Drepturile persoanelor cu handicap Prestatii sociale pentru persoanele cu handicap

Asigura acordarea dreptului la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale si a facilitatiilor sociale persoanelor posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap, in termen de valabilitate, conform prevederilor Legii nr. 448/2006 (actualizata) privind protectia persoanelor cu handicap, republicata.

Dreptul la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale se acorda din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificate de incadrare in grad de handicap, care se afla in plata in evidenta institutiei sau la cerere, pentru persoanele care-si depun pentru prima oara dosarul. Dreptul la asistenta sociala sub forma facilitatilor sociale se acorda la cerere.

Cererea insotita de actele mentionate, in vederea acordarii prestatiilor si facilitatilor sociale, se depune de catre persoana cu handicap/ reprezentantul legal/ tutore/ asistent personal/ asistent personal profesionist, dupa caz.

Cuprins:

Cadru legislativ:

 • Ordinul nr. 741 din 9 aprilie 2019 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea în grad de handicap
 • OUG nr. 69/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (actualizata)
 • OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • HG nr. 989/2014 - actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 - protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap
 • Hotararea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015

Bine de stiut

Categorii de beneficiari:

 • Adultii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie eliberata de comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de valabilitate;
 • Copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului, in termen de valabilitate;
 • Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap;
 • Persoana cu handicap care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil (cu sau fara handicap) si care nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin(4) lit.1 si anume indemnizatia lunara care se acorda indiferent de venituri, diferentiat in functie de gradul de handicap.

1. Prevederile Codului Fiscal despre dizabilitate

Printre facilitatile noi aduse de legiuitor incepand cu acest an se numara:

 1. Scutirea de plata impozitului pe mijloacele de transport, fara a fi adaptate, pentru un singur mijloc de transport aflat in proprietate sau co-proprietate;
 2. Scutirea de plata impozitului pe cladirii si terenului aferent pentru reprezentantii copiilor cu grad grav si accentuat sau invaliditate gradul I;
 3. Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din pensie, facandu-se pentru veniturile mai mari decat punctul de pensie (de la 1 ianuarie 2021 este de 1.380 lei).

Pentru o informare detaliata, va rugam sa parcurgeti prevederile de mai jos, impartite pe 2 categorii: pentru persoane fizice si juridice.

PREVEDERI FISCALE PENTRU PERSOANE FIZICE

Impozitul pe venit

1. Articolul 60 prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

 • a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;
 • b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1)-(3);
 • c) pensii;
 • d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;

2. Sunt considerate venituri neimpozabile, potrivit articolului 62:

 • a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum si cele de aceeasi natura primite de la organizatii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;
 • v) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap (...).

3. Beneficiaza de deducere personala, conform articolului 77, persoanele care au in intretinere sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006.

4. Nu se datoreaza plati anticipate pentru impozitul pe venitul din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, prevazute la cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, scutite de impozit pe venit, potrivit articolului 121.

Contributia de asigurari sociale de sanatate

5. Doar pentru venituri realizate in baza Legii 448/2006 (adica prestatiile sociale), persoanele cu handicap sunt scutite de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

6. Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru venituri din pensii va fi retinuta doar pentru partea din pensie care depaseste valoarea punctului de pensie care in 2016 este de 871,7 lei. Vezi articolul 160.

Impozitul/ taxa pe cladiri

7. Potrivit articolului 456 alineat (1) litera t - Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate nu datoreza impozit/taxa pentru cladirea aflata in proprietate sau co-proprietate folosita ca domiciliu.

Impozitul/ taxa pe teren

8. Articolul 464 alineat 1, litera t prevede ca persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate nu datoreza impozit/taxa pentru terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau co-proprietatea acestora.

Impozitul pe mijloacele de transport

9. La articolul 469 alineat 1, litera b, legiuitorul prevede ca persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate nu datoreza impozit pentru mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Pentru scutiri de alte taxe speciale si locale, consultati extrasul din Codul Fiscal, AICI

PREVEDERI FISCALE PENTRU PERSOANE JURIDICE

Impozitul/taxa pe cladiri

1. Nu se datoreaza impozit pentru cladirile detinute sau utilizate de catre intrepriderile sociale de insertie, potrivit articolului 456, alineat 1, litera w).

2. Conform articolului 456 alineat 2, literele c si d, Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri:

 • c) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • d) cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ.

Impozitul/taxa pe teren

1. Nu se datoreaza impozit pentru terenurile detinute sau utilizate de catre intrepriderile sociale de insertie, potrivit articolului 464, alineat 1, litera x).

2. Conform articolului 464 alineat 2, literele d, e si f, Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

 • d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • e) terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
 • f) terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ.

Impozitul pe mijloacele de transport

La articolul 469 alineat 1, litera m, legiuitorul prevede ca nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;

2. Drepturile persoanelor cu handicap:

Drepturile persoanelor cu handicap sunt reglementate de Legea nr. 448/2006 (actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:

 • a) dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • b) servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • c) un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.

In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa emita decizia ori aprobarea de plata pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap. Contravaloarea pretului de referinta pentru produsele mentionate se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prin casa de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul. Numarul biletelor de tratament balnear gratuit care se acorda adultilor cu handicap se stabileste proportional cu numarul potentialilor beneficiari fata de numarul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.

Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora. Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti. Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de invatamant.

Educatia persoanelor cu handicap este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Educatia persoanelor cu handicap se realizeaza prin unitati de invatamant special:

 • integrarea individuala in unitati de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
 • grupe sau clase speciale compacte, integrate in unitati prescolare si scolare de masa;
 • servicii educationale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
 • scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Sportului;
 • educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii;
 • alternative educationale.

Formele de invatamant enumerate mai sus se pot desfasura si in limbile minoritatilor nationale.

In cadrul procesului de invatamant, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:

 • servicii educationale de sprijin;
 • dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia;
 • adaptarea mobilierului din salile de curs;
 • manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de vedere;
 • utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si nivel.

In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:

 • sa promoveze si sa garanteze accesul la educatie si formare profesionala al persoanelor cu handicap;
 • sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, indiferent de locul in care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante;
 • sa asigure accesul la formele de educatie permanenta, adaptandu-le nevoilor educationale ale persoanelor cu handicap;
 • sa sprijine cooperarea dintre unitatile de invatamant special sau de masa cu familia si comunitatea, in vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
 • sa sprijine pregatirea cadrelor didactice in vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de invatamant obisnuit;
 • sa asigure posibilitatea practicarii unui sport de catre orice persoana cu handicap, precum si pregatirea cadrelor didactice in vederea insusirii de catre acestea a unor notiuni medicale si tehnice specifice;
 • sa asigure servicii educationale de sprijin pentru persoanele cu handicap si familiile acestora, prin specialisti in domeniul psihopedagogiei speciale;
 • sa asigure accesul in unitatile si institutiile de invatamant.

In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia. Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
 • stabilirea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte, detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege.

Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul. Beneficiaza de aceste prevederi si urmatoarele persoane:

 • insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;
 • insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
 • insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
 • asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic. Beneficiaza de aceste prevederi si urmatoarele persoane:

 • insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora;
 • asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.

Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandarea centrului de dializa. Beneficiaza de aceste prevederi si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa. (art. 24)

Persoanele cu handicap beneficiaza de protectie impotriva neglijarii si abuzului, indiferent de locul unde acestea se afla. In cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, este in imposibilitate totala sau partiala de a-si administra bunurile personale, aceasta beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei si de asistenta juridica. (art. 25)

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani. In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. (art. 27)

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. (art. 28)

Angajarea persoanei cu handicap in munca se realizeaza in urmatoarele forme:

 • pe piata libera a muncii;
 • la domiciliu;
 • in forme protejate. (art. 79)

3. Prestatii sociale acordate persoanelor cu handicap

Din data de 1 ianuarie 2021, nivelul prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza dupa cum urmeaza:

Adulti

Persoanele adulte cu handicap GRAV beneficiaza de:
 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 350 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 150 lei ;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.386 lei sau asistent personal.
Persoanele adulte cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:
 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 265 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 110 lei.
Persoanele adulte cu handicap MEDIU beneficiaza de:
 • buget complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 60 lei;
NU POT BENEFICIA de prestatii sociale:
 • adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;
 • adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori detentiei;
 • adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.

Copii

Copilul cu handicap GRAV beneficiaza de:
 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 300 lei;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.386 lei sau asistent personal.
Copilul cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:
 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Social;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 175 lei.
Copilul cu handicap MEDIU beneficiaza de:
 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 60 lei.
Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:
 • alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.

NU POT BENEFICIA de alocatie si buget personal complementar copiii cu handicap care se afla in internate aferente unitatilor de invatamant special sau in protectie speciala in servicii rezidentiale.

!!! Conform HG nr. 429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, actualizata, cuantumurile alocatiilor de hrana pentru bolnavii HIV/SIDA sunt de 13 lei/zi pentru adulti si 11 lei/zi pentru copii.

Astfel, pe luna, cuantumul indemnizatiei lunare de hrana poate fi:

Pentru adulti Pentru copii

13 lei X 28 zile = 364 lei

13 lei X 30 zile = 390 lei

13 lei X 31 zile = 403 lei

11 lei X 28 zile = 308 lei

11 lei X 30 zile = 330 lei

11 lei X 31 zile = 341 lei

 

!!! In data de 1 ianuarie 2021, in conformitate cu OUG nr. 60/2017, valorea prestatiilor sociale este de:

 • 500 lei (350 lei indemnizatia lunara si 150 lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap grav;
 • 375 lei (265 lei indemnizatia lunara si 110 lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap accentuat;
 • 60 lei (bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap mediu.
 • 300 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap grav;
 • 175 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap accentuat;
 • 60 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap mediu.

Mai multe detalii, AICI

Stimulent pentru Integrarea Sociala a Persoanelor Adulte cu Handicap

Incepand cu data de 13 Noiembrie 2017, la sediile Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti se depun cererile privind acordarea stimulentului pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 330/30.08.2017.

Beneficiarii acestui ajutor financiar de 500 de lei lunar sunt adultii cu handicap, incadrati in oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau resedinta pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti, si certificatul de incadrare in grad de handicap este emis de catre una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

Beneficiul de asistenta sociala are caracter lunar, se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana cu handicap nu mai indeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului.

Documentele doveditoare, respectiv certificatul de incadrare in grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figureaza cu domiciliu stabil/resedinta.

Detalii pot fi obtinute, AICI

4. Facilitati sociale acordate persoanelor cu handicap

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.;
 • scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaza de

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 • scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator;
 • facilitati fiscale - scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sau a celor cu gradul I de invaliditate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator;
 • facilitati fiscale - scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sau a celor cu gradul I de invaliditate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap mediu beneficiaza de:

 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator.

!!! INCADRAREA in grad de handicap - DREPTURILE copiilor cu dizabilitati

Insotitorii copiilor cu handicap grav, in prezenta acestora, si asistentii lor personali beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele in limita a 12 calatorii dus intors pe an calendaristic si gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

In cazul insotitorilor copiilor cu handicap accentuat, acestia au dreptul, de asemenea, la gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele in limita a 6 calatorii dus intors pe an calendaristic si gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

Una dintre dilemele celor care sunt alaturi de acesti copii este daca un parinte poate fi asistent personal si insotitor in acelasi timp. In informatiile publicate pe site-ul Ministerului Muncii se explica faptul ca termenul de "insotitor" al persoanei cu handicap este mentionat de lege numai pentru acordarea facilitatilor privind transportul, in prezenta copilului. In consecinta, insotitor poate fi atat asistentul personal al copilului cu handicap grav, cat si o alta persoana.

Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu dizabilitati pe perioada in care ii au in ingrijire, supraveghere si intretinere

 • Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de scutire de la plata impozitului/taxa pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent aflat in proprietate sau coproprietate;
 • Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sunt scutiti de la plata taxei (impozit) asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, pentru un singur mijloc de transport aflate in proprietate sau coproprietate, la alegere;
 • Parintii care au in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat pot contracta un credit, a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, stat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani;
 • Insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, (rovinieta). Scutirea se aplica pentru un singur autoturism detinut de fiecare din persoanele indreptatite potrivit prevederilor legale;
 • Un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.

!!! Indemnizatia pentru cresterea copilului si alte forme de sprijin destinate cresterii copilului

Beneficiaza de aceste facilitati si urmatoarele persoane:

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei.

Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, scutite de la plata unor impozite incepand cu data incadrarii in gradul de handicap

Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat vor beneficia de scutirea de la plata impozitului datorat pentru veniturile din activitati independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum si veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura iar facilitatea se acorda pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap.

"Aceste completari sunt necesare in conditiile in care prin OG nr. 4/ 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal a fost instituita scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din activitati independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum si veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat", se mentioneaza intr-un comunicat al Executivului.

5. NOUA modalitatea de decontare a transportului in cazul persoanelor cu dizabilitati

Comunicat de presa 06.01.2021
Persoanele cu dizabilitati si reprezentantii lor legali pot decide de acum inainte daca vor folosi masina proprie pentru deplasari, caz in care beneficiaza de un decont, sau daca opteaza pentru bilete gratuite.
Hotararea Guvernului referitoare la aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum si pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 24 alin.(9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a fost aprobata si publicata in Monitorul Oficial.

Cine sunt beneficiarii:

 • persoanele cu handicap,
 • reprezentantii legali ai acestora,
 • parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii.

Care sunt beneficiile

 • acordarea gratuitatii la transportul interurban sau
 • decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul

Cereri decontare carburant:

De cand vor putea fi facute deconturile:

Procedura intra in vigoare in ianuarie 2021, iar decontarea efectiva se face in maximum 60 de zile.

ATENTIE:
Daca a fost exprimata optiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acorda bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Daca se opteaza pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban in baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

Care este perioada de decontare:

Procedura intra in vigoare in ianuarie 2021, iar decontarea efectiva se face in maximum 60 de zile.

Decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul se face pentru o perioada de 12 luni, cuprinsa in perioada de valabilitate a documentului care atesta incadrarea in grad de handicap.

Cum se face decontul:

Decontarea carburantului se face in baza unei cereri de decontare, modelul acesteia fiind prevazut in anexa nr. 2

Insotitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoana care o insoteste si asigura conducerea autovehiculului in timpul deplasarii.

Cererea de decontare cuprinde:

 • o declaratie pe propria raspundere potrivit careia calatoria cu autoturismul a avut loc in interesul persoanei cu handicap,
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Unde se depune cererea de decont:

Cererea de decontare se depune la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), in termen de 60 de zile de la data efectuarii calatoriei si este insotita de bonul/bonurile fiscale de carburant, emise de societatile de distributie a produselor petroliere.

Cate calatorii pot fi decontate:

Numarul de calatorii pentru care se deconteaza carburant in cursul unui an: 24 calatorii pentru persoana cu handicap grav si 12 calatorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Cine face calculul sumei:

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizeaza de catre structura de specialitate din cadrul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, pe baza tarifelor legitimatiilor de calatorie pentru calatoria cu trenul, prevazute in conventia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobata prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor.

In cazul in care limitele prevazute de lege cu privire la numarul de calatorii sau la suma maxima decontabila sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului pana la sfarsitul anului.
Pentru fiecare solicitant, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului emite un borderou de decont, modelul acestuia fiind prevazut in anexa nr. 3.

In vederea decontarii carburantului, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului depune la sediul Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, pana pe data de 10 a lunii decontul pentru decontarea carburantului.

Decontul se intocmeste de catre structura de specialitate din cadrul directiei generala de asistenta sociala si protectia copilului, pe baza informatiilor cuprinse in centralizatorul borderourilor de decont, al carui model este prevazut in anexa nr. 5.

Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul se deconteaza din bugetul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pana la sfarsitul lunii in care s-a incheiat necesarul de fonduri.

Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului deconteaza carburantul catre persoanele indreptatite, in termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii si a documentelor aferente.
Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor reglmentari se face cu incadrarea in creditele bugetare aprobate.

Sumele reprezentand decontarea cheltuielilor de transport, platite necuvenit, se recupereaza pe baza deciziei directorului general/executiv al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judeteana, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti, care constituie titlu de creanta si care se comunica debitorului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, impreuna cu dovada comunicarii catre debitor, se transmite organelor fiscale centrale in vederea recuperarii sumelor inscrise in titlul executoriu,”

Limitele se indexeaza anual, prin hotarare a Guvernului, odata cu cresterea ratei inflatiei pe anul anterior.

6. Subventii sub forma de voucher pentru persoanele cu dizabilitati

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) pune la dispozitia persoanelor cu dizabilitati vouchere nominale, in valoare de 23.000 de lei, cu care pot achizitiona dispozitive si tehnologii asistive, care sa le ajute sa se incadreze pe piata muncii. Totul este posibil gratie proiectului ”Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati”, cofinantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, implementat de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD) in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Pot beneficia de vouchere persoanele adulte cu dizabilitati, avand capacitate de munca, inregistrate la Agentia Judetena pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), ca fiind in cautarea unui loc de munca sau ca beneficiare de servicii de consiliere, mediere si orientare pe piata muncii. Voucherul este folosit exclusiv la achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regasesc in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.

Voucherul este utilizat exclusiv de catre persoana indreptatita, in baza actului de identitate, o singura data, in perioada de valabilitate a voucherului, doar la operatorii economici - furnizori/producatori de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces - prevazuti in lista disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro. Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat cea a voucherului, diferenta este suportata de persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz.

Citeste mai mult AICI

7. Salariile asistentilor personali si indemnizatia de handicap

Data de 1 ianuarie 2021 aduce o majorare a salariului minim brut la 2.300 de lei, iar salariul net primit de angajat este de 1.386 lei.

Prin HG 4/2021, salariul minim brut a fost majorat de la 2.230 lei la 2.300 lei, pentru un program normal de lucru in medie de 169,333 ore pe luna, reprezentand 13,587 lei/ora.

Incepand cu 1 ianuarie, pentru functiile cu studii superioare salariul minim brut este de 2.350 lei. La un salariu minim de 2.350 de lei brut, salariul net primit de angajat este de 1.413 lei. Pentru a beneficia de acest salariu, este necesar ca persoanele respective sa aiba macar 1 an vechime in domeniul respectivelor studii.

In perioada 2020-2022, se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, fiecare crestere reprezentand 1/3 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022, care contine si majorarea acestuia si cel din luna decembrie 2019. Incepand cu anul 2020, celelalte drepturi salariale prevazute de Legea-cadru (sporuri, indemnizatii, etc.) vor fi determinate prin aplicarea procentelor prevazute in continutul legii si in anexe asupra salariului de baza, rezultand cuantumul acestora care va fi acordat anual. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).

Pe langa cresterea salariilor de baza acordate in conditiile sus-mentionate, pot fi acordate indemnizatiile de vacanta prevazute la art. 26 din lege (in situatia in care voucherele de vacanta nu sunt mentinute), precum si indemnizatiile de hrana prevazute la art. 18 din acelasi act normativ.

lndemnizatia de hrana in anul 2021 se mentine la nivelul din anul 2020 si va fi de 346 lei, valoare bruta.

In functie de categoria de salariati, pot deveni incidente si dispozitiile art. 22 din Legea 153/2017 si ale HG 751/2018 care stabilesc ca pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare.

LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare 

In 2021, salariile de baza se stabilesc potrivit art. 34 alin. (1) din OUG nr. 1/2020 si anume, la salariul de baza avut in luna decembrie 2019 se adauga 1/3 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2019. Clarificari, AICI

 • Pana in anul 2022, asistentul personal cu gradatia 0, va avea 2.535 lei salariul brut si va beneficia de un coeficient de 1,01 la salariul de baza, conform Anexei nr. II, Capitolul I, alin. 3.2. pct. 45 din Legea nr. 153/2017.
 • Incepand cu anul 2023, salariile de baza si indemnizatiile de incadrare se stabilesc prin inmultirea coeficientului prevazut cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.

Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, coroborata cu OUG nr. 2/2017, prevad urmatoarele:

"Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale." - OUG 2/2017

!!! Avand in vedere ca Legea nr. 250/2016 se refera la salariul asistentilor personali si nu la indemnizatia de handicap, aceasta schimbare va afecta DOAR persoanele cu handicap grav, astfel:

 • Persoanele cu handicap gradul I, care au optat pentru un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 350 lei si bugetul complementar de 150 lei, iar asistentul personal va primi minim 1.386 lei salariu net, in functie de gradatia in care se incadreaza raportata la transele de vechime in munca - Legea 284/2010, art. 11, alin. (3).

Salariile de baza si gradatiile

GRADATIILE asistentului personal in anul 2021 ANGAJAT cu contract de munca prin Primarie sau DGASPC, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clase de salarizare:

 • Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 2.300 lei brut si 1.386 lei net;
 • Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 2.335 lei brut si 1.404 lei net;
 • Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 2.452 lei brut si 1.469 lei net;
 • Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 2.575 lei brut si 1.537 lei net;
 • Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 2.640 lei brut si 1.574 lei net;
 • Gradatia 5 - peste 20 de ani - 2.706 lei brut si 1.609 lei net.

In conformitate cu Legea nr. 153/2017, transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt urmatoarele:

a) gradatia 1 - de la 3 ani la 5 ani - se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza;
b) gradatia 2 - de la 5 ani la 10 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
c) gradatia 3 - de la 10 ani la 15 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
d) gradatia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza;
e) gradatia 5 - peste 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza.

Nota: Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.

Din data de 1 ianuarie 2021, asistentul personal al persoanei cu handicap grav beneficiaza de:

 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei -"Institutiile si autoritatile publice (...) indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" (OUG nr. 114/2018 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5). 
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 346 lei (OUG nr. 114/2018 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1)

Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilite potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (1.348 lei).

Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%.

Sporurile personalului din unitatile de asistenta sociala

UPDATE Conform Legii 153/2017 legea salarizarii din sistemul bugetar, la Cap.II - Anexa II, art.14, s-a emis HG 153/2018 - regulamentul de aplicare a sporurilor din sanatate si asistenta sociala. In acest regulament la punctul IV alin A - se acorda un spor de pana la 15% din salariul de baza, personalului care isi desfasoara activitate in:
Alin 2 - servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati.

In consecinta se va acorda acest spor pentru fiecare gradatie de salariu din grila de salarizare aferenta asistentului personal.

In anul 2019, sporurile prevazute de lege se acorda personalului care beneficia de acestea in luna decembrie 2018, cel mult la nivelul cuantumului acordat la acea data, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Cu alte cuvinte, primariile din tara care aveau contrate incheiate cu DSP-urile judetene pentru plata asistentilor personali pana in luna decembrie 2018, vor plati in continuare asistentii personali in conformitate cu graficul de mai jos.

Incepand cu luna ianuarie 2021, in urma acordarii sporului maxim de 15% conform HG nr. 589/2.08.2018 publicata in MO 693/8.08.2018, GRILA de salarizare pentru asistentul personal va fi urmatoarea:

 • Gradatia 0 - 2.300 + 345 = 2.645 lei brut - 1.577 lei net;
 • Gradatia 1 - 2.335 + 350 = 2.685 lei brut - 1.599 lei net;
 • Gradatia 2 - 2.452 + 368 = 2.820 lei brut - 1.674 lei net;
 • Gradatia 3 - 2.575 + 386 = 2.961 lei brut - 1.752 lei net;
 • Gradatia 4 - 2.640 + 396 = 3.036 lei brut - 1.794 lei net;
 • Gradatia 5 - 2.706 + 406 = 3.112 lei brut - 1.836 lei net.

Contractele de munca care nu au act aditional cu noul salariu, vor necesita un act aditional in care se vor mentiona atat salariul de baza din grila de salarizare cat si sporul de 15%. Acolo unde actul aditional la noul salariu a fost intocmit, se va face si un act aditional cu sporul de 15% conform actului normativ mai sus mentionat. 
Mergeti la primarii si solicitati acest spor. Daca au contracte incheiate cu Directia de Sanatate Publica, sunt obligati sa-l acorde. Acest spor de 15% se poate recupera aferent anilor 2018, 2019, 2020 prin litigiu de munca.

 • Sporul de 15% se acorda NUMAI asistentilor personali pentru ca sunt SALARIATII primariilor, in baza contractelor individuale de munca.
 • Cei care primesc indemnizatie (1.386 lei) in locul asistentului personal NU primesc acest spor pentru ca nu au un asistent personal angajat de primarie.

!!!  Conform OUG nr.1/2020, se aplica urmatoarele modificari legislative:

 • Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 septembrie 2020, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 14% si este de 1.442 lei (OUG nr.135/2020 art.42).
 • Incepand cu 1 septembrie 2020 nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare, este de 800 lei (OUG nr.135/2020 art.41).

In anul 2021, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,20.

Din data de 1 septembrie 2020, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.154 lei.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin AJPIS

 Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 232 lei (1.386 - 1.154 = 232), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin AJPIS, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate AJPIS-ului judetean.

Plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap se face de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala (OUG nr. 51/2017).

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoare punctului de pensie (in prezent de 1.154 lei), pot opta conform art. 42, alin (2) pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin AJPIS-uri.

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedura) - care se completeaza in 2 exemplare si se depune la AJPIS-ul judetean precum si pentru alte precizari, puteti consulta Ordinul nr. 2.272 din 2013, AICI

8. Drepturile insotitorilor copiilor cu dizabilitati

Act normativ de baza: OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Valabil de la 1 ianuarie 2018

 • Indemnizatia pentru cresterea copilului (ICC) de la 1 ianuarie 2018, conform OUG nr. 82/2017 este de 1.250 lei;
 • SUMA SUPLIMENTARA pentru situatiile sarcinilor gemelare sau suprapuneri de nasteri - cuantumul indemnizatiei lunare se majoreaza cu suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere (OUG nr. 111/2010, Art 5);
 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani (in cazul copilului incadrat in grad de handicap) - 1.250 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 2 alin (2));
 • STIMULENT DE INSERTIE daca parintele se intoarce la munca inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului - 625 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 7 alin (1));
 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru ingrijirea copilului incadrat in grad de handicap pana la varsta de 16 ani - 1.162 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 31 alin (1) si (2));
 • PROGRAM DE LUCRU REDUS la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat), pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, in conditiile prevazute de Codul muncii si o indemnizatie compensatorie - 696 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (a) si alin (5));
 • CONCEDII MEDICALE, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani (OUG nr. 185/2005, Art. 32 alin (1) lit. (b));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani - 563 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 438 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 3 ani - 438 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 188 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil in varsta de pana la 2 ani - 563 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani - 188 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2)).
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei, incepand de la 1 decembrie 2018 (Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5)
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 317 lei, incepand de la 1 decembrie 2018 (Lege nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1)

O persoana (adult sau copil) poate beneficia de pensie de invaliditate daca este incadrata intr-un grad de invaliditate prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, iar in cazul personalului militar, de comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, indiferent de stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii.

9. Procedurile legale in cazul obtinerii Ajutorului de deces

In cazul decesului pensionarului de invaliditate, ajutorul de deces se achita de catre Casa de Pensii unei singure persoane care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor,copilul, parintele, tutorele, curatorul, oricare persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces, daca nu exista alta solicitare din partea persoanelor mentionate, in baza certificatului de deces in original si o copie a unei facturi (factura de achizitie a sicriului sau a serviciilor funerare).

In cazul incasarii indemnizatiei unei persoane cu handicap care a decedat, plata drepturilor inceteaza incepand cu luna urmatoare decesului. Persoana desemnata in certificatul de deces sau mentionata anterior, se prezinta la comisia de incadrare in grad de handicap din cadrul DGASPC local cu CI, certificatul de deces in original si o copie a certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap. In baza unei declaratii, se elibereaza 2 adeverinte pentru urmatoarele 2 luni, care vor fi prezentate postasului (daca indemnizatia de handicap se primea prin posta) in vederea incasarii drepturilor banesti. In cazul in care plata indemnizatiei se primea pe card, trebuie mers la banca si intrebat procedura.

Daca persoana decedata avea si asistent personal, incadrat de primarie, se anunta Primaria unitatii administrativ-teritoriale cu certificatul de deces (original) in vederea incetarii contractului de munca al asistentului personal, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, daca a fost produs decesul din cauze naturale sau in termen de 48 de ore daca decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau unui act de violenta, precum si in cazul descoperirii unui cadavru. Plata prestatiei sociale se achita si luna urmatoare declararii incetarii din viata a persoanei cu handicap.

In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, prestatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces:

Odata cu majorarea salariului mediu brut, in 2021 s-a majorat si cuantumul ajutorului de deces. Astfel, in cazul asiguratului sau pensionarului ajutorul de deces este de 5.429 lei (similar cu valoarea castigului salarial mediul brut), iar in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, acest ajutor este de 2.715 lei. Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare.

Actele necesare acordarii ajutorului de deces sunt:

 • cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale;
 • certificatul de deces - in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
 • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

10. Actele/documentele necesare pentru:

Acte necesare pentru pentru acordarea indemnizatiei lunare si a bugetului personal complementar:

 • Cerere;
 • Copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap (in termen de valabilitate);
 • Copie dupa C.I. sau B.I.

Dosarul se depune la Primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap sau la D.G.A.S.P.C. judeteana, respectiv locala a sectoarelor municipiului Bucuresti.

Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru adulti:

 • actul de identitate copie si original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal;
 • dispozitia de tutore/curator in copie si original, in situatia in care persoana cu handicap a fost pusa sub interdictie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • talonul de pensie in copie (pentru pensionari);
 • adeverinta de la Casa de Pensii din care rezulta ca a predat sau nu a beneficiat de bilete CFR in anul in curs;
 • adeverinta de salariu ( pentru salariati);
 • certificat fiscal ca nu realizeaza venituri ( pentru cei fara venit);
 • 1 poza tip BI;
 • dosar de plastic.

Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru copii:

 • certificat de nastere copil copie si original (pentru copii pana in 14 ani);
 • actul de identitate al reprezentantului legal copie si original;
 • actul de identitate al celuilalt parinte copie si original, daca acesta este decedat copie dupa certificatul de deces, iar daca este divortat copie dupa hotararea de divort definitiva si irevocabila;
 • buletinul de identitate al copilului copie si original (pentru copii peste 14 ani);
 • adeverinta de la scoala din care rezulta ca frecventeaza cursuri de zi;
 • certificate medical tip A5 in copie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • 1 poza tip BI;
 • dosar de plastic.

Actele necesare pentru obtinerea rovinietei:

 • actul de identitate copie si original al persoanei cu handicap;
 • certificat de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • cartea de identitate a masinii din care rezulta ca aceasta este adaptata hanicapului.

Pentru obtinerea cardului legitimatie / rovinieta de parcare este necesara o poza tip BI recenta.

Actele necesare pentru obtinerea cartelei de metrou si a legitimatiei RATB pentru persoana cu handicap si pentru asistentul personal

 • certificatul de incadrare in grad de handicap valabil (copie+original);
 • actul de identitate (copie+original);
 • poza color tip BI recenta;
 • pentru beneficiarii de legitimatii in baza altor acte normative adeverinta de la RATB care atesta scoaterea din evidenta a acesteia.

Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului 0-7 ani, in situatia in care copilul si/sau un parinte / persoana care are copilul in ingrijire sunt persoane cu handicap

NOU! Aceste drepturi se acorda prin O.U.G. 111/2010, modificata prin O.U.G. 82/2017 si OUG 55/2017.

 • cerere tip;
 • originale si copii dupa actele de identitate (buletine/carti de identitate sau certificate de nastere) ale membrilor familiei: sot, sotie, copii;
 • certificat de casatorie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap pentru titular si/sau minorul pentru care se solicita dreptul;
 • cerere de acordare a concediului pentru cresterea copilului pana la 7 ani, daca este cazul;
 • decizia de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, vizata ITM, daca este cazul;
 • documente care dovedesc ca parintii nu sunt angajati ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;
 • documente privind venitul solicitantilor;
 • alte acte, dupa caz.
 • Atentie!
  • Pentru mentinerea drepturilor la indemnizatie si ajutorul pentru cresterea copilului, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu mai este nevoie sa fie prezentat certificatul de atestare fiscala.

Actele necesare pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 de care beneficiaza persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap

 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicitala serviciul dreptul copie;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art.12 alin.(3) din Legea nr.448/2006 nu beneficiaza de drepturile prevazute de art.12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) si, dupa caz, de art.42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006;
 • dovada eliberata de autoritatile competente din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute de art. 42 alin.(4) din Legea nr.448/2006;
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap al parintelui sau persoanei care solicita dreptul;
 • dovada eliberata de organele competente (administratia financiara) care atesta ca solicitantul nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr. 448/2006;
 • dovada eliberata de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite, din care sa rezulte ca aceasta se afla in concediu pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.

Cererea insotita de actele doveditoare va fi inregistrata la registratura institutiei si va fi inaintata Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, in vederea efectuarii platii.

Acte necesare pentru acordarea platii - dobanzii la creditele de care pot beneficia persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat

Beneficiari:

 • Persoanele adulte posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat;
 • Familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat.

Conditii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces;
 • Valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro;
 • Returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani;
 • Sa se efectueze plata ratelor creditului la scadenta.

Persoanele care au in ingrijire persoane cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile

Conditii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur autovehicul special adaptat pentru transportul unei persoane cu handicap netransferabila, dependenta de scaunul cu rotile;
 • Valoarea creditului sa nu depaseasca 20.000 de euro;
 • Returnarea creditului sa nu depaseasca 15 ani;
 • Sa se efectueze plata ratelor creditului la scadenta.

Actele necesare eliberarii adeverintei referitoare la acordul platii dobanzii:

 • Cererea - Anexa 1A sau Anexa 1B;
 • Certificatul de incadrare in grad de handicap (copie);
 • Documentul de identitate (copie);
 • Hotarare de punere sub interdictie/dispozitie de curatela, dupa caz (copie);
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile art.27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea (pentru auto) - Anexa 2A;
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile art.27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea (pentru adaptarea locuintei) - Anexa 2B;
 • Declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca va comunica directiei orice actualizare a certificatului de incadrare sau orice modificare a domiciliului. (cuprinsa in Anexele 2A si 2B)

Dupa obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului.

Ulterior, beneficiarul se va prezenta la Serviciul Prestatii Sociale si Facilitati cu urmatoarele documente, in vederea intocmirii dosarului:

 • Contractul de credit bancar incheiat cu unitatea bancara;
 • Graficul de rambursare in baza caruia se efectueaza plata;
 • Extras de cont;
 • Copie de pe factura finala a autovehiculului sau copia legalizata a contractului de vanzare-cumparare a acestuia;

Documentatia necesara pentru adaptarea locuintei potrivit nevoilor individuale de acces ale persoanei cu handicap, care cuprinde:

 • proiectul tehnic de adaptare a locuintei conform nevoilor individuale de acces, intocmit de un organ abilitat;
 • devizul de lucrari aferente adaptarii, intocmit de un organ abilitat;
 • declaratia pe propria raspundere a organului abilitat din care sa reiasa faptul ca proiectul lucrarii respecta cerintele de accesibilitate in conformitate cu actele normative in vigoare.

Formulare:

11. Baza legislativa:

 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1 - republicare (actualizata);
 • Ordin nr. 1.360/12.09.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, precum si a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilitati, utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Ordin nr. 1221/12.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 1283/21.08.2019 al ministrului sanatatii si nr. 765/22.08.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 • Ordin nr. 1.263/23.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea Metodologiei de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Hotarare 507/17.07.2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.017/2018;
 • Ordin nr. 940/12.06.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 944/26.06.2019 al ministrului sanatatii si nr. 650/03.07.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 • OUG nr. 69/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al activitatii asistentului personal profesionist;
 • HG nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist;
 • OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • Hotararea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Legea nr. 67/2014 pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 692 2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672, din 26 septembrie 2012;
 • Ordinul nr. 2.260 din 17 august 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 • Ordinul 2299 din 23 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Hotarare nr. 89/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007 ;
 • Legea 359/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati ;
 • Legea 360/2009 pentru modificarea lit a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
 • Legea 207/2009 din 20/06/2009 privind privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
 • Hotarare nr. 884/2009pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007.
 • OUG nr. 108/2008 din 22/09/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social;
 • OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Hotararea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 223 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • Ordinul nr. 62/2007 din 23/04/2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;

Fiecare are dreptul la dezamagire!

COMMENTS 

Postat la
%b %01, %2020
Postat de
elena c,
rugaminte
va rog din suflet sa-mi oferiti sprijin prin indrumare clara la ceea ce trebuie facut in urmatoarea situatie: sunt o pers. in varsta de 56 ani.care din nastere nu vad cu unul din ochi,bineantele s port ochelari de corectie si dioptrie la celalalt,nu am certificat de handicap,nu am beneficiat de nimic din partea statului .
doresc sa fac un demers ,ca sa ies la pensie,intrucat am 36 de ani contributie,si imi este din ce in ce maio greu sa ma descurc la munca.
stiu ca exista o lege in acest sens insa este atat de complicat si neclar totul incat va rog din suflet sa-mi dati un sfat clar si o cale legala cat mai facila
va multunesc!
doresc sa merg la o comisie cu oamenii de specialitate care sa confirme cele mai sus mentionate
Postat la
%b %12, %2020
Postat de
Mona si Dan
RUGAMINTE
Doamna Elena ,

Precizez ca sunt un om simplu membru al acestui forum si va raspund pentru ca sunt solidar cu toti oamenii si ne ajutam reciproc. Atat cat se poate.

Situatia dumneavoastra este astfel ; acel Certificat de incadrare in grad de handicap va este util, aveti nevoie de el pentru a dovedii legal ca aveti aceasta afectiune. Femeile ies la pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de 63 de ani.
Certificatul de incadrare in grad de handicap eliberat/ emis de la DIRECTIA DE ASIGURARI SOCIALE SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 atesta faptul ca aveti aceasta afectiune. Nu inteleg de ce nu aveti acest act in posesia dumneavoastra. Medicul spe[censored]t in oftalmologie va emite o scrisoare medicala sau certificat medical din care sa reiasa ca afectiune o aveti din copilarie sau sa reiasa ca ati lucrat cu aceasta afectiune. Cu aceste dovezi medicale depuneti la casa de pensii din raza de domiciliu cerere pentru pensie pentru limita de varsta. Daca din aceste acte reiese ca va incadrati in gradul 2 de invaliditate atunci conform Legilor Pensiilor Publice nr. 263 din 2010 si nr 127 din 2018 varsta de pensionare se reduce cu 10 ani. Asadar, aceasta cerere aveati posibilitatea s-o depuneti in momentul implinirii varstei de 53 de ani.
Postat la
%b %12, %2020
Postat de
Mona si Dan
RUGAMINTE
Doamna Elena,

Precizez ca sunt un om simplu membru al acestui forum si va raspund pentru ca sunt solidar cu toti oamenii si ne ajutam reciproc. Atat cat se poate.

Situatia dumneavoastra este astfel ; acel Certificat de incadrare in grad de handicap va este util, aveti nevoie de el pentru a dovedii legal ca aveti aceasta afectiune. Femeile ies la pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de 63 de ani.
Certificatul de incadrare in grad de handicap eliberat/ emis de la DIRECTIA DE ASIGURARI SOCIALE SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 atesta faptul ca aveti aceasta afectiune. Nu inteleg de ce nu aveti acest act in posesia dumneavoastra. Medicul spe[censored]t in oftalmologie va emite o scrisoare medicala sau certificat medical din care sa reiasa ca afectiune o aveti din copilarie sau sa reiasa ca ati lucrat cu aceasta afectiune. Cu aceste dovezi medicale depuneti la casa de pensii din raza de domiciliu cerere pentru pensie pentru limita de varsta. Daca din aceste acte reiese ca va incadrati in gradul 2 de invaliditate atunci conform Legilor Pensiilor Publice nr. 263 din 2010 si nr 127 din 2018 varsta de pensionare se reduce cu 10 ani. Asadar, aceasta cerere aveati posibilitatea s-o depuneti in momentul implinirii varstei de 53 de ani.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .