Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea 448/2006 coroborata cu Legea 263/2010

Legea 448/2006 coroborata cu Legea 263/2010 #35310

Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice din 30.10.2013


In vigoare de la 12.11.2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 12.11.2013.

Avand in vedere prevederile art. 35 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 448/2006, potrivit carora persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii medico-psihosociale, la un asistent personal,
luand in considerare dispozitiile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 263/2010, potrivit carora pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix,

se stabilesc urmatoarele:

Art. 1.
(1) Persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal, care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 sau pentru asistent personal.
(2) In situatia in care optiunea se exprima pentru asistent personal, persoana cu handicap grav, care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru angajarea asistentului personal sau pentru primirea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav.
(3) Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazute la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav, nu poate fi cumulat cu dreptul la acordarea indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 din Legea nr. 263/2010.
(4) Optiunea pentru unul dintre drepturile prevazute la alin. (3) se exercita de la data de la care beneficiarii acestora se incadreaza atat in categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cat si in cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal.

Art. 2.
(1) In situatia in care incadrarea persoanei in grad de handicap grav, cu drept la asistent personal, este ulterioara inscrierii la pensie de invaliditate gradul I, optiunea prevazuta la art. 1 alin. (1) se exprima prin cerere adresata directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti, denumita in continuare DGASPC, din raza teritoriala de domiciliu al persoanei.
(2) Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la DGASPC, iar celalalt exemplar se transmite, de catre DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei in cauza, modelul cererii fiind prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura.
(3) In cazul in care beneficiarul opteaza pentru asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite o copie a cererii primariei in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap.

Art. 3.

(1) In situatia in care inscrierea la pensie de invaliditate gradul I este ulterioara incadrarii in grad de handicap grav cu drept la asistent personal, optiunea prevazuta la art. 1 alin. (1) se exprima prin cerere adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii, odata cu depunerea dosarului administrativ de pensie.
(2) Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la casa teritoriala/sectoriala de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie, iar celalalt exemplar se transmite, de catre casa teritoriala/sectoriala de pensii, la DGASPC. In cazul in care optiunea exprimata este pentru asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite, ulterior, o copie a cererii catre primaria in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap, modelul acestei cereri fiind prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura.

Art. 4.

Cererile prin care beneficiarii isi exprima optiunea prevazuta la art. 1, conform prezentei proceduri, pot fi depuse de catre titularul dreptului, personal sau, dupa caz, prin reprezentantul sau legal sau mandatar.

Art. 5.

Prevederile art. 2-4 se aplica si in cazul in care, ca urmare a reevaluarii/revizuirii medicale, persoana detine atat calitatea de persoana cu handicap grav, cu drept la asistent personal, cat si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I.

Art. 6.
Schimbarea ulterioara a optiunii prevazute la art. 2 si 3, inclusiv dupa data trecerii la pensie pentru limita de varsta, se exprima prin cerere adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii sau, dupa caz, DGASPC, in functie de drepturile pentru care opteaza persoana. In aceasta situatie suspendarea platii drepturilor incompatibile se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea la una din cele doua institutii, in scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi.

Art. 7.
DGASPC gestioneaza toate informatiile referitoare la persoanele cu handicap grav, inclusiv cele referitoare la optiunile acestora: angajarea asistentilor personali si plata indemnizatiilor efectuate de catre DGASPC sau, dupa caz, de catre primaria in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap grav.

Art. 8.
(1) Schimbul de date intre casele teritoriale/sectoriale de pensii si DGASPC, cu privire la persoanele cu handicap grav cu drept la asistent personal si pensionarii de invaliditate gradul I, se efectueaza lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, pe baza protocoalelor de colaborare incheiate intre aceste institutii.
(2) In baza protocolului de colaborare prevazut la alin. (1) se transmit lunar liste cuprinzand urmatoarele informatii:
a) numele/prenumele beneficiarului;
b) adresa de domiciliu a beneficiarului conform actului de identitate;
c) codul numeric personal;
d) dreptul de care beneficiaza: asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav/indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010.

Art. 9.
In cazul in care se constata ca o persoana beneficiaza, prin cumul, atat de indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010, cat si de asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv de indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, plata drepturilor prevazute de Legea nr. 448/2006 se suspenda pana la data la care beneficiarul isi va exprima optiunea in conditiile prevazute la art. 2-4.

Art. 10.
Sarcina constituirii si recuperarii debitelor, in limita termenului de prescriptie extinctiva, reprezentand drepturi incasate necuvenit, revine institutiei care a acordat dreptul pentru care persoana nu a optat.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea 448/2006 coroborata cu Legea 263/2010 #35311

ANEXA Nr. 1 la procedura

CERERE


1 Prezenta cerere se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar ramane la directia generala de asistenta sociala si protectia copilului judeteana, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti, iar celalalt exemplar se transmite, de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului judeteana, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti, casei teritoriale/sectoriale de pensii.

Subsemnatul (a), ............................................, avand codul numeric personal................................................., domiciliat (a) in localitatea............................., str............................. nr..........., bl..........., sc..........., et..........., ap..........., judetul.................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria....... nr...................., eliberat de................................. la data de...................., nascut (a) la data de................. in localitatea/judetul................................., fiul (fiica) lui............................. si al (a)............................., pensionar de invaliditate gradul I, potrivit Deciziei medicale asupra capacitatii de munca nr............, emisa de............, persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal, potrivit Certificatului de incadrare in grad de handicap nr............., eliberat de..............., cunoscand prevederile art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca, la data prezentei, beneficiez/nu beneficiez de indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si optez pentru:

- asistent personal;
- indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din aceeasi lege, in cazul persoanei cu handicap vizual grav;
- indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Legea 448/2006 coroborata cu Legea 263/2010 #35312

ANEXA Nr. 2 la procedura

CERERE


1 Prezenta cerere se intocmeste in doua exemplare, un exemplar va ramane la casa teritoriala/sectoriala de pensii, celalalt exemplar se va transmite, de catre casa teritoriala/sectoriala de pensii, directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti.

Subsemnatul (a)............................................, avand codul numeric personal................................................., domiciliat (a) in localitatea............................., str............................. nr..........., bl..........., sc..........., et..........., ap..........., judetul.................., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria....... nr...................., eliberat de................................. la data de...................., nascut (a) la data de................. in localitatea/judetul................................., fiul (fiica) lui............................. si al (a)............................., persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal potrivit Certificatului de incadrare in grad de handicap nr............., eliberat de................, incadrata in gradul I de invaliditate, potrivit Deciziei medicale asupra capacitatii de munca nr............., emisa de....................., cunoscand prevederile art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca, la data prezentei, beneficiez/nu beneficiez de asistent personal/indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din aceeasi lege, in cazul persoanei cu handicap vizual grav, si optez pentru:

- asistent personal;
- indemnizatie lunara prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din aceeasi lege, in cazul persoanei cu handicap vizual grav;
- indemnizatie de insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Legea 448/2006 coroborata cu Legea 263/2010 #35971

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Petru, Mona si Dan