Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020

Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 #37848

H O T A R A R E
pentru aprobarea Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020 si a Planului de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationaleAvand in vedere dispozitiile art.1, alin.(5), lit. a) si pe cele ale art. 11, lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului Romaniei şi a ministerelor, cu modificarile şi completarile ulterioare,
Ținand cont de prevederile art. 5, lit. a) si ale art. 2, alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2, lit. a, din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020, denumita in continuare Strategie nationala, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba Planul de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationale, denumit in continuare Plan de actiuni, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 3
Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum şi autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a duce la indeplinire masurile specifice domeniului lor de activitate prevazute in Planul de actiuni.

Art. 4
Finantarea necesara indeplinirii masurilor prevazute in Planul de actiuni se realizeaza de catre fiecare institutie/autoritate publica implicata, prin absorbtia fondurilor europene nerambursabile şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinantarea proiectelor realizate cu acestea, alte fonduri nerambursabile, precum şi in limita fondurilor aprobate anual in bugetul institutiilor publice implicate.

Art. 5
La data intrarii in vigoare a prezentei, Hotararea Guvernului nr. 1088/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind serviciile de sanatate şi a Planului de actiune pentru reforma sectorului de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 696 din 3.08.2004 se abroga.

Art. 6
Anexele nr. 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


PRIM-MINISTRU

VICTOR VIOREL PONTA
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 #37849

NOTA DE FUNDAMENTARE

SECTIUNEA 1
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV: Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020 si a Planului de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationale

SECTIUNEA A 2-A
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV


In cadrul conditionalitatilor derivate din Concluziile Consiliului European de primavara, concluziile consiliilor sectoriale, recomandarile Comisiei din Analiza Anuala a Cresterii si in cadrul conditionalitatilor ex-ante formulate de catre Comisia Europeana, in perspectiva incheierii Acordului de parteneriat pentru perioada 2014-2020, sunt prevazute strategii sectoriale care trebuie elaborate si adoptate pana la sfarsitul anului 2014.

Strategia este menita sa sigure o articulare ferma nu doar la contextul european, la cele 7 initiative emblematice ale Uniunii Europene, ci si la direcțiile strategice formulate in „Strategia Europa 2020” (Health 2020) a Organizatiei Mondiale a Sanatatii Regiunea Europa. Documentul strategic este elaborat in contextul procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 2014 – 2020 si reprezinta viziunea strategica justificata de necesitatea indeplinirii conditionalitatii ex-ante prevazuta de Pozitia Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat si a programelor in Romania pentru perioada 2014 – 2020, precum si a recomandarilor de tara formulate de Comisia Europeana cu privire la sectorul sanitar. Strategia constituie o conditionalitate a Guvernului Romaniei, o preconditie pentru ca Romania sa poata accesa fonduri structurale in domeniul sanatatii pe perioada exercitiului financiar european 2014-2020.

Totodata, cadrul general de dezvoltare a politicilor de sanatate pentru perioada 2014-2020 tine cont de masurile de reforma propuse in „Analiza functionala a sectorului de sanatate in Romania” realizata de expertii Bancii Mondiale. Include directii strategice negociate cu reprezentantii organismelor financiare internationale si Comisiei Europene.

Valorile esentiale care au stat la baza elaborarii Strategiei se refera la: plasarea pacientului - a cetateanului in general - in centrul sistemului de sanatate; ancorarea politicilor publice din sector in evidente cu asigurarea valorii adaugate pentru banii investiti; accentul crescut pe calitate - la nivelul structurilor, proceselor si rezultatelor serviciilor de sanatate, dar si in privinta managementului si a informatiei din sanatate folosita pentru fundamentarea si luarea deciziei. Aceasta abordare presupune o schimbare a mecanismelor decizionale si responsabilizarea actorilor implicati, astfel incat sa fie asigurata o mai buna adecvare la nevoile de sanatate ale populatiei, concomitent cu responsabilizarea directa a celor care iau deciziile in fata comunitatii.

Strategia propusa se incadreaza in Strategia Fiscal Bugetara pentru perioada 2014-2016, propunand ramanerea la bugetele alocate deja pentru anul in curs – 2014 -, bugete sensibil egale pentru anul 2015 si cresteri marginale de bugete incepand cu 2016 pana in 2020, dar si masuri coroborate cu finantari planificate sau anticipate din surse externe.

1. Descrierea situatiei actuale

Ministerul Sanatatii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, reprezinta autoritatea centrala in domeniul asistentei de sanatate publica. Ministerul Sanatatii indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza politici, strategii si programe de actiune in domeniul sanatatii populatiei, in acord cu Programul de guvernare, coordoneaza si controleaza implementarea politicilor, strategiilor si programelor din domeniul sanatatii populatiei, la nivel national, regional si local;
b) evalueaza si monitorizeaza starea de sanatate a populatiei, ia masuri pentru imbunatatirea acesteia si informeaza Guvernul referitor la indicatorii de sanatate, tendintele de evolutie si despre masurile necesare pentru imbunatatirea acestora;
c) reglementeaza modul de organizare si functionare a sistemului de sanatate;
d) monitorizeaza, controleaza si evalueaza activitatea institutiilor sanitare si ia masuri pentru imbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate populatiei;
e) asigura, in colaborare cu institutiile administratiei publice centrale si locale, resursele umane, materiale si financiare necesare functionarii institutiilor din sistemul public de sanatate;
f) colaboreaza cu reprezentantii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, cu cei ai societatii civile si cu mass-media in scopul educatiei pentru sanatate a populatiei si adoptarii unui stil de viata sanatos;
g) elaboreaza, implementeaza si coordoneaza programe nationale de sanatate, in scopul realizarii obiectivelor politicii de sanatate publica;

Principalele probleme identificate in cadrul sistemului de sanatate sunt:

- instabilitatea cadrului legislativ si multiplele schimbari de conceptie in ceea ce priveste politicile publice din sectorul de sanatate;
- subfinantarea sistemului de sanatate;
- inegalitati majore in ceea ce priveste profilul determinantilor starii de sanatate (socio-economici, de mediul fizic de viata si caracteristicile individuale si comportamentale);
- inechitati rural-urban in accesul la servicii de sanatate si in randul unor grupuri vulnerabile;
- directionarea cu prioritate a resurselor catre serviciile curative, in detrimentul celor cu caracter preventiv;
- suprautilizarea serviciilor acordate in regim de spitalizare continua;
- accesul limitat la servicii de asistenta medicala comunitara;
- asistenta medicala ambulatorie de specialitate insuficient dezvoltata generand liste lungi de asteptare sau costuri suplimentare pentru pacienti;
- infrastructura de sanatate deficitara si subutilizarea serviciilor TIC in sector (E-sanatate);
- capacitate de planificare strategica si de gestionare eficace a sectorului redusa.

Prin Programul de Guvernare 2013 – 2016, Guvernul Romaniei si-a asumat dezvoltarea de politici sociale sustenabile care sa ofere accesul liber si egal la sanatate a populatiei, definirea unei strategii pe termen lung care sa combine cresterea eficientei sectorului de sanatate cu cresterea graduala a finantarii publice cu un puternic impuls de a spori finantarea privata, inclusiv dezvoltarea asigurarilor private pentru cei care isi permit si stabilirea unor masuri compensatorii pentru cei defavorizati.

Romania, in conformitate cu Strategia Europa 2020, are obligatia de a dezvolta politici publice adecvate pentru asigurarea sanatatii populatiei, inclusiv prin dezvoltarea serviciilor de ingrijire de lunga durata, ca masuri de suport destinate persoanelor varstnice.

In prezent, nu exista o strategie sectoriala in domeniul sanatatii, conform aliniate conditionalitatii ex-ante in domeniul sanatatii. In plus, termenele cuprinse in planul de actiuni pentru implementarea Strategiei nationale privind serviciile de sanatate aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1088/2004 au fost depasite.

2. Schimbari preconizate

Restructurarea sistemului serviciilor de sanatate este prevazuta pe niveluri de ingrijiri, promovand descentralizarea si regionalizarea asistentei medicale. Schimbarile preconizate vizeaza:

- dezvoltarea de servicii de sanatate minimale si de baza, accesibile tuturor, de calitate si cost-eficace, cu accent pe preventie;
- mai buna integrare a asistentei medicale prin consolidarea serviciilor clinice ambulatorii pentru cresterea ponderii afectiunilor rezolvate in ambulatoriul de specialitate si reducerea numarului de cazuri de spitalizare continua;
- reorganizarea serviciilor spitalicesti si asigurarea continuitatii ingrijirilor.

Toate acestea sunt subsumate intentiei de a consolida sistemul de sanatate astfel incat sa raspunda echitabil nevoilor de sanatate ale populatiei, in conditii de eficacitate si eficienta optimizate.
Pe abordarea de tip populational prin interventii de sanatate publica, proiectul de act normativ are ca scop asigurarea accesului populatiei prin programele nationale de sanatate la o gama cat mai larga de servicii de prevenire si depistarea precoce, a caror cost-eficacitate a fost demonstrata, cu efecte favorabile pe termen mediu-lung asupra starii generale de sanatate a populatiei - si implicit asupra productivitatii individului, a cheltuielilor din sectorul de sanatate si social. Cresterea accesibilitatii, calitatii si eficacitatii serviciilor cu caracter preventiv se va realiza ca urmare a implementarii unor interventii si masuri de sanatate publica care sa faca diferenta in punctele critice, in functie de problematica de sanatate vizata.

Adoptarea Strategiei prin Hotarire de Guvern face posibila mobilizarea de resurse din Fondurile Structurale in cadrul exercitiului de programare 2014-2020 al Uniunii Europene.

Actul normativ responsabilizeaza toti actorii din sistemul sanatate asupra nevoilor reale de sanatate ale populatiei, urmarindu-se o mobilizare mai mare in ceea ce priveste asigurarea resurselor financiare necesare functionarii structurilor din sanatate, o alocare si utilizare mai eficienta a acestora.

Ministerul Sanatatii isi va consolida functiile strategice, de dezvoltare de politici de sanatate si de reglementare in beneficiul sanatatii populatiei.

In urma acestor interventii sistemul de sanatate din Romania va trebui sa indeplineasca urmatoarele caracteristici minimale:

- sa furnizeze, permanent, servicii de sanatate integrate, bazate pe relatii de ingrijire continua, in care pacientul sa primeasca serviciile medicale de care are nevoie, la toate nivelurile de asistenta;
- organizarea sistemului va facilita accesul sporit la informatii relevante al tuturor actorilor din sistemul de sanatate, toate acestea urmand a fi facilitate conform strategiei de informatii din sanatate;
- sistemul sanitar isi va creste transparenta, punand la dispozitia pacientilor si familiilor acestora informatii care sa le permita sa ia decizii informate atunci cand aleg un furnizor de servicii de sanatate sau alternativele de tratament;
- politicile publice de la cele de alocare a resurselor la nivel national, pana la cele legate de metodele de diagnostic si tratament vor fi bazate pe cele mai bune cunostinte stiintifice si tehnologice existente;
- asigurarea calitatii serviciilor medicale va deveni un element fundamental al sistemului;
- siguranta va fi o caracteristica de baza a sistemului. Reducerea riscului si asigurarea sigurantei pacientului va fi sprijinita prin sistemele si procedurile informationale propuse si prin sistemul de monitorizare a calitatii, care vor ajuta la recunoasterea, prevenirea si diminuarea erorilor;
- optimizarea sistemului se va axa pe facilitarea cooperarii intersectoriale, esentiala pentru abordarea determinantilor sanatatii cu impact crescut asupra sanatatii;
- finantarea solicitata in cadrul componentelor strategice vizeaza reabilitarea, modernizarea si constructia de infrastructura de sanatate (spitale regionale, judetene, ambulatorii de specialitate, s.a), cresterea capacitatii administrative, formarea profesionistilor din sanatate, solutii e-sanatate si interventii intersectoriale care sa genereze imbunatatirea indicatorilor de sanatate si promovarea incluziunii sociale.

3. Alte informatii (**)

SECTIUNEA A 3-A
IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV


1. Impactul macroeconomic

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Prezentul proiect de act normativ are impact pozitiv asupra mediului de afaceri: numarul mare de obiective de constructii si de furnizare de echipamente va avea un efect pozitiv asupra afacerilor din domeniul constructiilor, a tehnologiilor si echipamentelor medicale, transporturilor, etc.
Programele de screening populational organizat vor solicita mai mult laboratoarele de citologie si clinicile de tratament ale cazurilor identificate; pe termen lung, mediul de afaceri va beneficia de o forta de munca mai sanatoasa, strategia avand o puternica abordare preventiva cu depistarea precoce si tratarea principalelor boli cronice din populatie: diabet zaharat, boli cardiace-cerebrovasculare, cancere, etc, un control eficace al bolilor transmisibile impovaratoare asupra populatiei si sistemului de sanatate si, nu in ultimul rand, imbunatatirea starii de sanatate a mamei si copilului (cu reducerea in continuarea a indicilor de mortalitate materno-infantile, s.a.).

In ansamblu, atingerea majoritatii obiectivelor vizate prin strategie vor contribui la cresterea sperantei de viata, inclusiv a sperantei de viata sanatoasa, si imbunatatirea starii de sanatate a indivizilor cu beneficii de asteptat pentru mediul de afaceri prim prisma unei mai bune competitivitati si perfomante a fortei de munca active din Romania.

3. Impactul social

Prezentul proiect va avea ca rezultate cresterea calitatii si a accesului la servicii medicale, cresterea gradului de satisfactie a pacientilor si a personalului medical. Pe termen lung se asteapta imbunatatirea indicatorilor starii de sanatate la nivel national, dar si micsorarea diferentelor in starea de sanatate raportat la media Uniunii Europene.

4. Impactul asupra mediului (***)

O parte semnificativa a componentelor strategice cuprinse in proiectul de imprumut pentru Banca Mondiala (partea cu impact cel mai important pe mediu intrucit contine investitii in echipamentele de radioterapie si reabilitare de buncare pentru instalarea acestor echipamente) a trecut prin toate etapele obtinerii acordului de mediu, inclusiv informarea societatii civile - organizatii de mediu asupra acestor activitati. Planul cadru de management al mediului a fost agreat cu Ministerul Mediului pentru proiectul de Reforma in Sectorul Sanitar – Imbunatatirea eficientei si calitatii sistemului de sanatate. Planul cadru de management al mediului a fost acceptat de catre Banca Mondiala.

Calitatea serviciilor de sanatate se refera la toate procesele din sector, deci inclusiv la gestionarea adecvata a deseurilor medicale in unitatile sanitare, in conformitate cu legislatia/standardele nationale si cerintele europene.

Nu in ultimul rand, strategia include un obiectiv specific si masuri prioritate specifice in sprijinul promovarii si protejarii sanatatii populatiei impotriva riscurilor legate de mediu.

5. Alte informatii - Nu este cazul

SECTIUNEA A 4-A
IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATAT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CAT SI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) - mii lei –


1. Modificari ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) contributii de asigurari

Principalele componente ale strategiei sunt prevazute a fi finantate prin:
- Imprumutul Bancii Mondiale (250 mil EUR)
- Fonduri Structurale din etapa de programare 2014-2020 (aproximativ 1,5 md EUR- alocarea finala se stabiliste dupa adoptarea Acordului de Parteneriat 2014-2020)
- Fonduri ale Guvernului Norvegian (aproximativ 20 mil. EUR)
- Fonduri ale Guvernului Elvetian (aproximativ 5 mld. EUR)
- Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei (12.821.492 USD –decizia boardului Fondului Global confirmata prin scrisoarea de alocare financiara, 12 Martie 2014)

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
d) bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:
e) bugetul Ministerului Sanatatii Publice - venituri proprii

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare

Cresterea bugetara necesara este constituita din procentul de 15% cofinantare pentru proiectele din Fonduri Structurale, iar bugetul de stat care este alocat investitiilor in domeniul sanitar urmeaza sa fie redistribuit pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare.

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificarilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare - Vezi Anexa 2

7. Alte informatii

SECTIUNEA A 5-A
EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLATIEI IN VIGOARE


1. Proiecte de acte normative suplimentare

In vederea realizarii obiectivelor propuse este necesar a fi adaptata legislatia existenta precum si accelerarea procesului de finalizare a proiectelor aflate deja in curs. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii a fost recent modificata prin OUG nr 2 din 2014.

Totodata parte din masurile si obiectivele propuse se regaseasc in propunerea de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in materie

La nivelul Uniunii Europene organizarea sistemelor de sanatate se realizeaza in baza principiului subsidiaritatii, neexistand legislatie comunitara specifica. Prezentul proiect de act normativ se incadreaza in tendinta generala de descentralizare decizionala, practicata la nivelul statelor membre.

3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie si alte documente

4. Evaluarea conformitatii:

Denumirea actului sau documentului comunitar, numarul, data adoptarii si data publicarii. Gradul de conformitate (se conformeaza/nu se conformeaza

5. Alte acte normative si/sau documente internationale din care decurg angajamente

6. Alte informatii

SECTIUNEA A 6-A
CONSULTARILE EFECTUATE IN VEDEREA ELABORARII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV


1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate

Pe parcursul dezvoltarii strategiei au fost respectate conditiile de consultare ale ONG, institutiilor reprezentative, organizatii patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical.

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, precum si a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ

Au fost implicate structurile publice si cele din afara sistemului cu experienta si/sau competente in domenii relevante pentru elaborarea Strategiei.

3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in situatia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritati, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Au avut loc intalniri si consultari cu ministerele de linie interesate MFE, MMPSFV, ANR, MEN, MDRAP, MFP.

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informatii

Proiectul de act normativ a fost pus in consultare publica la finele anului 2013. Propunerile tehnice relevante primite din partea actorilor implicati (ONG-uri, organizatii internationale, profesionisti din sanatate, alte autoritati) au fost incorporate in versiunea finala a Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020.

SECTIUNEA A 7-A
ACTIVITATI DE INFORMARE PUBLICA PRIVIND ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV


1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ

S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii si securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice

Parte a componentelor strategice cuprins in memorandumul de imprumut pentru Banca Mondiala a trecut prin toate etapele obtinerii acordului de mediu, inclusiv infromarea societatii civile - organizatii de mediu asupra componentei.

3. Alte informatii

SECTIUNEA A 8-A
MASURI DE IMPLEMENTARE


1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale - infiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente

Se va imbunatati capacitatea de elaborare si implementare a politicilor, strategiilor si programelor de actiune in domeniul sanatatii populatiei, precum si a programelor nationale de sanatate.

2. Alte informatii

In acest sens, s-a elaborat proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020 si a Planului de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei national, pe care il supunem spre aprobare.
MINISTRUL SANATATII,
NICOLAE BANICIOIU


AVIZAM FAVORABIL,


VICEPRIM – MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
LIVIU NICOLAE DRAGNEA

MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE
REMUS PRICOPIE

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE
IOANA MARIA PETRESCU

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE
EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

MINISTRUL JUSTITIEI
ROBERT - MARIUS CAZANCIUC

VICEPRIM – MINISTRU PENTRU SECURITATEA NATIONALA, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
GABRIEL OPREA

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE
ROVANA PLUMB

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET
LIVIU VOINEA

MINISTRUL TRANSPORTURILOR
IOAN RUS

MINISTRUL TINERETULUI SI SPORTULUI
GABRIELA SZABO

PRESEDINTELE CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE
VASILE CIURCHEA
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 #37850MINISTERUL SANATATII
Contact: Amalia Serban
021.3072.667
Afisat de la 15-07-2014 pana la 25-08-2014

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 #39225

Strategia Nationala de Sanatate 2014 - 2020 a fost aprobata de Guvern

La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat Hotararea Guvernului pentru aprobarea Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020 si a Planului de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei nationale.

“Astazi am aprobat cel mai important document prin care sunt stabilite principalele directii ale politicii publice in domeniul sanitar si pasii pe care trebuie sa ii urmam pana in anul 2020. Obiectivul principal al Strategiei este imbunatatirea starii de sanatate a populatiei. Strategia si Planul de implementare determina maniera in care raspundem la principalele probleme de sanatate publica, modul in care va fi asigurat accesul la serviciile de sanatate, precum si politica de resurse umane, investitii si infrastructura pentru urmatorii 5 ani”, a declarat ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu.

Ministrul Sanatatii a mai declarat ca, in elaborarea Strategiei s-a utilizat principiul medicinei bazate pe dovezi, evaluarea nevoilor de servicii de sanatate, dar si dezideratele de eficienta, transparenta si performanta, conform unui comunicat al MS.

Importanta acestei strategii este legata si de valorificarea oportunitatilor financiare prin accesarea de fonduri structurale in cadrul noului exercitiu financiar/programare 2014-2020 la nivelul Uniunii Europene.

Schimbarile preconizate in sistem dupa implementarea strategiei vizeaza:

- dezvoltarea de servicii de sanatate minimale si de baza, accesibile tuturor, de calitate si cost-eficace, cu accent pe preventie;
- mai buna integrare a asistentei medicale prin consolidarea serviciilor clinice ambulatorii pentru cresterea ponderii afectiunilor rezolvate in ambulatoriul de specialitate si reducerea numarului de cazuri de spitalizare continua;
- reorganizarea serviciilor spitalicesti si asigurarea continuitatii ingrijirilor.

Planul de actiuni pentru implementarea Strategiei prevede resursele bugetare disponibile in implementarea masurilor, precum si indicatori de performanta si de rezultat ai interventiilor vizate.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan