.
(2) Serviciile sociale pot functiona pe teritoriul Romaniei numai daca detin licenta de functionare.
(3) Furnizorii si serviciile sociale, acreditati in conditiile prezentei legi, se inscriu in sistemul de evidenta a serviciilor sociale, prevazut la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, denumit Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

Art. 9
(1) Criteriile si standardele minime care stau la baza acreditarii furnizorilor si a serviciilor sociale acordate de acestia se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si, dupa caz, al conducatorilor autoritatilor administratiei publice centrale care au atributii de reglementare si/sau de organizare a unor anumite tipuri de servicii sociale.
(2) Criteriile utilizate in vederea acreditarii furnizorilor privesc, in principal, urmatoarele:
a) date de identificare privind furnizorul;
b) informatii privind cunostintele in managementul serviciilor sociale;
c) conditii prevazute de Legea nr. 292/2011, obligatorii pentru infiintarea, administrarea, functionarea si finantarea serviciilor sociale.
(3) Standardele minime utilizate pentru acreditarea serviciilor sociale au in vedere, in principal, urmatoarele aspecte:
a) scopul serviciilor sociale si specificul activitatilor derulate;
b) nevoile de baza ale beneficiarilor;
c) calitatea vietii si siguranta beneficiarilor;
d) calitatea managementului si competenta personalului de specialitate;
e) respectarea disciplinei economico-financiare.
(4) Pentru evaluarea, in vederea acreditarii furnizorului si a serviciului social, se solicita, dupa caz, documente justificative, fisa de autoevaluare si se realizeaza vizite de evaluare in teren.
(5) Fisa de autoevaluare prevazuta la alin. (4) reprezinta un formular standard in care se inscriu de catre solicitantul acreditarii datele si punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de indeplinire a standardelor minime.

Art. 10
(1) Acreditarea furnizorului presupune urmatoarele etape:
a) evaluarea furnizorului in baza criteriilor definite la art. 5 alin. (2);
b) aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a furnizorului;
c) eliberarea certificatului de acreditare sau, dupa caz, notificari de respingere a cererii de acreditare;
d) inregistrarea furnizorului acreditat in Registrul electronic unic al serviciilor sociale, constituit si administrat, conform legii, de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Evaluarea furnizorului consta in verificarea indeplinirii criteriilor, pe baza documentelor justificative.
(3) Acreditarea furnizorului se realizeaza la cererea acestuia si numai daca, la data depunerii cererii, are infiintate servicii sociale sau se angajeaza ca, in termen de maximum 3 ani de la data obtinerii certificatului de acreditare, va infiinta si acorda servicii sociale.
(4) Furnizorul acreditat are obligatia de a informa Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale asupra oricaror schimbari privind datele inscrise in documentele justificative prevazute la alin. (2). Neindeplinirea acestei obligatii poate conduce la retragerea acreditarii.
(5) Certificatul de acreditare se acorda pe perioada nedeterminata.
(6) In situatia in care, in primii 3 ani de la data eliberarii certificatului de acreditare, furnizorul nu a infiintat servicii sociale sau niciunul dintre serviciile sociale infiintate de acesta nu a primit licenta de functionare, acreditarea furnizorului este retrasa din oficiu si acesta este radiat din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(7) De la data retragerii acreditarii, furnizorul poate depune o noua solicitare de acreditare numai dupa o perioada de minimum 2 ani.

Art. 11
(1) Acreditarea serviciului social presupune urmatoarele etape:
a) evaluarea serviciului social in baza standardelor minime definite la art. 5 alin. (3);
b) aprobarea sau respingerea cererii de acreditare a serviciului social;
c) eliberarea licentei de functionare provizorie/licentei de functionare sau, dupa caz, a notificarii de respingere a cererii de acreditare;
d) inscrierea serviciului social acreditat in Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(2) Pentru a solicita acreditarea serviciilor sociale, furnizorul trebuie sa detina obligatoriu certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, acordat in conditiile art. 10.
(3) Acreditarea serviciior sociale se defineste si se realizeaza in functie de urmatoarele situatii:
a) acreditarea initiala, in cazul serviciilor sociale care solicita pentru prima oara acreditarea sau celor care solicita acreditare dupa retragerea acesteia;
b) reacreditarea, in cazul serviciilor sociale carora le expira perioada de acreditare.
(4) Acreditarea serviciilor sociale se realizeaza la cererea furnizorului, pentru fiecare serviciu social in parte. Furnizorul are obligatia de a solicita acreditarea/reacreditarea serviciului social respectiv cu 60 de zile inainte de darea in functiune a serviciului social/de expirarea licentei de functionare.
(5) Acreditarea initiala a serviciului social presupune:
a) verificarea documentelor justificative si a fisei de autoevaluare depuse de furnizor si acordarea licentei de functionare provizorie pe o perioada de maximum un an; fisa de autoevaluare se completeaza obligatoriu cu date conforme cu realitatea din teren;
b) in cadrul perioadei prevazute la lit. a) se realizeaza evaluarea in teren si, daca se constata ca sunt respectate standardele minime, se elibereaza licenta de functionare;
c) in situatia in care, in urma realizarii evaluarii in teren, se constata ca standardele minime sunt indeplinite in proportie de 75%, fara a se aduce atingere vietii si sigurantei beneficiarului, se propune mentinerea licentei de functionare provizorie pana la expirarea perioadei de un an, timp in care furnizorul are obligatia de a realiza demersurile necesare pentru indeplinirea in totalitate a standardelor minime;
d) in situatia in care, la evaluarea in teren, se constata ca standardele minime nu sunt indeplinite conform datelor inscrise in fisa de autoevaluare si nu se respecta cel putin procentul prevazut la lit. c), se aplica sanctiuni contraventionale, se retrage licenta de functionare provizorie si se opereaza radierea serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(6) Reacreditarea serviciilor sociala carora le expira licenta de functionare presupune:
a) evaluarea serviciului social, in baza documentelor justificative depuse de furnizor si a raportului de evaluare in teren, realizat in cadrul procesului de monitorizare a respectarii standardelor minime:
b) eliberarea licentei de functionare, numai daca raportul de evaluare in teren confirma indeplinirea in totalitate a standardelor minime;
c) in situatia in care in raportul de evaluare in teren sunt retinute aspecte care privesc neindeplinirea standardelor minime, iar acestea nu sunt remediate in termenele stabilite, masupra propusa poate fi suspendarea functionarii serviciului social sau, dupa caz, retragerea licentei de fucntionare, urmata de radierea serviciului din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(7) Inscrierea serviciilor sociale acreditate in Registrul electronic unic al serviciilor sociale se realizeaza la data eliberarii licentei de functionare provizorie si se completeaza cu datele privind acordarea licentei de functionare.
(8) Licenta de functionare se elibereaza pe o perioada de 5 ani pentru toate tipurile de servicii sociale.
(9) Perioada de acordare a licentei de functionare provizorie se include in perioada de acordare a licentei de functionare a serviciului social respectiv.
(10) In termen de 30 de zile de la inchiderea sau desfiintarea, prin decizia furnizorului, a unui serviciu social acreditat, acesta are obligatia de a notifica Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale decizia luata, in vederea radierii serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

Art. 12
Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale si licenta de functionare a serviciului social se tiparesc in formate tipozate, cu semne distinctive de identificare.

Art. 13
Procedura de acreditare a furnizorilor si serviciilor sociale, documentele justificative solicitate, etapele de evaluare si termenele aferente, modelul fisei de autoevaluare, al raportului de evaluare in teren, al certificatului de acreditare si al licentei de functionare se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Capitolul III - Nivelele de calitateArt. 14
(1) Furnizorii pot solicita evaluarea calitatii serviciilor sociale, in scopul incadrarii in clasele de calitate prevazute la art. 6 alin. (3).
(2) Procedura de evaluare pentru stabilirea nivelelor de calitate si incadraea serviciilor sociale in cele doua clase superioare nivelului de referinta reprezentat de standardele minime parcurg urmatoarele etape:
a) evaluarea serviciilor sociale pe baza indicatorilor de performanta, denumiti in continuare indicatori;
b) stabilirea nivelelor de calitate pentru incadrarea in clasele de calitate corespunzatoare, in baza carora a fost acreditat serviciul social respectiv;
c) inscrierea claselor de calitate in Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(3) Evaluarea pentru incadrarea serviciilor sociale in clase de calitate se realizeaza la cererea furnizorului acreditat si const in verificarea docmentelor justificative si evaluare de teren.
(4) Odata cu stabilirea nivelului de calitate se acorda dreptul furnizorului de a utiliza sigla, prevazuta la art. 6 alin. (2), corespunzatoare clasei de calitate, atat pe toate documentele de prezentare si informare aferente serviciului social, cat si pe cladirea in care functioneaza acesta.
(5) Furnizorul are obligatia de a notifica orice modificare care ar determina schimbarea clasei de calitate acordate intr-o clasa inferioara si de a solicita reevaluarea serviciului social.
(6) In situatia in care, in cadrul procesului de monitorizare sau, dupa caz, in urma actiunilor de control, se constata ca serviciul social nu mai indeplineste indicatorii care au stat la baza incadrarii in una dintre cele doua clase de calitate superioare nivelului de referinta reprezentat de standardele minime, incadrarea in clasa se revizuieste si se inscrie in mod corespunzator in Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
(7) Furnizorul are obligatia de a face publica incadrarea in clasele de calitate, precum si de a schimba sigla corespunzatoare clasei de incadrare, daca aceasta s-a modificat.

Art. 15
(1) Incadrarea in clase de calitate a serviciilor sociale are in vedere doar acele servicii sociale pentru care se pot elabora indicatori detaliati pentru stabilirea mai multor nivele de calitate.
(2) La elaborarea indicatorilor se au in vedere prevederile art. 9 alin. (3), cu raportare la nivelul de referinta reprezentat de standardul minim de calitate.
(3) Categoriile de servicii sociale si indicatorii in baza carora se evalueaza nivelele de calitate a acestora se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectieisociale.

Art. 16
Incadrarea in clase de calitate a serviciilor sociale prevazute la art. 15 alin. (1) constituie un criteriu pentru calcularea cuantumului contributiei beneficiarului, prevazuta la art. 132 lit. f) din Legea nr. 292/2011, in functie de gradul de performanta/excelenta a serviciului social respectiv.

Art. 17
Pentru evaluarea in teren a serviciilor sociale in scopul stabilirii nivelelor de calitate, furnizorii asigura din bugetul propriu cheltuielile de deplasare ale personalului prevazut la art. 21 alin. (1) lit. b).

Art. 18
Procedura de evaluare a nivelelor de calitate si incadrarea in clasele corespunzatoare, documentele solicitae, etapele si termenele de evaluare, modelul siglei aferente clasei de calitate se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


Capitolul IV - Certificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul calitatii


Sectiunea 1 - Certificarea calitatii in domeniul serviciilor socialeArt. 19
In cadrul procesului de certificare a calitatii in domeniul serviciilor sociale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale are responsabilitatea organizarii si derularii activitatilor de standardizare si de acreditare.

Art. 20
(1) Principalele activitati in domeniul standardizarii sunt urmatoarele:
a) elaborarea si publicarea procedurilor utilizate in cadrul procesului de acreditare, a instructiunilor si ghidurilor metodologice, a materialelor informative;
b) elaborarea/revizuirea criteriilor, indicatorilor si standardelor minime care stau la baza acreditarii furnizorilor si serviciilor sociale, precum si pentru recunoasterea nivelelor de calitate ale acestora;
c) relationarea si colaborarea permanenta cu furnizorii, publici si privati, in scopul elaborarii si revizuirii criteriilor, standardelor minime si indicatorilor, precum si pentru facilitarea comunicarii si asigurarea transparentei in domeniu.
(2) Principalele activitati in domeniul acreditarii sunt urmatoarele:
a) analizarea documentatiei prevazute de lege in vederea acreditarii initiale/reacreditarii furnizorilor si serviciilor sociale, precum si a stabilirii nivelelor de calitate;
b) intocmirea dosarelor de acreditare/reacreditare, inaintarea spre aprobare conducerii Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a propunerii de acordare a certificatului de acreditare pentru furnizori, a licentei de functionare si incadrarea in clasele de calitate pentru serviciile sociale;
c) redactarea deciziilor, completarea si eliberarea documentelor de certificare a calitatii;
d) relationarea permanenta cu furnizorii in scopul eficientizarii derularii procesului de acreditare, asigurarea de consiliere si indrumare metodologica;
e) participarea la realizarea evaluarii in teren pentru incadrarea in clase de calitate a serviciilor sociale;
f) realizarea de activitati de monitorizare a furnizorilor si serviciilor sociale acreditate, precum si a mentinerii nivelelor de calitate ale serviciilor sociale si administrarea Registrului electronic unic al serviciilor sociale.

Art. 21
(1) Activitatea de evaluare in teren, prevazuta la art. 11 alin. (5) lit. b) si art. 14 alin. (3), se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) de inspectorii sociali, in cazul serviciilor sociale pentru care se solicita acreditarea/reacreditarea;
b) de o echipa constituita din inspectori sociali si personal cu experienta in domeniu din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, nominalizat in acest scop prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in cazul serviciilor sociale pentru care se solicita incadrarea in clase de calitate.
(2) Responsabilitatea privind veridicitatea datelor din rapoartele de evaluare si monitorizare privind respectarea conditiior de acreditare, precum si a recomandarilor efectuate apartine persoanelor care le-au intocmit si semnat.

Art. 22
Deciziile de acordare/respingere a acreditarii, a celor de incadrare in clase de calitate, precum si certificatul de acreditare si licenta de functionare se semneaza de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale sau de persoana desemnata de acesta.

Sectiunea 2 - Evaluarea, monitorizarea si controlul calitatii in domeniul serviciilor sociale


Art. 23
In cadrul procesului de asigurare a calitatii in domeniul serviciilor sociale, inspectorii sociali au urmatoarele atributii:
a) verificarea sistematica, in baza unor proceduri clare si transparente de evaluare, monitorizare si control, a respectarii criteriilor si standardelor minime care au stat la baza acreditarii furnizorilor si serviciilor sociale, precum si a indicatorilor aferenti nivelelor de calitate;
b) realizarea propunerilor de suspendare sau de retragere a acreditarii si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta lege;
c) efectuarea de inspectii tematice in cadrul procesului de monitorizare a asigurarii calitatii in domeniul serviciilor sociale.

Art. 24
(1) Principalele activitati derulate de inspectorii sociali pentr indeplinirea atributiilor prevazute la art. 23 sunt urmatoarele:
a) planificarea anuala a misiunilor de control si monitorizare, in conformitate cu termenele prevazute de prezenta lege;
b) efectuarea, in termenele stabilite, a actiunilor de monitorizare si control, precum si a celor de evaluare privind respectarea conditiilor de acreditare si de incadrare in clase de calitate;
c) elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare si control;
d) dispunerea masurilor de remediere a neregulilor constatate, cu termene si responsabilitati precise;
e) aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, in caz de nerespectare a prevederislor legale in domeniu;
f) propunerea suspendarii sau retragerii acreditarii, a revizuirii incadrarii in clasele de calitate;
g) aplicarea masurilor stabilite prin decizia de suspendare sau de retragere a acreditarii.
(2) Pentru fiecare serviciu social acreditat, pe perioada pentru care a fost acordata licenta de functionare, sunt planificate obligatoriu cel putin doua misiuni de inspectie, reacreditarea serviciului social realizandu-se in baza raportului de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspectie.
(3) Inspectorii sociali pot demara actiuni de control in regim de urgenta, la sesizarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, a beneficiarilor de servicii sociale sau a altor persoane fizice ori juridice interesate.

Art. 25

Dupa caz, pentru realizarea atributiilor de evaluare/monitorizare derulate de inspectorii sociali, echipele de inspectie se completeaza cu personal de specialitate, cu atributii in realizarea activitatilor de standardizare si acreditare, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 26
Activitatile de evaluare, monitorizare si control privind respectarea criteriilor de acreditare, standardelor minime de calitate si indicatorilor se realizeaza in baza unor ghiduri standard, aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
Sectiunea 3 - Suspendarea si retragerea acreditarii

Art. 27
(1) Suspendarea acreditarii serviciului social reprezinta interzicerea functionarii acestuia pe o perioada determinata de maximum 3 luni si se dispune in urmatoarele situatii:
a) nerespectarea recomandarilor si termenelor-limita stabilite pentru remedierea neregulilor constatate si consemnate in rapoartele de evaluare, monitorizare si control privind asigurarea calitatii serviciilor sociale;
b) neacceptarea controlului sau refuzul colaborarii cu organele de control in efectuarea acestuia;
c) la recomandarea expresa a altor organisme cu atributii de control in domeniul sanatatii publice, al pazei contra incendiilor, al sanatatii si securitatii in munca.
(2) Retragerea acreditarii serviciului social reprezinta interzicerea functionarii acestuia si se dispune in urmatoarele situatii:
a) daca la expirarea termenului de suspendare nu au fost remediate neregulile constatate care au condus la masura respectiva;
b) in situatia prevazuta la art. 11 alin. (5) lit. d);
c) daca, din cauza gravitatii faptelor constatate se apreciaza ca se incalca drepturile fundamentale ale beneficiarilor.

Art. 28
In cazul furnizorului se dispune retragerea acreditarii, dupa cum urmeaza:
a) in situatia in care furnizorul nu mai indeplineste criteriile care au stat la baza acordarii certificatului de acreditare;
b) in situatiile prevazute la art. 10 alin. (4) si (6).

Art. 29
Deciziile privind suspendarea sau retragerea acreditarii se pot contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul V - Raspunderea juridicaArt. 30
Acordarea serviciilor sociale, precum si functionarea acestora in alte conditii decat cele prevazute de prezenta lege atrag raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 31
Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea dispozitiior art. 8 alin. (2), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea prevedderilor art. 11 alin. (5) lit. d), cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei;
d) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (10) si art. 14 alin. (5) si (7), cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
e) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 10 alin. (4) si art. 11 alin. (4), cu amenda de la 250 lei la 500 lei;
f) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (1), cu amenda de la 200 lei la 400 lei.

Art. 32
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 31 se realizeaza astfel:
a) pentru contraventiile prevazute la lit. a)-c), de catre inspectorii sociali;
b) pentru contraventiile prevazute la lit. d)-f), de catre personalul responsabil cu activitatea de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
(2) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se constituie venit la bugetul de stat.

Art. 33
Dispozitiile art. 31 referitaore la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 34
Furnizorii au obligatia de a elabora si de a aplica propriile proceduri in vederea evaluarii interne a respectarii prevederilor prezentei legi privind asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor sociale aflate in administrare.

Art. 35
(1) Furnizorii acreditati conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile ulterioare, au obligatia de a depune cererile de acreditare in vederea eliberarii certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale si a licentei de functionare a serviciilor sociale, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Pentru furnizorii care se incadreaza in situatia prevazuta la alin. (1), evaluarea in vederea acreditarii furnizorului si serviciilor sociale conform prezentei legi se realizeaza pana la data de 31 decembrie 2014.
(3) Pana la data eliberarii, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (2), a certificatului de acreditare si a licentei de functionare, perioada de valabilitate a certificatului de acreditare si a licentei de functionare, perioada de valabilitate a certificatului de acreditare eliberat conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificarile ulterioare, se prelungeste de drept.

Art. 36
Dispozitiile art. 31, cu exceptia lit. e), se aplica furnizorilor prevazuti la art. 35 numai in cazul in care faptele contraventionale sunt constatate ulterior datei la care acestia au fost acreditati in conditiile prezentei legi.

Art. 37
De la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale:
a) elaboreaza, in termen de 45 de zile, normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
b) elaboreaza, in termen de 45 de zile, proiectul de act normativ de completare a Hotararii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu atributiile referitoare la activitatile de standardizare si acreditare prevazute la art. 20.

Art. 38
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2013, cu exceptia dispozitiilor art. 37, care intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 39
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) art. 114-117 si art. 148 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificarile ulterioare;
b) art. 51 alin. (6) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 3 alin. (1) pct. 24^6 si 24^11 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Hotararea Guvernului nr. 1.024/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2004, cu modificarile ulterioare;
e) Hotararea Guvernului nr. 1.440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004, cu modificarile ulterioare;
f) art. 11 alin. (6) si art. 47 alin. (1)-(3) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.