Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:
 • Page:
 • 1
 • 2

SUBIECT: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu

OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #31052

OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 4 martie 2013

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii cadrului necesar in vederea realizarii unor programe si proiecte din domeniul protectiei mediului, pentru imbunatarirea calitatii aerului si pentru incadrarea in valorile-limita prevazute de legislatia comunitara in acest domeniu.

De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se asigura conformarea cu recomandrile Comisiei Europene cuprinse in comunicarea din 14 decembrie 2012 potrivit careia taxarea autoturismelor sa nu se bazeze pe criterii specifice tehnologice, ci pe date de performata obiective, disponibile in mod obisnuit si relevante din punctul de vedere al politicilor, cum ar fi emisiile de CO2.

Totodata, in elaboraea prezentului act normativ s-a tinut cont de necesitatea adoptarii de masuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, avand in vedere faptul ca aceste masuri trebuie adoptate in regim de urgenta, pentru evitarea oricaror consecinte juridice negative ale situatiei actuale.

Astfel, promovarea prezentului act normativ se impune a se realiza in regim de urgenta, avand in vedere impactul negativ social si de mediu constatat ca urmare a aplicarii taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, in ceea ce priveste valoarea acesteia, ceea ce a condus la un semiblocaj al pietei privind tranzactiile cu autoturisme existente in parcul national, precum si pentru reglementarea, in sensul clarificarii, a aplicarii timbrului de mediu asupra autoturismelor dobandite prin mostenire.

In cazul neadoptarii in regim de urgenta a prezentului act normativ se vor limita sever tranzactiile du autoturisme existente in parcul national, cu impact direct asupra populatiei, precum si asupra finantarii unor programe si proiecte din domeniul protectiei mediului.

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu, denumit in continuare timbru.
(2) Timbrul se face venit la bugetul Fondului de mediu si se utilizeaza de Administratia Fondului de Mediu in vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului.


Art. 2
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) autovehicul nou – orice autovehicul care nu a mai fost inmatriculat;
b) autovehicul rulat – autovehiculul care a mai fost inmatriculat;
c) RNTR 2 – Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilziate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) RNTR 7 – Reglementarile privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) scoaterea din parcul auto national – orice actiune care are ca rezultat radierea autovehiculului inmatriculat, cu exceptia casarii si dezmembrarii;
f) reintroducerea in parcul national – orice actiune care are ca rezultat prima inmatriculare a unui autovehicul in Romania, dupa ce acesta a fost scos din parcul auto national;
g) organ fiscal competent – Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate in a caror evidenta este inregistrat contribuabilul ca platitor de impozite si taxe;
h) contribuabil – orice persoana fizica sau juridica care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 4;
i) imnatriculare – operatiunea administrativa ce consta in inscrierea in evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehnicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de imnatriculare, precum si a numarului de inmatriculare;
j) taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule – taxa prevazuta la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la data de 1 iulie 2008;
k) taxa de poluare pentru autovehicule – taxa asa cum a fost prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011;
l) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – taxa asa cum a fost prevazuta de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificarile ulterioare;
m) timbrul de mediu – reprezinta suma datorata de catre contribuabil pentru emisiile provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3.

Art. 3
(1) Timbrul se aplica pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite in RNTR 2, cu exceptia:
a) autovehiculelor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
b) autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, repbulicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) autovehiculelor destiante a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri;
d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculelor speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare si de stingere a incendiilor.
(2) Exceptia prevazuta la alin. (1) lit. b) se aplica numai pentru un singur autovehicul achizitionat in decurs de 5 ani si atunci cand autovehiculul este in proprietatea persoanei cu handicap.
(3) Modificarile speciale aduse autovehiculelor se inscriu de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in cartea de identitate a vehiculului.
(4) Lista modificarile speciale aduse autovehiculelor este cea prevazuta in RMTR 7.
(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona in regim automat, detinute de catre persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intra in categoria celor exceptate de la plata taxei, cu conditiile respectarii prevederilor alin. (3).
(6) In categoria autovehiculelor prvazute la alin. (1) lit. d) se incadreaza numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciului de ambulanta, medicina, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt inscrise in evidenta serviciilor de ambulanta, a serviciilor mobile de urgena si de reanimare, precum si a inspectoratelor pentru situatii de urgenta. In aceeasi categorie intra si autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuarii serviciilor de ambulanta, medicina sau pentru descarcerare, stingerea incendiilor, detinute de operatorii economici.

Art. 4
Obligatia de plata a timbrului intervine o singura data, astfel:
a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;
b) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul socaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbrului, in conformitate cu prevederile art. 7;
c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii;
d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei de poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Art. 5
(1) Organul fiscal compentent calculeaza cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezulta dovada dobandirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului si elementele de calcul ale timbrului, depuse de catre contribuabilul care intentioneaza sa efectueze inmatricularea sau transcrierea drptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. Lista documentelor este prevazuta in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Valoarea in lei a trimbrului se determina pe baza cursului de schimb valutar a monedei euro stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) Timbrul se plateste de catre contribuabil intr-un cont distinct deschis la unitatile Trezoreriei Statului, pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu, iar dovada platii acestuia va fi prezentata cu ocazia inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 4.

Art. 6
(1) Timbrul se calculeaza pe baza elementelor prevazute in anexele nr. 1-6, dupa cum urmeaza:

a) pentru autovehiculele din categoria M1, carora le corespunde norma de poluare Euro 5, timbrul de mediu se calculeaza dupa formula:
Suma de plata = [A x B x (100 – C)]/100, unde:
A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat in grame/km mentionate in cartea de identitate a vehiculului;
B = valoarea emisiilor de CO2, exprimata in euro/1 gram km, prevazuta in anexa nr. 1;
C = cota de reducere a timbrului prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 3;

b) pentru autovehiculele din categoria M1, carora le corespund normele de poluare euro 4 si euro 3, timbrul de mediu se calculeaza dupa formula:
Suma de plata = [A x B x (100 – C)]/100, unde:
A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat in grame/km mentionate in cartea de identitate a vehiculului;
B = valoarea emisiilor de CO2, exprimata in euro/1 gram km, prevazuta in anexa nr. 1 pentru autovehiculele achipate cu motor cu aprindere prin scanteie si prevazuta in anexa nr. 2 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;
C = cota de reducere a timbrului prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 3;

c) pentru autovehiculele din categoria M1, carora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, dupa formula:
Suma de plata = [E x D x (100 – C)]/100, unde:
C = cota de reducere a timbrului prevazuta in coloana 2 din anexa nr. 3;
D – cilindreea exprimata in centimetri cubi, prevazuta in certificatul de inmatriculare a autovehiculului sau in cartea de identate a vechiculului;
E = valoarea prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scanteie si valoarea prevazuta in coloana 4 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echiate cu motor cu aprindere prin comprimare;

d) formula prevzuta la lit. c) se aplica si pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 si N3, pentru care nivelul timbrului de mediu este prevazut in coloana 2 din anexa nr. 5.
(2) Norma de poluare Euro si nivelul emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele mentionate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in cartea de identitate a vehiculului, in conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonantei de urgenta.
(3) Timbrul pentru autoveniculele carora le corespunde norma de poluare Euro 6 se va determina pe baza formulei prevazute la alin. (1) lit. a), odata cu intrarea in vigoare a normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autoveniculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor.
(4) Pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride si electrice timbrul de mediu nu se datoreaza.
(5) Cota de reducere a timbrului, prevazuta in anexa nr. 3, este stabilita in functie de vechimea autovehiculului.
(6) Cu ocazia calculului timbrului pot fi acordate reduceri suplimentarea fata de cota de reducere prevazuta in anexa nr. 3, in functie de abaterile de la situatia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, daca persoana care solicita inmatricularea sau, dupa caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declara pe propria raspundere ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. In acest caz, calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevazuta in anexa nr. 3, majorata cu cota de reducere suplimentara prevazuta in anexa nr. 6. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(7) Suma reprezentand timbrul ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustata si atunci cand persoana care solicita inmatricularea sau, dupa caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovenicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", ca deprecierea autovehiculului este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonantei de urgenta.
(8) Vechimea autovehiculului se calculeaza in functie de data primei inmatriculari a acestuia.
(9) Atunci cand persoana solicita inmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat nu poate face dovacda datei inmatricularii autovehiculului, timbrul se calculeaza in functie de anul de fabricatie.

Art. 7
(1) In cazul in care pentru un autovehicul s-a platit taxa de poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta si pentru care nu s-a dispus de catre instante restituirea acestora, autovehiculul este ulterior scos din parcul auto national si i se restituie ultimului proprietar valoarea reziduala a timbrului.
(2) Valoarea reziduala a timbrului reprezinta suma care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul autor national, calculata in baza legislatiei dupa care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul inmatricularii, in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se varsta vehiculului la momentul scoaterii din parcul auto national.
(3) Restituirea valorii reziduale a timbrului se efectueaza la cererea ultimului proprietar, in baza urmatoarelor documente:
a) documentul care atesta ca solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto national;
b) dovada radierii din circulatie a autovehiculului.
(4) Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent.
(5) In situatia in care valoarea reziduala a timbrului, calculata conform prezentului articol, este mai mare decat suma achitata la momentul inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, in Romania, se restituie valoarea reziduala a timbrului in limita sumei achitate.

Art. 8
Timbrul nu se plateste atunci cand autovehiculele sunt:
a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
b) acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;
c) confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
d) destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare;
e) dobandite prin mostenire, in cazul in carea aceasta a intervenit in intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;
f) dobandite prin partaj.

Art. 9
(1) Suma reprezentand timbrul poate fi contestata atunci cand persoana care urmeaza sa inmatriculeze sau sa transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea indicata in grila prevazuta in anexa nr. 3.
(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute in vedere la stabilirea cotei de reducere prevazute la art. 6 alin. (6).
(3) In caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevazute la alin. (2) se stabilesc la cererea contribuabilului, prin expertiza tehnica efectuata contra cost de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", pe baza procedurii prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Tariful privind efectuatea expertizei tehnice se stabileste de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in functie de operatiunile aferente expertizei tehnice si nu poate depasi costul acestora.
(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr-un document eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", care cuprinde informatiile corespunzatoare fiecaruia dintre elementele prevazute la alin. (2) si cota de reducere care decurge din acestea.
(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" se prezinta de catre platitorul taxei organului fiscal competent.
(7) La primirea documentului prevazut la alin. (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plata reprezentand timbrul, care poate conduce la restiuirea diferentei de timbru fata de cea platita cu ocazia inmatricularii sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.
(8) In cazuri bine intemeiate, organul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexpertize.

Art. 10
Stabilirea, verificarea si colectarea, inclusiv solutionarea contestatiilor privind timbrul datorata de catre contribuabili, se realizeaza de catre corganul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11
Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie se poate adresa instantelor de contencios, competente potrivit legii.

Art. 12

(1) In cazul in care taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitata, este mai mare decat timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentand diferenta de suma platita, numai catre titularul obligatiei de plata, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Calculul diferentei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta ordonanta de urgenta, in care se utilizeaza elementele avute in vedere la momentul inmatricularii sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.
(2) Cuantumul sumei rezultate ca diferenta dintre suma achitata de contribuabil cu taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, titlul de taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si cuantumul rezultat din aplicarea timbrului se restituie in termenul de prescriptie prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicatga, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza procedurii stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 13

Cheltuielile banesti stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile in sarcina sgtatului, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita, privind taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu, se suporta din sumele incasate, cu titlu de timbru, in conturile organului fiscal competent sau din bugetul Fondului pentru mediu, dupa caz.

Art. 14
(1) Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Ministerul Afacerilor Interne prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculari vehicule si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin Administratia Fondului pentru Mediu gestioneaza informatic evidenta autovehiculelor inmatriculate sau transcrise care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta, in concordanta cu incasarile efectuate la unitatile Trezoreriei Statului reprezentand taxe/timbru.
(2) Informatiile gestionate si procedurile privind implementarea sistemului informatic prevazut la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor interne si al ministrului mediului si schimbarilor climatice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 15
(1) In vederea stimularii vehiculelor noi, nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, unitatiel administrativ-teritoriale si institutiile publice care achizitioneaza autovehicule electrice noi beneficiaza de un tichet cu valoare nominala, pentru fiecare autovehicul nou achizitionat, denumit in continuare ecotichet.
(2) Ecotichetul are o valoare nominala de 12.000 lei si se suporta din bugetul Fondului pentru mediu.
(3) Modelul ecotichetului prevazut la alin. (1) si modalitatea de utilizare se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si schimbarilor climatice, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.

Art. 16
In termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 17
Prezenta ordonanta de urgena intra in vigoare la data de 15 martie 2013.

Art. 18
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 19
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 13 ianuarie 2012;
c) prevederile art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 4 mai 2011.
PRIM‐MINISTRU
VICTOR‐VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Viceprim‐ministru, ministrul finanțelor
publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

DESCARCATI in format pdf. OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule ;)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #31053

Anexa nr. 1 - Nivelul timbrului de mediu in functie de emisia de dioxid de carbon si norma de poluare* Norma de poluare este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #31054

Anexa nr. 2 - Nivelul timbrului de mediu in functie de emisia de dioxid de carbon si norma de poluare

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #31055

Anexa nr. 3 - Cota de reducere a timbrului de mediu

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #31056

Anexa nr. 4 - Nivelul timbrului de mediu pentru normele de poluare Euro 2, Euro 1 si non-Euro

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #31057

Anexa nr. 5 - Nivelul timbrului de mediu pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 si M31) Norma de poluare este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor
2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odata cu intrarea in vigoare a Normei Euro 6 pentru inmatricularea, vanzarea si introducerea in circulatie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #31058

Anexa nr. 6 - GRILA privind cotele de reducere suplimentara in functie de rulajul mediu anual real al autovehiculului

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #31059

Acest act normativ abroga vechea lege care reglementa taxa de poluare (legea nr. 9/2012), precum si normele sale de aplicare.

Timbrul de mediu intra in vigoare de la 15 martie 2013
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #31077

Sa fie sanatosi cu timbru taxa sau se v-a mai numii.Sa fie la ei acolo......................
:silly:
 • IOAN
 • Avatarul lui IOAN
 • Deconectat
 • Senior Member
 • Posts: 54
 • Thank you received: 9
 • Karma: 0
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #33579

buna ziua!as avea cateva nelamuriri in legatura cu scutirea taxei de mediu.la art 3 punct b se specifica faptul ca este scutit de taxa si autoturismul destinat preluarii si transportarii persoanei cu handicap grav.am incercat sa inscriu o astfel de masina dar cei de la rar mi-au cerut adaptari.fiica mea are handicap grav insa poate merge.ce adaptari sa fac automobilului???????ea are handicap neuro-psihic in concluzie nu va avea permis!asa ca ce ramane sa fac???cei de la ministerul mediului mi-au raspuns ca in cartea de identitate a autoturismului sa fie inscrise de cei de la rar modificarile specifice destinatiei si asa voi avea scutire de la taxa de mediu.modificari destinatiei automobilului?????cei de la rar au spus ca nu se poate asa ceva.....nu stiu cum sa rezolv aceasta problema de aceea va cer ajutor.va rog sa ma indrumati daca stie cineva ce pot face in acest sens.va multumesc si va doresc multa sanatate!
 • oanagini
 • Avatarul lui oanagini
 • Deconectat
 • New Member
 • Posts: 17
 • Thank you received: 9
 • Karma: 1
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #33588

Buna seara,

Vezi in HOTARARE nr. 88/2013 din 13.03.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule Capitolul II

Autoturismul ADAPTAT trebuie sa aiba cutie de viteza automata si dispozitiv omologat RAR pentru adaptare la mana pentru frana si aceleratie.

Lista modificarilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevazuta in RNTR 7 la pagina 53.Persoanele cu gradul grav si accentuat, pot inmatricula masini adaptate, pe numele acestora, o data la 5 ani, chiar daca nu detin carnet de conducere.


Mai multe info AICI ;)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #34005

Da.......deci nu voi putea sa inscriu masina.Multumesc pentru raspuns!Nu inteleg de ce sa adaptez masina pentru scaun rulant daca copilul merge in picioare.......Ce adaptari sa fac??????La sc bialis adaptare pt scaun rulant se face numai la dubite si costa 1200 de euro.Mai bine platesc taxa de mediu......Si ce lege spune ca pot inscrie masina pe numele fiicei mele daca ea nu poseda permis?La serviciul inmatriculari asta mi-au spus!si apoi de ce mai fac adaptari daca oricum nu o conduce ea?Asa legi.......se pare ca ii avantajeaza doar pe cei cu handicap locomotor.Adaptari se fac la sistem franare ,cutie viteza,etc iar modificare pentru scaune rulante deci in concluzie pentru cei cu probleme locomotorii......ceilalti nu sunt handicapati?cei orbi?cei neuro-psihici?
 • oanagini
 • Avatarul lui oanagini
 • Deconectat
 • New Member
 • Posts: 17
 • Thank you received: 9
 • Karma: 1
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #34006

Aceasta situatie dovedeste clar, limpede ca Legea 448/2006 nu cuprinde toate aspectele din viata persoanelor cu dizabilitati.

Autoritatile se tem ca multe persoane eludeaza legea.

Rezolvarea este cat se poate de simpla credem noi.
Facilitatile, drepturile stipulate in lege sa se aplice prin cerere .

Cei prinsi ca abuzeaza sa fie pedepsiti.

In cazul oaneiginii este o ingradire a facilitatilor. Asa credem noi.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6725
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #34007

oanagini a scris:
Si ce lege spune ca pot inscrie masina pe numele fiicei mele daca ea nu poseda permis?La serviciul inmatriculari asta mi-au spus!

Asta, de mai sus... OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, Art. 3 punctul b

"b) autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, repbulicata, cu modificarile si completarile ulterioare;"


Adaptarea la Motivation, cu montaj cu tot e vreo 1200 LEI, nu EURO

Candidatii pentru obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor prevazute in grupele 1 si 2 sunt obligati sa efectueze un examen medical in scopul depistarii uneia sau mai multor afectiuni prevazute in normele minime cuprinse in anexa la ordin, scrie juridice.ro.

Examinarile medicale trebuie sa fie efectuate inainte de eliberarea initiala a permisului de conducere, iar ulterior, conducatorii auto sunt obligati sa efectueze examinarile medicale ori de cate ori permisul de conducere este reinnoit, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Cateva din cerintele minime prevazute de actul normativ:

1. Vederea - Potrivit actului normativ, toti solicitantii unui permis de conducere trebuie sa se supuna unui examen corespunzator pentru a se asigura ca au acuitatea vizuala necesara pentru conducerea unui autovehicul. Daca exista motive de indoiala cu privire la acuitatea vizuala a solicitantului, acesta este examinat de o unitate de asistenta medicala autorizata.

Pentru grupa 2, nu se emit si nu se reinnoiesc permise de conducere pentru solicitantii sau conducatorii auto care prezinta probleme in ceea ce priveste sensibilitatea la contraste sau care sufera de diplopie.

2. Auzul - Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reinnoite pentru candidatii sau conducatorii auto din grupa 2 numai cu avizul unei unitati de asistenta medicala autorizate.

3. Handicapul locomotor - Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite pentru candidatii ori conducatorii auto care prezinta afectiuni sau anormalitati ale aparatului locomotor care fac periculoasa conducerea unui autovehicul.

4. Afectiuni cardiovasculare - Permisele de conducere nu se elibereaza si nu se reinnoiesc in situatiile in care persoana in cauza prezinta tulburari grave ale ritmului cardiac. Permisele de conducere nu pot fi eliberate sau reinnoite persoanelor care prezinta angina pectorala de repaus sau la emotie.

5. Dibetul zaharat - Nu se emit si nu se reinnoiesc permise de conducere pentru solicitantii sau conducatorii auto cu episoade repetate de hipoglicemie acuta si/sau care nu sunt deplin constienti de implicatiile acesteia. Un conducator auto care sufera de diabet trebuie sa demonstreze ca intelege riscurile hipoglicemiei si ca este capabil sa tina sub control aceste episoade.

6. Afectiuni neurologice - Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care prezinta afectiuni neurologice grave, in afara cazurilor in care solicitarea se bazeaza pe un aviz medical autorizat. Conducatorilor auto cu epilepsie din grupa 1 trebuie sa li se monitorizeze capacitatea de a conduce pana cand trec cel putin 5 ani fara nicio criza. Pentru conducatorii auto din grupa 2, trebuie sa treaca o perioada de 10 ani fara crize si fara administrarea unui tratament medicamentos antiepileptic.

7. Tulburari mintale - Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite in cazurile candidatilor ori conducatorilor auto care prezinta urmatoarele afectiuni:
- tulburari mintale grave, congenitale sau dobandite ca urmare a unor afectiuni, traume ori interventii neurochirurgicale;
- retard psihic sever;
- probleme comportamentale grave datorite varstei sau tulburari grave ale capacitatii de judecata, comportament ori adaptabilitate.

Sunt exceptate situatiile in care solicitarile sunt insotite de avizul medical autorizat si, daca este necesar, de controale medicale periodice.

8. Alcoolul - Permisele de conducere nu se elibereaza sau nu se reinnoiesc in cazurile persoanelor care sunt dependente de alcool ori sunt incapabile sa se abtina de la consumul de alcool atunci cand conduc.

Dupa o perioada de abstinenta dovedita si numai cu conditia existentei unui aviz medical autorizat, precum si a unor controale medicale periodice, permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care au fost dependenti de alcool.

9. Droguri si medicamente
- Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care sunt dependenti de substante psihotrope sau care nu sunt dependenti de astfel de substante, dar fac abuz de ele in mod regulat, oricare ar fi categoria de permis care se solicita.

10. Afectiuni renale - Pentru candidatii si conducatorii auto din grupa 1, permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite in cazul persoanelor cu insuficienta renala grava, numai pe baza unui aviz medical autorizat si cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice. Pentru candidatii si conducatorii auto din grupa 2, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite in cazul persoanelor cu insuficienta renala grava ireversibila, cu exceptia cazurilor exceptionale justificate in mod corespunzator printr-un aviz medical autorizat si numai cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

NOUL COD RUTIER: VEZI TOATE MODIFICARILE DIN 2013


Codul Rutier 2013, textul INTEGRAL al legii

Download


Oricum, in cazul in care deja ai cumparat masina si aceasta nu are cutie de viteza automata, tot efortul de a o inmatricula fara taxa de mediu, este in zadar. Asta e... trebuia sa te informezi inainte de aceste facilitati...

PS: Maine se voteaza in Parlament o noua lege de modificare a codului rutier, asa ca... revenim cu noi info dupa publicarea ei in MO :)
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu #34096

Daniel,m-am informat ......in legea 9/2013 privind timbrul de mediu art 3 scrie clar ca sunt exceptate de la plata timbrului de mediu :b) autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, repbulicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Cand spui preluare si transport persoana cu handicap grav sau accentuat se intelege ca nu o conduce persoana bolnava.PENTRU CE SA ADUC MODIFICARI ????????COPILUL MERGE IN PICIOARE.SI AM SPUS CA ADAPTAREA MASINII CU RAMPA PENTRU SCAUN RULANT COSTA 1200 DE EURO LA SC BIALIS CAMPINA ,CEI DE LA MOTIVATION NU FAC ASTA ,FAC ALTE ADAPTARI.
 • oanagini
 • Avatarul lui oanagini
 • Deconectat
 • New Member
 • Posts: 17
 • Thank you received: 9
 • Karma: 1
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
 • Page:
 • 1
 • 2