Adoptia unui copil

Adoptia este un fenomen social si juridic prin care se asigura copilului lipsit de parinti sau lipsit de o ingrijire corespunzatoare din partea acestora integrarea intr-o familie, cu un climat de iubire si intelegere, in care acesta sa traiasca fara probleme.

Adoptia poate fi:

 1. Adoptia interna - adoptia in care atat adoptatorul sau familia adoptatoare, cat si adoptatul au resedinta obisnuita in Romania.
 2. Adoptia internationala - adoptia in care adoptatorul sau familia adoptatoare si copilul ce urmeaza sa fie adoptat au resedinta obisnuita in state diferite, iar in urma incuviintarii adoptiei, copilul urmeaza sa aiba aceeasi resedinta obisnuita cu cea a adoptatorului.

ADOPTIA NATIONALA

Ce este adoptia

Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei defineste adoptia ca pe operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie dintre adoptator si adoptat, precum si legatura de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului. Termenul de adoptie are trei intelesuri: de institutie juridica, act juridic de incuviintare a adoptiei si raport juridic de adoptie.
Adoptia se face numai pentru protejarea intereselor superioare ale copilului.
Adoptia isi produce efectele de la data pronuntarii irevocabile a hotararii judecatoresti; in momentul respectiv, filiatia dintre copil si parintii sai naturali inceteaza.

Procesul de adoptie nationala

Informare prealabila

Persoanele care isi exprima intentia de a adopta se pot adresa DGASPC/OPA pentru obtinerea informatiilor referitoare la caracteristicile copiilor adoptabili din Romania, la etapele procesului de adoptie interna si termenele aferente acestora, profilul public al copilului adoptabil, precum si la documentele necesare eliberarii atestatului de persoana sau familie apta sa adopte.

Aceste informatii sunt furnizate, de regula, de asistentul social sau psihologul din cadrul compartimentului de specialitate, in cadrul unei intalniri organizate la sediul DGASPC/OPA sau prin intermediul platformelor online.

La finalul intalnirii, persoanei ii este inmanat sau, dupa caz, ii este transmis prin intermediul corespondentei electronice un material cuprinzand aceste informatii.

Imformarea prealabila nu este necesra in situatia persoanelor care doresc sa adopte copilul alaturi de care s-au bucurat de viata de familie o perioada de minimum 6 luni.

Depunerea cererii de evaluare

Dupa realizarea procedurii de informare prealabila, persoana sau familia care doreste sa adopte formuleaza o cerere scrisa adresata DGASPC sau unui organism privat autorizat (OPA) de la domiciliu sau, dupa caz, de la resedinta acesteia. Cererea poate fi depusa la sediul directiei sau, dupa caz, al O.P.A. sau poate fi transmisa prin posta, cu confirmare de primire si este insotita de urmatoarele documente:

 1. copie de pe buletinul/ cartea de identitate, permisul de sedere pe termen lung sau, dupa caz, cartea de rezidenta permanenta;
 2. declaratie autentica pe propria raspundere cu privire la locuirea efectiva si continua pe teritoriul Romaniei in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistand absente temporare care cumulat sa depaseasca 3 luni;
 3. copie, certificata de catre directie sau, dupa caz, de catre adoptator/ familie adoptatoare, de pe certificatul de nastere;
 4. copie, certificata de catre directie sau, dupa caz, de catre adoptator/ familie adoptatoare,de pe certificatul de casatorie sau hotararea de divort/ certificatul de divort, daca este cazul;
 5. copie de pe titlul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosinta a locuintei;
 6. certificatul de cazier judiciar;
 7. adeverinte de venit sau alte documente care atesta veniturile solicitantului/ solicitantilor;
 8. certificat/adeverinta medical/ medicala eliberat/ eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate si eventualele boli cronice, insotit/insotita de rezultatul evaluarii psihiatrice;
 9. declaratia sotului care nu se asociaza la cererea de adoptie, cu indicarea expresa a motivelor neasocierii, dupa caz;
 10. declaratie autentica pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul/solicitantii nu este/ sunt decazut/ decazuti din drepturile parintesti, precum si referitor la faptul ca nu are/ au copil/ copii in sistemul de protectie speciala;
 11. certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieste solicitantul;
 12. certificat/adeverinta medicala eliberat/eliberata de medicul de familie privind starea de sanatate a celorlalte persoane cu care locuieste solicitantul, cu mentionarea eventualelor boli cronice, insotit/ insotita de rezultatul evaluarii psihiatrice.

Documentele prevazute la pct. 6, 8, 10 si 12 se solicita si pentru sotul adoptatorului, in situatia in care acesta nu se asociaza la cererea de adoptie.

Etapele procesului de evaluare

Procesul de evaluare are o durata de maximum 90 de zile de la depunerea cererii de evaluare.

DGASPC/OPA evalueaza garantiile morale si conditiile materiale ale persoanei/ familiei care doreste sa adopte si asigura acestora serviciile de pregatire/consiliere necesare pentru a-si asuma in cunostinta de cauza si in mod corespunzator rolul de parinte.

Procesul de evaluare cuprinde urmatoarele etape:

 • Evaluarea sociala - consta in realizarea unui numar de minimum 6 intalniri cu asistentul social;
 • Evaluarea psihologica - presupune un numar de minimum 4 intalniri de evaluare/ consiliere realizate de catre psiholog;
 • Pregatirea adoptatorilor pentru asumarea, in cunostinta de cauza, a rolului de parinte adoptator - are o durata de minimum 12 ore, distribuite in 3 sesiuni individuale/de grup. Sesiunile au drept scop dezvoltarea capacitatii persoanei/ familiei de a raspunde nevoilor copilului adoptat. Sesiunile sunt organizate de asistenti sociali si psihologi din cadrul DGASPC/OPA, cu expertiza in formarea adultilor.

Intalnirile realizate cu scopul evaluarii sociale si psihologice se desfasoara la locuinta familiei, la sediul directiei sau, dupa caz, al O.P.A., precum si online. Fiecare membru al echipei de evaluare are obligatia de a realiza cel putin una din intalnirile destinate evaluarii la domiciliul persoanei/ familiei adoptatoare.

Calendarul intanirilor necesare evaluarii sociale si psihologice este stabilit de responsabilul de caz al familiei impreuna cu adoptatorul/ familia.

In functie de particularitatile fiecarui caz, asistentul social sau, dupa caz, psihologul poate decide cu privire la necesitatea realizarii unui numar de intalniri suplimentare, comunicand aceasta decizie responsabilului de caz al persoanei/ familiei, care impreuna cu aceasta actualizeaza calendarului intalnirilor.

Sunt exceptate de la parcurgerea etapei de pregatire pentru asumarea, in cunostinta de cauza, a rolului de parinte adoptator persoanele/ familiile care au detinut atestat pentru adoptie a carui valabilitate a incetat sau persoanele/ familiile care doresc sa adopte copiii pe care ii au in plasament de cel putin sase luni.

Persoana/familia care doreste sa adopte beneficiaza de timp liber acordat de angajator, fara diminuarea drepturilor salariale, pentru realizarea evaluarii si pentru parcurgerea etapei de potrivire practica in limita a maximum 40 ore pe an.

Eliberarea atestatului de persoana/familie apta sa adopte

In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, DGASPC in a carei raza teritoriala isi are domiciliul adoptatorul/familia adoptatoare (inclusiv pentru persoanele/familiile care au fost evaluate de DGASPC de la resedinta/OPA) elibereaza atestatul de persoana sau familie apta sa adopte.

In situatia in care sotii familiei adoptatoare si-au stabilit domicilii diferite, atestatul se elibereaza de catre directia de la domiciliul unuia dintre soti, in functie de optiunea acestora.

Atestatul are o valabilitate de 5 ani.

Potrivirea dintre copil si adoptator/familia adoptatoare

Potrivirea este o etapa premergatoare incredintarii in vederea adoptiei prin care se identifica si se selecteaza persoana/familia atestata ca fiind apta sa adopte, care raspunde nevoilor identificate ale copilului, si se stabileste compatibilitatea dintre copil si persoana/familia adoptatoare.

Incredintarea copilului in vederea adoptiei

Adoptia nu poate fi incuviintata de catre instanta judecatoreasca decat dupa ce copilul a fost incredintat pentru o perioada de 90 de zile persoanei/ familiei care doreste sa il adopte.

Aceasta etapa este destinata adaptarii fizice si psihice a copilului la noul mediu familial in raport cu conditiile de natura socio-profesionala, economica, culturala, de limba, religie si cu orice alte asemenea elemente caracteristice locului in care traieste copilul si care ar putea avea relevanta in aprecierea evolutiei viitoare a acestuia, in cazul incuviintarii adoptiei.

In perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei, DGASPC de la domiciliul adoptatorului/ familiei adoptatoare urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si persoana/ familia careia i-a fost incredintat, intocmind in acest sens rapoarte bilunare.Pe perioada incredintarii in vedera adoptiei copilul si adoptatorii beneficiaza de servicii de sprijin (informare si consiliere/ organizare de cursuri pentru dezvoltarea de abilitati parentale/ grupuri de suport).

In vederea facilitarii acomodarii copilului in noul mediu de viata si stimularii dezvoltarii unei relatii de atasament intre copil si viitorii sai parinti, adoptatorul/ unul dintre sotii familiei adoptatoare care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotararii judecatoresti de incredintare in vederea adoptiei.

*Cuantumul indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.

La sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei, DGASPC intocmeste un raport final referitor la evolutia relatiilor dintre copil si adoptatori, ce urmeaza a fi comunicat instantei judecatoresti care solutioneaza cererea de incuviintare a adoptiei.

Daca in aceasta perioada se constata neadaptarea copilului se poate propune instantei judecatoresti prelungirea incredintarii sau revocarea acesteia.

Incredintarea in vederea adoptiei nu este necesara in urmatoarele cazuri:

 1. pentru adoptia persoanei care a dobandit capacitate deplina de exercitiu;
 2. pentru adoptia copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv;
 3. pentru adoptia copilului pentru care a fost deschisa procedura adoptiei si acesta se afla in plasament la unul dintre sotii familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel putin 6 luni;
 4. pentru adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 6 luni de la data instituirii tutelei.

Incuviintarea adoptiei

Incuviintarea adoptiei este de competenta instantelor judecatoresti. Actiunea este scutita de taxa de timbru.

Cererea de incuviintare a adoptiei va fi introdusa fie de catre adoptator familia adoptatoare, fie de catre DGASPC de la domiciliul acestora la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei sau, dupa caz, la implinirea termenelor prevazute pentru adoptia copilului aflat in urmatoarele situatii:

 • pentru copilul pentru care a fost deschisa procedura adoptiei si care se afla in plasament la unul dintre sotii familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel putin 6 luni;
 • pentru adoptia copilului de catre tutorele sau, daca au trecut cel putin 6 luni de la data instituirii tutelei

Cererea de incuviintare a adoptiei este insotita de urmatoarele acte, dupa caz:

 • certificatul de nastere al copilului, in copie certificata de catre directie, sau, dupa caz, de catre adoptator/ familia adoptatoare, pentru conformitate cu originalul
 • certificatul medical privind starea de sanatate a copilului, eliberat de catre unitati publice nominalizate de catre directia de sanatate publica
 • raportul de consiliere a copilului care a implinit varsta de 10 ani, in vederea exprimarii consimtamantului
 • atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare
 • hotararea judecatoreasca definitiva de incredintare in vederea adoptiei
 • certificatele de nastere ale adoptatorului sau ale sotului si sotiei din familia adoptatoare, in copie certificata de catre directie, sau, dupa caz, de catre adoptator/ familia adoptatoare, pentru conformitate cu originalul
 • certificatul de casatorie al adoptatorului sau al sotilor din familia adoptatoare, in copie certificata de catre directie, sau, dupa caz, de catre adoptator/ familia adoptatoare, pentru conformitate cu originalul
 • cazierul judiciar al adoptatorului sau, dupa caz, al fiecarui membru al familiei adoptatoare
 • certificatul medical privind starea de sanatate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista caruia este inscris
 • hotararea judecatoreasca definitiva de deschidere a procedurii adoptiei copilului
 • declaratia notariala pe propria raspundere ca noul adoptator a participat direct si nemijlocit la cresterea si ingrijirea copilului pentru o perioada neintrerupta de cel putin 5 ani, data de adoptatorul necasatorit, care se afla intr-o relatie stabila si convietuieste cu o persoana de sex opus, necasatorita, care nu este ruda cu acesta pana la gradul al patrulea, prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

La momentul incuviintarii, adoptatorii isi exprima in fata instantei judecatoresti consimtamantul la adoptia copilului. Termenul in care se poate formula apel impotriva sentintei de incuviintare a adoptiei este de 10 zile.

In cazul adoptiei copilului de catre o familie adoptatoare, unul dintre soti poate sa dea mandat incheiat in forma autentica celuilalt sot sa il reprezinte in fata instantei judecatoresti pentru exprimarea consimtamantului.

Dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti privind incuviintarea adoptiei, adoptatorul dobandeste drepturi si obligatii parintesti intocmai ca si fata de un copil biologic si inceteaza definitiv rudenia copilului fata de parintii sai firesti; se emite un nou cetificat de nastere pentru copil (in care adoptatorii sunt inregistrati la rubrica "parinti).

Adoptatorii sunt obligati sa informeze gradual copilul ca este adoptat, incepand de la varste cat mai mici, cu sprijinul specialistilor din cadrul compartimentului de adoptii si postadoptii al directiei.

Monitorizarea si activitatile postadoptie

Monitorizarea postadoptie reprezinta etapa ulterioara incuviintarii adoptiei prin care se urmareste evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si parintii adoptatori in vederea integrarii depline a copilului in familia adoptatoare si identificarii precoce a eventualelor dificultati ce pot sa apara in aceasta perioada.

Monitorizarea postadoptie se realizeaza de catre DGASPC de la domiciliul copilului, care are obligatia intocmirii unor rapoarte trimestriale pe o perioada de cel putin 2 ani dupa incuviintarea adoptiei.

In perioada de monitorizare postadoptie, adoptatorii au obligatia de a colabora cu directia pentru a inlesni realizarea rapoartelor trimestriale si de a o informa cu privire la schimbarea domiciliului ori la modificarile intervenite in structura familiei.

Atat in perioada de monitorizare postadoptie, cat si ulterior, adoptatorii si adoptatul pot participa la activitati postadoptie.

Activitatile postadoptie se realizeaza planificat si vizeaza acordarea de suport si asistenta de specialitate adoptatului si adoptatorilor, care sa raspunda nevoilor identificate in timpul perioadei de monitorizare postadoptie sau semnalate direct de catre cei adoptati ori de catre adoptatorul/ familia adoptatoare.

Obligatia realizarii activitatilor postadoptie revine DGASPC de la domiciliul solicitantului (solicitant fiind adoptatorul/ familia adoptatoare sau adoptatul). Aceste activitati pot fi realizate si de catre organisme private, precum si de catre cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de asistenta sociala si/sau de psihologie, care au incheiat conventii cu ANPDCA.

Activitatile postadoptie pot consta in:

1. informare si consiliere pentru copii si parinti;
2. organizarea de cursuri pentru dezvoltarea capacitatilor parentale;
3. constituirea de grupuri de suport pentru copii si parinti;
4. sprijinirea adoptatorilor in vederea informarii copilului cu privire la adoptia sa.

Pe perioada monitorizarii postadoptie, participarea la activitatile postadoptie este obligatorie pentru adoptatori daca rapoartele intocmite pe aceasta perioada consemneaza o propunere motivata in acest sens. O astfel de propunere poate fi formulata in situatiile in care se apreciaza ca exista riscul compromiterii relatiei dintre parinti si copilul/ copiii adoptati ori ar putea determina, in timp, esecul adoptiei.

In situatia in care adoptatorii, in mod nejustificat, refuza sa dea curs propunerii de a participa la activitati postadoptie sau refuza sa informeze copilul cu privire la adoptia sa, responsabilul de caz poate propune prelungirea perioadei de monitorizare postadoptie peste termenul minim de 2 ani.

Monitorizarea postadoptie nu se realizeaza in cazul adoptiei interne a copilului de catre sotul parintelui firesc sau adoptiv ori de catre rudele copilului si nici in cazul adoptiei copilului de catre tutorele sau ori de catre persoane/ familii care au avut copilul in plasament cel putin 2 ani.

Masuri pentru sustinerea si stimularea adoptiei interne

In vederea sustinerii si stimularii adoptiei interne, conform noilor prevederi legale intrate in vigoare la data de 26.03.2021, adoptatorul/ familia adoptatoare poate beneficia de anumite stimulente financiare care sa sustina decizia unei persoane/ familii de a adopta.

Acordarea indemnizatiei de sprijin

Stimulentele financiare cresc progresiv si vizeaza sustinerea familiilor care adopta copii de varsta mai mare, cu handicap ori care fac parte dintr-un grup de frati. Astfel:

 1. adoptatoarul/familia adoptaoare poate beneficia de indemnizatia de sprijin in cuantum de 1,20 ISR, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani, in situatia in care copilul adoptat se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  • are varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani;
  • este incadrat in grad de handicap usor sau mediu;
  • face parte dintr-un grup de 2 frati adoptabili impreuna.
 2. cuantumul indemnizatiei de sprijin se majoreaza cu 50% pentru cazul adoptiei copilului care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  • are implinita varsta de 7 ani;
  • este incadrat in grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
  • face parte dintr-un grup de cel putin 3 frati adoptabili impreuna.

In situatia in care copilul adoptat intruneste doua dintre conditiile mentionate la punctul 1) sau 2), cuantumul indemnizatiei de sprijin se majoreaza cu 75%.

In situatia in care copilul adoptat intruneste cumulativ toate conditiile mentionate la punctul 1) sau pe cele de la punctul 2), cuantumul indemnizatiei de sprijin se majoreaza cu 100%.

Acordarea sumei fixe in cuantum de 1.500 lei pe an

Adoptatorul/familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai multi copii beneficiaza pentru fiecare copil adoptat de o suma fixa in cuantum de 1.500 lei pe an, destinata asigurarii unor servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de alta natura si a caror necesitate a fost stabilita ca urmare a recomandarilor unui medic, psiholog sau asistent social.

Aceasta suma se acorda pe perioada etapei de monitorizare postadoptie si numai daca nu a intervenit desfacerea adoptiei sau declararea nulitatii acesteia.

Cu toate acestea, perioada de acordare se poate prelungi o singura data pana la 6 luni in situatia in care, in baza recomandarilor unui medic, psiholog sau asistent social, se impune continuitatea asigurarii serviciilor de recuperare/ reabilitare.

Daca cheltuielile necesare pentru acoperirea integrala a serviciilor de recuperare/ reabilitare recomandate depasesc suma de 1.500 lei pe an, diferenta poate fi suportata de catre angajatorii adoptatorului, persoane juridice de drept public sau privat.
Cheltuielile efectuate de catre persoanele juridice de drept privat se deduc din impozitul pe venit aferent anului in care aceste cheltuieli au fost efectuate.

Acoperirea cheltuielilor de transport si cazare realizate de adoptatori pe perioada potrivirii practice

Acoperirea cheltuielilor de transport si cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare in vederea participarii la procedura potrivirii practice cu un copil avand domiciliul in alt judet decat cel al adoptatorului/ familiei adoptatoare se acorda suma de 200 de lei/zi/persoana.

Perioada pentru care se acorda aceasta suma este de maximum 10 zile din durata totala a procedurii de potrivire practica.

Sumele efective se platesc pe baza programului de vizite intocmit de catre DGASPC in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului, in termen de maximum 45 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de incuviintare a adoptiei copilului cu care s-a realizat potrivirea practica.

Adoptia unei persoane majore

Este obligatoriu ca adoptatorul sa aiba capacitate deplina de exercitiu, sa fie cu cel putin 18 ani mai in varsta decat adoptatul si sa nu se afle in vreuna dintre situatiile ce reprezinta impedimente la adoptie.

Persoana majora poate fi adoptata numai daca adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o in timpul minoritatii sale. Dovada de "crestere in timpul minoritatii" se realizeaza in fata instantei de judecata, cu orice mijloace de proba (inscrisuri, martori, etc.).

Partile la proces sunt adoptatorul si adoptatul care isi exprima consimtamintele la adoptie in fata instantei de judecata.

Nu este necesar consimtamantul parintilor firesti ai adoptatului.

Sesizarea instantei judecatoresti pentru incuviintarea adoptiei majorului se realizeaza direct de catre adoptatorul/ familia adoptatoare, fara ca legea sa prevada efectuarea vreunei proceduri administrative prealabile.

FORMULARE ADOPTIE NATIONALA

Model ATESTAT

Model CERERE DE EVALUARE

Model FISA SINTETICA DE POTRIVIRE INITIALA

Model RAPORT CU PRIVIRE LA EVOLUTIA RELAȚIILOR DINTRE COPIL SI ADOPTATOR/ FAMILIA ADOPTATOARE

Model RAPORT DE CONSILIERE SI INFORMARE A PARINTILOR FIRESTI

Model RAPORT DE POTRIVIRE DINTRE COPIL SI ADOPTATOR/FAMILIE ADOPTATOARE

Model RAPORT FINAL DE EVALUARE

In fiecare zi de #JOI, intre orele 11.00 - 13.00 - un consilier pe probleme de adoptie de la #ANDPDCA va raspunde la intrebari la numarul:

0784 295 933

ADOPTIE INTERNATIONALA

Declararea adoptabilitatii copiilor

Informatii privind deschiderea procedurii de adoptie a copiilor pot fi consultate accesand:

Declararea-adoptabilitatii-copilului

Important-de-stiut-in-adoptia-internationala

Autorizare organisme private straine in procedura adoptiei internationale

Precizari-privind-cetatenia

Ce este adoptia internationala

Este adoptia in care adoptatorul sau familia adoptatoare si copilul ce urmeaza sa fie adoptat au resedinta obisnuita in state diferite, iar, in urma incuviintarii adoptiei, copilul urmeaza sa aiba aceeasi resedinta obisnuita cu cea a adoptatorului/ familiei adoptatoare

 

Legislatie

 • Legea nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr. 268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. s) si cc) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 273/2004, republicata - privind procedura adoptiei, republicata;
 • HG nr. 502 din 2017 - privind organizarea si functionarea comisiei pentru protectia copilului HG nr. 502 din 2017;
 • HG nr. 579 din 2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private romane in cadrul procedurii adoptie;
 • HOTARARE nr. 448 din 30 iunie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea parintilor firesti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informatii vizand originile sale si propriul trecut, precum si accesul parintilor firesti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informatii referitoare la persoana adoptata;
 • Legea nr. 138 din 2011 - pentru ratificarea Conventiei europene revizuite in materia adoptiei de copii, adoptata la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnata de Romania la Strasbourg la 4 martie 2009.

Sursa: copii.gov.ro

COMMENTS 

Postat la
%b %08, %2016
Postat de
mami
raspuns
noi suntem o familie adoptatoare, atestata parental recent.cred ca devine aproape imposibil sa gasim noi un copil, pt ca asteptam ca ei sa faca potrivirile, dar nimeni din judet n a facut inca vreo vizita...pt ca sunt ocupati cu altceva, recunoscand ca inca n au incarcat in baza de date nici macar copiii adoptabili din judet....asadar , trebuie sa obtineti atestatul parental, inainte de toate, si asta dureaza destul-termenul e de 4 luni-apoi, sa faceti o cerere in care specificati ca vreti sa intrati in potrivire cu copii din toate judetele, cel de domiciliu, sau doar din jud. iasi. multa bafta! noi suntem f f f dezamagiti de cum se misca lucrurile in tara asta, cu toate laudatele schimbari ale legii adoptiei-astea dau posibilitatea angajatilor sa nu faca nimic, adoptatorii sunt invitati frumos sa astepte pana vor fi sunati, adica, de obicei, pana expira certificatul..o prevedere obligatorie in lege ar fi trebuit sa fie si obligativitatea transparentei directiilor in raport cu adoptatorii care sa poata verifica daca si in ce conditii se fac potriviri...
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
mami
raspuns
din pacate, e revoltator...cr ed ca nimeni nu doreste salvarea acestor suflete, ei devin sursa sigura de venit pt miile de angajati din sistem.stiati ca politistilor si jandarmilor la angajare li se adauga bonus posturi pentru neveste in orasul respectiv??de obicei, la directii...toat e sunt psihoOLOAGE...s i nu prea trec pe acolo. cu cine sa te certi??? cine le evalueaza activitatea???? judetul??
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
mami
raspuns
nu inteleg modul in care se acorda acel concediu de acomodare...dac a varsta copilului e scolara, mama poate lua concediul de acomodare, dar si lucra in paralel, cu jumatate de norma, avand in vedere, orarul de scoala al copilului??sau e obligata sa renunte la serviciu total??eu as vedea prima varianta, voi ce ziceti??
Postat la
%b %09, %2017
Postat de
cam
sistem de tocat nervii
Un sistem facut pentru cei care au nervi si mai ales pentru cei ce au relatii. Daca nu cunosti pe nimeni esti doar un intrus care vrea sa le ia unora painea de la gura (aici ma refer la asistentele maternale) si cred ca si asistentele sociale sunt cam nedoritoare pt ca ei copii le asigura locul de munca. Despre psihologi, chiar nu mai am cuvinte.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează