Breviar legislativ cuprinzand prevederile din Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal, referitoare la persoanele cu dizabilitati, organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale acreditate ca furnizori de servicii sociale.

NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Hotararea 1/2016)

Titlul IV - Impozitul pe venit, CAP. I - Dispozitii generale

ART. 60 - Scutiri

Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit urmatorii contribuabili:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

 • a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;
 • b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1)-(3);
 • c) pensii;
 • d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica.

Norma de aplicare

1. In intelesul art. 60 pct. 1 lit. a)-d) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de prevederile art. 60 pct. 1 din Codul fiscal contribuabilii au obligatia de a depune, dupa caz, la organul fiscal competent sau la angajatorul/platitorul de venituri documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, organul fiscal competent, angajatorul/platitorul de venituri pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul.

ART. 62 - Venituri neimpozabile

In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:

 • a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum si cele de aceeasi natura primite de la organizatii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane.

Norma de aplicare

3. (1) In categoria veniturilor neimpozabile prevazute la art. 62 lit. a) din Codul fiscal se cuprind veniturile obtinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt:
…….
c) indemnizatia lunara primita de persoanele cu handicap grav si accentuat, potrivit legii;
d) indemnizatia lunara, respectiv indemnizatia de insotitor prevazute la art. 43, respectiv la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
……
h) ajutorul social acordat potrivit legii;
…….
dd) drepturi reprezentand transportul gratuit urban si interurban, acordate, potrivit legii, pentru adultii cu handicap accentuat sau grav si pentru asistentii personali, asistentii personali profesionisti si insotitorii acestora, precum si pentru asistentii personali si insotitorii copiilor cu handicap grav sau accentuat.

v) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii, orfanii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, persoanele care au efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 si sotiile celor decedati, urmasii eroilor-martiri, ranitii si luptatorii pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987, precum si persoanele persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice.

Norma de aplicare

(8) Veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura prevazute la art. 62 lit. v) din Codul fiscal, sunt acordate prin legi speciale si cuprind, printre altele:
1. e) contravaloarea transportului gratuit urban si interurban, acordate, potrivit legii, pentru adultii cu handicap accentuat sau grav, pentru asistentii personali, asistentii personali profesionisti si insotitorii acestora, precum si pentru asistentii personali si insotitorii copiilor cu handicap grav sau accentuat, asistenta medicala gratuita in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele fizice prevazute la art. 62 lit. v) din Codul fiscal datoreaza impozit pe venit pentru categoriile de venituri prevazute la art. 61 din Codul fiscal.

ART. 77 - Deducere personala

(3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. XI - Venitul net anual impozabil

ART. 121 - Stabilirea platilor anticipate de impozit

(2) Nu se datoreaza plati anticipate in cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, prevazute la cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, scutite de impozit pe venit.

ART. 154 - Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate

(1) Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate:

 • e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Norma de aplicare

10. (1) Persoanele prevazute la art. 154 alin. (1) lit. d) si e) din Codul fiscal sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate numai pentru drepturile acordate de actele normative in baza carora sunt incadrate in categoriile respective de persoane. Pentru veniturile realizate, altele decat cele exceptate, se datoreaza contributie.

ART. 160 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice cu venituri din pensii si de cele care primesc indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale

(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea unui punct de pensie, stabilit pentru anul fiscal respectiv.

TITLUL IX - Impozite si taxe locale, CAP. II - Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

ART. 456 - Scutiri

UPDATE: OUG nr. 84/2016 - La articolul 456 alineatul (5), partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(5) In cazul scutirilor prevazute la alin. (1) lit. r), s) si t):
...................................................
b) scutirea se acorda pentru intreaga cladire de domiciu detinuta in comun cu sotul sau sotia, pentru cladirile aflate in proprietatea persoanelor mentionate la alin. (1) lit. s) si t). In situatia in care o cota-parte din cladirea de domiciliu apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti

(1) Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri pentru:

 • t) cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
 • w) cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie.

Norma de aplicare

21. (1) In aplicarea art. 456 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului pe cladiri se acorda pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atesta situatia respectiva, cu exceptia contribuabililor care sunt deja cuprinsi in baza de date a unitatii administrativ-teritoriale.
(2) In intelesul art. 456 alin. (1) lit. t) din Codul fiscal, scutirea de impozit/taxa pe cladiri se acorda incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator depunerii documentelor doveditoare, proportional cu numarul de luni mentionate in certificat.

(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri:

 • c) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • d) cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (2), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.

Norma de aplicare

24. (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 456 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotarari privind scutirea sau reducerea impozitului pe cladiri si a taxei pe cladiri pe baza de criterii si proceduri proprii. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie este indeplinita de consiliile locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

ART. 464 - Scutiri

UPDATE: OUG nr. 84/2016 - La articolul 464 alineatul (5), partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(5) In cazul scutirilor prevazute la alin. (1) lit. r), s) si t):

............

b) scutirea se acorda pentru terenul aferent cladirii de domiciliu aflate in proprietatea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. s) si t), detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din terenul respectiv apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti."

(1) Nu se datoreaza impozit/taxa pe teren pentru:

 • t) terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;

Norma de aplicare

74. In aplicarea prevederilor art. 464 alin. (1) lit. t) din Codul fiscal, scutirea de impozit/taxa pe teren se acorda incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator depunerii documentelor doveditoare, proportional cu numarul de luni mentionate in certificat.

x) terenurile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie;

(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

 • d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • e) terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
 • f) terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilita conform alin. (2), se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.

Norma de aplicare

77. (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 464 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotarari privind scutirea sau reducerea impozitului pe teren si a taxei pe teren pe baza de criterii si proceduri proprii. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie este indeplinita de consiliile locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

ART. 469 - Scutiri

UPDATE: OUG nr. 84/2016 - La articolul 469, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Scutirile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se acorda integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat in proprietatea persoanelor mentionate la aceste litere, detinute in comun cu sotul sau sotia. In situatia in care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinută de acesti terti."

(1) Nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport pentru:

b) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

Norma de aplicare

102. In aplicarea art. 469 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se acorda pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atesta situatia respectiva, cu exceptia contribuabililor care sunt deja cuprinsi in baza de date a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
103. In aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, impozitul pe mijlocul de transport nu se datoreaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator depunerii documentelor doveditoare, proportional cu numarul de luni mentionate in certificat.

m) mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;

CAP. V - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

ART. 476 - Scutiri

(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor urmatoarele:

 • j) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o organizatie care are ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;

Norma de aplicare

148. (1) Scutirile sau reducerile de taxe prevazute la art. 476 alin. (2) din Codul fiscal pot fi acordate prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in cursul anului pe baza criteriilor si procedurilor stabilite de catre acestea. La nivelul municipiului Bucuresti, scutirile sau reducerile de taxe se adopta prin hotarari ale consiliilor locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

CAP. VIII - Taxe speciale

ART. 484 - Taxe speciale

(1) Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale.

(2) Domeniile in care consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

ART. 485 - Scutiri

(1) Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice:

 • e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
 • f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.

CAP. IX - Alte taxe locale

ART. 486 - Alte taxe locale

(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologice si altele asemenea.

(2) Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator.

(3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedurile aprobate de autoritatile deliberative interesate.

(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa este in cuantum de 500 lei si poate fi majorata prin hotarare a consiliului local, fara ca majorarea sa poata depasi 50% din aceasta valoare. Taxa se face venit la bugetul local.

(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, consiliul local stabileste o taxa de pana la 32 lei, inclusiv.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, pot institui taxa pentru reabilitare termica a blocurilor de locuinte si locuintelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contributie a proprietarilor, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 487 - Scutiri

Autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 urmatoarelor persoane fizice sau juridice:

 • e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

Pentru o informare detaliata, va rugam sa parcurgeti prevederile de mai sus, impartite pe 2 categorii - pentru persoane fizice si juridice, in articolul DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP

COMMENTS 

Postat la
%b %10, %2016
Postat de
Alexis
Impozit pe venit
Buna ziua,

Imi este cam neclara legea fiscala si poate ma puteti ajuta cu un raspuns. intrebarea este urmatoarea:
Daca persoanele cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de plata impozitului pe veniturile din salarii si a celor asimilate salariilor cf. art 60 al. 1, lit. b, de ce normele de aplicare ale art. 62 lit. v inverseaza polaritatea regulii stabilite prin art. 60, al. 1 lit b si dispun ca "Persoanele fizice prevăzute la art. 62 lit. v) din Codul fiscal datorează impozit pe venit pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 61 din Codul fiscal." ?
Imi scapa mie ceva?
Mentionez ca am handicap accentuat si sunt asociatul unic si administratorul unui SRL primesc venituri asimilate salariilor cf art. 76 al. 2, lit d.
Postat la
%b %04, %2016
Postat de
Nicole
impozit pe venit
Bună ziua,
Nu se specifica categoria de handicap, dar având în vedere că cei cu handicap grav sau accentuat au alt statut, prin alt articol al legii, gândesc că acestia se exclud.
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
stefania
autism
Buna ziua ma poate cineva ajuta? Nu inteleg cum un copil cu autism de la gradul 1 i se schimba gradul la 2 deoarece are iq mare,cind acesti copii au nevoie toata viata de cineva tot timpul ,cind acesti copii toti sunt cu iq mare
Postat la
%b %23, %2017
Postat de
Madalina Ciochia
Ref. scutire impozit
Buna ziua, va rog sa-mi spuneti daca la scutirea impozitului pe venit pentru o persoana cu handicap grav grad 1 se afla si impozitul din chirii. Am cerut o lamurire scrisa la administratia sectorului 6 de acum 2 ani insa nu am primit raspuns nici acum.

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează