Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: METODOLOGIE de acordare a voucherelor utilizate exclusiv pentru tehnologii ...

METODOLOGIE de acordare a voucherelor utilizate exclusiv pentru tehnologii ... #47236

METODOLOGIE din 23 august 2019 de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistiv

 METODOLOGIE din 23 august 2019 de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Aprobată prin ORDINUL nr. 1.263 din 23 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 804 din 3 octombrie 2019.
──────────
ART. 1
(1) Prezenta metodologie de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare metodologie, are rolul de a stabili etapele, responsabilităţile şi documentele aferente acestui proces.
(2) Prevederile metodologiei se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“, proiect implementat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), cofinanţat din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi.

ART. 2
(1) Voucherul, reglementat la art. 3-7 din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019(Procedura), este tipărit de ANPD. Voucherul se eliberează la cererea persoanei cu dizabilităţi care beneficiază de măsuri active de ocupare, fiind înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (AJOFM/AMOFM), prin direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv locală a sectorului municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află persoana (DGASPC), pentru achiziţionarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsă în anexa nr. 1 la procedură, de la operatorii economici prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.
(2) Voucherul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, are dimensiunea 1/2 dintr-o coală A4, orientată landscape, împărţită în două părţi egale pe orizontală, respectiv 297 x 105 mm, este tipărit pe hârtie IQ Premium 80 g/mp, de culoare albă, şi are pe suprafaţa sa sintagma „ANPD“ filigranată de 3 ori, cu fontul mărimea 58. Valoarea maximă a voucherului este de 23.000 lei.

ART. 3
(1) În vederea obţinerii voucherului, persoana cu dizabilităţi depune la registratura sau la adresa de e-mail a DGASPC un dosar care cuprinde:
a) cererea pentru acordarea voucherului;
b) certificatul de încadrare în grad de handicap şi anexa acestuia (copie);
c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
d) acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condiţiile legii, stabilite în funcţie de nevoile individuale, însoţit de planul individual ce se constituie în anexa care face parte integrantă din acesta (copie);
e) angajamentul persoanei cu dizabilităţi prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, întocmit în 3 exemplare, referitor la obligaţia de a nu înstrăina produsul achiziţionat în baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja şi de a transmite ANPD chestionarul de evaluare a satisfacţiei beneficiarului;
f) oferta de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilităţi la măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM constituie prioritate la acordarea voucherului (copie).

(2) Angajamentul menţionat la alin. (1) lit. e), întocmit în trei exemplare^1, se înregistrează în mod distinct la registratura DGASPC.
^1 Un exemplar va rămâne la solicitant, al doilea la DGASPC şi al treilea se transmite la ANPD.

(3) În situaţia în care dosarul nu cuprinde documentele menţionate la alin. (1) lit. d), precum şi în situaţia în care la sediul DGASPC se prezintă persoane cu dizabilităţi care solicită informaţii despre acordarea voucherului, DGASPC va asigura informarea şi va pune la dispoziţia acestora un formular privind acordul persoanei cu dizabilităţi de a fi inclusă în Lista cu persoanele cu dizabilităţi care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/AMOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare şi mediere, prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la prezenta metodologie. Formularul prevăzut în anexa nr. 3a cuprinde acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Lista cu persoanele cu dizabilităţi care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/AMOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare şi mediere se transmite săptămânal, în fiecare zi de vineri, în format electronic, AJOFM/AMOFM.
(4) Modelul acordului menţionat la art. 3 alin. (1) lit. d), prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie, are în vedere dispoziţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi actele normative emise în aplicarea acestei legi.

ART. 4
(1) După înregistrarea cererilor de acordare a voucherelor, în condiţiile art. 3, personalul desemnat din cadrul DGASPC, cu atribuţii în acest sens, care analizează nevoia de sprijin astfel cum se evidenţiază în cererea persoanei cu dizabilităţi privind acordarea vocherului, verifică conformitatea documentelor şi urmăreşte corelarea informaţiilor, astfel:
a) toate rubricile din documentele menţionate (cerere, recomandare medicală privind acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces) se completează obligatoriu;
b) certificatul de încadrare în grad de handicap este în termen de valabilitate;
c) informaţiile referitoare la produsul asistiv, cuprinse în Recomandarea privind acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces (denumirea şi tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces), trebuie să fie în concordanţă cu cele menţionate în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare;
d) angajamentul persoanei cu dizabilităţi este întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, datat şi semnat;
e) acordul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. d), datat şi semnat, însoţit de planul individual din care rezultă că persoana cu dizabilităţi a participat la cel puţin două măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, din care una este de mediere.

(2) Dacă în urma analizei se constată îndeplinirea cerinţelor menţionate la alin. (1) lit. a)-e), cererea se înregistrează într-un registru special, denumit Registrul privind acordarea voucherelor, prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie, care cuprinde următoarele informaţii:
a) numele şi prenumele solicitantului;
b) seria şi numărul documentului de identitate;
c) domiciliul solicitantului;
d) numărul şi termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap;
e) numărul, denumirea şi adresa unităţii medicale care a eliberat recomandarea privind acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
f) numărul de înregistrare a acordului prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. d);
g) numărul de înregistrare al angajamentului.

(3) Comunicarea către persoana cu dizabilităţi privind înregistrarea cererii în Registrul privind acordarea voucherelor se realizează în termen de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Registratura DGASPC.
(4) În situaţia în care se constată neîndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (1) lit. a)-e), persoana cu dizabilităţi este înştiinţată în termenul prevăzut la alin. (3).
(5) Lunar, până la data de 5 a lunii, DGASPC transmite către ANPD tabloul centralizator al solicitărilor care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (1) lit. a)-e) înregistrate în luna precedentă în Registrul privind acordarea voucherelor, în format electronic şi pe hârtie, semnat de directorul general, însoţit, în format electronic, de dosarele solicitanţilor care cuprind documentele menţionate la art. 3 şi un exemplar al angajamentului persoanei cu dizabilităţi.
(6) Tabloul centralizator al solicitărilor de vouchere înregistrate în Registrul privind acordarea voucherelor cuprinde informaţiile menţionate la alin. (2).
(7) Un exemplar al tabloului centralizator al cererilor împreună cu dosarul în original (documentele menţionate la art. 3 vor fi păstrate în copie) se păstrează la DGASPC într-un spaţiu care va purta elementele de identitate vizuală a proiectului.
(8) În situaţia îndeplinirii cerinţelor menţionate la alin. (1) lit. a)-e), dacă dosarul depus de persoana cu dizabilităţi în condiţiile art. 3 alin. 1) cuprinde documentele menţionate la art. 3 alin. (1) lit. f), DGASPC transmite către ANPD solicitarea privind emiterea vocherului, împreună cu dosarul în original, în termen de 2 zile lucrătoare, urmând ca informaţiile referitoare la acesta să fie incluse în tabloul centralizator al solicitărilor ce se va transmite ANPD în condiţiile alin. (5).

ART. 5
(1) În vederea acordării voucherelor, ANPD are în vedere atât criteriul de prioritate stabilit la art. 3 alin. (1) lit. f), cât şi ţintele intermediare prevăzute în cererea de finanţare aprobată:
a) mai 2020-2.500 de persoane beneficiare de măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e);
b) mai 2021-2.500 de persoane beneficiare de măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e);
c) mai 2022-2.000 de persoane beneficiare de măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e).

(2) În situaţia în care ţintele intermediare se ating înainte de termenele prevăzute la alin. (1), se continuă acordarea de vouchere doar dacă este îndeplinit criteriul de prioritate stabilit la art. 3 alin. (1) lit. f), celelalte solicitări urmând a se reporta pentru perioada următoare.

ART. 6
(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării tablourilor centralizatoare ale solicitărilor privind acordarea voucherelor la Registratura ANPD, personalul cu atribuţii în acest sens, după verificarea conformităţii informaţiilor primite, tipăreşte şi transmite voucherele către DGASPC.
(2) Pentru fiecare solicitant, ANPD transmite către DGASPC un exemplar al voucherului, însoţit de chestionar de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta metodologie.
(3) Voucherele se transmit DGASPC însoţite de un document centralizator întocmit pentru aceiaşi solicitanţi menţionaţi în tabloul centralizator al solicitărilor privind acordarea voucherelor.
(4) În situaţia în care, după verificarea conformităţii informaţiilor primite de la DGASPC, se constată neîndeplinirea condiţiilor menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e), personalul cu atribuţii din cadrul ANPD informează DGASPC, care comunică solicitantului necesitatea îndeplinirii acestora. În această situaţie documentul centralizator menţionat la alin. (3) nu cuprinde răspunsul pentru cererea considerată neconformă, cu precizarea acestei constatări.
(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea voucherelor, DGASPC comunică solicitanţilor să se prezinte în vederea ridicării acestora.

ART. 7
(1) În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării voucherului, persoana cu dizabilităţi îl declară nul într-un cotidian şi solicită eliberarea unui alt voucher.
(2) Dacă voucherul nu este utilizat în perioada sa de valabilitate, persoana cu dizabilităţi poate solicita emiterea unui alt voucher. Voucherul nou se eliberează doar după predarea celui vechi.
(3) Pentru situaţiile menţionate la alin. (1) şi (2) se va relua procedura de acordare a voucherului.

ART. 8
(1) Voucherul este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.
(2) Voucherul este utilizat exclusiv de către persoana îndreptăţită, în baza actului de identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului, doar la operatorii economici - furnizori/producători de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces - prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.
(3) După alegerea produsului de la furnizorii/producătorii de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces menţionaţi la alin. (2), în schimbul voucherului, între operatorul economic şi posesorul voucherului se încheie documentul care atestă transferul dreptului de proprietate al produsului, în condiţiile legii, fără a depăşi valoarea maximă a acestuia.
(4) Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.

ART. 9
În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei metodologii se încheie convenţii de colaborare cu DGASPC. Modelul convenţiei de colaborare ANPD-DGASPC este prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.

ART. 10
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA 1

la metodologie
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI
Proiectul „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“, cofinanţat din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi
VOUCHER
pentru achiziţionarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist,
din Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare*,
de la operatorii economici prevăzuţi în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces*
* Disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.
Data emiterii: Nr. AB00001
Titular: numele ....................... prenumele ..........................., data naşterii ................., CNP ............................., serie/nr. BI/CI ..................., domiciliul ....................................
Tipul de tehnologie/dispozitiv asistiv/tehnologie de acces recomandat: denumire .........................., cod .................
Valoarea maximă: 23.000 lei
Valabil: 6 luni de la emitere, în vederea utilizării la operatorii economici prevăzuţi în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces

ANEXA 2

la metodologie
ANGAJAMENT
în vederea obţinerii voucherului pentru achiziţionarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist,
din Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare*,
de la operatorii economici prevăzuţi în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces*
* Disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.
Subsemnatul/Subsemnata, .................................., CNP .........................., cu domiciliul în ........................, str. .......................... nr. ........, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, sectorul ...., judeţul ...................,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, că:
- nu voi înstrăina produsul achiziţionat în baza voucherului; în situaţia constatării înstrăinării produsului achiziţionat în baza voucherului, voi returna la bugetul de stat contravaloarea acestuia;
– voi depune toate eforturile pentru a mă angaja; în acest scop nu voi refuza nejustificat oferte de muncă propuse de serviciul public de ocupare a forţei de muncă;
– în termen de 6 luni de la achiziţionarea produsului asistiv, voi transmite la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (către registratură sau electronic, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) chestionarul de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor.
Data
.....................
Semnătura
............................


ANEXA 3a

la metodologie
FORMULAR
privind acordul persoanei cu dizabilităţi de a fi inclusă în Lista cu persoanele cu dizabilităţi
care pot fi înregistrate în baza de date a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene
sau a municipiului Bucureşti în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare şi mediere
Subsemnatul/Subsemnata ....................................................................
CNP ....................................................................
Adresa de domiciliu/reşedinţă ....................................................................
Adresa de e-mail ................................, telefon ...........................
Certificat de încadrare în grad de handicap nr. ............./data.................
Studii gimnaziale/liceale/superioare
Calificare ....................................................................
Îmi exprim acordul de a fi inclus/ă în Lista cu persoanele cu dizabilităţi care pot fi înregistrate în baza de date a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare şi mediere.
Subsemnatul/Subsemnata, ........................., îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Data
.....................
Semnătura
............................

ANEXA 3b

la metodologie
LISTA
cu persoanele cu dizabilităţi care pot fi înregistrate în baza de date a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene
sau a municipiului Bucureşti în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare şi mediere

┌────┬───────┬───┬──────┬───────┬──────┬──────────┐
│Nume│Prenume│CNP│Adresă│Nr. de │Studii│Calificare│
│ │ │ │ │telefon│ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼──────┼───────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───┴──────┴───────┴──────┴──────────┘ANEXA 4

la metodologie
ACORD
privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă Nr. ......./............
Între
Agenţia ................ pentru Ocuparea Forţei de Muncă ..............., având sediul în localitatea ................., str. .................. nr. ....., judeţul/sectorul ........., cod poştal ........, telefon/fax .............., e-mail ....................., operator de date cu caracter personal nr. ......., denumită în continuare agenţia, reprezentată legal prin doamna/domnul ...................., director executiv,
şi
Domnul/Doamna ..................., şomer(ă) înregistrat(ă) în evidenţa agenţiei cu nr. .............., legitimat(ă) cu ..... seria ...... nr. ........, cod numeric personal (C.N.P.) ....................., având domiciliul/ reşedinţa în localitatea ...................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ................., telefon ............, denumit/denumită în continuare persoană beneficiară,-
s-a încheiat prezentul acord privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, denumit în continuare acord.
CAP. I
Scopul acordului
ART. 1
Scopul prezentului acord îl constituie asigurarea creşterii şanselor de ocupare ale persoanei beneficiare, prin acordarea de către agenţie, în condiţiile legii, a unor servicii personalizate, adaptate nevoilor specifice ale persoanei beneficiare.

CAP. II
Serviciile personalizate
ART. 2
În vederea asigurării îndeplinirii scopului prezentului acord, agenţia, în conformitate cu atribuţiile deţinute potrivit legii, a identificat următoarele servicii ce pot fi acordate persoanei beneficiare*) potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege:
*) Se bifează cu X căsuţele corespunzătoare serviciilor identificate.
[] Servicii de informare şi consiliere profesională
Serviciile de informare şi consiliere profesională au ca scop, potrivit legii:
a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
b) profilarea şi încadrarea persoanei beneficiare în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil;
c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanei beneficiare, în vederea luării de către aceasta a deciziei privind propria carieră;
d) instruirea persoanei beneficiare în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă;
e) îndrumarea persoanei beneficiare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.


[] Servicii de mediere a muncii
Serviciile de mediere a muncii asigură punerea în legătură a persoanei beneficiare cu angajatorii care au comunicat agenţiei, potrivit legii, locuri de muncă vacante corespunzătoare pregătirii şi nivelului studiilor deţinute de persoana beneficiară, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu, şi constau, conform prevederilor legale, în:
a) oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora;
b) efectuarea medierii electronice;
c) preselecţia corespunzător cerinţelor locurilor de muncă vacante oferite de angajatori şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele persoanei beneficiare.


[] Formare profesională
Serviciile de formare profesională contribuie la creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanei beneficiare în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării sale pe piaţa muncii, asigurând, conform legii, iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanei beneficiare.

[] Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale
Serviciile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale asigură recunoaşterea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de persoana beneficiară la locul de muncă, prin studiu individual sau alte căi nonformale/informale.

[] Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri
Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă, în condiţiile legii, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă.CAP. III
Obligaţiile părţilor
ART. 3
Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, agenţia are următoarele obligaţii:
a) să informeze persoana beneficiară, anterior încheierii prezentului acord, cu privire la serviciile personalizate prevăzute la art. 2;
b) să acorde, în condiţiile legii, serviciile prevăzute la art. 2;
c) să monitorizeze periodic situaţia individuală a persoanei beneficiare sub aspectul schimbării nevoilor specifice ale acesteia şi să îi propună, după caz, modificarea în mod corespunzător a prezentului acord;
d) să ţină evidenţa serviciilor personalizate acordate persoanei beneficiare, prin completarea planului individual prevăzut în anexa la prezentul acord;
e) să asigure respectarea dispoziţiilor legale naţionale şi comunitare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.


ART. 4
Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, persoana beneficiară are următoarele obligaţii:
a) să participe la serviciile acordate, prevăzute la art. 2;
b) să îndeplinească toate obligaţiile care îi revin potrivit legii în considerarea statutului de şomer înregistrat în evidenţa agenţiei;
c) să informeze agenţia cu privire la modificarea condiţiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la art. 2.


CAP. IV
Durata acordului
ART. 5
Prezentul acord se încheie pe durată determinată, respectiv până la finalizarea acordării serviciilor prevăzute la art. 1.

CAP. V
Modificarea acordului
ART. 6
Prezentul acord se poate modifica prin act adiţional încheiat între părţi, ori de câte ori se constată modificarea condiţiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la art. 2.

CAP. VI
Încetarea acordului
ART. 7
Prezentul acord încetează în următoarele situaţii:
a) de drept:
(i) la data finalizării acordării serviciilor prevăzute la art. 1;
(ii) la data încetării statutului de şomer deţinut de persoana beneficiară;

b) prin reziliere la iniţiativa agenţiei, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când se constată că persoana beneficiară nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul acord;
c) prin acordul părţilor.


ART. 8

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ……………, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
Agenţia
Director executiv,
................................
Semnătura
Persoana beneficiară,
...................................
Semnătura
Agenţia .................. pentru Ocuparea Forţei de Muncă ..........................
ANEXA 1

la acord
PLAN INDIVIDUAL
Numele şi prenumele persoanei beneficiare
.............................................................
Număr de înregistrare în evidenţa agenţiei
.............................................................
Localitatea de domiciliu/reşedinţă
.............................................................
Telefon:
.............................................................
E-mail:
.............................................................
Modalitate generală de comunicare**
.............................................................
1. Informarea şi consilierea profesională

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Plan │Stadiul realizării │
├────┬───────────┬────────┬───────┬───────────┼───────────┬────────┬───────┬───────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Semnătura │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │persoanei │
│ │Tipul │ │ │Data-limită│Modalitatea│ │ │ │beneficiare/ │
│Data│acţiunii de│Tematica│Detalii│de luare a │de │Rezultat│Detalii│Data │Numele şi │
│ │consiliere*│ │ │deciziei │comunicare/│ │ │comunicării│prenumele │
│ │ │ │ │ │stabilire**│ │ │ │funcţionarului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │public şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │semnătura*** │
├────┼───────────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────────┘


* 1 = furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; 2 = profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil; 3 = dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră; 4 = instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă; 5 = îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă [conform art. 58 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare].
** Personal/Telefonic/Electronic.
*** În situaţia în care discuţia a avut loc telefonic sau prin mijloace electronice.

2. Medierea muncii

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Plan │Stadiul realizării │
├────┬────────┬─────────┬───────┬───────────┼───────────┬─────────────┬──────────┬───────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Semnătura │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Data de la│persoanei │
│ │ │Cod COR │ │ │Modalitatea│Denumirea │ │ │care │beneficiare/ │
│Data│Ocupaţie│al │Detalii│Data-limită│de │angajatorului│Rezultat**│Detalii│produce │Numele şi │
│ │vizată │ocupaţiei│acţiune│ │comunicare/│/ CUI │ │ │efecte │prenumele │
│ │ │vizate │ │ │stabilire* │ │ │ │rezultatul│funcţionarului│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │acţiunii │public şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │semnătura*** │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴───────┴───────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴───────┴──────────┴──────────────┘


*Personal/Telefonic/Electronic.
**Angajat/Refuz loc de muncă/Necorespunzător profesional/Probleme de adaptabilitate la locul de muncă/Necorespunzător medical.
*** În situaţia în care discuţia a avut loc telefonic sau prin mijloace electronice.

3. Formarea profesională

┌────┬───────────────┬────────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Semnătura │
│ │ │ │ │ │ │persoanei │
│ │Curs conform │ │ │ │Modalitatea│beneficiare/ │
│Data│nomenclatorului│Furnizor│Rezultat*│Detalii│de │Numele şi │
│ │/ COR │/ CUI │ │ │comunicare/│prenumele │
│ │ │ │ │ │stabilire**│funcţionarului│
│ │ │ │ │ │ │public şi │
│ │ │ │ │ │ │semnătura*** │
├────┼───────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴────────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────────┘


* Înscris/Refuz participare/Necorespunzător medical/Absolvent/Exmatriculat.
**Personal/Telefonic/Electronic.
***În situaţia în care discuţia a avut loc telefonic sau prin mijloace electronice.

4. Alte acţiuni

┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Plan │Stadiul realizării │
├────┬────────┬───────┬───────────┼───────────┬────────┬───────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Semnătura │
│ │ │ │ │ │ │ │persoanei │
│ │ │ │Organizaţie│ │ │Modalitatea│beneficiare/ │
│Data│Tematica│Detalii│implicată/ │Data │Rezultat│de │Numele şi │
│ │ │ │Furnizor de│comunicării│ │comunicare/│prenumele │
│ │ │ │servicii │ │ │stabilire* │funcţionarului│
│ │ │ │ │ │ │ │public şi │
│ │ │ │ │ │ │ │semnătura** │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────┴───────────┴──────────────┘


*Personal/Telefonic/Electronic.
**În situaţia în care discuţia a avut loc telefonic sau prin mijloace electronice.


ANEXA 5

la metodologie
REGISTRUL PRIVIND ACORDAREA VOUCHERELOR*

┌────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Numărul şi │ │
│ │ │ │Certificat de │ │ │data │ │
│ │ │ │încadrare în grad│ │ │acordului │ │
│ │ │ │de handicap │ │Denumirea şi│încheiat cu │ │
│ │ │Seria şi │ │ │adresa │agenţia │ │
│Nr. │Numele şi │numărul │ │Domiciliul │unităţii │pentru │Numărul şi │
│crt.│prenumele │documentului├────┬────────────┤solicitantului│medicale │ocuparea │data │
│ │solicitantului│de │ │ │ │care a │forţei de │angajamentului│
│ │ │identitate │Nr. │ │ │eliberat │muncă │ │
│ │ │ │şi │Valabilitate│ │recomandarea│judeţeană │ │
│ │ │ │dată│ │ │ │sau a │ │
│ │ │ │ │ │ │ │municipiului│ │
│ │ │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────────────┴────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘


* Sunt înregistraţi numai solicitanţii care în urma analizei se constată că îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 3 din metodologie.

ANEXA 6

la metodologie
CHESTIONAR
de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor
Subsemnatul/Subsemnata, ............................................., legitimat(ă) prin CI seria ........nr. ......, domiciliat(ă) în localitatea/sectorul ............................, judeţul ..........................., str. ........................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ....., posesor/posesoare al/a certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ................. din data ....................., termen de valabilitate ....................., eliberat de către ...................................., ultima formă de studii absolvite ....................
[] Am beneficiat de informare şi consiliere profesională.
[] Am beneficiat de medierea muncii.
[] Am beneficiat de voucher pentru achiziţionarea produsului asistiv .............................. din Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.

1. Cum apreciaţi beneficiile produsului asistiv în sensul îmbunătăţirii abilităţilor/activităţilor pentru ocuparea unui loc de muncă?
[] în mică măsură
[] în oarecare măsură
[] în mare măsură

2. Cât de satisfăcut sunteţi de posibilitatea ca noua tehnologie să vă ajute în dezvoltarea de noi abilităţi pentru piaţa muncii?
[] în mică măsură
[] în oarecare măsură
[] în mare măsură

3. Cum apreciaţi amabilitatea şi profesionalismul personalului cu care aţi interacţionat în toate etapele de obţinere şi utilizare a voucherului pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces?
[] foarte bună
[] bună
[] nesatisfăcătoare

4. Cum apreciaţi timpul de aşteptare pentru acordarea serviciilor:
a) în etapa de acordare a serviciilor de informare, consiliere şi mediere acordate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti:
[] lung
[] mediu
[] scurt

b) în etapa de acordare a voucherului:
[] lung
[] mediu
[] scurt

c) în etapa de achiziţionare/livrare a tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces:
[] lung
[] mediu
[] scurt


5. Cum apreciaţi calitatea serviciilor:
a) de informare şi consiliere:
[] foarte bună
[] bună
[] nesatisfăcătoare

b) de mediere:
[] foarte bună
[] bună
[] nesatisfăcătoare

c) în etapa de acordare a voucherului pentru achiziţionarea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces:
[] foarte bună
[] bună
[] nesatisfăcătoare


6. Cum apreciaţi sursele de informare utilizate pentru obţinerea şi utilizarea voucherului pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces?
[] foarte bune
[] bune
[] nesatisfăcătoare

7. Alte comentarii, recomandări, sugestii:
Data
.............
Semnătura
..........

ANEXA 7

la metodologie
CONVENŢIE
pentru emiterea şi distribuirea voucherelor utilizate exclusiv
pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces,
altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Părţile:
1. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, reprezentată de domnul .........................................., în calitate de preşedinte, denumită în continuare ANPD,
şi

2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ............, cu sediul în ....................., str. ................., reprezentată de doamna/domnul ................., director, denumită în continuare DGASPC

Având în vedere:
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;
– Proiectul „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“, proiect implementat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), cofinanţat din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi;
– Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019,

părţile convin de comun acord încheierea prezentei convenţii.
ART. 1
Obiectul convenţiei
1.1. Prezenta convenţie are ca obiect stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre părţi, conform competenţelor deţinute de acestea în temeiul actelor normative în conformitate cu care sunt organizate şi funcţionează, pentru realizarea în comun a unor activităţi în cadrul proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“, proiect implementat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD) în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), cofinanţat din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, al cărui obiectiv general este asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional în vederea creşterii şanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piaţa liberă a muncii.
1.2. Rolul părţilor semnatare ale convenţiei este acela de a asigura emiterea şi distribuirea voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de măsuri active de ocupare, fiind înregistrate la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (AJOFM/AMOFM), pentru achiziţionarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, de la operatorii economici prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.

ART. 2
Durata convenţiei
2.1. Convenţia se încheie pentru o perioadă de 30 de luni de la data semnării acesteia de către părţi şi poate fi prelungită pentru noi perioade.
2.2. Convenţia poate fi modificată şi/sau completată prin act adiţional semnat de părţi, la iniţiativa oricăreia dintre acestea.
2.3. Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării convenţiei va transmite celeilalte părţi, spre analiză, propunerile sale motivate, cu 30 de zile înainte de data încheierii actului adiţional.

ART. 3
Obligaţiile părţilor
3.1. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi:
a) desemnează 2 (două) persoane care să menţină contactul cu consiliul judeţean/consiliul local (CJ/CL) - direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC), în vederea identificării şi soluţionării problemelor de interes comun privind obiectul convenţiei;
b) coordonează metodologic CJ/CL - DGASPC în vederea distribuirii voucherelor;
c) transmite CJ/CL - DGASPC, în format electronic, modificări ale tabloului centralizator al cererilor privind acordarea de vouchere înregistrate în Registrul privind acordarea voucherelor^1, împreună cu instrucţiunile necesare completării corecte a acestuia, ori de câte ori este cazul;
^1 Conform art. 4 alin. (6) din metodologie.

d) realizează prelucrarea datelor din tabloul centralizator transmis de DGASPC;
e) notifică CJ/CL - DGASPC în momentul în care, din analiza tabloului centralizator transmis la ANPD, rezultă neconcordanţe şi deficienţe cu privire la completarea acestuia sau în procesul de acordare a voucherului;
f) tipăreşte voucherele şi le transmite DGASPC în vederea distribuirii acestora către solicitanţi;
g) păstrează confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor obţinute în baza prezentei convenţii şi se obligă să le utilizeze în condiţiile legii şi numai în scopul desfăşurării activităţii proprii în vederea realizării obiectului prezentei convenţii;
h) informează CJ/CL - DGASPC cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la aplicarea prevederilor prezentei convenţii;
i) asigură promovarea acţiunilor realizate de părţi pentru realizarea obiectului prezentei convenţii.

3.2. Consiliul judeţean/Consiliul local - Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului:
a) desemnează 2 (două) persoane din cadrul DGASPC care să menţină contactul cu ANPD în vederea identificării şi soluţionării problemelor de interes comun privind obiectul convenţiei;
b) înregistrează solicitările de acordare a voucherelor;
c) întocmeşte şi transmite săptămânal Lista cu persoanele cu dizabilităţi care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/AMOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare şi mediere;
d) analizează cererile de eliberare a voucherelor şi documentele depuse de solicitanţi;
e) întocmeşte Registrul privind acordarea voucherelor;
f) transmite tabloul centralizator către ANPD atât în format scris, cât şi în format electronic;
g) comunică permanent cu persoana cu dizabilităţi în procesul de eliberare şi distribuire a voucherelor;
h) păstrează cererile şi documentele depuse de solicitanţi, într-un spaţiu care va purta elementele de identitate vizuală a proiectului;
i) furnizează ANPD informaţiile necesare pentru realizarea acţiunilor comune organizate în implementarea prezentei convenţii;
j) păstrează confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor obţinute în baza prezentei convenţii şi se obligă să le utilizeze în condiţiile legii şi numai în scopul desfăşurării activităţii proprii în vederea realizării obiectului prezentei convenţii;
k) informează ANPD cu privire la orice nereguli care ar putea interveni cu privire la aplicarea prevederilor prezentei convenţii;
l) asigură promovarea acţiunilor realizate de părţi pentru realizarea obiectului prezentei convenţii.


ART. 4
Dispoziţii finale
4.1. Părţile vor urmări şi vor asigura aplicarea unitară a dispoziţiilor legale ce fac obiectul prezentei convenţii.
4.2. Părţile vor organiza şi vor răspunde, în condiţiile legii, de îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezenta convenţie.

Încheiată astăzi, ........................., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 804 din 3 octombrie 2019
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6746
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

METODOLOGIE de acordare a voucherelor utilizate exclusiv pentru tehnologii ... #47237

S-a publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 3 octombrie 2019: ➡️ METODOLOGIA de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Articolul 1
(1) Prezenta metodologie de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare metodologie, are rolul de a stabili etapele, responsabilitățile și documentele aferente acestui proces.

(2) Prevederile metodologiei se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități“, proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cofinanțat din Programul operațional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți.

Articolul 2
(1) Voucherul, reglementat la art. 3-7 din Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019(Procedura), este tipărit de ANPD. Voucherul se eliberează la cererea persoanei cu dizabilități care beneficiază de măsuri active de ocupare, fiind înregistrată la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București (AJOFM/AMOFM), prin direcția generală de asistență socială și protecția copilului județeană, respectiv locală a sectorului municipiului București în evidența căreia se află persoana (DGASPC), pentru achiziționarea produselor asistive, recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cuprinsă în anexa nr. 1 la procedură, de la operatorii economici prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, www.anpd.gov.ro.

(2) Voucherul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, are dimensiunea 1/2 dintr-o coală A4, orientată landscape, împărțită în două părți egale pe orizontală, respectiv 297 x 105 mm, este tipărit pe hârtie IQ Premium 80 g/mp, de culoare albă, și are pe suprafața sa sintagma „ANPD“ filigranată de 3 ori, cu fontul mărimea 58. Valoarea maximă a voucherului este de 23.000 lei.

Articolul 3
(1) În vederea obținerii voucherului, persoana cu dizabilități depune la registratura sau la adresa de e-mail a DGASPC un dosar care cuprinde:

a) cererea pentru acordarea voucherului;
b) certificatul de încadrare în grad de handicap și anexa acestuia (copie);
c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
d) acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile legii, stabilite în funcție de nevoile individuale, însoțit de planul individual ce se constituie în anexa care face parte integrantă din acesta (copie);
e) angajamentul persoanei cu dizabilități prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, întocmit în 3 exemplare, referitor la obligația de a nu înstrăina produsul achiziționat în baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja și de a transmite ANPD chestionarul de evaluare a satisfacției beneficiarului;
f) oferta de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilități la măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM constituie prioritate la acordarea voucherului (copie).

(2) Angajamentul menționat la alin. (1) lit. e), întocmit în trei exemplare^1, se înregistrează în mod distinct la registratura DGASPC.
^1 Un exemplar va rămâne la solicitant, al doilea la DGASPC și al treilea se transmite la ANPD.

(3) În situația în care dosarul nu cuprinde documentele menționate la alin. (1) lit. d), precum și în situația în care la sediul DGASPC se prezintă persoane cu dizabilități care solicită informații despre acordarea voucherului, DGASPC va asigura informarea și va pune la dispoziția acestora un formular privind acordul persoanei cu dizabilități de a fi inclusă în Lista cu persoanele cu dizabilități care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/AMOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare și mediere, prevăzute în anexele nr. 3a și 3b la prezenta metodologie. Formularul prevăzut în anexa nr. 3a cuprinde acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Lista cu persoanele cu dizabilități care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/AMOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere profesională, profilare și mediere se transmite săptămânal, în fiecare zi de vineri, în format electronic, AJOFM/AMOFM.

(4) Modelul acordului menționat la art. 3 alin. (1) lit. d), prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie, are în vedere dispozițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și actele normative emise în aplicarea acestei legi.

Articolul 4
(1) După înregistrarea cererilor de acordare a voucherelor, în condițiile art. 3, personalul desemnat din cadrul DGASPC, cu atribuții în acest sens, care analizează nevoia de sprijin astfel cum se evidențiază în cererea persoanei cu dizabilități privind acordarea vocherului, verifică conformitatea documentelor și urmărește corelarea informațiilor, astfel:
a) toate rubricile din documentele menționate (cerere, recomandare medicală privind acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces) se completează obligatoriu;
b) certificatul de încadrare în grad de handicap este în termen de valabilitate;
c) informațiile referitoare la produsul asistiv, cuprinse în Recomandarea privind acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (denumirea și tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces), trebuie să fie în concordanță cu cele menționate în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare;
d) angajamentul persoanei cu dizabilități este întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, datat și semnat;
e) acordul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. d), datat și semnat, însoțit de planul individual din care rezultă că persoana cu dizabilități a participat la cel puțin două măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, din care una este de mediere.

(2) Dacă în urma analizei se constată îndeplinirea cerințelor menționate la alin. (1) lit. a)-e), cererea se înregistrează într-un registru special, denumit Registrul privind acordarea voucherelor, prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie, care cuprinde următoarele informații:
a) numele și prenumele solicitantului;
b) seria și numărul documentului de identitate;
c) domiciliul solicitantului;
d) numărul și termenul de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap;
e) numărul, denumirea și adresa unității medicale care a eliberat recomandarea privind acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
f) numărul de înregistrare a acordului prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. d);
g) numărul de înregistrare al angajamentului.

(3) Comunicarea către persoana cu dizabilități privind înregistrarea cererii în Registrul privind acordarea voucherelor se realizează în termen de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Registratura DGASPC.

(4) În situația în care se constată neîndeplinirea condițiilor menționate la alin. (1) lit. a)-e), persoana cu dizabilități este înștiințată în termenul prevăzut la alin. (3).

(5) Lunar, până la data de 5 a lunii, DGASPC transmite către ANPD tabloul centralizator al solicitărilor care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1) lit. a)-e) înregistrate în luna precedentă în Registrul privind acordarea voucherelor, în format electronic și pe hârtie, semnat de directorul general, însoțit, în format electronic, de dosarele solicitanților care cuprind documentele menționate la art. 3 și un exemplar al angajamentului persoanei cu dizabilități.

(6) Tabloul centralizator al solicitărilor de vouchere înregistrate în Registrul privind acordarea voucherelor cuprinde informațiile menționate la alin. (2).

(7) Un exemplar al tabloului centralizator al cererilor împreună cu dosarul în original (documentele menționate la art. 3 vor fi păstrate în copie) se păstrează la DGASPC într-un spațiu care va purta elementele de identitate vizuală a proiectului.

(8) În situația îndeplinirii cerințelor menționate la alin. (1) lit. a)-e), dacă dosarul depus de persoana cu dizabilități în condițiile art. 3 alin. 1) cuprinde documentele menționate la art. 3 alin. (1) lit. f), DGASPC transmite către ANPD solicitarea privind emiterea vocherului, împreună cu dosarul în original, în termen de 2 zile lucrătoare, urmând ca informațiile referitoare la acesta să fie incluse în tabloul centralizator al solicitărilor ce se va transmite ANPD în condițiile alin. (5).

Articolul 5
(1) În vederea acordării voucherelor, ANPD are în vedere atât criteriul de prioritate stabilit la art. 3 alin. (1) lit. f), cât și țintele intermediare prevăzute în cererea de finanțare aprobată:
a) mai 2020-2.500 de persoane beneficiare de măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc condițiile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e);
b) mai 2021-2.500 de persoane beneficiare de măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare care îndeplinesc condițiile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e);
c) mai 2022-2.000 de persoane beneficiare de măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc condițiile menționate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e).

(2) În situația în care țintele intermediare se ating înainte de termenele prevăzute la alin. (1), se continuă acordarea de vouchere doar dacă este îndeplinit criteriul de prioritate stabilit la art. 3 alin. (1) lit. f), celelalte solicitări urmând a se reporta pentru perioada următoare.

Articolul 6
(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării tablourilor centralizatoare ale solicitărilor privind acordarea voucherelor la Registratura ANPD, personalul cu atribuții în acest sens, după verificarea conformității informațiilor primite, tipărește și transmite voucherele către DGASPC.

(2) Pentru fiecare solicitant, ANPD transmite către DGASPC un exemplar al voucherului, însoțit de chestionar de evaluare a satisfacției beneficiarilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta metodologie.

(3) Voucherele se transmit DGASPC însoțite de un document centralizator întocmit pentru aceiași solicitanți menționați în tabloul centralizator al solicitărilor privind acordarea voucherelor.

(4) În situația în care, după verificarea conformității informațiilor primite de la DGASPC, se constată neîndeplinirea condițiilor menționate la art. 3 alin. (1) lit. a)-e), personalul cu atribuții din cadrul ANPD informează DGASPC, care comunică solicitantului necesitatea îndeplinirii acestora. În această situație documentul centralizator menționat la alin. (3) nu cuprinde răspunsul pentru cererea considerată neconformă, cu precizarea acestei constatări.

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea voucherelor, DGASPC comunică solicitanților să se prezinte în vederea ridicării acestora.

Articolul 7
(1) În cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării voucherului, persoana cu dizabilități îl declară nul într-un cotidian și solicită eliberarea unui alt voucher.

(2) Dacă voucherul nu este utilizat în perioada sa de valabilitate, persoana cu dizabilități poate solicita emiterea unui alt voucher. Voucherul nou se eliberează doar după predarea celui vechi.

(3) Pentru situațiile menționate la alin. (1) și (2) se va relua procedura de acordare a voucherului.

Articolul 8
(1) Voucherul este folosit exclusiv la achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.

(2) Voucherul este utilizat exclusiv de către persoana îndreptățită, în baza actului de identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului, doar la operatorii economici - furnizori/producători de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces - prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, www.anpd.gov.ro.

(3) După alegerea produsului de la furnizorii/producătorii de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces menționați la alin. (2), în schimbul voucherului, între operatorul economic și posesorul voucherului se încheie documentul care atestă transferul dreptului de proprietate al produsului, în condițiile legii, fără a depăși valoarea maximă a acestuia.

(4) Dacă valoarea produsului achiziționat este mai mare decât cea a voucherului, diferența este suportată de persoana îndreptățită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.

Articolul 9
În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei metodologii se încheie convenții de colaborare cu DGASPC. Modelul convenției de colaborare ANPD-DGASPC este prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.

Articolul 10
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Metodologia și ANEXELE le gasiti în link-ul de mai jos:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/218651
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6746
 • Thank you received: 732
 • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.