Ce este asistentul maternal profesionistAsistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile legii de catre Comisia pentru Protectia Copilului, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament sau in incredintare.

Persoana care presteaza o astfel de activitate trebuie sa probeze existența unor calitati referitoare la comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, astfel incat sa existe garantia privind indeplinirea corecta a obligatiilor pe care si le asuma ca parinte.

Salarizarea Asistentului Maternal Profesionist

Data de 1 ianuarie 2021 aduce o majorare a salariului minim brut la 2.300 de lei, iar salariul net primit de angajat este de 1.386 lei.

Prin HG 4/2021, salariul minim brut a fost majorat de la 2.230 lei la 2.300 lei, pentru un program normal de lucru in medie de 169,333 ore pe luna, reprezentand 13,587 lei/ora.

Incepand cu 1 ianuarie, pentru functiile cu studii superioare salariul minim brut este de 2.350 lei. La un salariu minim de 2.350 de lei brut, salariul net primit de angajat este de 1.413 lei. Pentru a beneficia de acest salariu, este necesar ca persoanele respective sa aiba macar 1 an vechime in domeniul respectivelor studii.

Pe langa cresterea salariilor de baza acordate in conditiile sus-mentionate, pot fi acordate indemnizatiile de vacanta prevazute la art. 26 din lege (1.450 lei), precum si indemnizatiile de hrana prevazute la art. 18 din acelasi act normativ.

lndemnizatia de hrana in anul 2021 se mentine la nivelul din anul 2020 si va fi de 346 lei, valoare bruta (4.152 lei/12 luni).

 LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare 

In perioada 2020-2022, se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, fiecare crestere reprezentand 1/3 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022, care contine si majorarea acestuia si cel din luna decembrie 2019. Incepand cu anul 2020, celelalte drepturi salariale prevazute de Legea-cadru (sporuri, indemnizatii, etc.) vor fi determinate prin aplicarea procentelor prevazute in continutul legii si in anexe asupra salariului de baza, rezultand cuantumul acestora care va fi acordat anual. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).

Conform grilei din Legea nr. 153/2017, in anul 2021 salariile de baza pentru parinte social, ingrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent maternal profesionist, asistent personal profesionist in functie de vechimea in munca sunt:

 • Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 2.300 lei brut si 1.386 lei net;
 • Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 2.335 lei brut si 1.404 lei net;
 • Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 2.452 lei brut si 1.469 lei net;
 • Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 2.575 lei brut si 1.537 lei net;
 • Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 2.640 lei brut si 1.574 lei net;
 • Gradatia 5 - peste 20 de ani - 2.706 lei brut si 1.609 lei net.

Nota: Incepand cu luna decembrie 2016, sporurile si alte drepturi salariale specifice activitatii se vor calcula prin raportare la salariul de baza potrivit gradatiilor corespunzatoare vechimii in munca pentru functiile de executie, conform Legii nr. 250/2016 coroborata cu Legea 284/2010, art.11, alin (3) si (5):

 • gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 3 clase succesive de salarizare suplimentare fata de nivelul minim al fiecarei functii;
 • gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 1;
 • gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 2;
 • gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 3;
 • gradatia 5 - peste 20 de ani - o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 4.

Facilitati financiare:

 • spor de incordare psihica 15%;
 • spor de 25% din salariul de baza acordat asistentului maternal, pe perioada plasamentului, pentru fiecare copil cu handicap avut in plasament;
 • pentru al II-lea copil dat in plasament, asistentii maternali profesionisti beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza, pentru fiecare copil, incepand cu al-2-lea copil dat in plasament;
 • spor de pana la 7,5% din salariul de baza pentru asigurarea continuitatii in munca acordat asistentilor maternali profesionisti;
 • alocatia lunara de plasament in cuantum de 600 lei/copil, iar daca copilul este incadrat in grad de handicap, beneficiaza de alocatie lunara de plasament majorata cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocatia de stat pentru copil: pentru copilul cu varsta pana la 2 ani - 300 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani - 150 lei/luna;
 • pentru copilul cu dizabilitati - 300 lei/luna.

Cine poate deveni asistent maternal?

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • au capacitate deplina de exercitiu;
 • prin comportamentul lor in societate, starea sanatatii si profilul lor psihologic, prezinta garantii pentru indeplinirea corecta a obligatiilor care revin unui parinte, referitoare la cresterea, ingrijirea si educarea copiilor sai;
 • au in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, educatie si odihna ale utilizatorilor sai, inclusiv cele ale copiilor care urmeaza a fi primiti in plasament sau in incredintare;
 • au urmat cursurile de formare profesionala organizate de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care efectueaza evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni;
 • parintele decazut din drepturile parintesti sau cel al carui copil a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
 • persoana care sufera de boli cronice transmisibile.

Cum poate deveni o persoana asistent maternal?

Persoanele care solicita sa devina asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacitatii lor serviciului public specializat pentru protectia copilului din judetul, respectiv sectorul municipiului Bucuresti, pe teritoriul caruia isi au domiciliul sau unui organism privat autorizat sa desfasoare activitati de protectie a copilului. Cererea va mentiona in mod obligatoriu numarul de copii pentru care solicitantul considera ca poate asigura simultan conditii optime de ingrijire, grupa de varsta si sexul acestora, disponibilitatea de a ingriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.

Care sunt actele necesare?

 • cererea; aceasta va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum si motivele pentru care doreste sa devina asistent maternal profesionist;
 • copii legalizate de pe actele de stare civila si de pe actele de studii ale solicitantului;
 • o scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste solicitantul, in care sa se mentioneze numele, prenumele si data nasterii acestora, precum si, dupa caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care apartin, care sa prezinte o evaluare completa a starii de sanatate a solicitantului si a persoanelor mentionate la punctul anterior;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuieste;
 • un document care sa ateste dreptul de folosinta al solicitantului asupra locuintei, respectiv copie legalizata de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de inchiriere, declaratie autentificata a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de inchiriere prin care acesta recunoaste solicitantului un drept de folosinta asupra locuintei, cunoscand specificul activitatii pe care solicitantul urmeaza sa o desfasoare ca asistent maternal profesionist, sau, dupa caz, copie legalizata de pe contractul de subinchiriere, incheiat in conditiile legii;
 • declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca nu se afla in una dintre situatiile care nu-i permit sa fie asistent maternal.

Evaluarea cererii

Cererea va fi evaluata de serviciul public specializat pentru protectia copilului sau de organismul privat autorizat, in termen de 90 de zile de la data inregistrarii. Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice si medicale ale capacitatii solicitantului, care vor fi determinate prin:

 • interviuri luate solicitantului si persoanelor cu care acesta locuieste de catre un asistent social si de catre un psiholog, prin care se determina profilul psihologic al solicitantului, motivatia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist si pozitia persoanelor cu care acesta locuieste fata de implicatiile desfasurarii acestei activitati;
 • vizite la domiciliul solicitantului;
 • recomandari ale vecinilor, cunoscutilor, rudelor solicitantului, precum si ale reprezentantilor autoritatii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;
 • orice investigatii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.

Pe perioada evaluarii solicitantului, serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat este obligat sa organizeze pentru acesta cursuri de formare profesionala ca asistent maternal profesionist.

Atestatul de asistent maternal profesionist

Dupa efectuarea evaluarii, solicitantul adreseaza comisiei pentru protectia copilului de la domiciliul sau o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist.

In termen de 15 zile de la inregistrarea cererii, serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat inainteaza comisiei pentru protectia copilului dosarul solicitantului, insotit de un raport de evaluare a capacitatii solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist, care va mentiona cunostintele dobandite de acesta in urma cursurilor de formare profesionala, precum si propunerea motivata a celui care a efectuat evaluarea, referitoare la eliberarea sau, dupa caz, neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist. In urma analizarii documentatiei inaintate si a audierii solicitantului, comisia pentru protectia copilului decide cu privire la acordarea atestatului.

Conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.

Pentru fiecare copil fata de care s-a luat masura plasamentului la o familie, persoana, asistent maternal, intr-un serviciu de tip rezidential al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela, in conditiile legii, se acorda o alocatie lunara de plasament, raportata la indicatorul social de referinta, in cuantum de 1,20 ISR.

Copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si mamele protejate in centre maternale au dreptul, la iesirea din sistemul de protectie speciala, la o indemnizatie care se acorda o singura data, egala cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata, stabilit potrivit legii. Indemnizatia se acorda, la iesirea din sistemul de protectie speciala, si copiilor pentru care s-a pronuntat o hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei.

Asistentul maternal care are in plasament un copil cu handicap grav sau accentuat poate opta sa devina asistent personal profesionist pentru copilul devenit tanar. Optiunea se poate exprima cu cel putin 30 de zile inainte de incetarea masurii de protectie speciala, stabilita in conditiile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca in termen de cel mult 6 luni de la exprimarea optiunii sa urmeze cursurile de calificare sau etapele procesului de evaluare si certificare a competentelor profesionale ca asistent personal profesionist, finalizate cu certificat de calificare sau, dupa caz, cu certificat de competente profesionale.

Ce cuprinde atestatul?

Atestatul va mentiona:

 • datele de identitate ale titularului;
 • durata de valabilitate a atestatului;
 • numarul maxim de copii care pot fi primiti simultan in plasament sau in incredintare, grupa de varsta si sexul acestora;
 • capacitatea titularului de a ingriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.

Care este durata de valabilitate a atestatului?

Atestatul de asistent maternal profesionist se elibereaza pentru o perioada de 3 ani.

Suspendarea, retragerea sau reinnoirea atestatului

Atestatul poate fi reinnoit, suspendat sau retras de comisia pentru protectia copilului, la propunerea temeinic motivata a serviciului public specializat pentru protectia copilului sau a organismului privat autorizat care supravegheaza activitatea asistentului maternal profesionist.

Comisia pentru protectia copilului poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist daca nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia sau daca asistentul maternal profesionist nu respecta vreuna dintre obligatiile sale.

In cazul schimbarii domiciliului asistentului maternal profesionist, atestatul eliberat va fi reinnoit de serviciul public specializat pentru protectia copilului de la noul domiciliu, cu respectarea acelorasi conditii care au stat la baza emiterii lui. In aceasta situatie, evaluarea capacitatii solicitantului nu va include cursurile de formare profesionala.

Natura juridica a contractului individual de munca la domiciliu al asistentului maternal profesionist

Contractului individual de munca la domiciliu al asistentului maternal profesionist este reglementat de Hotararea Guvernului nr. 679/2003 privind conditiile de detinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist, care, in art. 8 alin. 1, stipuleaza: "Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei copilului, incheiat cu un serviciu public specializat pentru protectia copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligatia supravegherii si sprijinirii activitatii desfasurate de asistentii maternali profesionisti".

Din caracterizarea contractului individual de munca la domiciliu al asistentului maternal profesionist, redata mai sus, precum si din definitia asistentul maternal profesionist, cuprinsa in art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 679/2003 - “persoana fizica, atestata in conditiile prezentei hotarari, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament sau in incredintare”, reiese ca, in ceea ce priveste natura sa juridica, acest contract este, indiscutabil, un contract individual de munca, numit, “cu caracter special, specific protectiei copilului”, grefat pe contractul individual de munca la domiciliu reglementat de Codul muncii - intrucat particularitatea sa consta in faptul ca munca se desfasoara la domiciliul asistentul maternal profesionist.

Care este baza desfasurarii activitatii asistentilor maternali?

Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei copilului, incheiat cu un serviciu public specializat pentru protectia copilului sau cu un organism privat autorizat care are obligatia supravegherii si sprijinirii activitatii desfasurate de asistentii maternali profesionisti. Contractul individual de munca se incheie pe perioada de valabilitate a atestatului.

Pentru fiecare copil primit in plasament sau in incredintare, asistentul maternal profesionist incheie o conventie, care constituie anexa la contractul individual de munca incheiat cu angajatorul. Conventia se incheie cu acordul scris al sotului sau, dupa caz, al sotiei asistentului maternal profesionist si se notifica comisiei pentru protectia copilului care a hotarat plasamentul sau incredintarea copilului.

Drepturile asistentului maternal profesionist

 • salariu de baza stabilit intre limita minima si limita maxima pentru asistentul social cu pregatire medie, in functie de vechimea in munca;
 • un spor de 15 % calculat la salariu de baza, pentru incordare psihica foarte ridicata si conditii de munca deosebite in care isi desfasoara activitatea;
 • decontarea cheltuielilor de transport si cazare, in cazul in care deplasarea se face in interesul copilului, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • dreptul la consiliere si la sprijin din partea specialistilor DGASPC (directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului) in vederea indeplinirii obligatiilor care le revin cu privire la copiii primiti in plasament ;
 • decontarea sumelor necesare asigurarii cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite scolare, precum si sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit;
 • alte drepturi prevazute de lege.

Care sunt obligatiile asistentului maternal?

Asistentul maternal profesionist are urmatoarele obligatii privind copiii primiti in plasament sau incredintati:

 • sa asigure cresterea, ingrijirea si educarea copiilor, in vederea asigurarii unei dezvoltari armonioase fizice, psihice, intelectuale si afective a acestora;
 • sa asigure integrarea copiilor in familia sa, aplicandu-le un tratament egal cu al celorlalti membri ai familiei;
 • sa asigure integrarea copiilor in viata sociala;
 • sa contribuie la pregatirea reintegrarii copiilor in familia lor naturala sau la integrarea acestora in familia adoptiva, dupa caz;
 • sa permita specialistilor serviciului public specializat pentru protectia copilului sau organismului privat autorizat supravegherea activitatii sale profesionale si evaluarea evolutiei copiilor;
 • sa asigure continuitatea activitatii desfasurate si in perioada efectuarii concediului legal de odihna, cu exceptia cazului in care separarea de copiii plasati sau incredintati pentru aceasta perioada este autorizata de catre angajator;
 • sa pastreze confidentialitatea informatiilor pe care le primeste cu privire la copii;
 • sa informeze de indata serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care le supravegheaza activitatea cu privire la orice schimbare survenita in situatia lor personala, familiala sau sociala care ar putea sa influenteze activitatea lor profesionala;
 • sa participe la cursurile de perfectionare organizate de angajatori;
 • sa prezinte, impreuna cu persoanele cu care locuieste, anual comisiei pentru protectia copilului un certificat medical din care sa rezulte ca starea sanatatii lor permite continuarea desfasurarii activitatii.

Cine monitorizeaza activitatea asistentilor maternali?

Serviciul public specializat pentru protectia copilului sau organismul privat autorizat care supravegheaza activitatea asistentilor maternali profesionisti este obligat sa prezinte comisiei pentru protectia copilului rapoarte trimestriale referitoare la evolutia copiilor incredintati sau dati in plasament asistentilor maternali profesionisti.

In exercitarea atributiilor de supraveghere si sprijin al activitatii asistentilor maternali profesionisti ce revin serviciului public specializat pentru protectia copilului sau organismului privat autorizat, acestia sunt obligati sa efectueze vizite si intalniri periodice, precum si o evaluare anuala a activitatii desfasurate de fiecare asistent maternal profesionist.

Reprezentantii comisiei pentru protectia copilului au drept de control asupra activitatii asistentilor maternali profesionisti.

Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016

COMMENTS 

Postat la
%b %07, %2017
Postat de
Brasoveanu Geanina
Pot fi asistent maternal?
Buna ziua! Am 35 ani, casnică, soțul este sudor off-shore, avem o casa de 200 m pătrați și teren de 271 m, Valu lui Traian. Avem o fetiță de 4 ani și 7 luni.Anul trecut in nov am pierdut o sarcină la 5 luni și am fost diagnosticata cu trombofilie. Mi s-a recomandat să nu mai fac copii. Vreau ca fetiță mea să nu crească singură( fără un frate sau soră, noi, părinții având fiecare încă 3 frați) si am dori să infiem un copil sănătos 0-3 ani. Credeți că avem vreo șansă dacă apelăm la asistent maternal înainte de înfiat? Mulțumesc frumos! Aștept un răspuns!
Postat la
%b %07, %2017
Postat de
Matei Mioara
Asistent maternal
Buna ziua. Suntem o familie din Bucuresti, sotul lucreaza ca sofer distributie, am un copil de 14 ani iar eu doresc sa devin asistent maternal.
Am 45 de ani, detinem un apart cu 4 camere plus o casa la tara la 25 km de Bucuresti.
Va rog respectuos sa imi puteti raspunde daca pot merge sa depun actele pt a deveni asistent maternal.
Va multumesc anticipat o zi placuta in continuare.
Postat la
%b %23, %2018
Postat de
Oana Stamate
Asistent Maternal
Buna ziua . Am 40 de ani si locuiesc cu sotul si fiica in varsta de 14 ani intr-un apartament de 2 camere. Ne-am dorit al doi- lea copil dar nu intotdeauna se intampla ce ne dorim noi. Sunt multi copii in centre care au nevoie de iubire si noi o putem oferi. Vreau sa devin asistent maternal dar am auzit ca se asteapta 2-3 ani pana iti dau un copil. Asa este ?
Postat la
%b %05, %2018
Postat de
georgeta moraru
informatii
Buna ziua! As dori o informatie,daca se poate: in conditiile in care un cadru didactic- tanar pensionar - doreste sa devina asistent maternal, mai este nevoie de cursurile acelea pentru asistenti ? Pentru ca , dupa o vechime importanta in domeniul educatiei copiilor si dupa atatea perfectionari si psihologie aplicata efectiv, ar trebui sa nu mai fie obligatorie parcurgerea acestui curs..

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .