Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: HG 88/2013 - Normele metodologice privind timbrul de mediu

HG 88/2013 - Normele metodologice privind timbrul de mediu #33586

HOTARARE nr. 88/2013 din 13.03.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule


2013-03-14 – Publicat in MOF 137 din 14 martie 2013
HOTARARE nr. 88/2013 din 13.03.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013privind timbrul de mediu pentru autovehicule,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ARTICOL UNIC

Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul mediului si schimbarilor climatice, Rovana Plumb
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu
Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe
Ministrul afacerilor externe, Titus Corlatean

ANEXA

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule


Capitolul I
Sfera de aplicare a timbrului de mediu pentru autovehicule


Articolul 1
(1) Timbrul de mediu, denumit in continuare timbru, reglementat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se aplica, potrivit prevederilor art. 4 din ordonanta de urgenta, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, autovehicule in cazul carora in rubrica 1 „Categoria“ din cartea de identitate a vehiculului este inscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N2G, N3 sau N3G.
(2) Pentru autovehiculele inmatriculate in Romania dupa data de 1 ianuarie 2007, pentru care se solicita transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achita si in cazul in care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.
(3) Timbrul se achita si in situatia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri in baza careia s-a realizat inmatricularea, potrivit reglementarilor in vigoare la momentul inmatricularii.
(4) Timbrul se achita si in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.
Capitolul II
Exceptarea de la plata taxei

Articolul 2
(1) Exceptarile de la plata taxei, prevazute la art. 3 alin. (1) din ordonanta, se acorda pe baza mentiunilor speciale inscrise in cartea de identitate a vehiculului.
(2) Pentru exceptarea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, in cazul autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“ mentioneaza la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului“ din cartea de identitate a vehiculului tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul, in conformitate cu prevederile RNTR-7, numai daca dispozitivul este certificat si numai dupa verificarea modului de fixare si functionare a acestuia. In sensul art. 3 alin. (5) din ordonanta de urgenta, echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care poate functiona in regim automat nu constituie o modificare speciala a acestuia si nu determina singura exceptarea de la plata timbrului. In cazul autovehiculelor special construite/modificate in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat in scaune rulante, Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“ inscrie in cartea de identitate a vehiculului urmatoarele: la rubrica 1 „Categoria“ – „Autovehicul special M1“ si la rubrica 2 „Caroseria“ – „SH vehicul accesibil scaunelor rulante“.
(3) Pentru exceptarile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta, mentiunile speciale inscrise de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“ in cartea de identitate a vehiculului sunt, dupa caz:
a)la rubrica 1 „Categoria“ este inscris textul „Autovehicul special“, iar la rubrica 2 „Caroseria“ este inscris textul „SC ambulanta“;
b)la rubrica 1 „Categoria“ este inscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este inscris textul „SG alte activitati“ sau „SG 99 alte activitati“, iar la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului“ este inscris textul „Echipament servicii de medicina“;
c)la rubrica 1 „Categoria“ este inscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este inscris textul „SG alte activitati“ sau „SG 99 alte activitati“, iar la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului“ este inscris textul „Echipament ajutor de urgenta“;
d)la rubrica 1 „Categoria“ este inscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este inscris textul „SG alte activitati“ sau „SG 99 alte activitati“, iar la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului“ este inscris textul „Echipament descarcerare“;
e)la rubrica 1 „Categoria“ este inscris textul „Autovehicul special“, la rubrica 2 „Caroseria“ este inscris fie textul „SG pompiera“ sau „SG 31 pompiera“, fie textul „SG alte activitati“ sau „SG 99 alte activitati“, iar in acest caz la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului“ este inscris textul „Echipament de stingere a incendiilor“.
Capitolul III
Autoritatea competenta pentru calculul timbrului
Articolul 3
(1) Timbrul se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care reprezinta:
a)in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii liberale – organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
b)in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.
(2) In vederea calcularii timbrului de catre autoritatea fiscala, persoana fizica sau persoana juridica in numele careia se efectueaza una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din ordonanta de urgenta, denumita in continuare contribuabil, trebuie sa prezinte, in copie si in original, urmatoarele documente:
a)cartea de identitate a vehiculului;
b)documente care atesta dobandirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicita plata timbrului de catre contribuabil;
c)in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6 alin. (5), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“ ori rezultatul evaluarii individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).
(3) Procedura de stabilire a timbrului se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, in locul cartii de identitate a vehiculului, prevazuta la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care sa contina elementele necesare calculului timbrului de catre organul fiscal, al carui model va fi stabilit in ordinul prevazut la alin. (3).
(5) Timbrul se achita in lei de contribuabili, prin virament sau in numerar, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe sau isi au domiciliul fiscal, in contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice.
(6) In ultima zi lucratoare a lunii, unitatile Trezoreriei Statului transfera in contul 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu – Timbrul de mediu pentru autovehicule“, deschis la Trezoreria Statului Sector 6, codificat cu codul de identificare fiscala al Administratiei Fondului pentru Mediu, sumele colectate in contul prevazut la alin. (5).
(7) Transferul sumelor se efectueaza din contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.
(8) Concomitent cu efectuarea operatiunilor de transfer prevazute la alin. (6), unitatile Trezoreriei Statului transmit in sistem electronic Administratiei Fondului pentru Mediu un fisier continand toate operatiunile efectuate prin contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“.

Articolul 4
(1) In cazul in care se solicita transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007, iar proprietarului platitor al taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduala prevazuta la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal competent elibereaza un document care evidentiaza aceasta situatie.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) se prezinta la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.
(3) Procedura de intocmire si eliberare a documentului prevazut la alin. (1), precum si forma acestuia se aproba prin ordinul prevazut la art. 10 alin. (2).
(4) Verificarea achitarii timbrului se realizeaza cu ajutorul sistemului informatic prevazut la art. 14 din ordonanta de urgenta de catre personalul din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculari vehicule.

Capitolul IV
Calculul timbrului


Articolul 5
Timbrul se stabileste in baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:
a)norma de poluare Euro se regaseste codificata in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 „Numarul de omologare“, prin ultimele doua caractere din numarul de omologare, dupa cum urmeaza:

1. in cazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au inscris in cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 „Motorul – Sursa de energie“, un text care include cuvantul „hibrid“;
2. autovehiculelor speciale a caror deplasare pe drumurile publice este in general limitata numai la si de la locul de munca, ale caror motoare respecta normele privind poluarea chimica si care, conform legii, sunt incadrate in categoria N3, avand numar de omologare inscris in cartea de identitate a vehiculului H0, H1, H2, H3, H4 si H5, le corespund normele de poluare dupa cum urmeaza:

b)nivelul emisiilor de CO2, exprimat in g/km, este valoarea inscrisa in cartea de identitate a vehiculului la rubrica „Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului“, pentru categoria „M1“ sau „M1G“, incadrat in norma de poluare Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI.
Pentru autovehiculele din categoria „M1“ sau „M1G“ a caror norma de poluare mentionata in cartea de identitate a vehiculului este Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI si care nu au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip in ceea ce priveste emisiile de dioxid de carbon (CO2), Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“ determina emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2) prin echivalare:
1. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv si tehnic care au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip in ceea ce priveste emisiile de dioxid de carbon (CO2); ori
2. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv si tehnic pentru care sunt
accesibile rapoartele de incercari efectuate in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la autovehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor sau ale Regulamentului CEE-ONU nr. 101, dupa caz.
In cazul in care echivalarea nu este posibila, emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2) se determina utilizand formulele specifice indicate in regulamentele UE.
La cererea solicitantului, daca acesta considera ca valoarea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2), determinate in conformitate cu prevederile de mai sus, nu reflecta performantele autovehiculului in cauza, aceasta valoare se masoara, prin efectuarea incercarilor specifice, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007, dupa caz, daca aceasta masurare este posibila din punct de vedere tehnic. In aceasta situatie, valoarea obtinuta prin masurare este valoarea care va fi mentionata in cartea de identitate a vehiculului.
La determinarea sau masurarea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2), Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“ aplica tarifele stabilite de consiliul sau de administratie;
c)cilindree/capacitatea cilindrica, exprimata in cm3, se regaseste inscrisa in cartea de identitate a vehiculului la rubrica „10. Motorul – Cilindree“;
d)vechimea autovehiculului, calculata ca diferenta intre data la care se efectueaza calculul si data primei inmatriculari.
In cazul autovehiculelor rulate care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, data primei inmatriculari utilizata la calculul timbrului este data inscrisa la rubrica corespunzatoare a documentului de inmatriculare strain, iar in cazul autovehiculelor rulate care se transcriu, data primei inmatriculari se regaseste inscrisa in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 19 „Data primei inmatriculari/Numarul de inmatriculare“. In cazul in care din documentele de mai sus nu reiese data exacta a primei inmatriculari, se va considera data de referinta prima zi a anului de fabricatie;
e)autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scanteie sunt cele pentru care se regaseste inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica „10. Motorul – Sursa de energie“ unul dintre urmatoarele texte: „benzina“, „GPL“, „GNC“, „benz/GPL“, „benz/GNC“, „benz-E85“, „etanol“, iar autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare sunt cele pentru care se regaseste inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica „10. Motorul – Sursa de energie“ textul „motorina“.
Capitolul V
Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat. Reducerea suplimentara a timbrului

Articolul 6
(1) Suma reprezentand timbru ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din ordonanta de urgenta, poate fi ajustata atunci cand autovehiculul pentru care se solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din ordonanta de urgenta nu se incadreaza in parametrii de referinta ai unui autovehicul considerat standard si care sunt:
a)rulajul mediu anual standard:

– M1 – 15.000 km:
– N1 – 30.000 km;
– M2 si N2 – 60.000 km;
– M3 si N3 – 100.000 km;

b)starea generala standard, specifica unui autovehicul care indeplineste toate conditiile tehnice impuse la omologare si la inspectia tehnica periodica, conform legislatiei in vigoare, iar
caroseria nu prezinta semne de coroziune si deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiteria este curata si fara deteriorari, iar componentele de bord sunt in stare buna;
c)dotarile standard: aer conditionat, ABS si airbag;
d)vechimea autovehiculului.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), ajustarea se face pe baza declaratiei pe propria raspundere a persoanei care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din ordonanta de urgenta, ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevazuta in anexa nr. 3 la ordonanta de urgenta, majorata cu reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 6 din acelasi act normativ. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(4) Rulajul mediu anual real se calculeaza prin raportarea rulajului afisat de totalizatorul de parcurs al autovehiculului la vechimea calculata in functie de data primei inmatriculari.
(5) Declaratia pe propria raspundere se intocmeste de persoana in cauza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 si se depune la organul fiscal competent.
(6) Suma reprezentand timbru ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din ordonanta de urgenta, poate fi ajustata si atunci cand persoana care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din ordonanta de urgenta pentru un autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“, ca deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decat cea indicata de grila fixa prevazuta in anexa nr. 3 la ordonanta de urgenta.
(7) In cazul prevazut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul in raport cu un autovehicul considerat „standard“ se calculeaza dupa formula:
D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40),
unde:
D – deprecierea totala;
d1 – deprecierea stabilita in functie de vechime;
d2 – deprecierea stabilita in functie de starea generala;
d3 – deprecierea stabilita in functie de nivelul de dotare.
(8) Contribuabilul poate solicita ajustarea timbrului pe baza oricarui element dintre cele 3 elemente prevazute la alin. (7), dupa caz. In aceasta situatie, valoarea deprecierii neajustate (d1, d2 sau d3) este egala cu 1.
(9) Deprecierea stabilita in functie de vechime (d1) se aplica pentru autovehiculele in cazul carora exista diferente mai mari de un an intre data primei inmatriculari, stabilita conform prevederilor art. 5 lit. d), si anul de fabricatie inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 „Anul fabricatiei“, dupa cum urmeaza:

(10) In cazul in care persoana care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din ordonanta de urgenta nu poate face dovada primei inmatriculari a autovehiculului, se aplica prevederile art. 6 alin. (9) din ordonanta de urgenta, luandu-se in calcul ca data de referinta prima zi a anului de fabricatie, coeficientul de depreciere d1 fiind 1.
(11) Deprecierea stabilita in functie de starea generala (d2) are in vedere alte aspecte decat cele care fac obiectul omologarii si inspectiei tehnice periodice, si anume aspectul exterior si cel interior al autovehiculului, tinandu-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapiteriei si a componentelor de bord.
(12) Deprecierea stabilita in functie de starea generala (d2) se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

(13) Deprecierea stabilita in functie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotarilor considerate drept optionale in raport cu cerintele standard impuse prin legislatia privind omologarea si inspectia tehnica a autovehiculelor se determina ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

(14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevazute la alin. (7), se inmulteste cu cota de reducere a taxei prevazuta in anexa nr. 3 la ordonanta de urgenta, stabilita initial, rezultand noua cota de reducere pentru calculul timbrului. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(15) Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depasi costul operatiunilor de expertiza, se stabileste prin decizie a Consiliului de administratie al Regiei Autonome „Registrul Auto Roman“ si se publica pe site-ul acesteia, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentelor norme metodologice.
(16) Rezultatul expertizei tehnice se consemneaza intr-un document eliberat de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“, care cuprinde valorile deprecierilor d1, d2 si d3, dupa caz, si valoarea deprecierii totale D.
(17) Contribuabilul care urmeaza sa efectueze una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din ordonanta de urgenta pentru un autovehicul rulat poate solicita ajustarea timbrului atat pentru cazul prevazut la alin. (1) lit. a), cat si pentru cazul prevazut la alin. (6). In aceasta situatie, la calculul timbrului se ia in considerare cota de reducere rezultata din inmultirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevazuta in anexa nr. 3 la ordonanta de urgenta si reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 6 din acelasi act normativ. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(18) Atunci cand contribuabilul a platit timbrul calculat potrivit prevederilor art. 6 din ordonanta de urgenta, acesta poate solicita recalcularea sumei platite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor alin. (6).
(19) In baza cererii si a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“, autoritatea fiscala
competenta procedeaza la recalcularea sumei reprezentand timbrul.
(20) In situatia in care contribuabilul considera ca deprecierea autovehiculului sau este mai mare decat deprecierea rezultata pe baza cotei initiale de reducere si/sau a cotei suplimentare de reducere a timbrului, acesta poate contesta timbrul in baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuala a autovehiculului in cauza. In acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de catre un expert al Corpului expertilor tehnici, care, in raportul de expertiza privind evaluarea individuala a autovehiculului, va inscrie si cota reala de reducere a taxei corespunzatoare acelui autovehicul.
(21) Pe baza cotei reale de reducere, stabilita potrivit alin. (20), autoritatea fiscala competenta va proceda la calcularea timbrului.

Capitolul VI
Restituirea sumelor reprezentand diferente de sume platite si a valorii reziduale a timbrului


Sectiunea 1
Restituirea sumelor rezultate ca diferenta intre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu.

Articolul 7
(1) Sumele prevazute la art. 12 din ordonanta de urgenta se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care nu s-a dispus de catre instante restituirea acestora.
(2) Pentru restituirea sumelor prevazute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevazut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 2.
(3) La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copia cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, cu prezentarea in original a acestora.
(4) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexeaza, in copii conforme cu originalul, pe baza declaratiei proprii, documentul doveditor al platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare.
(5) Restituirea sumelor prevazute la alin. (1) se face de catre organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, dupa caz, din contul de venituri bugetare in care a fost incasata suma in contul bancar indicat de catre solicitant prin cererea sa de restituire.
Sectiunea a 2-a
Restituirea sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei platite

Articolul 8
(1) In situatia in care un autovehicul pentru care s-a platit in Romania taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevazut de ordonanta de urgenta si pentru care nu s-a dispus de catre instante restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto national, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului, prevazuta la art. 7 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
(2) In situatia in care un autovehicul este reintrodus in parcul auto national fara plata timbrului, deoarece nu s-a solicitat restituirea valorii reziduale a taxei/timbrului, ultimul proprietar al autovehiculului in Romania nu mai are dreptul de a solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.
(3) Suma prevazuta la alin. (1) se restituie, la cererea ultimului proprietar, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pentru restituirea sumei prevazute la alin. (1), ultimul proprietar va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevazut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 2.
(5) In sensul art. 7 alin. (3) din ordonanta de urgenta, la cererea de restituire se anexeaza urmatoarele documente:
a)copia cartii de identitate a vehiculului, certificata de lucratorul serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu mentiunea radierii pentru export;
b)certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari a vehiculelor, in original si copie;
c)documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat, respectiv factura/contractul de vanzare-cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie.
(6) Cererea de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent, in termenul legal de solutionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentand valoarea reziduala a timbrului se face din bugetul Fondului pentru mediu.
(7) Suma reprezentand valoarea reziduala a timbrului se restituie de unitatile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscala al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“.
(8) In cazul in care suma prevazuta la alin. (7) nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, unitatile Trezoreriei Statului vor solicita in scris Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuarii restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitata din contul 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu – Timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscala al Administratiei Fondului pentru Mediu, in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in disponibilitatile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexeaza la extrasul contului 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu -Timbrul de mediu pentru autovehicule“ care se elibereaza Administratiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unitatile Trezoreriei Statului si copii ale ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul in contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
(9) Documentele originale prevazute la alin. (5) lit. b) si c) se restituie dupa verificarea acestora.
Sectiunea a 3-a
Restituirea sumelor reprezentand diferentele de timbru rezultate in urma contestarii acestuia

Articolul 9
(1) In cazul contestarii timbrului platit, contribuabilul poate solicita restituirea diferentei de timbru fata de cel platit.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru restituirea sumelor reprezentand diferenta de timbru, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevazut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 2.
(4) La cererea de restituire se anexeaza, in original si in copie, in vederea verificarii acestora, urmatoarele documente:
a)dovada platii timbrului;
b)documentul eliberat de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“ privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul expertilor tehnici privind rezultatul evaluarii individuale a autovehiculului.
(5) Cererea de restituire se solutioneaza de organul fiscal competent in termenul legal, iar restituirea sumelor reprezentand diferenta de timbru se face din bugetul Fondului pentru mediu.
(6) Suma reprezentand diferenta de timbru se restituie de unitatile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu incadrarea in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“.
(7) In cazul in care suma prevazuta la alin. (6) nu se incadreaza in soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, unitatile Trezoreriei Statului vor solicita in scris Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducatorul unitatii, transferarea in contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuarii restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitata din contul 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu – Timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscala al Administratiei Fondului pentru Mediu, in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in disponibilitatile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexeaza la extrasul contului 74.16.10.09 „Veniturile Fondului pentru mediu – Timbrul de mediu pentru autovehicule“ care se elibereaza Administratiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unitatile Trezoreriei Statului si copii ale ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul in contul 51.16.10.09 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
Capitolul VII
Dispozitii finale

Articolul 10
(1) Modelul „Declaratiei pe propria raspundere“ prevazute la art. 6 alin. (5) si procedura de restituire a sumelor prevazute la cap. VI, impreuna cu formularele utilizate in acest scop, se aproba prin ordin comun al ministrului mediului si schimbarilor climatice si al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: HG 88/2013 - Normele metodologice privind timbrul de mediu #33587

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

DECLARATIE pe propria raspundere

Subsemnatul, …….. ……………. …….., reprezentant al Societatii Comerciale …….. ……………. ………….., cu domiciliul/sediul in judetul …….. …….. …………, municipiul/orasul/comuna …….. …….. ………., satul …….. ……………, sectorul …….., codul postal …………, str. …….. …….. ……… nr. …., bl. ….. sc. ……, et. ……., ap. ……., telefon/fax ……….., e-mail …………., posesor al (BI/CI) …….. seria …….. nr. …….. ……………., cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca autovehiculul marca …….. …….. ……….., tipul/varianta ……………, numarul de identificare …….. ……………, culoarea …….. ………….., are un rulaj mediu anual, la data la care intervine una din situatiile prevazute la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, in Romania de ………….. km, calculat potrivit prevederilor art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013.
Dau prezenta declaratie in vederea calculului timbrului de mediu pentru autovehicule.
Data
…….. …….. ……….
Semnatura
…….. …….. …………

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

CERERE DE RESTITUIRE
Catre
…….. ……………. ……… (organul fiscal competent)
Subsemnatul/Subscrisa, …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………, cu domiciliul/sediul in
(numele si prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului)
localitatea …….. …….. ……………, str. …….. ……………. ………. nr. ……, bl. …….., sc. ….., ap. ……., judetul/sectorul …….. …….. ………, avand C.N.P./C.U.I. …….. ……………, in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, coroborate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit/solicitam restituirea sumei reprezentand1):
1. () diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule;
2. () diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule;
3. () diferenta intre suma achitata anterior, cu titlu de taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule;
4. () valoarea reziduala a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto national si pentru care s-a platit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule;
5. () diferentele calculate in urma contestarii timbrului de mediu pentru autovehicule.
Declar/Declaram ca suma achitata initial, cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin chitanta/ordinul de plata la Trezoreria Statului nr. …../……, in cuantum de …………. lei *), a fost achitata ca urmare a intervenirii uneia dintre situatiile prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificarile ulterioare, in cazul inmatricularii autoturismului/autovehiculului marca ……………. tipul/varianta …….. …….., fabricat in anul ……., avand numarul de inmatriculare …….. …….., numarul de identificare …….. ………., seria cartii de identitate …….. ………… 2).
Fata de acestea, va rog/rugam sa procedati la calcularea diferentei/valorii reziduale, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013, cu mentiunea ca am luat cunostinta de faptul ca pentru suma de restituit se aplica prevederile art. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Solicit/Solicitam ca restituirea efectiva a sumelor cuvenite in continuare sa se efectueze3):
() in contul bancar nr. …….. …….., deschis la …….. ……..;
() in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea.
Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
…….. ……………. ……………. ……………
(numele si prenumele)
Semnatura
…….. …….. ………
L.S.
…….. …….. ………
Data
…….. …….. ………
____
1) Se bifeaza situatia in cauza.
2) Nu se completeaza in situatia in care se solicita valoarea reziduala a timbrului.
3) Se indica modalitatea agreata pentru restituire.
*) In situatia in care se solicita restituirea valorii reziduale a timbrului, nu este necesara completarea campului cu numarul si data documentului de plata a taxei/timbrului ori a cuantumului acesteia/acestuia.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.