Rambursarea cheltuielilor medicale in U.E.Statul roman deconteaza tratamentul romanilor in strainatate in functie de mai multe criterii. Astfel, prin CNAS orice cetatean roman asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania poate beneficia de servicii de asistenta medicala in Uniunea Europeana (UE) pe baza cardului european de asigurari sociale de sanatate care este valabil sase luni.

Ce poti deconta cu el?

Veti beneficia de asistenta medicala de urgenta pe baza acestuia. In acelasi timp, Ministerul Sanatatii are un program special pentru interventiile extrem de grave pentru care nu exista tratament in Romania.

 • Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii - actualizata 2023;
 • Ordinul nr. 371/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009
 • Ordin nr. 729 din 17/07/2009, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 05/08/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte;

Tratamente care nu pot fi efectuate in tara

Pentru a beneficia de formularul E112 care iti asigura tratament gratuit in spatiul european ai grija ca serviciile pe care le ceri sa se afle in pachetul de care beneficiezi in calitate de asigurat al sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania.

Ce servicii sunt decontate?

 • serviciile medicale de urgenta;
 • serviciile medicale acordate persoanei bolnave pana la diagnosticarea afectiunii: anamneza, examen clinic, examene de investigatii paraclinice
 • tratamentul medical, chirurgical si unele proceduri de recuperare;
 • prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indicatiile privind regimul de viata si munca, precum si igieno-dietetic.

UPDATE: Procedura de rambursare din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) a contravalorii serviciilor medicale care au devenit necesare pe perioada sederii temporare a asiguratilor din Romania in alte state membre UE/SEE/Elvetia se simplifica, in sensul ca documentele medicale pe baza carora se solicita rambursarea nu vor mai trebui traduse de solicitant in limba romana (Ordin nr. 413/2018).

Ca prima noutate, asiguratii nu mai sunt obligati sa-si procure singuri traducerile pentru documentatia pe care trebuie sa o depuna pentru rambursare. Potrivit hotararii recent publicate, de aceste traduceri se va ocupa casa de asigurari de sanatate. Persoanele interesate nu mai trebuie sa plateasca, asadar, pentru serviciile de traducere autorizate ale unui traducator pentru ca procedura de rambursare sa poata demara conform legii.

Procedura prin care se solicita de catre asigurati rambursarea cheltuielilor cu asistenta medicala facute in UE a fost mult simplificata, potrivit HG nr. 853/2016 pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 304/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 941 din 23 noiembrie 2016. Noile norme sunt in vigoare de la data publicarii.

Noile norme mai prevad si faptul ca, pentru cei care au fost spitalizati mai mult de 24 de ore pentru tratamentele prevazute de HG nr. 304/2014, nu mai este necesara depunerea biletului de internare eliberat de un cadru medical din Romania. In mod similar, pentru medicamentele primite in sistem ambulatoriu, nu mai este necesara depunerea prescriptiei medicale.

Concret, pentru a obtine efectiv banii, asiguratul, un membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica) sau o persoana imputernicita de acesta depune o solicitare scrisa la casa de asigurari, insotita de documentele justificative (indiferent de limba in care sunt redactate) si care constau, potrivit HG nr. 304/2014, in urmatoarele:

 • orice document medical (in copie), "din care rezulta ca asiguratul a beneficiat de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, datat si asumat de catre cadrul medical care l-a acordat";
 • documente de plata "din care sa rezulte ca serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale au fost achitate integral de asigurat, de un membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica) sau de catre o persoana imputernicita de acesta, nivelul tarifelor/preturilor distinct pentru fiecare serviciu medical, medicament, dispozitiv medical, inclusiv data achitarii acestora".

In plus, legea solicita indeplinirea urmatoarelor conditii pentru ca solicitantul sa poata cere rambursarea:

 • asistenta medicala pe care a primit-o sa se regaseasca printre prestatiile la care are dreptul conform legislatiei asigurarilor sociale de sanatate din Romania si care sunt decontate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, cu anumite exceptii (spre exemplu, sunt exceptate tratamentele bolnavilor care necesita izolare sau internare obligatorie);
 • serviciile, dispozitivele sau medicamentele sa fi fost acordate intr-un alt stat al UE, ca urmare a unei evaluari medicale efectuate de catre un cadru medical din Romania, finalizata prin emiterea unui bilet de internare, respectiv a unei prescriptii medicale.

Mai putine documente pentru obtinerea autorizarii prealabile

Pentru anumite tipuri de asistenta medicala, este necesar, intai de toate, ca cel care va beneficia de acestea sa faca o solicitare la casa de asigurari unde este luat in evidenta, pentru autorizarea prealabila a rambursarii cheltuielilor. Astfel, potrivit noilor norme, asiguratul va avea de depus mai putine documente pentru obtinerea autorizarii, respectiv o cerere, insotita de copia actului de identitate sau a certificatului de nastere si de documentele prevazute de lege pentru tipul de asistenta medicala pe care o primeste in statul strain:

 • pentru PET-CT in regim ambulatoriu (insemnand investigatiile medicale pentru depistarea si constatarea stadiului cancerului): biletul de trimitere insotit de decizia de aprobare emisa de comisia de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS);
 • pentru serviciile medicale spitalicesti acordate in regim de spitalizare mai mare de 24 de ore pentru anumite tipuri de implant, pentru bypass coronarian, endoprotezare articulara tumorala si nasteri: raportul medical intocmit de un medic dintr-un spital clinic sau, dupa caz, judetean aflat in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate din Romania;
 • pentru medicamentele in tratamentul ambulatoriu pentru care este necesara aprobarea comisiilor de experti de la nivelul CNAS: prescriptia medicala (componenta prescriere a prescriptiei medicale electronice, in copie, insotita de documentul de aprobare al comisiilor de experti de la nivelul CNAS).

Asadar, comparativ cu vechile norme, nu vor mai trebui depuse nici confirmarile scrise din strainatate si nici documentul eliberat de punctul national de contact pentru asistenta medicala din statul in care se acorda respectivele servicii. Cererile depuse in aceste conditii vor fi verificate de catre casa de sanatate, aspectul cel mai important fiind calitatea de asigurat in sistemul de sanatate roman a celui care solicita rambursarea. Practic, daca cel care primeste in strainatate respectivele servicii medicale nu este asigurat potrivit legii romane, atunci cererea sa de autorizare a rambursarii va fi respinsa.

Potrivit normelor, autorizatia trebuie eliberata in termen de cinci zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Este important de precizat, de asemenea, faptul ca autorizatia are un termen maxim de valabilitate: pentru PET-CT si medicamente, este chiar termenul din decizia de aprobare a comisiei de experti, iar pentru celelalte tipuri de asistenta medicala este de 30 de zile.

Rambursarea contravalorii cheltuielilor se efectueaza de catre casa de asigurari de sanatate care a intocmit solicitarea de acordare de prevedere bugetara, in lei, in termen de maximum 60 de zile de la data alocarii de prevedere bugetara de catre CNAS.

Romanii care vor sa fie tratati in strainatate scapa de povara actelor

Curtea de Justitie a UE a decis: Statul e obligat sa ramburseze cheltuielile medicale efectuate in strainatate, daca, in Romania, asiguratul nu poate fi tratat corespunzator
Rambursarea cheltuielilor medicale efectuate in strainatate nu poate fi refuzata atunci cand o lipsa a materialelor medicale de prima necesitate impiedica asiguratul sa beneficieze de tratament spitalicesc in timp util in tara sa, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene intr-o cauza care vizeaza chiar un caz din Romania, se arata intr-un comunicat de presa remis de institutie.
Hotararea Curtii vine in cauza C-268/13, Elena Petru/Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Sibiu si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Ce se intampla daca nu avem un astfel de card sau daca nu exista aprobarea prealabila a casei de asigurari pentru un astfel de serviciu medical?

In conditiile in care unui asigurat roman aflat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene i se acorda asistenta medicala, fara ca acesta sa prezinte unitatii sanitare cardul european de asigurari sociale de sanatate, asiguratul roman suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate.

Pentru a-si recupera cheltuielile efectuate, la momentul intoarcerii in tara, persoana asigurata trebuie sa formuleze o cerere catre casa de asigurari de sanatate la care este asigurata, insotita de documentele justificative ale cheltuielilor efectuate si solicitate. Pe baza unei astfel de cereri asiguratului i se pot rambursa costurile serviciilor medicale, in conformitate cu procedura instituita pentru utilizarea formularului E126.

Aceasta procedura este prevazuta in Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si in Regulamentul (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71.

Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale suportate de asigurat se efectueaza de catre casa de asigurari de sanatate unde este luata in evidenta persoana asigurata, dar numai la cererea acesteia si nu din oficiu.

Rambursarea se realizeaza catre asigurat, in lei, la cursul BNR de la data efectuarii platii serviciului medical de catre asigurat, suma rambursata reprezentand contravaloarea serviciilor medicale acordate si platite de acesta, la un anumit nivel, stabilit dupa cum urmeaza:

 • a) pentru serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu, medicamentele in tratamentul ambulatoriu, precum si dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu: tarife exprimate prin valoarea definitiva a punctului, stabilita in trimestrul anterior datei la care s-a platit serviciul, tarife maximale, tarife, procent din tarife, preturi de referinta, procent din preturile de referinta, preturi de decontare, prevazute de actele normative in vigoare care reglementeaza sistemul de asigurari sociale de sanatate in vigoare la data efectuarii platii serviciului de catre asigurat;
 • b) pentru spitalizarea continua: ICM x TCP, unde ICM este cel mai mare indice de case - max. aferent spitalelor din Romania si prevazut in actele normative care reglementeaza sistemul de asigurari sociale de sanatate in vigoare la data efectuarii platii serviciului de catre asigurat, iar TCP este tariful pe caz ponderat al aceluiasi spital, aferent aceluiasi an;
 • c) pentru spitalizarea de o zi: o treime din suma rezultata in urma aplicarii procedurii prevazute la punctul b). Trebuie sa aveti insa in vedere urmatorul aspect : rambursarea poate avea loc numai in situatia in care serviciul medical acordat intr-un stat membru al Uniunii Europene si achitat de catre asigurat face parte din pachetul de servicii de baza din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

NOTA: Tratamentele sunt decontate la valoarea serviciilor medicale din tara. Valoarea maxima decontata de statul roman pentru o spitalizare este de 3600 de lei.

Directiva Parlamentului European se va aplica in 2013 si nu include transplantul de organe, operatiile de infrumusetare si baile termale.

CONCEDIUL MEDICAL PENTRU PARINTELE COPILULUI TRATAT IN ALT STAT U.E. SE OBTINE DUPA INTOARCEREA IN TARA

Parintele sau tutorele care insoteste copilul bolnav aflat la tratament pe teritoriul unui stat membru in UE/SEE ori in Elvetia poate obtine concediu medical si indemnizatia aferenta la revenirea in tara.

Asiguratii, in calitate de insotitori ai pacientilor care primesc servicii medicale pe teritoriul unui stat membru in UE/SEE ori in Elvetia, au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.

Reglementarile mentionate, dezvoltate in Ordinul MS/CNAS nr. 60/32/2006, de aprobare a Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005, au tinut cont tocmai de faptul ca un parinte sau tutore care-si insoteste copilul bolnav la tratament in strainatate nu se poate prezenta la medicul curant, pentru obtinerea concediului medical, cat timp se afla in alta tara.

Documente necesare

I. Rambursarea la valoarea serviciilor medicale din tara a cheltuielilor efectuate pentru tratament intr-un stat membru UE sau Elvetia.

 • 1. Cerere Tip;
 • 2. Act identitate-copie;
 • 3. Facturi, chitante - in original din care sa rezulte serviciile medicale primite si achitate;
 • 4. Inscrisuri medicale din care sa rezulte diagnosticul - originale;
 • 5. Dovada calitatii de asigurat;
 • 6. Contul bancar (pentru rambursarea sumei). Se va specifica in cerere daca se opteaza pentru alta modalitate de rambursare (plata la caserie sau mandat postal).

NOTA: Conform normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, art.8, alineatul (7), rambursarea se realizeaza in termen de maximum 90 de zile de la data inregistrarii la casa de asigurari de sanatata a cererii asiguratului, insotita de actele doveditoare.

II. Rambursarea cheltuielilor efectuate pentru ingrijiri necesare pe perioada sederii temporare intr-un stat membru UE sau Elvetia, in cazul in care nu a fost prezentat CEASS (CIP) sau nu a fost luat in considerare.

 • 1. Cerere Tip;
 • 2. Act identitate-copie;
 • 3. Facturi, chitante - in original din care sa rezulte serviciile medicale primite si achitate;
 • 4. Inscrisuri medicale din care sa rezulte diagnosticul - originale;
 • 5. Dovada calitatii de asigurat;
 • 6. Contul bancar (pentru rambursarea sumei). Se va specifica in cerere daca se opteaza pentru alta modalitate de rambursare (plata la caserie sau mandat postal).

NOTA: Conform normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, art.7, alineatul (7), rambursarea se realizeaza in termen de maximum 90 de zile de la finalizarea procedurii instituite pentru utilizarea formularului E126.

(*) Incepand cu data de 01.06.2009, Regulamentele C.E.E. se aplica si in relatia dintre Romania si Elvetia.

Cat costa o asigurare medicala in afara tarii?

Daca dispui de lichiditati, atunci poti sa-ti faci o asigurare medicala in afara tarii. Iar clinicile din strainatate ofera diverse servicii pentru pacientii internationali, de la tratament dentar la transplant de organe.

De exemplu asiguratorul Bupa din Marea Britanie are abonamente pentru pacientii internationali.

Poti sa-ti rezervi consultatia prin e-mail sau prin telefon.

In ceea ce priveste costul unui astfel de serviciu, asiguratorul ofera mai multe tipuri de abonament. De exemplu, abonamentul Worldwide Medical Insurance acopera tratamente in valoare maxima de 31.250 de euro, dar nu acopera costurile unui eventual transplant.

Daca aveti nevoie de un eventual transplant sau tratament pentru cancer, atunci te mai costa inca 62.500 de euro.

De asemenea daca platiti tratamentul la una din cele 7.500 de clinici cu care Bupa are un acord incheiat, veti primi banii inapoi in circa zece zile.

UTILE

COMMENTS 

Postat la
%b %07, %2014
Postat de
corina
operatie miopie
Buna ziua
As dori sa stiu daca statul roman deconteaza operatia de miopie (procedura PRK) realizata la Szeged sau este considerata operatie estetica care nu se deconteaza.
Va multumesc
Postat la
%b %21, %2015
Postat de
daniel
INFO
Proiect modificare Ordin nr. 729/2009 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009
https://goo.gl/zlpkHs
Postat la
%b %15, %2015
Postat de
Simona
Asigurarea de calatorie nu este acceptata in toate spitalele
Asigurarea de sanatate de calatorie nu este acceptata in toate spitalele. Mi s-a intamplat acum o saptamina, dusade urgent ala un spital public din germania, polita mea a fost refuzata. Am platit din buzunarele proprii 1150, plus alti 590 ce mai trebuie sa platesc.
Cardul european nu-l pot avea deoarece am doar un an decotizatii la CASS in Romania, doarece m-am mutat din Italia in Romania anul trecut. Precizez ca am platit peste 5000 de euro (!!!), deoarece am un venit foarte mare ca si PFA, anul trecut la CASS in Romania, si tot degeaba!!! Probabil le-am platit salariile unor functionari inutili sau unor doctori ce-si fac propriile afaceri prin spitale pe banii asiguratilor.
Anul acesta o sa sistez plata contributiilor la CASS, astept sa dau in judecata sistemul idiot si discriminatoriu !
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
BogdanB
Acccident SUA
Cel mai bun prieten de-al meu a ajuns intr-o situatie dificila. Tatal acestuia si-a vizitat rudele in Michigan unde s-a urcat intr-un copac sa lucreze ceva si a cazut de la mare inaltime, fiind transportat de urgenta la spital unde s-a incercat cateva zile stabilizarea. Cand aceasta s-a intamplat, a fost supus mai multor operatii. Costurile sunt de ordinul zecilor de mii de dolari, iar acesta nu si-a facut nici asigurare de turist la plecare si nu este asigurat nici in Romania. Exista vreo mica speranta ca statul roman sa il ajute sau alta metoda? Va rog mult sa ne ajutati!
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
Florin S
decontare operatie endoprotezare
fetita mea minora necesita operatie de endoprotezare care nu se poate face in Romania, fiind diagnosticata cu osteosarcom femur, spitalele de specialitate din UE nu mai accepta formularul E, datorita datoriilor acumulate de stat si neachitate la timp, costurile sunt foarte mari deoarece sunt necesare 2 proteze datorita cresterii, exista vreo modalitate sa pot recupera ulterior aceste consturi, ce ma sfatuiti sa fac avand in vedere si suferinta copilului care trebuie sa suporte si tratamentul chimioterapeuti c inainte si dupa operatie?
Postat la
%b %09, %2015
Postat de
Mugurel Cristica
Servicii medicale in UK
Buna seara,
As dori si eu o parere cu privire la o situatie pe care o am in momentul de fata.
Fiul meu in varsta de 8 ani a suferit un accident de masina in timpul vacantei de vara in Anglia.
A fost nevoie de ambulanta, servicii de urgenta si terapie intensiva si inca 5 zile de spitalizare.
Deoarece nu avea Cardul European de Sanatate, spitalul a emis o factura de 6376,50 de lire sterline. Trebuie sa platesc aceasta suma in 2 saptamani.
Pot recupera contra-valoarea acestei facturi de la CAS?
VA multumesc mult pt timpul acordat si pentru viitorul raspuns.
Postat la
%b %07, %2016
Postat de
mares gabriela
transplant de cristalin, vitrectomie
Fiica mea a facut in 2015 operatie de deslipire de retina cu transplant de cristalin, vitrectomie in Italia si nu am putut obtine nici un formular pentru ca doctorul curant a refuzat sa ne elibereze acest formular. Acesta operase ochiul celalalt si a terminat ochiul cu care nu mai vede nimic. Vreau sa stiu daca pot obtine ceva din suma platita in afara, CAS Arges a refuzat sa plateasca pentru ca nu am obtinut acest formular E112.
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
vasiliu ioan
operatii de disc complicate
v-am mai scris un comentariu la care nici nu ma-ti lsa sa-mi spun problemele grabe cu care ma confrunt.-incer c acuma din nou ,poate nu voi mai fi cenzurat.din 2006 si pina in 2016 am fost operat de 5 ori de hwrnie de disc partea lombara.cu toate recuperarile facute, hernile au recidivat.,ai mult,laa l4 l3 stinga mi a facut 5 rindui de infiltratii in sala de operatii la iasi..toate in zadar u m un an de cind stau in calmante si durri insuportbile.ma i mult de atit am si probleme crivicale grave ,seara nu mai am nerv la miini si ramin nemicat in pa cu durri gronice.intreba re ce-i de facut..... in strainatate nu am dreptul sa scap de calvarul asta.....
Postat la
%b %06, %2018
Postat de
Mosincat florica
Operatie la glezna
in urma vaccinului poliomelitic de la virsta copilului de doi ani ia fost paralizat piciorul stang de la la genunchi in jos mai exact paralizat partial ne putind umbla numai cu ghete speciale umbland pe la mai multi medici timp de 12 ani nu am reusit nimic in final am gasit un medic in austria care a operato si acum situatia este mult mai buna mai precizez ca mai trebuie operata odata cand implineste18 ani costul operatiei afost de 11ööö euro sotia mergand la cas bihor i sa zis sa aduca de la doi medici di bucuresti negatie ca copilul nu se poate opera in romania
Postat la
%b %29, %2018
Postat de
Anghel Cristian
Casa de sanatate
Buna seara, am și eu o problema:astăzi am fost la schi in Austria, stațiunea Abtenau, copilul meu a căzut și s- a tăiat in muchia schiului. O tăietura destul de adânca și urâta. Cei de la pârtie au chemat salvarea care l-a luat și la dus la spitalul de urgentă din Salzburg. Acolo a fost tratat(radiogra fie, pus 4 copci și alte examene). Am plătit costul transportului cu salvarea, 324 € și tratamentul cam 360€ urmând sa mergem luni din nou pt. control. Menționez ca nu avem asigurare de călătorie și nici card european de sănătate dar suntem asigurați și copilul este student , deci este asigurat. Am putea cere banii cheltuiți de la casa de sănătate? Avem toate actele de la spital și facturile.
Multumesc mult

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează