Proiect: Legea Asistentei SocialeExpunerea de motive a MMFPS, in calitate de initiator, apreciaza ca se impune revizuirea actelor normative privind serviciile sociale pentru a acoperi ariile de actiune insuficient reglementate in domeniu, cat si pentru alinierea la ultimele evolutii in domeniu inregistrate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.

Conspecteaza acum Legea Asistentei Sociale

In principal, proiectul de lege urmareste reglementarea urmatoarelor aspecte:

 • definirea sistemului de asistenta sociala si a componentelor acestuia, respectiv sistemul de beneficii sociale si sistemul de servicii sociale;
 • enuntarea principiilor generale, precum si a valorilor aflate la baza acestuia (solidaritatea sociala, subsidiaritatea, universalitatea, respectarea demnitatii umane, abordarea individuala, parteneriatul, participarea beneficiarilor, transparenta, nediscriminarea, eficienta, respectarea dreptului la autodeterminare, activizarea, nesuprapunerea dreptului la beneficiile sociale, proximitatea, complementaritatea si abordarea integrata, concurenta si competitivitatea, egalitatea de sanse, confidentialitatea, echitatea, focalizarea);
 • clasificarea, criteriile de acordare, precum si organizarea si administrarea beneficiilor sociale si serviciilor sociale;
 • reglementarea modului de calcul si stabilire a cuantumului beneficilor sociale in baza unui indicator unic;
 • reglementarea contractarii serviciilor sociale ca modalitate a externalizarii administrarii si acordarii acestora, catre furnizori privati;
 • prezentarea beneficiilor sociale si a serviciilor sociale ca masuri integrate destinate categoriilor vulnerabile;
 • reglementarea principalilor actori responsabili, la nivel central si local, in acordarea masurilor de asistenta sociala si a atributiilor ce revin acestora;
 • reglementarea cadrului general de finantare a beneficiilor sociale si serviciilor sociale.

Proiectul de lege propune noi reglementari referitoare la :

Constructia Institutionala

In anul 2006, prin Legea nr. 47/2006, lege cadru a sistemului national de asistenta sociala au fost stabilite forme de organizare, structuri, precum si responsabilitati si obligatii in sarcina acestora.

Constructia institutionala cuprinde urmatoarele elemente de noutate:

a) la nivel central

 • pe langa MMFPS, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, Inspectia Sociala si Observatorul Social, prevazute in Legea nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala, se propune infiintarea Institutului National de Evaluare a Dizabilitatii pentru punerea in aplicare a unei evaluari unitare sociopsihomedicale si a mediului personal de viata a persoanelor in scopul incadrarii acestora in grade de handicap, invaliditate, dependenta si elaborarii planurilor de recuperare, reabilitare, terapie si ingrijire;
 • Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale are drept atributii de administrare, stabilire si plata a drepturilor de asistenta sociala asigurate din bugetul de stat alocat MMFPS, precum si a prestatiilor banesti suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

b) la nivel local:

 • serviciile publice de asistenta sociala de la nivelul municipiilor, oraselor si comunelor se organizeaza in aparatul propriu al primarului;
 • achizitia, concesionarea, subventionarea serviciilor sociale din bugetele locale se realizeaza de compartimentele de specialitate, altele decat cele ale serviciilor publice de asistenta sociala;
 • dezvoltarea si finantarea serviciilor sociale de catre autoritatile administratiei publice locale se realizeaza strict in conformitate cu strategiile proprii si planurile anuale de actiune si cu consultarea comisiilor judetene de incluziune sociala;
 • serviciile publice de asistenta sociala de la nivel loca si judetean au obligatii clare in relatia cu MMFPS.

Beneficiile sociale

 • Se instituie o noua modalitate de stabilire a cuantumurilor si nivelurilor beneficiilor sociale, respectiv prin aplicarea unui coeficient de echivalenta asupra indicatorului social de referinta utilizat pentru stabilirea unor drepturi de asigurari de somaj;
 • Beneficiile sociale sunt selective si universale si se clasifica dupa categoriile carora se adreseaza: beneficii sociale pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala, pentru sustinerea copilului si familiei, pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, pentru situatii deosebite;
 • Se propune utilizarea unui formular unic de cerere pentru solicitarea beneficiilor sociale sustinute din bugetul de stat;
 • Se propune o limita maxima pentru transferurile financiare cumulate acordate pe persoana si familie;
 • Ca tipuri de beneficii noi: instituirea venitului minim de insertie reprezentand limita exprimata in lei care asigura nevoile de baza ale vietii, calculat in raport cu pragul saraciei calculat conform procedurii utilizata la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, stabilit in Strategia 2020.

Serviciile sociale

 • redefinirea categoriilor de servicii sociale si clasificarea lor in functie de categoriile de beneficiari, nivelul administrativ al organizarii, scopul pentru care au fost infiintate;
 • organizarea serviciilor sociale de interes local si judetean, cu sau fara personalitate juridica;
 • incurajarea parteneriatelor public-public si public-privat pentru dezvoltarea serviciilor sociale;
 • infiintarea si organizarea de servicii sociale numai in functie de nevoile identificate la nivelul comunitatii si resursele materiale si financiare disponibile;
 • definirea ingrijirii de lunga durata in scopul acordarii serviciilor de ingrijire personala in functie de situatia de dependenta determinata de pierderea sau limitarea autonomiei functionale a persoanei, datorata bolii, traumei, dizabilitatii; ingrijirea de lunga durata este supusa monitorizarii CE atat prin metoda deschisa de coordonare, cat si prin noua platforma europeana de prevenire si combaterii a saraciei si excluziunii sociale;
 • reglementarea serviciilor de ingrijire personala si posibilitatea acordarii de indemnizatii, servicii de suport si facilitati pentru ingrijitorii proveniti din familia beneficiarului;
 • evaluarea complexa a persoanelor cu handicap, cu invaliditate, persoanelor varstnice dependente in baza criteriilor elaborate conform Clasificarii internationale a functionarii, dizabilitatii si sanatatii, promovata de OMS;
 • definirea pentru prima oara in legislatie a persoanei fara adapost si a serviciilor sociale acordate acestora.

Personalul din domeniul Asistentei Sociale

 • Pe langa personalul de specialitate din domeniul asistentei sociale, pot activa voluntari; furnizorii de servicii sociale care utilizeaza voluntari pot beneficia de facilitati si avantaje pentru accesarea de fonduri din bugetul de stat, bugetul local sau fonduri internationale;
 • Serviciile publice de asistenta sociala, pentru a raspunde nevoilor beneficiarilor, aflate in permanenta evolutie si schimbare trebuie sa fie flexibile si usor adaptabile din punct de vedere organizatoric si, prin urmare, personalul angajat este contractual, cu exceptia functiilor de conducere si a altor categorii prevazute expres de lege;
 • Furnizorii de servicii sociale, precum si serviciile publice de asistenta sociala realizeaza activitatile de identificare si evaluare a nevoilor individuale si comunitare prin asistentii sociali angajati in structurile proprii sau prin achizitia serviciilor acordate de asistentii sociali inregistrati cu cabinete individuale sau societati civile profesionale de asistenta sociala;
 • Ingrijirea personala la domiciliu se realizeaza de catre ingrijitori formali si informali; ingrijitorii informali sunt reprezentati de membrii de familie, prieteni, vecini sau o alta persoana necalificata care isi asuma responsabilitatea ingrijirii persoanei.

Finantarea beneficiilor sociale si a serviciilor sociale:

 • asigurarea sustenabilitatii functionarii serviciilor sociale, precum si a dezvoltarii acestora si la nivelul comunitatilor mai sarace, prin partajarea clara a alocarii fondurilor din bugetul de stat, bugetul local, contributia persoanei si/sau a familiei, alte venituri extrabugetare, pentru serviciile si categoriile de beneficiari considerate prioritare;
 • regulile de alocare a fondurilor de la bugetul de stat pentru infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor sociale;
 • alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea serviciilor sociale, astfel:
  • - intre 80% -100% pentru serviciile sociale adresate copilului care necesita protectie speciala, precum si pentru serviciile adresate unor categorii de beneficiari, prevazute expres de lege;
  • - pana la 80% pentru serviciile sociale adresate persoanelor cu handicap, persoanelor fara adapost, victimelor violentei in familie, in functie de tipul serviciilor;
  • - pana la 60% pentru serviciile destinate copilului si familiei, in functie de tipul serviciilor;
  • - pana la 50% pentru serviciile sociale adresate persoanelor varstnice, in functie de tipul serviciilor;
 • finantarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de furnizorii privati care sa incurajeze externalizarea acordarii serviciilor sociale din sistemul public in sistemul privat:
 • achizitia si contractarea prin incheierea de contracte de prestari de servicii si contracte de concesiune;
 • subventionarea furnizorilor privati.

Se propune instituirea unui fond de asistenta sociala, prevazut in bugetele locale, destinat platii beneficiilor sociale acordate din bugetul local si asigurarii cheltuielilor pentru acordarea unor masuri de asistenta sociala stabilite prin hotarari ale consiliilor locale sau judetene, in scopul depasirii unor situatii de dificultate punctuale si strict individualizate; sumele aferente fondului vor fi asigurate din veniturile proprii, precum si din unele venituri ale bugetului de stat, dar nu mai mult de 30% raportat la valoarea totala a fondului.

* * *

Beneficiile sociale si serviciile sociale sunt reglementate prin legi speciale.

Proiectul de act normativ va fi supus avizarii Consiliului Economic si Social si Consiliului Legislativ, iar MMFPS urmeaza sa modifice un pachet de acte normative cu incidenta in materie, precum si sa propuna elaborarea urmatoarelor acte normative:

 • - lege privind instituirea venitului minim de insertie;
 • - lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Evaluare a Dizabilitatii;
 • - hotarare a Guvernului pentru stabilirea formularului unic de cerere;
 • - hotarare a Guvernului pentru organizarea si functionarea Observatorului Social.

Sursa: MMFPS

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează