Drepturile adultilor cu deficienta medie

Drepturile si obligatiile persoanelor adulte cu dizabilitati, acordate in scopul integrarii si incluziunii sociale a acestora sunt reglementate de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati:

 1. ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare;
 2. educatie si formare profesionala;
 3. ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala;
 4. asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;
 5. locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational;
 6. petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism;
 7. asistenta juridica;
 8. facilitati fiscale;
 9. evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

Strategia europeana 2021-2030 pentru persoanele cu dizabilitati tine seama de diversitatea tipurilor de handicap - DEFICIENTE fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung (in conformitate cu articolul 1 din Conventia Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilitati).

Persoanele adulte cu deficienta medie beneficiaza de:

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 80 lei - 12% din ISR (incepand cu 01.03.2024);

Plata prestatiilor sociale se efectueaza din oficiu, in cont bancar sau prin mandat postal, in baza dispozitiei de stabilire de prestatii sociale.

NOTA: In acest articol s-a inlocuit, prin similitudine, expresia "handicap mediu" cu "deficienta medie"

Principalele drepturi ale persoanelor adulte cu deficienta medie

 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate;
 • legitimatie de persoana cu dizabilitati - disability card, valabila pe intreg teritoriul tarii
 • card european pentru dizabilitate - eliberat de catre DGASPC;
 • decont lunar abonament Metrorex - cu numar nelimitat calatorii;
 • rovinieta gratuita pentru persoanele cu deficienta medie detinatori de autoturisme, (nu coproprietari sau soti/sotii), pentru un singur autoturism detinut;
 • scutire de la plata tarifului de omologare individuala perceput de Registrul Auto Roman, pentru autovehiculele special modificate fata de configuratia initiala in scopul conducerii de catre persoanele cu dizabilitati pe toata durata de valabilitate a certificatului de incadrare in grad de dizabilitate si numai pentru autoturismul proprietate personala;
 • asigurarea accesului liber si gratuit in toate locurile publice, inclusiv in locatiile in care se asigura servicii publice si in mijloacele de transport in comun, taxiuri si in mijloacele auto de transport alternativ, alaturi de dispozitivul de mers;
 • pentru toate modurile de transport aveti dreptul la asistenta gratuita in terminale si la bordul vehiculelor; nu vi se poate refuza transportul din cauza dizabilitatii sau a mobilitatii dumneavoastra reduse, cu exceptia cazurilor justificate din motive de siguranta sau de proiectare a vehicului sau a infrastructurii;
 • persoanele cu dizabilitati au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta;
 • persoanele cu dizabilitati beneficiaza de protectie impotriva neglijarii si abuzului (protectie juridica sub forma curatelei, a consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a tutelei si de asistenta juridica gratuita), indiferent de locul unde acestea se afla;
 • reducerea varstei standard de pensionare, pentru persoanele aflate in campul muncii;
 • incepand cu 1 septembrie 2024, persoanele care beneficiaza de pensie de invaliditate vor putea sa obtina venituri din activitati dependente si sa-si pastreze indemnizatia, in conformitate cu Legea nr. 360/2023;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru-medicul de familie sau doctor specialist, la cerere, pe baza certificatului de incadrare in grad de dizabilitate;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru prin Casa de Asigurari de Sanatate;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist - detalii la Casa Locala de Pensii;
 • autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea educatiei fizice si sportului de catre persoane cu toate tipurile de dizabilitati, asa cum sunt prevazute in legislatie, in scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu dizabilitati participarea la competitii nationale si internationale destinate lor;
 • in anul 2024, sprijinul material pentru persoanele defavorizate (venituri pana in 2.000 lei) prevazut sub forma de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde, acordat in sase transe, are o valoare nominala de 250 lei, iar in perioada 2025-2027 are o valoare nominala de 125 lei;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru adultii diagnosticati cu HIV/bolnavi de SIDA, la AJPIS;
 • persoanele cu dizabilitati care parasesc centrele rezidentiale publice si beneficiaza de masuri de dezinstitutionalizare si de integrare in comunitate pot primi un beneficiu de tranzitie, in conditiile legii, din bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, prin transferuri catre bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la solicitarea fundamentata a acestora.

Persoanele cu dizabilitati sau/si nevoi educationale speciale care au calitatea de student intr-o institutie de invatamant superior, in baza documentelor medicale doveditoare, au dreptul la:

 1. locuri finantate de la bugetul de stat atat la programele de studii universitare de licenta, cat si la programele de studii universitare de master, in cadrul cifrei de scolarizare aprobate, conform art. 128 alin. (8) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. servicii de informare si comunicare adaptate specifice nevoilor acestora pentru facilitarea incluziunii in comunitatea academica;
 3. acces adaptat in spatiile institutiei de invatamant superior (spatii de invatamant, spatii administrative, spatii de cazare si masa, spatii de lectura, sali pentru activitati sportive etc.);
 4. acces la informatiile si resursele educationale intr-un format adaptat nevoilor acestora;
 5. acces gratuit cu autoturismul personal in campusul universitar si loc de parcare a acestuia, dupa caz;
 6. spatii de cazare si grupuri sanitare adaptate nevoilor acestora, precum si prioritate la ocuparea locurilor de cazare in caminele studentilor, in special a locurilor de cazare situate la parter, in cladiri adaptate accesului persoanelor cu dizabilitati;
 7. servicii specializate gratuite de consiliere si asistenta psihopedagogica/ consiliere vocationala/ consiliere pentru cariera, prin Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera;
 8. servicii de asistenta medicala, stomatologica si psihologica gratuite in cabinetele medicale, cabinetele stomatologice din institutia de invatamant superior, in policlinici si unitati spitalicesti, conform prevederilor legale in vigoare;
 9. acces la oportunitati de invatare, oferite de programe de mobilitate nationale si internationale, conform prevederilor legale in vigoare;
 10. servicii de asistenta in desfasurarea activitatilor didactice, adaptate nevoilor individuale;
 11. resurse educationale adaptate nevoilor individuale;
 12. acces gratuit la dispozitivele/ echipamentele/ software-urile asistive existente in institutia de invatamant superior pentru facilitarea desfasurarii procesului de predare-invatare;
 13. acces la activitatile nonformale/ extracurriculare organizate de institutia de invatamant superior;
 14. toate categoriile de burse, inclusiv burse sociale, conform prevederilor legale in vigoare;
 15. reducere, la cerere, cu 50% a tarifelor pentru cazare si masa la cantinele studentesti ale institutiei de invatamant superior la care sunt inmatriculate;
 16. reducere sau gratuitate, dupa caz, a costurilor de transport, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 17. metode de admitere si de evaluare adaptate nevoilor individuale;
 18. sprijin in desfasurarea activitatilor din cadrul disciplinei Practica de specialitate;
 19. scutirea/ motivarea absentelor de la activitate prevazute in planul de invatamant cu ocazia participarii la controale medicale/ terapii/ tratamente specifice impuse de dizabilitatea proprie, cu optiunea, in limita posibilitatii, a recuperarii in regim gratuit a acestor absente;
 20. acces la serviciile unui interpret de limbaj mimico-gestual, daca asistenta sa este necesara si solicitata de acesta;
 21. locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant, impreuna cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, dupa caz;
 22. insotitor in timpul activitatilor didactice sau in timpul sustinerii examenelor de evaluare a cunostintelor, la solicitarea acestora, dupa caz.

Educatia studentilor cu tulburari specifice de invatare respectiv dislexie, disgrafie, discalculie, este asigurata prin metode psihopedagogice consacrate si prin abordare adecvata, potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dreptul la munca si orientare profesionala

Persoanele cu dizabilitati pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de dizabilitate, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

Persoanele cu dizabilitati au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobandi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional.

In vederea dezvoltarii potentialului pentru munca, persoanele cu dizabilitati pot beneficia de pregatire pentru munca sau activitati de instruire, dezvoltare personala sau perfectionare a abilitatilor in cadrul atelierelor protejate organizate de structuri guvernamentale sau neguvernamentale, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati.

Pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati in munca, angajatorii asigura accesul acestora la ocuparea unui loc de munca adaptat, dupa caz, in conformitate cu potentialul functional si capacitatea de adaptare a acestora.

Persoanei cu dizabilitate i se garanteaza egalitatea de sanse in prestarea activitatii si i se asigura accesibilizarea locului de munca si adaptarea sarcinilor in conformitate cu potentialul sau functional.

Incepand cu data de 01-01-2026, in vederea dezvoltarii potentialului persoanelor cu dizabilitati, acestea pot beneficia de servicii si activitati de pregatire pentru munca, precum si de angajare asistata.

Modalitatile de organizare si functionare, de evaluare si de referire a beneficiarilor pentru angajare asistata se aproba prin ordin al presedintelui ANPDPD.

Legitimatia pentru transportul urban

Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Este necesara o fotografie recenta tip act de identitate.

Legitimatia este nominala, netransmisibila si este valabila pe perioada de valabilitate a documentului de incadrare in grad de dizabilitate.

In cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimatiei, persoana cu dizabilitate o va declara nula intr-un cotidian si va solicita eliberarea unui duplicat. Pierderea, distrugerea sau furtul duplicatului presupune costuri de emitere a unei noi legitimatii, pe care persoana cu dizabilitate le va suporta.

Card-legitimatie de parcare

Eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare se face de catre autoritatile administratiei publice locale (primaria) in termen de 30 de zile de la depunerea cererii persoanei cu dizabilitate.

Cardul-legitimatie de parcare pentru persoanele cu dizabilitati este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atesta incadrarea in gradul de dizabilitate. Autovehiculul care transporta o persoana cu dizabilitate posesoare de card-légitimatie beneficiaza de parcare gratuita.

Pentru obtinerea cardului-legitimatie de parcare veti adresa o cerere in acest sens primariei, cerere la care veti atasa cel putin copie carte identitate, copie certificat de incadrare in grad de dizabilitate, o fotografie tip buletin (a persoanei cu dizabilitate).

In situatia in care beneficiarul depune documentele de mai sus prin mijloace electronice, acestea vor fi prezentate in original la eliberarea cardului - legitimatie de parcare.

Rovinieta 

In vederea obtinerii scutirii de la plata rovinietei, persoanele indreptatite vor depune fie la primariile din localitatea de domiciliu sau resedinta, fie la DGASPC, umatoarele documente:

 1. cerere tip - Anexa 1 ; Anexa 2 si Anexa 3, dupa caz;
 2. actul de identitate a persoanei cu dizabilitate, in copie;
 3. certificat de incadrare in grad de dizabilitate, in copie;
 4. cartea de identitate a masinii, in copie;
 5. declaratia pe propria raspundere a tutorelui/ reprezentant legal/ asistent personal privind numele persoanei care o insoteste;
 6. cartea de identitate a insotitorrului si/sau asistentului personal;
 7. copia contractului de munca a asistentului persoanal/ dispozitia de incadrare.

Sanatate si recuperare

Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru, la cerere, pe baza certificatului de incadrare in grad de dizabilitate.

Persoanele care solicita incadrarea in grad de dizabilitate beneficiaza de gratuitate pentru obtinerea documentelor medicale si pentru evaluarile medicale si psihologice solicitate in vederea intocmirii dosarului de evaluare complexa, in baza alocarilor din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu dizabilitati au dreptul la:

 1. dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 2. un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.

Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu se acorda pentru o perioada determinata ori nedeterminata, in baza unei prescriptii medicale sub forma unei recomandari medicale tipizate, eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate.

Prescriptia medicala se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar insoteste cererea si se depune la casa de asigurari de sanatate si un exemplar ramane la asigurat, pe care il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate.

In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre persoana cu dizabilitate sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa emita decizia ori aprobarea de plata pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu dizabilitati.

Contravaloarea pretului de referinta pentru dispozitive medicale se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prin casa de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul.

Petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism

Persoanele cu dizabilitati au acces liber si gratuit in toate locurile publice, inclusiv in locatiile in care se asigura servicii publice si in mijloacele de transport in comun, taxiuri si in mijloacele auto de transport alternativ, alaturi de dispozitivul de mers si de cainele-ghid.

Standardul SR ISO 21902 stabileste cerinte si ofera indrumari pentru "turismul accesibil pentru toti". Acesta are scopul de a asigura accesul egal la serviciile de turism pentru turistii de toate varstele, inclusiv persoanele cu dizabilitati.

Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea educatiei fizice si sportului de catre persoane cu toate tipurile de dizabilitati, asa cum sunt prevazute in legislatie, in scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu dizabilitati participarea la competitii nationale si internationale destinate lor.

Persoanele cu dizabilitati si reprezentantii legali ai acestora au acces gratuit sau subventionat partial la evenimente culturale, sportive si de petrecere a timpului liber pe plan national si pe plan european, in tarile Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda, Malta pe baza Cardului European pentru Dizabilitate.

Locuire incluziva

Persoanele cu dizabilitati pot beneficia de locuinta in cadrul retelei de locuire incluziva, in baza evaluarii nevoilor individuale de viata.

Modalitatea de acordare, de organizare si functionare, de finantare si monitorizare a locuintelor din reteaua de locuire incluziva se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati. A se vedea Ordinul nr. 1.136/2023.

Persoanele incadrate in gradul de deficienta medie pot primi un beneficiu pentru locuire, in conditiile legii.

Beneficiul de locuire se suporta din bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, prin transferuri catre bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la solicitarea fundamentata a acestora.

Modalitatea de finantare si de plata a beneficiului de locuire precum si conditiile de eligibilitate a beneficiarilor se aproba prin hotarare a Guvernului.

Persoanele cu dizabilitati care parasesc centrele rezidentiale publice si beneficiaza de masuri de dezinstitutionalizare si de integrare in comunitate pot primi un beneficiu de tranzitie, in conditiile legii.

Beneficiul de tranzitie se suporta din bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, prin transferuri catre bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la solicitarea fundamentata a acestora.

Modalitatea de finantare a beneficiului de tranzitie, precum si conditiile de eligibilitate a beneficiarilor se aproba prin hotarare a Guvernului.

Cardurile sociale pentru adultii cu dizabilitati

Tichetele, oferite pe suport electronic (card), au o valoare nominala de cate 250 de lei si sunt destinate persoanelor aflate in situatii de deprivare materiala sau risc de saracie.

Printre beneficiari se numara si persoanele adulte cu grad de dizabilitate medie, ale caror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.

Cardurile se alimenteaza o data la doua luni si pot fi folosite doar pentru achizitionarea alimentelor de baza.

Servicii sociale

Dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege.

Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se inregistreaza la autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu dizabilitate.

Cererea si actele doveditoare se depun spre inregistrare de persoana cu deficienta medie, familia sa, reprezentantul legal, sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu dizabilitate.

Persoanele adulte cu dizabilitati beneficiaza de servicii sociale acordate:

 1. la domiciliu;
 2. in comunitate;
 3. in centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private.

Intr-un centru de zi sau rezidential serviciile sociale pot fi furnizate in sistem integrat cu serviciile medicale, de educatie, de locuire, de ocupare a fortei de munca si altele asemenea.

Persoanele cu dizabilitati din centrele de zi sau rezidentiale beneficiaza de servicii medicale din cadrul pachetului de servicii medicale de baza care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistenrei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate.

Serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilitati sunt proiectate si adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei.

Persoana cu deficienta medie poate beneficia de urmatoarele servicii sociale: servicii de ingrijire la domiciliu, echipa mobila, servicii de asistenta si suport, servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, centre de zi si/sau centre rezidentiale.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2025, finantarea centrelor rezidentiale a caror capacitate este mai mare de 50 de locuri si pentru care nu au fost implementae planurile de restructurare aprobate se asigura exclusiv din bugetul judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2026, finantarea sumelor prevazute la art. 47 din Legea nr. 448/2006 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului sau al autoritatii administratiei publice locale la nivel de municipiu, oras sau comuna, dupa caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate cu aceasta destinatie, in proportie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale la elaborarea bugetului de stat, in baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/ tipuri de servicii sociale.

Obligatiile persoanelor cu dizabilitati si ale familiei

Persoanele adulte cu dizabilitati au urmatoarele obligatii:

 1. sa se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente in domeniu;
 2. sa se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru incadrarea in grad si tip de dizabilitate, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de dizabilitate;
 3. sa se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente in domeniu, cu exceptia persoanelor cu dizabilitati a caror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural-anatomice intr-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare si pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de dizabilitate;
 4. sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege;
 5. sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul individual de servicii al adultului cu dizabilitati;
 6. sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu;
 7. sa colaboreze cu asistentii sociali si echipele de specialisti, in scopul recuperarii, reabilitarii, orientarii profesionale si integrarii sociale;
 8. sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de dizabilitate, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de incadrare in grad si tip de dizabilitate se prezinta pentru reevaluare in urmatoarele situatii:

 1. solicita acest lucru ca urmare a agravarii conditiei lor medico-psihosociale;
 2. sunt convocate de catre structurile competente in cazul existentei unor suspiciuni justificate privind incalcarea prevederilor legale referitoare la incadrarea in grad si tip de dizabilitate.

Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un adult cu dizabilitati are urmatoarele obligatii principale:

 1. sa asigure cresterea si ingrijirea corespunzatoare a persoanei cu dizabilitati;
 2. sa respecte si/sau sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul individual de servicii al adultului cu dizabilitate;
 3. sa insoteasca persoana cu dizabilitate, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta in domeniu;
 4. sa se prezinte la solicitarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
 5. sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala si integrarea sociala;
 6. sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de dizabilitate, domiciliu sau resedinta, starea materiala, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

Baza legislativa

 1. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, republicata si actualizata;
 2. Hotararea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
 4. HG nr. 502/2017 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 5. Hotararea nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate;
 6. Ordinul nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora;
 7. Ordin nr. 3.975 din 7 iunie 2022 privind aprobarea Planului-cadru de invatamant pentru grupele de interventie timpurie organizate pentru copiii cu dizabilitati senzoriale/dizabilitati senzoriale multiple;
 8. Ordin Nr. 949/2022 din 9 iunie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 9. HG nr. 1118/2020 din 17 decembrie 2020 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum si pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 10. Ordin nr. 1830/2019/30.12.2019 pentru aprobarea modelului legitimatiei acordate persoanelor cu dizabilitati;
 11. Ordin nr. 1.360/12.09.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, precum si a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilitati, utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 12. Ordin nr. 1221/12.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 1283/21.08.2019 al ministrului sanatatii si nr. 765/22.08.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 13. Ordin nr. 1.263/23.08.2019 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea Metodologiei de acordare și distribuire a voucherelor folosesc exclusiv pentru achiziția de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decat cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului. de asigurari sociale de sanatate;
 14. Hotare 507/17.07.2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transportul interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.017/2018;
 15. Ordin nr. 940/12.06.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 944/26.06.2019 al ministrului sanatatii si nr. 650/03.07.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurare sociala de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 16. Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al activitatii asistentului personal profesionist;
 17. HG nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist;

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează