Indemnizatia de subzistenta pentru persoanele cu handicapHOTARAREA CURTII - Trimitere preliminara. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Componenta "mobilitate" a indemnizatiei de subzistenta pentru persoanele cu handicap ("disability living allowance"). Prestatie separata. Prestatie speciala cu caracter necontributiv. Lipsa exportabilitatii

In cauza C-537/09, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul art. 267 TFUE de Upper Tribunal (Regatul Unit), avand in vedere decizia de judecare a cauzei fara concluzii, luata dupa ascultarea avocatului general, pronunta prezenta

Hotarare

1. Cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare priveste interpretarea art. 4 alin. (2a) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii care desfasoara activitati independente si cu membrii familiilor acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, in versiunea modificata si actualizata prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, Editie speciala, 05/vol. 4, p. 35), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 631/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 (JO L 100, p. 1, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 32, denumit in continuare "Regulamentul nr. 1408/71"), precum si din Regulamentul nr. 1408/71, in aceasta ultima versiune, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 647/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2005 (JO L 117, p. 1, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 211, denumit in continuare "Regulamentul nr. 1408/71 modificat"), si validitatea art. 10a din Regulamentul nr. 1408/71 si din acest regulament modificat.

2. Aceasta cerere a fost formulata in cadrul unor litigii intre domnii Bartlett, Gonzalez Ramos si Taylor, pe de o parte, si Secretary of State for Work and Pensions, pe de alta parte, avand ca obiect retragerea dreptului lor la componenta "mobilitate" a indemnizatiei de subzistenta pentru persoanele cu handicap ("disability living allowance", denumita in continuare "DLA") pentru motivul ca nu mai indeplinesc conditiile privind prezenta si domiciliul in Marea Britanie.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

3. Articolul 1 lit. t) din Regulamentul nr. 1408/71 si din acest regulament modificat prevede urmatoarele:

"«prestatii» [...] inseamna toate prestatiile, pensiile si indemnizatiile, inclusiv toate elementele acestora platibile din fonduri publice, majorarile de revalorizare si alocatiile suplimentare, sub rezerva dispozitiilor titlului III, precum si prestatiile in suma fixa care pot fi platite in locul pensiilor sau indemnizatiilor si platile efectuate sub forma rambursarii contributiilor".

4. Articolul 4 alin. (1) din Regulamentul nr. 1408/71 si din acest regulament modificat prevede:

"Prezentul regulament se aplica tuturor legislatiilor referitoare la urmatoarele domenii de securitate sociala:

(a) prestatii de boala si de maternitate;

(b) prestatii de invaliditate, inclusiv cele destinate mentinerii sau ameliorarii capacitatii de a realiza un venit;

[...]".

5. Articolul 4 alin. (2a) din Regulamentul nr. 1408/71 prevede:

"Prezentul regulament se aplica si prestatiilor speciale necontributive care sunt acordate in baza unei legislatii sau a unor regimuri diferite de cele prevazute la alin. (1) sau care sunt excluse in temeiul alin. (4), daca aceste prestatii sunt destinate:

(a) fie sa acopere, cu titlu suplimentar, complementar sau accesoriu, riscurile care corespund ramurilor de securitate sociala prevazute la alin. (1) lit. a)-h)

sau

(b) sa asigure numai o protectie specifica a persoanelor cu handicap".

6. Articolul 4 alin. (2a) din Regulamentul nr. 1408/71 modificat prevede:

"Prezentul articol se aplica prestatiilor speciale in numerar cu caracter necontributiv, acordate conform unei legislatii care, prin domeniul de aplicare personal, obiectivele si/sau conditiile de eligibilitate, poseda atat caracteristicile legislatiei in domeniul securitatii sociale la care se face referire la alin. (1), cat si cele de asistenta sociala.

Se intelege prin «prestatii speciale in numerar cu caracter necontributiv» prestatiile:

(a) care sunt destinate:

(i) acoperirii, cu titlu suplimentar, subsidiar sau de inlocuire, a riscurilor corespunzatoare sectoarelor securitatii sociale mentionate la alin. (1) si asigurarii, celor interesati, a unui venit minim de subzistenta luandu-se in considerare mediul economic si social din statul membru respectiv,

sau

(ii) numai asigurarii protectiei specifice persoanelor cu handicap, fiind strans legate de mediul social al acestor persoane in statul membru respectiv,

si

(b) care sunt finantate exclusiv din contributii fiscale obligatorii destinate acoperirii cheltuielilor publice generale si ale caror conditii de atribuire si modalitati de calcul nu depind de nicio contributie din partea beneficiarilor. Cu toate acestea, prestatiile acordate pentru a suplimenta o prestatie contributiva nu se considera, din acest motiv, prestatii contributive;

si

(c) care sunt enumerate la anexa IIa".

7. Articolul 10 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 1408/71 si din acest regulament modificat prevede:

"Daca prezentul regulament nu prevede altceva, prestatiile de invaliditate, de limita de varsta sau de urmas in numerar, indemnizatiile pentru accidente de munca sau boli profesionale si ajutoarele de deces obtinute in temeiul legislatiei unuia sau mai multor state membre nu sunt supuse niciunei reduceri, modificari, suspendari, retrageri sau confiscari pe motiv ca beneficiarul are resedinta pe teritoriul altui stat membru decat cel in care se afla institutia debitoare".

8. Totusi, art. 10a alin. (1) din Regulamentul nr. 1408/71 si din acest regulament modificat prevede ca dispozitiile art. 10 si ale titlului III din aceste regulamente nu se aplica prestatiilor speciale in numerar cu caracter necontributiv mentionate la art. 4 alin. (2a) din regulamentele mentionate si ca persoanele respective beneficiaza de aceste prestatii exclusiv pe teritoriul statului membru in care isi au resedinta si in conformitate cu legislatia acestui stat, cu conditia ca aceste prestatii sa fie mentionate in anexa IIa la aceste regulamente.

9. DLA este mentionata in anexa IIa la Regulamentul nr. 1408/71 si la acest regulament modificat la care face trimitere art. 10a alin. (1) din aceste regulamente.

Dreptul national

10. Articolul 63 din Legea privind cotizatiile si prestatiile de securitate sociala din 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act 1992, denumita in continuare "Legea din 1992") prevede:

"Prestatiile necontributive in sensul partii III din prezenta lege sunt urmatoarele:

a) indemnizatia de ingrijire acordata unei terte persoane;

b) indemnizatia pentru incapacitate grava (majorata in functie de varsta sau in cazul adultilor si al copiilor aflati in ingrijire);

c) indemnizatia pentru insotitor de invalid (majorata in cazul adultilor aflati in ingrijire);

d) [DLA];

[...]".

11. Articolul 71 din Legea din 1992, intitulat "Indemnizatia de subzistenta pentru persoanele cu handicap", descrie sistemul DLA dupa cum urmeaza:

"(1) [DLA] include o componenta «dependenta» si o componenta «mobilitate».

(2) O persoana care beneficiaza de [DLA] poate avea dreptul la una dintre cele doua componente sau la ambele.

(3) O persoana poate beneficia de oricare dintre cele doua componente pentru o durata determinata sau nedeterminata; totusi, in cazul in care persoana respectiva beneficiaza de ambele componente ale [DLA], ea nu poate beneficia de acestea pentru perioade determinate diferite.

(4) Rata saptamanala a [DLA] platita unei persoane aferenta unei saptamani pentru care aceasta a beneficiat doar de o componenta [a DLA] o reprezinta rata saptamanala aplicabila partii respective, astfel cum este aceasta stabilita conform prezentei legi sau regulamentelor adoptate in temeiul acesteia.

(5) Rata saptamanala a [DLA] platita unei persoane aferenta unei saptamani pentru care aceasta a beneficiat de ambele componente ale [DLA] o reprezinta suma totala a ratelor saptamanale aplicabile celor doua componente, astfel cum sunt acestea stabilite.

(6) O persoana are dreptul la [DLA] doar daca indeplineste conditiile privind resedinta si prezenta in Marea Britanie".

12. Articolul 73 din Legea din 1992 stabileste conditiile de acordare a partii "mobilitate" a DLA dupa cum urmeaza:

"(1) Sub rezerva dispozitiilor prezentei legi, o persoana are dreptul la componenta «mobilitate» a [DLA] pentru intreaga perioada in cursul careia aceasta a indeplinit varsta necesara si:

a) sufera de un handicap fizic care o face incapabila sa mearga sau o impiedica efectiv sa mearga sau

b) intra sub incidenta alin. (2) de mai jos sau

c) intra sub incidenta alin. (3) sau

d) este capabila sa mearga, dar sufera de un handicap fizic sau psihic atat de grav incat, independent de orice capacitate de care dispune persoana in cauza de a parcurge singura trasee care ii sunt cunoscute, ea nu poate sa faca uz de aceasta capacitate in afara domiciliului fara asistenta sau supravegherea unei alte persoane in cea mai mare parte a timpului.

(1A) «Varsta necesara» in sensul alin. (1) de mai sus inseamna:

a) in ceea ce priveste conditiile mentionate la lit. a), b) sau c) ale alineatului mentionat, varsta de 3 ani;

b) in ceea ce priveste conditiile mentionate la lit. d) a alineatului mentionat, varsta de 5 ani.

(2) O persoana intra sub incidenta prezentului alineat in cazul in care:

a) este atat oarba, cat si surda si

b) indeplineste toate celelalte conditii ce pot fi prevazute.

(3) O persoana intra sub incidenta prezentului alineat in cazul in care:

a) sufera de o tulburare psihica grava;

b) prezinta probleme grave de comportament si

c) indeplineste totodata conditiile mentionate la art. 72 alin. (1) lit. b) si c) de mai sus.

[...]

(8) O persoana are dreptul la componenta «mobilitate» pentru o anumita perioada doar atunci cand, in cursul celei mai mari parti a acestei perioade, starea sa ii permite sa faca uz ocazional de echipamente care ii faciliteaza deplasarea.

(9) O persoana are dreptul la componenta «mobilitate» a [DLA] doar in cazul in care:

a) in cursul:

i) perioadei de trei luni anterioare datei la care incepe acordarea acestei componente sau

ii) unei alte asemenea perioade de trei luni ce poate fi prevazuta, persoana in cauza indeplineste sau ar putea sa indeplineasca una dintre conditiile mentionate la alin. (1) lit. a)-d) de mai sus si

b) persoana in cauza este in masura sa indeplineasca in continuare una dintre aceste conditii in cursul:

i) perioadei de sase luni ce urmeaza acestei date sau

ii) (daca decesul sau este previzibil intr-un termen de sase luni incepand cu aceasta data) in cursul perioadei cuprinse intre aceasta data si data decesului.

[...]

(10) Componenta «mobilitate» cuprinde doua rate saptamanale.

[...]".

13. Regulamentul privind securitatea sociala (Indemnizatia de subzistenta pentru persoanele cu handicap) din 1991 [Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991, denumit in continuare "Regulamentul din 1991"] prevede in special la art. 2 alin. (1) lit. a) conditiile referitoare la resedinta si la prezenta in Marea Britanie prevazute la art. 71 alin. (6) din Legea din 1992.

Actiunile principale si intrebarile preliminare

14. Actiunile principale privesc actiunile in anulare formulate de domnii Bartlett, Gonzalez Ramos si Taylor impotriva deciziilor emise de Secretary of State for Work and Pensions prin intermediul carora acesta a retras dreptul lor la DLA pentru motivul ca nu mai indeplinesc conditiile privind resedinta si prezenta in Marea Britanie. Aceste decizii au fost adoptate la 13 mai 2005, la 28 februarie 2002 si, respectiv, la 8 septembrie 2005.

15. In cadrul procedurii in prima instanta, instantele competente au respins actiunile reclamantilor. Upper Tribunal, care a fost sesizat cu cele trei litigii, considera ca, in conformitate cu Hotararea Curtii din 18 octombrie 2007, Comisia/Parlamentul European si Consiliul (C-299/05, Rep., p. I-8695), componenta "dependenta" a DLA trebuie considerata ca fiind o prestatie de boala in sensul Regulamentului nr. 1408/71 modificat, a carei acordare nu poate fi, prin urmare, subordonata unor astfel de conditii.

16. In ceea ce priveste componenta "mobilitate" a acestei prestatii, Upper Tribunal considera ca, intrucat acordarea acesteia nu este subordonata unui criteriu privind resursele financiare si aceasta componenta nu garanteaza un venit minim de subzistenta, ea se aseamana mai mult cu o prestatie de securitate sociala decat cu o prestatie speciala cu caracter necontributiv.

17. Upper Tribunal subliniaza ca, in orice caz, Curtea s-a pronuntat in Hotararea Comisia/Parlamentul European si Consiliul, citata anterior, doar cu privire la Regulamentul nr. 1408/71 modificat, care se aplica incepand cu 5 mai 2005, si ca aceasta hotarare nu poate avea, asadar, nicio incidenta asupra interpretarii Regulamentului nr. 1408/71.

18. In consecinta, Upper Tribunal a hotarat sa suspende judecarea cauzei si sa adreseze Curtii urmatoarele intrebari preliminare:

"1) a) In raport cu perioadele carora li se aplica Regulamentul [nr. 1408/71], componenta «mobilitate» a [DLA] prevazuta la art. 71-76 din [Legea din 1992] poate fi calificata separat de [DLA] privita in intregul sau drept prestatie de securitate sociala in sensul art. 4 alin. (1) din regulamentul mentionat sau drept prestatie speciala cu caracter necontributiv in sensul art. 4 alin. (2a) din acest regulament ori drept o alta prestatie?

b) In cazul unui raspuns afirmativ la intrebarea 1) lit. a), care este calificarea adecvata?

c) In cazul unui raspuns negativ la intrebarea 1) lit. a), care este calificarea adecvata a [DLA]?

d) Daca raspunsul la intrebarea 1) lit. b) sau la intrebarea 1) lit. c) este in sensul calificarii drept prestatie de securitate sociala, aceasta prestatie constituie o prestatie de boala in sensul art. 4 alin. (1) lit. a) [din Regulamentul nr. 1408/71] sau o prestatie de invaliditate in sensul art. 4 alin. (1) lit. b) [din acest regulament]?

e) Raspunsurile la oricare dintre intrebarile de mai sus sunt afectate de limitarea temporala prevazuta la pct. 2) din dispozitivul Hotararii Curtii [Comisia/Parlamentul European si Consiliul, citata anterior]?

2) a) In raport cu perioadele carora li se aplica Regulamentul [nr. 1408/71 modificat], componenta «mobilitate» a [DLA] prevazuta la art. 71-76 din [Legea din 1992] poate fi calificata separat de [DLA] privita in intregul sau drept prestatie de securitate sociala in sensul art. 4 alin. (1) din regulament sau drept prestatie speciala cu caracter necontributiv in sensul art. 4 alin. (2a) ori drept o alta prestatie?

b) Daca raspunsul la intrebarea 2) lit. a) este afirmativ, care este calificarea adecvata?

c) Daca raspunsul la intrebarea 2) lit. a) este negativ, care este calificarea adecvata a [DLA]?

d) Daca raspunsul la intrebarea 2) lit. b) sau la intrebarea 2) lit. c) este in sensul calificarii drept prestatie de securitate sociala, aceasta prestatie constituie o prestatie de boala in sensul art. 4 alin. (1) lit. a) [din Regulamentul nr. 1408/71 modificat] sau o prestatie de invaliditate in sensul art. 4 alin. (1) lit. b) [din acest regulament]?

3) Daca, in raspunsurile la intrebarile anterioare, Curtea va considera ca aceasta componenta «mobilitate» trebuie calificata drept o prestatie speciala cu caracter necontributiv, exista alte norme sau principii de drept al Uniunii cu relevanta asupra problemei daca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este indreptatit sa se prevaleze de una dintre conditiile privitoare la resedinta si la prezenta prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din [Regulamentul din 1991] in imprejurari precum cele din speta?"

Cu privire la intrebarile preliminare

Cu privire la primele doua intrebari

19. Prin intermediul primelor doua intrebari preliminare, care trebuie examinate impreuna, instanta de trimitere solicita sa se stabileasca, in esenta, daca art. 4 alin. (2a) din Regulamentul nr. 1408/71 si din acest regulament modificat trebuie interpretat in sensul ca aceasta componenta "mobilitate" a DLA constituie o prestatie speciala in numerar cu caracter necontributiv in sensul acestei dispozitii.

20. Pentru a raspunde la aceste intrebari, trebuie sa se stabileasca in primul rand daca componenta "mobilitate" a DLA poate fi considerata drept "prestatie" per se in sensul art. 1 lit. t) din Regulamentul nr. 1408/71 si din acest regulament modificat.

21. In aceasta privinta, trebuie retinut faptul ca, la pct. 69 din Hotararea Comisia/Parlamentul si Consiliul, citata anterior, Curtea a statuat ca aceasta componenta "mobilitate" a DLA poate fi individualizata si ca este astfel susceptibila de a fi mentionata pe lista cuprinsa in anexa IIa la Regulamentul nr. 1408/71 modificat, daca Regatul Unit ar hotari crearea unei indemnizatii care sa nu priveasca decat aceasta componenta. Prin urmare, componenta "mobilitate" a DLA constituie per se o "prestatie" in sensul art. 1 lit. t) din Regulamentul nr. 1408/71 modificat.

22. O asemenea constatare se aplica, in egala masura si pentru aceleasi motive, in privinta Regulamentului nr. 1408/71.

23. Prin urmare, trebuie sa se considere ca aceasta componenta "mobilitate" a DLA este de asemenea de natura sa constituie o "prestatie" in sensul art. 1 lit. t) din Regulamentul nr. 1408/71.

24. In continuare, astfel cum a precizat Curtea, nu se contesta faptul ca aceasta componenta "mobilitate" a DLA prezinta un caracter necontributiv (a se vedea in acest sens Hotararea Comisia/Parlamentul European si Consiliul, citata anterior, pct. 74) si nici ca aceasta constituie o prestatie in numerar.

25. In ceea ce priveste problema de a stabili daca componenta "mobilitate" a DLA prezinta un caracter special, Curtea a precizat ca DLA poate fi considerata ca avand o componenta de ajutor social si ca elementul "mobilitate" al DLA "ar putea" fi considerat ca fiind o prestatie speciala necontributiva care ar putea fi mentionata legal in lista cuprinsa in anexa IIa la Regulamentul nr. 1408/71 modificat ca prestatie care nu poate fi exportata (a se vedea Hotararea Comisia/Parlamentul European si Consiliul, citata anterior, pct. 67 si 74). In acest context, Curtea, care a anulat mentiunea privind DLA din lista cuprinsa in aceasta anexa, a decis sa mentina provizoriu efectele inscrierii DLA in ceea ce priveste numai partea sa "mobilitate", in scopul de a se lua, intr-un termen rezonabil, masurile potrivite pentru a i se asigura inscrierea in anexa mentionata (a se vedea in acest sens Hotararea Comisia/Parlamentul European si Consiliul, citata anterior, pct. 75). Rezulta de aici ca, in opinia Curtii, componenta "mobilitate" a DLA poate prezenta un caracter special in sensul art. 4 alin. (2a) din Regulamentul nr. 1408/71 modificat.

26. Trebuie amintit de asemenea ca din jurisprudenta Curtii rezulta ca respectivul caracter special al unei prestatii se defineste prin finalitatea acesteia (a se vedea in special Hotararea din 6 iulie 2006, Kersbergen-Lap si Dams-Shipper, C-154/05, Rec., p. I-6249, pct. 30 si jurisprudenta citata).

27. In aceasta privinta, poate fi remarcat faptul ca, astfel cum sustin atat guvernul Regatului Unit, cat si Comisia Europeana, componenta "mobilitate" a DLA are drept obiectiv sa asigure protectia specifica a persoanelor cu handicap in sensul art. 4 alin. (2a) lit. b) din Regulamentul nr. 1408/71 si din Regulamentul nr. 1408/71 modificat, intrucat aceasta urmareste exclusiv obiectivul de a promova autonomia si integrarea sociala a acestor persoane, precum si, in masura in care acest lucru este posibil, de a le ajuta sa aiba o viata comparabila cu cea a persoanelor care nu sufera de un handicap. Astfel, handicapul insusi da nastere dreptului la aceasta prestatie si permite, in functie de nivelul de dificultate a mobilitatii persoanei in cauza, stabilirea cuantumului prestatiei acordate.

28. Din observatiile prezentate in cursul sedintei rezulta de asemenea ca cuantumul componentei "mobilitate" a DLA, care depinde de costurile aferente problemelor legate de mobilitate de care sufera persoana beneficiara in statul membru in cauza, este strans legat de mediul social al persoanei respective in acest stat.

29. In plus si cu titlu suplimentar, din dosarul cauzei si din observatiile transmise in cursul sedintei rezulta ca, in practica, de componenta "mobilitate" a DLA beneficiaza, cel mai adesea, persoanele care sufera de un handicap ce afecteaza in mod grav mobilitatea acestora si ca, in mod necesar, in pofida faptului ca reglementarea nationala nu prevede criterii referitoare la resursele financiare, prestatia respectiva este acordata in majoritatea cazurilor persoanelor care nu pot lucra din cauza handicapului lor.

30. Avand in vedere cele ce preceda, trebuie sa se constate, prin urmare, ca aceasta componenta "mobilitate" a DLA trebuie considerata ca fiind o prestatie speciala atat in sensul art. 4 alin. (2a) din Regulamentul nr. 1408/71 modificat, cat si in sensul art. 4 alin. (2a) din Regulamentul nr. 1408/71.

31. In ceea ce priveste problema de a stabili daca, dupa cum sustine domnul Gonzalez Ramos, o astfel de prestatie nu ar mai putea fi considerata ca fiind inclusa in anexa IIa la Regulamentul nr. 1408/71 modificat, intrucat Regatul Unit nu a adoptat masurile necesare in acest scop in termenul rezonabil care i-a fost acordat de catre Curte in Hotararea Comisia/Parlamentul si Consiliul, citata anterior, este suficient sa se remarce ca acest stat membru a adoptat, in orice caz, masurile in cauza. Astfel, componenta "mobilitate" a DLA figureaza in randul prestatiilor mentionate in anexa X la Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala (JO L 200, p. 1, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 82), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 (JO L 284, p. 43).

32. In final, nu se poate sustine in mod intemeiat ca aceasta componenta "mobilitate" a DLA nu poate fi considerata ca fiind inclusa in anexa IIa la Regulamentul nr. 1408/71 pentru motivul ca nu apare in mod autonom, ci prin referire la DLA din care face parte, intrucat DLA a avut mereu doua componente identificate in mod clar in cadrul reglementarii nationale in cauza in actiunea principala.

33. In consecinta, trebuie sa se raspunda la primele doua intrebari ca art. 4 alin. (2a) din Regulamentul nr. 1408/71 si din acest regulament modificat trebuie interpretat in sensul ca componenta "mobilitate" a DLA constituie o prestatie speciala in numerar cu caracter necontributiv in sensul acestei dispozitii, mentionata in anexa IIa la aceste regulamente.

Cu privire la a treia intrebare

34. Prin intermediul celei de a treia intrebari, instanta de trimitere solicita, in esenta, Curtii sa se pronunte cu privire la validitatea, in lumina "altor norme sau a altor principii de drept al Uniunii", a art. 10a din Regulamentul nr. 1408/71 si din acest regulament modificat, in masura in care acest articol permite ca acordarea componentei "mobilitate" a DLA, in ipoteza in care aceasta constituie o prestatie speciala cu caracter necontributiv in sensul art. 4 alin. (2a) din Regulamentul nr. 1408/71 si din acest regulament modificat, sa fie subordonata conditiilor referitoare la resedinta si la prezenta in Marea Britanie.

35. Instanta de trimitere nu ofera astfel niciun indiciu cu privire la dispozitia sau la dispozitiile de drept al Uniunii in lumina carora trebuie sa se faca aceasta apreciere.

36. In imprejurari similare, Curtea a precizat ca ii revine sarcina de a extrage din ansamblul elementelor furnizate de instanta nationala si mai ales din motivarea deciziei de trimitere elementele de drept al Uniunii pertinente, avand in vedere obiectul actiunii principale (a se vedea in acest sens Hotararea din 20 aprilie 1988, Bekaert, 204/87, Rec., p. 2029, pct. 7 si jurisprudenta citata).

37. In aceasta privinta, trebuie sa se ia in considerare normele referitoare la libera circulatie a lucratorilor si cele privind cetatenia Uniunii.

38. In ceea ce priveste primul aspect, Curtea a apreciat deja ca dispozitiile Regulamentului nr. 1408/71 referitoare la revocarea clauzelor privind resedinta constituie masuri de punere in aplicare a art. 48 TFUE, care sunt adoptate in vederea stabilirii, in domeniul securitatii sociale, a liberei circulatii a lucratorilor garantate de art. 45 TFUE si ca, in ceea ce priveste prestatiile speciale cu caracter necontributiv mentionate in anexa IIa la Regulamentul nr. 1408/71, legiuitorul Uniunii are libertatea de a adopta, in cadrul punerii in aplicare a art. 48 TFUE, dispozitii derogatorii de la principiul exportabilitatii prestatiilor de securitate sociala. In special, o conditie de rezidenta in statul institutiei competente poate fi impusa in mod legitim pentru acordarea de prestatii strans legate de mediul social (a se vedea in acest sens Hotararea din 18 decembrie 2007, Habelt si altii, cauzele conexate C-396/05, C-419/05 si C-450/05, Rep., p. I-11895, pct. 78 si 81, precum si jurisprudenta citata).

39. Astfel cum se precizeaza in raspunsul la primele doua intrebari, acest lucru este valabil in cazul componentei "mobilitate" a DLA.

40. In consecinta, trebuie sa se considere ca, in masura in care permite ca acordarea componentei "mobilitate" a DLA sa fie subordonata conditiilor privind resedinta si prezenta in Marea Britanie, art. 10a din Regulamentul nr. 1408/71 si din acest regulament modificat nu este compatibil cu libera circulatie a lucratorilor si in special cu art. 48 TFUE.

41. In ceea ce priveste normele privind cetatenia Uniunii, trebuie retinut faptul ca, potrivit unei jurisprudente constante, art. 21 TFUE, care prevede dreptul oricarui cetatean al Uniunii la libera circulatie si la sedere pe teritoriul statelor membre, isi gaseste o expresie specifica in art. 45 TFUE (a se vedea in special Hotararea din 11 septembrie 2007, Hendrix, C-287/05, Rep., p. I-6909, pct. 61) si ca, prin urmare, nu este necesar ca Curtea sa se pronunte cu privire la acest aspect in cazul actiunii principale.

42. Din toate cele de mai sus rezulta ca examinarea celei de a treia intrebari nu releva niciun element de natura sa afecteze validitatea art. 10a din Regulamentul nr. 1408/71, in oricare dintre versiunile sale aplicabile in actiunile principale, in masura in care acest articol permite ca acordarea componentei "mobilitate" a indemnizatiei de subzistenta pentru persoanele cu handicap sa fie subordonata conditiilor privind resedinta si prezenta in Marea Britanie.

Cu privire la cheltuielile de judecata

43. Intrucat, in privinta partilor din actiunea principala, procedura are caracterul unui incident survenit la instanta de trimitere, este de competenta acesteia sa se pronunte cu privire la cheltuielile de judecata. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observatii Curtii, altele decat cele ale partilor mentionate, nu pot face obiectul unei rambursari.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declara:

1) Articolul 4 alin. (2a) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii care desfasoara activitati independente si cu membrii familiilor acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, in versiunea sa modificata si actualizata prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 631/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004, precum si din Regulamentul nr. 1408/71, in aceasta ultima versiune, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 647/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2005, trebuie interpretat in sensul ca componenta "mobilitate" a indemnizatiei de subzistenta pentru persoanele cu handicap ("disability living allowance") constituie o prestatie speciala in numerar cu caracter necontributiv in sensul acestei dispozitii, mentionata in anexa IIa la aceste regulamente.

2) Examinarea celei de a treia intrebari nu releva niciun element de natura sa afecteze validitatea art. 10a din Regulamentul nr. 1408/71, in oricare dintre versiunile sale aplicabile in actiunile principale, in masura in care acest articol permite ca acordarea componentei "mobilitate" a indemnizatiei de subzistenta pentru persoanele cu handicap sa fie subordonata conditiilor privind resedinta si prezenta in Marea Britanie.

Semnaturi

[ ... ]

Sursa: Europa.eu

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează