Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordinul ANAF nr. 3.361/2013

Ordinul ANAF nr. 3.361/2013 #34455

Ordinul nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 29.10.2013.

Ordinul nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar


Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 211 lit. e) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1.

(1) Se aprobă modelul, conţinutul, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a următoarelor formulare:

1. Certificatul de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar, prevăzut în anexa nr. 1;
2. Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) pct. 1, denumit în continuare certificat, se utilizează de către contribuabilii persoane fizice în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare
Codul fiscal, şi se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

(3) În vederea eliberării certificatului, contribuabilul însuşi sau prin împuternicit depune la organul fiscal la care acesta îşi are domiciliul fiscal, denumit în continuare organ fiscal competent, cererea prevăzută la alin. (1) pct. 2. La cerere contribuabilul va ataşa în mod obligatoriu şi o copie a documentelor din care rezultă că suma a fost plătită la bugetul de stat.

(4) Certificatul se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal
al contribuabilului.

Art. 2.

(1) Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidenţa fiscală a contribuabilului figurează ca achitată acciza datorată pentru produsele provenite din achiziţii intracomunitare prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) din Codul fiscal.

(2) În situaţia în care se constată că în evidenţa fiscală obligaţia prevăzută la alin. (1) figurează ca fiind stinsă, organul fiscal competent eliberează certificatul în termen de maximum
3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, iar în caz contrar înştiinţează despre acest fapt contribuabilul.

(3) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent transmite acestuia zilnic încasările reprezentând accize aferente vehiculelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) din Codul fiscal.

Art. 3.
Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4.

Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 24 octombrie 2013.
Nr. 3.361.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Ordinul ANAF nr. 3.361/2013 #34456

ANEXA Nr. 1MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia generală regională a finanţelor publice . . . . . . . . . .
Administraţia judeţeană a finanţelor publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serviciul fiscal municipal/orăşenesc/comunal . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . .
Data emiterii . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAT
de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar


Ca urmare a cererii nr. . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . se atestă faptul că, la data prezentei, dl/dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
cu domiciliul fiscal în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a achitat suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei, reprezentând accize aferente vehiculelor achiziţionate
intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
cu documentul de plată nr. . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . .

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la înmatricularea vehiculelor şi este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L.S. Întocmit
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului "Certificat de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar"

1. Denumire: "Certificat de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar"
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire: se utilizează formularul pus la dispoziţie de către organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
4. Se utilizează pentru atestarea plăţii accizelor aferente vehiculelor achiziţionate intracomunitar, prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul efectuării primei înmatriculări în România a acestora.
5. Se întocmeşte în două exemplare de compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, în format hârtie pentru comunicare şi arhivare.
6. Circulă în format hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii:
- un exemplar la contribuabil, în format hârtie;
- un exemplar la dosarul fiscal, în format hârtie.
7. Se arhivează în format hârtie la dosarul fiscal al contribuabilului.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Ordinul ANAF nr. 3.361/2013 #34458

ANEXA Nr. 2CERERE
de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar


A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1. Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Date privind domiciliul fiscal:
judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sectorul . . . . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . , et. . . . . . . , ap. . . . . . . , codul poştal . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

1. Reprezentare prin împuternicit □
Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . . .
2. Date de identificare a împuternicitului
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sectorul . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . , et. . . . . . . , ap. . . . . . . , codul poştal . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . .
Cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOLICIT:

Confirmarea plăţii sumei de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei, reprezentând accize aferente vehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) şi i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionate intracomunitar, achitată cu documentul de plată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*) nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Se menţionează felul documentului de plată (OPT, chitanţă etc.)


Menţionez că certificatul îmi este necesar în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculului/vehiculelor pentru care se atestă plata accizelor.


Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.N.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . /. . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . .

Se completează de către organul fiscal.

Denumirea organului fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . ., data înregistrării . . . . ./. . . . . . . . /. . . .
Numele şi prenumele persoanei care a verificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Număr de legitimaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului "Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar"

1. Denumire: "Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plăţii accizelor, în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar"
2. Format: A4/t1
3. Se tipăreşte într-un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
4. Se difuzează gratuit.
5. Se utilizează la eliberarea certificatului.
6. Se întocmeşte într-un exemplar de contribuabil sau de către împuternicit.
7. Circulă la organul fiscal.
8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Ordinul ANAF nr. 3.361/2013 #34488

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5261
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.