Asistentul personal al persoanei cu dizabilitati

Asistentul personal este persoana angajata prin contract individual de munca pentru a se ocupa de persoana cu handicap care nu se descurca singura. Asistentul personal poate fi chiar una din rudele persoanei cu handicap sau poate fi un asistent personal profesionist.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de baza/ soldelor de functie/ salariilor de functie/ indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaz a personalul platit din fonduri publice potrivit prevederilor legale in vigoare se majoreaz a cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

Ca urmare a acestei majorarl salariatii incadrati in luna decembrie 2023 cu salariul de baza 3.300 lei stabilit de H.G. nr. 900/2023 privlnd salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata vor avea incepand de la 1 februarie 2024 un salariu de baza brut de 3.465 lei.

In aceasta situatie cu toate ca nu se mai aplica deducerea de 200 de lei stabil!ta de art.LXXIII din 0.U.G. nr. 115/2023, corespunzator aplicarli prevederilor Legii nr.227 /2015 privind codul fiscal de calcul al contributiilor sociale si a impozitului pe venit, salariul net de la 1 ianuarie 2024 calculat sumei de 3.465 lei este de 2.086 lei.

Salarizarea Asistentului Personal si Indemnizatia de insotitor in 2024

Asistentul personal angajat cu un contract de munca, are dreptul la un salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Art. I, pct. 7, lit a) din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative la Legea nr. 448/2006). Valoarea salariului asistentilor personali este diferentiata si in functie de gradatiile acestora sunt structurate in clase de salarizare, in raport cu vechimea in munca.

Astfel, dupa aplicarea cotelor procentuale ale contributiilor sociale corespunzatoare asiguratului, salariul de baza pentru asistentul personal cu gradatia 0 al adultului cu handicap grav este de 3.465 lei brut, respectiv 2.086 lei net.

Gradatiile/ transele de vechime in munca

La art. 10 alin.(4) din Legea-cadru 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prevazute transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, fiind stabilite si cotele procentuale corespunzatoare fiecarei gradatii, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta.

Fata de aceste aspecte, apreciem ca stabilirea salariului de baza pentru personalul care avanseaza intr-o noua gradatie de vechime se face prin aplicarea majorarii aferente transei de vechime la salariul de baza detinut, conform prevederilor art. 10, astfel rezultand noul salariu de baza.

Nota: Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.

VENITUL SALARIAL AL ASISTENTULUI PERSONAL LA DATA DE 1.02.2024

UPDATE: Va prezentam un raspuns al Dl. Madalin-Cristian Vasilcoiu, Secretar de Stat in MMSS, prezentat mai jos

informare salarii asistenti personali 2024
 • GRADATIA 0 - 3.465 lei brut
 • GRADATIA 1 - 3.465 lei brut
 • GRADATIA 2 - 3.465 lei brut
 • GRADATIA 3 - 3.465 lei brut
 • GRADATIA 4 - 3.465 lei brut
 • GRADATIA 5 - 3.465 lei brut

Asistentul personal al persoanei cu handicap grav beneficiaza si de:

 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347 lei brut/luna (OUG nr. 130/2021 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1).
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei net -"Institutiile si autoritatile publice (...) anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2026, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" (OUG nr. 131/2021 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5).

Nota: Ca tratament fiscal, indemnizatia de hrana reprezinta venit din salarii si se impoziteaza prin cumulare cu veniturile salariale realizate in luna in care se acorda angajatului de catre angajator in conformitate cu prevederile art 78 alin (1) din Legea 227/2015. Indemnizatia de hrana nu poate fi considerata spor in sensul OUG 6/2007 si al Legii nr. 153/2017 si nu este inclusa in baza de calcul a indemnizatiei aferenta concediului de odihna.

Ingrijitor informal vs. Asistent personal

Din data de 1 februarie 2024, persoanele cu handicap grav beneficiaza de conditiile legale pentru urmatoarele drepturi banesti:

 • Persoanele cu handicap gradul grav cu indemnizatie de insotitor prin Primarie si fara asistent personal, vor primi 2.086 lei net, echivalentul gradatiei zero plus indemnizatia de handicap in valoare de 419 lei si bugetul complementar de 180 lei, in total 2.685 lei in mana.
 • Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul grav de invaliditate, cu indemnizatie de insotitor prin Casa de Pensii, deci fara asistent personal, vor primi conform Legii nr. 263/2010 suma de 1.626 lei net, plus indemnizatia de handicap in valoare de 419 lei si bugetul complementar de 179 lei, in total 2.224 lei in mana.
 • Persoanele cu handicap grav care au optat pentru un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 419 lei si bugetul complementar de 179 lei, iar asistentul personal va primi 2.086 lei salariu net, in functie de gradatia in care se incadreaza raportata la transele de vechime in munca - Legea nr. 153/2017 {Art 10. (4)}, plus indemnizatie de hrana in cuantum de 347 lei brut.

Legea nr. 153/2017 se refera la SALARIUL asistentilor personali si NU la indemnizatia de insotitor, iar aceasta schimbare va afecta DOAR persoanele cu handicap grav.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin PRIMARIE/AJPIS

!!! Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 460 lei (2.086 - 1.626 = 460), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor cu asistent personal primite prin Primarie pe card si cele primite prin Casele de Pensii pe cupon de pensie, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate Primariei/AJPIS.

CERERE optiune asistent personal, indemnizatie lunara sau indemnizatie de insotitor

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul grav, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 pe cuponul de pensie, calculata la 80% din valoare punctului de pensie, pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin PRIMARIE/AJPIS.

Asistent personal sau indemnizatie pentru insotitor

Cui sunt acordate sporurile salariale?

Incepand cu data de 01.01.2024 cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Toate sporurile se calculeaza prin aplicarea procentului fiecarui spor in parte asupra valorii salariului brut de incadrare, in functie de tipul sporului, fara a fi depasite plafoanele impuse de lege, in cazul persoanelor care sunt remunerate din fonduri publice. Valorile acestor sporuri sunt stabilite prin lege, completate de prevederi mentionate in contractele colective de munca.

Pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav NU exista dreptul la spor pentru conditii periculoase sau vatatatoare de 15%, asa cum a decis ICCJ prin Decizia nr. 23/2023.

Asistentul personal profesionist insa are dreptul si la un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea.

 1. Sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca se acorda cf. Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si H.G.R. nr. 751/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala" - Anexa 9, Cap. IV, lit. A, pct. 2, si este aplicat prin Dispozitia Primarului pentru aprobarea locurilor de munca, categoriilor de personal, marimii concrete si conditiilor de acordare a sporului pentru conditii deosebit de periculoase/ periculoase sau vatamatoare/ conditii deosebite (stres sau risc), dupa caz;
 2. Sporul pentru persoana cu handicap de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare este acordat in baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice coroborat cu H.G.R. nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza /solda de functie /salariul de functie /indemnizatia de incadrare.
 3. In situatia in care salariul de baza pentru personalul nou-incadrat este stabilit potrivit art. 39 alin.(2) din Legea-cadru nr. 153/2017 prin utilizarea coeficientilor de ierarhizare si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cuantumul sporurilor este determinat prin aplicarea procentelor prevazute de Legea-cadru asupra salariului de baza.

Cand vine vorba despre calcul spor vechime bugetari, acesta depinde de anumite transe de vechime, in functie de care se acorda gradatiile in munca (de la I la V) si de alte prevederi legale, specifice fiecarui domeniu de activitate.

CONCEDII Asistenti Personali

Pentru efectuarea concediului de odihna al Asistentului personal trebuie completata o cerere de concediu tip + buletin identitate PH, Asistent personal si certificatul de incadrare in gradul de handicap in original.

Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. (Art. 37. - (2) Lege nr. 448/2006). In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 sau gazduirea intr-un centru de tip respiro. (Art. 37. alin. (3) - Lege nr. 448/2006).

Cum nu exista centre de tip respiro in majoritatea judetelor, sau acolo unde exista sunt in permanenta ocupate si nu exista o procedura de inlocuire a asistentului persoanal, pe perioada concediului medical, persoanele cu dizabilitati primesc indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1), iar asistentul personal primeste o indemnizatie intre 75% - 100 % din venitul brut obtinut in functie de problema de sanatate avuta.

In concluzie, asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati grave pot sa solicite concediu medical cand au nevoie iar persoanele cu dizabilitati primesc indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) din Legea 448/2006.

Concediul de ingrijitor si afectiunile grave pentru care se acorda

Indemnizatia de insotitor in 2024

Majorarea indemnizatiei de handicap in 2024

Din februarie 2024, indemnizatia de insotitor prevazuta de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice acordata prin PRIMARIE/AJPIS in cazul pensionarilor de invaliditate, incadrati in gradul I cu asistent personal, este de 2.086 lei.

Pensionarii cu grad I de invaliditate vor primi o indemnizatie de insotitor egala cu 80% din valoarea unui punct de pensie, conform OUG nr. 108/2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 661.

Din ianuarie 2024, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor acordata prin CASELE DE PENSII in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.626 lei.
Aceasta indemnizatie se acorda, in afara pensiei, celor care beneficiaza de pensie de invaliditate si nu au cerut un asistent personal.

Adultul cu handicap grav care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I poate opta intre a avea un asistent personal sau a primi indemnizatia pentru insotitor acordata de sistemul public de pensii, indemnizatie reprezentand 80 % din valoarea unui punct de pensie, respectiv 80 %*2.032 = 1.626 RON din ianuarie 2024. Dreptul la această indemnizatie se mentine si dupa trecerea la pensia pentru limita de varsta.

Optiunile privesc persoana cu handicap grav care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, persoana aflata in aceasta situatie, cu drept la asistent personal, poate opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 (care reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie) sau pentru asistent personal.
In situatia in care optiunea se exprima pentru asistent personal, se poate face optiunea pentru:

 • angajarea asistentului personal sau pentru
 • primirea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav.

Indemnizatia pentru insotitor se acorda si dupa ce persoanele trec de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta.

Ce indemnizatie primeste adultul cu handicap grav din martie 2024?
Incepand cu luna aprilie 2024, indemnizatia de handicap va fi de 462 lei si bugetul complementar de 198 lei. Astfel, prestatia sociala acordata adultilor cu handicap grav va fi de 660 lei.

Ce indemnizatie primeste adultul cu handicap accentuat din martie 2024?
Incepand cu luna apriie 2024, indemnizatia de handicap va fi de 350 lei si bugetul complementar de 145 lei. Astfel, prestatia sociala acordata adultilor cu handicap accentuat va fi de 495 lei.

Ce indemnizatie primeste adultul cu handicap mediu din martie 2024?
Beneficiaza de un buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 79 lei.

Pensia de invaliditate

!!! Din ianuarie 2024, valoarea punctului de pensie se va majora cu 13,8% si va ajunge sa fie de 2.032 lei iar pensia minima garantata de 1.281 lei.

Indemnizatia de insotitor: cu cat va creste, de la 1 septembrie 2024

Legea nr. 360/2023 prevede o crestere a indemnizatiei pentru insotitor. Mai exact, din toamna anului 2024, calculul indemnizatiei se va face dupa noi reguli.

In prezent, Legea nr. 263/2010 prevede ca valoarea indemnizatiei pentru insotitor reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie. Avand in vedere ca punctul de pensie a crescut, la inceputul acestui an, la 2.032 de lei, valoarea indemnizatiei este acum de 1.626 de lei.

Potrivit noii legi, de la 1 septembrie 2024, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor va reprezenta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, aferent lunii pentru care se face plata.

Daca salariul minim isi va pastra valoarea actuala de 3.465 de lei, indemnizatia de insotitor va fi de 1.733 de lei. Astfel, dupa noul mod de calcul, indemnizatia de insotitor va creste cu 83 de lei.

Exista si anumite situatii in care insotitorii pot pierde acesti bani. In sistemul public de pensii, plata pensiei/indemnizatiei pentru insotitor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre urmatoarele cauze:

a) pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale, daca, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plateste de catre celalalt stat;
b) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmas nu se prezinta la revizuirea medicala la termen, din motive imputabile lui, ori nu prezinta documentele medicale si rezultatele investigatiilor medicale solicitate de medicul expert al asigurarilor sociale ori nu urmeaza programele recuperatorii;
c) copilul beneficiar al pensiei de urmas care a implinit varsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor;
d) sotul supravietuitor sau copilul urmas, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, opteaza pentru o alta pensie, potrivit legii, din acelasi sistem si/sau dintr-un alt sistem de asigurari sociale neintegrat sistemului public de pensii.
e) a expirat termenul de valabilitate al procurii speciale referitoare la plata pensiei.

CONCLUZII

In conformitate cu Legea nr. 488/2006, primariile au obligatia sa angajeze asistenti personali pentru persoanele cu handicap, gradul grav. Acestia ar trebui, conform legii, sa fie angajati in cadrul departamentului de Asistenta Sociala al fiecarei primarii. Desi cadru legal exista, functionarii statului fac abuzuri refuzand acest drept, de a avea un asistent angajat - pentru ca asta presupune ca acel om sa beneficieze de carte de munca, plus cotizatiile aferente la sanatate si pensie, iar practica este, de obicei, de a obliga, indirect, prin refuzul lor, persoana cu handicap sa opteze pentru o indemnizatie de insotitor cu care se presupune ca ar trebui sa isi gaseasca un om pe care sa il plateasca din acea indemnizatie.

Din februbrie 2024, indemnizatia este intr-un cuantum de 2.086 lei, bani insuficienti pentru cineva sa vina sa asiste o persoana, cel putin opt ore. Astfel, multe persoane cu gradul I de invaliditate raman fara asistent personal. De obicei, un membru al familiei se ocupa de persoana in cauza, pentru ca nu putem vorbi de asistenti profesionisti pregatiti de stat si pusi la dispozitia bolnavului cum au alte tari UE.

Totusi, mai sunt persoane cu dizabilitati care au reusit sa constranga primariile intr-un fel sau altul sa le angajeze asistenti conform cerintelor din documentele medicale (unii au reusit sa obtina acest drept doar prin hotarare judecatoreasca, astfel Primaria fiind obligata de instanta sa accepte sa faca angajarea).

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap specifica clar:

"Art.40. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigura in proportie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale".

"Art.44. "Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia: a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi; b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta".

Primariile, obligate de a angaja si salariza asistenti personali

Descrierea ocupatiei de Asistent Personal

Asistentul personal este persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului si copilului cu handicap grav, precum si conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale, pentru participare la viata comunitatii si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti.

Activitatea asistentului se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei persoanei adulte si a copilului cu handicap grav, incheiat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sau cu furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii. Angajatorul are obligatia monitorizarii si sprijinirii activitatii desfasurate de acesta.

 • Prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, asistentul personal prezinta garantii pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte si a copilului cu handicap grav.
 • Are in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, odihna, si gazduire ale beneficiarilor.
 • Are domiciliul stabil intr-o localitate cu acces la servicii educative, medicale si de recuperare/reabilitare.

Asistentul Personal desfasoara in principal, urmatoarele activitati specifice:

 • realizeaza o planificare realista si corecta a activitatilor cotidiene;
 • sprijina beneficiarul in procesul de integrare in familia asistentului personal;
 • asista/sprijina beneficiarul in gasirea/pastrarea unui loc de munca;
 • sprijina beneficiarul pentru a desfasura activitati in familie si comunitate;
 • sprijina beneficiarului in vederea asigurarii recuperarii pe diferite planuri, atingerea unui nivel functional maxim si reabilitarea sa prin educatie continua, dezvoltarea autonomiei personale si formarea unei imagini de sine pozitive;
 • promoveaza drepturile beneficiarului si asigura respectarea lor.

Asistentul personal are obligatia sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului si copilului cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata, care asigura, la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, precum si, conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale, pentru participare la viata comunitatii si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti.

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap

Activitatea asistentului personal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat, incheiat cu Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului sau cu furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii. Angajatorul are obligatia monitorizarii si sprijinirii activitatii desfasurate de acesta.

 1. Prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, asistentul personal profesionist prezinta garantii pentru exercitarea drepturilor si obligatiilor cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
 2. Are in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, odihna si gazduire ale beneficiarilor;
 3. Are domiciliul stabil intr-o localitate cu acces la servicii educative, medicale si de recuperare/reabilitare.

Cine poate beneficia de un asistent personal?

 • In baza evaluarii sociopsihomedicale, persoana adulta cu handicap grav si copilul cu handicap grav au dreptul la un asistent personal.
 • In cazul in care intr-o familie exista doua sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiaza de asistent personal.
 • Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala la asistent maternal, NU beneficiaza de asistent personal.
 • Ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau a copilului cu handicap grav de catre asistentul personal se face pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte si copiilor cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Cine poate fi asistent personal?

Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • are varsta minima de 18 ani impliniti;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
 • a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu (10 clase), cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane.

Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.

STANDARD OCUPATIONAL: Asistentul personal al persoanei cu handicap grav

Cine angajeaza asistentul personal?

Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia. In aceasta perioada, primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare in vederea efectuarii anchetei sociale la domiciliul sau resedinta persoanei care doreste sa se angajeze ca asistent personal.

Daca ancheta sociala se finalizeaza cu recomandarea in vederea angajarii, asistentului personal i se intocmesc contractul de munca si un act aditional la contractul individual de munca, pe care le semneaza si prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav.

Dosarul de angajare va cuprinde:

 • cererea de angajare;
 • copie de pe actul de identitate al persoanei care solicita angajarea;
 • carnetul de munca; daca solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaratie pe propria raspundere in care sa specifice aceasta situatie;
 • copie de pe actele de studii si de pe actele de stare civila;
 • talonul de control medical eliberat de medicul de familie sau de unitatea sanitara la care a efectuat examenele medicale de specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • copie de pe certificatul de persoana cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesita asistent personal, vizata de functionarul insarcinat cu primirea dosarului;
 • raportul de ancheta sociala intocmit de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care solicita angajarea sau de o alta persoana desemnata de angajator, care va cuprinde si mentiuni cu privire la conduita morala a persoanei care solicita angajarea;
 • acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamant.

Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata, in functie de valabilitatea certificatului de persoana cu handicap, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii. Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, al caror certificat de persoana cu handicap are valabilitate permanenta, contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Contractul individual de munca se suspenda pe perioada in care asistentul personal nu are in ingrijire persoana cu handicap grav, precum si in alte cazuri prevazute de lege.

Pe baza recomandarilor rezultate din ancheta sociala angajatorul poate sa angajeze un asistent personal care sa presteze activitatea la doua persoane cu handicap grav, cand acestea fac parte din aceeasi familie si au acelasi domiciliu sau resedinta, pe baza aceluiasi contract individual de munca, cu respectarea duratei normale a programului zilnic de lucru, stabilita potrivit legii.

Pe perioada absentei temporare a asistentului personal (concediu de odihna), angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal iar in situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie lunara, similara cu indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.

Potrivit prevederilor Art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, parintii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit in plasament un copil cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, POT OPTA intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare.

Care sunt drepturile asistentilor personali?

Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav cu AP, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:

 • salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
 • program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;
 • concediu anual de odihna si concediu medical (dupa caz), potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;
 • transport urban gratuit, in conditiile prevazute la 23 din Legea 448/2006;
 • transport interurban, in conditiile in conditiile prevazute la 24 din Legea 448/2006.

Pe perioada ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist mai beneficiaza si de urmatoarele drepturi:

 • salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului personal gradatia 0, precum si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
 • un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea;
 • un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie cel putin doua persoane adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav infectat cu HIV ori bolnav de SIDA;
 • consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori a furnizorilor de servicii sociale, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
 • decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare si masa, in cazul in care deplasarea se face in interesul adultului cu handicap grav, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • transport urban gratuit, in conditiile legii.

Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. (Art. 37. - (2) Lege nr. 448/2006). In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0 sau gazduirea intr-un centru de tip respiro. (Art. 37. alin. (3) Lege nr. 448/2006).

Indemnizatia de insotitor (optional) se acorda si persoanelor incadrate in gradul I (grav) de handicap care au specificat pe Certificatul de incadrare mentiunea poate beneficia de Asistent Personal sau reprezentantilor legali ai acestora, in situatia in care persoana cu handicap are angajat un asistent personal.

Indemnizatia lunara in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, se acorda de angajator persoanei cu handicap grav cu AP pe perioada absentei temporare a asistentului personal (perioada concediului de odihna), o singura data pe an, chiar daca asistentul personal efectueaza concediul de odihna in transe sau concediu medical (dupa caz).

In cazul copilului cu handicap, indemnizatia se acorda parintelui sau reprezentantului legal.

Drepturile copiilor cu dizabilitati si ale insotitorilor personali

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav cu asistent personal, in conditiile legii si de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Care sunt obligatiile asistentilor personali?

Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:

 • sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
 • sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Asistentul personal profesionist are urmatoarele obligatii principale:

 • sa participe anual la instruirea organizata de angajator;
 • sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat;
 • sa presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul individual de servicii;
 • sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere adultul cu handicap grav sau accentuat si sa nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;
 • sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului si copilului cu handicap grav, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Cine supravegheaza activitatea asistentilor personali?

Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.

Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire si protectie a adultilor si copiilor cu handicap grav de catre asistentul personal se fac de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Baza legala

COMMENTS 

Postat la
%b %02, %2023
Postat de
Mona si Dan
REFUZ DOSAR ASISTENT PERSONAL
Doamna Oana ,
Precizam de la bun inceput ca noi suntem membrii ai acestui Forum ProStemCell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Indiferent ca primaria este comunala sau municipala nu are competenta de a refuza angajarea unui asistent personal sau insotitor al persoanei cu handicap/dizabi litate. Fondurile sunt suportate din bugetul statului. Trimite-ti o reclamatie catre Autoritatea Nationala a persoanelor cu dizabilitati si catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale ! Adresele le gasiti pe Internet. Sunt adrese publice.
Ai da in judecata este costisitor pentru dumneavoastra. Dar aveti dreptate si vi se va da dreptate !
Este regretabil ca sunteti pusa in aceasta situatie !
Postat la
%b %15, %2023
Postat de
Savin
Mulțumim pt sprijin
AS PERSONALI DIN TARA VA MULTUM OK M DIN SUFLET PT SPRIJIN!

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează