Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordin nr. 1690/2018

Ordin nr. 1690/2018 #46531

ORDIN 1690 /2018
pentru aprobarea Procedurii de monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist


Având în vedere:

- art. 45 alin. (5) din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 548/2017
privind aprobarea condiţiilor
de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist;

– Hotărârea Guvernului nr. 12/2017
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 50/2015
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 797/2017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

– Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.069/2018
privind aprobarea Standardelor minime obligatorii
pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist;

– Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 4.409 din data de 23 aprilie 2018,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Procedura de monitorizare şi control al activităţii asistentului personal profesionist, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Bucureşti, 21 mai 2018.

Nr. 1.690.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Ordin nr. 1690/2018 #46532

ANEXA

Procedura de monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist, din 21.05.2018


Art. 1. -
(1) Monitorizarea și controlul activității de îngrijire și protecție a adulților cu handicap grav și accentuat la asistentul personal profesionist de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare DGASPC, includ acțiuni de colectare de date și informații, analiza acestora și elaborarea de rapoarte de monitorizare, precum și acțiuni de verificare și, după caz, de control.

(2) Monitorizarea și controlul activității asistentului personal profesionist vizează respectarea drepturilor și demnității persoanelor cu handicap grav și accentuat în procesul de asigurare a îngrijirii și protecției la asistentul personal profesionist.

(3) Monitorizarea și controlul activității asistentului personal profesionist au ca scop:

a) protejarea și asigurarea exercitării depline și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului de către persoanele cu dizabilități aflate în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist;

b) asigurarea satisfacției beneficiarilor și îmbunătățirea continuă a calității activității desfășurate de asistentul personal profesionist;

c) evaluarea eventualelor riscuri privind îngrijirea și protecția beneficiarilor, prin constatarea disfuncționalităților, analiza și luarea de măsuri corective, după caz;

d) revizuirea și optimizarea politicilor și strategiilor în domeniu.

Art. 2. -
Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat este obligatoriu ascultată și consemnată pe parcursul procesului de monitorizare și control.

Art. 3. -
În cuprinsul acestui document sunt utilizate acronime și termeni care au înțelesurile următoare:

- ANPD = Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități;

- APP = Asistent personal profesionist;

- beneficiar = adultul cu handicap grav sau accentuat care beneficiază de serviciul de îngrijire și protecție la APP;

- PIS = Planul individual de servicii.

Art. 4. -
(1) Monitorizarea și controlul se realizează prin urmărirea indicatorilor de monitorizare din cadrul Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.069/2018.

(2) În cadrul Standardului 1: Serviciul prin care se asigură îngrijirea și protecția adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist:

a) planul anual de instruire și formare profesională și modulele de instruire cuprind teme privind egalitatea de șanse; prevenirea, recunoașterea și raportarea formelor de exploatare, violență și abuz; respect pentru diversitate; respect și încurajare pentru autonomia individuală și independența persoanelor cu dizabilități;

b) raportul privind asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistent personal profesionist, pentru anul anterior, precizează structura și calificarea personalului, modalitățile de identificare a beneficiarilor, modalitățile de recrutare, îmbunătățire sau perfecționare a cunoștințelor personalului, probleme întâmpinate în asigurarea îngrijirii și protecției adulților, recomandări pentru creșterea calității serviciului.

(3) În cadrul Standardului 2: Informare, materialele informative conțin condițiile de admitere în cadrul serviciului de îngrijire și protecție la APP, activitatea APP, drepturi și obligații, relații interinstituționale, monitorizare și control.

(4) În cadrul Standardului 3: Admitere, procedura de admitere precizează criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, etapele procesului de admitere și documentele necesare, conținutul contractului de furnizare de servicii, inclusiv drepturile și obligațiile părților.

(5) În cadrul Standardului 5: Suspendarea/Sistarea serviciului:

a) procedura de suspendare/sistare a serviciului cuprinde situațiile pe perioadă determinată care pot duce la suspendarea acordării serviciului sau cele pe perioadă nedeterminată care pot duce la sistarea serviciului, etapele procesului de suspendare, respectiv sistare și documentele necesare în funcție de situația respectivă, obligații ale persoanelor implicate;

b) fișa de suspendare/sistare a serviciului cuprinde informații despre situația care a determinat suspendarea/sistarea și despre condițiile în care beneficiarul a părăsit serviciul.

(6) În cadrul Standardului 9: Sănătate și mobilitate, procedura privind menținerea sănătății precizează modul de gestiune a medicamentelor; modul de prevenire și gestionare a situațiilor critice și comportamentelor indezirabile datorate stării de sănătate, de tipul: furt, încălcarea intimității, distrugerea bunurilor; condițiile de respectare a dreptului la alegere a unui tratament din partea beneficiarului sau reprezentantului său legal; modalități de intervenție în situațiile de neglijență a stării de sănătate și igienei din partea beneficiarului, precum și în situațiile de dependență de alcool, substanțe ilegale, tutun; situațiile în care se solicită intervenția de urgență.

(7) În cadrul Standardului 10: Intimitate și confidențialitate, în activitatea sa, APP:

a) are și aplică reguli cu privire la permisiunea de a intra în camera beneficiarului, în baie, respectarea momentelor de efectuare a toaletei, folosirea spațiului personal, utilizarea obiectelor personale;

b) recunoaște dreptul fiecărui beneficiar la viață sexuală și relații intime, cu respectarea regulilor casei;

c) încurajează beneficiarul să întrețină corespondență cu alte persoane.

(8) În cadrul Standardului 11: Luarea deciziilor și autodeterminarea, în activitatea sa, APP:

a) a oferit/oferă suport pentru beneficiarii cu dificultăți de înțelegere, astfel încât aceștia să poată participa la luarea tuturor deciziilor care îi privesc;

b) respectă opiniile și viziunea beneficiarilor despre viață;

c) respectă dreptul beneficiarului de a se consulta cu familia proprie sau cu prietenii în luarea unei decizii.

(9) În cadrul Standardului 12: Activități și participare, în activitatea sa, APP:

a) a încurajat/încurajează beneficiarii să solicite și să obțină informații despre persoane, lucruri și evenimente din familie și comunitate, să citească, să scrie, să manevreze unelte, să găsească și să pună în practică soluții, în diferite acțiuni;

b) a susținut/susține beneficiarii să efectueze acțiuni simple sau complexe din programul zilnic de viață;

c) a susținut/susține beneficiarii să discute cu persoane din familie sau din comunitate, să utilizeze instrumente și tehnici de comunicare, după caz;

d) a susținut/susține beneficiarii să își întrețină și să își dezvolte mobilitatea și motricitatea, să se deplaseze în interiorul și exteriorul locuinței, folosind sau nu echipamente, să utilizeze mijloace de transport;

e) a susținut/susține beneficiarii să se preocupe de îngrijirea propriului corp și îngrijirea propriei sănătăți;

f) a susținut/susține beneficiarii să realizeze acțiuni și sarcini casnice din viața de zi cu zi, utilizând sau nu obiecte de uz casnic sau alte echipamente;

g) a susținut/susține beneficiarii să stabilească interacțiuni simple sau complexe, într-o manieră contextuală și socială adecvată;

h) a sprijinit/sprijină beneficiarii să primească informații și să mențină legătura cu familia biologică, dacă există recomandări în acest sens în PIS;

i) a susținut/susține beneficiarii să mențină relații cu prieteni, cunoștințe, precum și să inițieze și să dezvolte noi relații la nivelul comunității;

j) respectă dreptul beneficiarilor de a practica religia pe care o doresc;

k) respectă dreptul beneficiarilor de a deține animale de companie, în acord cu regulile casei;

l) a susținut/susține beneficiarii să participe la activități de recreere sau de petrecere a timpului liber, de exemplu: jocuri și sporturi neorganizate sau organizate, programe de fitness, relaxare sau divertisment, citit, vizite, turism și altele.

(10) În cadrul Standardului 13, Formare și angajare în muncă, în activitatea sa, APP:

a) a susținut/susține beneficiarii să se înscrie la cursuri de formare profesională și să treacă de la o etapă de formare profesională la alta, să frecventeze orele de curs, să interrelaționeze cu colegii și profesorii, să finalizeze sarcini ce decurg din calitatea de cursant;

b) a susținut/susține beneficiarii să participe la programe vocaționale, să se implice în meșteșugărit sau hobby-uri;

c) a susținut/susține beneficiarii să participe la programe de pregătire pentru angajarea în muncă;

d) a susținut/susține beneficiarii să caute loc de muncă și să se angajeze;

e) a sprijinit/sprijină beneficiarii în efectuarea tranzacțiilor economice simple sau complexe, inclusiv a celor care privesc economisirea banilor.

(11) În cadrul Standardului 14, Respect pentru drepturi și demnitate, persoana cu handicap grav sau accentuat:

a) participă/a participat la servicii sau alte oportunități de dezvoltare a abilităților sale, în comunitate;

b) își exercită/și-a exercitat drepturile și obligațiile de cetățean (a participat la vot, de exemplu).

(12) În cadrul Standardului 16, Managementul situațiilor de risc, procedura privind managementul situațiilor de risc precizează exemple de tulburări de comportament sau comportament distructiv pentru care trebuie solicitată intervenția de urgență, în mod exclusiv a organelor abilitate, modul de solicitare a intervenției de urgență, modul de acțiune în caz de fugă, de agresiune sau de plecare neanunțată a beneficiarului, modalități de acțiune post-situație de risc.

(13) În cadrul Standardului 17, Protecția împotriva exploatării, violenței și abuzului, procedura privind protecția împotriva exploatării, violenței și abuzului precizează regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul de identificare și semnalare a cazurilor de exploatare, violență, neglijare și abuz; raportarea, investigarea și soluționarea situațiilor de exploatare, neglijare și abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.

(14) În cadrul Standardului 18, Protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane sau degradante, procedura privind protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane sau degradante precizează modul de identificare și semnalare a cazurilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea și soluționarea situațiilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.

(15) În cadrul Standardului 19, Sesizări și reclamații, procedura privind înregistrarea și soluționarea sesizărilor/reclamațiilor beneficiarilor precizează modul de informare a beneficiarilor sau reprezentanților lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizări/reclamații sau despre exprimarea unei nemulțumiri în legătură cu calitatea îngrijirii și protecției la APP.

Art. 5. -
(1) Monitorizarea se constituie ca mecanism de analiză sistematică, cel puțin o dată pe semestru.

(2) Monitorizarea se realizează de echipe de monitorizare formate din minimum două persoane desemnate prin decizie a directorului DGASPC.

(3) Ca metode și instrumente de lucru pot fi folosite chestionarul, fișa de monitorizare, interviul, vizita la fața locului și altele specifice.

(4) Raportul de monitorizare cuprinde cel puțin următoarele:

a) dimensiunea acțiunii de monitorizare (număr de localități și de APP incluși în monitorizare);

b) tipurile de date și informații care au fost colectate în timpul procesului de monitorizare și prezentarea instrumentelor de colectare utilizate;

c) principalele aspecte urmărite în cadrul analizei datelor și informațiilor;

d) concluzii cu caracter general;

e) probleme întâmpinate, posibile situații critice, eventuale riscuri;

f) recomandări pentru îmbunătățirea cadrului activității APP;

g) anexe: instrumentele de monitorizare, statistici etc.

Art. 6. -
(1) Concluziile rapoartelor de monitorizare referitoare la necesitatea îmbunătățirii conținuturilor standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist vor fi transmise în atenția ANPD.

(2) Concluziile rapoartelor de monitorizare referitoare la efectele benefice pe care asistenții personali profesioniști le au în planul dezinstituționalizării și al prevenirii instituționalizării vor sta la baza propunerilor pentru strategia județeană/a sectorului municipiului București de dezvoltare a serviciilor sociale, în concordanță cu nevoile identificate.

(3) În situația în care raportul de monitorizare face referință la disfuncționalități constatate sau la alte aspecte negative ale activității APP, acestea stau la baza întreprinderii de acțiuni de control de către organele abilitate.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Ordin nr. 1690/2018 #46533

DESCARCA in format pdf.
Atașamente:
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.