Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Ordonanta de urgenta nr. 47/2023

Ordonanta de urgenta nr. 47/2023 #48122

Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 26 mai 2023.
În vigoare de la 26 mai 2023

Având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 902 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 96/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, începând cu data de 18 mai 2023, odată cu dobândirea unor atribuţii suplimentare, Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap are rol decizional în activitatea de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap a persoanelor adulte, soluţionând contestaţiile formulate la certificatele de încadrare în grad de handicap eliberate de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, activitate care în prezent se desfăşoară limitat la analiza documentaţiei existente,
luând în considerare că modalitatea de intervenţie a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu privire la reevaluarea persoanelor încadrate în grad şi tip de handicap este reglementată, potrivit prevederilor art. 902 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că stabileşte, prin decizie, reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale sau ca urmare a autosesizării,
întrucât reevaluarea dispusă de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este efectuată parţial de aceeaşi structură de la nivel teritorial care a procedat la evaluarea iniţială şi a formulat propunerea de încadrare în grad şi tip de handicap iniţială, respectiv serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti,
în considerarea faptului că stabilirea de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a încadrării în grad şi tip de handicap, ca urmare a reevaluării dispuse în condiţiile art. 902 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează numai pe baza documentaţiei transmise de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, fără să existe posibilitatea evaluării în mod fizic şi prin intermediul unui instrumentar corespunzător a persoanei a cărei reevaluare a fost dispusă,
întrucât încadrarea în grad şi tip de handicap este o măsură care interferează cu materia drepturilor fundamentale ale omului în sensul că limitează, restrânge sau condiţionează exerciţiul unor drepturi, necesitând măsuri sporite de garantare a protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi,
deoarece încadrarea în grad şi tip de handicap conduce la dobândirea beneficiului unor măsuri de protecţie socială şi economice, iar potrivit art. 50 din Constituţia României, republicată, statul trebuie să asigure realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament al dizabilităţii, în vederea asigurării participării efective a persoanelor cu dizabilităţi în viaţa comunităţii,
având în vedere faptul că, în urma acţiunilor de control realizate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, la nivelul a două judeţe din România, pentru un procent de 10% din totalul dosarelor aferente certificatelor de încadrare în grad de handicap analizate, s-a constatat insuficienţa documentelor justificative ori a datelor din aceste documente, relevante pentru situaţia medicală a beneficiarului,

dat fiind faptul că aspectele mai sus expuse reprezintă o situaţie excepţională care necesită o soluţie urgentă, privind instituirea unui mecanism juridic care să asigure validitatea şi fundamentarea temeinică a procesului de reevaluare, prin atribuirea unui rol activ Comisiei superioare, distinct de reevaluarea care se realizează la nivel local, precum şi prin instituirea posibilităţii de excepţie ca evaluarea medicală a persoanei să se realizeze la nivel central, în cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă,
ţinând cont că necesitatea reevaluării încadrării în grad şi tip de handicap a persoanei poate rezulta inclusiv în baza informaţiilor relevante în domeniu aduse la cunoştinţa Comisiei superioare ca urmare a acţiunii organelor de cercetare penală ori a altei instituţii publice interesate şi nu prin activitatea directă de autosesizare şi control a Comisiei, pentru protejarea interesului general se impune completarea corespunzătoare a normei privind cazurile în care Comisia superioară dispune reevaluarea. În considerarea faptului că prevederile art. 24 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind acordarea, pentru persoana încadrată în grad şi tip de handicap grav sau accentuat, a beneficiului gratuităţii la transportul interurban pentru deplasări cu autovehicul, în anumite limite, sunt de imediată aplicabilitate şi au la bază operaţiuni bugetare importante, este necesar ca, pentru flexibilitatea procedurii, să se introducă posibilitatea acordării beneficiului inclusiv pe suport electronic.

Având în vedere că prin Legea nr. 7/2023 privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost introdusă posibilitatea finanţării din fonduri europene a serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de măsuri de protecţie de tip: asistent personal profesionist, servicii de îngrijire la domiciliu, echipă mobilă, servicii de asistenţă şi suport, servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu şi centre de zi şi nu au fost luate în calcul continuitatea activităţii asistenţilor personali profesionişti care au deja contracte încheiate şi asigurarea drepturilor prevăzute la art. 46 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul evitării întreruperii activităţii sociale furnizate de aceştia, precum şi pentru asigurarea unei continuităţi în prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, pentru asigurarea continuităţii activităţii serviciului social asistent personal profesionist şi a drepturilor prevăzute la art. 46 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la identificarea unei surse externe nerambursabile de finanţare, se impune introducerea unei prevederi care să asigure această finanţare din bugetul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.

Ţinând cont de faptul că sistemul naţional de management al dizabilităţii este parte a unui cloud computing guvernamental, reprezentând un sistem informatic care permite gestionarea unitară şi în timp real a informaţiilor privind dizabilitatea, iar, pentru a deveni operaţional la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, este necesară reglementarea acestuia în cadrul Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
implementarea sistemului informatic de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi generează inovare şi accelerează digitalizarea României, potrivit ţintelor şi jaloanelor stabilite în Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, pe componenta C7 - Transformarea digitală, fiind necesară reglementarea de urgenţă a acestei măsuri prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

Ţinând seama de faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi nerezolvarea problemelor stringente identificate vor genera blocaje, ineficienţă, precum şi afectarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi,
luând în considerare faptul că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, reprezintă o prioritate a programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. -
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după punctul 26 se introduce un nou punct, pct. 261, cu următorul cuprins:

"261. sistem naţional de management privind dizabilitatea- sistem informatic implementat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi destinat gestionării relaţiilor dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ca instituţii publice cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, persoanele cu dizabilităţi şi/sau aparţinătorii acestora. Sistemul naţional de management privind dizabilitatea permite colectarea, stocarea şi diseminarea către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, beneficiari individuali şi parteneri instituţionali a informaţiilor referitoare la persoanele cu dizabilităţi, copii şi adulţi, încadrate în grad de handicap sau care solicită evaluarea în vederea încadrării în grad şi tip de handicap ori pentru care Comisia superioară a dispus măsura reevaluării;".

2.
La articolul 24, alineatul (12) se abrogă.

3. La articolul 24, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(9) Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, bonuri valorice pe suport electronic sau decontare, pentru autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru cheltuielile necesare alimentării cu carburant şi/sau alimentării mijloacelor de transport electrice, care nu depăşesc suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat. În situaţia în care persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de una dintre modalităţile de acordare a gratuităţii prevăzută în prezentul alineat, nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) şi (4)."

4. La articolul 24, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alin. (101) şi (102), cu următorul cuprins:

"(101) Actualizarea sumelor prevăzute la alin. (9) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în funcţie de indicele de inflaţie.

(102) Dreptul prevăzut la alin. (1)-(6) exclude dreptul acordat aceleiaşi persoane în condiţiile alin. (9) şi (10)."

5. La articolul 24, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:

"(12) Metodologia de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (9) şi (10) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi."

6. La articolul 51, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), până la data de 1 ianuarie 2026, finanţarea măsurii de protecţie de tip asistent personal profesionist, precum şi drepturile prevăzute la art. 46 se asigură din bugetul propriu al judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa asistentul personal profesionist, precum şi din fonduri externe nerambursabile, după caz."

7. La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

"(21) La stabilirea procentului prevăzut la alin. (2) nu se iau în calcul asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav angajaţi în condiţiile legii."

8. La articolul 902 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c) stabileşte prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, în următoarele situaţii:

1. ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acţiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale sau prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi;

2. ca urmare a autosesizării;

3. ca urmare a unei sesizări din partea unei instituţii publice interesate în legătură cu încadrarea în grad şi tip de handicap a unei persoane;".

9. La articolul 902 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c1), cu următorul cuprins:

"c1) în situaţia în care, urmare a acţiunilor de la lit. c), apar necorelări sau neconcordanţe faţă de încadrarea unei persoane în grad şi tip de handicap, poate solicita Institutului National de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare Institut, cu utilizarea bazei materiale a acestuia, realizarea unei evaluări medicale şi eliberarea unui raport care cuprinde rezultatele acesteia, în cadrul reevaluării dispuse în condiţiile lit. c). Cheltuielile determinate de realizarea evaluării medicale şi de comunicarea raportului se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi."

10. La articolul 902, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei superioare, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi."

11. Articolul 903 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 903. -

(1) Decizia de reevaluare emisă de Comisia superioară în condiţiile art. 902 alin. (1) lit. c) cuprinde recomandări cu privire la conţinutul dosarului de evaluare complexă şi se transmite direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din raza de domiciliu a persoanei, în vederea efectuării reevaluării de către serviciul de evaluare complexă.

(2) Reevaluarea persoanei se realizează în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării deciziei de reevaluare la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

(3) În cazul în care persoana supusă reevaluării nu se prezintă la a doua convocare a serviciului de evaluare complexă, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale.

(4) Dosarul complet, împreună cu raportul de reevaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă în cadrul procesului de reevaluare prevăzut la alin. (2), se înaintează Comisiei superioare.

(5) În cazul în care persoana nu se prezintă la reevaluare în termenul prevăzut la alin. (2), în baza raportului de reevaluare al serviciului de evaluare complexă, Comisia superioară emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap.

(6) În baza raportului prevăzut la alin. (4), Comisia superioară emite decizia de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap.

(7) În cazul în care Comisia superioară solicită realizarea unei evaluări medicale de către Institut, decizia de reevaluare emisă de Comisia superioară se transmite:

a) către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului din raza de domiciliu a persoanei, care comunică Comisiei superioare documentaţia solicitată în termen de 10 zile;

b) către Institut, care comunică Comisiei superioare raportul solicitat în termen de 15 zile;

c) către persoana în cauză, împreună cu convocarea acesteia pentru prezentare la Institut.

(8) Pe perioada evaluării medicale în cadrul Institutului, persoana încadrată în grad de handicap grav poate fi însoţită de o persoană, la alegerea acesteia.

(9) Procedura de evaluare medicală şi de raportare a rezultatelor evaluării de către Institut, precum şi cu privire la modalitatea de decontare a cheltuielilor, se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

(10) În cazul în care persoana nu se prezintă la evaluarea medicală realizată în cadrul Institutului, Comisia superioară emite decizie de neîncadrare în grad şi tip de handicap.

(11) În baza raportului transmis de Institut, Comisia superioară emite decizie de confirmare a încadrării în grad şi tip de handicap sau decizie de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap. La data emiterii deciziei Comisiei superioare de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap îşi încetează aplicabilitatea certificatul de încadrare în grad de handicap reevaluat.

(12) Punerea în executare a deciziilor emise de Comisia superioară se face de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului."

12. După articolul 905 se introduce un nou articol, art. 906, cu următorul cuprins:

"Art. 906. -
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul dizabilităţii au obligaţia utilizării permanente a sistemului naţional de management privind dizabilitatea pentru gestionarea informaţiilor referitoare la persoanele specificate la art. 2 din lege."

13. La articolul 100, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e) şi f) se fac de către inspectorii sociali."

14. La articolul 100, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

"(21) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. h) se face de către Comisia superioară, care propune corpului de control al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi aplicarea amenzilor contravenţionale."

15. După articolul 1002 se introduce un nou articol, art. 1003, cu următorul cuprins:

"Art. 1003. -
(1) Nerespectarea prevederilor art. 906 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către personalul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, împuternicit în acest sens.

(3) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat."

Art. II. -
Procedura prevăzută la art. 903 alin. (9) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. III. -
Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 12 şi 15 din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 15 iunie 2023.

Art. IV. -
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările ulterioare, precum şi Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 1.066/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se modifică în mod corespunzător.

Art. V. -
Modalitatea de acordare a gratuităţii transportului interurban cu autoturismul aflat în proprietatea persoanei adulte cu handicap, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, prevăzută la art. 24 alin. (9) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care opţiunea este exprimată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămâne nemodificată până la data de 31 decembrie 2023.

Art. VI. -
Deciziile de reevaluare emise, potrivit prevederilor art. 902 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează potrivit prevederilor art. 903 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltán
Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
Sebastian-Ioan Burduja
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu

Bucureşti, 26 mai 2023.
Nr. 47.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16137
 • Thank you received: 5256
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Ordonanta de urgenta nr. 47/2023 #48123

 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16137
 • Thank you received: 5256
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.