Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: OUG 65/2014

OUG 65/2014 #39515

Ordonanta de urgenta nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 760 din 20 octombrie 2014.


Situatia extraordinara prevazuta de art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, a carei reglementare nu poate fi amanata, consta in necesitatea adoptarii de masuri sociale care sa conduca la o protectie sporita a copiilor, avand in veder e scaderea natalitatii, care este intr-adevar o problema grava cu care Romania se confrunta in ultimii ani. Mecanismele care cond uc la scaderea populatiei Romaniei sunt fertilitatea scazuta, migratia externa si mortalitatea generala. Astfel ca, valorile negat ive ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migratiei externe, au facut ca populatia tarii sa se diminueze. Indiferent de metodele de estimare a saraciei utilizate la nivelul UE pentru a stabili rata saraciei, in Romania copiii si tine rii au riscul de saracie cel mai ridicat intre categoriile de varsta. Astfel, potrivit studiilor efectuate recent la nivelul CE si al UNICEF, saracia veniturilor (sau monetara) este la copii mai ridicata in Romania decat in orice alta tara europeana (33% fata de 20% media UE-27), iar circa 72-78% din copiii din Romania sufera de deprivare materiala severa, aceasta fiind semnificativ mai intensa decat in toate celelalte state europene cu privire la aproape toate bunurile. De asemenea, un procent de 8% din minori traieste in Romania la nivelul de„saracie severa”, cu mai putin de 15 lei pe zi, datorita excluziunii sociale, precum si datorita nivelului scazut al educatiei, sanatatii si al ocuparii fortei de munca, toate acestea avand consecinte negative si asupra abandonului scolar. Statul trebuie sa asigure protectia copilului si sa garanteze respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifica realizata de institutiile statului, care trebuie sa intervina prin crearea de oportunitati egale si, in subsidiar, prin acordar ea de beneficii de asistenta sociala si servicii sociale adecvate. Considerand ca actualele reglementari care prevad acordarea unor masuri de sustinere financiara a costurilor de crestere si ingrijire a unui copil previn doar in mica masura privarea materiala severa a acestuia, este necesara interventia asupra Leg ii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, si a Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare. Prin majorarea unor drepturi prevazute de aceste acte normative s e preconizeaza reducerea saraciei in randul copiilor. Copiii reprezinta o resursa extraordinara, o adevarata valoare, iar prin acest act normativ se creeaza posibilitatea de dezvoltare si participare, asigurandu-li-se un stil de viata mai sanatos si o educatie mai buna, toate acestea reprezentand o investitie, nu o cheltuiala. Avand in vedere interpretarile diferite in aplicarea actelor normative din domeniul salarizarii si efectele negative ale neadoptarii in regim de urgenta a acestui act normativ, precum crearea de prejudicii atat la nivelul institutiilor care trebuie sa aplice aceste acte normative, cat si la nivelul fiecarui salariat, precum si inlaturarea posibilitatii ca instantele de judecata inves tite cu astfel de spete sa dea solutii contradictorii, prin adoptarea acestui act normativ se creeaza premisele, in conformitate cu nor mele de tehnica legislativa, de a avea o legislatie clara si coerenta. Avand in vedere ca spitalele regionale de urgenta si spitalele din unitatile functionale regionale de urgenta sunt prioritati nationale pentru sistemul de sanatate din punctul de vedere al finantarii din fonduri publice a serviciilor medicale, al invest itiilor si al dotarilor materiale, precum si din punctul de vedere al asigurarii resurselor umane, in vederea asigurarii unui acces echitabil la serviciile medicale pentru toti cetatenii, avand in vedere prevederile Acordului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la reducerea arieratelor din sistemul de sanatate, in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I.
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 122, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.”

2. La articolul 128, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
”Art. 128. -(1) Pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura plasamentului la o familie, persoana, asistent maternal, intr-un serviciu de tip rezidential al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, in conditiile legii, se acorda o alocatie lunara de plasament, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 1,20 ISR.
(2) Alocatia prevazuta la alin. (1) se plateste persoanei, asistentului maternal, reprezentantului familiei, al organismului privat acreditat care a luat in plasament copilul sau tutorelui si este destinata asigurarii drepturilor prevazute la art. 129 alin. (1).”


3. La articolul 128, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
„(6) In vederea urmaririi modului de utilizare a alocatiei prevazute la alin. (1), directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, organismele private autorizate transmit rapoartele prevazute la art. 73 alin. (2) si agentiei pentru plati si inspectie sociala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.”

4. La articolul 129, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(4) Copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si mamele protejate in centre maternale au dreptul, la iesirea din sistemul de protectie speciala, la o indemnizatie care se acorda o singura data, egala cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata, stabilit potrivit legii. Indemnizatia se acorda, la iesirea din sistemul de protectie speciala, si copiilor pentru care s-a pronuntat o hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei
(5) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute la alin. (1), respectiv dreptul la imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive, precum si sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala intr-un serviciu public de tip rezidential, precum si pentru mamele protejate in centre maternale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”


5. La articolul 129, dupa alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu urmatorul cuprins:
„(6) Cuantumul alocatiei de hrana pentru copiii din serviciile de zi publice si pentru copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala intr-un serviciu public de tip rezidential, precum si pentru mamele protejate in centre maternale se stabileste prin hotarare a Guvernului. Cuantumul alocatiei de hrana pentru copiii din serviciile de zi este aplicabil si copiilor din crese si alte unitati de educatie timpurie
(7) Cuantumul limitelor minime de cheltuieli stabilite in conditiile alin. (5) si cuantumul alocatiei de hrana stabilit in conditiile alin. (6) sunt aplicabile si in cazul copiilor si tinerilor cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, inclusiv celor scolarizati in alt judet decat cel de domiciliu, in conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
(8) Alocatia de hrana pentru copiii din serviciile de zi organizate de organismele private acreditate se stabileste cel putin la acelasi nivel cu cel prevazut pentru copiii din serviciile de zi publice
(9) In limita bugetelor aprobate, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sau, dupa caz, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor pot aproba, prin hotarare, la propunerea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenta sociala, un cuantum mai mare al limitelor minime de cheltuieli, respectiv al cuantumului alocatiei de hrana aferente drepturilor stabilite conform prevederilor alin. (5) si (6).”


Art. II.
Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. - (1) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, dupa cum urmeaza:
a) 0,1640 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,3280 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,4920 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,6560 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi
(2) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 0,40 ISR si pana la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 0,1500 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,3000 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,4500 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,6000 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.”


2. La articolul 6, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. - (1) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta, dupa cum urmeaza:
a) 0,214 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,428 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,642 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,856 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi
(2) Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza peste 0,40 ISR si pana la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 0,204 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,408 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,612 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,816 ISR pentru familia cu 4 copii si mai multi.”


3. La articolul 34, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
„(11) Sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.”

Art. III.
Nivelul alocatiei de plasament prevazute la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicata, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanta de urgenta, se acorda incepand cu drepturile aferente lunii decembrie 2014.

Art. IV.
(1) Cuantumurile prevazute la art. 5 si 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica incepand cu drepturile aferente lunii noiembrie 2014
(2) Pentru beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu drepturi stabilite anterior datei de 1 noiembrie 2014, noul cuantum al alocatiei pentru sustinerea familiei se stabileste prin decizia directorului executiv al agentiei judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, pe baza ultimei dispozitii a primarului
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) se comunica primarilor si beneficiarilor
(4) Pe baza deciziei prevazute la alin. (2), primarii au obligatia de a emite o noua dispozitie de modificare a cuantumului pe care o comunica agentiilor teritoriale in termenul prevazut la art. 10 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
(5) Deciziile agentiilor teritoriale si dispozitiile primarilor, precum si comunicarile prevazute la alin. (3) si (4) se emit colectiv pentru toti beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familiei, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale.

Art. V.
Nivelul minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice si aspectele legate de acoperirea cheltuielilor aferente alocatiei zilnice de hrana se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Art. VI.
In sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, prin sintagma „cuantumul brut al salariilor de baza” se intelege cuantumul brut al salariilor de baza care cuprinde, dupa caz, drepturile incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, cu modificarile ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012.

Art. VII.
Alineatul (2) al articolului 3 din Legea nr. 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 24 septembrie 2014, se abroga.

Art. VIII.
(1) In situatia in care, pana la eliberarea certificatului de acreditare a furnizorului de servicii sociale sau a licentei de functionare a serviciului social in conditiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare, s-a constatat de catre inspectorii sociali nerespectarea de catre furnizorul de servicii sociale a standardelor de calitate existente pentru serviciile pentru care detine certificatul de acreditare emis in baza Hotararii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificarile ulterioare, sau acordarea serviciilor sociale in conditii care ar putea conduce la incalcarea grava a drepturilor persoanelor beneficiare, valabilitatea acestuia inceteaza de drept, in baza propunerii de retragere a acreditarii intocmite de inspectorii sociali.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia in care furnizarea serviciilor sociale se realizeaza in baza certificatului de acreditare a furnizorului de servicii sociale eliberat potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012, cu modificarile ulterioare, dar nu a fost eliberata inca licenta de functionare a serviciului social furnizat.

Art. IX.
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, si Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se vor republica dupa aprobarea acesteia prin lege in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. X.
(1) In anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor statului ce deriva din conditionalitatile la acorduri internationale, din programe din domeniul cooperarii internationale, din domeniul minier, din domeniul dezvoltarii locale si locuintelor, precum si pentru constituirea stocurilor rezerva de stat
(2) In anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Sanatatii pentru plata arieratelor la spitalele regionale de urgenta si la spitalele din unitatile functionale regionale de urgenta din subordinea acestuia
(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, se pot aloca Ministerului Transporturilor sume pentru plata arieratelor, inclusiv arieratelor inregistrate de spitalele aflate in subordinea acestuia, precum si pentru finantarea unor cheltuieli de arbitraj din domeniul transportului naval si penalitati aferente acestora, rezultate din hotarari definitive ale instantelor.
Art. XI. - Dupa articolul 35 din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, se introduce un nou articol, articolul 351, cu urmatorul cuprins:

„Art. 351. - Incepand cu 1 ianuarie 2015, autoritatile administratiei publice locale pot acorda in limita bugetului aprobat, prin hotarare a consiliului local, norma de hrana politistilor locali conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. XII.
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 20 alin. (31) si (33);
c) Ordinul ministrului administratiei publice si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 242/36/2003 privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de catre asistentii maternali profesionisti pentru cresterea si ingrijirea copiilor aflati in plasament sau incredintare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 386 din 4 iunie 2003.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Rovana Plumb

Ministrul sanatatii,
Nicolae Banicioiu

Ministrul finantelor publice,
Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Valcov

Bucuresti, 15 octombrie 2014.
Nr. 65.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: OUG 65/2014 #39516

Alocatia zilnica de hrana, alocatia lunara de plasament si cea pentru sustinerea familiei, majorate din decembrie

Alocatia zilnica de hrana, alocatia lunara de plasament si alocatia pentru sustinerea familiei vor fi majorate incepand din luna decembrie 2014, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice remis, marti, AGERPRES.

Astfel, alocatia zilnica de hrana este majorata pentru 18.000 copii aflati in institutiile publice. Cuantumul creste de la 6 la 12 lei, respectiv de la 8,3 la 16,6 lei, in functie de varsta copiilor.

In cazul alocatiei lunare de plasament, pentru copilul fara dizabilitati aflat in plasament la o familie/persoana, intr-un serviciu de tip rezidential sau aflat sub tutela, alocatia lunara de plasament se majoreaza de la 97 la 600 lei.
In cazul copilului cu dizabilitati, care are un certificat de incadrare in grad de handicap, aceasta alocatie se majoreaza de la 145,5 la 900 lei.

Potrivit comunicatului, de aceeasi alocatie lunara de plasament de 600 lei va beneficia, din luna decembrie, si copilul fara dizabilitati aflat in ingrijirea unui asistent maternal. Avand in vedere ca, pana in luna noiembrie, valoarea medie a cheltuielilor era, in cazul acestuia, de 440 lei/luna, egalizarea alocatiei va elimina discriminarea intre copiii aflati in cele doua tipuri de plasament. De asemenea, copilul cu dizabilitati, care are un certificat de incadrare in grad de handicap si se afla in ingrijirea unui asistent maternal, primeste, din aceasta luna, o alocatie de plasament de 900 lei.

Alocatia pentru sustinerea familiei, potrivit OUG nr.65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Alocatia pentru sustinerea familiei se majoreaza astfel:

Pentru familiile biparentale cu 1 copil si venituri egale sau sub 200 lei, cuantumul creste de la 40 la 82 lei;
pentru familiile biparentale cu 2 copii si venituri sub 200 lei, cuantumul creste de la 80 la 164 lei;
pentru familiile biparentale cu 3 copii si venituri sub 200 lei, cuantumul creste de la 120 la 246 lei;
pentru familiile biparentale cu 4 copii si mai multi si venituri sub 200 lei, cuantumul creste de la 160 la 328 lei.

Pentru familiile biparentale cu 1 copil si venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul creste de la 33 la 75 lei;
pentru familiile biparentale cu 2 copii si venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul creste de la 66 la 150 lei;
pentru familiile biparentale cu 3 copii si venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul creste de la 99 la 225 lei;
pentru familiile biparentale cu 4 copii si mai multi si venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul creste de la 132 la 300 lei.

Pentru familiile monoparentale cu 1 copil si venituri egale sau sub 200 lei, cuantumul creste de la 65 la 107 lei;
pentru familiile monoparentale cu 2 copii si venituri sub 200 lei, cuantumul creste de la 130 la 214 lei;
pentru familiile monoparentale cu 3 copii si venituri sub 200 lei, cuantumul creste de la 195 la 321 lei;
pentru familiile monoparentale cu 4 copii si mai multi si venituri sub 200 lei, cuantumul creste de la 260 la 428 lei;

Pentru familiile monoparentale cu 1 copil si venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul creste de la 60 la 102 lei;
pentru familiile monoparentale cu 2 copii si venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul creste de la 120 la 204 lei;
pentru familiile monoparentale cu 3 copii si venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul creste de la 180 la 306 lei;
pentru familiile monoparentale cu 4 copii si mai multi si venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul creste de la 240 la 408 lei.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice precizeaza ca platile, in cazul tuturor acestor beneficii sociale majorate, vor fi efectuate in avans, inainte de Sarbatorile de iarna.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: OUG 65/2014 #39518

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Petru, Mona si Dan