Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 135 din 14 august 2020

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 135 din 14 august 2020 #47482

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 135 din 14 august 2020
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
EMITENT
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2020
Având în vedere:
– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor șase luni ale anului 2020;
– evoluția principalilor indicatori bugetari pe primele luni ale anului 2020;
– asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale;
– adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;
– necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele șase luni ale anului;
– necesitatea menținerii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective, precum și prevenirea creșterii șomajului;
– necesitatea asigurării fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;
– necesitatea asigurării fondurilor pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru elevii și cadrele didactice pentru a putea participa la activitățile de e-learning conform Legii educației naționale nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare;
– necesitatea alocării sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);
– necesitatea asigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale generale;
– necesitatea asigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (DSP, servicii de ambulanță județene);
– necesitatea alocării fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;
– necesitatea finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARSCoV-2 în rândul populației;
– necesitatea alocării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada pandemiei cu coronavirus SARS-CoV-2;
– necesitarea acordării de sprijin sub forma garanțiilor de stat pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2, astfel încât să se protejeze afacerile și sistemul economic, să se încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală și disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în istoria modernă;
– din bugetul anului 2020 trebuie să fie acoperite și cheltuielile pentru susținerea măsurilor de redresare economică și de protecție socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
– necesitatea alocării cu prioritate a resurselor publice limitate către finanțarea cheltuielilor neprevăzute pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
– necesitatea gestionării eficiente a finanțelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung;
– necesitatea respectării principiului echității stipulat de Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, potrivit căruia „Guvernul va derula politica fiscal-bugetară luând în calcul impactul financiar potențial asupra generațiilor viitoare, precum și impactul asupra dezvoltării economice pe termen mediu și lung“;
– necesitatea adoptării unor măsuri de protecție socială în scopul de a evita excluderea socială a unei părți dintre pensionarii sistemului public de pensii, care reprezintă o categorie defavorizată de persoane în contextul crizei economice actuale, și pentru asigurarea unui venit minim de subzistență, avându-se în vedere situația economică și socială din România;
– prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,
ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:
– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității instituțiilor și autorităților administrației publice centrale care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;
– riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale;
– riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie;
– riscul neasigurării sumelor necesare pentru achiziționarea de echipamente electronice pentru elevi și cadre didactice, pentru a putea participa la activitățile de e-learning conform Legii educației naționale nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, existând riscul de a priva de dreptul la educație o mare parte dintre elevi;
– riscul nealocării sumelor pentru plata drepturilor de asistență socială (în principal alocația de stat pentru copii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap);
– riscul neasigurării sumelor necesare pentru medicamente cu și fără contribuție personală, medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, precum și pentru spitale generale;
– riscul neasigurării fondurilor pentru plăți salariale ale personalului din unitățile sanitare publice, acordarea stimulentului de risc, sporuri pentru condiții de pericol deosebite, ore suplimentare (direcțiile de sănătate publică, servicii de ambulanță județene);
– riscul nealocării fondurilor pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 578/2020;
– riscul neasigurării sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;
– riscul neasigurării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii în scopul susținerii activității curente, dar și a proiectelor de investiții pe perioada de pandemie cu coronavirusul SARS-CoV-2;
– riscul blocării activității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele coronavirusului SARS-CoV-2,
luând în considerare că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor bugetare propuse ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,
în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Capitolul I Rectificarea bugetară pe anul 2020
Secţiunea 1 Dispoziții generale
Articolul 1
Bugetul de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 și 2 bis din 6 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
Articolul 2
(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2020 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2020 se majorează la venituri cu suma de 589,9 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 31.144,5 milioane lei credite de angajament și cu suma de 25.296,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 24.706,2 milioane lei.
Articolul 3
Se autorizează Senatul României, în anexa nr. 3/02/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii cu suma de 300 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“.
Articolul 4
(1) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 37.919 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.
(2) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fișa Programului“ „Programul pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii balneare“ și să aloce credite de angajament și credite bugetare pe anul 2020 la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“ prin redistribuiri cu încadrare în cadrul titlului.
Articolul 5
(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 03/16/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“, creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul actualizării execuției aferente anului 2019, precum și a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare, în sensul actualizării execuției aferente anului 2019, precum și a modificării corespunzătoare anilor 2020-2023, atât în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, cât și între acestea, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare aprobate și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să modifice în anexa nr. 3/16/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ denumirea proiectului cod 10658 „Formarea continuă a personalului Autorității de Certificare și Plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)“ în „Formarea continuă a personalului Autorității de Certificare și Plată pentru îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă, în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI)“.
(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca în cadrul anexei nr. 3/16/27 „Fișa Programului“ la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“ să majoreze la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, creditele de angajament pe anul 2020 cu suma de 1.239 mii lei și la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“ să diminueze la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“, creditele de angajament pe anul 2020 cu suma de 1.239 mii lei cu încadrare în valoarea totală a fiecărui program.
(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice în anexa nr. 3/16/27 „Fișa Programului“ la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic“ să majoreze creditele de angajament și creditele bugetare pe anul 2020 cu suma de 25.015 mii lei la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“ și să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu aceeași sumă pe anul 2020 de la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice“, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 71 „Active nefinanciare“.
Articolul 6
(1) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“, la partea de venituri, subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 34 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Justiției ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să introducă următoarele modificări: să diminueze veniturile de la capitolul 40.08.15 „Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli“, paragraf 40.08.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ cu suma de 803 mii lei și să suplimenteze veniturile de la subcapitolul 48.08.31 „Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021“, paragraf 48.08.31.03 „Prefinanțare“ cu suma de 803 mii lei.
(3) Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:
a) diminuarea cu suma de 233 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitol 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ - paragraf 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice“;
b) diminuarea cu suma de 223 mii lei la Capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“;
c) diminuarea cu suma de 330 mii lei la Capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“.
Articolul 7
(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:
a) să majoreze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“, cu suma de 255 mii lei;
b) să diminueze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“, cu suma de 167 mii lei;
c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ se diminuează cu suma de 477 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se majorează cu suma de 105 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se majorează cu suma de 3.180 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 11.832 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ se majorează cu suma de 4.190 mii lei, subcapitolul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății“ se majorează cu suma de 38 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ se diminuează cu suma de 2.644 mii lei;
d) să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice“, cu suma de 741 mii lei;
e) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ se diminuează cu suma de 23.871 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ se majorează cu suma de 11.579 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ se majorează cu suma de 4.027 mii lei, subcapitolul 42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“ se majorează cu suma de 1.344 mii lei și se introduce subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 2.855 mii lei;
f) la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății“ se diminuează cu suma de 1.000 mii lei și subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ se majorează cu suma de 4.535 mii lei;
g) la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“ se majorează cu suma de 2.549 mii lei și subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)“ se majorează cu suma de 3.171 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să introducă în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“, la partea de venituri, la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.82 „Sume alocate pentru stimulentul de risc“ cu suma de 390 mii lei.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și art. 47^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite bugetare și de angajament între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să modifice în anexa nr. 3/18/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ - la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“, la fișa cod obiectiv 4 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege“ și la fișa cod obiectiv 1078 „Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege“, creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
Articolul 8
Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, următoarele modificări:
a) diminuarea cu suma de 840 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“;
b) diminuarea cu suma de 35.898 mii lei la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare“.
Articolul 9
În bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de –3.417.342 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, provine din diminuarea alineatului 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“ cu suma de 6.395.939 mii lei și majorarea alineatului 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj“ cu suma de 2.978.597 mii lei.
Articolul 10
În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, din influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, suma de 8.400 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, este destinată pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de instituțiile subordonate ale Ministerului Tineretului și Sportului cu carantinarea persoanelor în perioada stării de urgență și a stării de alertă în centrele de agrement aflate în administrare.
Articolul 11
Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să diminueze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“, subcapitolul 31.10.03 „Alte venituri din dobânzi“, cu suma de 50 mii lei.
Articolul 12
(1) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să modifice în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.
Articolul 13
(1) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:
a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 10.576 mii lei;
b) să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“ cu suma de 682 mii lei;
c) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 105.224 mii lei;
d) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 14.015 mii lei;
e) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile“ cu suma de 723 mii lei;
f) să diminueze capitolul 41.10 „Alte operațiuni financiare“ cu suma de 6.832 mii lei;
g) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 17.791 mii lei;
h) să suplimenteze capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“ cu suma de 1.500 mii lei;
i) să diminueze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plaților efectuate și prefinanțări“ cu suma de 3.488 mii lei;
j) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 89.528 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.
Articolul 14
(1) În bugetul Ministerului Sănătății, din influența prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de 2.984.810 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât și credite de angajament, suma de 2.152.119 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ și suma de 832.691 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“.
(2) În cadrul influențelor aprobate în bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ este majorat cu suma de 10.367 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Sănătății să efectueze redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament, la capitolul 66.01 „Sănătate“, de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, art. 51.02 „Transferuri de capital“ la celelalte subdiviziuni bugetare.
(4) Se autorizează Ministerul Sănătății să introducă în anexa nr. 3/26/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“, obiectivul de investiții nou „Realizarea branșamentelor la Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași“, județul Iași, cu credite de angajament și credite bugetare în sumă de 682 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
Articolul 15
Se autorizează Ministerul Culturii, în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii cu suma de 3.000 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitol 36.10.50 „Alte venituri“.
Articolul 16
(1) Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să diminueze subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“ cu suma de 1.000 mii lei și să majoreze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 1.000 mii lei.
(2) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrare în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
(3) Se autorizează Serviciul Român de Informații să modifice în anexa nr. 3/31/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții și în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
Articolul 17
Se autorizează Serviciul de Informații Externe să introducă în anexa nr. 3/32/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, la fișa cod obiectiv 471 „Obiective (proiecte) de investiții în continuare“, credite de angajament, respectiv credite bugetare pe anul 2020 în sumă de 100 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
Articolul 18
(1) Suma de 129.100 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 19
(1) Se autorizează Academia Română, în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să efectueze următoarele modificări la partea de venituri:
a) la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ să diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate“ cu suma de 57 mii lei;
b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ să suplimenteze subcapitolul 33.10.04 „Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare“ cu suma de 57 mii lei și subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 200 mii lei.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată, și art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Academia Română să efectueze redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare, la capitolul 66.01 „Sănătate“, de la art. 51.02 „Transferuri de capital“ la art. 51.01 „Transferuri curente“.
Articolul 20
(1) Prin excepție de la prevederile art. 27, influența de 147.251 mii lei, reprezentând credite bugetare și credite de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 în bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, se detaliază în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020-2023“ pe partea de cheltuieli după cum urmează:
a) titlul 20 „Bunuri și servicii“ se suplimentează cu suma de 60.000 mii lei, credite bugetare și credite de angajament;
b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se suplimentează cu suma de 87.251 mii lei, credite bugetare și credite de angajament.
(2) Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, cu respectarea prevederilor alin. (1) și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Articolul 21
Se autorizează Agenția Națională de Presă AGERPRES, în anexa nr. 3/43/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să diminueze veniturile proprii la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 100 mii lei.
Articolul 22
(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Competitivitate în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să majoreze la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 4.564.766 mii lei, respectiv creditele bugetare cu suma de 2.630.860 mii lei.
(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0201 „Cofinanțare publică pentru beneficiarii finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament cu suma de 4.143 mii lei.
(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Capital uman și Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, în cadrul anexelor nr. 3/54/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ și nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori cu încadrare în prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și să modifice creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene.
(4) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să majoreze creditele de angajament la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ aferente anului curent cu suma de 630.000 mii lei, având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.
Articolul 23
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.175.780 mii lei, după cum urmează:
a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 276.618 mii lei, potrivit anexei nr. 3, astfel:
a1) se suplimentează cu suma de 74.704 mii lei sumele destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;
a2) se suplimentează cu suma de 143 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județul Giurgiu;
a3) se suplimentează cu suma de 41.460 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale;
a4) se aprobă sume rezervate în cuantum de 160.311 mii, care se repartizează pe județe prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru finanțarea Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2020-2021;
b) se majorează cu suma de 705.740 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit anexei nr. 4, astfel:
b1) se suplimentează cu suma de 31.461 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, pentru sistemul de protecție a copilului și pentru centrele publice pentru persoane adulte cu handicap;
b2) se aprobă sume rezervate în cuantum de 15.742 mii, care se repartizează pe sectoare ale municipiului București prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru finanțarea Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2020-2021;
b3) se suplimentează cu suma de 105.249 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă, respectiv învățământul de masă sau special în cazul sectoarelor municipiului București, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
b4) se diminuează cu suma de 8.796 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare, în baza datelor transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
b5) se suplimentează cu suma de 42.716 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor determinate de acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;
b6) se diminuează cu suma de 143 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor căminelor pentru persoane vârstnice, pentru județul Giurgiu;
b7) se alocă suma de 225 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor Centrului de zi și Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Sf. Nicolae“ din localitatea Recea, județul Maramureș;
b8) se majorează cu suma de 519.286 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cu suma de 1.116.437 mii lei;
d) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și a celui confesional, cu suma de 76.985 mii lei, potrivit anexei nr. 5.
Articolul 24
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 23 lit. c) au următoarea destinație:
a) suma de 1.104.100 mii lei se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii;
b) suma de 566 mii lei pentru acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) suma de 11.771 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de achitarea debitelor restante la fondul de risc, pentru componenta „termie“, aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava“, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.
Articolul 25
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 24 lit. a) se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2020 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu:
a) furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
b) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, plățile restante înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai plățile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) se face în scopul achitării plăților restante, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând:
a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;
b) sume neachitate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul local al energiei termice facturate populației și prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;
c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:
a) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
b) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
c) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
d) stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare conform actelor administrativ-fiscale în baza cărora s-au acordat eșalonări/amânări la plată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, cu modificările ulterioare, și data de 30 iunie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 iunie 2020 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.
(5) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice cereri scrise însoțite de următoarele documente:
a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4) lit. a)-c), după caz;
b) certificatele de atestare fiscală ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, prevăzuți la alin. (4), după caz, emise de organele fiscale;
c) acorduri încheiate între unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat ai unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și ai spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c), denumite în continuare acorduri, corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală prevăzute la lit. b). Prin aceste acorduri furnizorii de bunuri, servicii și lucrări/furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorii de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat confirmă faptul că sunt de acord cu stingerea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor prezentului articol.
(6) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ Administrațiile județene ale finanțelor publice analizează cererile în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentului articol. Zilnic, pentru cererile care se încadrează în prevederile prezentului articol, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice întocmesc o situație centralizatoare care conține suma necesară a fi repartizată unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(7) În prima zi lucrătoare de la întocmirea situației centralizatoare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice transmit o cerere Ministerului Finanțelor Publice prin care solicită repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, corespunzătoare sumei totale care face obiectul situației centralizatoare. Suma din cerere se diminuează cu eventualele sume solicitate prin cereri anterioare și nevirate în contul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit alin. (16).
(8) Ministerul Finanțelor Publice înregistrează cererile în ordinea primirii acestora și repartizează sumele solicitate, pe fiecare județ/municipiul București, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, în limita sumei prevăzute la alin. (1).
(9) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (8) în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2020, pe care le comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.
(10) Ministerul Finanțelor Publice restituie cu adresă direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice cererile prevăzute la alin. (8) pentru care nu mai există sume de repartizat, din sumele prevăzute la alin. (1).
(11) Certificatele de atestare fiscală ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat se solicită organelor fiscale centrale competente de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, se eliberează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza datelor existente în evidența creanțelor fiscale ale organelor fiscale centrale competente și cuprind obligațiile fiscale care fac obiectul stingerii potrivit alin. (4), existente în sold la data de 30 iunie 2020 inclusiv și nestinse până la data eliberării acestora.
(12) Sumele destinate achitării obligațiilor de plată restante care fac obiectul cererilor scrise prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai mari decât obligațiile de plată și obligațiile fiscale prevăzute la alin. (4) pentru stingerea cărora se utilizează rezultatele din certificatele de atestare fiscală.
(13) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice au obligația de a repartiza sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 comunicate de Ministerul Finanțelor Publice, pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de o zi lucrătoare de la comunicare. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie a directorilor generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefilor administrațiilor județene ale finanțelor publice. Sumele ce se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt cele înscrise în cererile pentru care Ministerul Finanțelor Publice a repartizat sume potrivit alin. (8).
(14) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituțiile din subordine, după caz, au obligația de a depune unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au conturile deschise următoarele documente:
a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau rectificate, după caz, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz;
b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare de repartizare a creditelor bugetare, aferente cheltuielilor bugetare privind stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4);
c) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale virează sumele aprobate în conturile de venituri ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local/spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
d) ordinele de plată prin care unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale achită la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale obligațiile fiscale aparținând furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări/furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat sau propriile obligații fiscale, după caz.
(15) Virarea în contul bugetelor locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate potrivit prevederilor prezentului articol, se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului în următoarele condiții:
a) existența bugetelor locale majorate sau rectificate, inclusiv a bugetelor rectificate ale instituțiilor publice finanțate integral ori parțial din bugetul local și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, după caz, cu sumele repartizate potrivit alin. (13);
b) existența deschiderilor de credite bugetare disponibile cel puțin la nivelul ordinelor de plată prezentate;
c) sumele înscrise în ordinele de plată, depuse potrivit alin. (14), sunt în limita sumelor înscrise în acordurile încheiate și a sumelor reprezentând plăți restante pe care unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral sau parțial din bugetul local/spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale le datorează bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale;
d) sumele sunt utilizate conform destinației pentru care au fost alocate de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice;
e) sumele din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reconfirmate de organele fiscale centrale. În acest scop, la data primirii documentelor de plată depuse de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, unitățile Trezoreriei Statului vor solicita organelor fiscale centrale competente actualizarea sumelor din certificatele de atestare fiscală care au stat la baza suplimentării sumelor defalcat
  • Mona si Dan
  • Avatarul lui Mona si Dan
  • Deconectat
  • Platinum Member
  • Posts: 6748
  • Thank you received: 732
  • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.