Lege pentru modificarea beneficiilor de asistenta socialaLEGE pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative din domeniul beneficiilor de asistenta sociala, referitoare la constatarea contraventiei.

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se modifica si include sanctiuni pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind beneficiile de asistenta sociala acordate persoanelor cu dizabilitati in cuantum de 500 lei la 2.000 lei, pentru DGASPC, Comisia de Evaluare, primarie, serviciul public de asistenta sociala, unitatile protejate, consiliul judetean in cazul in care incalca prevederile legale referitoare la respectarea si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, conform unui proiect de act normativ aflat in dezbatere pe site-ul MMFPSPV.

Urmatoarele acte normative in vigoare vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ:

1. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
2. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile ai completarile ulterioare;
4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Descrierea situatiei actuale

Adoptarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011, a creat cadrul legal si institutional care defineste reforma in domeniu. Principiile, valorile si regulile generale reglementate de aceasta contureaza sistemul national de asistenta sociala cu cele doua componente majore, respectiv sistemul de beneficii de asistenta sociala si sistemul de servicii sociale.

Actele normative din domeniul principalelor beneficii de asistenta sociala (venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei, masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, alocatia de stat pentru copii, beneficiile pentru persoanele cu dizabilitati) reglementeaza stabilirea, acordarea, plata acestora, precum si constatarea si aplicarea sanctiunilor contraventionale.

Referitor la sistemul de sanctiuni din cele 6 acte normative care reglementeaza beneficiile de asistenta sociala, 5 acte normative prevad aplicarea sanctiunilor, cu execetia Legii 61/1993, privind alocatia de stat pentru copii. In ceea ce priveste Legea 448/2006 aceasta nu prevede sanctiuni pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind beneficiile de asistenta sociala acordate persoanelor cu handicap, cu exceptia incalcarii criteriilor medico-psiho-sociale, pe baza carora se acorda certificatul de incadrare in grad si tip de handicap.

Sistemul de sanctiuni nu este unitar nici in ceea ce priveste contravenientii (persoanele, institutiile sanctionate), cuantumurile amenzii, modul de achitare, persoanele care stabilesc si aplica sanctiunile, creand dificultati inspectorilor sociali, in desfasurarea actului de control.

Referitor la contravenienti, legile din domeniul beneficiilor de asistenta sociala prevad sanctionarea atat a persoanelor responsabile de stabilirea, acordarea si plata beneficiilor, cat si a unor institutii, persoane juridice implicate in acest proces.

Astfel, dintre persoanele responsabile primarul, este sanctionat in toate cele patru acte normative care reglementeaza beneficiile de asistenta sociala, respectiv VMG, ASF, ICC, INCALZIRE;

Secretarul unitatii administrative-teritoriale, care raspunde de legalitatea dispozitiilor, hotararilor elaborate, nu este sanctionat decat de Legea 416/2001;

Personalul Serviciului public de asistenta sociala si persoanele cu atributii de asistenta sociala, desi au un rol important in stabilirea dreptului, nu sunt sanctionate decat de Legea 416/2001 si OUG 70/2011.

Dintre institutiile si persoanele juridice implicate, sunt sanctionate doar AJOFM (VMG) si Primaria (ICC) si Angajatorul (ICC).

Titularii sunt sanctionati doar de Legea 416/2001 si OUG 70/2011, dar de catre primar si nu de persoanele cu atributii de control, respectiv inspectorii sociali.

Referitor la cuantumul amenzii cel mai mic cuantum al amenzilor aplicat este pe ASF (500 lei - 1.000 lei), restul cuantumurilor amenzilor variind intre 200 lei - 5000 lei. Cel mai mare cuantum este prevazut de Legea 448/2006, fiind cuprins intre 5.000-10.000 lei. De mentionat ca pentru ICC, cuantumul variaza intre 1.000 si 2.500 lei, fiind acelasi pentru toti cei sanctionati.

Referitor la persoanele care stabilesc si aplica sanctiunea doar in Legea 448/2006, se specifica faptul ca sanctiunea este aplicata de inspectorii sociali. Celelalte acte normative prevad ca sanctiunea este aplicata de personalul cu atributii de control din MMFPS (VMG), organele de control din cadrul MMFPSPV (ASF, ICC, INCALZIRE).

De remarcat ca primarii pot sanctiona atat titularii de beneficii de asistenta sociala (VMG, INCALZIRE), cat si personalul cu atributii de asistenta sociala (INCALZIRE), fapt ce diminueaza puterile de control ale Inspectorilor Sociali.

Referitor la achitarea amenzii doar in Legea 416/2001, se prevede in mod expres posibilitatea achitarii a jumatate din minimul amenzii daca se achita pe loc au in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia. In celelalte acte normative, nu se specifica in mod expres aceasta posibilitate, amenda fiind achitata in integralitate.

Totodata, potrivit Acordului de imprumut (proiectul privind modernizarea sistemului de asistenta sociala) intre Romania si Banca pentru Reconstructie si Dezvoltare, unul dintre indicatorii de rezultat care conditioneaza acordarea imprumutului, prevede ca fiecare lege pentru urmatoarele programe de asistenta sociala: alocatia de stat pentru copii, VMG, indemnizatiile pentru persoanele cu dizabilitati, alocatia pentru sustinerea familiei, indemnizatia pentru cresterea copilului si ajutoarele de incalzire sa contina un set uniform de sanctiuni, atat in ceea ce priveste persoanele si institutiile ce pot fi sanctionate, acelasi cuantum al amenzilor, pentru aceleasi prevederi incalcate, cresterea puterii de sanctionare a inspectorilor sociali, care vor putea amenda si titularii si persoanele cu atributii de asistenta sociala.

2. Schimbari preconizate

Prin acest proiect de Lege s-au adus urmatoarele modificari:

1. Referitor la Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Au fost introduse sanctiuni, in cuantum de 500 lei - 2.000 lei, pentru DGASPC, Comisia de Evaluare, primarie, serviciul public de asistenta sociala, unitatile protejate, consiliul judetean in cazul in care incalca prevederile legale referitoare la respectarea si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati

a) nerespectarea de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti a prevederilor art. 23 alin.(3), art. 42 alin.(6), art. 88, art. 903 alin.(2) si (7);

 • art. 23 alin.(3) Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
 • art. 42 alin.(6) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor comunica angajatorului, in termen de 5 zile, acordul pentru optiunea exprimata in conditiile prevazute la alin. (5).
 • art. 88 In vederea exercitarii atributiilor ce revin comisiei de evaluare, se infiinteaza serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap, in cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
 • art. 903 alin.(2) Reevaluarea persoanei se va realiza in termen de 60 de zile lucratoare de la data inregistrarii deciziei de reevaluare la directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.
 • art. 903 alin.(7) Punerea in executare a deciziilor emise de Comisia superioara se face de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului.

b) nerespectarea de catre Comisiile de evaluare a prevederilor art. 89 alin.(1) si (4);

 • art.89 alin.(1) Odata cu emiterea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap, comisia de evaluare are obligatia de a elabora programul individual de reabilitare si integrare sociala a adultului cu handicap.
 • art.89 alin.(4) Programul individual de reabilitare si integrare sociala prevazut la alin. (1) se intocmeste si se revizuieste in conformitate cu normele metodologice10) de aplicare a prevederilor prezentei legi.

c) nerespectarea de catre primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav a prevederilor art. 37 alin. (3), art. 39 alin.(1) si (2), art. 40 alin.(1), art. 44;

 • art. 37 alin.(3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.
 • art. 39 alin.(1) Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
 • art. 39 alin.(2) Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia.
 • art. 40 alin.(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.
 • art. 44 Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia:
  a)de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi; b)de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

d) nerespectarea de catre serviciile publice de asistenta sociala a prevederilor art. 40 alin.(2);

 • art. 40 alin.(2) Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.

e) nerespectarea de catre unitatile protejate autorizate a prevederilor art. 82 alin.(2);

 • art. 82 alin.(2) La inceputul fiecarui an, unitatile protejate autorizate au obligatia sa prezinte raportul de activitate pentru anul precedent Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

f) nerespectarea de catre consiliile judetene, dupa caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a prevederilor art. 85 alin.(5).

 • art. 85 alin.(5) Componenta nominala a comisiei de evaluare se aproba prin hotarare de consiliul judetean, dupa caz, local al sectorului municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

2. Referitor la Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

a) Eliminarea sanctiunilor aplicate secretarului unitatii administrativ-teritoriale, acesta exercitand atributiile date de consiliul local sau de primar, conform Legii nr. 215/2001 - Legea administratiei publice locale;

b) Modificarea cuantumului amenzii aplicate primarului, stabilirea cuantumului, stabilirea cuantumului intre 1.000 lei si 5.000 lei;

c) Modificarea cuantumului amenzii aplicate personalului serviciului public de asistenta sociala, agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, stabilirea cuantumului intre 500 lei si 2.000 lei; introducerea sanctiunii in acelasi cuantum si pentru inspectoratul teritorial de munca;

d) Modificarea cuantumului sanctiunii aplicate titularului ajutorului social, stabilirea cuantumului intre 500 lei si 2.000 lei;

e) Stabilirea persoanelor care constata si aplica contraventii, respectiv organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, inspectorii sociali, primarii;

f) Sanctionarea titularilor nu doar de catre primari ci si de catre inspectorii sociali si organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

3. Referitor la Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei cu modificarile si completarile ulterioare

a) Modificarea cuantumului amenzii aplicate primarului, stabilirea aceluiasi cuantum al amenzii ca la ajutorul social, respectiv 1.000 lei si 5.000 lei;

b) Introducerea de sanctiuni pentru personalul serviciului public de asistenta sociala, inspectoratul scolar judetean in acelasi cuantum ca la ajutorul social, respectiv 500 lei si 2.000 lei

c) Introducerea sanctiunii pentru beneficiarii alocatiei pentru sustinerea familiei in acelasi cuantum ca pentru ajutorul social, respectiv 500 lei si 2.000 lei;

d) Stabilirea persoanelor care constata si aplica contraventii, respectiv organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, inspectorii sociali, primarii;

e) Sanctionarea titularilor nu doar de catre primari ci si de catre inspectorii sociali si organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;

f) Introducerea de prevederi comune cu cele de la ajutorul social privind achitarea de catre contravenient a amenzii, completarea dispozitiilor referitoare la contraventii cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea in fotocopie a proceselor-verbale la primarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, neaplicarea a doua sanctiuni pentru aceeasi fapta de catre organele de control comune;

4. Referitor la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare

a) Modificarea cuantumului amenzii aplicate primarului, stabilirea aceluiasi cuantum al amenzii ca la ajutorul social si alocatia pentru sustinerea familiei, respectiv 1.000 lei si 5.000 lei;

b) Modificarea cuantumului sanctiunii pentru personalul serviciului public de asistenta sociala, in acelasi cuantum ca la ajutorul social si alocatia pentru sustinerea familiei, respectiv 500 lei si 2.000 lei;

c) Modificarea cuantumului sanctiunii pentru beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei in acelasi cuantum ca pentru ajutorul social si alocatia pentru sustinerea familiei, respectiv 500 lei si 2.000 lei;

d) Stabilirea persoanelor care constata si aplica contraventii, respectiv organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, inspectorii sociali, primarii;

e) Sanctionarea titularilor nu doar de catre primari ci si de catre inspectorii sociali si organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;

f) Introducerea de prevederi comune cu cele de la ajutorul social si alocatia pentru sustinerea familiei privind achitarea de catre contravenient a amenzii, completarea dispozitiilor referitoare la contraventii cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea in fotocopie a proceselor verbale la primarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, neaplicarea a doua sanctiuni pentru aceeasi fapta de catre organele de control commune, actualizarea prin hotarare a Guvernului a cuantumului amenzilor contraventionale;

5. Referitor la Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

a) Modificarea cuantumului amenzii aplicate primarului, stabilirea aceluiasi cuantum al amenzii ca la ajutorul social, alocatia pentru sustinerea familiei, ajutorul pentru incalzirea locuintei, respectiv 1.000 lei si 5.000 lei;

b) Modificarea cuantumului sanctiunii pentru angajator, cuantum cuprins intre 5.000 lei si 10.000 lei;

c) Modificarea cuantumului sanctiunii pentru beneficiari in acelasi cuantum ca pentru ajutorul social, alocatia pentru sustinerea familiei, ajutorul pentru incalzirea locuintei respectiv 500 lei si 2.000 lei;

d) Stabilirea persoanelor care constata si aplica contraventii, respectiv organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, inspectorii sociali;

e) Introducerea de prevederi comune cu cele de la ajutorul social, alocatia pentru sustinerea familiei, ajutorul pentru incalzirea locuintei, privind achitarea de catre contravenient a amenzii, completarea dispozitiilor referitoare la contraventii cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea in fotocopie a proceselor-verbale la primarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, neaplicarea a doua sanctiuni pentru aceeasi fapta de catre organele de control comune, actualiarea prin hotarare a Guvernului a cuantumului amenzilor contraventionale;

6. Referitor la Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare

a) Introducerea de sanctiuni pentru institutiile responsabile (serviciile de stare civila, inspectoratul scolar judetean, unitati de invatamant) in acelasi cuantum ca pentru ajutorul social, alocatia pentru sustinerea familiei, ajutorul pentru incalzirea locuintei, indemnizatia pentru cresterea copilului, respectiv 500 lei si 2.000 lei;

b) Introducerea de sanctiuni pentru persoanele carora li se face plata alocatiei de stat pentru copii in acelasi cuantum ca si pentru celelalte beneficii in cuantum de 500 lei la 2.000 lei;

c) Introducerea de prevederi comune cu cele de la ajutorul social, alocatia pentru sustinerea familiei, ajutorul pentru incalzirea locuintei, indemnizatia pentru cresterea copilului privind achitarea de catre contravenient a amenzii, completarea dispozitiilor referitoare la contraventii cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea in fotocopie a proceselor -verbale la primarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, neaplicarea a doua sanctiuni pentru aceeasi fapta de catre organele de control comune, actualiarea prin hotarare a Guvernului a cuantumului amenzilor contraventionale;

d) Introducerea de prevederi privind persoanele care care constata si aplica contraventii, respectiv organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, inspectorii sociali;

Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site (01.02.2016-10.02.2016)

Sursa: mmuncii.ro

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează