Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea nr. 66/2016

Legea nr. 66/2016 #43387

Legea nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 20 aprilie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2
(1) Persoanele care, in ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara."

2. La articolul 2, alineatul (1^1) se abroga.


3. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata."

4. La articolul 2, alineatele (3) si (7) se abroga.

5. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, veniturile din salarii si asimilate salariilor, din activitati independente si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura prevazute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 67, art. 76 alin. (1) si (2) si art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si reprezinta valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzator fiecarei categorii de venit."

6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Nivelul indemnizatiei lunare prevazute la art.2 alin.(2) se majoreaza cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere."

7. Articolul 6 se abroga.

8. La articolul 7, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), obtin venituri supuse impozitului potrivit art.3 au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2).
(2) Pentru persoanele care obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de insertie se prelungeste astfel:
a) pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
b) pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani, in cazul copilului cu handicap, fara a beneficia in aceasta perioada de prevederile art. 31 alin. (1) si (2)."

9. La articolul 8, alineatul (1) si litera b) a alineatului (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) De indemnizatia lunara si stimulentul de insertie prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza oricare dintre parintii firesti ai copilului, daca indeplineste conditiile de acordare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
..............
b) de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, daca indeplineste conditiile de acordare."

10. La articolul 9, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 2 alin. (1) si art. 5, precum si stimulentul de insertie prevazut la art. 7, se cuvin pentru fiecare dintre nasteri sau, dupa caz, pentru fiecare dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2).
...............
(4) Pe perioada suprapunerii situatiilor prevazute la alin. (2), cuantumul indemnizatiei lunare se majoreaza cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata, pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea."

11. La articolul 11 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) persoana care a solicitat initial concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului poate opta pentru concediu fara plata sau, dupa caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.
(3) In cazul in care persoana care a solicitat initial concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului opteaza pentru concediu fara plata, acesta constituie perioada asimilata in sensul art. 2 alin. (5) lit. i)."

12. La articolul 12, alineatele (2) – (4) se abroga.

13. La articolul 12, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Prevederile alin. (1) se coreleaza in mod corespunzator in cazul persoanelor indreptatite carora li se aplica prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala."

14. La articolul 16, litera a) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;"

15. La articolul 16, litera c) a alineatului (1) se abroga.

16. La articolul 16, litera i) a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"i) beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;"

17. La articolul 16, litera k) a alineatului (2) se abroga.

18. La articolul 16, litera c) a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel nu depaseste de trei ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2)."

19. La articolul 17, litera d) a alineatului (1) se abroga.

20. La articolul 21, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art.21
(1) Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5), plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru aceste persoane se asigura de la bugetul de stat.
..............
(3) Perioada in care o persoana beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

21. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public si a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Perioada concediului pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) constituie vechime in munca si in serviciu, precum si in specialitate, si se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare."

22. La articolul 24, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia in care, pe perioada concediului pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), au fost realizate venituri peste nivelul prevazut la art.16 alin. (3) lit. c), recuperarea sumelor incasate necuvenit se realizeaza prin calculul diferentei dintre cuantumul lunar al indemnizatiei pentru cresterea copilului incasate, stabilit in conditiile art. 2, si nivelul lunar al stimulentului de insertie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile in care s-a desfasurat o activitate.
(3) In situatia in care sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii pentru cresterea copilului prevazute la art. 2 alin. (2) au drept cauza culpa persoanei care le-a incasat, materializata prin folosirea de catre aceasta, cu intentie, a unor documente despre care cunostea ca au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de catre aceasta a unor date neconforme realitatii sau nedeclararea unor informatii, prevederile alin. (2) nu se aplica."

23. La articolul 25, alineatul (1), litera a) a alineatului (2) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 25
(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
……………………………………………………………………………….
a) salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
..............
(3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se extinde, o singura data, cu 6 luni, dupa revenirea definitiva a salariatei/salariatului in unitate."

24. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (2) si art. 25 si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei."

25. Articolul 30 se abroga.

26. La articolul 31, litera a) a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) in continuarea concediului prevazut la art. 2 alin. (1);
...............
(2) Pe perioada concediului prevazut la alin.(1) se acorda o indemnizatie lunara egala cu cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2)."

27. La articolul 32, literele c) si d) ale alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) sprijin lunar in cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2), acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu dizabilitati, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv de 35% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani;
d) sprijin lunar in cuantum de 35% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2), acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.
(2) Persoana cu dizabilitate grava sau accentuata, care are in intretinere un copil si care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, beneficiaza de sprijin lunar in cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani."

28. La articolul 32, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Persoanele care se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) beneficiaza de o indemnizatie egala cu 50% din cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2)."

29. La articolul 36, litera f) a alineatului (1) se abroga.

30. La articolul 37, litera j) a alineatului (1) se abroga.

31. Articolele 38 si 39 se abroga.

Art. II
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 iulie 2016.

Art. III
(1) Pentru persoanele care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, de concediul fara plata sau de stimulentul de insertie reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, modificarile aduse prin prezenta lege se aplica dupa cum urmeaza:
a) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an sau in plata stimulentului de insertie, precum si pentru cele aflate in concediu fara plata pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, modificarea optiunii se realizeaza pe baza de cerere si acte doveditoare privind suspendarea realizarii de venituri supuse impozitului, pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, modificarea cuantumului indemnizatiei lunare aferente se realizeaza din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordarii dreptului;
c) pentru persoanele aflate in plata stimulentului de insertie, indiferent de optiunea de concediu exprimata initial, si care nu se afla in situatia prevazuta la lit. a), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap, se face din oficiu.
(2) In aplicarea alin. (1) se emit instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

Art. IV
In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
  • daniel
  • Avatarul lui daniel
  • Deconectat
  • Administrator
  • Cuget, deci exist!
  • Posts: 16157
  • Thank you received: 5260
  • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan