Drepturile adultilor cu deficienta grava

Drepturile si obligatiile persoanelor adulte cu dizabilitati, acordate in scopul integrarii si incluziunii sociale a acestora sunt reglementate de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati:

 1. ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare;
 2. educatie si formare profesionala;
 3. ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;
 4. asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;
 5. locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational;
 6. petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;
 7. asistenta juridica;
 8. facilitati fiscale;
 9. evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Strategia europeana 2021-2030 pentru persoanele cu dizabilitati tine seama de diversitatea tipurilor de handicap - DEFICIENTE fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung (in conformitate cu articolul 1 din Conventia Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilitati).

Persoanele adulte cu deficienta grava beneficiaza de:

 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri, in cuantum de 529 lei - 80% din ISR (incepand cu 01.06.2024);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 199 lei - 30% din ISR (incepand cu 01.03.2024);
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 2.363 lei (incepand cu 01.07.2024) sau angajare asistent personal (pentru persoanele incadrate cu deficienta grav - cu asistent personal);

Plata prestatiilor sociale se efectueaza din oficiu, in cont bancar sau prin mandat postal, in baza dispozitiei de stabilire de prestatii sociale.

In cazul incadrarii ca persoana adulta cu handicap grav cu asistent personal, pentru cazurile noi este necesara transmiterea de catre persoana cu deficienta grava cu asistent personal sau de catre reprezentantul legal al acesteia, a optiunii potrivit prevederilor art. 42, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, cu toate modificarile si completarile ulterioare, inclusiv prin OUG nr. 51/30.06.2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, astfel:

 • asistent personal;
 • indemnizatie lunara prevazuta la art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
 • indemnizatie de insotitor prevazuta de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

Cererea de optiune in cazul adultilor poate fi transmisa electronic sau depusa la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

 • Cererea de optiune in format pdf poate fi descarcata de AICI

Pana la transmiterea optiunii solicitate mai sus, se vor stabili ca prestatii sociale doar indemnizatia lunara, precum si buget personal lunar complementar, potrivit prevederilor art. 57, alin (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, in baza documentului care atesta incadrarea in grad de handicap.

NOTA: In acest articol s-a inlocuit, prin similitudine, expresia "handicap grav" cu "deficienta grava"

Principalele drepturi ale persoanelor adulte cu deficienta grava

 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate;
 • legitimatie de persoana cu dizabilitati - disability card, valabila pe intreg teritoriul tarii
 • card european pentru dizabilitate - eliberat de catre DGASPC;
 • gratuitate pe toate liniile cu transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata (de aceasta prevedere beneficiaza si asistentul personal, asistentul personal profesionist al persoanei cu deficienta grava si insotitorul adultului cu deficienta auditiva si mintala, in prezenta acestuia);
 • decont lunar abonament Metrorex - cu numar nelimitat calatorii;
 • optiune intre gratuitatea transportului interurban (feroviar, rutier sau naval pentru transport fluvial) pentru 24 calatorii pe an calendaristic pentru adultul cu deficienta grava si asistentul/ insotitorul acestuia sau decont carburant/ bonuri de carburant pe suport hartie sau card de carburant pentru autoturismul aflat in proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, insotitorului sau furnizorului de servicii sociale, in limita de 1.500 lei anual;
 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale in baza rovinietei (de aceasta prevedere beneficiaza si insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, pentru un singur autoturism detinut de fiecare din persoanele indreptatite);
 • autoturismele folosite de persoanele cu deficienta grava, detinute in proprierate sau de catre de persoanele care au in ingrijire aceste persoane, pot trece pe podurile de la Fetesti si Cernavoda fara a plati taxa de pod - asa-numitul PEAJ;
 • scutire de la plata tarifului de omologare individuala perceput de Registrul Auto Roman, pentru autovehiculele special modificate fata de configuratia initiala in scopul conducerii de catre persoanele cu dizabilitati pe toata durata de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de dizabilitate si numai pentru autoturismul proprietate personala;
 • asigurarea accesului liber si gratuit in toate locurile publice, inclusiv in locatiile in care se asigura servicii publice si in mijloacele de transport in comun, taxiuri si in mijloacele auto de transport alternativ, alaturi de dispozitivul de mers si de cainele-ghid;
 • pentru toate modurile de transport aveti dreptul la asistenta gratuita in terminale si la bordul vehiculelor; nu vi se poate refuza transportul din cauza dizabilitatii sau a mobilitatii dumneavoastra reduse, cu exceptia cazurilor justificate din motive de siguranta sau de proiectare a vehicului sau a infrastructurii;
 • persoanele cu dizabilitati au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta;
 • persoanele cu dizabilitati beneficiaza de protectie impotriva neglijarii si abuzului (protectie juridica sub forma curatelei, a consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a tutelei si de asistenta juridica gratuita), indiferent de locul unde acestea se afla;
 • posibilitatea de a lucra mai purin de 8 ore pe zi, cu mentinerea veniturilor salariale, la recomandarea comisiei de evaluare de reducere a timpului zilnic de munca;
 • pentru activitatea desfasurata de persoanele cu deficienta grava, in cadrul programului normal de lucru (institutii publice) se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/ salariul de functie/ indemnizatia de incadrare;
 • reducerea varstei standard de pensionare, pentru persoanele aflate in campul muncii;
 • suportarea dobanzii pentru creditul contractat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte, conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoare creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar restituirea sa nu depaseasca 10 ani; in situatia achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu dizabilitati netrasferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani;
 • la Directia de Impozite si Taxe Locale - scutire de la plata impozitului/ taxei pentru cladirea (si terenul aferent) de domiciliu + scutire de la plata impozitului pentru un singur mijloc de transport;
 • la Administratia Finantelor Publice - scutire de la plata impozitului pentru venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, salarii si asimilate salariilor, pensii, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, transmiterea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii;
 • incepand cu 1 septembrie 2024, persoanele care beneficiaza de pensie de invaliditate vor putea sa obtina venituri din activitati dependente si sa-si pastreze indemnizatia, in conformitate cu Legea nr. 360/2023;
 • exceptare de la plata CASS pentru venituri obtinute in baza Legii nr. 448/2006;
 • scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora;
 • pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale de la care persoanele adulte cu deficienta grava sunt scutite;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru-medicul de familie sau doctor specialist, la cerere, pe baza certificatului de incadrare in grad de dizabilitate;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru prin Casa de Asigurari de Sanatate;
 • gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa pentru persoane care solicita incadrarea in grad de dizabilitate;
 • servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul adultului cu deficienta grava in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist - detalii la Casa Locala de Pensii (servicii subventionate cu 50% din pretul biletului de cazare si masa pentru asistentul personal sau insotitorul adultului cu deficienta grava);
 • in vederea asigurarii asistentei de recuperare/ reabilitare, persoanele cu deficienta grava au dreptul, anual, la 12 tichete de valoare pentru terapia bazata pe recuperare medicala sau kinetoterapie, in functie de diagnosticul principal si de fiecare dizabilitate;
 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minime de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchirie pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori ale unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia; 
 • scutirea de la plata chiriei pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte detinute de stat sau de unitati administrativ-teritoriale ale acestora si care sunt in folosinta acestor persoane;
 • autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea educatiei fizice si sportului de catre persoane cu toate tipurile de dizabilitati, asa cum sunt prevazute in legislatie, in scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu dizabilitati participarea la competitii nationale si internationale destinate lor;
 • persoanele cu deficienta grava psihica si/sau mintala asistate in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu dizabilitati si sustinatorii legali ai acestora, sunt scutite de plata contributiei lunare de intretinere;
 • in anul 2024, sprijinul material pentru persoanele defavorizate (venituri pana in 2.000 lei) prevazut sub forma de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde, acordat in sase transe, are o valoare nominala de 250 lei, iar in perioada 2025-2027 are o valoare nominala de 125 lei;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii diagnosticati cu HIV/bolnavi de SIDA, la AJPIS;
 • persoanele cu dizabilitati care parasesc centrele rezidentiale publice si beneficiaza de masuri de dezinstitutionalizare si de integrare in comunitate pot primi un beneficiu de tranzitie, in conditiile legii, din bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, prin transferuri catre bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la solicitarea fundamentata a acestora.

Persoanele cu dizabilitati sau/si nevoi educationale speciale care au calitatea de student intr-o institutie de invatamant superior, in baza documentelor medicale doveditoare, au dreptul la:

 1. locuri finantate de la bugetul de stat atat la programele de studii universitare de licenta, cat si la programele de studii universitare de master, in cadrul cifrei de scolarizare aprobate, conform art. 128 alin. (8) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. servicii de informare si comunicare adaptate specifice nevoilor acestora pentru facilitarea incluziunii in comunitatea academica;
 3. acces adaptat in spatiile institutiei de invatamant superior (spatii de invatamant, spatii administrative, spatii de cazare si masa, spatii de lectura, sali pentru activitati sportive etc.);
 4. acces la informatiile si resursele educationale intr-un format adaptat nevoilor acestora;
 5. acces gratuit cu autoturismul personal in campusul universitar si loc de parcare a acestuia, dupa caz;
 6. spatii de cazare si grupuri sanitare adaptate nevoilor acestora, precum si prioritate la ocuparea locurilor de cazare in caminele studentilor, in special a locurilor de cazare situate la parter, in cladiri adaptate accesului persoanelor cu dizabilitati;
 7. servicii specializate gratuite de consiliere si asistenta psihopedagogica/ consiliere vocationala/ consiliere pentru cariera, prin Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera;
 8. servicii de asistenta medicala, stomatologica si psihologica gratuite in cabinetele medicale, cabinetele stomatologice din institutia de invatamant superior, in policlinici si unitati spitalicesti, conform prevederilor legale in vigoare;
 9. acces la oportunitati de invatare, oferite de programe de mobilitate nationale si internationale, conform prevederilor legale in vigoare;
 10. servicii de asistenta in desfasurarea activitatilor didactice, adaptate nevoilor individuale;
 11. resurse educationale adaptate nevoilor individuale;
 12. acces gratuit la dispozitivele/ echipamentele/ software-urile asistive existente in institutia de invatamant superior pentru facilitarea desfasurarii procesului de predare-invatare;
 13. acces la activitatile nonformale/ extracurriculare organizate de institutia de invatamant superior;
 14. toate categoriile de burse, inclusiv burse sociale, conform prevederilor legale in vigoare;
 15. reducere, la cerere, cu 50% a tarifelor pentru cazare si masa la cantinele studentesti ale institutiei de invatamant superior la care sunt inmatriculate;
 16. reducere sau gratuitate, dupa caz, a costurilor de transport, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 17. metode de admitere si de evaluare adaptate nevoilor individuale;
 18. sprijin in desfasurarea activitatilor din cadrul disciplinei Practica de specialitate;
 19. scutirea/ motivarea absentelor de la activitate prevazute in planul de invatamant cu ocazia participarii la controale medicale/ terapii/ tratamente specifice impuse de dizabilitatea proprie, cu optiunea, in limita posibilitatii, a recuperarii in regim gratuit a acestor absente;
 20. acces la serviciile unui interpret de limbaj mimico-gestual, daca asistenta sa este necesara si solicitata de acesta;
 21. locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant, impreuna cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, dupa caz;
 22. insotitor in timpul activitatilor didactice sau in timpul sustinerii examenelor de evaluare a cunostintelor, la solicitarea acestora, dupa caz.

Educatia studentilor cu tulburari specifice de invatare respectiv dislexie, disgrafie, discalculie, este asigurata prin metode psihopedagogice consacrate si prin abordare adecvata, potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.

Infectia cu HIV

Adultii cu dizabilitate de tip HIV sau bolnavi de SIDA beneficiaza de o alocatie lunara calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, in conformitate cu Legea nr 448/2006 republicata (art. 58, alin 2).

Adultii incadrati in grad de deficienta grava daca nu realizeaza venituri din salarii sau pensii, beneficiaza de o indemnizatie de hrana in cuantum de 33 lei/zi, iar in cazul in care ei realizeaza venituri din salarii sau pensii, cuantumul alocatiei este de 50%, respectiv 30% din valoarea indemnizatiei lunare

Beneficiaza de indemnizatie lunara de hrana cuvenita adultilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, atat pe perioada cat sunt internati sau institutionalizati, cat si in ambulatoriu.

Plata indemnizatiei lunare de hrana se efectueaza pe baza de cerere insotita de copia actului de identitate si a certificatului medical sau a adeverintei eliberate de medicul specialist.

Cererea se inregistreaza la directia teritoriala in a carei raza locuieste solicitantul si se completeaza de adultul infectat cu HIV sau bolnav de SIDA potrivit modelelor prezentate in anexele nr. 1 si 2 din Ordinul nr. 223/2006.

Indemnizatia lunara de hrana se calculeaza pe baza nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si de numarul zilelor din luna (Ordin nr. 2286/2022).

Plata indemnizatiei lunare de hrana se efectueaza pe baza de mandat postal, in cont personal, cont de card sau alta modalitate de plata mentionata in cerere de adultul beneficiar.

Dreptul la indemnizatie lunara de hrana inceteaza incepand cu luna urmatoare decesului persoanei beneficiare.

Asistentul personal

Persoana adulta cu deficienta grava are dreptul la un asistent personal, in baza evaluarii sociopsihomedicale.

Adultul cu deficienta vizuala grava poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor.

Persoanele cu deficienta grava care au si calitatea de pensionari de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate pot opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine si in cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de varsta.

Invalizii de razboi care au si calitatea de persoane cu deficienta grava si sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiaza atat de dreptul prevazut la alin. (2), cat si de dreptul prevazut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare.

Adultii cu deficienta grava ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu deficienta vizuala grava, pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare.

Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si devine valabila numai pe baza acordului exprimat in scris al acestora.

Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor comunica angajatorului, in termen de 5 zile, acordul pentru optiunea exprimata.

Indemnizatia lunara prevazuta la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice.

Plata indemnizatiei lunare se asigura de primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu deficienta grava.

Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de dizabilitate, emis de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu dizabilitati.

Incepand cu data de 1 iulie 2024, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art.164 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 168,000 ore pe luna, reprezentand 22,024 lei/ora. Din aceasta suma, 300 de lei vor fi fara taxe, deci netul va fi 2.363 lei, in conformitate cu HG nr. 598/2024.

Calcul salariu minim 2024
Publicam taxele pentru salariul minim 2024 conform cu salariul brut 3.700 lei.

Calcul salariu minim 2024

VENITUL SALARIAL AL ASISTENTULUI PERSONAL ANGAJAT LA DATA DE 01.07.2024

 • GRADATIA 0-5: 3.700 lei brut + 347 lei ind. hrana = 4.047 lei [2.428 lei net]

Salariul de baza + norma de hrana

Asistentul personal beneficiaza si de:

 • Indemnizatie de hrana in cuantum de 347 lei brut/luna, conform art. 18 din Legea nr. 153/2017 si Legii nr. 296/2023, acordata proportional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara.
 • Voucher de vacanta in valoare de 1.600 lei pe suport electronic (Legea 296/2023), acordat proportional cu durata angajarii si cu durata timpului de munca, raportat la perioada de referinta 1 ianuarie - 31 decembrie 2024.

Nota: Ca tratament fiscal, indemnizatia de hrana reprezinta venit din salarii si se impoziteaza prin cumulare cu veniturile salariale realizate in luna in care se acorda angajatului de catre angajator in conformitate cu prevederile art 78 alin (1) din Legea 227/2015. Indemnizatia de hrana nu poate fi considerata spor in sensul OUG 6/2007 si al Legii nr. 153/2017 si nu este inclusa in baza de calcul a indemnizatiei aferente concediului de odihna.

Asupra sumei de 1.600 de lei corespunzatoare voucherelor de vacanta se aplica cota de impozit pe venit de l0% asupra venitului brut din care se deduce contributia de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor Legii nr.296/2023, care se calculeaza si retine cu ocazia achitarii drepturilor salariale ale lunii in care au fost primite voucherele, farad iminuarea valorii nominale a voucherului de vacanta.

Deducerea personala 

Pentru asistentul personal deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile se aplica numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. Ce inseamna asta: in cazul in care aveti venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 3.701 lei si 5.700 lei, pentru parte din aceste sume nu veti plati impozit.

Nu pot beneficia de indemnizatia lunara:

 1. adultii cu deficienta grava sau reprezentantii lor legali, pe perioada in care adultii cu deficienta grava se afla in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist, in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii rezidentiale publice cu caracter social, medico-social, in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice pe o perioada mai mare de o luna;
 2. persoanele cu deficienta grava care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei.

Asistentul personal profesionist

Adultul cu deficienta grava care nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri de pana la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de ingrijirea si protectia unui asistent personal profesionist, in baza evaluarii nevoilor individuale.

Ingrijirea si protectia persoanei adulte cu deficienta grava se asigura de catre asistentul personal profesionist, altul decat sotul, sotia sau rudele in linie dreapta.

Ingrijirea si protectia adultilor cu deficienta grava de catre asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu dizabilitati judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Opinia adultului cu deficienta grava se va lua in considerare la luarea deciziei referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist de catre DGASPC.

Dreptul la munca si orientare profesionala

Persoanele cu dizabilitati pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

Persoanele cu dizabilitati au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional.

In vederea dezvoltarii potentialului pentru munca, persoanele cu dizabilitati pot beneficia de pregatire pentru munca sau activitati de instruire, dezvoltare personala sau perfectionare a abilitatilor in cadrul atelierelor protejate organizate de structuri guvernamentale sau neguvernamentale, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati.

Pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati in munca, angajatorii asigura accesul acestora la ocuparea unui loc de munca adaptat, dupa caz, in conformitate cu potentialul functional si capacitatea de adaptare a acestora.

Persoanei cu dizabilitate i se garanteaza egalitatea de sanse in prestarea activitatii si i se asigura accesibilizarea locului de munca si adaptarea sarcinilor in conformitate cu potentialul sau functional.

Sunt persoana cu dizabilitate si lucrez la stat, trebuie sa primesc un spor la salariu de 15% ?

In Legea nr. 153/2017 la art. 22, este mentionat sporul pentru persoanele cu dizabilitati, fara sa faca discriminare ci doar trimitere catre hotararea de guvern care vine si implementeaza pentru aproape toate categoriile de persoane cu certificate de dizabilitate, un anumit mod de implementare a acestui spor.

 1. Pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu deficienta grava si accentuata, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/ salariul de functie/ indemnizatia de incadrare.
 2. Celelalte categorii de persoane cu deficienta grava si accentuata care vor beneficia de sporul prevazut la alin. 1. se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Sporul salarial de 15% poate fi acordat in privat, numai daca a fost negociat intre persoana cu dizabilitate si angajator si este mentionat ca atare in contractul individual de munca. Puteti face o cerere in acest sens, nu aveti ce pierde.

Incepand cu data de 01-01-2026, in vederea dezvoltarii potentialului persoanelor cu dizabilitati, acestea pot beneficia de servicii si activitati de pregatire pentru munca, precum si de angajare asistata.

Modalitatile de organizare si functionare, de evaluare si de referire a beneficiarilor pentru angajare asistata se aproba prin ordin al presedintelui ANPDPD.

Legitimatia pentru transportul urban

Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Este necesara o fotografie recenta tip act de identitate.

Legitimatia este nominala, netransmisibila si este valabila pe perioada de valabilitate a documentului de incadrare in grad de handicap.

In cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimatiei, persoana cu dizabilitate o va declara nula intr-un cotidian si va solicita eliberarea unui duplicat. Pierderea, distrugerea sau furtul duplicatului presupune costuri de emitere a unei noi legitimatii, pe care persoana cu dizabilitate le va suporta.

Odata cu incetarea contractului individual de munca, asistentii personali ai persoanelor cu deficienta grava si asistentii personali profesionisti au obligatia de a preda legitimatia.

Acordarea gratuitatii la transportul interurban

Persoanele cu deficienta grava pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hartie, bonuri valorice pe suport electronic sau decontare, pentru autoturismul aflat in proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau insotitorului, pentru cheltuielile necesare alimentarii cu carburant si/sau alimentarii mijloacelor de transport electrice, care nu depasesc suma de 1.500 lei, anual.

Actualizarea sumelor se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in functie de indicele de inflatie.

Metodologia de acordare a drepturilor se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea ANPDPD.

Eliberarea biletului de calatorie gratuita se face de catre DGASPC astfel:

 1. in baza cererii persoanei cu dizabilitate, reprezentantului legal al acesteia, a altei persoane cu imputernicire notariala data de catre persoana cu dizabilitate/ reprezentantul legal al acesteia sau a organizatiei neguvernamentale avand ca scop protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, cu imputernicire, pentru reprezentare, in numele si pentru membrii acesteia, in baza unui protocol de colaborare incheiat cu DGASPC in acest sens;
 2. in baza cererii asistentului personal.

Biletul de calatorie gratuita este nominal si netransmisibil.

Pe baza documentelor de incadrare aflate in termen de valabilitate, persoana indreptatita poate solicita biletele de calatorie gratuita pentru anul calendaristic, pana la data de 31 decembrie a anului in curs.

Numarul de bilete de calatorie gratuita stabilit potrivit legii este acordat de DGASPC proportional cu numarul de luni calendaristice cuprinse in perioada de valabilitate a documentului de incadrare.

In cazul in care rezultatul calculului numarului de bilete de calatorie gratuita este un numar cu zecimale, acesta se va rotunji in plus daca documentul de incadrare este emis in anul calendaristic in curs sau se va rotunji in minus daca documentul de incadrare expira in anul calendaristic in curs.

Pentru persoanele cu dizabilitati cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu, numarul de bilete de calatorie gratuita poate depasi numarul stabilit, in functie de recomandarea centrului de dializa.

Pasii de urmat pentru decontarea transportului

Care sunt beneficiile?
Acordarea gratuitatii la transportul interurban sau decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

 1. Daca a fost exprimata optiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acorda bilete de transport interurban cu trenul sau autocarul.
 2. Daca se opteaza pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban in baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

Cand vor putea fi facute deconturile?
Acordarea de bonuri de carburant, alimentarea cardurilor de carburant sau decontarea carburantului se face semestrial, daca documentul care atesta incadrarea in grad de dizabilitate are valabilitate permanenta, ori trimestrial sau proportional cu numarul de luni calendaristice in perioada de valabilitate a documentului/ documentelor care atesta incadrarea in grad de dizabilitate, într-un an calendaristic.

Cum se face decontul?
Persoana cu dizabilitate efectueaza deplasarea/ deplasarile si pastreaza bonurile (stampilate) reprezentand alimentarea cu carburant.

In termen de 60 de zile de la efectuarea deplasarii, beneficiarul depune la DGASPC cererea de decontare insotita de bonul/bonurile fiscale de carburant.

Cererea de decontare cuprinde: Anexa 3

 1. Cine este proprietarul masinii: persoana cu dizabilitate, familia acesteia, asistentul personal profesionist, insotitorul, furnizorul de servicii sociale. Insotitorul persoanei cu dizabilitate poate fi orice persoana care o insoteste si asigura conducerea autovehiculului in timpul deplasarii.
 2. O declaratie pe propria raspundere potrivit careia deplasarile cu autoturismul sunt efectuate numai in interesul propriu/al persoanei cu dizabilitate.
 3. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Fiecare cerere trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

 1. Bonurile fiscale eliberate de societatea de la care s-a achizitionat carburantul sau statiile de alimentare a mijloacelor de transport electrice (in original, cu stampila).
 2. Copie dupa C.I. a persoanei cu dizabilitate.
 3. Copie dupa certificatul de incadrare in grad si tip de dizabilitate.
 4. Copie dupa extras de cont bancar cu indicarea contului IBAN unde se va vira contravaloarea decontului de carburant.

Unde se depune cererea de decont?
Cererea de decontare se depune la DGASPC, in termen de 60 de zile de la data efectuarii calatoriei si este insotita de bonul/bonurile fiscale de carburant.

Cate calatorii pot fi decontate si cum se face calculul?
Numarul de calatorii pentru care se deconteaza carburant in cursul unui an este de 24 calatorii pentru persoana cu deficienta grava.

Suma maxima ce se poate deconta este de 1.500 lei in cazul persoanei cu deficienta grava.

Cum se efectueaza plata?
Dupa procesare, DGASPC deconteaza carburantul catre persoanele indreptatite, in termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii si a documentelor aferente.

Decontarea carburantului, a bonurilor de carburant sau a alimentarii cardurilor de carburant se face de catre DGASPC cu incadrarea in creditele bugetare disponibile.

Cereri decontare carburant:

 • Anexa 2 - Cerere optiune transport persoana cu dizabilitati;
 • Anexa 3 - Cerere pentru decontarea carburantului;
 • Anexa 4 - Formular pentru acordarea bonurilor de carburant pe suport hartie;
 • Anexa 5 - Formular pentru acordarea bonurilor valorice pe suport electronic.

Sanctiuni

HG 43/2024, prevede stabilirea drept contraventii a unor fapte precum utilizarea bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant in alt scop decat asigurarea transportului gratuit acordat persoanelor cu dizabilitati sau vanzarea acestora - astfel de fapte vor fi considerate contraventii, prin analogie cu cele prevazute de acte precum Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

In cazul utilizarii bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant in alt scop decat asigurarea transportului gratuit acordat persoanelor cu dizabilitati, amenzile stabilite acum sunt de la unu la doua puncte-amenda, in timp ce pentru refuzul nejustificat al benzinariilor de a accepta bonurile valorice pe suport electronic ori pentru comercializarea acestora, amenzile sunt cuprinse intre 10 si 15 puncte-amenda. Tinand cont ca hotararea stabileste ca un punct-amenda reprezinta contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, amenzile pot ajunge, in aceste cazuri, pana la 55.500 de lei. Punctul de amenda ramane la valoarea de 165 de lei pana la 31 decembrie 2024.

Persoana cu dizabilitate, reprezentantul legal al acesteia si/sau, dupa caz, asistentul personal al persoanei cu dizabilitate va returna biletele de calatorie gratuita nefolosite integral sau partial, in urmatoarele situatii:

 1. decesul persoanei cu dizabilitate;
 2. incetarea contractului individual de munca al asistentului personal;
 3. obtinerea unui document de incadrare ulterior celui pe baza caruia au fost eliberate biletele de calatorie gratuita, care stabileste un grad de dizabilitate care nu se incadreaza in grav sau accentuat;
 4. schimbarea optiunii privind angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea nr. 448/2006, ulterior eliberarii biletelor de calatorie gratuita;
 5. schimbarea domiciliului/ resedintei in alt judet sau sector.

In cazul in care DGASPC constata ca s-au efectuat calatorii in baza unor bilete de calatorie gratuita care nu au fost returnate conform celor prezentate, DGASPC va recupera contravaloarea calatoriei de la persoanele respective.

Persoana cu dizabilitate poate calatori singura sau impreuna cu un singur insotitor ori cu asistentul personal, dupa caz.

Insotitorul care calatoreste impreuna cu persoana cu dizabilitate poate fi orice persoana.

In cazul acordarii de tichete de valoare pentru terapia bazata pe recuperare medicala sau kinetoterapie insotitorul persoanei cu dizabilitati calatoreste numai insotind persoana cu dizabilitate, in baza biletului de calatorie gratuita, tiparit de catre DGASPC cu datele persoanei cu dizabilitate, conform art. 11 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 448/2006. Un bilet de calatorie gratuita pentru insotitor este valabil numai in prezenta biletului de calatorie gratuita al persoanei cu dizabilitate cu drept la insotitor.

In timpul efectuarii calatoriei, persoana cu dizabilitate prezinta biletul de calatorie gratuita si se legitimeaza cu legitimatia acordata potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, iar in lipsa acesteia cu documentul de identitate in original, respectiv cu certificatul de nastere in cazul copiilor cu varsta pana la 14 ani, in original sau copie.

Asistentii personali pot calatori fara sa insoteasca persoana cu dizabilitate in baza biletelor de calatorie gratuita acordate acestora, completate de catre DGASPC cu datele asistentului personal, conform art. 11 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 448/2006.

La prezentarea unui bilet de calatorie gratuita si in timpul efectuarii calatoriei, asistentul personal va fi legitimat cu documentul de identitate propriu si biletul de calatorie gratuita in baza caruia a fost obtinuta legitimatia de calatorie gratuita.

Pentru efectuarea calatoriei, persoanele cu dizabilitati si asistentii personali ai acestora, dupa caz, vor completa rubricile «de la statia» si «pana la statia» pe biletul propriu-zis si pe cuponul statistic/anexa, dupa consultarea prealabila a operatorului de transport interurban.

Nu se admit la transport bilete de calatorie gratuita care prezinta stersaturi, modificari, corecturi sau care sunt tiparite ilizibil.

Card-legitimatie de parcare

Eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare se face de catre autoritatile administratiei publice locale (primaria) in termen de 30 de zile de la depunerea cererii persoanei cu dizabilitate.

Cardul-legitimatie de parcare pentru persoanele cu dizabilitati este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atesta incadrarea in gradul de dizabilitate. Autovehiculul care transporta o persoana cu dizabilitate posesoare de card-légitimatie beneficiaza de parcare gratuita.

Pentru obtinerea cardului-legitimatie de parcare veti adresa o cerere in acest sens primariei, cerere la care veti atasa cel putin copie carte identitate, copie certificat de incadrare in grad de dizabilitate, o fotografie tip buletin (a persoanei cu dizabilitate).

In situatia in care beneficiarul depune documentele de mai sus prin mijloace electronice, acestea vor fi prezentate in original la eliberarea cardului - legitimatie de parcare.

Rovinieta 

In vederea obtinerii scutirii de la plata rovinietei, persoanele indreptatite vor depune fie la primariile din localitatea de domiciliu sau resedinta, fie la DGASPC, umatoarele documente:

 1. actul de identitate a persoanei cu dizabilitate, in copie;
 2. certificat de incadrare in grad de dizabilitate, in copie;
 3. cartea de identitate a masinii, in copie;
 4. declaratia pe propria raspundere a tutorelui/ reprezentant legal/ asistent personal privind numele persoanei care o insoteste;
 5. cartea de identitate a insotitorrului si/sau asistentului personal;
 6. copia contractului de munca a asistentului persoanal/ dispozitia de incadrare.

Sanatate si recuperare

Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru, la cerere, pe baza certificatului de incadrare in grad de dizabilitate.

Persoanele care solicita incadrarea in grad de dizabilitate beneficiaza de gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa, in baza alocarilor din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu dizabilitati au dreptul la:

 1. dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 2. servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul adultului cu deficienta grava in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, la cerere, pe baza certificatului de incadrare in grad de dizabilitate;
 3. un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.

Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu se acorda pentru o perioada determinata ori nedeterminata, in baza unei prescriptii medicale sub forma unei recomandari medicale tipizate, eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate.

Prescriptia medicala se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar insoteste cererea si se depune la casa de asigurari de sanatate si un exemplar ramane la asigurat, pe care il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate.

In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre persoana cu dizabilitate sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa emita decizia ori aprobarea de plata pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu dizabilitati.

Contravaloarea pretului de referinta pentru dispozitive medicale se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prin casa de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul.

Numarul biletelor de tratament balnear gratuit care se acorda adultilor cu dizabilitati se stabileste proportional cu numarul potentialilor beneficiari fata de numarul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.

Metodologia de emitere, acordare, utilizare si decontare a tichetelor valorice pentru terapia bazata pe recuperare medicala sau kinetoterapie este reglementata potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a din Legea nr. 7/2023 iar contravaloarea tichetelor valorice se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale si de sanatate, prin casa de asigurari de sanatate la care este inscris asiguratul sau din fonduri externe nerambursabile.

In vederea asigurarii asistentei de recuperare/ reabilitare, persoanele cu dizabilitati au dreptul, anual, la tichete de valoare pentru terapia bazata pe recuperare medicala sau kinetoterapie, in functie de diagnosticul principal si de fiecare dizabilitate, dupa cum urmeaza:

 1. 12 tichete pentru persoanele cu deficienta grava;
 2. 6 tichete pentru persoanele cu deficienta accentuata.

Modelul si contravaloarea tichetelor pentru terapia bazata pe recuperare medicala sau kinetoterapie se stabilesc prin hotarare a Guvernului, urmand a se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului muncii si solidaritatii sociale potrivit prevederilor art. 11, alin. (4) din Legea 448/2006 si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Contravaloarea tichetelor se actualizeaza anual, prin hotarare a Guvernului.

Tichetele pentru terapia bazata pe recuperare medicala sau kinetoterapie se acorda la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala a persoanei adulte cu dizabilitate, conform metodologiei de emitere, acordare, utilizare si decontare a tichetelor, aprobata prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului muncii si solidaritatii sociale.

Credite cu dobanda subventionata de stat

1. Pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte

Persoanele adulte cu deficienta grava pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul ANPDPD la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani. In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

2. Pentru tehnologii asistive si de acces

Persoanele adulte cu deficienta grava, reprezentantii legali ai acestora, beneficiaza de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul ANPDPD la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru tehnologii asistive si de acces, cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani.

Persoanele care au contractat un credit in conditiile prevazute la alin. (1) si carora, in urma reevaluarii, li s-a schimbat incadrarea in gradul de dizabilitate beneficiaza in continuare de aceleasi conditii de rambursare pana la achitarea creditului.

Pentru a accesa acest credit este necesara depunerea urmatoarelor documente la Directia Generala de Asistenta Sociala:

 1. cerere;
 2. copie certificat incadrare in grad de dizabilitate;
 3. copie document de identitate, declaratie pe propria raspundere a persoanei ca nu a mai beneficiat de aceste prevederi ale Legii 448/2006;
 4. declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca va comunica orice modificare a certificatului de incadrare in grad de dizabilitate sau orice modificare a domiciliului;
 5. copie de pe hotararea judecatoreasca de punere sub interdictie sau de pe dispozitia de tutela/curatela, unde este cazul.

In urma analizarii documentelor depuse, DGASPC elibereaza solicitantului o adeverinta privind acordul platii dobanzii la creditul obtinut. Dupa obtinerea adeverintei, solicitantul se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului. In urma acceptului de creditare din partea unitatii bancare, DGASPC va incheia un angajament de plata a dobanzii, pe baza contractului de credit si a graficului de rambursare. In functie de destinatia creditului obtinut in conditiile legii, persoanele cu deficienta grava includ in dosar si urmatoarele documente:

 1. copie de pe factura finala a autovehiculului sau copia legalizata a contractului de vanzare/cumparare a acestuia;
 2. graficul de rambursare a creditului, care se depune la DGASPC ori de cate ori suporta modificari.

DGASPC efectueaza platile in baza ultimului grafic de rambursare depus.Ordinea etapelor de parcurs descrisa mai sus este obligatorie.

In situatia in care beneficiarul creditului inregistreaza restante la rambursarea acestuia, dobanda aferenta creditului se suporta de catre acesta.

Nota: Banca nu isi asuma responsabilitatea pentru recuperarea de catre client, de la autoritatea competenta, a sumelor lunare reprezentand dobanda aferenta creditului acordat.

Locuire incluziva

Persoanele cu dizabilitati pot beneficia de locuinta in cadrul retelei de locuire incluziva, in baza evaluarii nevoilor individuale de viata.

Modalitatea de acordare, de organizare si functionare, de finantare si monitorizare a locuintelor din reteaua de locuire incluziva se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati. A se vedea Ordinul nr. 1.136/2023.

Persoanele incadrate in gradul de deficienta grava pot primi un beneficiu pentru locuire, in conditiile legii.

Beneficiul de locuire se suporta din bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, prin transferuri catre bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la solicitarea fundamentata a acestora.

Modalitatea de finantare si de plata a beneficiului de locuire precum si conditiile de eligibilitate a beneficiarilor se aproba prin hotarare a Guvernului.

Persoanele cu dizabilitati care parasesc centrele rezidentiale publice si beneficiaza de masuri de dezinstitutionalizare si de integrare in comunitate pot primi un beneficiu de tranzitie, in conditiile legii.

Beneficiul de tranzitie se suporta din bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, prin transferuri catre bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la solicitarea fundamentata a acestora.

Modalitatea de finantare a beneficiului de tranzitie, precum si conditiile de eligibilitate a beneficiarilor se aproba prin hotarare a Guvernului.

Cardurile sociale pentru adultii cu dizabilitati

Tichetele, oferite pe suport electronic (card), au o valoare nominala de cate 250 de lei si sunt destinate persoanelor aflate in situatii de deprivare materiala sau risc de saracie.

Printre beneficiari se numara si persoanele adulte cu grad de dizabilitate grava, accentuata sau medie, ale caror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.

Cardurile se alimenteaza o data la doua luni si pot fi folosite doar pentru achizitionarea alimentelor de baza.

Servicii sociale

Dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege.

Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu dizabilitate.

Cererea si actele doveditoare se depun spre inregistrare de persoana cu deficienta grava, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu dizabilitate.

Persoanele adulte cu dizabilitati beneficiaza de servicii sociale acordate:

 1. la domiciliu;
 2. in comunitate;
 3. in centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private.

Intr-un centru de zi sau rezidential serviciile sociale pot fi furnizate in sistem integrat cu serviciile medicale, de educatie, de locuire, de ocupare a fortei de munca si altele asemenea.

Persoanele cu dizabilitati din centrele de zi sau rezidentiale beneficiaza de servicii medicale din cadrul pachetului de servicii medicale de baza care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate.

Serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilitati sunt proiectate si adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei.

Persoana cu dizabilitate poate beneficia de urmatoarele servicii sociale: asistent personal, asistent personal profesionist, servicii de ingrijire la domiciliu, echipa mobila, servicii de asistenta si suport, servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, centre de zi si/sau centre rezidențiale.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2025, finantarea centrelor rezidentiale a caror capacitate este mai mare de 50 de locuri si pentru care nu au fost implementate planurile de restructurare aprobate se asigura exclusiv din bugetul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2026, finantarea sumelor prevazute la art. 47 din Legea nr. 448/2006 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului sau al autoritatii administratiei publice locale la nivel de municipiu, oras sau comuna, dupa caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate cu aceasta destinatie, in proportie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale la elaborarea bugetului de stat, in baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale.

Obligatiile persoanelor cu dizabilitati si ale familiei

Persoanele adulte cu dizabilitati au urmatoarele obligatii:

 1. sa se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente in domeniu;
 2. sa se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru incadrarea in grad si tip de dizabilitate, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de dizabilitate;
 3. sa se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente in domeniu, cu exceptia persoanelor cu dizabilitati a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare si pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de dizabilitate;
 4. sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege;
 5. sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul individual de servicii al adultului cu dizabilitati;
 6. sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu;
 7. sa colaboreze cu asistentii sociali si echipele de specialisti, in scopul recuperarii, reabilitarii, orientarii profesionale si integrarii sociale;
 8. sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de dizabilitate, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de dizabilitate se prezinta pentru reevaluare in urmatoarele situatii:

 1. solicita acest lucru ca urmare a agravarii conditiei lor medico-psihosociale;
 2. sunt convocate de catre structurile competente in cazul existentei unor suspiciuni justificate privind incalcarea prevederilor legale referitoare la incadrarea in grad si tip de dizabilitate.

Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un adult cu dizabilitati are urmatoarele obligatii principale:

 1. sa asigure cresterea si ingrijirea corespunzatoare a persoanei cu dizabilitate;
 2. sa respecte si/sau sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul individual de servicii al adultului cu dizabilitati;
 3. sa insoteasca persoana cu dizabilitati, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta in domeniu;
 4. sa se prezinte la solicitarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
 5. sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala si integrarea sociala;
 6. sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de dizabilitate, domiciliu sau resedinta, starea materiala, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Baza legislativa

 1. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, republicata si actualizata;
 2. Hotararea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
 4. HG nr. 502/2017 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 5. Hotararea nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate;
 6. Ordinul nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora;
 7. Ordin nr. 3.975 din 7 iunie 2022 privind aprobarea Planului-cadru de invatamant pentru grupele de interventie timpurie organizate pentru copiii cu dizabilitati senzoriale/dizabilitati senzoriale multiple;
 8. Ordin Nr. 949/2022 din 9 iunie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 9. HG nr. 1118/2020 din 17 decembrie 2020 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum si pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 10. Ordin nr. 1830/2019/30.12.2019 pentru aprobarea modelului legitimatiei acordate persoanelor cu dizabilitati;
 11. Ordin nr. 1.360/12.09.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, precum si a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilitati, utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 12. Ordin nr. 1221/12.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 1283/21.08.2019 al ministrului sanatatii si nr. 765/22.08.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 13. Ordin nr. 1.263/23.08.2019 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea Metodologiei de acordare și distribuire a voucherelor folosesc exclusiv pentru achiziția de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decat cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului. de asigurari sociale de sanatate;
 14. Hotare 507/17.07.2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transportul interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.017/2018;
 15. Ordin nr. 940/12.06.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 944/26.06.2019 al ministrului sanatatii si nr. 650/03.07.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurare sociala de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 16. Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al activitatii asistentului personal profesionist;
 17. HG nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist;

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează