Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: OUG nr. 86/2014

OUG nr. 86/2014 #39614

OUG nr. 86/2014 - stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si modificarea unor acte normative


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014.

Avand in vedere Hotararea Parlamentului nr. 44/2014 privind modificarea structurii si compozitiei politice a Guvernului Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 911 din 15 decembrie 2014, tinand cont de imperativul consolidarii cadrului legal si imbunatatirii activitatii din domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei muncii, sistemului national de asistenta sociala, respectiv domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati, luand in considerare necesitatea stabilirii masurilor care sa permita desfasurarea, in cel mai scurt timp, in noul cadru organizatoric, a activitatii Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice si structurilor din cadrul administratiei publice centrale, retinandu-se ca, in cazul neadoptarii masurilor propuse, nu se pot asigura punerea in aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si indeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica interna si externa a tarii si de a exercita conducerea generala a administratiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetatenilor, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I Masuri de infiintare, organizare si reorganizare a ministerelor


Art. 1. - (1) Se reorganizeaza Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin schimbarea denumirii in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si prin preluarea activitatii si a structurilor de la Departamentul pentru ape, paduri si piscicultura.
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Departamentul pentru ape, paduri si piscicultura isi inceteaza existenta.

Art. 2. - (1) Se reorganizeaza Ministerul Economiei prin schimbarea denumirii in Ministerul Economiei, Comertului si Turismului si prin preluarea activitatii si a structurilor din domeniul turismului de la Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism.
(2) Autoritatea Nationala pentru Turism, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Economiei si in coordonarea ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, trece in coordonarea ministrului economiei, comertului si turismului. Finantarea Autoritatii Nationale pentru Turism se realizeaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Turismului.

Art. 3. - (1) Se infiinteaza Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, prin preluarea activitatilor si a structurilor de la Departamentul pentru Energie si de la Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, exclusiv cele din domeniul turismului.
(2) Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri indeplineste functiile si exercita atributiile in domeniile energetic si resurselor energetice, precum si in domeniile intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatiei si mediului de afaceri.
(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei si exercita:
a) atributiile de institutie publica implicata in domeniul privatizarii pentru societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati din domeniul productiei, distributiei si furnizarii energiei electrice si termice, precum si din domeniul exploatarii, prelucrarii si valorificarii resurselor minerale energetice: carbune, uraniu, petrol, titei si gaze naturale, precum si pentru filialele acestora;
b) atributiile privind exercitarea calitatii de actionar al statului la entitatile prevazute la lit. a), precum si cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul proceselor de privatizare a acestor entitati;
c) orice alte atributii exercitate de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie stabilite potrivit actelor normative in vigoare, acordurilor internationale sau altor acte incheiate potrivit dispozitiilor legale aplicabile si corespunzatoare activitatilor preluate.
(4) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la operatorii economici din domeniile energetic si resurselor energetice se realizeaza de catre Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.
(5) Se autorizeaza Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa mandateze reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la societatile din domeniile energetic si resurselor energetice pentru aprobarea modificarii actelor constitutive ale acestor societati, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.
(6) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri si a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului se desfiinteaza Departamentul pentru Energie si Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism.

Art. 4. - (1) Se reorganizeaza Ministerul Educatiei Nationale prin schimbarea denumirii in Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice isi realizeaza, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare si inovare, atributiile in domeniul cercetarii stiintifice prin Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica si Inovare, care se infiinteaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea ministerului.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, conducerea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare se asigura de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
(4) Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotarari ale Guvernului, trec, dupa caz, in subordinea ori coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare entitatile preluate de Ministerul Educatiei Nationale, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin ministrul delegat pentru invatamantul superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica conform art. 5 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Pot trece in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare institutele, centrele sau statiunile aflate in coordonarea ori in subordinea Academiei Romane si a academiilor de ramura numai cu acordul Academiei Romane si al academiilor de ramura.

CAPITOLUL II Masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale


Art. 5. - (1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin comasarea Inspectiei Muncii si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala.
(2) In subordinea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala se infiinteaza, la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, directii judetene si a municipiului Bucuresti de munca si securitate sociala, prin preluarea atributiilor si structurilor de la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti si de la inspectoratele teritoriale de munca.
(3) In subordinea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala se preiau Centrul de monitorizare a unitatilor cu risc profesional si Centrul de pregatire si perfectionare profesionala al Inspectiei Muncii, institutii cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii, precum si „Revista Obiectiv”, finantata integral din venituri proprii.
(4) Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala indeplineste atributii in urmatoarele domenii de activitate: securitate si sanatate in munca, relatii de munca, supravegherea pietei muncii, securitate sociala, beneficii sociale.
(5) Finantarea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(7) Presedintele este ajutat in activitatea de conducere a Agentiei de secretarul general.
(8) Secretarul general asigura stabilitatea functionarii Agentiei, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile acesteia.
(9) Pentru realizarea obiectivelor in domeniile de activitate, Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala indeplineste urmatoarele functii:
a) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor in domeniile de activitate;
b) de coordonare, indrumare, control si evaluare a aplicarii reglementarilor legale in domeniile de activitate;
c) de comunicare, care are drept scop relationarea permanenta cu autoritatile administratiei publice centrale si locale si cu persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale, precum si a celor supuse activitatii de control, informarea acestora si a cetatenilor asupra modului cum se respecta prevederile legislatiei in domeniile de activitate;
d) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile sale de activitate;
e) de administrare, prin care se asigura gestionarea intr-un sistem unitar de plata a beneficiilor de asistenta sociala si a altor programe privind servicii sociale sustinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, a bunurilor pe care le are in administrare sau in folosinta, precum si organizarea si gestionarea sistemelor informatice necesare activitatilor proprii.
(10) Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala, precum si atributiile specifice se aproba prin hotarare a Guvernului.
(11) Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala preia posturile pe baza de protocol de predare-primire, precum si personalul din cadrul Inspectiei Muncii si al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate si cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, fara afectarea drepturilor salariale.
(12) Patrimoniul Inspectiei Muncii si Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala se preia pe baza de protocol de predare-primire la Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala, potrivit art. 14 alin. (4) din prezenta ordonanta de urgenta.
(13) Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din acte normative, contracte, conventii, intelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri in care Inspectia Muncii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala sunt parti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestora.
(14) Indeplinirea obligatiilor din contractele cu finantare din fonduri comunitare, fonduri externe rambursabile si nerambursabile, precum si din orice alte surse, derulate de Inspectia Muncii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, reprezinta atributul exclusiv al Agentiei Nationale pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala.
(15) Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 290 din 3 mai 2012, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2012, se abroga la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (10).
(16) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (10), Inspectia Muncii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala se desfiinteaza.

Art. 6. - Ministerul Apararii Nationale, structurile militare si structurile in care isi desfasoara activitatea functionari publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Administratia Nationala a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, precum si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare organizeaza activitatile de inspectie a muncii prin directii proprii de specialitate, care au competenta exclusiva numai pentru structurile respective.

Art. 7. - (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin preluarea activitatii din domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(2) Finantarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(4) Autoritatea este autoritatea centrala romana desemnata sa duca la indeplinire obligatiile prevazute in Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, ratificata prin Legea nr. 221/2010, denumita in continuare Conventia.
(5) Organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati se aproba prin hotarare a Guvernului, promovata in conditiile legii.
(6) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati preia posturile pe baza de protocol de predare-primire, precum si personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - Directia protectia persoanelor cu dizabilitati, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, fara afectarea drepturilor salariale, precum si un numar de 22 de posturi vacante prin redistribuire in cadrul ordonatorului principal de credite, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate.
(7) Patrimoniul aferent activitatii preluate va fi transferat prin protocolul prevazut la alin. (6) din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in gestiunea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, potrivit prevederilor art. 14 alin. (4) din prezenta ordonanta de urgenta.
(8) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din acte normative, contracte, conventii, intelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri in care Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin Directia protectia persoanelor cu dizabilitati, este parte la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestuia.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: OUG nr. 86/2014 #39615

Art. 8. - (1) Se infiinteaza Institutul Roman de Comert Exterior ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, prin preluarea activitatilor si personalului din domeniul promovarii exporturilor de la Departamentul de comert exterior si relatii internationale din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Turismului si a activitatilor si structurilor de specialitate din domeniul promovarii turismului de la Autoritatea Nationala pentru Turism.
(2) Institutul Roman de Comert Exterior exercita, in numele Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, in limitele de competenta aprobate prin ordin al ministrului economiei, comertului si turismului, atributiile acestuia privind:
a) Programul de sustinere si promovare a exporturilor cu finantare partiala de la bugetul de stat, asigurand organizarea si participarea la misiuni economice, targuri si expozitii in tara si in strainatate, realizarea de studii de piata, actiuni de publicitate cu caracter general;
b) Strategia nationala de export si strategia nationala de dezvoltare turistica;
c) initierea, organizarea si coordonarea expansiunii economice, comerciale si turistice externe pe pietele de interes;
d) organizarea si realizarea activitatii de promovare turistica de catre reprezentantele de promovare turistica;
e) orice alte operatiuni si activitati necesare realizarii obiectului de promovare a comertului si turismului.
(3) In exercitarea atributiilor sale, Institutul Roman de Comert Exterior colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.
(4) Institutul Roman de Comert Exterior este condus de un director general numit prin ordin al ministrului economiei, comertului si turismului, in conditiile legii.
(5) Bunurile si alte active aferente activitatii preluate vor fi transferate prin protocol.
(6) Finantarea activitatilor Institutului Roman de Comert Exterior se realizeaza din venituri proprii si in completare prin subventii de la bugetul de stat, din surse proprii si din alte surse, atrase in conditiile legii.
(7) Organizarea, functionarea si numarul de posturi al Institutului Roman de Comert Exterior se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 9. - (1) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. trece de sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Statul roman isi exercita drepturile si obligatiile in legatura cu calitatea de detinator al actiunilor Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin Ministerul Transporturilor.
(2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor, infiintat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, isi schimba denumirea in Departamentul pentru Investitii Straine si Parteneriat Public-Privat.
(3) Departamentul pentru Investitii Straine si Parteneriat Public-Privat poate infiinta, organiza si administra unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, in conditiile Ordonantei de urgenta nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate ori garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv prin plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, aprobata prin Legea nr. 172/2001, cu modificarile ulterioare, prin ordin al secretarului de stat.
(4) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica in mod corespunzator Hotararea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor.

Art. 10. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. se realizeaza de catre Ministerul Economiei, Comertului si Turismului.
(2) Incepand cu data prevazuta la alin. (1), exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatilor ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias se realizeaza de catre Ministerul Economiei, Comertului si Turismului.
(3) Reprezentantii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei, comertului si turismului.
(4) Participarea reprezentantilor prevazuti la alin. (3) in sedintele adunarii generale a actionarilor se face pe baza si in limitele mandatului primit prin ordin al ministrului economiei, comertului si turismului.
(5) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Comertului si Turismului sa mandateze reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor ale societatilor prevazute la alin. (1) si (2) sa efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si sa aprobe efectuarea formalitatilor de publicitate prevazut de lege.
(6) Incepand cu data exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor decurgand din calitatea de actionar al statului la societatile prevazute la alin. (1) si (2), procedurile privind selectia administratorilor, aflate in derulare, se preiau si se duc la indeplinire de catre Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, care se subroga in toate drepturile si obligatiile Secretariatului General al Guvernului.
(7) Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias, interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministrul Economiei, Comertului si Turismului.
(8) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Comertului si Turismului sa initieze si sa aprobe, dupa caz, toate operatiunile si demersurile necesare pentru trecerea actiunilor detinute de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. la Societatea „Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale OPCOM” - S.A. si la Societatea de Formare a Energeticienilor din Romania FORMENERG - S.A. in proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(9) Procedurile de expropriere in curs de desfasurare se continua de catre Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 11. - Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Finantelor Publice activitatea in domeniul sistemelor de control intern/managerial. Pentru organizarea acestei activitati, Secretariatul General al Guvernului preia 10 posturi vacante, impreuna cu fondurile aferente, de la Ministerul Finantelor Publice.

Art. 12. - (1) Numarul maxim de posturi al Secretariatului General al Guvernului se suplimenteaza cu un numar de 20 deposturi, corespunzator modificarilor introduse prin prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Ministerul Transporturilor preia un numar de 28 de posturi din structura Departamentului pentru investitii straine si parteneriat public-privat, dintre care 20 de posturi vacante impreuna cu fondurile aferente si 8 posturi ocupate, impreuna cu personalul si fondurile aferente.

Art. 13. - (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale propun Guvernului spre adoptare proiectele hotararilor Guvernului pentru reglementarea masurilor privind organizarea si functionarea lor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Ministerele si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale care preiau institutii si autoritati publice in subordine sau sub autoritate exercita atributiile specifice ale ministerelor si autoritatilor administratiei publice centrale in subordinea ori sub autoritatea carora se afla entitatile preluate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice si institutiile publice nou-infiintate sau care preiau activitati si structuri de la alte institutii publice, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, preiau personalul aferent acestora in conditiile legii si se subroga in drepturile si obligatiile institutiilor publice care derulau aceste activitati.
(4) In termen de 15 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la alin. (1), se preiau pe baza de protocol de predare-preluare posturile si personalul preluat, precum si patrimoniul institutiilor publice reorganizate stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile bugetare si executia bugetara pe anul 2015 pana la data protocolului de predare-primire se preiau in masura in care prin instructiunile prevazute la art. 15 alin. (5) se prevede astfel.

Art. 14. - (1) Pana la data semnarii protocoalelor de predare-preluare prevazute la alin. (4) al art. 13, finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli urgente ale ministerelor nou-infiintate se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din structura carora acestea s-au reorganizat.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), in cazul in care pentru anul 2015 sunt bugete aprobate pentru ministerele nou-infiintate, pana la data semnarii protocoalelor de predare-preluare prevazute la alin. (4) al art. 13, finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli urgente pe anul 2015 se asigura din aceste bugete.
(3) Deschiderile de credite bugetare aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (2) se efectueaza de catre noii ordonatori principali de credite in conditiile art. 37 alin. (1) din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi semnate numai cu prima semnatura de catre oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/institutiilor publice nou-infiintate sau reorganizate, conform specimenelor de semnaturi si amprentelor stampilelor transmise in acest scop Ministerului Finantelor Publice. Amprentele stampilelor sunt cele ale ordonatorilor principali de credite ai institutiilor publice existente inainte sau dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(4) In limita creditelor bugetare deschise in conditiile alin. (1)-(3) se efectueaza plati de catre sefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor existente inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 15. - (1) Creditele bugetare si executia bugetara pe anul 2014 aferente institutiilor publice existente inainte de intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta nu se transfera catre institutiile publice reorganizate.
(2) Operatiunile specifice privind incheierea executiei bugetare a anului 2014 din normele metodologice privind incheierea executiei bugetare a anului 2014 se efectueaza de catre institutiile publice existente inainte de intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta. intocmirea si semnarea eventualelor documente aferente operatiunilor specifice privind incheierea executiei bugetare a anului 2014 se efectueaza de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/institutiilor nou-infiintate si/sau de catre persoanele prevazute la art. 14 alin. (4).
(3) Unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului elibereaza extrase de cont pe numele institutiilor publice existente inainte de intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile in structura bugetului de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2015, corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare si a instructiunilor prevazute la alin. (5).
(5) Modificarile in executia bugetului de stat pe anul 2015, precum si modificarile in structura bugetului de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2015 se efectueaza pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze modificarile prevazute la alin. (4), sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetele proprii si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.
(7) Autoritatile si institutiile publice existente inainte de intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta au obligatia sa intocmeasca situatiile financiare la 31 decembrie 2014, precum si pentru perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2015 si data protocolului de predare-preluare, pentru activitatea proprie.
(8) Situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2014 se intocmesc pentru vechiul ordonator de credite potrivit prevederilor normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014 emise de Ministerul Finantelor Publice si se depun la termenul prevazut de art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Semnarea situatiilor financiare ale anului 2014 se efectueaza de catre ordonatorii de credite ai institutiilor nou-infiintate potrivit normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014 emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 16. - La solicitarea ordonatorilor principali de credite, ministrul finantelor publice poate emite precizari in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: OUG nr. 86/2014 #39616

Art. 17. - Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice si structurilor care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta isi pastreaza statutul profesional si drepturile salariale avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 18. - (1) In cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele denumiri si sintagme se inlocuiesc in mod corespunzator prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul mediului;
b) Departamentul pentru ape, paduri si piscicultura cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in cazul prevederilor care reglementeaza domeniile ape, paduri si piscicultura;
c) Ministerul Economiei cu Ministerul Economiei, Comertului si Turismului in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniile economie si comert;
d) Inspectia Muncii cu Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala, in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei muncii;
e) Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala cu Agentia Nationala pentru Inspectia Muncii si Securitate Sociala, in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul sistemului national de asistenta sociala;
f) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati;
g) Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism cu Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, in cazul prevederilor care reglementeaza domeniul turismului;
h) Departamentul pentru Energie si, respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie cu Ministerul Energiei, intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniile energetic si resurselor energetice;
i) Departamentul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism si, respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism cu Ministerul Energiei, intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, in cazul prevederilor care reglementeaza activitatea in domeniile intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatiei si mediului de afaceri;
j) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor cu Departamentul pentru Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor;
k) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor cu secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor;
l) viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, cu ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice;
m) viceprim-ministrul, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, cu ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale;
n) viceprim-ministrul, ministrul culturii, cu ministrul culturii.
(2) In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor” se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor” se inlocuieste cu sintagma „ministrul transporturilor”.
(3) In cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor sau Ministerul Transporturilor” se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor sau ministrul transporturilor” se inlocuieste cu sintagma „ministrul transporturilor”.
(4) In cuprinsul art. 11, 20, 21, 35, 40, art. 41 alin. (14) lit. a), art. 44, 46, 47, 59, 61^1 si 61^2 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor” se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „ordin al ministrului transporturilor sau ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor” se inlocuieste cu sintagma „ordin al ministrului transporturilor”.
(5) In cuprinsul art. 41^1 alin. (1), art. 57 si 58 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „Ministerul Transporturilor si Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor” se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Transporturilor”, iar sintagma „ordin comun al ministrului transporturilor si al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor” se inlocuieste cu sintagma „ordin al ministrului transporturilor”.
(6) Partea introductiva a art. 2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: „Ministerul Transporturilor, direct sau prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.” (7) in cuprinsul art. III alin. (1) si (2) din Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative, denumirea „Ministerul Finantelor Publice” se inlocuieste cu denumirea „Ministerul Economiei, Comertului si Turismului.”

Art. 19. - La art. 2 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, literele d) si d^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „d) Ministerul Energiei, intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, prin operatorii economici producatori de energie electrica care functioneaza sub autoritatea sa, pentru lucrarile de producere a energiei electrice si pentru lucrarile miniere de interes national pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa in baza unei licente de exploatare, prin Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucuresti, pentru lucrarile de interes national de distributie a energiei electrice, prin Societatea Nationala de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Medias pentru lucrarile de interes national de extractia gazelor naturale si prin Societatea «Conpet» - S.A. Ploiesti pentru lucrarile de dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului si condensatului, precum si prin societatile de proiect care au actionari societati nationale/companii nationale/alte societati cu capital majoritar de stat pentru lucrarile de interes national din domeniul productiei, distributiei si furnizarii energiei electrice si termice, precum si din domeniul exploatarii, prelucrarii si valorificarii resurselor minerale energetice: carbune, uraniu, petrol, titei si gaze naturale;
d^1) Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, prin Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., pentru lucrarile de interes national de dezvoltare a transportului de energie electrica si prin Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias, pentru lucrarile de interes national de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului national de transport al gazelor naturale;”.

Art. 20. - Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, punctul 36 va avea urmatorul cuprins: „36. minister de resort - Ministerul Energiei, intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;”.

2. La articolul 100, punctul 58^1 va avea urmatorul cuprins: „58^1. Autoritate concedenta pentru serviciul public de distributie gaze - Ministerul Energiei, intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, minister de resort;”.

Art. 21. - Alineatul (1) al articolului 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative se modifica dupa cum urmeaza: „(1) in cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza Departamentul pentru Promovarea Exporturilor si Parteneriat Public-Privat, organ de specialitate cu personalitate juridica, finantat din bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu atributii in coordonarea, monitorizarea si aplicarea politicii Guvernului la nivel national in domeniul promovarii, marketingului, atragerii si implementarii investitiilor straine directe si in domeniul parteneriatului public-privat, exercitand functiile de strategie, reglementare, reprezentare si autoritate de stat in domeniile de activitate.”

Art. 22. - Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 139/2014 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 20 octombrie 2014, se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 8. - (1) Se infiinteaza Agentia Nationala pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu», denumita in continuare Agentia, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.”

Art. 23. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2014;
b) Articolul 17 si alineatul (32) al articolului 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Alineatul (3) al articolului III si articolul IV din Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative;
d) Art. 9 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata.
PRIM-MINISTRU, VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea
Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul energiei, intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, Andrei Dominic Gerea
Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, Sorin Mihai Cimpeanu
Ministrul economiei, comertului si turismului, Mihai Tudose
p. Ministrul mediului, apelor si padurilor, Anne-Rose-Marie Juganaru, secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb
Ministrul transporturilor, Ioan Rus
Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
Ministrul finantelor publice, Darius-Bogdan Valcov

Bucuresti, 17 decembrie 2014.
Nr. 86.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan