Drepturile minorilor cu deficienta usoaraMinorul cu dizabilitate are dreptul la ingrijire speciala, adaptata nevoilor sale. Are dreptul la educatie, recuperare, compensare, reabilitare si integrare, adaptate posibilitatilor proprii, in vederea dezvoltarii personalitatii sale. Ingrijirea speciala trebuie sa asigure dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copiilor cu dizabilitati.

Ingrijirea speciala consta in ajutor adecvat situatiei copilului si parintilor sai pentru facilitarea accesului efectiv si fara discriminare al copiilor cu dizabilitati la educatie, formare profesionala, servicii medicale, recuperare, pregatire, in vederea ocuparii unui loc de munca, la activitati recreative, precum si la orice alte activitati apte sa le permita deplina integrare sociala si dezvoltare a personalitatii lor.

Strategia europeana 2021-2030 pentru persoanele cu dizabilitati tine seama de diversitatea tipurilor de handicap - DEFICIENTE fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung (in conformitate cu articolul 1 din Conventia Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilitati).

Beneficiile pentru sustinerea minorului si a familiei au in vedere nasterea, educatia si intretinerea copiilor si cuprind urmatoarele cateforii principale:

 1. Alocatia de stat pentru copii;
 2. Alocatii pentru copiii lipsiti, temporar sau permanent, de ocrotirea parintilor;
 3. Indemnizatia lunara de insotitor/ tutore/ curator;
 4. Indemnizatia pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulentul de insertie;
 5. Concediul de crestere a copilului pana la implinirea catre copil/copii a varstei de 3 ani.

Persoanele minore cu deficienta usoara beneficiaza de:

 • alocatie dubla de stat - 719 lei/luna;
 • alocatie lunara de hrana, calcula pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilitate pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice - 33 lei/zi (Ordin nr. 1488/2022).

Plata prestatiilor sociale se efectueaza din oficiu, in cont bancar sau prin mandat postal, in baza dispozitiei de stabilire a prestatiilor sociale.

NOTA: In acest articol s-a inlocuit, prin similitudine, expresia "handicap usor" cu "deficienta usoara"

Principalele drepturi ale persoanelor minore cu deficienta usoara

 • card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate, pentru copilul cu deficienta usoara sau reprezentantii legali ai acestuia - se acorda de catre Primaria de domiciliu;
 • legitimatie de persoana cu dizabilitate - disability card, valabila pe intreg teritoriul tarii;
 • card european pentru dizabilitate - eliberat de catre DGASPC;
 • rovinieta gratuita - scutire de la plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale, pentru autoturismele aflate in proprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu deficienta usoara - rovinieta se elibereaza cu valabilitate anuala - scutirea se aplica pentru un singur autoturism detinut de persoanele indreptatite;
 • autoturismele aflate in proprietatea parintelui, tutorelui sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu deficienta usoara, pot trece pe podurile de la Fetesti si Cernavoda fara a plati taxa de pod - asa-numitul PEAJ;
 • bilete de intrare gratuite la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive pentru copilul cu dizabilitate si persoana care il insoteste;
 • asigurarea accesului liber si gratuit in toate locurile publice, inclusiv in locatiile in care se asigura servicii publice si in mijloacele de transport in comun, taxiuri si in mijloacele auto de transport alternativ alaturi de dispozitivul de mers si de cainele-ghid;
 • pentru toate modurile de transport aveti dreptul la asistenta gratuita in terminale si la bordul vehiculelor; nu vi se poate refuza transportul din cauza dizabilitatii sau a mobilitatii dumneavoastra reduse, cu exceptia cazurilor justificate din motive de siguranta sau de proiectare a vehicului sau a infrastructurii;
 • autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea educatiei fizice si sportului de catre persoane cu toate tipurile de dizabilitati, asa cum sunt prevazute in legislatie, in scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu dizabilitati participarea la competitii nationale si internationale destinate lor;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an pe baza planului de abilitare-reabilitare si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist;
 • asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditii de stabilitate prin contractul-cadru;
 • dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • posibilitatea accesarii la DGASMB a stimulentului financiar pe perioada derularii proiectului, de catre Primaria Mun. Bucuresti;
 • posibilitatea solicitarii alocatiei de hrana pentru copiii diagnosticati cu HIV/bolnavi de SIDA, la AJPIS.

Minorul cu afectiuni renale care necesita HEMODIALIZA in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban. Beneficiaza de aceste prevederi legale si insotitorii copiilor cu dizabilitati care necesita hemodializa.

De asemenea, persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu dizabilitate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. concediu platit pentru cresterea copilului cu dizabilitate pana la implinirea de catre acesta a varstei de 7 ani si program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are in ingrijire copilul cu dizabilitate care necesita tratament pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;
 2. concedii medicale pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani;
 3. indemnizatie, prin Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pentru cresterea copilului cu dizabilitate, acordata femeii mama detinatoare de certificat de persoana cu dizabilitate, pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani;
 4. alocatie de intretinere pentru copiii cu dizabilitati, aflati in plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 50%.

De aceste drepturi beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti, tutorele, persoanele care au adoptat un copil cu dizabilitate sau carora li s-au incredintat copii cu dizabilitati spre crestere si educare ori in plasament familial, daca sunt asigurati pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Aceste persoane beneficiaza de drepturile prevazute mai sus, numai in situatia in care nu au in acelasi timp si calitatea de asistent personal.

Accesul la educatie al minorilor cu dizabilitati

Minorii cu dizabilitati au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de dizabilitate si nevoile educationale ale acestora si au urmatoarele drepturi:

 1. li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti;
 2. minorii cu dizabilitati sau, dupa caz, familia ori reprezentantii legali constituie principalii factori de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de invatamant;
 3. unitati de invatamant special, formate din: scoala speciala, cantina si, dupa caz, internat scolar, in conditiile legii;
 4. integrarea individuala in unitati de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
 5. grupe sau clase speciale compacte, integrate in unitati prescolare si scolare de masa;
 6. utilizarea echipamentelor si soft-urilor asistive in vederea sustinerii examenelor;
 7. dotarea unitarilor de invatamant cu echipament tehnic, inclusiv aplicatii informatice, in vederea accesibilizarii sali de curs pentru adaptarea acesteia (inclusiv a mobilierului) la cerintele educationale a persoanelor cu dizabilitati;
 8. manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru persoanele cu deficiente de vedere;
 9. servicii educationale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin la recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor;
 10. scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei.
 11. educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii la recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor. Pentru copiii, elevii si tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesita perioade de spitalizare mai mari de 4 saptamani se organizeaza, dupa caz, grupe sau clase in cadrul unitatii sanitare in care acestia sunt internati. Scolarizarea la domiciliu, respectiv infiintarea de clase sau de grupe in spitale se fac de catre inspectoratul scolar, la propunerea CJRAE/CMBRAE, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei;
 12. acces gratuit de masa si cazare in internatele scolare;
 13. locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant impreuna cu asistentii personali. In vederea obtinerii unui loc gratuit in tabere de odihna pentru prescolarul sau elevul cu dizabilitate, parintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de invatamant de care apartine, insotita de copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de dizabilitate. Studentul cu dizabilitati va depune cererea personal sau prin reprezentant;
 14. scolarizarea in alt judet/sector al municipiului Bucuresti decat cel de domiciliu, cu suportarea cheltuielilor din bugetul judetului/sectorului in care se afla unitatea de invatamant;
 15. invatamantul special si special integrat care reprezinta o forma de instruire scolara diferentiata, adaptata, precum si o forma de asistenta educationala, sociala si medicala complexa, destinata persoanelor cu cerinte educationale speciale.

DREPTURILE STUDENTILOR CU DIZABILITATI SI CES

Ce sunt cerintele educationale speciale?

Cerinte Educationale Speciale (CES) reprezinta necesitatile educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei, adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente/ dizabilitati sau tulburari/ dificultati de invatare ori de alta natura, precum si o asistenta complexa (medicala, sociala, educationala etc.)

In functie de tipul si de gradul de deficienta, elevii cu cerinte educationale speciale au dreptul de a dobandi calificari profesionale corespunzatoare.

Certificatul de orientare scolara si profesionala este documentul/ actul oficial eliberat de catre centrele judetene de resurse si de asistenta educationala/ Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si de Asistenta Educationala, denumite in continuare CJRAE/ CMBRAE, conform prevederilor legale in vigoare. Acesta cuprinde diagnosticul/ deficienta, gradul acestuia/ acesteia, in functie de care copiii cu CES sunt orientati in invatamantul de masa sau in invatamantul special.

Cum se poate obtine certificatul de orientare scolara?

Documente necesare pentru eliberarea Certificatelor de Orientare Scolara/Profesionala

 1. o copie a actului de identitate al copilului (certificatul de nastere si carte de identitate);
 2. copii ale actelor de identitate ale parintilor/ reprezentantului legal);
 3. o copie a documentului prin care se face dovada ca persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotarare a instantei/hotarare a Comisiei pentru Protectia Copilului); in cazul in care părintele si-a schimbat numele: certificat de casatorie;
 4. copie a anchetei sociale de la SPAS/DGASPC de sector (valabilitatea documentului: 6 luni);
 5. o copie a fisei medicale sintetice de la medicul de familie (valabilitatea documentului:1 an);
 6. o copie a certificatului medical tip A5 de la medicul de specialitate; (valabilitatea documentului: minim 1 an);
 7. o copie a fisei de evaluare psihologica (de la un psiholog clinician atestat la Colegiul Psihologilor) (valabilitatea documentului: 3 luni);
 8. fisa psihologica (completat de invatator/ diriginte );
 9. o copie a foii matricole (cl. I-XII) sau adeverinta (prescolar-clasa pregatitoare) care atesta inscrierea copilului in unitatea de invatamant, si o adeverinta care atesta ca elevul/eleva este inscris/a in clasa respectiva;
 10. in cazul prelungirii: o copie a Certificatului de orientare scolara/profesionala;
 11. in caz special: Certificat de Handicap actualizat.

Daca minorul are si certificat de orientare scolara si profesionala, atunci el poate beneficia de:

 1. in baza unei cereri adresate unitatii de invatamant, minorii si studenti cu dizabilitati beneficiaza de locuri gratuite in tabere de odihna impreuna cu asistentul personal sau asistentul maternal, o data pe an.
 2. elevii si tinerii cu dizabilitati inscrisi in invatamantul de masa pot fi insotiti la cursuri de un facilitator (un parinte, asistentul personal sau o alta persoana apropiata minorului)
 3. elevii din invatamantul de masa pot beneficia la cerere de un profesor itinerant sau de sprijin.
 4. toti minorii/tinerii cu CES scolarizati beneficiaza de alocatia zilnica de hrana in valoare de 22 lei pe zi (art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2022).

In cazul in care tanarul/minorul cu CES are si certificat de incadrare in grad de dizabilitate, beneficiaza de majorarea alocatiei cu 50% - in acest caz alocatia de hrana fiind de 33 de lei.

Care este diferenta intre certificatul CES si certificatul de dizabilitate?

Trebuie precizata distinctia intre certificatul CES si certificatul de incadrare in grad de dizabilitate. Astfel, certificatul CES ajuta strict pentru orientarea scolara si se refera la nevoile particulare de invatare, pe cand certificatul de dizabilitate atesta dizabilitatea in sine. Daca un copil are certificat CES nu inseamna ca are automat si certificat de dizabilitate.

Cine sunt profesorii de sprijin?

Profesor itinerant si de sprijin = cadrul didactic cu studii superioare in domeniul psihopedagogic care desfasoara activitati de invatare, stimulare, compensare si recuperare cu persoanele cu CES integrate in unitatile de invatamant de masa, in colaborare cu toti factorii implicati.

Aici gasiti Atributiile profesorului itinerant si de sprijin

Cine sunt facilitatorii?

Fiecare unitate de invatamant in care se afla copii cu dizabilitati si/sau CES include in regulamentul de organizare si functionare proceduri privind aprobarea prezentei facilitatorilor in unitatea de invatamant, precum si modul de organizare a activitatii acestora, acestea fiind prevazute in regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

Facilitatorul poate fi unul dintre parinti, asistentul personal, pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoana numita de parinti fata de care copilul are dezvoltata o relatie de atasament sau un specialist recomandat de parinti/reprezentantul legal.

Aici gasiti Atributiile facilitatorului

Ce rol are Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE)?

CJRAE/CMBRAE reprezinta o institutie de invatamant special integrat specializata in oferirea, coordonarea si monitorizarea de servicii educationale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, parintilor si membrilor comunitatii, pentru a asigura tuturor accesul la o educatie de calitate, precum si asistenta necesara in acest sens (OM 5555 din 2011).

Cui ma adresez daca un copil cu CES are probleme la scoala sau la gradinita?

Scolile trebuie sa ofere sanse egale la educatie fiecarui copil, indiferent de posibilitatile sale de invatare, participare si dezvoltare. Iar comunitatea trebuie si ea pregatita sa accepte nevoile acestor copiii. Nu ezitati sa cereti scolilor si inspectoratelor scolare ajutorul.

Datele de contact ale tuturor Inspectoratelor Scolare Judetene din tara sunt AICI

Admiterea copiilor cu CES in Liceu

Repartizarea candidatilor pe locurile distinct alocate se realizeaza de catre Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti. Inscrierea se realizeaza in baza certificatului de orientare scolara si profesionala a elevului. Mai multe detalii privind inscrierea pot fi obtinute de la unitatile de invatamant si de la inspectoratele scolare.

Ce masuri trebuie luate de unitatile de invatamant?

Masurile de sprijin pentru prevenirea si combaterea barierelor de atitudine includ cel putin:

 1. informarea parintilor ai caror copii frecventeaza unitatea de invatamant cu privire la educatia incluziva si incluziunea sociala a copiilor cu dizabilitati si/sau CES;
 2. informarea elevilor din unitatea de invatamant cu privire la educatia incluziva si incluziunea sociala a copiilor cu dizabilitati si/sau CES, intr-un limbaj adaptat varstei si, de preferinta, utilizand educatia de la egal la egal;
 3. informarea conducerii unitatii de invatamant si a cadrelor didactice cu privire la educatia incluziva si incluziunea sociala a copiilor cu dizabilitati si/sau CES; 
 4. prezenta facilitatorului, numit in literatura de specialitate, alaturi de copil in unitatea de invatamant (art 63. Ordin 1985/2016).

Cum formulez o sesizare?

Modele de sesizari gasiti aici:

In cazul in care semnalati o situatie de discriminare:

PETITIE DISCRIMINARE

Pentru sesizarile catre Inspectoratul Scolar:

SESIZARE ISJ

2. Drepturile financiare ale copiilor cu CES

Drepturile financiare ale copiilor cu CES sunt cuprinse si in Legea Educatiei Nationale, conform art. 51 alin. (2) din Legea nr. 1/2011

Care sunt drepturile financiare ale copiilor cu CES?

Drepturile financiare se acorda copiilor cu certificat de orientare scolara, obtinut de la centrele CMBRAE/CJRAE, din invatamantul preuniversitar, inclusiv celor din invatamantul confesional si privat, potrivit HG nr. 564/2017.

1. Alocatia zilnica de hrana

Cuantum minim de hrana incepand din 2022 este de 22 de lei si este stabilit prin Legea nr. 143/2022. Se plateste in primele 10 zile lucratoare ale lunii pentru luna/lunile precedente.

 • Alocatia zilnica de hrana se acorda lunar, in functie de numarul de zile de scolarizare si de prezenta scolara, indiferent de numarul de ore de curs pe zi la care participa copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare scolara si profesionala, HG nr. 564 din 2017;
 • Alocatia zilnica de hrana nu se acorda pentru zilele in care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sambata, duminica, sarbatorile legale si nici in perioada vacantelor scolare;
 • Fac exceptie de la conditia de acordare a alocatiei de hrana, in functie de prezenta scolara, copiii cu CES scolarizati la domiciliu si/sau internati in unitatile sanitare.

2. Cazarmament

Cazarmamentul consta in bani pentru imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive. Este vorba de o suma fixa care se acorda pe an scolar, in functie de varsta minorului, in doua transe. Hotararea Guvernului nr. 838/2022 stabileste valoarea, in functie varsta.

Cuantum minim cazarmament:

 1. De la 0 pana la 2 ani inclusiv - 580 lei/an;
 2. De la 3 pana la 6 ani inclusiv - 789 lei/an;
 3. De la 7 pana la 13 ani inclusiv - 968 lei/an;
 4. De la 14 pana la 17 ani inclusiv - 1.195 lei/an;
 5. De la 18 pana la 26 de ani inclusiv - 1.338 lei/an;
 6. Mama protejata in centru maternal - 1.338 lei/an.

In cursul unui an scolar, cuantumul acordat copiilor cu CES (22 lei/zi) ajunge la valoarea de 3.806 lei.

In cazul in care minorul sau tanarul cu CES are si certificat de incadrare in grad de dizabilitate, sumele se majoreaza cu 50% 

Pentru minorul de 3 ani si o luna, cu CES si certificat de incadrare, scolarizat, indemnizatia anuala pentru rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte este de 789 + 394,5 = 1.183,5 lei.

Pentru minorul de 7 ani si o luna, cu CES si certificat de incadrare, scolarizat, indemnizatia anuala pentru rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte este de 968 + 484 = 1.482 lei.

Pentru minorul de 14 ani si o luna, cu CES si certificat de incadrare, scolarizat, indemnizatia anuala pentru rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte este de 1.195 + 597,5 = 1.792,5 lei.

In cursul unui an scolar, cuantumul acordat copiilor cu CES si CH (33 lei/zi) ajunge la valoarea de 5.709 lei.

 1. Minorii pentru care s-a stabilit masura plasamentului, in conditiile legii, precum si mamele protejate in centre maternale au dreptul, la iesirea din sistemul de protectie speciala, la o indemnizatie care se acorda o singura data, egala cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii. Indemnizatia se acorda, la iesirea din sistemul de protectie speciala, si copiilor pentru care s-a pronuntat o hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei.
 2. Tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, au dreptul, la iesirea din sistemul de protectie speciala, la o indemnizatie care se acorda o singura data, al carei cuantum reprezinta de trei ori valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii.
 3. Tinerii care au beneficiat de o masura de protectie speciala, in conditiile legii, si au implinit varsta de 18 ani pot opta pentru continuarea masurii de protectie speciala in conditiile art. 55 alin. (2) si (3) din Legea nr. 1/2011 sau pentru primirea unei indemnizatii lunare in valoare de 4,8 ISR. Beneficiaza de aceasta indemnizatie pana la implinirea varstei de 26 de ani tinerii care fac dovada ca urmeaza o forma de invatamant la zi sau au un loc de munca.

3. Alocatia de nevoi personale

Minorii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, mamele protejate si copiii acestora din centre maternale au dreptul la hrana, imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive, precum si sume de bani pentru nevoi personale

Pe langa alocatiile de hrana si cazarmament, un prescolar cu CES din invatamantul de masa are dreptul la 150 lei/luna, bani pentru nevoi personale (conform art 129 alin (7) din Legea 272/2004).

Pentru copiii cu CES si CH, alocatia de nevoi personale este de 225 lei/luna.

4. Bursele sociale si medicale pentru minorii cu dizabilitati

Se acorda 300 lei pe luna elevilor din invatamantul preuniversitar de stat inscrisi la cursurile cu frecventa, la cerere, in functie de situatia materiala a familiei sau a sustinatorilor legali.

Bursele de ajutor social se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, inscrisi la cursurile cu frecventa, inclusiv celor scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital.

Lista cu afectiuni ale minorilor care pot beneficia de bursa medicala este structurata tipologic conform Ordinului nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de dizabilitate si a modalitatilor de aplicare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

 1. boli si tulburari ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale;
 2. boli ale structurilor si functiilor senzoriale;
 3. boli ale structurii laringelui si functiilor sale;
 4. boli ale structurii sistemului cardiovascular si ale functiilor sale;
 5. boli ale structurii aparatului respirator si ale functiilor sale;
 6. boli ale structurii sistemului imunitar si ale functiilor sale;
 7. boli ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrin;
 8. boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau fara insuficienta renala cronica (IRC), indiferent de cauza;
 9. boli ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunzatoare miscarii;
 10. boli ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului;
 11. boala canceroasa (indiferent de localizare, inclusiv recidivele si metastazele);
 12. boli genetice;
 13. transplantul de organe, tesuturi si celule, starile posttransplant;
 14. orice alta boala, tulburare sau afectiune, de exemplu, cronica/genetica/care necesita tratament indelungat pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel putin 6 luni sau ingrijiri paliative si care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate la punctele 1-13 este luata in considerare.

Cum se acorda, practic, aceste drepturi?

Drepturile financiare ale minorilor si tinerilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar se acorda potrivit HG nr. 564 din 4 august 2017. Minorii cu CES beneficiaza de alocatie zilnica de hrana si de alocatie pentru rechizite scolare, cazarmament, imbracaminte si incaltaminte, denumite in continuare drepturi.

Ce trebuie sa faca parintii pentru a obtine aceste drepturi?

Drepturile se acorda pe baza cererii scrise, depusa la unitatea de invatamant la care este inscris minorul cu CES, in perioada 1-30 septembrie a fiecarui an scolar, de catre beneficiarul major, parintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, dupa caz, insotita de urmatoarele documente, in copie:

 1. certificatul de nastere al beneficiarului;
 2. actul de identitate al beneficiarului, dupa caz;
 3. actul de identitate al parintelui sau, dupa caz, al reprezentantului legal;
 4. certificatul de orientare scolara si profesionala eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 5. declaratie pe propria raspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform careia acesta nu beneficiaza de aceleasi drepturi acordate ca urmare a stabilitatii unei masuri de protectie speciala;
 6. declaratii pe propria raspundere a beneficiarului major, parintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform careia alocatiile vor fi folosite doar in acest scop.

Cerere-indemnizatie-CES-si-declaratii

Ce pot face parintii cand nu se respecta drepturile minorilor cu CES?

Atunci cand nu se respecta drepturile copiilor cu CES, parintele poate face o sesizare catre Inspectoratul Scolar.

Datele de contact ale tuturor Inspectoratelor Scolare Judetene din tara sunt AICI

Sesizare-ISJ-pentru-elevii-cu-CES

Concediu medical pentru ingrijirea minorului bolnav

Certificatul de concediu medical pentru ingrijire copil cu dizabilitati in varsta de pana la 18 ani pentru afectiuni intercurente se elibereaza de catre medicul care are in ingrijire copilul, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege.

In situatiile in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor interventii chirurgicale, durata unui concediu medical ingrijire copil bolnav va fi stabilita de medicul specialist, in functie de evolutia bolii.

Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical ingrijire copil bolnav, cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape, pentru aceeasi afectiune. Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical ingrijire copil bolnav, cu durata de cel mult 30/31 de zile calendaristice.

Aceasta limita de zile poate fi majorata, in cazul aparitiei anumitor afectiuni. Daca copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale, aceasta limita poate fi depasita, pana la atingerea termenului de 90 de zile pe an, potrivit OUG 158/2005.

Eliberarea unui nou concediu medical dupa atingerea celor 90 de zile totale se face de catre medicul specialist, doar cu aprobarea medicului expert in asigurari sociale.

Concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav poate fi solicitat daca angajatul a cotizat la sistemul public de sanatate timp de minimum sase luni in ultimele 12 luni.

Pentru acest tip de concediu medical, salariatii parinti au dreptul si la o indemnizatie, calculata in valoare bruta ca 85% din media veniturilor brute lunare din perioada de stagiu.

Ca procedura, indemnizatia se plateste de catre angajator, iar acesta trebuie sa recupereze ulterior, de la casa teritoriala de asigurari sociale de care apartine, sumele achitate salariatului.

Pe lista afectiunilor foarte grave care permit acordarea concediului medical pana cand copilul implineste 18 ani se regasesc peste 220 de diagnostice.

Indemnizatia de somaj

Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care in termen de 10 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca din raza carora isi au domiciliul, beneficiaza pentru o perioada de 6 luni, de o indemnizatie de somaj in cuantum de 50% din ISR 

Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai tarziu de 12 luni, indemnizatia este acordata de la data inregistrarii cererii.

Persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, nu beneficiaza de indemnizatie de somaj.

Perioada in care o persoana a beneficiat de indemnizatie de somaj reprezinta stagiul de cotizare, potrivit Legii nr. 76/2002. Acesta va fi valorificat la stabilirea drepturilor de pensie, in conditiile legii.

Incadrarea in grad de invaliditate 

Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, pana la data implinirii varstei standard de pensionare prevazuta de lege, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale.

Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliul solicitantului.

Actele necesare incadrarii in grad de invaliditate:

 1. cerere;
 2. actul de identitate;
 3. documente medicale din care sa rezulte afectiunile prezentate si rezultatele investigatiilor necesare pentru sustinerea diagnosticului clinic si functional (forma clinica si stadiul evolutiv al bolii);
 4. documentul din care sa rezulte cauza invaliditatii;
 5. documentul care sa ateste data ivirii invaliditatii, dupa caz.

Decizia medicala de incadrare intr-un grad de invaliditate se emite in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii si se comunica in termen de 5 zile de la emitere.

Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii.

Deciziile comisiilor medicale de contestatii date in solutionarea contestatiilor depuse pot fi atacate la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la comunicare.

Indemnizatii pentru persoane care au minori cu dizabilitate usoara in ingrijire

Pentru intervalul calendaristic cuprins intre date de 1 martie 2024 - 1 martie 2025 (ISR = 660 lei), indemnizatia pentru cresterea copilului precum si alte forme de sprijin destinat cresterii copilului, au urmatoarele valori:

 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru cresterea copilului cu varsta cuprinsa intre 3-7 ani (in cazul copilului incadrat in grad de handicap) - 1.651 lei {OUG nr. 111/2010, Art. 2 alin (2)};
 • STIMULENT DE INSERTIE daca parintele se intoarce la serviciu inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului cu handicap - 1.500 lei (daca persoanele indreptatite obtin venituri inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an; cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani) si 650 lei net (daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an) {OUG nr. 111/2010, Art. 7 alin (1)};
 • CONCEDII MEDICALE, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/ reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani {OUG nr. 185/2005, Art. 32 alin (1) lit. (b)};
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 3 ani - 578 lei net {OUG nr. 111/2010, Art. 32). alin (1) lit. (d)};
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 248 lei net {OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d)};

INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI

In situatia schimbarii titularului de indemnizatie, termenul de depunere al dosarului este de 15 zile de la suspendarea activitatii parintelui care urmeaza sa solicite acest drept.

Cuantumul indemnizatiei este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni succesive, din ultimele 24 de luni anterior datei nasterii copilului, nu mai mult de 8.500 lei si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata.

STIMULENTUL DE INSERTIE

Institutia competenta in ceea ce priveste aprobarea si plata acestor drepturi este Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala.

Pentru persoanele care solicita acordarea stimulentului de insertie dupa implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, in cazul copilului cu dizabilitati, prevazut la art. 7 alin. (2) (650 lei) din ordonanta de urgenta, acesta se acorda dupa cum urmeaza:

 1. incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului, cu respectarea termenului prevazut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanta (daca cererea este depusa in termen de 30 de zile lucratoare de la acesta data);
 2. incepand cu data depunerii cererii in cazul in care cererea este depusa peste termenul prevazut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanta de urgenta.

SUPRAPUNEREA INDEMNIZATIEI PENTRU CRESTEREA COPILULUI

In conformitate cu prevederile art. 9 alin (4) din O.U.G 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, prevazut la art. 2 alin. (1) cu modificarile si completarile ulterioare, durata de acordare a concediului se prelungeste corespunzator in cazul suprapunerii a doua sau mai multor situatii de natura a genera acest drept.

Facem mentiunea ca pentru perioada de suprapunere, trebuie depusa cerere, in termen de 30 de zile calendaristice de la data nasterii celui din urma copil, prin care se solicita acest drept, insotita de celelalte documente doveditoare.

Pentru continuitatea acordarii drepturilor, este necesara prelungirea suspendarii activitatii profesionale la finalizarea concediului acordat pentru cel din urma copil; cererea trebuie sa fie depusa cu 60 de zile inaintea implinirii de catre copilul anterior a varstei de 3 ani, in cazul copilului incadrat intr-un grad de dizabilitate. In cazul in care se depaseaste acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii.

in situatia suprapunerii drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile art. 8, aceste drepturi pot fi solicitate de celalalt parinte care indeplineste conditiile de acordare la finalizarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioada de luni cel putin egala cu numarul de suprapuneri inregistrate in perioada totala a concediilor suprapuse si cumulate”.

MODIFICARI INTERVENITE

Beneficiarul drepturilor prevazute de OUG nr. 111/2010 sau OUG nr. 148/2005 trebuie sa comunice in scris Directiei pentru Protectie Sociala, orice modificare interventia in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile de la aparitia acestora.

OUG 164/2022 face referire la situatia in care se suspenda dreptul la CCC si indemnizatie aferenta. Dreptul la indemnizatie se va suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care s-au implinit trei luni de la data expirarii certificatului de incadrare in grad de dizabilitate al copilului, iar un certificat nou nu a fost depus in acesta perioada.

Neprezentarea unui nou certificat de incadrare in grad de dizabilitate in termenul de trei luni conduce la incetarea dreptului.

In cazul in care copilul este reincadrat in grad de dizabilitate in perioada de suspendare a indemnizatiei de CCC, plata se va relua incepand cu ziua urmatoare reincadrarii in grad de handicap

Pentru depunerea dosarului privind acordarea sprijinului lunar sau indemnizatiei, sunt necesare urmatoarele acte:

 1. cerere tip;
 2. actele de identitate ale parintilor copilului;
 3. certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul;
 4. certificatul de casatorie;
 5. certificatul si hotararea de incadrare intr-un grad de dizabilitate;
 6. acte doveditoare privind componentele familiilor, filiatia copiilor si situatia lor juridica;
 7. adeverinta angajator (ICC 3-7 ani si indemnizatie compensatorie);
 8. decizie de suspendare a contractului de munca pentru efectuarea concediului de crestere a copilului de la 3-7 ani;
 9. adeverinta eliberata de catre Administratia Financiara;
 10. talon indemnizatie;
 11. decizie de pensionare eliberata de Casa de Pensii;
 12. decizie medicala privind incapacitatea temporara de munca;
 13. extras de cont pentru persoanele care solicita plata prin transfer bancar (lista bancilor se poate consulta pe site-ul ANPIS); titularul extrasului de cont trebuie sa fie acelasi cu titularul dosarului;

!!! Puteti transmite toate documentele necesare ONLINE. Datele de contact ale acestor institutii sunt disponibile pe site-ul nostru, AICI.

Card-legitimatie de parcare

Eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare se face de catre autoritatile administratiei publice locale (primaria) in termen de 30 de zile de la depunerea cererii reprezentantului legal al minorului cu dizabilitate.

Cardul-legitimatie de parcare pentru persoanele cu dizabilitati este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atesta incadrarea in gradul de dizabilitate. Autovehiculul care transporta o persoana cu dizabilitate posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.

Pentru obtinerea cardului-legitimatie de parcare veti adresa o cerere in acest sens primariei, cerere la care veti atasa cel putin copie carte identitate, copie certificat de incadrare in grad de dizabilitate, o fotografie tip buletin (a persoanei cu dizabilitate).

In situatia in care beneficiarul depune documentele de mai sus prin mijloace electronice, acestea vor fi prezentate in original la eliberarea cardului - legitimatie de parcare.

Rovinieta 

In vederea obtinerii scutirii de la plata rovinietei, persoanele indreptatite vor depune fie la primariile din localitatea de domiciliu sau resedinta, fie la DGASPC, umatoarele documente:

 1. cerere tip - Anexa 1 ; Anexa 2 si Anexa 3, dupa caz;
 2. actul de identitate a persoanei cu dizabilitate;
 3. certificat de incadrare in grad de dizabilitate;
 4. cartea de identitate a masinii;
 5. declaratia pe propria raspundere a tutorelui/ reprezentant legal/ asistent personal privind numele persoanei care o insoteste;
 6. cartea de identitate a insotitorrului si/sau asistentului personal;
 7. copia contractului de munca a asistentului persoanal/ dispozitia de incadrare.

Sanatate si recuperare

Persoanele minore cu dizabilitati beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru, la cerere, pe baza certificatului de incadrare in grad de dizabilitate.

In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele minore cu deficienta usoara au dreptul la:

 1. dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 2. un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza planului de abilitare-reabilitare si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.

Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate si este insotita de urmatoarele documente:

 1. actul de identitate al minorului cu dizabilitate;
 2. documentul care atesta incadrarea in grad de dizabilitate;
 3. recomandare medicala emisa de medicul de familie sau medicul specialist.

Insotitorul minorului cu deficienta usoara poate fi orice persoana care insoteste minorulul, parinte, tutore, curator, asistent maternal.

Dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu se acorda pentru o perioada determinata ori nedeterminata, in baza unei prescriptii medicale sub forma unei recomandari medicale tipizate, eliberate de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate.

Prescriptia medicala se elibereaza in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medic, un exemplar insoteste cererea si se depune la casa de asigurari de sanatate si un exemplar ramane la asigurat, pe care il preda furnizorului de dispozitive medicale impreuna cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate.

In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre reprezentantul legal al minorului cu dizabilitate, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa emita decizia ori aprobarea de plata pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor minore cu dizabilitati.

Contravaloarea pretului de referinta pentru dispozitive medicale se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prin casa de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul.

Timp liber

Persoanele cu dizabilitati au acces liber si gratuit in toate locurile publice, inclusiv in locatiile in care se asigura servicii publice si in mijloacele de transport in comun, taxiuri si in mijloacele auto de transport alternativ, alaturi de dispozitivul de mers si de cainele-ghid.

Standardul SR ISO 21902 stabileste cerinte si ofera indrumari pentru "turismul accesibil pentru toti". Acesta are scopul de a asigura accesul egal la serviciile de turism pentru turistii de toate varstele, inclusiv persoanele cu dizabilitati.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) anunta lansarea "Ghidului de bune practici - Incluziune prin turism adaptat", realizat de asociatia Caiac SMile.

Turismul accesibil în Romania
In Romania exista o singura agentie de turism specializata in turism accesibil - Accessible Romania by Sano Touring.

Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea educatiei fizice si sportului de catre persoane cu toate tipurile de dizabilitati, asa cum sunt prevazute in legislatie, in scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu dizabilitati participarea la competitii nationale si internationale destinate lor.

Persoanele cu dizabilitati si reprezentantii legali ai acestora au acces gratuit sau subventionat partial la evenimente culturale, sportive si de petrecere a timpului liber pe plan national si pe plan european, in tarile Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda, Malta pe baza Cardului European pentru Dizabilitate.

Minorul cu dizabilitate, precum si persoana care il insoteste beneficiaza de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive.

 • Tabere pentru copiii si tinerii cu dizabilitati - iunie/septembrie in Eforie Sud.

Acces efectiv si fara discriminare 

Minorii cu dizabilitati beneficiaza de acces efectiv si fara discriminare, la:

 1. masuri de suport si de ingrijire, adaptate nevoilor lor
 2. ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare;
 3. educatie si formare profesionala;
 4. asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale;
 5. pregatire in vederea ocuparii unui loc de munca;
 6. transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational;
 7. petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism precum si la orice alte activitati apte sa le permita deplina integrare sociala si dezvoltare personala;
 8. servicii de ingrijire personala, stabilite in baza evaluarii socio-psiho-medicale si a nevoilor individuale de ajutor pentru realizarea activitatilor uzuale ale vietii zilnice;
 9. asistenta juridica;
 10. facilitati fiscale;
 11. alocatia de stat care se acorda tuturor copiilor in varsta de pana la 18 ani, precum si tinerilor care au implinit aceasta varsta si urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional (pana la terminarea studiilor).

Cuantumul alocatiei este stabilit in raport cu indicatorul social de referinta (ISR) care reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza beneficiile de asistenta sociala, suportate din bugetul de stat.

Promovarea si respectarea drepturilor copiilor cu dizabilitati revin, in principal, autoritatilor administratiei publice locale unde au domiciliul sau resedinta acestia si, in subsidiar, respectiv complementar, autoritatilor administratiei publice centrale, societatii civile si familie sau reprezentantii legali.

Parintii sau reprezentantii legali au obligatia de a respecta si/sau urma serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copiii cu dizabilitati incadrati in grad de dizabilitate.

Baza legislativa

 1. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, republicata si actualizata;
 2. Hotararea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
 4. HG nr. 502/2017 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului;
 5. Hotararea nr. 1542/2022 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate;
 6. Ordinul nr. 1.472/20.539/2022 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora;
 7. Ordin nr. 3.975 din 7 iunie 2022 privind aprobarea Planului-cadru de invatamant pentru grupele de interventie timpurie organizate pentru copiii cu dizabilitati senzoriale/dizabilitati senzoriale multiple;
 8. Ordin Nr. 949/2022 din 9 iunie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 9. HG nr. 1118/2020 din 17 decembrie 2020 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum si pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 10. Ordin nr. 1830/2019/30.12.2019 pentru aprobarea modelului legitimatiei acordate persoanelor cu dizabilitati;
 11. Ordin nr. 1.360/12.09.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, precum si a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilitati, utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 12. Ordin nr. 1221/12.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 1283/21.08.2019 al ministrului sanatatii si nr. 765/22.08.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 13. Ordin nr. 1.263/23.08.2019 al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea Metodologiei de acordare și distribuire a voucherelor folosesc exclusiv pentru achiziția de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decat cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului. de asigurari sociale de sanatate;
 14. Hotare 507/17.07.2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transportul interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.017/2018;
 15. Ordin nr. 940/12.06.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 944/26.06.2019 al ministrului sanatatii si nr. 650/03.07.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurare sociala de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 16. Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al activitatii asistentului personal profesionist;
 17. HG nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist;

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează