Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea nr. 57/2016

Legea nr. 57/2016 #43385

Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 14 aprilie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 19 aprilie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) cetatenilor romani sau cetatenilor romani cu multipla cetatenie, dupa caz, care au domiciliul in Romania, care au locuit efectiv si continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuitatii nu sunt considerate intreruperi absentele temporare care nu depasesc 3 luni si nici cele determinate de sederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existentei unor contracte de munca impuse de derularea unor activitati desfasurate in interesul statului roman, precum si ca urmare a unor obligatii internationale asumate de Romania;"


2. Titlul Capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL II - Conditii de fond si conditii vizand exprimarea consimtamantului la adoptie"

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Persoana care a fost condamnata definitiv pentru o infractiune contra persoanei sau contra familiei, savarsita cu intentie, precum si pentru infractiunea de pornografie infantila si infractiuni privind traficul de droguri sau precursori nu poate adopta."

4. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Se poate considera refuz abuziv de a consimti la adoptie si situatia in care, desi legal citati, parintii firesti sau, dupa caz, tutorele, nu se prezinta la doua termene consecutive fixate pentru exprimarea consimtamantului."

5. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (3) – (6), cu urmatorul cuprins:
"(3) Consimtamantul la adoptie nu poate fi exprimat in locul parintilor firesti/tutorelui copilului de catre curator, mandatar sau o alta persoana imputernicita in acest sens.
(4) In mod exceptional, in situatia in care unul dintre parintii firesti, desi au fost realizate demersuri suficiente, nu a putut fi gasit pentru exprimarea consimtamantului, consimtamantul celuilalt parinte este indestulator. Cand ambii parinti se afla in aceasta situatie, adoptia se poate incheia fara consimtamantul lor.
(5) Instanta poate incuviinta luarea consimtamantului la locuinta celui chemat sa exprime consimtamantul, printr-un judecator delegat, daca partea, din motive temeinice, este impiedicata sa se prezinte in fata instantei.
(6) Persoana care locuieste in circumscriptia altei instante, in cazul prevazut la alin. (5), isi exprima consimtamantul prin comisie rogatorie."

6. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
Parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, tutorele acestuia, trebuie sa consimta la adoptie in mod liber si neconditionat, numai dupa ce li s-a explicat, intr-un limbaj accesibil, consecintele exprimarii consimtamantului si asupra incetarii legaturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine, ca urmare a incuviintarii adoptiei. Obligatia de a asigura consilierea si informarea inaintea exprimarii consimtamantului la adoptie ii revine directiei in a carei raza teritoriala locuiesc in fapt parintii firesti sau, dupa caz, tutorele, directia realizand si un raport in acest sens. Raportul se comunica directiei de la domiciliul copilului, in termen de 15 zile lucratoare de la solicitarea acesteia."

7. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 9^1
In situatia prevazuta la art. 8 alin. (4), directia in a carei raza teritoriala domiciliaza copilul are obligatia intocmirii unui raport cu privire la indeplinirea demersurilor pentru gasirea parintilor firesti. Raportul se anexeaza cererii de deschidere a procedurii adoptiei."

8. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, art. 15^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 15^1
In cazul adoptiei persoanei care a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, consimtamantul adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum si cel al adoptatului se exprima in fata instantei judecatoresti. Consimtamantul parintilor firesti nu este necesar."

9. La articolul 16, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Evaluarea se realizeaza pe baza solicitarii adoptatorului sau familiei adoptatoare de catre directia de la domiciliul acestora sau de catre organismele private autorizate sa desfasoare activitati in cadrul procedurii adoptiei interne si trebuie sa aiba in vedere:"

10. La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Organismele private autorizate sa desfasoare activitati in cadrul procedurii adoptiei interne, prevazute la alin. (3), au obligatia de a incheia protocol de colaborare cu directia in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea."

11. La articolul 16, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia in a carei raza teritoriala isi are domiciliul adoptatorul sau familia adoptatoare, elibereaza atestatul de persoana sau familie apta sa adopte, care se constituie ca anexa la dispozitia directorului general/executiv al directiei. In situatia in care sotii familiei adoptatoare si-au stabilit domicilii diferite, atestatul se elibereaza de catre directia de la domiciliul unuia dintre soti, in functie de optiunea acestora."

12. La articolul 16, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Atestatul eliberat de directia in a carei raza teritoriala domiciliaza adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioada de 2 ani. Valabilitatea acestui atestat se prelungeste de drept pana la incuviintarea adoptiei, in situatia in care:
a) a fost introdusa pe rolul instantei judecatoresti cererea de incuviintare a adoptiei copilului aflat in plasament de cel putin un an;
b) a fost introdusa pe rolul instantei judecatoresti cererea de incredintare in vederea adoptiei;
c) persoana/familia atestata are deja incredintati, in vederea adoptiei, unul sau mai multi copii."

13. La articolul 16, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) Pe durata de valabilitate a atestatului, adoptatorul sau familia adoptatoare are obligatia de a informa directia cu privire la orice schimbare intervenita in situatia sa socio-psiho-medicala, anexand, dupa caz, acte doveditoare."

14. La articolul 16 alineatul (8), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) in situatia in care se constata faptul ca persoana/familia adoptatoare a ascuns sau a furnizat informatii false cu ocazia realizarii evaluarii sau pe durata de valabilitate a atestatului;"

15. La articolul 16, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu urmatorul cuprins:
"(10) Parcurgerea etapei de pregatire pentru asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte nu este necesara in cazul in care persoana sau familia solicita evaluarea in vederea eliberarii unui nou atestat ca urmare a incetarii valabilitatii acestuia in conditiile alin. (9) lit. a), b) si d), precum si in cazul persoanelor sau familiilor care solicita evaluarea si care au in plasament de cel putin un an copilul pe care doresc sa il adopte."

16. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) In situatia in care solicitantul locuieste in fapt la adresa de resedinta, evaluarea se realizeaza de catre directia in a carei raza teritoriala isi are stabilita resedinta sau de catre un organism privat autorizat sa desfasoare activitati in cadrul procedurii adoptiei interne.
(2) In situatia in care sotii familiei adoptatoare si-au stabilit domicilii diferite, evaluarea se realizeaza de catre directia de la domiciliul sotului unde acestia locuiesc in fapt sau de catre un organism privat autorizat sa desfasoare activitati in cadrul procedurii adoptiei interne."

17. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Rezultatele evaluarii prevazute la art. 16 se consemneaza intr-un raport final de evaluare a capacitatii de a adopta a solicitantului, care contine si propunerea privind eliberarea sau neeliberarea atestatului. Raportul se intocmeste in maximum 90 de zile de la depunerea cererii de evaluare si se comunica solicitantului."

18. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Contestatia prevazuta la art. 18 alin. (3) se depune si se inregistreaza la directia competenta sa elibereze atestatul, aceasta avand obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea contestatiei, sa o transmita Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie – A.N.P.D.C.A. Contestatia se transmite insotita de copia dosarului persoanei/familiei in cauza si se solutioneaza in termen de maxim 30 de zile de la inregistrare de catre o comisie constituita prin Decizie a Presedintelui A.N.P.D.C.A.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) este alcatuita din reprezentanti ai A.N.P.D.C.A., ai Colegiului National al Asistentilor Sociali si ai Colegiului Psihologilor din Romania.
(3) Organizarea si functionarea comisiei se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

19. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) In solutionarea contestatiei, comisia prevazuta la art. 19 alin. (1) analizeaza documentatia transmisa de directie si poate solicita orice alte date/documente suplimentare relevante pentru solutionarea acesteia de la directie, contestatar sau de la alte persoane fizice ori juridice."

20. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
Pe parcursul procesului de evaluare, adoptatorul sau familia adoptatoare este obligata sa colaboreze cu specialistii care realizeaza evaluarea, refuzul acestora de a participa la toate etapele evaluarii constituind motiv pentru formularea propunerii privind neacordarea atestatului."

21. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Planul individualizat de protectie, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are ca finalitate adoptia interna daca:
a) dupa instituirea masurii de protectie speciala a trecut un an si parintii firesti ai copilului, in grija carora acesta nu a putut fi lasat din motive neimputabile parintilor, precum si rudele pana la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi gasite, nu realizeaza niciun demers pentru reintegrarea sau integrarea copilului in familie;
b) dupa instituirea masurii de protectie speciala au trecut 6 luni si parintii firesti ai copilului si rudele pana la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi gasite, nu colaboreaza cu autoritatile in vederea realizarii demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului in familie;
c) dupa instituirea masurii de protectie speciala au trecut 6 luni si parintii si rudele copilului pana la gradul al patrulea nu au putut fi gasite;
d) dupa instituirea masurii de protectie speciala, parintii si rudele copilului pana la gradul al patrulea care au putut fi gasite, declara in scris ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului si in termen de 30 de zile nu au revenit asupra declaratiei. Directia are obligatia inregistrarii acestor declaratii, precum si a celor prin care parintii si rudele pana la gradul al patrulea revin asupra declaratiilor initiale;
e) copilul a fost inregistrat din parinti necunoscuti. In acest caz, adoptia ca finalitate a planului individualizat de protectie se stabileste in maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de nastere al acestuia.
(2) In termenele prevazute la alin. (1) lit. b) si respectiv la lit. c), directia are obligatia sa faca demersurile necesare identificarii si contactarii parintilor firesti/rudelor copilului pana la gradul al patrulea, sa informeze periodic parintii firesti si rudele copilului care au putut fi gasite asupra locului in care se afla efectiv copilul, asupra modalitatilor concrete in care pot mentine relatii personale cu acesta, precum si asupra demersurilor necesare in vederea reintegrarii sau integrarii.
(3) Planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia si in situatia in care parintii si rudele copilului pana la gradul al patrulea, care au putut fi gasite, desi nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului, refuza sa semneze declaratia prevazuta la alin. (1) lit. d). In acest caz, directia intocmeste un proces-verbal in care se mentioneaza aceste imprejurari si care se contrasemneaza de secretarul/reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale unde locuiesc, in fapt, parintii sau rudele."

22. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) In situatia copilului pentru care s-a instituit plasamentul la o ruda pana la gradul al patrulea, planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia interna, numai in situatia in care managerul de caz apreciaza ca este in interesul copilului deschiderea procedurii adoptiei.
(2) In situatia copiilor care au implinit varsta de 14 ani, planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia daca exista solicitari de adoptie a acestora din partea unor familii/persoane atestate. In situatia fratilor care nu pot fi separati, daca unul dintre ei a implinit varsta de 14 ani, planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate adoptia numai daca exista solicitari de adoptie a acestora impreuna din partea unor familii sau persoane atestate."

23. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, art. 27^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 27^1
(1) In situatia stabilirii adoptiei ca finalitate a planului individualizat de protectie, managerul de caz are obligatia de a informa persoanele alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, cu privire la acest demers. Data la care a fost realizata informarea, precum si modalitatea concreta in care s-a realizat aceasta se consemneaza intr-un proces-verbal.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1), care intentioneaza sa adopte copilul alaturi de care s-au bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, au obligatia sa depuna cererea privind eliberarea atestatului in termen de maximum 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal.
Pentru motive obiective, neimputabile solicitantului, la cererea motivata a acestuia, termenul poate fi prelungit cu maximum 10 zile.
(3) Nedepunerea cererii in termenele prevazute la alin. (2) conduce la pierderea prioritatii in realizarea potrivirii cu copilul respectiv."

24. La articolul 28, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului se face cu citarea parintilor firesti ai copilului sau, dupa caz, a tutorelui si a directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului. In cazul cererilor de deschidere a procedurii adoptiei in care sunt incidente prevederile art. 8 alin. (4), citarea parintilor firesti care nu au putut fi gasiti se face prin afisarea citatiei la usa instantei si la ultimul domiciliu cunoscut al acestora. Dispozitiile Codului de procedura civila cu privire la numirea curatorilor in cazul in care se dispune citarea prin publicitate nu sunt aplicabile. Procedura de citare se socoteste indeplinita in a 5-a zi de la afisarea citatiei."

25. La articolul 28, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins: "(4) Comunicarea hotararii judecatoresti in situatia in care parintii firesti nu au putut fi gasiti se face, pentru acestia, prin afisare la usa instantei."

26. La articolul 29, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Efectele hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptiei se mentin pana la implinirea de catre copil a varstei de 14 ani. Prin exceptie, efectele hotararii se prelungesc peste aceasta data, pana la incuviintarea adoptiei, in cazul copilului pentru care exista solicitari de adoptie din partea unor familii sau persoane atestate.
(7) In situatia fratilor care nu pot fi separati, odata cu implinirea varstei de 14 ani de catre cel putin unul dintre acestia, efectele hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii adoptiei inceteaza de drept pentru fratii inseparabili. Prin exceptie, efectele hotararii se prelungesc peste aceasta data, pana la incuviintarea adoptiei, daca exista solicitari de adoptie a respectivilor frati impreuna, din partea unor familii sau persoane atestate."

27. La articolul 29, alineatul (8) se abroga.

28. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1) Potrivirea este o etapa premergatoare incredintarii in vederea adoptiei prin care se identifica si selecteaza persoana/familia atestata ca fiind apta sa adopte, care raspunde nevoilor identificate ale copilului si se stabileste compatibilitatea dintre copil si persoana/familia adoptatoare.
(2) Potrivirea se realizeaza acordandu-se prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse si altor persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minimum 6 luni, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior. In potrivire se includ numai acele rude si persoane care detin atestat valabil de persoana/familie adoptatoare.
(3) Persoanele alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie sunt: tutorele, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, dupa caz, alte persoane care au convietuit/convietuiesc cu copilul, daca acestia s-au implicat direct si nemijlocit in ingrijirea si educarea lui, iar copilul a dezvoltat relatii de atasament fata de ei.
(4) Procesul de potrivire include o componenta initiala si una practica si se realizeaza de catre compartimentul de adoptii si postadoptii din structura directiei."

29. La articolul 37, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) Potrivirea initiala se realizeaza pentru copiii care au deschisa procedura adoptiei, aflati in evidenta Registrului national pentru adoptii, denumit in continuare R.N.A., prin identificarea si selectarea din cadrul acestui registru a tuturor persoanelor/familiilor atestate care raspund nevoilor fiecarui copil.
(2) Lista persoanelor/familiilor prevazute la alin. (1) se genereaza de catre R.N.A. si se acceseaza de catre directia de la domiciliul copilului, pentru continuarea demersurilor de potrivire."

30. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
Metodologia de potrivire initiala si practica dintre copil si persoana/familia atestata ca apta sa adopte, precum si criteriile pe baza carora se realizeaza potrivirea se elaboreaza de catre A.N.P.D.C.A. si se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

31. La articolul 39, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dupa intocmirea raportului de potrivire, directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului sesizeaza, in maximum 5 zile, instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei."

32. La articolul 41, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 41
(1) In cazul cererilor de incredintare in vederea adoptiei, instanta judecatoreasca se pronunta exclusiv pe baza actelor depuse de directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, fara citarea partilor.
(2) Incredintarea in vederea adoptiei se dispune de catre instanta judecatoreasca de la domiciliul copilului, pentru o perioada de 90 de zile. Odata cu admiterea cererii de incredintare in vederea adoptiei, instanta se pronunta si asupra incetarii masurii de protectie speciala."

33. La articolul 42 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) pentru adoptia copilului pentru care a fost deschisa procedura adoptiei si acesta se afla in plasament la unul dintre sotii familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel putin 6 luni;
d) pentru adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 6 luni de la data instituirii tutelei."

34. La articolul 44, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Cererea de incuviintare a adoptiei adresata instantei judecatoresti prelungeste de drept perioada de incredintare pana la solutionarea cererii prin hotarare judecatoreasca definitiva. Pe aceasta perioada, dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator."

35. Dupa articolul 46 se introduc cinci noi articole, art. 46^1– 46^5, cu urmatorul cuprins:
"Art. 46^1
(1) Adoptatorul sau, optional, oricare dintre sotii familiei adoptatoare, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitati salariale si asimilate acestora sau, dupa caz, activitati independente sau activitati agricole, denumit in continuare persoana indreptatita, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, precum si de o indemnizatie lunara, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 3,4 ISR.
(2) Concediul si indemnizatia prevazute la alin. (1) se acorda pe baza cererii persoanei indreptatite, la care se anexeaza certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, documentul care atesta mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, inregistrat la directia in a carei raza administrativ-teritoriala a fost protejat copilul, precum si dovada intrarii efective in concediu sau a suspendarii activitatii. Cererea se completeaza potrivit modelului care se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc si se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei.
(4) Persoanele indreptatite carora li s-au stabilit drepturile prevazute la alin.(1) nu pot beneficia, in perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate in baza art. 2 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Pe perioada concediului prevazut la alin. (1), persoana indreptatita beneficiaza de plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate. Cuantumul contributiei se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale, prevazuta de lege, la valoarea indemnizatiei acordate.
(6) Fondurile necesare platii indemnizatiei prevazute la alin. (1), a contributiei prevazute la alin. (5), cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(7) Cererea si documentele doveditoare se depun si se inregistreaza la agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana si a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.
(8) Calculul si plata indemnizatiei, inclusiv a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, se fac de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, prin agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, si se achita, in functie de optiunea persoanei indreptatite, in cont bancar sau la domiciliul acesteia, respectiv la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
(9) Procedura de plata a indemnizatiei care se acorda pe perioada concediului de acomodare se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 46^2
Concediul de acomodare si plata indemnizatiei inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una din urmatoarele situatii:
a) a expirat perioada maxima de un an prevazuta pentru concediul de acomodare;
b) la cererea persoanei indreptatite;
c) copilul a implinit 18 ani;
d) a avut loc decesul copilului;
e) persoana indreptatita care urma sa adopte in calitate de persoana singura a decedat;
f) a ramas definitiva hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei.

Art. 46^3
(1) Concediul de acomodare si plata indemnizatiei se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una dintre urmatoarele situatii:
a) s-a dispus plasamentul copilului in regim de urgenta;
b) a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei.
(2) Suspendarea prevazuta la alin. (1) inceteaza in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese incredintat in vederea adoptiei sau, dupa caz, in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus respingerea revocarii incredintarii in vederea adoptiei.
(3) Reluarea concediului de acomodare si a platii indemnizatiei aferente suspendate se face la cererea persoanei indreptatite, incepand cu data depunerii acesteia, daca nu au intervenit situatii care sa determine incetarea drepturilor.

Art. 46^4
(1) Asupra drepturilor prevazute la art. 46^1 alin. (1) nu se datoreaza impozit si nici contributiile sociale obligatorii stabilite de lege, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, care se plateste in conditiile art. 46^1alin. (5).
(2) Perioada concediului prevazut la art. 46^1 alin. (1) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Perioada concediului prevazut la art. 46^1 alin. (1) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare si se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale, in conditiile prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii se utilizeaza 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.
(5) Perioada concediului prevazut la art. 46^1alin. (1) constituie vechime in munca, in serviciu si in specialitate, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta.
(6) In situatia in care indemnizatia a fost acordata si pe perioada in care s-a dispus incetarea sau suspendarea concediului si a indemnizatiei prevazute la art. 46^1 alin. (1), sumele acordate cu titlu necuvenit se recupereaza de la persoana indreptatita in conditii similare celor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, pentru alte beneficii de asistenta sociala.

Art. 46^5
(1) Angajatorii au obligatia de a acorda salariatului sau, dupa caz, salariatilor sot si sotie care adopta, timp liber pentru efectuarea evaluarilor impuse de obtinerea atestatului si realizarea potrivirii practice, fara diminuarea drepturilor salariale, in limita a maximum 40 de ore pe an.
(2) Timpul liber se acorda pe baza cererii solicitantului, la care se anexeaza calendarul intalnirilor sau dupa caz, programul de vizite, intocmite de directia competenta.
(3) Nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.
(4) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (3) si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din cadrul Inspectiei Muncii.
(5) Contraventiei prevazute la alin. (3) ii sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

36. La articolul 48 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, lit. b^1), cu urmatorul cuprins:
"b^1) raportul de consiliere a copilului care a implinit varsta de 10 ani, in vederea exprimarii consimtamantului;"

37. La articolul 52, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Adoptia prevazuta la alin. (1) lit. b) este permisa pentru copiii pentru care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adoptiei si nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie adoptatoare cu resedinta obisnuita in Romania sau una dintre persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), intr-un termen de un an de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adoptiei."

38. La Capitolul IV titlul Sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 2 - Procedura administrativa prealabila sesizarii instantei judecatoresti"

39. La articolul 57, dupa litera d) se introduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul cuprins:
"e) adoptatul va beneficia in tara straina de aceeasi situatie legala ca si aceea a unui copil biologic al adoptatorului."

40. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58
(1) Cererile transmise A.N.P.D.C.A. trebuie insotite de documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 57, precum si de documentele prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) vor fi transmise in original sau, dupa caz, in copie legalizata, si insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele intocmite sau legalizate de o autoritate sau de un agent public apartinand statului primitor pot fi transmise si prezentate in fata instantelor romane fara a fi necesara indeplinirea formalitatilor de supralegalizare/apostilare."

41. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59
(1) Potrivirea initiala si practica a copilului cu adoptatorul sau familia adoptatoare cu resedinta obisnuita in strainatate se realizeaza de compartimentul de adoptii si postadoptii din structura directiei de la domiciliul copilului. Metodologia de potrivire, precum si criteriile pe baza carora se realizeaza aceasta se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Persoana sau familia selectata ca urmare a realizarii potrivirii initiale are obligatia sa se deplaseze in Romania si sa locuiasca efectiv pe teritoriul tarii pentru o perioada de cel putin 30 de zile consecutive, in scopul realizarii potrivirii practice cu copilul.
(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2), directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului va intocmi un raport cu privire la evolutia relatiilor dintre copil si persoana sau familia adoptatoare."

42. La articolul 61, dupa litera b) se introduce o noua litera, lit. c), cu urmatorul cuprins:
"c) actul din care rezulta ca exista garantiile ca adoptatul are posibilitatea sa intre si sa locuiasca permanent in statul primitor."

43. Dupa articolul 62 se introduce un nou articol, art. 62^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 62^1
Ulterior inregistrarii acordurilor prevazute la art. 61 lit. a) si b) A.N.P.D.C.A. emite acordul vizand continuarea procedurii de adoptie internationala si il transmite de indata autoritatii centrale din statul primitor."

44. La articolul 63, alineatul (4) se abroga.

45. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 64
Pe baza hotararii judecatoresti definitive de incuviintare a adoptiei A.N.P.D.C.A. elibereaza, la cererea adoptatorului/familiei adoptatoare, in termen de 5 zile lucratoare, un certificat care atesta ca adoptia este conforma cu normele Conventiei de la Haga."

46. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 65
Deplasarea adoptatului din Romania in statul in care adoptatorul sau familia adoptatoare are resedinta obisnuita este posibila numai atunci cand hotararea de incuviintare a adoptiei este definitiva.
Adoptatul se deplaseaza numai insotit de adoptator sau de cel putin unul dintre sotii din familia adoptatoare, in conditii de siguranta corespunzatoare nevoilor adoptatului."

47. Titlul Capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL V - Regimul juridic general al informatiilor privind adoptia"

48. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 67. – (1) Persoanele adoptate au dreptul sa solicite si sa obtina informatii referitoare la locul nasterii, traseul institutional si istoricul personal care nu dezvaluie identitatea parintilor firesti/rudelor biologice. Informatiile care atesta adoptia pot fi furnizate numai persoanelor care au dobandit capacitate deplina de exercitiu."

49. La articolul 67, alineatul (2) se abroga.

50. Dupa articolul 67 se introduc patru noi articole, art. 67^1– 67^4, cu urmatorul cuprins:

"Art. 67^1
(1) Dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, adoptatul poate solicita tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul sau ori, in cazul in care nu are domiciliul in Romania, Tribunalului Bucuresti, sa-i autorizeze accesul la informatiile aflate in posesia oricaror autoritati publice cu privire la identitatea parintilor sai firesti/rudelor sale biologice.
(2) Anterior sesizarii instantei judecatoresti, adoptatul are obligatia de a solicita A.N.P.D.C.A. eliberarea unui document care sa ateste realizarea adoptiei si daca inainte de adoptie acesta a avut stabilita filiatia fata de cel putin unul dintre parintii biologici, precum si de a participa la cel putin o sedinta de consiliere din care sa rezulte daca adoptatul este echilibrat din punct de vedere psihoemotional.

Art. 67^2
(1) Consilierea prevazuta la art. 67^1 alin. (2) poate fi realizata de catre directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului, de organisme private autorizate, precum si de cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie, care au incheiat conventii cu A.N.P.D.C.A.
(2) In cazul in care adoptatul nu are domiciliul in Romania, activitatea de consiliere poate fi realizata de catre autoritatile/organismele straine abilitate in acest sens, conform legii statului pe al carui teritoriu locuieste acesta.
(3) Realizarea activitatii de consiliere se atesta prin intocmirea unui raport de consiliere, care se comunica adoptatului.

Art. 67^3
(1) Cererea adresata instantei judecatoresti pentru autorizarea accesului la informatiile vizand identitatea parintilor firesti se depune la instanta insotita de copia documentului de identitate a solicitantului, de documentul care atesta adoptia si stabilirea filiatiei fata de cel putin unul dintre parintii firesti, precum si de raportul care atesta realizarea activitatii de consiliere.
(2) In situatia in care activitatea de consiliere este realizata de autoritatile/organismele straine abilitate, raportul se depune la instanta judecatoreasca in original sau copie legalizata, insotit de traducerea autorizata in limba romana.
(3) Judecarea cererilor privind autorizarea accesului la informatiile vizand identitatea parintilor firesti se face cu citarea adoptatului si a A.N.P.D.C.A.
(4) Instanta admite cererea daca, potrivit probelor administrate, constata ca solicitantul este o persoana adoptata care a avut stabilita filiatia fata de cel putin unul dintre parintii biologici, a beneficiat de consiliere, iar instanta si-a format convingerea ca adoptatul este echilibrat din punct de vedere psihoemotional.

Art. 67^4
(1) Parintii firesti sau rudele biologice ale persoanelor adoptate pot obtine informatii vizand persoana adoptata referitoare la confirmarea adoptiei, anul incuviintarii acesteia, caracterul intern sau international al adoptiei, precum si daca persoana adoptata figureaza in evidentele autoritatilor ca fiind in viata sau decedata.
(2) Alte informatii vizand adoptatul pot fi furnizate parintilor biologici sau rudelor biologice ale acestuia, numai daca exista acordul expres al adoptatului care a dobandit capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul in care adoptatul este minor, acordul persoanei sau familiei adoptatoare.
Acordul se solicita de A.N.P.D.C.A., dupa caz, prin intermediul directiei sau al autoritatii centrale a statului de primire, respectiv al organizatiei straine acreditate implicate in derularea adoptiei.
(3) Furnizarea informatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de A.N.P.D.C.A."

51. Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68
(1) Adoptatorii sunt obligati sa informeze gradual copilul ca este adoptat, incepand de la varste cat mai mici. In realizarea acestei obligatii adoptatorii pot beneficia de sprijin acordat prin intermediul specialistilor din cadrul compartimentului de adoptii si postadoptii al directiei sau prin intermediul organismelor private autorizate, al cabinetelor individuale, al cabinetelor asociate sau al societatilor civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie care au incheiat conventii cu A.N.P.D.C.A.
(2) Identitatea parintilor firesti ai adoptatului poate fi dezvaluita inainte de dobandirea de acesta a capacitatii depline de exercitiu, numai pentru motive medicale, de A.N.P.D.C.A., la cererea oricaruia dintre adoptatori, a adoptatului ori a reprezentantului unei institutii medicale, insotita de documentele medicale justificative.
(3) Persoanele adoptate care detin informatii asupra identitatii parintilor firesti se pot adresa direct A.N.P.D.C.A. pentru realizarea demersurilor vizand contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice."

52. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69
Metodologia privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii vizand persoana adoptata se aproba prin hotarare a Guvernului."

53. Capitolul VI – Incetarea adoptiei, cuprinzand articolele 71 – 73, se abroga.

54. Titlul Capitolului VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VII - Dispozitii privind procedura de judecata"

55. La articolul 74, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cererile prevazute de prezenta lege, precum si cele privind incetarea adoptiei sunt de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului. Cauzele pentru judecarea carora nu se poate determina instanta competenta se judeca de Tribunalul Bucuresti."

56. La articolul 74, alineatele (4) si (5) se abroga.

57. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 75
Actiunile si cererile ce cad sub incidenta prezentei legi sunt scutite de taxa judiciara de timbru."

58. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76
Cererile prevazute la art. 74 alin. (3) se solutioneaza de complete specializate ale instantei judecatoresti, in camera de consiliu, cu participarea obligatorie a procurorului."

59. Dupa articolul 76 se introduc patru noi articole, art. 76^1 – 76^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 76^1
(1) In solutionarea cauzelor care privesc aplicarea prezentei legi, dispozitiile art. 200 din Codul de procedura civila privind verificarea cererii si regularizarea acesteia nu sunt aplicabile.
(2) Cererea se depune in atatea exemplare cate sunt necesare pentru comunicare si un exemplar pentru instanta. Inscrisurile care insotesc cererea se depun intr-un singur exemplar.
(3) Primind cererea, presedintele instantei ia masuri pentru fixarea, de indata, a primului termen de judecata, care nu poate depasi 15 zile de la data inregistrarii cererii, precum si pentru citarea si comunicarea cererii.
(4) Intampinarea nu este obligatorie. Partile au posibilitatea redactarii de note privind sustinerile lor si depunerii acestora la dosar pana la primul termen de judecata.
(5) In cazul amanarii judecarii cererii, termenul acordat nu poate depasi 15 zile.
(6) Prima instanta se pronunta prin sentinta, pe baza inscrisurilor si, in masura in care acest mijloc de proba nu este suficient sau imprejurarile cauzei o cer, pot fi administrate si alte probe.
(7) Pronuntarea hotararii se poate amana cu cel mult 48 de ore, iar redactarea hotararii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.
(8) Hotararea se comunica partilor in termen de 48 de ore de la redactare.

Art. 76^2
(1) Hotararile prin care se solutioneaza cererile prevazute de prezenta lege sunt supuse numai apelului in termen de 10 zile, cu exceptia hotararilor judecatoresti prin care se solutioneaza cererea de deschidere a procedurii adoptiei, unde termenul de apel este de 30 de zile.
(2) Apelul poate fi exercitat de oricare dintre parti, precum si de procuror.
(3) Apelul se judeca de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor, in camera de consiliu. Dispozitiile art. 761 alin. (5) si alin. (7) sunt aplicabile.

Art. 76^3
Cauzele privind incetarea adoptiei se judeca cu citarea:
a) adoptatorului sau, dupa caz, a familiei adoptatoare;
b) adoptatului personal sau dupa caz, prin reprezentant legal;
c) directiei in a carei raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului si A.N.P.D.C.A.

Art. 76^4
(1) Hotararile prin care se solutioneaza cererile prevazute de prezenta lege sunt executorii, daca legea nu prevede altfel, de la data ramanerii definitive.
(2) Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Cartii a III-a – "Procedura necontencioasa judiciara" din Codul de procedura civila."

60. La articolul 78, alineatul (1) se abroga.

61. La articolul 79, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 79
(1) In scopul organizarii la nivel national a evidentei in materia adoptiei si al realizarii etapei de potrivire, A.N.P.D.C.A. are obligatia de a gestiona R.N.A."

62. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80
(1) Directia in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului sau, dupa caz, al adoptatorului sau familiei adoptatoare, introduce in R.N.A. copia electronica a urmatoarelor documente:
a) hotararea judecatoreasca prin care s-a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei nationale;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei;
c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei;
d) hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii sau, dupa caz, de desfacere a adoptiei;
e) dispozitia privind eliberarea/neeliberarea atestatului si, dupa caz, atestatul;
f) raportul final de evaluare a capacitatii de a adopta a solicitantului;
g) raportul final de inchidere a cazului prevazut la art. 82 alin. (3);
h) alte documente necesare organizarii evidentei prevazute la art. 79, care se stabilesc prin decizia presedintelui A.N.P.D.C.A.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se introduc in R.N.A. in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, cele prevazute la alin. (1) lit. e) si f), in termen de 5 zile de la data emiterii dispozitiei, iar documentul prevazut la alin. (1) lit.g), in termen de 5 zile de la intocmire.
(3) Odata cu introducerea in R.N.A. a documentelor prevazute la alin. (1) lit. a) si e), directia va introduce si informatiile cu privire la copil si persoana/familia adoptatoare necesare realizarii potrivirii initiale.
(4) Documentele si informatiile referitoare la persoana/familia adoptatoare cu resedinta obisnuita in strainatate se introduc in R.N.A. de A.N.P.D.C.A."

63. La articolul 82, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) La incheierea perioadei de monitorizare postadoptie, directiile intocmesc un raport final de inchidere a cazului si introduc in R.N.A. copia electronica a acestuia. In situatia in care, ulterior incuviintarii adoptiei, prenumele copilului adoptat este schimbat pe cale administrativa, raportul va avea anexata si copia actului care a stat la baza schimbarii prenumelui."

64. La articolul 85, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 85
(1) Activitatile postadoptie se realizeaza planificat si vizeaza acordarea de suport si asistenta de specialitate adoptatului si adoptatorilor, care sa raspunda nevoilor identificate atat in timpul perioadei de monitorizare postadoptie sau semnalate direct de catre cei adoptati ori de catre persoana/familia adoptatoare in perioada de monitorizare postadoptie, cat si ulterior expirarii acestei perioade."

65. La articolul 85 alineatul (4), dupa litera d) se introduc doua noi litere, lit. e) si f), cu urmatorul cuprins:
"e) consilierea adoptatului in vederea dezvaluirii identitatii parintilor firesti/rudelor biologice;
f) consilierea si pregatirea adoptatului/parintilor firesti/rudelor biologice in vederea contactarii."

66. Articolul 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 90
Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, potrivit legii, nerespectarea prevederilor art. 9 teza a II-a si a III-a, art. 18 alin. (1) teza a II-a, art. 39 alin. (2), art. 51 alin. (2), art. 82 alin. (3) teza I, precum si neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor prevazute la art. 44 alin. (1) – (3) si art. 82 alin. (1)."

67. La articolul 91, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu avertisment sau amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele prevazute la lit. a), b) si g);
b) cu avertisment sau amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, cele prevazute la lit.c) – f)."

68. La articolul 91, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Contravenientul poate achita, in termen de 48 de ore, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2)."

69. Dupa articolul 91 se introduce un nou articol, art. 91^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 91^1
(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul prevazut la art. 46^1.
(2) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu pe perioada concediului prevazut la art. 46^1, cu exceptia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiintarii acestuia, in conditiile legii.
(3) Nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.
(4) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (3) si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens din cadrul Inspectiei Muncii."

70. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 92
(1) Fapta parintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a pretinde sau de a primi, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase materiale in scopul adoptiei copilului se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea drepturilor parintesti."

71. Articolele 93 – 98 se abroga.

72. Articolul 98^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 98^1
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil."

73. Articolul 99 se abroga.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Legea nr. 57/2016 #43386

Art. II
(1) Efectele hotararilor judecatoresti privind deschiderea procedurii adoptiei, pronuntate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, se prelungesc pana la implinirea de catre copil a varstei de 14 ani. Efectele acestor hotarari se prelungesc si dupa implinirea de catre copil a varstei de 14 ani, pana la incuviintarea adoptiei, daca exista solicitari de adoptie a acestuia din partea unor familii sau persoane atestate.
(2) In situatia fratilor care nu pot fi separati, efectele hotararilor judecatoresti privind deschiderea procedurii adoptiei pronuntate pentru acestia, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, se prelungesc pana la implinirea varstei de 14 ani de catre cel putin unul dintre ei. Efectele acestor hotarari se prelungesc si dupa implinirea varstei de 14 ani de catre cel putin unul dintre frati, pana la incuviintarea adoptiei, daca exista solicitari de adoptie a respectivilor frati impreuna, din partea unor familii sau persoane atestate.

Art. III
Atestatele valabile la momentul intrarii in vigoare a prezentei legi isi prelungesc valabilitatea pana la implinirea termenului de 2 ani de la data eliberarii acestora.

Art. IV
Cererile prevazute de Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se solutioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare la data introducerii cererii.

Art. V
(1) In cuprinsul Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cuprinsul actelor normative in vigoare din domeniul adoptiei, sintagma deschiderea procedurii adoptiei interne se inlocuieste cu sintagma deschiderea procedurii adoptiei, denumirea Oficiul Roman pentru Adoptii sau dupa caz, Oficiul, se inlocuieste cu denumirea Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie sau, dupa caz, cu A.N.P.D.C.A., sintagma potrivire teoretica se inlocuieste cu sintagma potrivire initiala si termenul ordin se inlocuieste cu termenul decizie.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cuprinsul dispozitiilor art. 20 alin. (2) si (3) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul Oficiul se inlocuieste cu termenul comisia.

Art. VI
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 153 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, care administreaza si gestioneaza prestatiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, pentru persoanele fizice care adopta copii si care beneficiaza de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;"

2. Denumirea marginala a articolul 162 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru copilul cu handicap."

3. Articolul 162 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 162
(1) Pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare potrivit Legii nr. 273/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta indemnizatia lunara. Contributia se suporta de la bugetul de stat.
(2) Pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta indemnizatia pentru cresterea copilului. Contributia se suporta de la bugetul de stat.
(3) Pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, in situatia in care veniturile baza de calcul prevazute la alin. (1) si (2) depasesc valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3), contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in limita acestui plafon."

4. La articolul 168, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) In cazul in care au fost acordate cumulat sume reprezentand ajutoare sociale, indemnizatii de somaj, venituri din pensii, indemnizatii pe perioada concediului de acomodare sau indemnizatii pentru cresterea copilului, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate care erau in vigoare in acea perioada. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii sumelor respective si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume."

Art. VII
In termen de 90 zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie elaboreaza normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, si le supune spre aprobare Guvernului, prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Art. VIII
Metodologia privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii vizand persoana adoptata se elaboreaza de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. IX
Prezenta lege intra in vigoare la 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. VII, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii.

Art. X
Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 19 aprilie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. XI
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. V din Legea nr. 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 7 decembrie 2011.

Art. XII
La articolul 51, alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera f) se introduce o noua litera, lit. g), cu urmatorul cuprins:
"g) concediu de acomodare."

Art. XIII
La articolul 95, alineatul (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
"b^1) concediu de acomodare;"

Art. XIV
(1) Dispozitiile referitoare la acordarea concediului de acomodare si a indemnizatiei lunare se aplica si persoanelor care au copii incredintati in vederea adoptiei la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) indemnizatia, precum si concediul de acomodare se acorda proportional in functie de numarul zilelor calendaristice ramase, fara a depasi insa durata maxima prevazuta de lege pentru acordarea concediului de acomodare.

Art. XV
La articolul 23 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 23
(1) In cazul adoptiei se va intocmi un nou act de nastere de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia s-a aflat domiciliul adoptatului pana la momentul incuviintarii adoptiei ori sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia s-a aflat adoptatul anterior incuviintarii adoptiei.
(2) In situatia in care adoptatorii sunt cetateni straini ori cetateni romani cu domiciliul sau cu resedinta in strainatate, noul act de nastere se va intocmi de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia s-a aflat domiciliul celui adoptat pana la momentul incuviintarii adoptiei ori sediul institutiei de ocrotire, in cazul copiilor care s-au aflat in ingrijirea acesteia anterior incuviintarii adoptiei. "


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan