Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33196

ROŞIA MONTANĂ: Lobby sau consultare publică?
Opoziţia fermă a intelectualităţii româneşti

Scrisoarea comună a ICOMOS România, Ordinul Arhitecților din România, Uniunea Arhitecților din România, Asociația ARA și Fundația ProPatrimonio cu privire la consultarea publică inițiată de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice pe tema proiectului minier al Roșia Montană Gold Corporation:
"Stimate domnule prim-ministru Victor Ponta,
Stimată doamnă ministru Rovana Plumb,
Stimate domnule ministru Daniel Barbu,

În contextul lansării procedurii de consultare a publicului „în vederea maximizării beneficiilor de mediu aduse de Proiectul Roșia Montană" și în urma declarațiilor recente formulate la nivel guvernamental privind iminenta emitere a acordului de mediu pentru proiectul minier al companiei Roșia Montană Gold Corporation,
Organizațiile semnatare ale prezentei, ICOMOS România, Ordinul Arhitecţilor din România, Uniunea Arhitecţilor din România, Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie" și Fundaţia ProPatrimonio îşi exprimă opoziţia faţă de emiterea Acordului de Mediu pentru Proiectul Minier S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A., atrăgând atenția autorităților naționale asupra consecințelor devastatoare și ireversibile pe care acest acord le va avea asupra comunității, mediului înconjurător şi a patrimoniului cultural naţional.
Scopul anunţat al consultării lansate de MMSC indică o decizie deja luată care ar conduce la abuzuri asupra dreptului de proprietate, la îngrădirea posibilității de dezvoltare armonioasă și durabilă a comunității, la distrugerea mediului natural și a patrimoniului cultural. Caracterul manipulator al documentului propus spre consultare de MMSC transpare încă din titlu: „Notă pentru consultarea publicului în vederea maximizării beneficiilor de mediu aduse de Proiectul Roșia Montană", care afirmă existența unor aspecte pozitive, dar ignoră efectele dezastruoase ale proiectului pentru mediul natural și cultural. În conținutul documentului nu sunt prezentate soluții ale autorităților pentru problemele ridicate de proiectul minier, ci sunt transcrise fidel pseudo-măsuri propuse de operatorul minier, cuprinse ca atare în documentația aflată în analiză la MMSC și asumate fără discernământ de autoritatea de mediu.
Capitolul referitor la patrimoniul cultural și cel referitor la peisaj cuprind măsuri distructive, contrare scopurilor protejării patrimoniului cultural - precum realizarea unor replici în schimbul distrugerii monumentului original - și ȋmping până la ridicol intenţia de a masca impardonabila distrugere a patrimoniului minier istoric prin manifestarea unui interes pentru calitatea integrării în peisaj a culorii unor clădiri miniere care ar urma să fie construite. Măsurile propuse de operatorul minier și transcrise de minister au ca premisă, fără excepţie, amplasarea obiectivelor miniere - cariere deschise, drumuri, halde - direct peste monumente istorice clasate, protejate prin legea statului român. Acest gen de acţiuni echivalează cu jefuirea ţării prin distrugerea patrimoniului cultural național.
Ca atare, inițiativa MMSC, se dovedește a fi numai aparent benefică, fiind ȋn realitate o încercare de deghizare a intențiilor autorităților statului de a trece sub tăcere efectele distructive majore ale proiectului minier și de a-l gira, în pofida legii.

În încheiere,
Ca urmare a situaţiei grave în care se află patrimoniul natural și cultural de valoare naţională şi universală al Roşiei Montane, ameninţat de distrugere totală,
şi
Având în vedere atribuţiile legale privind protejarea mediului, cele privind protejarea patrimoniului cultural, şi respectiv atribuţiile în conducerea politicii guvernului în concordanţă cu valorile europene, în numele organizațiilor pe care le reprezentăm
Vă solicităm:
1. Protejarea sitului în acord cu legislaţia specifică naţională. Legea nu funcţionează în cazul Roşia Montană. Dacă legile ar fi fost aplicate, proiectul minier în carieră deschisă ar fi fost demult abandonat, iar Roşia Montană ar fi beneficiat, datorită calităţilor sale, de o punere în valoare corespunzătoare.
2. Promovarea Roşiei Montane în Lista Patrimoniului Mondial. În acest scop este necesară depunerea de urgenţă la Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO a nominalizării Roşiei Montane pe Lista Indicativă a României în vederea includerii în Lista Patrimoniului Mondial.
3. Declanşarea unui program de salvare şi valorificare a patrimoniului Roşiei Montane. Cu cât este amânată mai mult implementarea unui astfel de program, cu atât va fi mai prejudiciat acest patrimoniu, resursă neregenerabilă. Prioritară în acest sens se impune a fi colaborarea cu Europa Nostra, care a nominalizat recent Roșia Montană între cele mai periclitate situri din Europa și a înscris-o în programul de salvare "7 Most Endangered", derulat în asociere cu Banca Europeană de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
4. Redefinirea politicilor locale şi regionale - în prezent deturnate în interesul exclusiv al operatorului minier - şi reaşezarea lor în acord cu principiile dezvoltării sustenabile, pornind de la o viziune bazată pe resursele naturale şi culturale excepţionale ale sitului Roşia Montană.
Vă prezentăm în anexă doar o selecție a motivelor pentru respingerea acordului de mediu pentru proiectul minier al Roșia Montană Gold Corporation, prezentate în repetate rânduri autorităților statului, fără rezultat.

Sergiu Nistor,
Preşedinte al ICOMOS România
Şerban Ţigănaş,
Preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România
Viorica Curea,
Preşedinte al Uniunii Arhitecţilor din România
Monica Mărgineanu Cârstoiu,
Preşedinte al Asociaţiei Arhitectură. Restaurare. Arheologie
Şerban Cantacuzino,
Preşedinte al Fundaţiei ProPatrimonio


ANEXĂ
Expunere succintă de motive structurată pe următoarele paliere:
- Aplicarea proiectului va genera consecinţe grave asupra patrimoniului cultural
- Cadrul legal naţional susţine păstrarea valorilor culturale ale Roşiei Montane
- Proiectul RMGC contravine legislației româneşti şi europene
- Patrimoniul cultural trebuie înţeles ca resursă pentru dezvoltare
- Aplicarea proiectului va genera grave consecinţe asupra patrimoniului natural
- Aplicarea proiectului va genera grave consecinţe la nivel socio-economic
Aplicarea proiectului va genera consecinţe grave asupra patrimoniului cultural
La Roşia Montană se află unul dintre cele mai importante locuri istorice ale României, care păstrează vestigii excepţionale, urme concret atestate ştiinţific ale trecerii prin istorie din Antichitate şi până în zilele noastre ale înaintaşilor noştri. Punerea în aplicare, la Roşia Montană, a proiectului minier sus-amintit implică distrugerea ireversibilă a acestor vestigii excepţionale, şi prin urmare distrugerea ireversibilă a patrimoniului cultural - arhitectural şi arheologic - din această zonă, fără a mai vorbi de mutilarea definitivă a patrimoniului natural.
Patrimoniul cultural de la Roşia Montană este alcătuit din vestigiile celui mai complex şi extins sistem de exploatare minieră auriferă antică cunoscut până la ora actuală pe întinsul întregului Imperiu Roman; peisajul minier unic moştenit din epocile romană, medievală, modernă şi contemporană (până la jumătatea sec. XX); târgul minier, reflex al epocii preindustriale. Nu în ultimul rând, patrimoniul cultural al Roșiei Montane poartă o semnificaţie deosebită dobândită în cultura universală, graţie vestitelor tăbliţe cerate romane descoperite aici.
Implementarea proiectului înseamnă pierderea unui sit cu potenţial de a fi înscris în Lista Patrimoniului Mondial. ICOMOS, reafirmându-și disponibilitatea de asistență de specialitate la întâlnirea de la Paris din 2011, şi-a reiterat aprecierea la adresa sitului, îngrijorarea privind operaţiunea minieră proiectată, care îl ameninţă cu distrugerea, şi a cerut intervenţia urgentă a autorităţilor naţionale pentru a-i asigura protecţia. În anul 2011, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice a propus includerea sitului Roşia Montană între propunerile României pentru Lista UNESCO.
În condițiile procesului de candidatură la Comitetul Patrimoniului Mondial (noiembrie 2013), o abordare atât de îndepărtată de valorile Convenției de la Paris din 16 Noiembrie 1972 - cum este abandonarea patrimoniului cultural al Roșiei Montane - poate anula eforturile diplomatice și de angajament politic în favoarea prezenței Romaniei în cel mai înalt for patrimonial, deopotrivă cultural și natural al umanității.
Cadrul legal naţional susţine păstrarea valorilor culturale ale Roşiei Montane
Valoarea patrimoniului de la Roşia Montană este consfinţită şi instituită juridic, în baza Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, prin clasarea componentei arheologice ca monument istoric, categoria „sit", grupa valorică A - „de valoare naţională şi universală". Acestui monument de tip teritorial i se adaugă monumente istorice arheologice şi arhitecturale, clasate individual (o zonă arheologică, şi 42 de case şi biserici) sau în ansamblu (centrul istoric).
Din statutul de monument istoric decurge interdicţia distrugerii componentelor respective (Legea 422/2001, art. 10, alin. 4, art. 11, alin. 2) şi obligaţia protejării lor. Statul garantează şi asigură protejarea monumentelor istorice (art. 7, alin.1).
În baza Legii nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a III-a - Zone protejate, patrimoniul cultural de la Roşia Montană este declarat de interes naţional şi de valoare naţională excepţională (art. 5, alin. 1 şi Anexa III), fiind încadrat în categoriile „ansambluri urbane" (centrul istoric), „arhitectură industrială" (galeriile romane ale exploatărilor miniere aurifere) şi „monumente de arhitectură populară" (case, secolele al XVIII-lea, al XIX-lea). Întreaga comună Roşia Montană este declarată „unitate administrativ-teritorială cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional". Elementelor de patrimoniu construit li se adaugă cele două formaţiuni geologice rare, ce fac parte din categoria „rezervaţii şi monumente ale naturii": Piatra Despicată şi Piatra Corbului.
Legea stabileşte în cazul acestor valori utilitatea publică şi interesul naţional al lucrărilor de salvare, de protejare şi de punere în valoare (art. 3). De asemenea, stabileşte scopul instituirii zonelor protejate implicate de existenţa valorilor menţionate, şi anume atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu (art. 12). Se stabileşte şi obligativitatea prevederilor de protejare pentru autorităţile administraţiei publice, care trebuie să le integreze în documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului (art. 7).
Proiectul RMGC contravine legislatiei româneşti şi europene
Menţinerea pe agenda de lucru şi susţinerea proiectului RMGC de către administraţia centrală contravine prevederilor legislaţiei interne şi principiilor incluse în documente internaționale şi continentale la care România a aderat, principiilor dezvoltării durabile, are efecte negative semnificative asupra comunităţii locale şi a patrimoniului natural şi cultural.
Proiectul de exploatare prevede amplasarea de cariere şi alte obiective industriale peste monumente istorice clasate şi peste zonele lor de protecţie. Aceasta echivalează cu distrugerea, parţială sau totală, a moştenirii culturale, acţiune interzisă prin Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, art. 10, alin. 4: "Aplicarea de servituţi care au drept consecinţă desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradarea monumentelor istorice şi a zonelor lor de protecţie este interzisă."
Nu sunt respectate prevederile OUG 195 / 2005, actualizată, privind protecţia mediului care prevede (art. 70): „Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii: [...] e) să respecte regimul de protecţie specială [...] a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora."
De asemenea este încălcată şi Legea Minelor, nr. 85/2003, care prevede la art. 11, alin.1: „Efectuarea de activităţi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale [...], precum şi instituirea dreptului de servitute pentru activităţi miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise."
Convenţiile internaţionale privitoare la patrimoniul cultural şi natural - Convenţia privind protejarea patrimoniului arhitectural al Europei (Consiliul Europei, Granada, 1985, ratificată prin L. nr. 157/1997), Convenţia europeană pentru protejarea patrimoniului arheologic (Consiliul Europei, La Valetta, 1992, ratificată prin L. nr. 150/1997), Convenţia europeană a peisajului (Consiliul Europei, Florenţa, 2000, ratificată prin L. nr. 451/2002), Convenţia patrimoniului mondial (UNESCO, Paris, 1972, adoptată de România prin Decretul nr. 187/1990) - stabilesc responsabilitatea Statului în faţa comunităţii internaţionale pentru protejare patrimoniului cultural.
Patrimoniul cultural trebuie înţeles ca resursă pentru dezvoltare
După Adunarea ONU de la Johannesburg privind dezvoltarea sustenabilă (2002) din ce în ce mai multe documente internaţionale privesc cultura ca al patrulea pilon al dezvoltării sustenabile, alături de economie, societate şi mediu.
Declaraţia de la Paris referitoare la patrimoniu ca motor pentru dezvoltare (Paris Declaration on Heritage as a Driver of Development, ICOMOS, 2011) reafirmă, în consecinţa numeroaselor manifestări şi luări de poziţie anterioare ale diverselor organizaţii internaţionale din domeniu, rolul patrimoniului cultural ca resursă şi stimul pentru dezvoltarea durabilă.
Documentele internaţionale mai arată că orice atingere ireversibilă adusă patrimoniului cultural este incompatibilă cu ideea unei dezvoltări durabile.
Nu trebuie uitat și faptul că lansarea proiectului minier încalcă prevederile Art. 2 lit b a HG. Nr. 90-2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificarile și completările ulterioare, care prevede ca misiune a Ministerului Culturii „respectarea și promovarea libertăților și drepturilor fundamentale, consacarate de Constituția României, (...) în ce privește:
(...) b) accesul liber, neîngrădit și egal la cultură, inclusiv la patrimoniul cultural pentru generația prezentă, protejarea și conservarea valorilor culturale ale națiunii pentru uzul generațiilor viitoare."
Aplicarea proiectului va genera grave consecinţe asupra patrimoniului natural
Exploatarea la suprafaţă, în patru cariere deschise şi crearea unui bazin de acumulare a reziduurilor în spatele unui baraj de 180 metri înălţime, închizând valea Cornei, ar produce o mutilare gravă a peisajului. Contextul monumentelor naturale Piatra Corbului şi Piatra Despicată va fi iremediabil alterat.
Analiza biodiversităţii şi a habitatelor naturale prezentată de biologii John Akeroyd şi Andrew Jones (Rosia Montana: a case for protection rather than destruction, 2006) a ilustrat specii endemice în raport cu caracteristicile deosebite ale solului de la Roşia Montană, numeroase specii de plante rare, puse sub cele mai înalte forme de protecţie prin mecanismele naţionale şi europene, precum şi biodiversitatea excepţională a zonei, cu habitate constituite în perioada daco-romană şi menţinute doar datorită practicilor agriculturii tradiţionale. În acelaşi timp, autorii au atras atenţia asupra ireversibilităţii oricărei acţiuni distructive.
Aplicarea proiectului va genera grave consecinţe la nivel socio-economic
Proiectul minier promite locuri de muncă pe termen scurt. Roşia Montană are nevoie de soluţii economice pe termen lung, bazate pe resurse regenerabile. Distrugerea comunităţii Roşia Montană - veche de peste 2000 ani - prin strămutarea populaţiei, demolarea unor clădiri civile (inclusiv monumente istorice) și biserici, mutarea unor cimitire sunt acțiuni inacceptabile.
Proiectul presupune reamplasarea populaţiei din zona propusă pentru exploatare, în condițiile în care o parte a familiilor vizate refuză să-şi vândă proprietăţile. Aplicarea acestui proiect riscă să antreneze Statul Român în situaţii juridice dificile în faţa organismelor internaţionale (CEDO) cu consecinţe greu de evaluat în prezent.
O seară faină!
 • pokuletz78
 • Avatarul lui pokuletz78
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Optimism rebel
 • Posts: 722
 • Thank you received: 346
 • Karma: 4
Who knows what the tide can bring?!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33215

Programul Adopta o Casa este in plina desfasurare!
În această a doua lună de activități vor participa un numar total de 38 voluntari, dintre care 11 din Spania, Franța, Cehia, Belarus și Ucraina prin programul Service Civil International.
Participanții, proveniți din diverse domenii de activitate, cu sau fără experiență în munca de restaurare, au luat parte la refacerea sau consolidarea zidariilor pivniței, la refacerea zidurilor de terasare (malurilor) și la lucrările necesare reconstrucției anexei casei. De la studenți sau proaspeti absolvenți ai facultăților de arhitectură sau construcții, la bucătari, electricieni sau pur și simplu oameni cu multă dorință de a ajuta, toți și-au găsit locul în programul nostru. Le mulțumim tuturor pentru aportul lor minunat!

01.jpg

Lucrările continuă! Vă invităm să vă înscrieți ca voluntar, în aceleași condiții ca și până acum, pentru săptămânile 5-9 august, 19-23 august și 26-30 august, folosind formularul de înscriere sau printr-un mesaj la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
De asemenea, în cadrul festivalului FânFest, care se va desfășura în perioada 15-18 august, puteți participa la o serie de ateliere demonstrative care se vor desfășura prin Programul Adoptă o Casă. Aceste ateliere vor beneficia de participarea meșterilor locali și se vor axa pe revitalizarea unor meșteșuguri tradiționale ca realizarea șindrilei, zidării de mortar de var, zidării seci (mauri), tencuieli cu mortar de var.

02.jpg

Programul de restaurări are nevoie de materiale, care din păcate sunt foarte costisitoare. Dar are nevoie şi de aceşti oameni minunaţi, care-şi dedică timpul liber şi energia pentru patrimoniul Roşiei Montane. Până acum hrana a fost asigurată din donaţii, însă cele necesare depășesc posibilitățile organizatorilor momentan. Puteți contribui la asigurarea hranei voluntarilor donând orice fel de alimente (prioritare sunt: zahăr, ulei, orez, paste, pâine, dulciuri, conserve de orice fel, legume şi fructe)!
Pentru donații de alimente vă rugăm să ne contactați la telefon 0364-104706 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Donațiile în bani sunt necesare pentru achizițioanarea materialelor și contractarea anumitor servicii care nu pot fi asigurate prin voluntariat. Dacă doriți să sprijiniți activitățile și lucrările pe care le desfășurăm o puteți face prin sistem PayPal sau direct în cont, prin transfer bancar.
Puteți consulta devizele de lucrari aferente fiecare construcții înscrise în programul nostru urmând linkurile de mai jos:

1. Casă tradiţională (sec. XIX) Ţarina, Roşia Montană, nr. 1248
2. Casa parohială unitariană (sec. XVIII, 1933) Roşia Montană nr. 391
3. Biserica unitariană (1796) Roşia Montană nr. 530
4. Casă din Piaţa centrală (1939), Roşia Montană nr. 321

Vă mulțumim pentru tot sprijinul manifestat până acum!
O zi faină!
 • pokuletz78
 • Avatarul lui pokuletz78
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Optimism rebel
 • Posts: 722
 • Thank you received: 346
 • Karma: 4
Who knows what the tide can bring?!
Ultima editare: by pokuletz78.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33237

În caz că există posibilitatea şi dorinţa de a sprijini cu materiale de construcţii sau altele adiacente proiectului de salvare a Roşiei Montane, denumit sugestiv "ADOPTĂ O CASĂ ÎN ROŞIA MONTANĂ", aveţi posibilitatea să o faceţi ... AICI!
Pentru donarea de alimente - de preferat neperisabile - necesare voluntarilor puteţi să vă înscrieţi
... AICI!

FoodCall_AoC1.jpg

Iar pentru înregistrarea ca voluntar în cadrul acestui proiect (este nevoie de voluntari chiar şi la bucătărie) puteţi să vă înscrieţi ... AICI!

Mulţumindu-vă anticipat pentru sprijinul dumneavoastră, vă doresc o zi faină!
 • pokuletz78
 • Avatarul lui pokuletz78
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Optimism rebel
 • Posts: 722
 • Thank you received: 346
 • Karma: 4
Who knows what the tide can bring?!
Ultima editare: by pokuletz78.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33257

Dacă proiectul Roşia Montană va fi inclus, printr-un tertip, ca proiect de interes naţional, Comisia Europeană va începe o procedură de sancţionare împotriva României

Asta declara KORODI ATTILA, fostul ministru al mediului, actual deputat UDMR, după umila mea părere, cel mai bun ministru al Me­diu­lui din ultimii 23 de ani.

korodi.jpg

Este un poli­tician atipic: populismul ieftin, lăudăroşenia găunoasă, pro­misiunile neonorate, lipsa de caracter par a-i fi stră­ine. A stat mulţi ani ca un ghimpe în coasta com­paniei Gold Corporation de la Roşia Montană. Şi nu pentru că a avut ceva "personal" împotriva proiectului minier, ci pentru că şi-a dat seama, iar auditul juridic a confirmat-o, că întreaga afacere cu aurul Apusenilor se bazează pe încălcarea legilor, pe corupţia şi pe prostia celor responsabili din instituţiile statului. Integritatea sa a fost probată, o dată în plus, atunci când, proaspăt ministru în guvernul Ungureanu, a îndrăznit să-l con­trazică pe lobby-istul numărul unu al proiectului Roşia Montană, preşedintele Traian Băsescu, care ceru­se "accelerarea" procedurilor de avizare: "Eu îl înţeleg pe domnul preşedinte, ne cunoaştem de mult timp, punctul dumnealui de vedere nu s-a schimbat. Eu spun însă că procedurile nu pot fi accelerate faţă de ce ritm au acum. Procedurile tehnice merg înainte, au un ritm, sunt teme care se discută de profesionişti, mai mult nu se poate". Din păcate, locul lui Korodi Attila l-a luat la Ministerul Mediului doamna Rovana Plumb, a cărei obedienţă faţă de "şeful" Victor Ponta este recunoscută. Iar locul de lobby-ist al lui Traian Băsescu l-a luat, cu brio, însuşi "ecologistul" de mai ieri, acelaşi Victor Pon­ta, care face exact ce-i reproşa anul trecut preşe­dintelui: lobby politic pentru un proiect privat. Practic, tot ce a fost mai rău şi mai respingător în acţiunea politică faţă de resursele naturale ale ţării, de-a lungul ultimilor 17 ani de când Frank Timiş a pricopsit Româ­nia cu acest proiect aurifer megalomanic, se regăseşte azi în acţiunea guvernului Ponta, care acum "pune umărul" şi la gazele de şist.
Şi lipsa de caracter, lipsa de patriotism, lipsa de respect pentru patrimoniul na­ţional, încălcarea cuvântului dat, ignoranţa cu ştaif dar şi ignorarea arogantă a justiţiei şi a opiniilor spe­cialiştilor - toate sunt ingredientele acţiunii guver­na­mentale actuale.
Din laşitate, Victor Ponta vrea să scoa­tă castanele din foc cu mâna parlamentului, printr-o le­ge care ar urma să fie votată în septembrie. Iată însă că, dincolo de postura sa de opozant politic, fostul mi­nistru Korodi Attila acţionează ca un cetăţean respon­sabil şi-i atrage atenţia lui Ponta că, vorba ceea, "aiasta nu se poate...".
"Sunt convins că Planul Naţional de Investiţii are mai mult legatură cu relocările forţate decât cu avizul de mediu"

Spicuiesc momentele cel mai importante ale interviului, articolul integral putând fi citit AICI!
- Aţi afirmat, la "Radio France International", că şmecheria lui Victor Ponta de a pune pe umerii par­lamentului povara demarării proiectului Roşia Mon­tană nu poate avea loc din punct de vedere legal. Vă menţineţi opinia?
- Fără îndoială. Decizia nu poate aparţine Parla­mentului. Parlamentul poate să decidă oricând asupra planurilor naţionale, dar acest proiect nu este unul militar, doar proiectele militare sunt acelea care se exclud dintr-o analiză de mediu foarte amănunţită. În consecinţă, decizia Parlamentului nu poate să fie urmată automat de o pornire a proiectului real, pentru că acele îngrijorări ce privesc proiectul, din punct de vedere al protecţiei mediului, rămân. Parlamentul nu va avea niciodată capacitatea să decidă. Legea spune foarte clar cine trebuie să decidă: Autoritatea de Mediu, iar în cazul acesta, Comitetul de Analiză Tehnică (CAT) şi Guvernul, prin Hotărâre de Guvern, trebuie să întărească decizia CAT. Parlamentul, chiar dacă adoptă legea propusă de guvern şi o listă de investiţii prioritare, nu poate înlocui procedura de autorizare de mediu. Cum spuneam mai sus, numai în domeniul apărării sunt permise derogări semnificative, în do­meniul investiţiilor generale, nu. Şi aşa este bine. Ceea ce nu ştim încă, în afara enunţurilor generale, sunt paragrafele acelei propuneri legislative, care pot să as­cundă anumite surprize din partea iniţiatorului.
- De îndată ce a preluat ministerul de la dv., Rovana Plumb a spus că "nu a găsit" auditul juridic despre proiectul Roşia Montană, pe care i l-aţi predat direct. De ce credeţi că l-a făcut pierdut?
- Analiza juridică făcută de casa de avocatură care consilia ministerul în această speţă, a proiectului Roşia Montană, a arătat că, din cauza deciziilor diferitelor instanţe judecătoreşti şi a alterării unor acte adminis­trative necesare procedurii de avizare, nu aveam dreptul să continuăm analiza, până când acestea nu se reactualizează. Am recomandat precauţie şi recomand ori­când la proiectele de anvergură, care ajung la auto­rizare. Responsabilitatea trebuie să definească orice decizie. Nu putem să ne jucăm cu avizul pentru un ast­fel de proiect, iar procedurile nu pot fi accelerate, aşa cum a cerut în 2012 preşedintele Traian Băsescu şi cum văd că cere acum d-l Victor Ponta.
- Introducerea Roşiei Montane în Planul Na­ţional de Investiţii (PNI) precede, oare, votarea noii legi a minelor, prin care se dă dreptul de relocare cu forţa a localnicilor de către orice companie minieră?
- Legea minelor este împotmolită în parlament, tocmai din cauza problemei relocărilor forţate în interes de minerit şi interes privat. Se auzea pe cori­doare că această problemă se dorea a fi pasată la gu­vern, pentru a fi adoptată printr-o ordonanţă de ur­genţă. Sunt convins că Planul Naţional de Investiţii are mai mult legătură cu relocările forţate decât cu avizul de mediu.
- De ce consideraţi "un joc periculos" propusa dezbatere în Parlament a legii Roşia Montană?
- Întotdeauna este un joc periculos, dacă arunci problema deciziei în Parlament, într-o dispută foarte tehnică. Legiuitorul face legi generale şi prioritizează acţiunea statului român. Nu poate să înlocuiască alte autorităţi de specialitate, care tocmai sunt înfiinţate ca să aplice legile specifice fiecărui domeniu tehnic. (...)Planul Naţional de Investiţii Prioritare probabil nu va prevala ca program de inte­res naţional, pentru că mai este un joc foarte periculos, acela ca un proiect privat să fie inclus ca proiect de interes naţional. Dacă proiectul Roşia Mon­tană va fi inclus, printr-un tertip, ca proiect de in­teres na­ţional, atunci viaţa locuitorilor care deţin pă­mânturi acolo va fi îngreunată şi nu-şi vor mai putea exer­cita dreptul de proprietate. La ora actuală, con­form legis­la­ţiei ro­mâneşti, care este foarte normală, în sensul bun al cu­vântului, orice proiect privat, care nu este mi­li­tar, care nu este o autostradă, care nu este o inves­tiţie de apă­rare împotriva inundaţiilor, poate fi început numai da­că proprietarii îşi dau consim­ţă­mântul şi cad de acord cu investitorii.
- Cum ar putea interveni Comisia Europeană? Bruxelles-ul a rămas singura speranţă a roşienilor care se opun proiectului minier.
- Sunt convins că, dacă legea propusă va submina autoritatea legislaţiei de mediu, atunci Comisia Euro­pea­nă (CE) va începe o procedură de infringement (de atenţionare a vio­lării legislaţiei comunitare, de pedepsire - n. red.). Aici societatea civilă trebuie să acţioneze imediat. CE, pe procedura de infringement, chiar dacă într-un timp relativ lung, va putea să acţioneze împotriva legii adop­tate de Parlamentul de la Bucureşti.
- Victor Ponta spunea că beneficiul statului va ajunge la 78%. De unde a scos această cifră aiuri­toa­re, nu cumva din arsenalul consilierului său, Blăn­culescu, angajat cu arme şi bagaje al RMGC?
- Nu am un răspuns la această întrebare. Dar un lucru ştiu sigur: fiecare guvern al statului român de după 1997, anul fatal pentru Roşia Montană, avea obli­gaţia morală să corecteze greşeala făcută în momentul concesionării acestui zăcământ. Nicăieri pe planeta Pământ nu găseşti într-un proiect de minerit aurifer o participare a statului atât de mică! Nu este exploatarea aurului pentru români o tehnologie necunoscută, un know how atât de sofisticat, încât să necesite această favorizare a investitorului, de a-i oferi pe tavă 80 la su­tă din zăcământ! Inginerii şi tehnicienii români ştiu foarte bine să dezvolte o exploatare de aur, dovadă stă chiar exploatarea de stat care s-a închis în 2006, anume spre a favoriza investitorul străin. Statul român ar tre­bui să aibă cel puţin jumătate plus unu procente din par­­ticiparea la proiect, fără luarea în calcul a rede­ven­­­ţelor!
- Guvernul USL vrea să exploateze şi gazele de şist, după ce le-au exorcizat ca pe Ucigă-l Toaca, pe vremea când erau în opoziţie. Ce părere aveţi?
- Gazele de şist sunt încă o necunoscută. Explo­ra­rea nu ar trebui interzisă: dar cum cunosc mecanismele şi metehnele instituţiilor româneşti din zona resurselor minerale, pericolul este ca această explorare să se trans­forme orbeşte în exploatare. Într-o ţară civilizată, între cele două momente, explorare şi exploatare, se face o distincţie serioasă. La noi, mai puţin.
O seară faină!
 • pokuletz78
 • Avatarul lui pokuletz78
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Optimism rebel
 • Posts: 722
 • Thank you received: 346
 • Karma: 4
Who knows what the tide can bring?!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33283

ÎNGRIJORARE ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN FAŢĂ DE ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIILOR ÎN ROMÂNIA
CE SPUNE EUROPA?
Din punctul de vedere al legislaţiei europene, cred că este suficient dacă menţionăm studiul întocmit de experţii jurişti (Prof. Dr. P. Fischer si Dr. A. Lengauer) de la Institutul de Drept European al Universităţii din Viena, Austria, intitulat "Compatibilitatea proiectului minier Roşia Montană din România cu principiile europene şi 49 OMISIUNI GRAVE ŞI CONTRADICŢII ÎN STUDIUL DE IMPACT – POZIŢIA OFICIALĂ A UNGARIEI CU PRIVIRE LA DESCHIDEREA EXPLOATĂRII DE LA ROŞIA MONTANĂ, postată pe site­ul Ministerului Maghiar al mediului (www.kvvm.hu) şi la noi (https://www.rosiamontana.org/indexro.htm14)

resistanceisfertilerosiamontana.jpeg

După normele Uniunii Europene si legislaţia Comunităţii Europene se încheie cu următoarele concluzii:
1. Metoda aplicată în cursul elaborării proiectului minier Roşia Montană încalcă Directiva de Evaluare a Impactului asupra Mediului 85/337/EEC din 27 Junie 1985 şi Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European.
2. Metoda de separare a aurului cu cianura încalcă Directiva 80/68/EEC din 17 Decembrie 1979 referitoare la protecţia apelor subterane (freatice).
3. Măsurile de strămutare şi relocare impusă, pe care autorităţile române intenţionează să le ia împotriva locuitorilor zonei miniere care refuză să­şi cedeze proprietăţile, încalcă Art. 8 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, care este deja obligatoriu pentru România. Persoanele ale căror drepturi fundamentale au fost atinse au în prezent posibilitatea să­şi apere drepturile in fata Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Documentul mai menţionează că situaţia în care partenerul canadian (Gabriel Resources Ltd.) deţine 80 % iar partenerul român doar 20 % din acţiunile Companiei Roşia Montană Gold Corporation contrazice criteriul de "interes public în beneficiul economic al ţării" (care ar justifica unele măsuri de strămutare) şi este neobişnuită în practica internaţională a valorificării bogăţiilor subsolului, precizând că în industria petrolieră, de exemplu, raportul de concesionare este de 85% în favoarea ţării gazdă şi 15 % în favoarea întreărinzătorului. În felul acesta se încalcă şi criteriul prevăzut în Art. 8, aliniat 2 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Proiectul încalcă de asemenea Convenţia de la Berlin (10 Octombrie 2001) care prevede interzicerea cianurii în exploatările miniere pe teritoriul Uniunii Europene. Concluzia generala a studiului este că proiectul nu corespunde criteriilor prevăzute în Art. 8, aliniat 2 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi contrazice nu numai legislaţia de mediu a Uniunii Europene/Comunităţii Europene ci şi principiile de bază şi standardele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
LA ALŢII CUM E?
În Europa tot mai multe ţări, membre sau nu ale Uniunii Europene au înţeles să interzică utilizarea cianurii în exploatările aurifere. Ne referim la Germania, unde conform Declaraţiei Academiei Romane privind proiectul de exploatare miniera de la Roşia Montană, din 27.02.2006, există documente care afirmă că “în Germania un asemenea proiect este de neconceput”, iar Bulgaria şi Armenia nu au aprobat proiecte de acelaşi tip. Alături de aceste ţări, Cehia 52 şi Slovacia, cel mai recent au amendat legislaţia minelor în sensul interzicerii utilizării cianurilor pe teritoriile lor. Foarte recent, în urma faptului că ecoul problemei Roşia Montană s­a propagat tot mai departe şi urmând exemplul statelor învecinate, un grup de parlamentari români au iniţiat un proiect de lege prin care folosirea cianurilor să fie interzisă în România.
- Acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române “Proiectul Roşia Montană între riscuri şi beneficii” cu link-ul AICI!
- Legea minelor nr. 44/1988 din Cehia a fost modificată prin amendamentul no. 366/200015
rămâne decât ca şi ceilalţi parlamentari ai ţării să conştientizeze importanţa şi
responsabilitatea unui astfel de demers, pe care să dorească să şi-­l asume printr-­o decizie politică!
ÎN PREZENT
La momentul de faţă, se aşteaptă răspunsurile RMGC la comentariilor şi propunerilor publicului din ţară şi străinătate, pe marginea raportului. Urmează apoi, capitolul final, în care, un Consiliu interministerial de analiză tehnică va hotărî soarta proiectului, sau mai bine zis, soarta Roşiei Montane, localitate a statului de drept România anului 2007.
EPILOG
„Ideea“ care se vinde o dată cu proiectul acestei mine de aur e, evident, ideea de prosperitate. Iar RMGC a vrut să atingă o coardă sensibilă. Prin urmare, argumentul RMGC e simplu: iată o propunere clară în care interesele de afaceri occidentale coincid cu aspiraţiile românilor de rând!
Toată lumea are de câştigat. Iar cei care se opun, aflăm dintr-­o pagină a unui website!
Creat de producătorul unui documentar, recent difuzat în România, Mine Your Own Business, finanţat generos de către RMGC, sunt o adunătură de fanatici neo-religioşi, de cripto-stalinişti, gen Green Peace şi de „străini din clasa de mijloc” care-­şi bagă nasul unde nu le fierbe oala. Mai ales aceştia din urmă. Deşi dezbaterea s­-a desfăşurat în mod public, e de sperat că cei care vor avea ultimul cuvânt nu vor fi nici „străinii din clasa de mijloc“, nici autori de documentare plătite, precum domnul McAleer, autorul documentarului de mai sus. Până la urmă aceasta e o problemă care, ca în orice stat democratic, depinde de cetăţeni, societatea civilă, de un sistem judiciar funcţional şi independent şi de departamentele unui guvern ales liber.
O seară faină!
 • pokuletz78
 • Avatarul lui pokuletz78
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Optimism rebel
 • Posts: 722
 • Thank you received: 346
 • Karma: 4
Who knows what the tide can bring?!
Ultima editare: by pokuletz78.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33303

Sunt un om implinit!
Asta o spune tânărul de numai 19 ani, cel ce a pornit temerar pe bicicletă să protesteze împotriva exploatării de la Roşia Montană prin Europa. Iată că odată ajuns acasă, acesta se alătură celor ce participă la marşul de protest împotriva dorinţei comune a corporaţiei canadiene şi a guvernului român deopotrivă. Energic şi foarte entuziasmat, acesta declară următoarele:
"Dupa ce am traversat Europa pe bicicleta tandem si am invatat o gramada de lucruri nu m-am oprit. M-am tinut de promisiune si m-am alaturat marsului de solidaritate cu Rosia Montana care e foarte interesant cum a inceput, ma refer la ziua de dinainte de start si prima zi.
Cu o zi inainte de start m-am intalnit cu organizatorii marsului – Paula, Vasi si Andreea care erau foarte amarati si dezamagiti ca suntem doar cinci in total si ca suntem prea putini pentru ca cineva sa ne bage in seama. Dupa discutii si discutii ne-am incurajat unul pe celalalt si am decis ca la ora 8.00 dimineata sa ne intalnim pentru a ne pregati, iar la 9.30 sa plecam din Piata Unirii, Cluj Napoca.
Am alergat spre “casa” pentru a merge la somn, am mai stat de vorba cu Lala care s-a oferit sa ma cazeze, iar la 7 dimineata m-am trezit plin de energie pentru a avea o zi minunata.
In Piata Unirii au venit mai multi oameni pentru a ne incuraja si sa marsaluiasca cu noi pana la iesirea din oras. Dupa ce am iesit din oras am realizat ca suntem 7 oameni care vom purta banner-ul “Pas cu Pas salvam Rosia Montana” pana in Turda. Ceilalti oameni energici fiind Cosmina, Ioji si Andreea.
Inca de la inceput am fost insotiti de o masina cu cinci jandarmi, o alta masina cu politisti. Mai tarziu s-au mai schimbat echipajele de politisti. Mai toti dintre noi n-am apucat sa mancam dimineata, iar pana pe Feleacu am mers cu stomacurile goale. Eu am impins bicicleta tandem. Putin cam timizi la inceput, dar mai tarziu am inceput sa socializam, sa ne cunoastem, sa ne imprietenim cu echipajele de politie si jandarmerie, iar kilometrii treceau fara sa ne dam seama chiar daca la un moment dat termometrul arata 42 de grade Celsius.
Oamenii claxonau si ne faceau cu mana in semn de respect pentru efortul nostru si cauza pe care o sustinem. Am primit sticle cu apa de la oameni pe care nu-i cunoastem si multa energie pozitiva. Poltistii din ultima tura inainte de Turda au fost foarte plini de viata, ne-au pus muzica si ne-am amuzat impreuna. Cand faceam pauza de mancare faceau si jandarmii si politistii. Eram toti ca intr-o excursie si eram chiar 14 cu tot cu ei.
In Turda am fost asteptati de niste oameni frumosi care s-au alaturat si ne-au oferit mancare si cazare. Am mancat asa de bine incat sa avem si pentru zilele viitoare. Multumim frumos Marta si celorlalti!
Insotiti de reporterul Emil Halastuan am mers la expozitia de pictura a lui Gavril Nechifor pe care “l-am scos din textila” asa cum a zis el. Ne-a prezentat minunatele lui picture care aratau drama din Geamana, Rosia Poieni si minunatia din Rosia Montana care poate ajunge ca celelalte mentionate anterior. Apoi am avut niste discutii foarte interesante de la care cred ca fiecare am invatat cate ceva.
Fericiti, impliniti pentru o asa zi minunata am mers spre scoala in care dormim, intr-un amfiteatru. Inainte de a ne culca am mai intalnit un om foarte interesant. Portarul liceului care a ramas impresionat de ce facem si care ne-a povestit foarte frumos despre traseul care ne asteapta, Valea Ariesului, lagune, lacuri, hribi, afine, padure si multe altele . Practic acest om ne-a dat “aspirina” de noapte de care cu totii aveam nevoie pentru ca maine sa mergem mai departe la fel de energici.
O zi pe care nu o sa o uitam!
Iar daca va intrebati de ce ma aflu si in acest mars de solidaritate pentru Rosia Montana e pentru ca am energie, imi pasa de natura si de oamenii din Rosia Montana.
Noapte buna va doresc si o zi frumoasa dupa ce cititi aceasta povestioara!"
Un om care şi-a fixat un ţel şi luptă să şi-l îndeplinească...
Tot respectul pentru el şi cei ce-i stau alături!
O seară faină!
 • pokuletz78
 • Avatarul lui pokuletz78
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Optimism rebel
 • Posts: 722
 • Thank you received: 346
 • Karma: 4
Who knows what the tide can bring?!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33333

Si uite aşa avem noi, românii, o vorbă potrivită pentru fiecare situaţie:
"Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase..."

ponta.jpg

Exploatarea de la Roşia Montana va începe în măsura în care Parlamentul va adopta legea care prevede condiţiile de mediu şi de participare a statului român, a declarat, luni, premierul Victor Ponta, adăugând că toţi banii care rezultă din redevenţe şi beneficii vor intra într-un fond special de dezvoltare durabilă.
Întrebat dacă exploatrea de la Roşia Montană va începe la sfârşitul anului 2016, Ponta a răspuns: "Nu. Va începe orice fel de explorare şi exploatare numai în măsura în care Parlamentul va adopta o lege care să prevadă condiţiile de mediu, condiţiile de participare a statului român, faptul că toţi banii care rezultă din redevenţe, beneficii vor intra într-un fond special de dezvoltare durabilă. Numai dacă Parlamentul, după care preşedintele, toate procedurile vor fi îndeplinite. Înainte, nici vorbă".
El a precizat că Guvernul va trimite Parlamentului rezultatele negocierilor până la începutul sesiunii parlamentare.
"Mai departe, cum şi cât timp va trece prin cele două Camere, dacă va trece, dacă va fi adoptat, dacă va fi modificat, nu ştiu să vă spun.", a spus Ponta.
El a menţionat că Guvernul a avut ca obiectiv în primul rând schimbarea şi întărirea până la cele mai înalte standarde a condiţiilor de mediu, o participare a statului român mai semnificativă decât era şi un nivel al redevenţelor mare pentru că beneficiile care rezultă vor intra într-un fond special de dezvoltare şi nu la bugetul statului.
Hmmm...:sick:
Dupa ce ca el a fost cel care a pus dopul la chiuveta de a ajuns sa dea pe dinafara, dar totusi sa aiba suficienta apa cat sa se spele pe maini, uite-l frumos, aranjat si conform legilor in vigoare pe al nostru Prim-copiator, spalat pe maini ca-ntr-o reclama la Bonux, chiar daca nu avea nici macar o unghie de sapun in buzunar!!!
Ei, da!
Merita aplauze! Parca ma simt aiurea cand critic o vulpe atat de sireata si ... totusi ... atat de tanara!
Ce gunoi!
Cata falsitate!
Dar parca aveam un proverb bun pentru asta ... "Obisnuinţa e a doua natură.", nu?!
Dupa ce a fost cel mai fervent susinator, acum a ajuns sa arunce responsabilitatea pe umerii Parlamentului! Beacs! Am o stare de voma, groaznica! :sick:
Om trai si om vedea!
O zi faina!
 • pokuletz78
 • Avatarul lui pokuletz78
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Optimism rebel
 • Posts: 722
 • Thank you received: 346
 • Karma: 4
Who knows what the tide can bring?!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: daniel

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33365

Ce sa mai vedem ca a comis-o deja :evil:

Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, controversatul proiect de lege care perminte exploatarea aurului la Rosia Montana. Executivul va trimite documentul catre Parlament, care va avea ultimul cuvant.

Astfel, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana si stimularea si facilitarea dezvoltarii activitatilor miniere Romania.

Potrivit procedurii, acesta va trebui adoptat de Parlamentul Romaniei, a anuntat Executivul intr-un comunicat remis Ziare.com.

Conformul documentului, principalele masuri propuse in proiectul de lege sunt:
 • Aprobarea "Acordului privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana"; potrivit acestui acord, actionarul majoritar al RMGC va transfera in etape cu titlu gratuit catre actionarul minoritar controlat de statul roman o cota de 5,69% din capitalul social al RMGC; participatia indirecta a statului roman urmeaza sa ajunga astfel la 25%. Redeventa miniera aplicabila proiectului minier va fi de 6% (fata de 4 % in cazul celorlalte miniere) cu optiunea statului roman de a solicita plata acesteia in natura. De asemenea, investitorul se angajeaza sa intreprinda conservarea, amenajarea si revitalizarea patrimoniului cultural, sa asigure protectia mediului si eliminarea poluarii istorice, sa contribuie la dezvoltarea economica si culturala durabila a comunitatii din Rosia Montana
 • Declararea proiectului ca fiind de utilitate publica si de interes national deosebit
 • Mandatarea unor entitati publice sa aduca la indeplinire unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro - argentifere din perimetrul Rosia Montana
 • Modificarea unor acte normative privitoare la exproprieri, autorizatii de constructie etc.
Continua nemernicia USL :(
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: pokuletz78

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33392

Proteste impotriva proiectului de la Rosia MontanaPeste 2.500 de persoane - si numarul lor este in continua crestere - participa duminica seara la un protest in Capitalafata fata de avizul dat de Guvernul condus de Victor Ponta pentru proiectul de lege privind exploatarea aurului si argintului de la Rosia Montana.

Initial manifestantii s-au strans in Piata Universitatii cu pancarte si mesaje atat pentru guvernanti, cat si pentru Opozitie - "USL/PDL - aceeiasi mizerie" este mesajul care a raspunat la Universitate, dar si in multe orase din tara.

Protestatarii au trecut insa de cordonul de jandarmi, au blocat intai traficul la Universitate si apoi au inceput sa marsaluiasca spre Piata Victoriei unde se afla sediul Guvernului.

Pe Bulevardul Magheru, oamenii care au vazut convoiul au inceput sa iasa din case si s-au alaturat protestatarilor.

- Unul dintre protestatari a declarat, pentru Ziare.com, ca "daca nu vine Ponta la Guvern, ocupam Palatul Victoria".

- Manifestantii au ajuns la ASE. Intersectia de la Romana este blocata.

- Oamenii care locuiesc pe Bulevardul Magheru din Capitala au inceput sa iasa din case si se alatura manifestantilor.

- Potrivit unui reprezentant al Jandarmeriei, s-au adunat 2.500 de persoane, transmite corespondentul Ziare.com.

- Manifestantii pleaca spre Guvern. Au trecut de cordonul de jandarmi.

- Revolutionarii au intrat in confict cu tinerii. Batranii au strigat la cei de pe celalalt trotuar - "Noi venim in fiecare zi, sa va fie rusine". Tinerii le-au raspuns ca "protestele nu sunt ale politicienilor" si continua sa scandeze "PDL/USL, aceeiasi mizerie".

- La Teatrul National din Capitala au ajuns revolutionarii. Sunt in jur de 30 si tipa "Jos Basescu" sau "Ati luat spaga barosana pentru Rosia Montana".

- Manifestantii striga la unison: "Ponta, nu uita, tara te va blestema" si "PDL si USL, aceeasi mizerie!".

- Se scandeaza "UNDE E PRESA?!?!"

- Manifestantii canta, la unison, imnul national.

-S-a blocat traficul, manifestantii au intrat in strada, ocupad intreg carosabilul. Jandarmii nu fac fata. Manifestantii striga "uniti salvam Rosia Montana".

- Se scandeaza impotriva gazelor de sist - "refuz, rezist, gazele de sist!".

- Printre manifestanti se afla mame cu copii in brate, biciclisti, dar si un preot.

- Exista pancarte cu mesajul "Coabiotare pentru cianurizare".

- O mama la portavoce: "Guvernanti, va spun atat, nu va puneti cu mamele din Romania". Toata piata o aplauda.

- In Piata sunt Remus Cernea si Mircea Kivu. Animatorul protestelor este, ca si in iarna lui 2012, Claudiu Craciun.

- Se scandeaza lozinci ca "Uniti salvam Rosia Montana". Protestatarii, majoritatea tineri, flutura pancarte cu mesaje ca "Politicienii pleaca, cianura ramane" sau "Naiba sa va ia pe toti ca ne-am saturat de hoti".

- Reprezentantii Jandarmeriei au declarat pentru Ziare.com ca pana la ora 18.30 se stransesera in jur de 2.000 de protestatari.

-Nicusor Dan, presedintele asociatiei "Salvati Bucurestiul", a declarat, pentru Ziare.com, ca Rosia Montana reprezinta in primul rand un obiectiv cultural.

"Rosia Montana este pentru Romania ce este Voronetul sau celelalte manastiri - un obiectiv cultural. Mai mult de atat, faptul ca un privat vrea sa exploateze aurul de la Rosia Montana reprezinta un atentat la statul de drept", a declarat Nicusor Dan, prezent si el in Piata Universitatii.

- Pe contul de Facebook dedicat miscarii impotriva exploatarii miniere de la Rosia Montana au fost postate si fotografii din Anglia sau Franta in care romanii de acolo si-au exprimat nemultumirea asa cum au putut.

"Daca nu vine Ponta, ocupam Palatul Victoria"Remus Cernea: Am primit amenintari

- Parlamentarul Remus Cernea se afla si el la protestul din Bucuresti, din Piata Universitatii. Cernea a scris pe Facebook un mesaj in care anunta ca a primit amenintari de la persoane care sustin proiectul de exploatare.

"Am primit in ultimele zile amenintari din partea unora care fac, cu sau fara voie, jocul RMGC si care incearca sa ma intimideze pentru a renunta sa sustin public cauza luptei impotriva proiectului minier pe baza de cianuri de la Rosia Montana", a scris parlamentarul.

Acesta a tinut sa sublinieze faptul ca nici un fel de amenintare nu il va opri de la a sustine cauza salvarii Rosiei Montane.

Paleologu: Sper ca presiunile occidentale sa opreasca acest proiect

- Si fostul ministru Theodor Paleologu a tinut sa isi exprime pozitia fata de proiectul Rosia Montana pe retelele de socializare.

"Nu sunt deloc de acord cu retorica nationalista, conspirationista si anticapitalista a multora dintre opozantii proiectului de la Rosia Montana. Argumentele mele sunt de cu totul alta natura. Sunt argumente tehnice, pragmatice, rationale. Si sper, tocmai, ca presiunile occidentale sa opreasca acest proiect nefast al burgheziei coloniale compradore care stapaneste Romania", a scris Paleologu pe Facebook.

- La Rosia Montana, protestul a inceput de la ora 14.00. Si acolo, mai multi oameni au iesit in strada pentru a opri decizia de exploatare miniera cu cianuri pe care guvernul a aprobat-o in zona.

-Protest si la Bistrita - Aproximativ 40 de persoane au protestat si in Bistrita. Protestul bistritenilor a inceput la ora 17.00 si s-a desfasurat in apropierea Bisericii Evanghelice din centrul istoric, scrie Citynews.

Protestatarii au venit cu steaguri si pancarte pe care erau trecute lozinci precum: "Opriti asediul Rosiei Montane", "Romania fara cianura", "Tradarea de tara, in aur se masoara", "Rosia Montana nu e de vanzare", "Ma$$crul media ucide Rosia Montana" si "Unde tu, cel ce conduci, vezi aur si sursa rapida de imbogatire, noi vedem doar moarte prin otravire".

-Protest si in Piata Unirii din Cluj - Peste 2.000 de oameni s-au adunat si in Piata Unirii din Cluj-Napoca, unde au afisat diferite bannere si au scandat lozinci impotriva Guvernului si a corporatiilor.

"Avem cu toti o rana: Rosia Montana", "Basescu, RMGC, aceeasi mizerie", "Trei guverne ne-au incercat, insa noi nu i-am lasat", "Viitorul Rosiei Montane, viitorul Romaniei" - au fost cateva dintre mesajele afisate de protestatari, potrivit Citynews.

- In Ploiesti, doar 20 de persoane s-au strans sa protesteze in centrul orasului fata de intentia guvernului de a permite exploatarea cu cianuri la Rosia Montana. Protestatarii au incercat pret de o ora sa atraga atentia asupra mesajului lor, scrie PH-Online.

-150 de protestatari in Alba Iulia au iesit in strada pentru a protesta fata de exploatarii cu cianuri.

Militantii ecologisti au declarat ziua de 1 septembrie 2013 "Zi de lupta impotriva cianurii si fracturarii!".

- La Satu Mare, aproximativ 100 de persoane au iesit in strada. Protestatarii s-au intalnit in pasajul Corneliu Coposu, au marsaluit in Piata Libertatii si au impartit trecatorilor pliante despre proiectul de lege care permite exploatarea cu cianuri la Rosia Montana. Pe unul dintre bannerele afisate erau trecute numele celor sapte parlamentari satmareni impreuna cu un mesaj care le solicita acestora sa nu voteze pentru exploatarea miniera, scrie Portalsm.

Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, controversatul proiect de lege care perminte exploatarea aurului la Rosia Montana. Executivul va trimite documentul catre Parlament, care va avea ultimul cuvant.

Astfel, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind unele masuri aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Rosia Montana si stimularea si facilitarea dezvoltarii activitatilor miniere Romania.

Ziare.com.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: pokuletz78

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33406

Daca vreti sa vedeti cat de mic este pretul presei "libere" din Romania este suficient sa te fi uitat duminica seara pe una din Antene sau pe Realitatea TV. Subiecte de larg interes public precum alocatia nepoticii lui Basescu si celelalte detalii neinteresante din aceasta searbada familie erau devorate de prezentatori si invitati, cu toate ca aceste redevente sunt suportate de Uniunea Europeana, Elena Basescu fiind EUROPARLAMENTAR! Spun asta caci, schimband postul pe TVR sau PROTV vedeai in Piata Universitatii peste 2000 de oameni isi strigau oful, varsandu-si amarul pe un guvern ce pare ca i-a abandonat, vanzandu-le tara!
Cu rusine va marturisesc ca ma simt tradat de atitudinea acestui prim-ministru al nostru, acest mascarici oportunist, acest trisor fripturist ce a abordat pragmatismul oricarei situatii cu o nonsalanta dezgustatoare, ei bine, acest pseudo-lider al guvernarii actuale inca beneficiaza de girul unora dintre voi!
Cu deosebit respect si consideratie doresc sa va atentionez asupra gravitatii situatiei legislative actuale, trecand peste antipatiile mele declarate public pana la aceste evenimente! Ce este desgustator si inspaimantator la proiectul cu dedicatie RGMC este ca atunci cand o companie privata va prezenta un plan de afaceri pentru zona unde aveti dumneavoastra locuinta proprietate personala si la care altcineva decat dumneavoastra il considera de interes national, ei bine atunci puteti sa va asteptati sa fiti expropiat dupa bunul plac al companiei, caci nici macar statul nu va mai putea interveni!
Rugamintea mea este sa stati un minut sa va adulmecati izul democratic pe care vi-l aduce in nari guvernul actual prin legea inaintata de acesta Parlamentului! Asa-i ca are iz de c*cat?! Asa-i ca simtiti un gust amar?! Asa-i ca va simtiti tradat?!
Dezgustul trebuie manifestat!
Minciuna trebuie aratata cu degetul si condamnata!
Am gresit si am iertat la plagiat, dar acum e vorba de noi toti!
De buldozerul corporatist ce-ti intra in casa, poftit pe usa chiar de statul tau!
GATA!!!
DESTEAPTA-TE ROMANE!
E un imbold extrem de necesar astazi, nu e numai imnul nostru!
Sa ne ajute Dumnezeu sa iesim castigatori si sa scapam de gunoaie! O data pentru totdeauna!
O seara faina!
Doamne-ajuta!!!
 • pokuletz78
 • Avatarul lui pokuletz78
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Optimism rebel
 • Posts: 722
 • Thank you received: 346
 • Karma: 4
Who knows what the tide can bring?!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33409

Academia Romana desfiinteaza proiectul Rosia MontanaPunctul de vedere al Academiei Romane, exprimat de academicianul Ionel Haiduc, presedinte al acestei institutii, cu privire la exploatarea de la Rosia Montana.

Fragment din emisiunea "JUDECA TU" (TVR)
Emisiunea integrala aici -

Ce facem? Credem in minciunile politicienilor sau in specialistii Academiei Romane?Despre Ionel Haiduc:

Chimist, doctor in chimie;
Profesor la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca;
Membru titular al Academiei Romane din 1991 (corespondent - 1990)
Sursa: https://www.acad.ro/birouPrez/birou_presedinteAR.htm


DISTRIBUIE, preia, descarca si posteaza clipul. Sparge CENZURA!
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: pokuletz78

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33411

Proteste în ţară faţă de proiectul de la Roşia Montană
Ample proteste faţă de proiectul de la Roşia Montană au loc duminică în mai multe oraşe din ţară. La Cluj-Napoca au ieşit în stradă peste 1000 de oameni, în Bucureşti câteva mii de persoane au blocat circulaţia în Piaţa Universităţii, în timp ce la Alba-Iulia au ieşit în stradă 150 de persoane. Proteste au avut loc şi la Iaşi, Piteşti, Oradea.
În Capitală, mii de persoane au protestat în Piaţa Universităţii faţă de proiectul de exploatare minieră de la Roşia Montană, promovat de Guvern într-un proiect de lege aprobat în această săptămână.
Manifestanţii s-au adunat în jurul orei 17.00, la fântâna din Piaţa "21 Decembrie 1989" de lângă Universitate. Ei arborează pancarte cu mesaje împotriva proiectului de exploatare minieră de la Roşia Montană, flutură steaguri ale României şi scandează.
În jurul orei 19 protestatarii au ocupat strada, forţele de ordine neintervenind.
Peste o mie de persoane protestau, duminică după-amiază, în Piaţa Unirii, din Cluj-Napoca, faţă de proiectul minier de la Roşia Montană declarând începutul revoluţiei, la manifestare fiind prezent şi fostul consilier prezidenţial Péter Eckstein-Kovács.
În Piaţa Unirii protestatarii poartă pancarte pe care scrie se poate citi: "Revoluţia începe la Roşia Montană", "Băse, lingoule", "Avem cu toţii o rană, Roşia Montană", "Vrem cultură, nu cianură", "Nu corporaţia face legislaţia", potrivit agenţiei Mediafax.
La Alba-Iulia, protestatarii au purtat măşti chirurgicale.
Oamenii au ieşit în stradă după ce proiectul de lege care reglementează exploatarea minereurilor din perimetrul Roşia Montană a fost aprobat în şedinţa de marţi a Guvernului, urmând să fie transmis Parlamentului spre adoptare.
Cei care merită toate laudele noastre sunt românii din diasporă, care au ieşit masiv în stradă, la Londra şi Budapesta, protestînd faţă de proiectul de la Roşia Montană.
O seara faina!

londra.jpg
 • pokuletz78
 • Avatarul lui pokuletz78
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Optimism rebel
 • Posts: 722
 • Thank you received: 346
 • Karma: 4
Who knows what the tide can bring?!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: daniel

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33412

Proiectul Rosia Montana - Opinii
Pe Victor Ponta nu-l intereseaza cu adevarat nici pericolele pentru mediu ale exploatarii aurului cu cianuri, nici viitorul zonei Rosia Montana, dar nici avantajele economice pe care statul le-ar putea avea in urma acestei afaceri, asta desi a inclus exploatarea din Muntii Apuseni in Programul National de Investitii pe 2013. Pentru un premier care sta toata ziua cu ochii pe sondaje, alegerea este imposibila: nu poate spune „da” unui proiect care contine cuvantul „cianură” in titlu, dar nu poate spune „nu” unui investitor care pretinde ca aduce in Romania peste un miliard de euro. Si atunci cum sa rezolve problema? Pai initiaza un proiect de lege dupa gustul investitorului, in care ii da acestuia drepturi pe care nu le-a mai avut nimeni in Romania (vezi proiectul de lege), aduce apoi documentul in Parlament dar, in calitate de deputat, spune ca votează „impotriva”.
Curios, cu numai un an in urma, cand ca ur­mare a puciului USL Romania se afla aproape pe marginea prapastiei, abia daca s-au adunat in Bucureşti cateva sute de oameni! Insa dincolo de asta, faptul ca doua importante televiziuni de stiri, An­tena 3 si Romania TV nu numai ca nu au transmis nimic in direct, dar au ignorat manifestatiile si in buletinele de stiri din cursul serii de duminica arata cat de de­parte s-a ajuns cu prostitutia profesionala in mass-media romaneasca.
Victor Ponta a fost cel care a transat lucrurile, dand RMGC inclusiv dreptul de a face exproprieri in numele statului. Premierul a ajuns la acelasi numitor comun cu presedintele, care exact acum doi ani declara ca sustine “mai mult ca oricand” proiectul de la Rosia Montana pentru a ridica rezerva de aur a BNR de la 103 tone la 200, in asa fel incat leul sa nu mai fie atat de “volatil”: “ca sef de stat parca as vrea sa imi pun tara in siguranta.
Cat a fost in Opozitie, Victor Ponta a folosit predicatul cel mai simplu, cel mai "garantat": Basescu e de vina, a luat spaga, noi vom anula proiectul.

Acum, Victor Ponta se trezeste lovit de bumerangul politic pe care el insusi l-a aruncat cu ani in urma. El a setat standarde extrem de joase in dezbatere, iar manifestantii anti-Rosia Montana il taxeaza acum drept mincinos. Dezbaterea rationala, cu argumente, continua sa lipseasca, fiind inlocuita de protestele din strada.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16157
 • Thank you received: 5262
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: pokuletz78

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33435

Despre licenta de la Rosia Montana
Spicuiesc cateva remarci din Declaratie de presa a Monicai Macovei:

Monica-Macovei-Miting-Basescu-Diana_0008_resize.jpg

<<Inteleg ca saptamanile care urmeaza vor fi decisive pentru soarta proiectului minier de la Rosia Montana – care intentioneaza sa foloseasca cianuri. Am citit ca Ministerul Mediului si Padurilor va lua o decizie in privinta acordului de mediu pentru proiect. Vreau sa insist asupra unui aspect despre care nu s-a vorbit foarte mult: expirarea licentei de exploatare. Reamintesc ca Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) sustine ca are o licenta de exploatare valida (47/1999), acordata prin HG 458/10.06.1999, ale carei prevederi sunt, in mod nejustificat, inca secrete. In realitate avem:
1. Legea minelor (art.22) spune ca pentru inceperea activitatii miniere prevazute in licenta este necesara obtinerea unui acord de mediu in maximum 180 de zile de la acordarea licentei de exploatare. Conform unui simplu calcul, acest termen a fost depasit cu circa 12 ani (!). In aceste conditii, orice activitate miniera la Rosia Montana ar fi ilegala, iar autoritatile competente trebuie sa constate expirarea licentei de exploatare 47/1999 si obligativitatea reluarii procedurilor pentru o noua licenta.
2. In plus, din informatiile primite, licenta de exploatare 47/1999 a fost acordata societatii Minvest Deva (statul roman), ca titular, si companiei RMGC, ca afiliat, iar ulterior licenta a fost transferata de la Minvest (statul roman) la RMGC, Minvest ramanand companie afiliata.Licenta nr. 47/1999 era, insa, pentru mina veche, exploatata de Minvest (statul roman) si inchisa in 2006. Pentru noul proiect minier pe care il promoveaza RMGC, perimetrul a fost modificat de cateva ori, astfel ca toate opera?iile de explorare, cercetare arheologica, descarcari de sarcina arheologica, certificat de urbanism etc. se bazeaza pe un perimetru ilegal.Logic, asta inseamna ca pentru noul proiect nu exista licenta de exploatare.

In aceste conditii, are Ministerul Mediului si Padurilor calitatea de a acorda un aviz de mediu pentru un proiect minier a carui licenta este inexistenta?
In opinia mea, intreaga procedura ar trebui reluata si intoarsa la Agentia Nationala de Resurse Minerale si Guvern. Iar Agentia trebuie sa verifice daca se poate exploata aurul si prin alte metode, nu cu cianura, iar daca nu, sa se renunte la acest proiect. In final, fac doua propuneri:
1. Sa cream locuri de munca la Rosia Montana prin inscrierea in patrimoniul UNESCO, refacerea galeriilor antice si investitii in turism in aceasta zona;
2. Daca chiar trebuie sa exploatam aurul de la Rosia Montana, sa o facem spre beneficiul Romaniei, adica a fiecarui cetaten roman si cu mijloace care nu pun in pericol sanatatea noastra si a celor care vin dupa noi. Adica in primul rand fara cianuri! In al doilea rand, statul roman sa fie cel care exploateaza aurul de la Rosia Montana, iar cetatenii sa primeasca anual divindende din exploatarea aurului (asa cum procedeaza Norvegia cu exploatarea petrolului de catre stat).
>>
In speranta ca am ajutat cu ceva in a aprecia mai corect incoerenta si lipsa de argumente a celor de la RGMC, va doresc o zi faina!
 • pokuletz78
 • Avatarul lui pokuletz78
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Optimism rebel
 • Posts: 722
 • Thank you received: 346
 • Karma: 4
Who knows what the tide can bring?!
Ultima editare: by pokuletz78.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Macar pentru Rosia Montana daca nu pentru Romania #33436

Attila Korodi, fostul ministrul al Mediului: Parlamentul NU POATE avea ultimul cuvant in cazul Rosia Montana!!!
Fostul ministru al Mediului, Attila Korodi (UDMR), sustine ca Parlamentul nu poate decide viitorul proiectului de la Roşia Montană, aşa cum a declarat premierul Victor Ponta. Proiectul de la Roşia Montană a fost inclus în Planul Naţional de Investiţii şi Locuri de Muncă, lansat joi de Guvern. Investiţia este prezentată ca proiect de "exploatare cu noi standarde de mediu", unde "beneficiul statului să ajungă la 78% din ceea ce generează acest proiect".
Negocierile pentru investiţia Roşia Montană vor fi finalizate până la începutul sesiunii parlamentare, în luna septembrie. Lucrările vor începe dacă Parlamentul va aproba proiectul de lege pe care Guvernul îl va propune în acest sens, a declarat premierul Victor Ponta.

attila-korodi.jpg

Decizia nu poate aparţine Parlamentului, atrage atenţia fostul ministru al Mediului, Attila Korodi: "Parlamentul poate să decidă oricând asupra planurilor naţionale, dar pentru că acest proiect nu este unul militar, proiectele militare sunt acelea care se exclud dintr-o analiză de mediu foarte amănunţită, decizia Parlamentului nu poate să fie urmată automat de o pornire a proiectului real, pentru că acele îngrijorări ce privesc proiectul din punct de vedere al protecţiei mediului rămân. Parlamentul nu va avea niciodată capacitatea să decidă. Legea spune foarte clar cine trebuie să decidă: Autoritatea de Mediu, iar în cazul acesta, Comitetul de Analiza Interministerială şi Guvernul prin Hotărâre de Guvern trebuie să întărească decizia Comitetului de Analiză Tehnică Interministerială".

"Un joc periculos..."
Attila Korodi nu se aşteaptă la dezbateri reale în Parlament pe tema Roşia Montană: "Cred că pe tema aceasta dezbaterile vor fi provocate de oameni care au fost implicaţi de-a lungul anilor şi conectaţi la evoluţia acestui proiect, dar în sine nu cred că va fi o dezbatere care să devieze voinţa actualei coaliţii de guvernământ de a include acest proiect ca şi program utilitar naţional".
Sper ca lucrurile sa ramana pe fagasul normalului si nu a penibilului...
O zi faina!
 • pokuletz78
 • Avatarul lui pokuletz78
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Optimism rebel
 • Posts: 722
 • Thank you received: 346
 • Karma: 4
Who knows what the tide can bring?!
Ultima editare: by pokuletz78. Motiv: corectare
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.