Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea 250/2013 pentru somaj

Legea 250/2013 pentru somaj #33827

Prin Legea 250/2013 publicata in Monitorul Oficial nr. 457/24.07.2013 s-a dorit modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 24 iunie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, dupa punctul IV^1 se introduc doua puncte noi, punctele IV^2 si IV^3, cu urmatorul cuprins:
"IV^2. somer de lunga durata - persoana care este somer pe o perioada mai mare de 12 luni, in cazul persoanelor cu varsta de minimum 25 de ani si pe o perioada de 6 luni, in cazul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 25 de ani;

IV^3. tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute la punctul IV, se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau care provine din acest sistem;
b) are dizabilitati;
c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
d) are copii in intretinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victima a traficului de persoane;"


2. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatele (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, ocuparea locurilor de munca vacante care au fost comunicate potrivit alin. (1), in termen de o zi de la data ocuparii acestora, in conditiile legii."

3. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Procedura de actualizare a Clasificarii ocupatiilor din Romania se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica.
(2) Actualizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania se realizeaza, periodic, la solicitarea celor interesati sau in baza unor reglementari speciale, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

4. La articolul 16, litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) sunt cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania sau care au drept de munca pe teritoriul Romaniei, conform legii;"

5. La articolul 17 alineatul (1), litera d) se abroga.

6. La articolul 17 alineatul (1), litera k) va avea urmatorul cuprins:
"k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv in baza unui raport juridic, altul decat cel de natura celor prevazute la lit. a)-e), g) si h), in considerarea caruia s-a datorat, potrivit legii, contributia individuala de asigurari pentru somaj."

7. La articolul 19, litera d) se abroga.

8. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane:
a) asociat unic, asociati;
b) administratori care au incheiat contracte potrivit legii;
c) persoane fizice autorizate, intreprinzatori persoane fizice, titulari ai intreprinderilor individuale, precum si membrii intreprinderilor familiale;
d) cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit.a)-d)."

9. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art.19 sunt obligati sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta de lege, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

10. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 22^1
(1) Persoanele care sunt supuse legislatiei de asigurari sociale din Romania in conditiile prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene sau de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, avand angajator care nu are sediul social sau reprezentanta pe teritoriul Romaniei, se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj, cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau isi exercita dreptul la rezidenta potrivit legii, in conditiile in care sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si nu au statut de pensionar, conform legii.
(2) Venitul lunar la care se pot asigura persoanele prevazute la alin. (1) si la care se plateste contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota stabilita de lege pentru persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat."

11. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
Angajatorii au obligatia de a calcula lunar si de a plati, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota prevazuta de lege se aplica asupra bazei de calcul al contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19."

12. La articolul 27, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Angajatorii au obligatia de a calcula si de a retine lunar, precum si de a vira potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota prevazuta de lege se aplica asupra bazei de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19."

13. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj."

14. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Cotele contributiilor prevazute la art. 26 si 27, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot modifica, in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Cota contributiei prevazute la art. 28 reprezinta suma cotelor contributiilor prevazute la art. 26 si 27, stabilite conform alin. (1), si se poate modifica in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat."

15. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor, se aplica, conform legii, masurile de executare silita, stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare privind executarea creantelor bugetare."

16. La articolul 33 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) plata indemnizatiilor de somaj, precum si a prestatiilor de somaj aferente drepturilor stabilite de institutiile competente in materie de somaj din Islanda, Norvegia, Lichtenstein si Elvetia, in conditiile prezentei legi si ale dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, precum si ale masurilor adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari europene;"

17. La articolul 33 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) prestatiile de somaj platite de institutiile competente in materie de somaj din statele membre ale Uniunii Europene in primele 3 luni sau, dupa caz, 5 luni de indemnizare si a caror rambursare este solicitata Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in calitatea sa de organism de legatura pentru plata prestatiilor de somaj, stabilite in temeiul dispozitiilor instrumentelor juridice europene de catre institutiile competente, in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;"

18. La articolul 33 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera l^ 1), cu urmatorul cuprins:
"l^1) finantarea contributiei nationale pentru implementarea proiectelor derulate in cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale, precum si a masurilor pe piata muncii de natura serviciilor si alocatiilor financiare personalizate care reprezinta actiuni eligibile conform reglementarilor europene privind crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare si sunt prevazute a se acorda prin programele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, pentru care se solicita o contributie financiara din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare, in conditiile reglementarilor europene specifice;"

19. La articolul 33 alineatul (1), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:
"o) finantarea serviciilor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru persoanele inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care beneficiaza in mod gratuit de aceste servicii, precum si a activitatii de elaborare, actualizare si aprobare a instrumentelor specifice necesare organizarii de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, potrivit legii, a evaluarii si certificarii competentelor dobandite pe alte cai decat cea formala."

20. La articolul 37, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Indemnizatiile de somaj cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania pot fi mentinute in plata pe perioada in care persoana se deplaseaza pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European si pe teritoriul Elvetiei, pentru a cauta un loc de munca in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj, prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene sau, dupa caz, de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si ale masurilor adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari europene."

21. La articolul 38 alineatul (1), litera k) va avea urmatorul cuprins:
"k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv in baza unui raport juridic, altul decat cele de natura celor prevazute la lit. a)-e) si lit. g)-h), in considerarea caruia s-a datorat, potrivit legii, contributia individuala de asigurari pentru somaj;"

22. La articolul 42, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii."

23. La articolul 44, literele a) si h) vor avea urmatorul cuprins:
"a) la data incadrarii in munca, conform legii, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata mai mare de 12 luni;
......................................
h) la data plecarii din tara a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;"

24. La articolul 44, dupa litera m) se introduc patru noi litere, literele n)-q), cu urmatorul cuprins:
"n) la data de la care isi incepe desfasurarea activitatii in functii elective sau la data la care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
o) la data angajarii, conform legii, pe baza de contract, in situatia soldatilor si gradatilor voluntari;
p) la data promovarii concursului national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, in conditiile legii;
q) de la data la care desfasoara o activitate pentru o perioada mai mare de 12 luni, in baza unui raport juridic in considerarea caruia se realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil sau in temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

25. La articolul 45 alineatul (1), literele b)-d), g) si i) vor avea urmatorul cuprins:
"b) pe perioada indeplinirii serviciului militar activ;
c) la data incadrarii in munca, conform legii, pe perioada determinata de cel mult 12 luni;
d) la data obtinerii autorizarii pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj, la cererea persoanei care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau in Elvetia pentru a cauta un loc de munca si doreste sa isi mentina plata indemnizatiei de somaj, conform prevederilor legale, pe o perioada de maximum 3 luni sau, dupa caz, 6 luni, cu aprobarea agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are, dupa caz, domiciliul sau resedinta;
......................................
g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap;
......................................
i) pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, in situatia in care aceste drepturi banesti se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj;"

26. La articolul 45 alineatul (1), dupa litera i) se introduc doua noi litere, literele j) si k), cu urmatorul cuprins:
"j) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei, in situatia in care plata indemnizatiei de somaj nu se suspenda in conditiile lit. d);
k) la data inceperii desfasurarii unei activitati pentru o perioada mai mica de 12 luni, in baza unui raport juridic in considerarea caruia se realizeaza venituri din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau venituri din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil sau in temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

27. La articolul 45, alineatele (3) si (3^1) vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. b), c), e)-i) si k), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.
(3^1) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin .(1) lit. d), se face, dupa caz, astfel:
a) de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii, in situatia in care persoanei ii sunt incidente dispozitiile referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, precum si masurile adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari europene;
b) de la data stabilita conform reglementarilor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si masurilor adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari europene, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii, in situatia in care persoanei ii sunt incidente dispozitiile referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si masurile adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari europene sau, dupa caz, 6 luni, cu aprobarea agentiei pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are, dupa caz, domiciliul sau resedinta."

28. La articolul 45, dupa alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^2) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. j), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii."

29. La articolul 48, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru contributiile de asigurari sociale obligatorii, care se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, si se platesc pentru drepturile la indemnizatie de somaj si alte drepturi banesti, stabilite si acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru perioadele anterioare lunii in care se platesc drepturile respective, in conditiile legii, nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere."

30. La articolul 48^1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta la alin. (1) o singura data in cursul unui an calendaristic."

31. La articolul 48^1, alineatul (3) se abroga.

32. La articolul 48^1, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
"(7) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "invatamant", angajatorilor selectati de agentia pentru ocuparea fortei de munca, cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis."

33. La articolul 53, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala."

34. La articolul 57 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
"c^1) evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale;"

35. La articolul 57, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se poate realiza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si prin acordarea masurilor pe piata muncii de natura serviciilor si alocatiilor financiare personalizate care reprezinta actiuni eligibile conform prevederilor legale si sunt prevazute a se acorda prin proiectele derulate in cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale sau prin programele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru care se solicita o contributie financiara din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare in conditiile reglementarilor europene specifice."

36. La articolul 66 alineatul (2), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
"a) au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani in cazul copilului cu handicap;
b) au reluat activitatea dupa perioada indeplinirii serviciului militar activ;"

37. La Capitolul 5 Sectiunea a 2-a, dupa subsectiunea a 3-a se introduce o noua subsectiune, subsectiunea 3^1, cuprinzand articolele 70^1 - 70^5, cu urmatorul cuprins:
"3^1. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale

Art.70^1
(1) In vederea certificarii competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, persoanele prevazute la art.66 alin.(1), inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pot beneficia, in mod gratuit, de servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca.
(2) Accesul la serviciile gratuite de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, acordate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere, in situatia in care, in cadrul acestor activitati, se constata ca persoanele nu detin certificat de competente profesionale, calificare sau absolvire pentru unitatile de competente, ocupatia sau calificarea pentru care se asigura gratuit evaluarea competentelor profesionale si nu au eventuale restrictii medicale cu privire la acestea.
(3) Pot intra, in mod gratuit, in procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale propriu-zis, numai persoanele care obtin recomandarea evaluatorului de competente profesionale.
(4) Persoanele care nu obtin recomandarea prevazuta la alin. (3) si decid sa intre in procesul de evaluare propriu-zis pentru unitatile de competenta pentru care nu au obtinut aceasta recomandare suporta contravaloarea acestuia.
(5) Persoanele care nu obtin recomandarea prevazuta la alin. (3) beneficiaza gratuit de servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, pana in ziua urmatoare datei intocmirii de catre evaluator a recomandarii de a nu intra in procesul de evaluare propriu-zis.

Art.70^2
(1) Prin servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale se intelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la art. 66 alin. (1) pe durata participarii la procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, inclusiv pe perioada de analiza a propriei performante profesionale, in raport cu continutul standardului ocupational sau standardului de pregatire profesionala, in care este asistat de catre evaluatorul de competente profesionale, potrivit prevederilor legale.
(2) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, care beneficiaza, in mod gratuit, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, au urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de informatii si materiale informative referitoare la conditiile de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale;
b) sa participe, in mod gratuit, la activitatile de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale;
c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie in timpul procesului de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale;
d) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu sau, dupa caz, de la unitatea de cazare, la unitatea de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, denumita in continuare unitate de evaluare, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult o deplasare dus-intors, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de evaluare, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;
e) sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, in situatia in care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de evaluare sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 de km de aceasta.
(3) Pentru traseele prevazute la alin. (2) lit. d), pentru care nu se elibereaza abonamente, persoanele au dreptul sa beneficieze de decontarea biletelor de calatorie pe mijloacele de transport in comun.
(4) Persoanele care beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (2) lit. e) nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de evaluare.
(5) Drepturile prevazute la alin. (2) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.

Art.70^3
(1) Persoanele care beneficiaza, in mod gratuit, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale au obligatia de a nu refuza, din motive imputabile, locul de munca oferit de agentia pentru ocuparea fortei de munca, corespunzator competentelor profesionale certificate si de a nu intrerupe procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale.
(2) In situatia in care persoanele care beneficiaza, in mod gratuit, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de servicii de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale refuza, din motive imputabile, locul de munca oferit de agentia pentru ocuparea fortei de munca, corespunzator competentelor profesionale certificate sau intrerup procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale propriu-zis, inclusiv activitatile care se deruleaza potrivit prevederilor legale anterior intrarii in acest proces de evaluare, din motive imputabile, au obligatia sa restituie toate cheltuielile efectuate pentru serviciile de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, a caror finantare s-a asigurat din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Art.70^4
(1) Activitatea de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale pentru persoanele care se afla in cautarea unui loc de munca, inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, este coordonata, la nivel national, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2) Finantarea serviciilor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale pentru persoanele inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care beneficiaza in mod gratuit de aceste servicii, precum si a activitatii de elaborare, actualizare si aprobare a instrumentelor specifice de evaluare si certificare a competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale, potrivit legii, necesare Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, se face din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(3) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, pe durata participarii la procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale, dobandite pe alte cai decat cele formale se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.70^5
(1) Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, prin:
a) centrele de formare profesionala din subordinea acestora care sunt autorizate ca centre de evaluare;
b) centrele regionale de formare profesionala a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care sunt autorizate ca centre de evaluare;
c) persoanele juridice de drept public sau privat autorizate, in conditiile legii, ca centre de evaluare.
(2) Evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale se realizeaza potrivit prevederilor legale in vigoare numai pentru ocupatiile sau calificarile pentru care sunt autorizate, potrivit legii, centre de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale."

38. La articolul 72, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72
(1) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (1), carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj, potrivit legii, si care se angajeaza cu norma intreaga, conform prevederilor legale in vigoare si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj, beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, reactualizata conform legii."

39. La articolul 73, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins;
"Art. 73
(1) Persoanele prevazute la art. 72 beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, cu norma intreaga, in termen de 30 de zile, la un alt angajator."

40. La articolul 73^1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 73^1
(1) Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii."

41. La articolul 73^1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Persoanele care beneficiaza de prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii, prevazuta la alin. (1), au dreptul la mentinerea primei acordate si in situatia in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza, in termen de 30 de zile, la un alt angajator, in conditiile in care incadrarea in munca la cel de-al doilea angajator se realizeaza in aceleasi conditii, respectiv cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni."

42. Dupa articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu urmatorul cuprins:
"Art.75^1
(1) Prima de incadrare si prima de instalare, prevazute la art. 74 si art. 75, denumite in continuare prime de mobilitate, se acorda, la cerere, in conditiile art. 74 si art. 75, si somerilor de lunga durata inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj.
(2) Prima de incadrare prevazuta la art. 74 nu se cumuleaza cu prima de instalare prevazuta la art. 75.
(3) Beneficiaza de primele de mobilitate persoanele care se incadreaza in munca pentru o perioada de cel putin 12 luni.
(4) Nu beneficiaza de primele de mobilitate:
a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
c) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a);
d) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
e) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
(5) Persoanele care beneficiaza de prime de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii, respectiv pentru o perioada mai mare de 12 luni, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 de km de localitatea in care isi au domiciliul sau, dupa caz, in aceeasi localitate in care a fost si primul angajator la care persoana s-a incadrat in munca si, ca urmare, si-a schimbat domiciliul in acea localitate."

43. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76
(1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite potrivit dispozitiilor art. 73^1, 74, 75 si 75^1 alin. (1), in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:
a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
c) art. 97 lit. b) si e), art.98 alin.(1) lit. f) si g) si art.101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de instalare potrivit art. 75 si 75^1 alin. (1) in situatia in care isi schimba domiciliul la vechiul domiciliu, intr-o perioada de 12 luni de la angajare.
(3) In situatia nerespectarii prevederilor alin. (1) si alin. (2), recuperarea sumelor prevazute la art. 73^1, 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), angajatii nu au obligatia de a restitui sumele prevazute la art. 73^1 alin. (1), art. 74 si art. 75, in situatia prevazuta la art. 73^1 alin. (6), respectiv art. 75^1 alin. (5)."

44. La articolul 80, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80
(1) Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat:
a) o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
b) o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
c) o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior."

45. La articolul 83, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 83
(1) Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile art. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora, cel putin 18 luni de la data incheierii.
(2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului prevazut la alin.(1), sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, sumele incasate pentru fiecare absolvent pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive:
a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) si e), art. 61 lit. d) si art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e), art. 99 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

46. La articolul 84, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 84
(1) In perioada celor 18 luni, prevazuta la art. 83 alin. (1), absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, in conditiile legii."

47. La articolul 85, alineatele (1), (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 85
(1) Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
......................................
(4) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin.(1) si (2), anterior termenului de 18 luni, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2).
(5) Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj."

48. La articolul 86, alineatele (1), (5) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 86
(1) Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.
.........................................................................................................................
(5) Creditele prevazute la alin. (4) se acorda studentilor care infiinteaza sau dezvolta, individual sau impreuna cu alti studenti care indeplinesc conditiile prevazute la alin.(4), intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau care desfasoara o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata.
.........................................................................................................................
(8) Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau care desfasoara o activitate economica in calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor in conditii avantajoase."

49. La articolul 86^1, alineatele (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Fondurile prevazute la alin.(1) se acorda pentru infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, precum si activitati desfasurate de persoane fizice autorizate, care isi desfasoara activitatea in localitati confruntate cu fenomene de saracie si excluziune sociala din cauza nivelului ridicat al somajului.
......................................
(5) Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste, cu conditia ca, pe toate locurile de munca nou-create, sa incadreze in munca, pe perioada nedeterminata, someri pe care sa ii mentina in activitate cel putin 4 ani, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale infiintate de someri, precum si somerilor care au dobandit calitatea de persoane fizice autorizate sa desfasoare, in mod independent, o activitate economica."

50. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
"Art.87
(1) Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, precum si cuantumul maxim al acestora, ce pot fi acordate unui beneficiar, se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Intreprinderile familiale pot primi credite in conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile, proportional cu numarul membrilor acestora, iar intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice, proportional cu numarul persoanelor angajate sau, dupa caz, pentru finantarea propriului loc de munca.
(3) Intreprinderile familiale, intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice pot primi credite, in conditii avantajoase, daca cel putin unul dintre membrii intreprinderii familiale, respectiv intreprinzatorul titular al unei intreprinderi individuale si persoana fizica autorizata sunt asigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj si au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului.
(4) Intreprinderile familiale, intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice pot primi fonduri nerambursabile daca cel putin unul dintre membrii intreprinderii familiale, respectiv intreprinzatorul titular al unei intreprinderi individuale si persoana fizica autorizata au realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj, de minimum 24 de luni."

51. La articolul 88, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 88
(1) In cazul in care persoanelor angajate din randul somerilor le inceteaza raporturile de munca anterior implinirii celor 3 ani, respectiv 4 ani de la incadrare, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de munca, sa incadreze someri pe locurile de munca devenite vacante.
......................................
(4) In cazul in care unul dintre posturile existente la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil devine vacant, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant, sa incadreze alte persoane pe locurile de munca devenite vacante."

52. La articolul 93, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 93
(1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii."

53. Dupa articolul 93 se introduce o noua sectiune, Sectiunea a 3^1-a, cuprinzand articolele 93^1 - 93^8, cu urmatorul cuprins:
"
SECTIUNEA 3^1 - Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala


Art. 93^1
Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala, prevazuti la art.5 punctul IV^3, se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin:
a) acompaniament social personalizat;
b) activitati de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor;
c) subventionarea locului de munca.

Art. 93^2
(1) Acompaniamentul social personalizat, prevazut la art. 93^1 lit. a), se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin intermediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in baza unui contract de solidaritate, si constituie un ansamblu de servicii care se acorda in mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare sociala si constau in:
a) informare si consiliere profesionala;
b) mediere a muncii;
c) plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca, in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.
(2) Contractul de solidaritate prevazut la alin.(1) se incheie intre agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani.
(3) Modelul contractului de solidaritate se aproba prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 93^3
Activitatile de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor, in vederea integrarii pe piata muncii a acestor categorii de persoane, vizeaza:
a) constientizarea si promovarea prevederilor legii in randul actorilor regionali, locali si al partenerilor sociali;
b) diseminarea informatiilor privind avantajele incadrarii in munca a acestor categorii de persoane;
c) interactiunea directa cu angajatorii care dispun de locuri de munca vacante;
d) identificarea de angajatori de insertie.

Art. 93^4
(1) Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, prevazuti la art. 5 punctul IV^3, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza, lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda in situatia in care:
a) incadrarea in munca se realizeaza in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;
b) locul de munca pe care este incadrat tanarul este un loc de munca vacant, care a fost comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale;
c) sunt indeplinite si alte conditii prevazute de dispozitiile legale, stabilite potrivit prevederilor art. 95, pentru acordarea acestei sume.

Art. 93^5
Angajatorii care inceteaza raporturile de munca ale tinerilor cu risc de marginalizare sociala, anterior datei la care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare tanar cu risc de marginalizare pentru care a incetat raportul de munca anterior datei mentionate, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) lit. a).

Art. 93^6
(1) Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate, angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul care a fost incadrat in conditiile art. 93^4 beneficiaza, lunar, conform prevederilor legale, pentru aceasta persoana, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei.
(2) Valoarea indicatorului social de referinta, avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care tanarul prevazut la alin. (1) ar fi avut dreptul in conditiile legii, daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei, este valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data respectiva.
(3) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda angajatorului pe perioada mentinerii raporturilor de munca, dar nu mai mult de 2 ani.

Art. 93^7
(1) Sumele prevazute la art. 93^4 si 93^6 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihna.
(2) Pentru perioada in care raporturile de munca ale persoanei prevazute la alin. (1) sunt suspendate, sumele prevazute la art.93^4 si 93^6 nu se acorda.
(3) Modalitatea privind accesul tinerilor cu risc de marginalizare sociala la acompaniamentul social personalizat realizat de agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala, precum si acordarea sumelor prevazute la art. 93^4 si art. 93^6 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art.93^8
(1) Tinerii cu risc de marginalizare sociala, care au incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala un contract de solidaritate si carora, anterior datei de expirare a acestuia, le inceteaza raportul de munca la primul angajator de insertie, se pot incadra la un alt angajator de insertie cu contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.
(2) Cel de-al doilea angajator de insertie beneficiaza, lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de suma prevazuta la art. 93^4 alin. (1), pana la expirarea duratei contractului de solidaritate."

54. La articolul 95, dupa alineatul (1^1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^2)-(1^5), cu urmatorul cuprins:
"(1^2) Masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate, potrivit prevederilor prezentei legi, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru a caror acordare se prevede, potrivit dispozitiilor legale, incheierea de contracte sau conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(1^3) Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru acordarea a doua sau mai multor masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca a caror finantare se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform prevederilor legale, pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, numai de una din masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazute de lege.
(1^4) Sumele cuvenite pentru masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru a caror acordare se prevede, potrivit dispozitiilor legale, incheierea de conventii cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, se deduc de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(1^5) In cazul in care suma cuvenita, prevazuta la alin.(1^4), este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

55. La articolul 95, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Acordarea facilitatilor de natura ajutorului de minimis, prevazute de prezenta lege, se face in baza schemelor de ajutor de minimis, elaborate cu respectarea reglementarilor in domeniu, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca."

56. La articolul 100 alineatul (2), literele c) si e) vor avea urmatorul cuprins:
"c) orientarea activitatii catre nevoile persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si angajatorilor care se adreseaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin intocmirea planurilor individuale de actiune si promovarea unor servicii rapide si de calitate;
......................................
e) confidentialitatea datelor personale ale persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca inregistrate in evidenta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;"

57. La articolul 100, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare."

58. La articolul 106, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii ocuparii fortei de munca, in corelatie cu programele de dezvoltare economica si sociala, pe baza cerintelor la nivel national si european;"

59. La articolul 107, alineatele (2)-(4) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(3) Componenta Comisiei Nationale de Ocupare va fi stabilita pe baza nominalizarilor din partea ministerelor, sindicatelor si patronatelor si se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(4) Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat de directia cu atributii in domeniul ocuparii fortei de munca din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice."

60. Articolul 108 va avea urmatorul cuprins:
"Art.108
Comisia Nationala de Ocupare poate propune elaborarea, de catre institutiile de specialitate, a unor studii, rapoarte si analize privind piata muncii, care pot fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din alte surse de finantare."

61. Articolul 109 va avea urmatorul cuprins:
"Art.109
Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare este elaborat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si este supus spre aprobare acesteia."

62. La articolul 113, literele a), c) si h) vor avea urmatorul cuprins:
"a) nerespectarea prevederilor art. 10;
............................................
c) nedepunerea declaratiei prevazute la art.21, pentru perioade ulterioare datei de 1 ianuarie 2011;
............................................
h) necomunicarea datelor si informatiilor, altele decat cele prevazute la lit. k), solicitate in scris de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau agentiile pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege;"

63. La articolul 113, dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele k) si l), cu urmatorul cuprins:
"k) necomunicarea datelor, informatiilor, precum si neprezentarea tuturor inscrisurilor si oricaror alte date si documente solicitate de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in timpul desfasurarii controlului si in scopul indeplinirii atributiilor prevazute de lege;
l) nedepunerea, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, a declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2011."

64. La articolul 114 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) cele prevazute la lit. e), g), i), k) si 1), cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei;"

65. La articolul 114 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) cea prevazuta la lit. c), in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."

66. Articolul 116 va avea urmatorul cuprins:
"Art.116
(1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art.113 se realizeaza de organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Inspectiei Muncii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si de catre alte organe care, potrivit legii, au dreptul sa efectueze control.
(2) Organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor sanctiona contraventiile prevazute la art. 113 lit. a), d), e), h), i), j) si k), precum si contraventia prevazuta la lit. f), in ceea ce priveste nerespectarea art. 50 alin. (3).
(3) In situatia in care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile sale teritoriale, constata contraventia prevazuta la lit. c) a art. 113, sesizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea aplicarii sanctiunii prevazute de lege."

Art. II
(1) Prevederile art. I punctele 1, 2, 4-7, 21, 24-28, 30-34, 36-44, 46-56, 58-59, precum si ale art. III, ale art. IV si ale art. VI intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prevederile art. I punctul 44 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Art. III
(1) Prevederile art. 83 alin. (1), art. 84 si art. 88 alin. (1) si (4) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica angajatorilor care, la data intrarii in vigoare a art. I pct. 46, 47 si 52 din prezenta lege, prin conventiile sau contractele incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, aflate in derulare la aceasta data, au obligatia de a respecta alte termene decat cele prevazute la punctele respective.
(2) Prevederile art. 73^1 alin. (6) si ale art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si persoanelor care, la data intrarii in vigoare a dispozitiilor acestor articole, au beneficiat de drepturile prevazute la art. 73^1 alin. (1), art. 74 si art. 75 si se afla in perioada de 12 luni de la data incadrarii in munca in care exista obligatia de a-si mentine raporturile de munca sau de serviciu, conform legii.

Art. IV

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Sectiunea 1: "Accesul la un loc de munca", cuprinzand articolele 5-12, a Capitolului II din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2002.
(2) Conventiile incheiate potrivit prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi produc efectele pana la expirarea perioadei pentru care au fost incheiate.

Art. V

In termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice va modifica in mod corespunzator Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.149/2002.

Art. VI
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA

PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16133
 • Thank you received: 5254
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea 250/2013 pentru somaj #33828

RECTIFICARE referitoare la Legea nr. 250/2013 MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 3 septembrie 2013

In Legea nr. 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 24 iulie 2013, se face urmatoarea rectificare:

-la art. II, in loc de:
"Art. II. - (1) Prevederile art. I punctele 1, 2, 4-7, 21, 24-28, 30-34, 36-44, 46-56, 58-59, precum si ale art. III, ale art. IV si ale art. VI intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prevederile art. I pct. 44 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014."
se va citi:
"Art. II. - Prevederile art. I punctele 1, 2, 4-7, 21, 24-28, 30-34, 36-44, 46-56, 58-59, precum si ale art. III, ale art. IV si ale art. VI intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

Astfel, prevederea conform careia se elimina scutirea de la plata contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati in munca, pe durata nedeterminata, va intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea Legii 250/2013 in Monitorul Oficial.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16133
 • Thank you received: 5254
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea 250/2013 pentru somaj #33829

Care sunt noutatile introduse prin legea 250/2013?

1. Doua notiuni nou introduse


In primul rand sunt introduse doua noi notiuni nascute din realitatile perioadei pe care o traim: somer de lunga durata si tanar cu risc de marginalizarea sociala.

Citind definitia somerului de lunga durata cred ca s-ar regasi un numar impresionant de romani in aceasta categorie: persoana care este somera pe o perioada mai mare de 12 luni, in cazul persoanelor cu varsta de minimum 25 de ani si persoana care este somera pe o perioada de 6 luni, in cazul persoanelor cu varsta intre 16 ani si pana la implinirea varstei de 25 de ani. Oricum daca pana acum toti erau in aceeasi oala, acum cei de mai sus au o titulatura clara care practic ii catalogheaza ca fiind in bransa somerilor cu state vechi!

A doua notiune noua introdusa de legiuitor este cea a tanarului cu risc de marginalizare sociala. In aceasta categorie sunt considerate a fi persoanele cu varsta intre 16-26 ani care sunt someri si se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca de la locul unde domiciliaza. Acestia fie se afla in sistemul de protectie a copilului sau provin din acest sistem, fie au dizabilitati sau nu au familie sau aceasta nu ii poate asigura suportul necesar, fie au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate sau sunt victima traficului de persoane.

Avand in vedere realitatile unui 2013 in care multe persoane se incadreaza in categoria tanarului cu risc de marginalizare sociala, legiuitorul a introdus o sectiune speciala dedicata acestora in scopul promovarii si integrarii acestora pe piata muncii.
Posibilitatea de a fi promovati pe piata muncii se realizeaza pe trei cai:

A. Acompaniament social personalizat

Acesta se realizeaza de catre Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Munca prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de munca teritoriale, sens in care acestea din urma incheie un contract de solidaritate cu tanarul respectiv. Contractul se incheie pe o perioada de 3 ani, dar nu mai putin de 1 an daca la momentul perfectarii tanarul in cauza avea sub 26 de ani. Prin acest contract de solidaritate tinerii primesc in mod gratuit informare si consiliere profesionala, mediere a muncii, chiar si plasarea intr-un loc de munca ce corespunde pregatirii sale.

Avantajele angajatorului daca incadreaza in firma sa tineri cu risc de marginalizare sociala

Retineti ca daca un angajator incadreaza la el in unitate un tanar care are un contract de solidaritate respectivul angajator se va numi angajator de insertie. Acesta va primi din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru fiecare tanar o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta. Suma va fi primita de angajator pana la expirarea duratei contractului de solidaritate. Indicatorul social de referinta (ISR) este unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza prestatiile banesti suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj in scopul incadrarii in munca a anumitor persoane. In 2013 valoarea ISR este de 500 lei.

Angajatorul va primi bani de la bugetul asigurarilor de somaj daca angajeaza pe tineri cu contract de munca pe perioada determinata (pana cand expira contractul de solidaritate, adica maxim 3 ani) sau nedeterminata pe un loc de munca vacant care fusese comunicat de catre angajator catre agentia de ocupare de a fortei de munca.

Ce risca angajatorii daca inceteaza raporturile de munca anterior expirarii contractului de solidaritate?

Legiuitorul a stabilit ca intr-un astfel de caz, angajatorul va fi obligat sa restituie catre agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca sumele pe care le-a incasat pentru fiecare tanar cu risc de marginalizare plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la momentul incetarii raporturilor de munca.

Angajatorul va restitui aceste sume doar daca raporturile de munca au incetat: prin acordul partilor, prin admiterea cererii de reintegrare in functia ocupata in prezent de tanar a persoanei concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate. Concret sa presupunem ca angajatorul a concediat un salariat, postul acestuia a ramas vacant. Angajatorul a anuntat la agentia pentru ocuparea fortei de munca ca are un loc de vacant si este de acord sa incadreze in munca pe tanarul cu risc de marginalizare sociala. Intre timp, salariatul concediat, nemultumit, il actioneaza in judecata pe angajator, castiga si instanta dispune ca acesta sa fie reintegrat pe postul pe care acum lucra tanarul.

Angajatorul va restitui sumele primite si daca postul ocupat de tanar este desfiintat dintr-un motiv ce nu are legatura cu el, de exemplu ca urmare a unor dificultati economice au loc restructurari.

Ce se intampla daca dupa expirarea contractului de solidaritate, angajatorul mentine angajati tineri cu risc de marginalizare social?

Legiuitorul a decis ca in acest caz angajatorul va primi lunar din bugetul asigurarilor de somaj pentru fiecare tanar pe care il mentine angajat o suma egala cu 50% din indemnizatia de somaj pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca incetau din motive independente de angajat. Retineti ca aceasta suma se va acorda angajatorului pe durata mentinerii raporturilor de munca, dar nu mai mult de 2 ani.

Practic, statul incurajeaza angajatorii sa incadreze in munca astfel de persoane, sens in care le acorda ajutor banesc din bugetul asigurarilor de somaj.

Angajatorii vor primi sumele de bani pentru angajarea si mentinerea pe post dupa expirarea contractului de solidaritate a tinerilor cu risc de marginalizare proportional cu timpul efectiv lucrat de acestia in luna respectiva, inclusiv pe durata concediului de odihna. Daca raporturile de munca sunt suspendate, angajatorii nu vor primi sumele respective pe acea perioada.

Ce se intampla daca raportul de munca inceteaza anterior expirarii contractului de solidaritate?


In acest caz, tinerii cu risc de marginalizare sociala, pot sa se incadreze la un alt angajator de insertie care la randul sau va primi lunar sumele respective de la bugetul asigurarilor se somaj.

B. Activitati de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare social in randul angajatorilor


Acesteau au ca scop sa promoveze in randul angajatorilor avantajele incadrarii in munca a acestor persoane, identificarea locurilor vacante si a potentialilor angajatori de insertie.

C. Subventionarea locului de munca


Acordarea de sume de bani catre angajatori pentru a-i stimula sa acorde sansa de a lucra acestei categorii de persoane.
Daca aceste modificari legislative vor avea efectul dorit, atunci somerii vor putea zambi gandind cu speranta la viitor. Pana la urma „zambetul este ca stergatorul de parbriz: nu opreste ploaia, dar iti permite sa iti vezi de drum.„ ( Jeanne Wasbro).

Legiuiorul a stabilit anumite avantaje pentru angajatorii care dau o sansa tinerilor absolventi sau somerilor peste 45 ani sau acelora care sunt parinti singuri si sunt in cautarea unui loc de munca. De asemenea, a stabilit conditiile acordarii, suspendarii, incetarii platii indemnizatiei de somaj, precum si posibilitatea de a putea primi din nou somajul dupa ce au incetat cauzele ce au dus la suspendarea sa. In dorinta de a-i stimula pe someri sa caute un loc de munca si sa reuseasca sa se angajeze, legiuitorul a stabilit prin legea 250/2013 anumite avantaje materiale de care vor beneficia cei care isi gasesc un loc de munca.

Toate aceste aspecte le vom dezbate pe larg in partea a doua a articolului.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16133
 • Thank you received: 5254
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea 250/2013 pentru somaj #33830

Seria noutatilor aduse de Legea 250/2013 asa cum au fost discutate in articolul anterior continua, si pe langa notiunile introduse si facilitatile oferite, aflam ca legiuitorul a mai introdus si:

2. Obligatii noi pentru angajatori


Acestia trebuie sa comunice agentiei de ocupare a fortei de munca ocuparea locului vacant in termen de o zi de la incadrarea unei persoane pe acel loc. Daca au angajat persoane cu contract individual de munca sau munca temporara (cu exceptia celor ce sunt pensionari), functionari publici sau soldati si gradati voluntar, au obligatia de a depune Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale conform Codului Fiscal, de a calcula lunar si de a plati contributia la bugetul asigurarilor de somaj.

Noi avantaje pentru angajatori daca angajeaza absolventi ai unor institutii de invatamant
Pentru a oferi sansa unui loc de munca pentru proaspetii absolventi, legiuitorul a decis ca angajatorii care ii incadreaza in munca pe durata nedeterminata vor primi pe o perioada de 12 luni pentru fiecare absolvent o suma de bani diferentiata in functie de institutia absolvita.

Astfel, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii suma primita este egala cu valoarea indicatorului social de referinta de la data incheierii contractului (in 2013 este 500 lei), pentru absolventii invatamantului secundar superior sau postliceal suma este mai mare, adica de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta. Daca vor fi angajati absolventii invatamantului superior suma va fi mai mare, adica de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta.

Retineti ca angajatorii sunt obligati sa ii mentina angajati pe absolventi cel putin 18 luni. Ca si in cazul angajarii tinerilor cu risc de marginalizare sociala, daca angajatorul nu va respecta obligatia de a-i mentine angajati 18 luni, va restitui sumele de bani primite de la bugetul asigurarilor de somaj daca contractul de munca inceteaza pentru aceleasi motive aratate in cazul tinerilor cu risc de marginalizare sociala. In plus, in cazul absolventilor, legiuitorul a mai prevazut un motiv de incetare a contractului de munca care il va obliga pe angajator sa restituie sumele: daca absolventul nu corespunde profesional pentru acel post.

Avantaje pentru angajator daca angajeaza pe durata nedeterminata someri de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici ai familiilor monoparentale


Legiuitorul a decis ca angajatorul care le va intinde o mana de ajutor acestor categorii de persoane sa primeasca timp de 1 an o suma egala cu valoarea indicativului social de referinta in vigoare la acel moment cu conditia de a-i mentine angajati cel putin 18 luni. Daca nu respecta termenul de 18 luni, angajatori vor trebui sa restituie sumele primite in aceleasi conditii ca in cazul tinerilor cu risc de marginalizare sociala.

Daca un angajator incadreaza in munca o persoana pe care o mentine pe post 6 luni, atunci va beneficia de reducerea sumei ce reprezinta contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj. Daca raporturile de munca intre angajator si persoanele angajate din randul somerilor inceteaza anterior implinirii a 3 ani de la angajare, atunci angajatorul va fi obligat ca in termen de 60 de zile de la incetarea acestora sa incadreze someri pe locurile vacante. In prevederea anterioara termenul pentru incadrare pe locurile vacante era de 30 zile.

3. Noi drepturi pentru beneficiarii indemnizatiei de somaj

Daca angajatorul nu are sediul social sau reprezentanta in Romania, cei interesati se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania prin incheierea unui contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca de la domiciliul sau resedinta lor. Pentru a putea incheia acest contract, persoanele respective trebuie sa fie asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si in sistemul public de pensii si sa nu fie pensionari insa venitul lunar pentru care se pot asigura cei interesati nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara (de la 1 iulie 2013 este de 800 lei) si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut care este de 2.223 lei.

Potrivit modificarilor aduse de legiuitor in 2013, nu vor beneficia de indemnizatia de somaj absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care in momentul in care solicita acordarea acestui drept au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau posturi.

Noi cazuri de incetare a platii indemnizatiei de somaj pentru beneficiari


- de la data angajarii pe baza de contract in situatia soldatilor si gradatilor voluntar;
- de la data promovarii concursul national de rezidentiat pe locuri sau posturi;
- de la data la care o persoana desfasoara timp de mai bine de 12 luni o activitate in baza careia realizeaza venituri din drepturi de autor (de exemplu, scrierea si publicarea unei carti).

Noi cazuri de suspendare a platii indemnizatiei de somaj pentru beneficiari


- pe durata in care persoana indeplineste serviciul militar activ;
- la data incadrarii in munca pe o perioada de cel mult 12 luni;
- pe perioada acordarii platilor compensatorii daca se acorda de la bugetul asigurarilor de somaj;
- pe perioada acordarii indemnizaţiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizaţiei de maternitate si a indemnizaţiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap;
- de la data inceperii desfasurarii unei activitati pentru o perioada mai mica de 12 luni in baza careia se realizeaza venituri din drepturi de autor;
- la data obtinerii autorizarii pentru mentinerea indemnizatiei de somaj de catre persoana care pleaca in spatiul Uniunii Europene sau in Elvetia pentru a-si cauta un loc de munca. Suspendarea platii se face pe o perioada de 3 sau 6 luni.

Cum se reia plata indemnizatiei de somaj dupa ce a fost suspendata?

Beneficiarul va face o cerere in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data incetarii cazului ce a generat incetarea platii somajului. Reluarea platii acestei indemnizatii se face in cel mult 3 luni de la momentul suspendarii.

Exceptia de la regula de mai sus apare in cazul repunerii in plata pentru persoana care pleaca in spatiul Uniunii Europene sau in Elvetia pentru a-si cauta un loc de munca. In aceasta situatie se disting doua cazuri de la care se face repunerea in plata:

- daca persoana intra sub incidenta dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile Uniunii Europene referitoare la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Uniunii Europene, de la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii;
- daca persoana intra sub incidenta referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si masurile adoptate in acest sens, de la data stabilita potrivit reglementarilor Uniunii Europene, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii sau 6 luni de la data suspendarii cu aprobarea agentiei pentru ocuparea fortei de munca de la domiciliul persoanei.

Alte modificari benefice ce vor stimula piata muncii


Cei care beneficiau de somaj (persoanele care si-au pierdut locul de munca din motive neimputabile lor) si se angajeaza cu norma intreaga nu vor pierde indemnizatia de somaj, ci vor primi o suma lunara in cuantum de 30% din valoarea indemnizatiei de somaj din momentul angajarii si pana la sfarsitul perioadei pentru care ar fi primit somajul daca nu si-ar fi gasit de lucru.

Absolventii institutiilor de invatamant care au minim 16 ani si s-au inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca si care reusesc sa se angajeze pe o durata de mai mult de 12 luni vor primi la momentul angajarii de la bugetul asigurarilor de somaj o prima de incadrare egala cu indicativul social de referinta (in 2013 vor primi 500 lei).

Cei care au primit prima de incadrare o vor pastra, chiar daca le inceteaza raportul de munca anterior celor 12 luni de la angajare, daca reusesc in termen de 30 de zile sa se angajeze in alta parte in aceleasi conditii (adica tot pentru o perioada mai mare de 12 luni). Sa presupunem ca o persoana se angajeaza in mai si isi pierde locul de munca in iulie. Daca pana in august va reusi sa se angajeze la alt angajator pentru mai mult de 1 an, va primi prima de incadrare.

Legiuitorul a stabilit ca prima de incadrare si prima de instalare se vor acorda si somerilor de lunga durata care nu beneficiaza de indemnizatia de somaj. Prima de instalare se acorda persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatia de somaj se angajeaza in alta localitate si acest fapt ii determina sa isi schimbe domiciliul. Ea este in cuantum de 7 ori valoarea indicatorului social de referinta. Retineti ca cele doua categorii de prime numite prime de mobilitate nu se cumuleaza si nu se achita lunar, ci se platesc intr-o singura transa in cazurile in care persoana beneficiaza de ele.

Nu vor beneficia de primele de mobilitate cei care au mai avut o astfel de prima in ultimele 36 de luni anterioare solicitarii, cei care s-au angajat in locul unde au avut raporturi de munca in ultimii 2 ani, absolvenţii licenţiaţi ai facultaţilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi.

Angajatii vor fi obligati sa restituie prima de instalare, de incadrare daca contractul de munca inceteaza intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca din urmatoarele motive: prin acordul partilor, prin demisie, ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse cu inchisoarea de la data ramanerii definitive a hotararii, din cauza interzicerii exercitarii unei profesii ca masura de siguranta, daca salariatul a savarsit o abatere grava sau salariatul este arestat preventiv pentru mai mult de 30 de zile.

Ce s-a dorit prin aceste modificari si completari?

Scopul principal este acela de a dezgheta piata muncii si de a oferi sansa unui loc de munca unor categorii considerate a fi dezavantajate fie din lipsa experientei, fie din cauza varstei sau a statutului social. In esenta legiuitorul urmareste atat rezolvarea problemei somajului, cat si stimularea angajatorilor in a angaja someri, sens in care ii sprijina financiar.

Sunt sigura ca desi multe usi vi s-au inchis in fata, fiecare va reusi pana la urma sa isi gaseasca locul potrivit pentru a putea munci. Desi poate ca de multe ori ati fost dezamagiti ca nu ati obtinut un loc de munca atat de repede pe cat v-ati fi dorit, nu uitati ce spunea Albert Einstein „le sunt recunoscator tuturor celor care m-au refuzat in viata. Datorita lor am reusit pe cont propriu.”
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16133
 • Thank you received: 5254
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.