Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: HG nr. 50/2015

HG nr. 50/2015 #41114

HG nr. 50/2015 - organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati

Hotararea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015.


In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, denumita in continuare Autoritatea, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(2) Autoritatea are sediul in Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul Bucuresti.
(3) Autoritatea coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, elaboreaza politicile, strategiile si standardele in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a persoanelor cu dizabilitati.

Art. 2. - Finantarea Autoritatii se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Art. 3. - (1) Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati Autoritatea indeplineste urmatoarele functii:
a) de autoritate de stat - prin care exercita urmarirea si controlul asupra modului in care sunt respectate si promovate de catre institutiile publice si celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu dizabilitati in conformitate cu legislatia in vigoare;
b) de reglementare - prin care asigura elaborarea cadrului normativ necesar in vederea realizarii obiectivelor Strategiei nationale in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati si armonizarea legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale la care Romania este parte si a indeplinirii obligatiilor ce decurg din calitatea de stat membru al UE;
c) de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz;
d) de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului a documentelor de politici publice, precum si aplicarea strategiei nationale in domeniu si a programelor de reforma in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, cu respectarea tratatelor internationale la care Romania este parte;
e) de reprezentare - prin care asigura, in domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a statului roman.
(2) In indeplinirea atributiilor de control ce ii revin, Autoritatea are dreptul sa solicite informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana fizica sau juridica implicate in sfera sa de competenta, acestea avand obligatia de a le pune la dispozitie in termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii.
(3) Autoritatea este autoritatea centrala romana desemnata sa duca la indeplinire obligatiile prevazute in Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007, ratificata prin Legea nr. 221/2010, denumita in continuare Conventia.
(4) Autoritatea are rolul de a duce la indeplinire obligatiile asumate de statul roman in materia protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati prin conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte, de a pune in aplicare si de a urmari si asigura aplicarea unitara a legislatiei in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

Art. 4. - In realizarea obiectivelor sale Autoritatea indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza la nivel central activitatile de protectie si de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, elaboreaza politicile, strategiile si standardele in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati si asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu;
b) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, proiecte de politici publice si strategii sectoriale, acte normative, precum si programele de reforma in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, in conformitate cu conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;
c) organizeaza, coordoneaza si controleaza realizarea masurilor de protectie si promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati, a strategiei nationale si a legislatiei in domeniul dizabilitatii, precum si monitorizeaza implementarea standardelor specifice de calitate de catre institutiile publice si/sau private rezidentiale si nerezidentiale de protectie sociala a persoanelor adulte cu dizabilitati;
d) este organism responsabil cu supravegherea aplicarii prevederilor actelor legislative din domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a regulamentelor si directivelor europene si ale Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati;
e) avizeaza prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protectiei persoanelor cu dizabilitati;
f) elaboreaza, coordoneaza si monitorizeaza implementarea strategiei nationale in domeniul dizabilitatii, precum si a planului national de actiune;
g) actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare, reabilitare si reintegrare ambulatorii/zi/de tip familial;
h) asigura coordonarea si monitorizarea implementarii Conventiei;
i) evalueaza necesarul si calitatea serviciilor, stabileste planuri de dezvoltare pe baza nevoilor persoanelor cu dizabilitati;
j) organizeaza activitatea de selectionare a personalului pentru aparatul propriu, de evaluare periodica, precum si de perfectionare a pregatirii profesionale a acestuia, in conditiile legii;
k) organizeaza activitatea de instruire a personalului din cadrul institutiilor de protectie sociala a persoanelor cu dizabilitati, aflate in coordonarea metodologica a acesteia, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si centrale;
l) initiaza si elaboreaza metodologii, norme, instructiuni si alte documente necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor destinate persoanelor cu dizabilitati;
m) avizeaza strategiile judetene privind dezvoltarea de servicii sociale si planurile anuale de servicii judetene;
n) avizeaza infiintarea institutiilor publice de asistenta sociala pentru persoanele adulte cu dizabilitati;
o) realizeaza tematici de instruire a personalului din cadrul institutiilor publice de asistenta sociala pentru persoanele adulte cu dizabilitati, aflate in coordonare metodologica, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, precum si tematica de instruire a asistentilor personali;
p) autorizeaza unitatile protejate, monitorizeaza respectarea conditiilor de autorizare analizand rapoartele anuale de activitate ale acestora;
q) colecteaza, prelucreaza si disemineaza date statistice in domeniul dizabilitatii;
r) initiaza, implementeaza si evalueaza proiectele cu finantare externa in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
s) participa in calitate de partener la diverse proiecte si programe, cu finantare nationala si internationala, in domeniul sau de activitate; s) elaboreaza, implementeaza si monitorizeaza sistemul de evaluare a persoanelor cu dizabilitati;
t) elaboreaza metodologii, norme si proceduri de lucru, instrumente de evaluare si de monitorizare necesare organizarii si functionarii sistemului de protectie si promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati; t) analizeaza documentatia aferenta indeplinirii conditiilor de studii de catre asistentul personal si supune spre aprobare/neaprobare derogarea de la conditiile de studii, la propunerea asistentului social, conform legii;
u) colaboreaza cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si cu alte institutii si autoritati implicate in integrarea profesionala a persoanelor cu dizabilitati, in vederea cresterii ratei de angajare in randul persoanelor cu dizabilitati;
v) acorda aviz de infiintare si functionare, potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru centrele publice pentru persoanele cu dizabilitati;
w) realizeaza controale asupra serviciilor prestate persoanelor cu dizabilitati in cadrul institutiilor de protectie sociala a persoanelor cu dizabilitati;
x) controleaza modul de respectare a reglementarilor legale in vigoare in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
y) autorizeaza conform Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, interpretii in limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficienta de auz, in baza unei metodologii specifice, elaborata in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
z) colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, care au varsta pana in 18 ani; aa) intocmeste studii si cercetari in vederea propunerii unor masuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate sustinerii actiunilor de protectie si promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si cresterii eficientei in gestionarea acestor resurse; bb) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sau de activitate.

Art. 5. - (1) Autoritatea este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(2) Presedintele Autoritatii este ordonator tertiar de credite.
(3) Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii si reprezinta Autoritatea in raporturile cu ministerele si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoanele juridice si fizice, romane sau straine
(4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii si instructiuni.
(5) In cazul in care presedintele nu isi poate exercita atributiile curente, va delega unei persoane cu functie de conducere din cadrul Autoritatii sa exercite anumite atributii, dupa caz, instiintand ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice despre aceasta.

Art. 6. - (1) Personalul Autoritatii este format din demnitar, functionari publici si personal contractual numit, respectiv incadrat potrivit legii.
(2) Structura organizatorica a Autoritatii este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si in noua structura organizatorica a Autoritatii se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazuta de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(4) In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, la propunerea presedintelui Autoritatii, se pot organiza birouri si alte compartimente si se poate stabili numarul posturilor aferente, cu incadrarea in prevederile legale si numarul maxim de posturi aprobat.
(5) Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii, precum si statul de functii se aproba prin ordin al ministrului muncii familiei protectiei sociale si persoanelor varstnice, la propunerea presedintelui Autoritatii.

Art. 7. - Autoritatea functioneaza cu un numar de 59 de posturi, exclusiv demnitarul, dintre care 37 de posturi preluate de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - Directia protectia persoanelor cu dizabilitati si 22 de posturi vacante redistribuite din cadrul numarului maxim de posturi aprobate pentru ordonatorul principal de credite, preluate prin protocol de predare-primire intre partile interesate, incheiat in termenul prevazut la art. 13 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Art. 8. - (1) Autoritatea preia, pe baza de proces-verbal de predare-primire, toate contestatiile inregistrate la registratura Directiei protectia persoanelor cu dizabilitati, avand obligatia sa asigure solutionarea acestora intr-un termen de 60 de zile lucratoare.
(2) Pentru transportul demnitarului si parcul comun, Autoritatea are in dotare pentru activitati specifice doua autoturisme, cu un consum lunar de 200 de litri de combustibil pentru fiecare autoturism.
PRIM-MINISTRU,
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru dialog social, Liviu-Marian Pop
Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finantelor publice, Darius-Bogdan Valcov
Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, Sorin Mihai Cimpeanu

Bucuresti, 28 ianuarie 2015.
Nr. 50.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

HG nr. 50/2015 #41115

Anexa la HG nr. 50/2015
Structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati

DESCARCATI

H.G. nr. 50/2015
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

HG nr. 50/2015 #41123

Iti multumim Daniele !

Eu, zilele trecute am dat cautare Goglee, pe net, asa din curiozitate.

Clic pe ANPH.RO

L-am gasit pe siteul Ministerului Muncii si Protectie Sociala.....

Este site in reconstructie. Sa stii ca Prostemcell-ul nostru este mult mai bine organizat. :) :) :)

Din ANPH se impune sa devina ANPD.RO. :)
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6749
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.