unitati protejateLegea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede ca angajarea persoanei cu handicap in munca se realizeaza in urmatoarele forme: pe piata libera a muncii, la domiciliu, in forme protejate. Formele protejate de angajare in munca includ locurile de munca protejate si unitatile protejate autorizate. Pin unitate protejata autorizata se intelege operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap.

Unitatile protejate pot fi infiintate de orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza persoane cu handicap. Asemenea unitati pot fi organizate cu sau fara personalitate juridica, acestea din urma fiind cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale, precum si cele organizate de persoana cu handicap autorizata, in conditiile legii, sa desfasoare activitati economice independente. 

Autorizatia de functionare ca unitate protejata este eliberata de catre Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, prin ordin al presedintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate. Modelul autorizatiei este prevazut in anexa nr. 1.

Procedura de autorizare a unitatilor protejate

Procedura de autorizare a unitatilor protejate este stabilita prin Ordinul MMPS nr. 847/2021, care a abrogat reglementarea anterioara data prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1.423/2020.

In vederea autorizarii ca unitate protejata, o entitate trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de prevederile art. 5 pct. 29, art. 81 alin. (1), (1^1) si (2), art. 78 alin. (3) lit. b) si alin. (4^2) si (4^3) din Lege, si anume:

A. entitatea trebuie sa fie, dupa caz:
a) cu personalitate juridica si gestiune proprie, care are angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentand cel putin 30% din numarul total al angajatilor, iar timpul de lucru cumulat al persoanelor cu handicap/invalide gradul III sa reprezinte cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor;
b) fara personalitate juridica, sub forma de sectie, atelier sau alta structura cu gestiune proprie, din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap/invalide gradul III, reprezentand cel putin 30% din totalul angajatilor sectiei/atelierului/structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezinta cel putin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor sectiei, atelierului sau structurii;
c) persoana fizica detinatoare a unui document care atesta incadrarea in grad de handicap/invaliditate gradul III, in situatia in care:
(i) este autorizata in baza unei legi speciale sa desfasoare activitati independente, atat individual, cat si in una dintre formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
(ii) este persoana fizica autorizata;
(iii) este membru titular al unei intreprinderi individuale ori al unei intreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

B. produsele sau serviciile entitatii trebuie sa fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate. Propria activitate a persoanei cu handicap, angajata in cadrul unitatii protejate autorizate, reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap/invalida gradul III, in scopul obtinerii produsului comercializabil sau in scopul prestarii serviciului.

Fac exceptie de la prevederile la lit. B unitatile protejate autorizate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap, care pot desfasura si activitati de vanzari si/sau intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati protejate au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.

Activitatile de intermedieri se refera numai la produse si/sau servicii oferite de catre o alta unitate protejata autorizata, realizate conform prevederilor de la lit. B.

Documentele necesare obtinerii autorizatiei

In vederea autorizarii ca unitate protejata, dosarul se depune fie prin posta cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice, si va cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:

a) cerere pentru eliberarea autorizatiei, al carei model este prevazut in anexa nr. 2;
b) actele privind infiintarea si organizarea entitatii, in termen de valabilitate, care pot fi: act constitutiv/statut din care sa rezulte activitatile economice desfasurate, act normativ/regulament de organizare si functionare;
c) certificat de inregistrare in registrul comertului sau certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial intocmit de instanta de judecata;
d) certificat constatator de baza, emis de oficiul registrului comertului sau, in cazul organizatiilor neguvernamentale, extras din Registrul special al asociatiilor si fundatiilor;
e) copie de pe cartea de identitate, autorizatie/ atestat/ decizie/ aviz de libera practica, orice document care sa ateste inscrierea intr-o forma de organizare, pentru exercitarea profesiei in baza unei legi speciale;
f) actul din care sa reiasa codul de inregistrare fiscala;
g) un document justificativ din partea operatorului economic, institutiei publice sau a organizatiei neguvernamentale, prin care se atesta infiintarea unei sectii, a unui atelier sau unei alte structuri in cadrul acestuia/acesteia;
h) tabelul cu domeniul/domeniile de activitate si personalul angajat, al carui model este prevazut in anexa nr. 3;
i) raport per salariat din Registrul general de evidenta a salariatilor, extras cu maximum 3 zile lucratoare anterior datei de completare a cererii de autorizare, pentru fiecare persoana cu handicap/invalida gradul III sau, dupa caz, copii ale conventiilor individuale de munca incheiate in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare;
j) copii de pe documentele de incadrare in grad de handicap/invaliditate gradul III;
k) declaratia-angajament semnata de reprezentantul legal al unitatii protejate, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

In cazul organizatiilor persoanelor cu handicap - ONG, statutul acestor entitati trebuie sa contina mentiuni referitoare la faptul ca membrii organizatiilor sunt persoane incadrate in grad de handicap, iar declaratia-angajament, prevazuta la lit. k), contine si asumarea obligativitatii desfasurarii activitatilor de intermediere numai cu produse si/sau servicii oferite de catre o alta unitate protejata autorizata.

Ordinul privind eliberarea autorizatiei sau respingerea cererii de autorizare se transmite solicitantului in maximum 10 zile lucratoare de la data emiterii lui, atat prin mijloace electronice pe adresa unitatii protejate, cat si prin posta, cu confirmare de primire. 

Fiecare autorizatie este inregistrata in Registrul unitatilor protejate. Entitatile interesate sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate pot accesa informatii cu privire la acestea din Registrul unitatilor protejate, publicat pe site-ul ANPDPD.

Autorizatia isi pastreaza valabilitatea pe perioada in care sunt indeplinite dispozitiile legale referitoare la conditiile de autorizare ale unitatilor protejate.

Autorizatiile eliberate au valabilitate de 3 ani, cu conditia mentinerii dispozitiilor legale care au stat la baza eliberarii acestora. Autorizatiile emise in baza Ordinului ministrului muncii si protectiei sociale nr. 1.423/2020 isi pastreaza valabilitatea pana la expirarea termenului.

Eliberarea unei noi autorizatii, ori de cate ori situatia o impune, atrage incetarea valabilitatii autorizatiei detinute.

La expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei, entitatea interesata reia procesul de autorizare. Demersul poate fi realizat cu minimum 60 de zile inainte de expirarea propriu-zisa a autorizatiei.

Unitatea protejata autorizata are obligatia ca, pe durata de valabilitate a autorizatiei, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, sa prezinte Autoritatii raportul de activitate pentru anul precedent, al carui model este prevazut in anexa nr. 7.

Raportul de activitate trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • autorizatia de functionare;
 • domeniile in care lucreaza persoanele cu handicap angajate;
 • modalitatea de respectare a dispozitiilor legale referitoare la functionarea unitatilor protejate;
 • domeniile autorizate in care au lucrat pe parcursul anului persoanele cu handicap/invalide gradul III si activitatea prestata;
 • pentru situatia din luna decembrie din anul precedent se anexeaza, in copie, certificatele conform cu originalul, rapoartele per salariat (extrase din REVISAL sau REGES) ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III.
 • numarul de contracte rezervate incheiate in baza Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si valoarea totala a acestora;
 • numarul de contracte incheiate in sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006 si valoarea totala a acestora;
 • cifra de afaceri, fara TVA, aferenta doar in situatia existentei acordurilor de parteneriat si a contractelor comerciale incheiate in baza Legii nr. 448/2006.

Pentru luna decembrie din anul precedent, se vor transmite in copie, cu stampila si semnatura in original/digitala a angajatorului, contractele individuale de munca ale persoanelor cu handicap incadrate si salarizate, documentele care atesta incadrarea in grad de handicap/invaliditate gradul III, in termen de valabilitate si fisele de post ale acestora.

Suspendarea autorizatiei intervine in caz de neprezentare a raportului de activitate. Unitatea protejata careia i s-a suspendat autorizatia poate solicita revocarea masurii luate, in termen de 30 de zile de la data comunicarii ordinului, prezentand in acest sens raportul de activitate.

Pe perioada suspendarii autorizatiei, unitatea protejata autorizata nu mai beneficiaza de facilitatile prevazute de lege.

Unitatile protejate autorizate beneficiaza de scutire de plata taxelor de autorizare la infiintare si de reautorizare, precum si de scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective.

Autoritatile administratiei publice locale pot, de asemenea, sa acorde alte asemenea drepturi cu conditia sa le finanteze din fonduri proprii.

Care sunt conditiile de autorizare ale entitatilor solicitante?

Conditiile de autorizare ale entitatilor solicitante sunt urmatoarele:

 • a) sa aiba gestiune proprie;
 • b) documentele depuse sunt conforme cu originalul si in termen de valabilitate;
 • c) persoanele cu handicap/invalide gradul III desfasoara propria activitate in cadrul domeniilor de activitate pentru care se solicita autorizatia;
 • d) sa comercializeze doar produsele si serviciile specificate in anexa/anexele la autorizatia de functionare ca unitate protejata si publicate in Registrul unitatilor protejate, publicat pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati;
 • e) sa informeze Autoritatea cu privire la orice modificare intervenita, care determina neindeplinirea conditiilor de autorizare, in maximum 10 zile lucratoare de la data producerii respectivei modificari;
 • f) sa informeze Autoritatea cu privire la orice modificare intervenita in documentele prevazute la art. 4 din Procedura de autorizare a unitatilor protejate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 847/2021, in maximum 10 zile lucratoare de la data producerii acestei modificari;
 • g) ca unitatea protejata sa desfasoare activitati de intermediere numai cu produse si/sau servicii oferite de catre o alta unitate protejata autorizata, realizate conform prevederilor de la lit. B din Procedura de autorizare a unitatilor protejate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 874/2021.

!!! NU toate achizitiile de la unitatile protejate sunt deductibile din taxa pe dizabilitate! Diferenta se face in functie de obiectul de activitate autorizat.

Care sunt informatiile pe care trebuie sa le contina tabelul cu domeniile de activitate si personalul angajat?

Informatiile pe care trebuie sa le contina tabelul, sunt:

a) antetul entitatii solicitante;
b) denumirea entitatii solicitante sau a sectiei, atelierului sau a structurii precum si denumirea institutiei publice sau a organizatiei fara scop patrimonial, din care structura face parte;
c) procentul de persoane cu handicap angajate;
d) procentul normei de lucru persoane cu handicap/invalide gradul III;
e) numele si prenumele tuturor persoanelor angajate in cadrul entitatii, cum ar fi personee valide si persoane care detin un document de incadrare in grad de handicap sau o decizie asupra capacitatii de munca, din care sa reiasa gradul de invaliditate III;
f) norma de lucru a fiecarei persoane angajate (raportata pentru toate persoanele la fel, ore/zi sau ore/luna) - necesara pentru a calcula procentul normei de lucru a persoanelor cu handicap/invalide gradul III, in vedere verificarii indeplinirii prevederilor legale (minim 50% norma de lucru a persoanelor cu handicap, din totalul angajatilor);
g) propria activitate a persoanelor cu handicap/invaliditate grad III – rubrica va contine activitatile regasite in domeniile de activitate pentru care se solicita autorizarea (cod CAEN), respectiv activitatile pe care angajatul le efectueza, potrivit atributiilor din fisa de post, corelate cu domeniile de activitate;
h) domeniul/domeniile de activitate - rubrica va cuprinde codurile CAEN pentru care se solicita autorizarea ca unitate protejata (domenii regasite in cererea pentru eliberarea autorizatiei si in certificatul constatator);
i) locul desfasurarii activitatii - rubrica, va cuprinde adresa mentionata de entitate in cererea pentru eliberarea autorizatiei (sediul social si/sau sediul/sediile secundar/secundare, nu sediu beneficiari/terti);
i1) daca activitatea persoanei angajate, se desfasoara la terti, domiciliul persoanei sau in regim de telemunca, se va mentiona in tabel, adresa sediului social al entitatii solicitante.
i2) daca activitatea persoanei angajate, se desfasoara la un sediu secundar (mentionat in cerere, in certificatul constatator, in contractul individual de munca sau in actul aditional la contract), se va mentiona adresa sediului secundar.
j) observatii - se vor mentiona nr. si data certificatului de incadrare in grad de handicap, inclusiv numarul si data modelului nou de document (unde este cazul), iar pentru persoanele invalide gradul III, nr. si data deciziei medicale asupra capacitatii de munca.

Unitati Protejate Autorizate - Prezentare sumara

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

 • ORDIN Nr. 1001/2022 din 13 octombrie 2022 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) si (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) din lege, procentul de 4% rezultat conform art. 4 se inmulteste cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sau, dupa caz, cu 50% din salariul minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin hotarare a Guvernului in vigoare in luna pentru care se plateste, in functie de optiune.

Achizitionarea de produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate se realizeaza pe baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevazut in anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care operatorul economic achizitioneaza, partial, produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, acesta datoreaza bugetului de stat diferenta de suma.

In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, operatorul economic nu datoreaza nicio suma bugetului de stat, iar diferenta in plus se reporteaza in luna urmatoare, in sensul diminuarii obligatiei de plata.

Numarul de angajati care se ia in calcul este numarul mediu de angajati din luna. Pentru determinarea numarului mediu de angajati se vor avea in vedere precizarile cuprinse in Instructiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

In urma inmultirii procentului de 4% cu numarul de salariati determinat conform celor de mai sus rezulta asadar numarul minim de angajati cu handicap care trebuie sa fie salariati ai unei societati intr-o anumita perioada pentru a nu se datora contributia suplimentara de plata pentru persoanele cu handicap. Conform prevederilor din Instructiuni, numarul va fi calculat cu doua zecimale si in cazul in care o societate nu acopera acest efectiv atunci se va proceda la calculul obligatiei de plata.

Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe venit pentru veniturile din salarii conform art. 60 din Codul fiscal.

In ceea ce priveste timpul de lucru, conform art. 77 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoanele cu handicap au dreptul de a munci si de a realiza venituri in conformitate cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu dispozitiile speciale din prezenta lege.

In concluzie, persoana incadrata in grad de handicap grav sau accentuat va putea fi angajata cu norma intreaga sau cu timp partial conform indicatiilor date de medicul de medicina muncii. In nici un caz nu va pierde indemnizatia de handicap.

Autoritatile si institutiile publice, precum si persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute mai sus, pot opta pentru una dintre urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca, lunar, catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
b) sa plateasca, lunar, catre bugetul de stat o suma reprezentand echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta pana la nivelul sumei prevazute la lit. a) sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate.

 1. Fac exceptie institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
 2. Fac exceptie si unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/ intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.
 3. Fac exceptie si unitatile protejate autorizate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap, care pot desfasura si activitati de vanzari si/ sau intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.

Activitatile de intermedieri se refera numai la produse si/sau servicii oferite de catre o alta unitate protejata autorizata potrivit dispozitiilor prezentei legi.

In ce mod facem achizitia de produse din unitati protejate?

Ce achizitii de la unitati protejate se pot deduce in baza Legii nr. 448/2006?

Orice produs sau serviciu care este realizat de catre unitatea protejata, poate fi dedus in cuantumul taxei pe dizabilitate. Daca produsele sau serviciile achizitionate sunt intermediate, atunci unitatea protejata trebuie sa fie de tip ONG si sa aiba obiectul de activitate autorizat de ANPD

Stimulent de insertie pe piata muncii

In scopul stimularii angajarii persoanelor cu handicap, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice publice, au obligatia organizarii unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Aceasta masura nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de catre institutia publica.

In vederea dezvoltarii potentialului de munca, persoanele incadrate in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu varsta activa de munca, care urmeaza programe de pregatire pentru munca sau de angajare asistata sau activitati de instruire, dezvoltare personala sau perfectionare a abilitatilor in cadrul atelierelor protejate pot beneficia, pe baza unei evaluari individuale, de un stimulent de insertie pe piata muncii, acordat la cerere, pe perioada determinata, indiferent de venituri.

Stimulentul se suporta din fonduri externe nerambursabile sau de la bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Metodologia de finantare si de monitorizare a acordarii stimulentului se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati.

COMMENTS 

Postat la
%b %09, %2015
Postat de
Ciprian
Certificat pe un an.
Buna ziua! Am handicap gradul 3 Accentuat. Certificatul de handicap are valabilitate 12 luni. Intrebarea mea este daca angajatorul poate solicita pentru unitate protejata in acest caz sau trebuie neaparat sa aiba valabilitate permanenta? Va rog frumos sa-mi raspundeti.Mult umesc!

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează