Drepturile studentilor cu dizabilitati si CES

Ordinul ministrului Educatiei nr. 4481/2024 cu Normele privind accesibilizarea invatamantului superior pentru persoanele cu dizabilitati si/sau cu cerinte educationale speciale a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 29 mai 2024.

Documentul reflecta drepturile si obligatiile persoanelor cu dizabilitati si/sau cu cerinte educationale speciale. Printre drepturile prevazute în acest act normativ se regasesc:

  • locuri financiare ale bugetului de stat;
  • scutirea/ motivarea absentelor de la activitățile prevazute în planul de invatamant cu ocazia participii la controale medicale/ terapii/ tratamente specifice impuse de dizabilitatea proprie;
  • acces adaptat in spatiile institutiei de invatamant superior (spatii de invatamant, spatii administrative, spatii de cazare si masa, spatii de lectura, sali pentru activitatile sportive etc.);
  • acces gratuit cu autoturismul personal in campusul universitar si loc de parcare a acestuia;
  • resurse educationale adapte nevoilor individuale;
  • acces la activitățile non-formale/ extracurriculare organizate de instituția de invatamant superior;
  • burse;
  • metode de admitere și de evaluare adaptate nevoilor individuale;
  • sprijin in identificarea si derularea practicii de specialitate;
  • reducere, la cerere, cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la caminele si cantinele studentesti ale institutiei de invatamant superior la care sunt inmatriculate.

Drepturilor persoanelor cu dizabilitati

Norme privind accesibilizarea invatamantului superior pentru persoanele cu dizabilitati si/sau cu cerinte educationale speciale

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Artă. 1. - (1) Prezentele vizează operationalizarea prevederilor legislatiei primare in vigoare, respectand principiul asigurarii egalitatii de sanse privind dreptul la invatatura pentru persoanele cu dizabilitati, fara discriminare, prin furnizarea unor servicii educationale inclusive de calitate de catre institutiile de invatamant superior.

(2) Normele prevazute la alin. (1) se aplica si persoanele cu nevoi educationale speciale.

(3) Persoanele cu dizabilitati/ nevoile educationale speciale au acces liber la orice forma de educatie, indiferent de tipul si gradul dizabilitatii/ nevoile educationale ale acestora, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

Artă. 2. - In sensul prezentelor norme, expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:

a) persoane cu dizabilitati - acele persoane care care au deficiente fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durata, deficiente care in interactiune cu diverse bariere pot ingradi participarea deplina si efectiva a acestora in societate, in conditii de egalitate cu ceilalti;
b) nevoi educationale speciale - necesitatile suplimentare/ complementare obiectivelor generale ale educatiei, adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari/ dificultati de invatare, care includ si asistenta speciala;
c) materiale adaptate - toate formele de materiale educationale si suporturi de curs personalizate pentru a indeplini nevoile specifice de invatare ale studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale, incluzand, dar fara a se limita la: texte in format Braille, resurse audio, materiale digitale accesibilizate si orice alte forme adaptate conform nevoilor educationale speciale ale beneficiarilor.

CAPITOLUL II
Masuri institutionale

Artă. 3. - (1) In baza autonomiei universitare, institutiile de invatamant superior pot infiinta structura administrativa pentru prestarea serviciilor de incluziune, in mediul academic, a persoanelor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale.

(2) In cadrul structurii prevazute la alin. (1) isi desfasoara activitatea minima doua persoane specializate, in functie de numarul studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale inmatriculate in institutia de invatamant superior. În desfășurarea activităților acestei structuri pot fi implicate și voluntare, în condițiile legislației în vigoare.

(3) In cadrul structurii prevazute la alin. (1) isi desfasoara activitatea, fara ca enumerarea sa fie limitativa, urmatoarele categorii de personal specializare: psihologi, pedagogi, psihopedagogi, sociologi, asistenti sociali, cadre didactice/ personal special cu expertiza in domeniul accesibilitatii si incluziunii persoanelor cu dizabilitati etc.

(4) Structura prevazuta la alin. (1) are rol de structura consultativa in privinta tuturor aspectelor ce tin de incluziune studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale, cum ar fi: strategia de incluziune, evaluarea accesibilitatii mediului construit si informational, adaptari educationale specifice, elaborarea regulamentelor interne si orice alte situatii. specifice.

Artă. 4. - Principalele atributii ale structurii prevazute la art. 3 sunt urmatoarele:

a) centralizează date cu privire la candidatii cu dizabilitati/ nevoile educaționale speciale la concursurile de admitere a programelor de studii universitare din structura instituției de invatamant superior;
b) ofera consiliere candidatilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale in vederea optimizarii alegerii programului de studii universitare, realizarii inscrierii si participarii la concursul de admitere;
c) centralizează informațiile cu privire la studenții cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale, inmatriculati in institutia de invatamant superior (ciclul de studii/ facultatea/ domeniul fundamental/ specializarea/ anul de studiu/ situatia scolara/ tipul si gradul de dizabilitate etc.);
d) informeaza studentii cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale cu privire la drepturile pe care le au si obligatiile care le revin, in raport cu regulamentele interne ale institutiei de invatamant superior si cu legislatia in vigoare;
e) indruma studentii cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale catre serviciile de sprijin disponibile in institutia de invatamant superior sau in comunitate, la cererea acestora;
f) identifica nevoile studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale, precum si tehnologiile asistive necesare in desfasurarea activitatilor didactice si propune structurilor de conducere ale institutiei de invatamant superior realizarea de investitii in vederea facilitatilor accesului si integrarii acestora in comunitatea academica;
g) elaboreaza planul de interventie speciala pentru fiecare student cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale din institutia de invatamant superior, in functie de tipul si gradul acestora si de programul de studii la care este inmatriculat, la cererea studentului, la recomandarea unui specialist extern sau la cererea conducerii facultatii/ departamentului;
h) informează conducerea facultatii/ departamentului si cadrele didactice cu privire la adaptarile suplimentare pentru tipul si gradul de dizabilitati al studentilor inmatriculati la programele de studii universitare din structura pe care o conduc/ la care desfasoara activitati didactice;
i) ofera sprijin cadrelor didactice in identificarea metodelor de predare si evaluare adecvata dizabilitatii/ nevoilor educationale speciale ale studentilor;
j) monitorizează programul educațional al studenților cu dizabilitati/ nevoi educaționale speciale, precum și rata de promovabilitate/ absolvire, gradul de angajabilitate etc.;
k) participa la implementarea proiectelor care au ca obiectiv sustenabilitatea activităților structurilor;
l) ofera sprijin structural de conducere si persoane care detin functii de conducere din institutiile de invatamant superior, in vederea asigurarii colaborarii cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati si celelalte autoritati publice centrale si locale care care au atributii de asigurare a conditiilor necesare, pentru incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale;
m) colaboreaza cu structurale specializate ale institutiei de invatamant superior (Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic etc.) in vederea asigurarii instruirii cadrelor didactice prin programe/ stagii/ sesiuni de formare, care au ca scop formarea/ dezvoltarea competentelor profesionale necesare cresterii gradului de incluziune a studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale;
n) colaborează cu cadre didactice și cu structurale specializate ale instituției de invatamant superior în vederea adaptării resurselor educaționale/ materialelor de studiu la nevoile studenților cu dizabilitati/ nevoile educaționale speciale înmatriculate în cadrul programului de studiu, astfel încât acestea să fie accesibile și să corespundă nevoilor. specifice de invatare ale fiecarui student;
o) colaboreaza cu Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera pentru oferirea unor servicii specializate de consiliere si asistenta psihopedagogica/ consiliere vocationala/ consiliere pentru cariera a studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale;
p) colaboreaza cu consiliul de administratie si structura/ departamente/ compartimente ale institutiei de invatamant superior in vederea identificarii resurselor materiale si financiare necesare realizarii unor investitii in infrastructura institutiei de invatamant superior, in vederea accesibilizarii si adaptarii la nevoile studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale. speciale;
q) promoveaza activitati specifice de constientizare si informare a necesitatii asigurarii accesului studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale la materiale educationale, metode de predare-invatare si evaluare adaptate nevoilor lor specifice, la mobilitate de studiu, in tara sau in strainatate, la activitate educationale. nonformale sau extracurriculare din cadrul institutiei de invatamant superior;
r) colaboreaza cu asociatiile/ organizatiile studentesti legal constituite si cu studentii reprezentanti din institutia de invatamant superior, precum si cu experti care lucreaza cu persoane cu dizabilitati/ nevoi educationale specifice pentru:
(i) facilitarea incluziunii persoanelor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale in comunitate. academica, prin activitati specifice si/sau alte pachete de sprijin dedicate;
(ii) organizarea si desfasurarea activitatilor nonformale/ extracurriculare pentru studentii cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale;
(iii) elaborarea de propuneri/ recomandari/ sugestii pentru cresterea gradului de incluziune a studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale in comunitatea academica, in vederea introducerii acestora in strategia de dezvoltare institutionala;
(iv) organizarea si desfasurarea activitatii de crestere a gradului de constientizare in randul comunitatii academice cu privire la nevoile caracteristice persoane cu dizabilitati/ nevoi educationale specifice, pentru a contribui la cresterea gradului de includere a acestor persoane in comunitate, precum si pentru a preveni. si reduce numarul de cazuri de bullying si violenta la adresa acestor persoane din partea membrilor comunitatii academice;
s) elaboreaza, anual, planul de activitate al structurii, precum si raportul de activitate ce va contine informatii cantitative si calitative cu privire la dotarile si ofertele studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale. Ulterior aprobarii de catre senatul universitar, aceste documente sunt publicate pe pagina web a institutiei de invatamant superior.

CAPITOLUL III
Drepturile si obligatiile persoanelor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale

Artă. 5. - (1) Persoanele cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale care au calitatea de student intr-o institutie de invatamant superior, in baza documentelor medicale doveditoare, au dreptul la:

a) locuri financiare de la bugetul de stat atat la programele de studii universitare de licenta, cat si la programele de studii universitare de master, in cadrul cifrei de scolarizare aprobate, conform art. 128 alin. (8) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) servicii de informare și comunicare adaptate specifice nevoilor acestora pentru facilitarea incluziunii în comunitatea academica;
c) acces adaptat in spatiile institutiei de invatamant superior (spatii de invatamant, spatii administrative, spatii de cazare si masa, spatii de lectura, sali pentru activitati sportive etc.);
d) acces la informațiile și resursele educaționale intr-un format adaptat nevoilor acestora;
e) acces gratuit cu autoturismul personal in campusul universitar si loc de parcare a acestuia, dupa caz;
f) spatii de cazare si grupuri sanitare adapteaza nevoilor acestora, precum si prioritate la ocuparea locurilor de cazare in caminele studentilor, in special a locurilor de cazare situate la parter, in cladiri adaptate accesului persoanelor cu dizabilitati;
g) servicii specializate gratuite de consiliere si asistenta psihopedagogica/ consiliere vocationala/ consiliere pentru cariera, prin Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera;
h) servicii de asistenta medicala, stomatologica si psihologica gratuite in cabinetele medicale, cabinetele stomatologice din institutia de invatamant superior, in policlinici si unitati spitalicesti, conform prevederilor legale in vigoare;
i) acces la oportunitati de invatare, oferite de programe de mobilitate nationale si internationale, conform prevederilor legale in vigoare;
j) servicii de asistenta in desfasurarea activitatilor didactice, adaptate nevoilor individuale;
k) resurse educationale adaptate nevoilor individuale;
l) acces gratuit la dispozitivele/ echipamentele/ software-urile asistive existente in institutia de invatamant superior pentru facilitarea desfasurarii procesului de predare-invatare;
m) acces la activitățile nonformale/ extracurriculare organizate de instituția de invatamant superior;
n) toate categoriile de burse, inclusiv burse sociale, conform prevederilor legale în vigoare;
o) reducere, la cerere, cu 50% a tarifelor pentru cazare si masa la cantinele studentesti ale institutiei de invatamant superior la care sunt inmatriculate;
p) reducere sau gratuitate, dupa caz, a costurilor de transport, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
q) metode de admitere și de evaluare adaptate nevoilor individuale;
r) sprijin in desfasurarea activitatilor din cadrul disciplinei Practica de specialitate;
s) scutirea/ motivarea absentelor de la activitate prevazute in planul de invatamant cu ocazia participarii la controale medicale/ terapii/ tratamente specifice impuse de dizabilitatea proprie, cu optiunea, in limita posibilitatii, a recuperarii in regim gratuit a acestor absente;
t) acces la serviciile unui interpret de limbaj mimico-gestual, daca asistenta sa este necesara si solicitata de acestea;
u) locuri gratuite in tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de invatamant, impreuna cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, dupa caz;
v) insotitor in timpul activitatilor didactice sau in timpul sustinerii examenelor de evaluare a cunostintelor, la solicitarea acestora, dupa caz.

(2) Educatia studentilor cu tulburari specifice de invatare respectiv dislexie, disgrafie, discalculie, este asigurata prin metode psihopedagogice consacrate si prin abordare adecvata, potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Institutiile de invatamant superior includ in regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale prevederi privind prezentarea activitatilor prevazute in planurile de invatamant, promovarea intr-un an superior si conditii pentru intreruperea si reluarea studiilor.

Artă. 6. - Persoanele cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale care au calitatea de student intr-o institutie de invatamant superior respecta prevederile referitoare la obligatiile studentilor cuprinse in Codul drepturilor si obligatiilor studentului, aprobat prin ordinea ministrului educatiei, precum si in regulamentele interne ale institutiei.

CAPITOLUL IV
Alte masuri organizatorice

Artă. 7. - (1) Institutiile de invatamant superior configureaza pagina web, in raport cu situatiile concrete, pentru facilitarea obtinerii informatiilor si de catre persoanele cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale. Pagina web a institutiilor de invatamant superior va include informatii despre masurile si politicile de incluziune a studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale puse la dispozitia acestor persoane de catre institutie.

(2) Institutiile de invatamant superior sunt obligate sa asigure accesul studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale in spatiile campusului universitar (amfiteatre, sali de curs, sali de laborator/ activitati practice/ seminare, biblioteci, sali de sport, spatii de cazare, cantine). etc.), conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Institutiile de invatamant superior asigurare dotarea bibliotecilor cu materiale informative pe suport audio-video si digital (biblioteca virtuala) si pot achizitiona dispozitive/ echipamente/ softuri asistive necesare facilitarii desfasurarii procesului didactic pentru studenti cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale, in raport cu necesitatile studentilor inmatriculati si in limitele fondurilor bugetare disponibile. Accesul studenților la aceste dispozitive/ echipamente/ softuri asistive se face gratuit.

(4) Institutia de invatamant superior poate angaja pe perioada determinata, in regim de plata cu ora, specialisti (interpreti mimico-gestuali, interpreti in limbajul semnelor si psihopedagogi etc.) pentru desfasurarea optima a activitatilor didactice/ nonformale/ extracurriculare la care participa studentii cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale.

(5) Institutia de invatamant superior poate intreprinde masurile necesare pentru a se asigura de formarea continua a cadrelor didactice, in vederea cresterii capacitatii acestora de a metodelor de adaptare de predare si evaluarea rezultatelor invatarii studentilor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale la nevoile specifice ale acestor. studenți.

(6) Institutiile de invatamant superior pot incheia parteneriate cu organizatii nonguvernamentale, care prezinta interesele persoanelor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale sau care desfasoara activitati cu si pentru aceste persoane/in domeniul promovarii si apararii drepturilor omului.

(7) Institutiile de invatamant superior includ in metodologiile/ regulamentele/procedurile proprii conditii si masuri specifice pentru asigurarea educatiei inclusive de calitate a persoanelor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale.

(8) Instituțiile de invatamant superior elaborează și adoptă strategia proprie privind includerea și accesibilizarea invatamantului superior pentru persoanele cu dizabilitati/ nevoile educaționale speciale ale nivelului comunității academice. Strategia va tine cont de drepturi, respectiv atributiile reglementate prin prezentul ordinii.

(9) In vederea inscrierii la concursul de admitere a tuturor ciclurilor de studii universitare si toate formele de invatamant, candidatii proveniti din categoria persoanelor cu dizabilitati vor depune la dosarul de candidatura si formularul A5 eliberat de medic de specialitate, in baza diagosticului/ diagosticilor stabiliti. (e), sau certificatul de incadrare in grad de handicap, dupa caz.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Artă. 8. - Comunitatea academica va asigura un climat socioeducational constructiv si stimulativ pentru integrarea persoanelor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale, prin cultivarea comunicarii si relationarii optime si nediscriminatoare cu acestea.

Artă. 9. - Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Artă. 10. - Studentii cu dizabilitati/ nevoi educationale speciale, beneficiari ai materialelor adaptate in scopurieducationale, au obligatia sa utilizeze aceste materiale doar in scopurile stabilitate de institutia de invatamant superior. Distribuirea sau utilizarea în alt scop a acestor materiale se efectuează doar cu aprobarea scrisă a instituției de invatamant superior.

OPINIE - Silvia-Monica Dinica senator USR, presedinte al Comisiei pentru stiinta, inovare si tehnologie din Senatul Romaniei

Ce reactie ati avea daca v-as spune ca Legea invatamantului superior, proaspat scoasa din cuptoarele "Romaniei educate" nu garanteaza accesul la facultate al tinerilor cu dizabilitati? Ati spune ca nu are cum, nu-i asa? Cladiri accesibile (cu rampe, lifturi), cursuri accesibile, profesori de sprijin, prioritate la burse sociale sau cazare corespunzatoare - ati spune ca sunt cerinte minimale ale unei democratii? Ei bine, in Romania legea nu face decat sa oglindeasca o realitate cruda cu care se confrunta zi de zi, an de an, tinerii cu dizabilitati care vor sa fie sau sunt studenti.

Romania este pe ultimele locuri 8n Uniunea Europeana la numarul de studenți cu dizabilități. Doar 7% din studentii romani declara ca au o dizabilitate, afectiune cronica sau alte limitari de natura functionala, in timp ce media europeana este de peste 20%. Putini elevi cu dizabilitati ajung la facultate. Pe de o parte, foarte multi nu sustin sau nu iau bacalaureatul. Pe de alta parte, aceia putini care ajung la acest prag, se impiedica de lipsa de accesibilitate a universitatilor. Mai mult de jumatate dintre universitati nu au politici adaptate si doar 3% dintre locurile de cazare sunt potrivite nevoilor studentilor cu dizabilitati, in timp ce 2 din 3 universitati nu au locuri rezervate pentru persoanele cu dizabilitati. 75% dintre cladiri nu au rampa corespunzatoare sau nu au deloc, 80% dintre cladiri nu au toalete adaptate, 82% dintre biblioteci, 92% dintre salile de curs nu sunt adaptate. 5 din 6 universitati nu au locuri rezervate pentru tinerii cu dizabilitati.

Acestea sunt datele folosite la fundamentarea noi Strategii pentru persoanele cu dizabilitati. Si atunci, despre ce incluziune am putea vorbi? Nu e de mirare ca studentii cu dizabilitati aproape ca nu exista. Dincolo de cifre se ascund experientele umilitoare prin care trec acesti tineri care au indraznit sa spere ca este loc si pentru ei in facultatile romanesti.

Am stat de vorba in cadrul unei consultari mai largi cu mai multi tineri cu dizabilitati. Unii dintre ei mi-au spus ca vor sa studieze si s-au lovit de bariere. Altii mi-au povestit cat de greu le-a fost, ca studenti cu dizabilitati, sa termine o facultate - ai au terminat-o, in ciuda tuturor piedicilor si lipsei de empatie cu care s-au confruntat. O tanara nevazatoare mi-a spus cat de greu i-a fost in facultate - de la semnarea pe o listt de prezenta, la lipsa unui profesor de sprijin si a materialelor de curs adaptate, pana la a sti unde se afla toaleta. Un alt tanar, cu dizabilitate motorie, mi-a spus ca laboratoarele erau doar la etaj, iar de la atat de mult urcat pe scari a ajuns sa nu mai poata merge deloc. Tinerii cu implant cohlear sau proteze auditive disting foarte greu sunetele intr-o aula, iar daca stau in spatele salii nu inteleg nimic, insa nu au acces la cursuri online. Unii dintre acesti tineri au reusit. Insa toti copiii cu dizabilitati care au reusit, au facut-o pentru ca parintii lor au depus eforturi colosale si i-au ajutat.

Imi doresc ca Romania sa nu mai condamne la neputinta tinerii care au o dizabilitate, spunandu-le mereu ca nu pot. Imi doresc sa avem mai multi specialisti care sa se asigure ca drepturile persoanelor cu dizabilitati sunt respectate, incepand cu dreptul la educatie. Daca nu scriem si adoptam o lege care sa fie suficient de clara, multi tineri vor ramane in continuare la marginea societatii, invizibili, desi ar fi putut sa se bucure de o viata de cetatean activ daca s-ar fi nascut in alta tara.

Vreau sa ne uitam spre acesti copii si sa ne asiguram ca legea include toate mecanismele pentru ca dreptul lor la educatie sa fie garantat.

Legislatie

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează