Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: OUG nr. 46/2017- vouchere de vacanta

OUG nr. 46/2017- vouchere de vacanta #44813

Ordonanța de urgență nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

Prin Programul de guvernare 2017-2020, Guvernul României s-a angajat că toți salariații din sistemul public vor beneficia de indemnizație de vacanță sau primă de vacanță, după caz, sub forma unui voucher de vacanță egal cu valoarea salariului minim brut din acel an.

Mai mult, tot în cadrul documentului Program de guvernare 2017-2020 anterior citat, "măsurile urmărite de Guvern vor conduce la creșterea numărului de locuri de muncă și astfel la păstrarea forței de muncă în România". Astfel, obiectivul Guvernului este să oprească "exodul forței de muncă din domeniul turismului către alte state din relativa vecinătate a României", stimulând acest domeniu prin "acordarea unui tichet de vacanță pentru angajații din sistemul public."

Având în vedere că prin introducerea indemnizațiilor de vacanță sau a primelor de vacanță, după caz, sub forma voucherelor Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea angajatului din sectorul bugetar, căruia îi cresc veniturile reale, își poate petrece o vacanță în țară, cu rol de recuperare a capacității de muncă, de creștere a productivității muncii salariatului și de motivare a acestuia,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatele (2), (24) și (4) ale articolului 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(2) Instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, precum și operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.
. . . . . . . . . .

(24) În limita resurselor bugetare, angajatorul stabilește, în condițiile alin. (2), când acordă voucherele de vacanță, de comun acord cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz.
. . . . . . . . . .

(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub formă de vouchere de vacanță de către alți angajatori decât cei prevăzuți la alin. (2) reprezintă contravaloarea a maximum șase salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel stabilit în condițiile legii."

2. După alineatul (24) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins:
"(25) În cazul instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, modalitatea de acordare a indemnizațiilor de vacanță se stabilește prin hotărâre a Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaților din administrația publică centrală și locală pentru vouchere de vacanță sau echivalent."

3. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 11.
Începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, vor acorda angajaților proprii primele de vacanță numai sub forma voucherelor de vacanță, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit, în condițiile legii, pentru un salariat."

4. Alineatul (22) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(22) Voucherele de vacanță emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanță acordate de către angajator și pot fi utilizate doar pentru achiziționarea de servicii turistice în unitățile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1)."

5. Alineatul (3) al articolul 3 se abrogă.

6. Alineatul (5) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher."

7. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 31.
(1) Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator și unitatea afiliată de către unitățile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanță, care conține elementele minime obligatorii.

(2) Introducerea la cererea angajatorului sau a unității afiliate a altor elemente grafice față de cele minime obligatorii va fi negociată cu emitenții și nu va face obiectul limitării prevăzute la alin. (1)."

8. Alineatele (1) - (5) ale articolului 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(1) Constituie contravenție și se sancționează cu 7 puncte - amendă acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanță de la alte persoane decât titularul voucherului de vacanță.

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism acceptarea de către unitățile afiliate de vouchere de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă următoarele:

a) fapta unității afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanță;

b) comercializarea voucherelor de vacanță de către angajați, angajatori, unitățile afiliate și structurile de primire turistice;

c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanță utilizate de angajați;

d) emiterea de vouchere de vacanță cu alte valori nominale decât cele prevăzute la art. 3 alin. (5);

e) emiterea de vouchere de vacanță de către alte entități decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă și retragerea licenței de turism agenției de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenției de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziționare cu vouchere de vacanță la un preț mai mare față de prețul pachetului similar de servicii achiziționat prin alte mijloace de plată.

(5) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte - amendă fapta unităților emitente de a emite vouchere de vacanță cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (21) și (22)."

9. După alineatul (5) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"(51) Un punct - amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit, în condițiile legii."

Art. II.
Alineatele (1) - (5) ale articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Mircea-Titus Dobre
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 30 iunie 2017.
Nr. 46.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5256
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

OUG nr. 46/2017- vouchere de vacanta #44814

Descarca de mai jos:

Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

În urma modificării dispoziţiilor din O.U.G. nr. 8/2009, instituţiile şi autorităţile publice, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă de către alţi angajatori decât cei din categoria de mai sus reprezintă contravaloarea a maximum şase salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.

În cazul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, modalitatea de acordare a indemnizaţiilor de vacanţă se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaţilor din administraţia publică centrală şi locală pentru vouchere de vacanţă sau echivalent.

Începând cu data de 1 decembrie 2018, operatorii economici astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor acorda angajaţilor proprii primele de vacanță numai sub forma voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit, în condiţiile legii, pentru un salariat.

Voucherele de vacanţă emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator și pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de servicii turistice în unităţile afiliate.

Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei, până la 100 lei, valoare nominală maximă pe voucher.

Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi unitatea afiliată de către unităţile emitente este de maximum 1% din valoarea voucherului de vacanţă, care conţine elementele minime obligatorii.

A fost, totodată, modificat şi regimul contravenţiilor, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 46/2017.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5256
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

OUG nr. 46/2017- vouchere de vacanta #44842

Puteti sa-mi spuneti daca au dreptul la aceste vouchere si insotitorii nostri angajati ai primariei ( sau cum se numesc ei) ? Si in cazul fericit ca da, cum se intra in posesia lor ?
 • sara
 • Avatarul lui sara
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • \\\\
 • Posts: 964
 • Thank you received: 88
 • Karma: 12
Sara
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

OUG nr. 46/2017- vouchere de vacanta #44843

Buna, or sa beneficieze... insa trebuie sa asteptam sa apara HG in acest sens.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16139
 • Thank you received: 5256
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

OUG nr. 46/2017- vouchere de vacanta #45914

sara a scris:
Puteti sa-mi spuneti daca au dreptul la aceste vouchere si insotitorii nostri angajati ai primariei ( sau cum se numesc ei) ? Si in cazul fericit ca da, cum se intra in posesia lor ?

Sotia mea este asitent personal, angajat la Primarie si au obligat-o sa ia vouchere de vacanta. Pentru acesta i-au orpit impozit 232 lei.. Asa au patit sute de asistenti personali din Braila care s-au trezit cu salariul pe ianuarie pradat fara consintamantul lor.

Majoritatea asistentilor personali sunt prinsi langa persoana insotita astfel ca plecarea lor in vacanta este improbabila.
Tichetele sunt nominale asa ca incredintarea lor altor persoane nu este o solutie.
Mi se pare un abuz sa le ia banii oamenilor in schimbul unor bilete pe care 90% nu le folosesc .
 • Petru
 • Avatarul lui Petru
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Toată lumea să trăiască numai noi să nu murim !!
 • Posts: 1036
 • Thank you received: 457
 • Karma: 10
Ce este, este.
Ce nu este, nu este.
Asta este!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

OUG nr. 46/2017- vouchere de vacanta #45924

Petru a scris:
sara a scris:
Puteti sa-mi spuneti daca au dreptul la aceste vouchere si insotitorii nostri angajati ai primariei ( sau cum se numesc ei) ? Si in cazul fericit ca da, cum se intra in posesia lor ?

Sotia mea este asitent personal, angajat la Primarie si au obligat-o sa ia vouchere de vacanta. Pentru acesta i-au orpit impozit 232 lei.. Asa au patit sute de asistenti personali din Braila care s-au trezit cu salariul pe ianuarie pradat fara consintamantul lor.

Majoritatea asistentilor personali sunt prinsi langa persoana insotita astfel ca plecarea lor in vacanta este improbabila.
Tichetele sunt nominale asa ca incredintarea lor altor persoane nu este o solutie.
Mi se pare un abuz sa le ia banii oamenilor in schimbul unor bilete pe care 90% nu le folosesc .


Insotitoarei mele nu i s-a oferit nici un voucher de vacanta , nici macar nu stim daca alti angajati ai primariei au primt si insotitorii sunt ignorati.
Multumesc pentru raspuns!
 • sara
 • Avatarul lui sara
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • \\\\
 • Posts: 964
 • Thank you received: 88
 • Karma: 12
Sara
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan