Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea nr. 293/2015

Legea nr. 293/2015 #42318

Legea nr. 293/2015 - aprobarea OUG nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 83/2014 - salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015

Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 2 septembrie 2015, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatele (55), (57)-(510) ale articolului 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(55) Începând cu data de 1 decembrie 2015, prin excepție de la prevederile alin. (1), cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum și personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.
...................................................................................................
(57) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin personal din sistemul public sanitar se înțelege toate categoriile de personal din unitățile sanitare publice cu și fără paturi, centrele de diagnostic și tratament, centrele medicale, centrele de sănătate, centrele de sănătate multifuncționale, unitățile specializate de urgență și transport sanitar publice, inclusiv unitățile sanitare aflate în subordinea sau coordonarea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, personalul din cabinetele medicale și de medicină dentară, de unitate, ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, precum și ale Serviciului Român de Informații, personalul din rețeaua de medicină școlară și universitară, preșcolară și antepreșcolară, asistență medicală comunitară, precum și din alte unități sanitare și medico-sociale publice, inclusiv personalul din unitățile nominalizate în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, finanțate integral de la bugetul de stat și din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătății.
(58) Beneficiază de prevederile alin. (55) și (56) numai personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare și auxiliar sanitar din penitenciarele-spital, precum și din cabinetele medicale organizate la nivelul unităților penitenciare, inclusiv personalul de specialitate din sistemul administrației penitenciare care definește, coordonează, implementează și desfășoară activități în domeniul asistenței educative, asistenței psihologice și asistenței sociale a persoanelor private de libertate.
(59) Beneficiază de prevederile alin. (55) și (56) numai personalul de specialitate medico-sanitar și de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare și auxiliar sanitar, indiferent de funcția pe care este încadrat, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. În această situație, prevederile alin. (56) se aplică asupra elementelor sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcției de bază/solda funcției de bază.
(510) Beneficiază de prevederile alin. (55) și (56) personalul din rețeaua de medicină școlară și universitară, preșcolară și antepreșcolară, asistență medicală comunitară, precum și personalul altor unități sanitare și medico-sociale publice.”

2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
„11. La articolul 1, după alineatul (81) se introduce un nou alineat, alineatul (82), cu următorul cuprins:
«(82) Asimilarea funcțiilor și salariilor personalului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, institutelor centrale și structurilor subordonate județene, în mod corespunzător încadrării acestor structuri, cu funcțiile și nivelul de salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și, după caz, din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în cazul unităților subordonate, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, corespunzător specificului funcțiilor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, având ca referință dispozițiile ordinelor ministrului agriculturii și dezvoltării rurale de aplicare a prevederilor alin. (8) și (81), cu respectarea normelor legale în vigoare.»”

3. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:
„12. La articolul 1, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) și (14), cu următorul cuprins: «
(13) Pentru personalul direcțiilor de sănătate publică prevederile alin. (55) se aplică la cuantumul brut al salariilor de bază aferente lunii iunie 2015.
(14) Dacă în urma aplicării prevederilor alin. (13) rezultă un cuantum brut al salariului de bază mai mic decât cel aflat în plată, se menține în plată cuantumul avut.»”

4. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:
„13. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
«Art. 11. - (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul prevăzut în anexa nr. I - Familia ocupațională de funcții bugetare «Administrație», capitolul II - Unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare din anexa nr. II - Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ», anexa nr. IV - Familia ocupațională de funcții bugetare «Cultură», anexa nr. V - Familia ocupațională de funcții bugetare «Diplomație», anexa nr. VI - Familia ocupațională de funcții bugetare «Justiție», anexa nr. VII - Familia ocupațională de funcții bugetare «Apărare, ordine publică și siguranță națională» și anexa nr. VIII - Reglementări specifice personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și cele aflate în coordonarea primului-ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 10% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
(2) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut/solda lunară brută/salariul lunar brut/indemnizația brută de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu același procent de 10%, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
(3) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (1) și (2) personalul prevăzut la art. 1 alin. (55)-(510), alin. (12) și (13), la art. 2 alin. (61) și (62), precum și personalul prevăzut la art. I pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare.»”

Art. II. - (1) Începând cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din cadrul sistemului public de asistență socială, astfel cum este definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 185/2015, se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) nu beneficiază de prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. III. - Alineatul (2) al articolului 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Salarizarea personalului din cadrul Administrației Prezidențiale, serviciilor Parlamentului și aparatului de lucru al Guvernului se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI, CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 25 noiembrie 2015.
Nr. 293.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Legea nr. 293/2015 #42319

Lista bugetarilor care vor beneficia de majorările salariale de la 1 decembrie

Majorări cu 25%
- personalul din sistemul public sanitar;
- personalul din sistemul public de asistenţă socială;
- personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii.

Majorări cu 15%
- personalul din sistemul de învăţământ, potrivit OUG nr. 54/2015 - personalul didactic, nedidactic, precum şi cel auxiliar.

Majorări cu 10%
- personalul din administraţie publică şi locală;
- personalul din structurile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale- jandarmerie, poliţie, inspectorate pentru situaţii de urgenţă;
- personalul din unităţile de cultură şi teatru;
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan, laur1979

Legea nr. 293/2015 #42320

Noua lege va intra în vigoare în trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial, adică în data de 28 noiembrie

"Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin (1), incepand cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiilor de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul prevazut in Anexa nr. 1 - Familia ocupationala de functii bugetare «Administratie», Capitolul II - Unitati de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare din Anexa nr. II - Familia ocupationala de functii bugetare «Invatamant», Anexa nr. IV - Familia ocupationala de functii bugetare «Cultura», Anexa nr. V - Familia ocupationala de functii bugetare «Diplomatie», Anexa nr. VI - Familia ocupationala de functii bugetare «Justitie», Anexa VII - Familia ocupationala de functii bugetare «Aparare, ordine publica si siguranta nationala» si Anexa nr. VIII - Reglementari specifice personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015", scrie in documentul aparut miercuri si care va intra in vigoare in trei zile de la publicare, adica pe 28 noiembrie.

Salariile asistentilor sociali vor creste cu 25%

"Incepand cu drepturile aferente lunii decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul din cadrul sistemului public de asistenta sociala (...) se majoreaza cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015", scrie in actul normativ publicat miercuri in Monitorul Oficial.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5257
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan, laur1979

Legea nr. 293/2015 #42326

Iata ! Aceasta este o veste buna ! :)
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6725
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.