Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: METODOLOGIE din 20 februarie 2023

METODOLOGIE din 20 februarie 2023 #48070

METODOLOGIE din 20 februarie 2023
pentru acordarea și decontarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 23 februarie 2023
Notă
Aprobată prin ORDINUL nr. 160 din 20 februarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 156 din 23 februarie 2023.
Articolul 1
(1) În condițiile prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, persoanele cu handicap grav sau accentuat își exprimă opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părintelui, tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, prin cerere depusă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) în a cărei rază teritorială domiciliază beneficiarul.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi depusă fizic sau prin mijloace electronice la DGASPC în a cărei rază teritorială domiciliază beneficiarul.
(3) În situația în care a fost exprimată opțiunea pentru acordarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban persoanelor prevăzute la art. 24 alin. (2) și (4) din Lege sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părintelui, tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.
Articolul 2
(1) Acordarea bonurilor de carburant și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap și/sau a familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, se face astfel: semestrial, dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă, și trimestrial sau fracțional (lunar), în funcție de perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, într-un an calendaristic.
(2) Acordarea bonurilor de carburant și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesare deplasării cu autoturismul ori decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanei cu handicap, a familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, se face în baza unei cereri pentru exprimarea opțiunii în vederea acordării gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Răspunderea cu privire la corectitudinea acordării drepturilor prevăzute la alin. (2), precum și identificarea persoanelor beneficiare și a atestării faptului că acestea dețin dreptul de a beneficia de prevederile art. 24 alin. (9) și (10) din Lege este în sarcina DGASPC, iar neexercitarea acestui drept în anul curent nu poate fi reportată pentru anul calendaristic următor.
(4) Decontarea carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, se face în baza unei cereri de decontare, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2.
(5) Bonurile de carburant acordate pot fi utilizate doar în unități de distribuție a produselor petroliere care au încheiate contracte de prestare/furnizare a acestor servicii cu DGASPC.
(6) Bonurile de carburant pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate pentru care au fost emise.
(7) Unitățile de distribuție a produselor petroliere nu acordă rest de bani la bonurile de carburant.
(8) În cazul pierderii sau furtului bonurilor de carburant nu se acordă altele în schimb și nu se emit duplicate. Acordarea se poate face doar pentru bonurile rămase neridicate pentru restul perioadei dintr-un an calendaristic.
Articolul 3
(1) Cererea de acordare a bonurilor de carburant ori decontare a carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice cuprinde o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul este în interesul persoanei cu handicap, precum și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) Cererea de decontare a carburantului și/sau bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice se depune la DGASPC, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, și este însoțită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere.
(3) Bonurile de carburant se acordă sub semnătură și se consemnează într-un document, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(4) Numărul de bonuri de carburant stabilite potrivit legii este acordat de DGASPC proporțional cu numărul de luni calendaristice cuprinse în perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap.
(5) În cazul în care rezultatul calculului numărului de bonuri de carburant este un număr cu zecimale, în funcție de valoarea bonului, acesta se va rotunji în plus, dacă documentul de încadrare în grad de handicap este emis în anul calendaristic în curs, sau se va rotunji în minus, dacă documentul de încadrare în grad de handicap expiră în anul calendaristic în curs.
Articolul 4
(1) În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la suma maximă decontabilă, precum și cuantumul sumelor aferente bonurilor de carburant și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârșitul anului.
(2) Structura de specialitate din cadrul DGASPC urmărește încadrarea sumelor decontate, precum și acordarea bonurilor de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electric în limitele prevăzute la art. 24 alin. (9) din Lege.
Articolul 5
DGASPC întocmește câte un centralizator pentru decontarea carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice și de acordare a bonurilor de carburant, modelul acestora fiind prevăzut în anexele nr. 4 și nr. 5.
Articolul 6
(1) În vederea decontării carburantului, a bonurilor de carburant și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, DGASPC întocmește centralizatorul borderourilor de decont, prevăzut în anexa nr. 6, pe baza centralizatoarelor întocmite conform art. 5, și le transmite Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) până pe data de 10 a lunii. În baza acestor documente, ANPDPD operează transferul sumelor către DGASPC.
(2) În cazul transferului/mutării persoanei cu handicap în alt județ, dosarului acesteia va conține inclusiv o situație la zi privind acordarea bonurilor de carburant și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori a decontării carburantului necesar deplasării cu autoturismul.
Articolul 7
(1) Cheltuielile pentru decontarea bonurilor de carburant și/sau acordarea bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, precum și a carburantului necesar deplasării cu autoturismul se asigură din bugetele consiliilor județene către bugetele DGASPC-urilor, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin ANPDPD, până la sfârșitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri.
(2) DGASPC acordă bonurile de carburant și/sau bonurile valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice și decontează carburantul către persoanele îndreptățite, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.
(3) Decontarea cheltuielilor de transport și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, precum și acordarea sumelor aferente bonurilor de carburant generate de aplicarea prezentelor reglementări se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.
(4) Unitățile de distribuție a produselor petroliere care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a aplica pe versoul bonului fiscal ștampila unității.
Articolul 8
Sumele reprezentând cheltuielile cu bonurile de carburant și/sau bonurile valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice acordate necuvenit sau cele plătite necuvenit pentru decontarea cheltuielilor de transport, în cazuri precum: deces al persoanei cu handicap, schimbarea gradului de handicap, neîncadrare în grad de handicap grav sau accentuat și altele, se recuperează în cuantumul întregii valori, în măsura în care nu au fost folosite, pe baza deciziei directorului general/executiv al DGASPC, respectiv a sectorului municipiului București, care constituie titlu de creanță și care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.
Articolul 9
Până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, decontările efectuate în baza procedurii prevăzute în anexa nr. 3 „Modalitatea de decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale și indexarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap“ la Hotărârea Guvernului nr. 1.118/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap rămân valabile.
Articolul 10
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
Anexa nr. 1
la metodologie

CERERE
privind exprimarea opțiunii pentru acordarea gratuității la transport interurban sau pentru acordarea de bonuri
de carburant și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea
carburantului necesar deplasării cu autoturismul în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- model -
Nr. ........../..........
Doamnă/Domnule Director,
I. (Se completează cu datele persoanei cu handicap. La solicitare se prezintă documentele în original.)
Subsemnatul/Subsemnata:
1. Numele și prenumele ................................................
2. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Domiciliul: localitatea .......(sat, comună, oraș, municipiu)........., sector/județ ............, str. ............... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal ..................
4. Telefon ...............................................
5. E-mail.................................................
6. Certificat de încadrare în grad de handicap (număr/serie/dată ....................................)
7. Gradul de handicap ..............................................
II. (Se completează de către familie, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii. Se prezintă documentele de identitate în original.)
1. Numele și prenumele ..............................................
2. Domiciliul: localitatea .......(sat, comună, oraș, municipiu)...., sector/județ .............., str. ............... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal ..................
3. Telefon ..........
4. E-mail ..........
Actul și valabilitatea acestuia, prin care persoana este desemnată reprezentant legal, sau documentul care face dovada reprezentativității, conform pct. II.
..........................................................
Pentru anul calendaristic ................. îmi exprim opțiunea:
[ ] pentru acordarea gratuității la transportul interurban;
[ ] pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul și/sau acordarea de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice;
[ ] pentru acordarea bonurilor de carburant.
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut de Codul penal, că deplasările sunt efectuate numai în interesul propriu/al persoanei cu handicap.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.
Data
...................................

Semnătura
......................................................
Anexa nr. 2
la metodologie

CERERE
privind decontarea carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice
în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- model -
Nr. ......./......
Doamnă/Domnule Director,
I. (Se completează cu datele persoanei cu handicap. La solicitare se prezintă documentele în original.)
Subsemnatul/Subsemnata:
1. Numele și prenumele ...............................
2. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Domiciliul: localitatea .......(sat, comună, oraș, municipiu) .........., sector/județ...................., str. ................ nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal ..................
4. Telefon .................................
5. E-mail ..............................
6. Certificat de încadrare în grad de handicap (număr/serie/dată) ...................................
7. Gradul de handicap ..............................................
II. (Se completează de către familie, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii. Se prezintă documentele de identitate în original.)
1. Numele și prenumele ....................
2. Domiciliul: localitatea .......(sat, comună, oraș, municipiu) ........, sector/județ .............., str. ................ nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal..................
3. Telefon ....................................
4. E-mail ......................................
Actul și valabilitatea acestuia, prin care persoana este desemnată reprezentant legal, sau documentul care face dovada reprezentativității, conform pct. II. ...............................
Solicit decontarea carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesar(e) următoarelor deplasări, pentru care atașez bonurile fiscale aferente:
Nr.
crt. Dată bon fiscal Nr. și serie bon fiscal
Grad de handicap,
din care: Valoare de decontat
gradul accentuat gradul grav
TOTAL
Solicit ca suma reprezentând decontarea carburantului să fie virată în contul .................................................................. .
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut de Codul penal, că deplasările au fost efectuate numai în interesul propriu al persoanei cu handicap.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.
Data
......................................

Semnătura
.......................................
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
– bonuri fiscale nr. ………./data ………….. în original;
– document de cont bancar cu indicarea contului IBAN unde se va vira contravaloarea decontului de carburant.
Anexa nr. 3
la metodologie

CERERE
pentru acordarea bonurilor de carburant în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- model -
Nr. ..../........
Doamnă/Domnule Director,
I. (Se completează cu datele persoanei cu handicap. La solicitare se prezintă documentele în original.)
Subsemnatul/Subsemnata:
1. Numele și prenumele ............................
2. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I_I
3. Domiciliul: localitatea .....(sat, comună, oraș, municipiu) ......, sector/județ..............., str. ............... nr. ......, bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal ..................
4. Telefon ...............................................................
5. E-mail ................................................................
6. Certificat de încadrare în grad de handicap (număr/serie/dată) ...................................
7. Gradul de handicap..............................................
II. (Se completează de către familie, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii. Se prezintă documentele de identitate în original.)
1. Numele și prenumele ............................................................
2. Domiciliul: localitatea .......(sat, comună, oraș, municipiu) ....., sector/județ.............., str. ............ nr. ......, bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. .........., cod poștal ...................
3. Telefon .................
4. E-mail ..............
Actul și valabilitatea acestuia, prin care persoana este desemnată reprezentant legal, sau documentul care face dovada reprezentativității, conform pct. II. .........................
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut de Codul penal, că deplasările vor fi efectuate numai în interesul propriu al persoanei cu handicap.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.
Data
.................

Semnătura
..............................
Tabel privind acordarea bonurilor de carburant
Nr.
crt.
Data
acordării
Nr. și serie
bon de carburant
Nr. de bonuri
de carburant
Grad de handicap,
din care: Total sumă
Semnătura
de primire
a beneficiarului
gradul accentuat gradul grav
TOTAL
Anexa nr. 4
la metodologie

CENTRALIZATOR
pentru decontarea carburantului și/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice
în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- model -
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ..................................
Nr. .............. data .............................
Nr.
crt. Numele și prenumele persoanei cu dizabilități care solicită decontarea CNP-ul persoanei cu dizabilități care solicită decontarea
Nr. și dată
document care atestă încadrarea în grad de handicap
Grad de handicap,
din care: Suma solicitată pentru decontare
gradul accentuat gradul grav
1.
2.
TOTAL
Nr. persoane cu dizabilități care solicită decontarea Suma solicitată pentru decontare
Semnătură autorizată
Director general
Anexa nr. 5
la metodologie

CENTRALIZATOR
de acordare a bonurilor de carburant în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- model -
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ..................................
Nr. .............. data .............................
Nr.
crt. Numele și prenumele persoanei cu dizabilități care solicită acordarea CNP-ul persoanei cu dizabilități care solicită acordarea
Nr./serie/
dată document care atestă încadrarea în grad de handicap
Grad de handicap,
din care: Nr. de bonuri acordate
Nr. și seria
bonurilor Valoare bonuri
gradul accentuat
gradul
grav
1.
2.
3.
Total
Nr. total de persoane cu dizabilități care solicită acordarea din care Nr. total de bonuri acordate din care Valoare totală bonuri
gradul accentuat gradul grav gradul accentuat gradul grav
NOTĂ:
Se vor completa situațiile separat pentru bonurile de carburant și/sau bonurile valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice.
Semnătură autorizată
Director general
Anexa nr. 6
la metodologie

CENTRALIZATOR BORDEROURI DE DECONTURI
privind decontarea carburantului, bonurilor de carburant și/sau a bonurilor valorice
pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- model -
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ..................................
Nr. .............. data .............................
Nr.
crt.
Nr. total de persoane cu dizabilități
care solicită decontarea Nr. total de bonuri fiscale pentru decont combustibil și/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice (din centralizatoare)
Grad de handicap,
din care:
Nr. total
de bonuri
de carburant
Grad de handicap,
din care: Suma solicitată pentru decontare
gradul accentuat
gradul
grav gradul accentuat
gradul
grav
1.
2.
TOTAL
Semnătură autorizată
Director general
  • Mona si Dan
  • Avatarul lui Mona si Dan
  • Deconectat
  • Platinum Member
  • Posts: 6725
  • Thank you received: 732
  • Karma: 15
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.