Asistentul social - Valori si principii etice

Ce este asistentul socialPot fi Asistenti Sociali persoanele care indeplinesc Statutul Profesiei de Asistent social:

Descrierea Ocupatiei si Continutul Muncii a Profesiei de Asistent Social!

Se ocupa in principal cu recuperarea si (re)integrarea psiho-sociala si profesionala a persoanelor cu probleme speciale: deficiente psihice si/sau fizice, comportament antisocial (delicventa), probleme sociale diverse. Desfasoara o activitate complexa si variata: analizeaza influenta factorilor sociali asupra starii de sanatate mentala si a comportamentului uman, acorda consultatii privind drepturile si obligatiile asistatilor, colaboreaza cu institutii sau organizatii care au obiective similare, participa la elaborarea metodelor si tehnicilor de lucru, propun masuri de ajutorare sau recuperare. Munca unui lucrator social este aceea de a ajuta oamenii in rezolvarea problemelor legate de situatia lor sociala sau de viata personala. Exercitarea profesiei de asistent social este avizata de Colegiul Asistentilor Sociali din Romania si autorizata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Asistentul social indeplineste o misiune sociala care are la baza valorile si principiile fundamentale ale profesiei: justitia sociala, demnitatea si unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidentialitatea, importanta relatiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competenta si in beneficiul clientilor. Exercitarea libera a profesiei si independenta profesionala confera asistentului social dreptul de a actiona si a lua decizii in beneficiul clientilor sai si deplina raspundere a acestora.

Treptele de competenta profesionala ale profesiei de asistent social sunt urmatoarele:

 1. asistent social debutant;
 2. asistent social practicant;
 3. asistent social specialist;
 4. asistent social principal.

Persoanele care solicita obtinerea unei trepte de competenta profesionala superioara trebuie sa faca dovada achitarii tuturor cotizatiilor de membru catre Colegiul National al Asistentilor Sociali si dovada ca si-au ridicat avizul de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competenta profesionala detinuta la momentul respectiv.

Salarizarea asistentului social

OUG 19/2024, in vigoare din 11 martie, prevede majorari salariale pentru personalul din sanatate, asistenta sociala si alte sectoare de activitate bugetara.
Majorarea se acorda in doua transe egale, incepand cu data de 1 martie 2024, respectiv 1 iunie 2024.

 
Nr Denumire functie Salariu de baza lei martie 2024 Salariu de baza lei iunie 2024
1 Asistent social debutant 4444 4740
2 Asistent social practicant 4695 5008
3 Asistent social specialist 4792 5111
4 Asistent social principal 5131 5473
 

In anul 2024, asistentul social beneficiaza si de:

 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347 lei brut/luna (OUG nr. 168/2022 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1).
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei net -"Institutiile si autoritatile publice (...) anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2026, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" (OUG nr. 131/2021 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5).

Nota: Ca tratament fiscal, indemnizatia de hrana reprezinta venit din salarii si se impoziteaza prin cumulare cu veniturile salariale realizate in luna in care se acorda angajatului de catre angajator in conformitate cu prevederile art 78 alin (1) din Legea 227/2015. Indemnizatia de hrana nu poate fi considerata spor in sensul OUG 6/2007 si al Legii nr. 153/2017 si nu este inclusa in baza de calcul a indemnizatiei aferenta concediului de odihna.

Sporurile pentru bugetari

Incepand cu data de 01.01.2024 cuantumul sporurilor se mentine cel mult la nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii conf art. I alin. (5) din O.U.G. nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

Sporul pentru conditii de munca se acorda in baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice coroborat cu H.G.R nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare "Sanatate si asistenta sociala" - Anexa 9 si este aplicat prin Dispozitia Primarului pentru aprobarea locurilor de munca, categoriilor de personal, marimii concrete si conditiilor de acordare a sporului pentru conditii deosebit de periculoase/ periculoase sau vatamatoare/ conditii deosebite (stres sau risc) la nivelul D.G.A.S.P.C., cu modificarile si completarile ulterioare;

Sporul pentru persoana cu handicap de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare este acordat in baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice coroborat cu H.G.R. nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza /solda de functie /salariul de functie /indemnizatia de incadrare.

In situatia in care salariul de baza pentru personalul nou-incadrat este stabilit potrivit art. 39 alin.(2) din Legea-cadru nr. 153/2017 prin utilizarea coeficientilor de ierarhizare si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, cuantumul sporurilor este determinat prin aplicarea procentelor prevazute de Legea-cadru asupra salariului de baza.

Sporurile personalului din unitatile de asistenta sociala

Profesia de asistent social poate fi exercitata de catre persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 • este cetatea roman, cu domiciliul in Romania;
 • este licentiat sau absolvent al unei institutii de invatamant de specialitate, acreditata de stat in conditiile legii;
 • detine avizul Colegiului Asistentilor Sociali din Romania pentru exercitarea libera a profesiei de asistent social;
 • nu se gaseste in vreunul din cazurile de incompatibilitate sau nedemnitate prevazute de prezentul statut.

Cum se obtine avizul de exercitare a profesiei?

Asistentul social isi poate desfasura activitatea numai dupa aprobarea cererii de inscriere ca membru in Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania. Aprobarea cererii duce in mod automat la inregistrarea in Registrul national al asistentilor sociali din Romania si la eliberarea avizului de exercitare a profesiei.

Care sunt actele necesare?

Documentele necesare aprobarii cererii sunt:

 • diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de lunga durata, 4 ani, acreditata conform legii; diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de scurta durata, 3 ani, acreditata conform legii; diploma de asistent social echivalata conform legii sau diploma de asistent social eliberata sau recunoscuta in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in unul dintre statele apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana;
 • documente medicale;
 • certificat de cazier judiciar;
 • declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatii de incompatibilitate cu statutul de asistent social.

Care sunt formele in care asistentul social isi poate desfasura activitatea?

Asistentul social isi poate desfasura activitatea in regim salarial sau independent, cu drept de libera practica in sectrorul public sau in sectorul privat.

Cum se obtine atestatul de libera practica?

Pentru obtinerea atestatului de libera practica, asistentul social trebuie:

 • sa faca dovada ca a practicat asistenta sociala o perioada de cel putin 5 ani pana in momentul depunerii cererii;
 • sa nu fi fost gasit vinovat de Colegiu in cazul unor anchete privind practica de asistenta sociala;
 • sa depuna la Colegiu: cererea insotita de curriculum vitae, o scrisoare de motivatie si recomandari din partea a 3 asistenti sociali.

Exercitarea profesiei de asistent social este incompatibila cu:

 • persoana care nu are capacitate deplina de exercitiu;
 • promovarea sau apartenenta la o grupare scoasa in afara legii;
 • folosirea cu buna stiinta a cunostintelor profesionale in defavoarea clientului;
 • desfasurarea de activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de asistent social sau bunelor moravuri.

Este nedemn de a exercita profesia de asistent social:

 • asistentul social care a fost condamnat definitiv si irevocabil, chiar daca a fost reabilitat, pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social;
 • asistentul social caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, indiferent de durata, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.

Care sunt drepturile asistentilor sociali?

Asistentul social are dreptul:

 • sa contribuie la dezvoltarea profesiei cu scopul de a raspunde in mod adecvat nevoilor sociale;
 • sa-si apere profesia;
 • sa asigure cresterea increderii societatii in asistenta sociala;
 • sa fie deschis noilor domenii de interventie;
 • la libera practica, potrivit legii;
 • la apararea si reprezentarea intereselor profesionale de catre Colegiu;
 • la accesul informatiilor privind exercitarea profesiei;
 • la pregatirea continua in domeniul asistentei sociale.

Care sunt obligatiile asistentilor sociali?

Asistentul social este obligat sa pastreze confidentialitatea in legatura cu situatiile, documentele si informatiile pe care le detine in scop profesional, cu respectarea legislatiei in vigoare si a metodologiilor adoptate de catre Colegiu.

Cand inceteaza calitatea de membru al Colegiului asistentilor sociali?

Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:

 • la cerere;
 • prin deces;
 • a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni in imprejurari legate de exercitarea profesiei de asistent social si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • are stabilita pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
 • in situatiile de incompatibilitate intervenite ulterior obtinerii calitatii de membru si nesolutionate in termen de 3 luni de la o instiintare de avertisment a Colegiului.

Regulamentele-cadru de organizare ale serviciilor publice de asistenta sociala

In Monitorul Oficial 920/2017 a vazut lumina tiparului HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal.

Recentul act normativ prevede posibilitatea furnizarii in comun a serviciului public de asistența sociala, de catre mai multe unitati administrativ-teritoriale, prin asociatiile de dezvoltare intercomunitara infiintate in acord cu prevederile legii administratiei publice locale (215/2001).

Aprobarea, de catre consiliul județean sau de catre consiliul local al sectorului municipiului București, a structurii organizatorice și a numarului de posturi corespunzatoare direcției generale de asistența sociala se efectueaza dupa obținerea avizului consultativ al Ministerului Muncii.

Finantarea serviciilor sociale si beneficiilor de asistenta sociala se asigura din bugetul local al judetului sau din bugetul local al sectorului municipiului Bucuresti, din bugetul de stat, din donatii, sponsorizari etc.

Responsabili și manageri de caz

Pentru aparatul propriu al serviciilor publice de asistenta sociala infiintate la nivelul municipiilor, oraselor, comunelor, structura orientativa de personal e compusa din cel putin o persoana responsabila de domeniul beneficiilor de asistenta sociala și doua persoane responsabile de domeniul serviciilor sociale, dintre care care cel putin un asistent social.

La aceasta structura de personal se va adauga un responsabil de caz la 50 de cazuri pentru copiii pentru care se afla in implementare un plan de servicii și un manager de caz la 100 de asistenti personali. Se va adauga un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilitati aflate in familie, cu planul individual de servicii in implementare, precum si cu masurile luate in legatura cu persoana adulta cu handicap, un manager de caz la 50 de persoane vârstnice pentru care e in aplicare un plan individualizat de asistenta si ingrijire, dar si un responsabil de caz la 300 de persoane care au dreptul la beneficii de asistenta sociala acordate pe baza testarii veniturilor.

Valori si Principii Etice

Acest set de principii etice reprezinta totalitatea exigentelor de conduita morala corespunzatoare activitatii asistentului social.

Principiile au la baza valorile fundamentale ale asistentei sociale: furnizarea de servicii in beneficiul clientilor, justitia sociala, respectarea demnitatii si unicitatii individului, a confidetialitatii si integritatii persoanei, autodeterminarii si competentei profesionale. Fiecare asistent social isi va insusi aceste valori si principii, ele urmand sa se regaseasca in comportamentul sau, astfel incat sa nu aduca prin actiunile sale prejudicii imaginii profesiei.

 • Furnizarea de servicii in beneficiul clientilor

Principiul etic: Scopul principal al activitatii asistentului social este acela de a asista persoanele aflate in dificultate implicandu-se in identificarea, intelegerea, evaluarea corecta si solutionarea problemelor sociale.

In toate demersurile sale, asistentul social actioneaza cu prioritate in interesul clientului. In situatia In care interesul clientului reprezinta o amenintare pentru comunitate/membrii comunitatii, asistentul social are responsabilitatea de a indruma clientul si de a media in scopul armonizarii intereselor partilor implicate.

 • Justitia sociala

Principiul etic: Asistentii sociali promoveaza principiile justitiei sociale. Asistentii sociali se asigura de egalitatea sanselor privind accesul clientilor la informatii, servicii, resurse si participarea acestora la procesul de luare a deciziilor. Ei contesta si combat diferitele forme ale injustitiei sociale precum: saracia, somajul, discriminarea, excluderea si alte asemenea forme.

 • Demnitatea si unicitatea persoanei

Principiul etic: Asistentii sociali respecta si promoveaza demnitatea individului, unicitatea si valoarea fiecarei persoane. Asistentul social nu trebuie sa practice, sa tolereze, sa faciliteze sau sa colaboreze la nici o forma de discriminare bazata pe rasa, etnie, sex si orientare sexuala, varsta, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienta fizica sau psihica, situatie materiala si/sau orice alta preferinta, caracteristica, conditie sau statut.

 • Autodeterminarea

Principiul etic: Asistentul social respecta si promoveaza dreptul clientilor la autodeterminare. Asistentul social asista clientii in eforturile lor de a-si identifica si clarifica scopurile, in vederea alegerii celei mai bune optiuni. Asistentii sociali pot limita drepturile clientilor la autodeterminare atunci cand, in judecata profesionala a asistentului social, actunile prezente si/sau viitoare ale clientilor prezinta un risc pentru ei insisi si/sau pentru ceilalti.

 • Relatiile interumane

Principiul etic: Asistentii sociali recunosc importanta fundamentala a relatiilor interumane si le promoveaza in practica profesionala. Asistentii sociali incurajeaza si intaresc relatiile dintre persoane cu scopul de a promova, reface, mentine si/sau imbunatati calitatea vietii persoanelor, famililor, grupurilor, organizatiilor si comunitatilor.

 • Integritatea

Principiul etic: Asistentii sociali actioneaza cu onestitate si responsabilitate in concordanta cu misiunea profesiei si standardele profesionale.

 • Competenta

Principiul etic: Asistentii sociali trebuie sa isi desfasoare activitatea numai in aria de competenta profesionala determinata de licenta, expertiza si exprienta profesionala. Asistentii sociali au obligatia de a-si imbunatati permanent cunostintele si deprinderile profesionale si de a le aplica in practica. Asistentii sociali contribuie la imbunatatirea si dezvoltarea bazei de cunostinte a profesiei.

Rolurile Asistentului Social!

1. Broker - stabileste legatura dintre individ/grup care au nevoie de ajutor si serviciile comunitare.

2. Enabler - ajuta individul/grupul sa-si determine nevoile/clarifice/indentifice problemele si sa-si stabileasca o strategie de lucru.

3. Initiator - ofera atentie problemei aparute sau problemei potentiale

4. Mediator - rolul implica interventia asistentului social in dispute dintre parti, pentru a le ajuta sa ajunga la un consens.

5. Negociator - aduna impreuna acele persoane care sunt in conflict si incearca sa le ajute sa ajunga la un compromis. Uneori, la fel ca si mediatorul, negociatorul gaseste o solutie de mijloc ce asigura contrapartilor existenta in comun.

6. Educator - rolul de educator implica oferirea de informatii clientului. Pentru a fi un educator bun, asistentul social trebuie sa detina cunostintele necesare. De exemplu: sa-l familiarizeze pe client cu obligatiunile parintilor, sa fie competent in educatia sexuala, in cautarea locurilor de munca pentru tineri.

7. Coordonator - implica conjugarea a mai multor componente intr-o maniera organizata. De exemplu, in cazul unei familii cu multiple probleme, care necesita atat servicii de sanatate, cat si servicii de educatie, asistentul social joaca rolul de "case manager" pentru coordonarea acestor servicii; face legatura intre sistemele si subsistemele in care este implicat clientul.

8. Consultant (consilier pentru persoane) - este un rol activ ce are ca finalitate rezolvarea problemelor acestuia si/sau obtinerea unor schimbari in capacitatea individului de a-si rezolva problemele.

9. Cercetator - in anumite momente, fiecare asistent social e un cercetator. Investigatiile in asistenta sociala includ analiza literaturii de specialitate, evaluarea rezultatelor si studierea nevoilor comunitare.

10. Facilitator de Grup - un lider pentru grupurile experimentale.

11. Orator/Vorbitor Public - trebuie sa vorbeasca in public pentru a informa diferite grupuri sociale despre serviciile sociale.

12. Avocat - Este un rol activ si direct, in care asistentul social se lupta, pledeaza pentru drepturile, nevoile unui client sau ale unui grup. Intr-un astfel de rol, asistentul social promoveaza lidership pentru colectarea de informatii, argumenteaza nevoile si drepturile clientului. Obiectivul este sa modifice sau sa provoace schimbari ale politicilor sociale in concordanta cu nevoile sociale.

13. Planificator/director de program -rol ce presupune activitati specifice de scriere de proiecte si de evaluare a lor in vederea dezvoltarii si sustinerii resurselor, serviciilor si programelor sociale.

14. Expert consultant - asigura asistenta in cazul unor cercetari precum si a altor specialisti sau servicii in efortul de intelegere si rezolvare a problemelor sociale.

15. Manager/administrator - rol ce presupune scrierea de proiecte si evaluarea lor in vederea sustinerii resurselor, serviciilor si programelor sociale.

16. Supervizor de stagiu - supervizeaza personalul sau studentii care i-au fost distribuiti spre indrumare.

17. Membru al unei echipe de profesionisti - desfasoara activitati in cadrul unei echipe, prestatori de servicii sociale dintr-o institutie sau agentie. Echipa poate fi una interdisciplinara, deci asistentul social va colabora cu ceilalti specialisti ai serviciului asistenti sociali, medici, psihologi, avocati etc.

18. Arbitru - examineaza si evalueaza faptele si ia decizii in unele situatii conflictuale.

19. Colectare de fonduri - popularizeaza serviciile sociale pentru a aduna fonduri in vederea dezvoltarii si implementarii de programe sau servicii.

20. Relatii cu publicul - planifica si desfasoara activitati de relatii cu publicul in numele agentiei, institutiei, profesiei.

COMMENTS 

Postat la
%b %19, %2023
Postat de
DANIEL N
Raspuns
Buna,

Nu ai calificare pentru a deveni asistent social.

In articol scrie clar ce si cum...

Conform Legii 466/2004 privind statutul asistentului social, ?????? ?? ???????? ?????? ????? ?? ???̧???? ???? ?? ????? ?????????? ???? ?? ???̧???? ??????? ?? ???????̆ ?? ???????????? ?̂? ?????????̆ ???????̆, ?? ????????, ?????̆?̦?????? ?????????̧?? ???????? ?̂? ??????̧?? ?? ?????????? ?????? ???̧?????? ???????? ?? ?????????? ? ????????? ?? ???????? ?????? ??? ???? ??? ????????? ?? ??????̆ ????????̆, documente ce se eliberează de către CNASR ca urmare a înregistrării în Registrul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.
Postat la
%b %19, %2023
Postat de
Mona si Dan
Asistenta Sociala
Doamna Cernica,
Precizam de la bun inceput ca noi suntem membrii ai acestui ; Forum Prostemcell. Suntem oameni simpli ca si dumneavoastra, dar ne ajutam cu drag prin comunicare si dialog intre noi.
Ne temem ca Asistenta sociala presupune o anume specializare. Dumneavoastra nu aveti aceasta calificare. Insa dumneavoastra aveti libertatea de a solicita orice.
Pentru a va lamurii si sa va formati propia opinie va recomandam sa cititi aceasta pagina ;
https://www.prostemcell.ro/articole-prestatii-sociale/ce-este-asistentul-social.html

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează