Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: DECIZIE nr. 877/2018

DECIZIE nr. 877/2018 #47002

DECIZIE nr. 877 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

Având în vedere:
- prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Referatul de aprobare al Direcţiei generale drepturile persoanelor cu dizabilităţi nr. 8.694 din data de 3 septembrie 2018,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi emite următoarea decizie:

Art. 1
Se aprobă Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi,
Adrian-Vlad Chiotan
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

DECIZIE nr. 877/2018 #47003

ANEXA: METODOLOGIA de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1013 din data de 29 noiembrie 2018

METODOLOGIE din 30 octombrie 2018 de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap


CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezenta metodologie stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai mică sau egală cu 50 de locuri, aflate în coordonarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumite în continuare centre rezidenţiale.
Art. 2
Scopul procesului de reorganizare a centrelor rezidenţiale este asigurarea condiţiilor pentru respectarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap şi a nevoilor lor individuale specifice.
Art. 3
Procesul de reorganizare se realizează la nivel naţional, pentru centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap aflate în coordonarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, ţinând cont de nevoile individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate, în vigoare.
Art. 4
Reorganizarea implică totodată identificarea factorilor care necesită schimbarea, în sensul eliminării disfuncţionalităţilor şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru persoanele adulte cu handicap.

CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare
Art. 5
Procesul de dezinstituţionalizare reprezintă o prioritate pentru sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu handicap, concomitent cu diversificarea măsurilor de prevenire a instituţionalizării şi de susţinere a traiului în comunitate.
Art. 6
Prezenta metodologie se aplică activităţilor iniţiate şi desfăşurate de autorităţile administraţiei publice locale şi de furnizorul de servicii sociale privat, după caz, în domeniul serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu handicap, pentru a asigura caracterul unitar al procesului de reorganizare.

CAPITOLUL III: Documente de referinţă şi conexe
Art. 7
Principalele documente de referinţă sau conexe pentru realizarea procesului de reorganizare sunt:
a)Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 448/2006;
b)Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare HG nr. 268/2007;
c)Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
d)Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
e)Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020.

CAPITOLUL IV: Principii
Art. 8
Procesul de reorganizare are la bază următoarele principii:
a)respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri, şi a independenţei persoanelor cu dizabilităţi;
b)crearea parteneriatului local: reorganizarea este un demers colectiv, ce necesită capacitarea şi coordonarea resurselor existente, implicarea structurilor administrative şi asigurarea susţinerii din partea societăţii civile;
c)planificarea într-o manieră integrată a activităţilor realizate la toate nivelurile, pentru a asigura o imagine completă a resurselor şi responsabilităţilor;
d)consultarea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi, a reprezentanţilor şi a organizaţiilor lor, în acord cu principiul "Nimic pentru noi, fără noi!".

CAPITOLUL V: Termeni, expresii, acronime
Art. 9
În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
ANPD Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
CAbR Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi
CIA Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi
CPVI Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi
CRes/CCdz Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CRes)/Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CCdz)
DGASPC direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti
LP locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
LmP locuinţă protejată (minim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi
LMP locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi

CAPITOLUL VI: Obiective generale, specifice şi rezultate aşteptate
Art. 10
Obiectivul general al procesului de reorganizare este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilităţi serviciile specifice de care au nevoie, identificate în baza evaluării individuale, ţinând cont de opinia lor şi de prevederile standardelor minime specifice de calitate.
Art. 11
Obiectivele specifice sunt:
a)evaluarea nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap, pe baza unui instrument unic de evaluare la nivel naţional;
b)analiza şi prelucrarea datelor obţinute prin evaluare în vederea stabilirii profilului centrului;
c)realizarea demersurilor pentru asigurarea funcţionării serviciului social reorganizat.
Art. 12
Rezultatele aşteptate cuprind:
a)realizarea unei "hărţi" privind nevoile specifice ale beneficiarilor din centrele rezidenţiale;
b)asigurarea nevoilor specifice prin servicii specifice din instituţiile de asistenţă socială de tip rezidenţial;
c)îmbunătăţirea instrumentului unic de evaluare;
d)îmbunătăţirea colaborării la nivel local şi judeţean.

CAPITOLUL VII: Etapele procesului de reorganizare
Art. 13
Etapele procesului de reorganizare sunt:
a)pregătirea activităţii;
b)consultarea la nivel local şi judeţean;
c)realizarea procesului de reorganizare;
d)monitorizarea procesului de reorganizare.
Art. 14
Prima etapă are ca scop crearea cadrului de planificare pentru demararea procesului de reorganizare şi include activităţi pregătitoare, de exemplu: stabilirea unui grup de lucru, analiza datelor statistice referitoare la serviciile sociale, identificarea instituţiilor cu responsabilităţi, stabilirea calendarului şi a principalelor acţiuni.
Art. 15
Consultarea la nivel local şi judeţean presupune comunicarea şi cooperarea între instituţiile cu responsabilităţi în domeniul serviciilor sociale, sănătăţii şi dizabilităţii cu serviciile publice locale de asistenţă socială, organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu şi cu reprezentanţii furnizorilor de servicii sociale privaţi.
Art. 16
(1)Procesul de reorganizare este centrat pe stabilirea profilului centrului rezidenţial şi include acţiunile de evaluare şi prelucrare a datelor referitoare la profilul beneficiarilor, stabilirea denumirii şi realizarea demersurilor necesare pentru asigurarea funcţionării serviciului social reorganizat.
(2)Nivelul de referinţă a calităţii serviciilor sociale reorganizate îl constituie standardele specifice de calitate minime obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

CAPITOLUL VIII: Evaluarea
Art. 17
(1)Evaluarea nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidenţiale se realizează utilizând fişa de evaluare a beneficiarului, denumită în continuare fişa de evaluare, care constituie anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(2)Pentru fiecare centru rezidenţial, conducătorul/ coordonatorul centrului rezidenţial completează fişa centrului rezidenţial, care constituie anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(3)Fişa de evaluare a beneficiarului şi fişa centrului rezidenţial, menţionate în prezentul articol, reprezintă documentele în baza cărora se întocmeşte nota de fundamentare prevăzută la art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) şi art. 27 alin. (1).
Art. 18
(1)Evaluarea persoanelor din centrele rezidenţiale se realizează de către o echipă multidisciplinară de evaluare formată din cel puţin 3 membri ai personalului din centrul rezidenţial care se reorganizează, dintre care unul cu rol de coordonator.
(2)La evaluarea persoanelor din centrele rezidenţiale poate participa un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale cu activitate în protecţia şi promovarea drepturilor omului sau care reprezintă interesele persoanelor cu handicap, în calitate de observator, conform unei proceduri proprii a DGASPC.
(3)În cazul în care serviciul de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap este contractat, evaluarea se realizează de către o echipă de evaluare formată din cel puţin 3 membri ai furnizorului de servicii sociale privat, dintre care unul cu rol de coordonator, la care se adaugă un membru din partea DGASPC.
(4)La nivelul unui centru rezidenţial pot fi constituite mai multe echipe de evaluare.
Art. 19
Personalul implicat în procesul de evaluare poate fi: asistent social, medic, asistent medical, psiholog, psihopedagog, pedagog de recuperare, terapeut ocupaţional, consilier vocaţional, alţi terapeuţi, după caz.
Art. 20
(1)Conducerea DGASPC/furnizorului de servicii sociale privat desemnează membrii echipei de evaluare şi coordonatorul acesteia şi stabileşte atribuţiile.
(2)Membrii echipei/echipelor de evaluare se reunesc în şedinţă pregătitoare, analizează fişa de evaluare şi îşi clarifică opţiunile de întrebare/răspuns.
(3)Pe perioada de evaluare, membrii echipei/echipelor de evaluare pot solicita dosarul personal al beneficiarului şi/sau sprijinul altor membri ai personalului.
(4)Evaluarea permite o analiză detaliată a activităţilor derulate, a impactului acestora asupra beneficiarului, a modului în care resursele sunt folosite.
Art. 21
(1)Fişa de evaluare se aplică individual, pentru fiecare dintre beneficiarii centrului rezidenţial.
(2)Echipa multidisciplinară de evaluare se preocupă ca persoana adultă cu handicap să îşi exprime opinia şi ţine cont de aceasta.
(3)În cazul în care beneficiarul are desemnat reprezentant legal, acesta are obligaţia de a participa la evaluare şi a răspunde la întrebări în prezenţa persoanei cu handicap.
(4)În cazul în care reprezentantul legal nu poate participa din motive bine întemeiate (de exemplu, internare în spital), acesta transmite acordul pentru evaluare centrului rezidenţial.
Art. 22
(1)Aplicarea fişei de evaluare se face în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate pentru beneficiar.
(2)Echipa de evaluare desfăşoară interviu cu beneficiarul şi acordă acestuia timp suficient de răspuns; atunci când este cazul, coordonatorul echipei solicită prezenţa unui interpret de limbaj mimico-gestual şi/sau a unuia dintre membrii personalului care cunosc cel mai bine persoana evaluată.
(3)Spaţiul pus la dispoziţie de conducătorul centrului rezidenţial pentru evaluare este prietenos şi confortabil.

CAPITOLUL IX: Prelucrarea datelor
Art. 23
(1)Prelucrarea datelor obţinute în urma evaluării se face de membrii echipei/echipelor de evaluare, împreună cu personal desemnat de către DGASPC sau de furnizorii de servicii sociale privaţi, în condiţii de confidenţialitate.
(2)În urma prelucrării datelor, echipa de lucru realizează un raport sintetic, finalizat cu propunerea de reorganizare a centrului rezidenţial sub una dintre denumirile: locuinţă protejată (minim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LmP), locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LMP), centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CPVI), centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CAbR), centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CIA), centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CRes), Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CCdz).
(3)În situaţia în care centrul rezidenţial are şi un alt nume (de exemplu, "Sf. Andrei"), acesta se adaugă după denumirea stabilită la alin. (2).
(4)Raportul este înaintat conducerii DGASPC/furnizorului de servicii sociale privat care administrează centrul rezidenţial respectiv.

CAPITOLUL X: Înfiinţarea centrului rezidenţial
Art. 24
Propunerea de profil a centrului rezidenţial, evidenţiată prin propunerea de denumire a acestuia, are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare care relevă faptul că aproximativ 60% dintre beneficiari au nevoie de activităţi şi servicii specifice dintre cele prevăzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.
Art. 25
(1)În situaţia în care centrul rezidenţial public se înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura DGASPC, conducerea DGASPC întocmeşte nota de fundamentare care are la bază datele obţinute din evaluare, pe care o înaintează consiliului judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, pentru emiterea proiectului de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial.
(2)Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului judeţului/sectorului municipiului Bucureşti.
Art. 26
(1)În situaţia în care centrul rezidenţial public se înfiinţează în subordinea autorităţii administraţiei publice locale, la nivel de municipiu, oraş sau comună, în structura serviciului public de asistenţă socială, conducerea serviciului public de asistenţă socială întocmeşte nota de fundamentare care are la bază datele obţinute din evaluare, pe care o înaintează consiliului local, pentru emiterea proiectului de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial.
(2)Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului consiliului local.
Art. 27
(1)În situaţia în care centrul rezidenţial se înfiinţează de către un furnizor de servicii sociale privat, autorizat în condiţiile legii, acesta întocmeşte nota de fundamentare care are la bază datele obţinute din evaluare şi pe care o înaintează conducerii care emite hotărârea/dispoziţia de înfiinţare a centrului rezidenţial.
(2)Hotărârea/Dispoziţia de înfiinţare a centrului rezidenţial conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi capacitatea acestuia.
Art. 28
Nota de fundamentare prevăzută la art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) şi art. 27 alin. (1) conţine cel puţin următoarele:
a)descrierea proximităţii din punctul de vedere al mijloacelor de transport, modalitatea prin care se realizează accesul la serviciile din comunitate (medicale, educaţionale, poştă, biserică etc.);
b)activităţile ce urmează a fi desfăşurate în centrul rezidenţial reorganizat în corelare cu cerinţele standardelor specifice minime obligatorii de calitate;
c)structura personalului care va asigura activităţile şi serviciile;
d)rezultatele obţinute din prelucrarea datelor cuprinse în fişele de evaluare pe baza cărora s-a stabilit profilul centrului rezidenţial.
Art. 29
(1)Conducerea DGASPC/furnizorului de servicii sociale privat se preocupă de actualizarea documentelor referitoare la centrul rezidenţial reorganizat, de exemplu: actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern, a procedurii privind circuitul documentelor, a fişelor de post şi altele.
(2)Conducerea DGASPC/furnizorului de servicii sociale privat se preocupă să organizeze grupe de beneficiari care au nevoie de servicii specifice suplimentare sau complementare celor pe care centrul rezidenţial le furnizează.

CAPITOLUL XI: Monitorizare
Art. 30
(1)Monitorizarea procesului de reorganizare cuprinde colectarea şi analiza datelor despre modul în care acesta s-a realizat astfel încât centrul rezidenţial să asigure beneficiarilor săi servicii specifice, în conformitate cu prevederile standardelor specifice minime obligatorii de calitate.
(2)Monitorizarea procesului de reorganizare se face de către ANPD.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16143
 • Thank you received: 5260
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan